Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja"

Átírás

1 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1

2 A Családsegítő Központ december 01. óta működik a településen a Berhida Város Önkormányzat által fenntartott intézményként. Az intézmény megnevezése Közös Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény- Fenntartó Társulás Berhida Székhelye: 8181 Berhida Veszprémi u Az ellátás típusa: Ügyfélfogadás Berhidán Személyes gondoskodást nyújtó ellátás Hétfőtől szerdáig: ig Csütörtök: ig Péntek: ig Ügyfélfogadás Vilonyán szerdánként ig (Vilonyán a gyermekjóléti szolgálat feladatait egy fő családgondozó látja el) Szociális jellemzők, várható következmények A munkanélküliség, szegénység az anyagi biztonság hiánya, a fokozódó depriváció a családok diszharmonikus működését vonja maga után. Az egyik leggyakoribb probléma az emelkedő iskolai hiányzások száma, és a magatartásproblémákról szóló iskolai esetjelzések. Az ellátási területen elsősorban Berhidán- jelentősek az igazolatlan iskolai hiányzások, amelyhez sok esetben maga a szülő is partner. A családokon belül megfigyelhető a megfelelő kommunikáció, a problémamegoldó képesség hiánya, illetve a szülők közti rossz viszony. A családi minta, a légkör befolyással van a gyermek életére, fejlődésére. A munkanélküliségből adódó rossz anyagi helyzet, nélkülözés szintén nem kedvez a megfelelő családi élet kialakítására. Ennek kapcsán fokozódik a szülői elhanyagolás, és a kezeletlen problémák tünethordozója a gyermek lesz. Az ellátásban élők gyakran a gyermekek után járó ellátásokból élnek. 2

3 A veszélyeztetett gyermekek száma folyamatosan emelkedik. Éppen ezért is van szükség a még hatékonyabb együttműködésre, közös prevenciós programok szervezésére, valamint a jelzőrendszer további erősítésére. A magas iskolai hiányzások, a nem megfelelő családi minták következtében a gyermekek deviáns viselkedési formái esetleg a bűnözés kialakulásához vezethetnek. Bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatás indokolt annak érdekében, hogy csökkenjen a csellengő fiatalok száma. Ellátottak köre Azok a személyek, akikre a szolgáltatás vonatkozik, akik a szakmai program elsődleges célcsoportjai és akik Berhida és Vilonya közigazgatási területén élő bejelentett magyar állampolgárok, bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel stb. rendelkeznek. Életkorukat tekintve, a magzati élettől kezdve egészen 18 éves, illetve védelembe vétel esetén ez meghosszabbítható 20 éves koráig, továbbá a szolgáltatásban részt vevő gyerekek családjaik. Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele, ha a törvény másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselője terjeszti elő, a korlátozottan cselekvőképes személyek kérelmüket a törvényes képviselőjük beleegyezésével terjeszthetik elő. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény (1997. évi XXXI. tv alapján) az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. A kérelmező a szolgáltatás igénybevétele iránti igényét a Családsegítő Központban kezdeményezheti. Az ellátás formái: egyszeri eset; alapellátás; védelembe vétel; utógondozás. 3

4 A település demográfiai mutatói: lakó népesség összesen: Berhida Vilonya Életkor szerint Berhida Vilonya 0 2 éves 198 fő 14 fő 3 5 éves 199 fő 25 fő 6-13 éves 635 fő 65 fő éves 353 fő 27 fő Összesen: 1385 fő 131 fő Tájékoztatási kötelezettség: A szolgáltatás működéséről az ellátott települések lakosai részére rendszeres, és minden lakos számára hozzáférhető tájékoztatást kell nyújtani. A település lakosságához a szolgáltatással kapcsolatos információk a helyi Televízió, a helyi újság, szórólapok, személyes kapcsolat és egyéb lakosságot érintő fórumokon keresztül jut el. A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységéről, céljáról és tartalmáról, elérhetőségéről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról tájékoztatja a lakosságot, továbbá a jelzőrendszer tagjait. A gyermekjóléti szolgáltatás célja Az intézmény keretében külön szervezeti egységként, önálló szakmai feladatként működik a gyermekjóléti szolgálat, amely a magzati kortól a gyermek és fiatalkorúságán át a felnőtté válásig végigkíséri az ellátási területen élő személyek életét. Alapellátási feladatként hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családjában történő nevelésének elősegítéséhez, a 4

5 veszélyeztetettség megelőzéséhez és megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelem fő célja hozzásegíteni a gyermeket az egészséges, értékes, minőségi élethez, a jóléthez, egy-egy életterület, mint intézményi cél és feladat kiemelésével. Alapvető követelmény a közös cél felismerése, mind a kliens, mind a jelzőrendszer tagjai részéről; és azok tudatosítása. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata Alapvető prevenciós feladat az észlelő és jelzőrendszer működtetése, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A munka eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolatrendszer kiépítése és fenntartása szükséges. Feladatai: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése; a veszélyeztetettség megelőzése; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése; a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése; Egyéb feladatok: folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét; meghallgatjuk a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében, megtesszük a szükséges intézkedést; elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét; szervezzük a helyettes nevelőszülői hálózatot; segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását; felkérésre környezettanulmányt készítünk; 5

6 kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését; a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgáljuk és feltárjuk az örökbefogadni szándékozók körülményeit; biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket; részt veszünk a prevenciós tevékenységekben, pl. kábítószer. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése; a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás szervezése; a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése; szabadidős programok szervezése; a hivatalos ügyek intézésének segítése. veszélyeztetettség megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben; a veszélyetetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése; segítő intézményekkel, valamint segítőkkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása; a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás esetében; az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése; javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. 6

7 családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása, az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához; utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátás illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Gyermekjóléti jelzőrendszerrel való együttműködés A Gyvt évi XXXI. Tv. 15/1998. NM rendelet 14. -a, valamint az évi LXXIIII. Törvény értelmében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet. A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladat az észlelőjelzőrendszer működésének biztosíttása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akikk bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkl. Cél, hoy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátv a feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, távmogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. A jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvéédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat t munkáját,. Az időben jelzett problémákat eredményesebben, időben lehet kezuelni. Észlelő és jelzőrendszer (tagjai a következők): egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat, kórház-rendelőintézeti szakrendelések,); személyes gondoskodást nyújtók (bölcsőde, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat); közoktatási intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó); közigazgatási intézmények (hatóságok, önkormányzat, rendőrség, ügyészség, bíróság); egyéb intézmények (társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok); bármely magánszemély lehet. Az észlelő és jelzőrendszer célja a szolgáltatásra rászoruló gyermeket és családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a részt vevő szakemberek és egyéb meghívottak között. 7

8 A gyermekjóléti szolgálat fogadja a jelzéseket, és a közvetlen hozzáforduló állampolgárokat is. Az ellátás minőségében nem tehet különbséget az önkéntes, illetve a küldött kliens között. Fontos jelzésnek minősül az is, ha nem egy konkrét család, hanem egy általános problémát vetnek fel az érintettek, ami a gyermekek védelmi rendszerére is kihat. A megoldási stratégiát közösen kell kialakítani. Elsősorban mégis a családgondozás jelenti a főfeladatot, amelynek elsődleges célja a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közötti feladatmegosztás Azoknál a családoknál, ahol a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok, a gyermekjóléti szolgálatot kell esetgazdának tekinteni A családsegítő jelzőrendszerből érkezett jelzés, illetve hatósági intézkedés szükségessége esetén a családgondozás egyértelműen a családsegítő szolgálat feladata Mind családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat által végzett családgondozás komplex, az egész családra kiterjedő segítséget nyújt. Ahol nem a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok, a családsegítő végzi a családgondozást, kizárólag az érintett önkéntessége alapján A feladat és az elérendő cél változásával szükség lehet a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat közötti esetátadásra A tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket tart. Ennek formái: esetkonferencia: egy adott család ügyében tartott megbeszélés az érintett család és a kapcsolódó szakemberek között, legalább háromféle a család ügyében érintett szakember bevonásával; szakmaközi megbeszélés: a gyermekjóléti szolgálat és a szakmák képviselői között zajló szakmai megbeszélés előre meghatározott, adott témakörben; gyermekjóléti tanácskozás: évente legalább egy alkalommal át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló szakmai tevékenység: a családgondozó személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyermeket, az Őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében; 8

9 segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működéséi zavarok megszüntetésében, illetve kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokat, összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére nyújtott személyes gondoskodást az alapellátás keretében. Segítő kapcsolat: első interjú, intézményi háló feltérképezése; belső szakemberek együttműködésének megszervezése; külső intézményi kapcsolatok megszervezése; segítő kapcsolat kialakítása a klienssel (rálátás, rávilágítás, motiváció serkentése, együttműködés, érdekképviselet). Személyiség megfelelő irányú fejlesztése: konfliktuskezelő családterápiás szolgáltatás közvetítése; mentálhigiénés, segítő beszélgetés; célzott előadások tartása, ismertetőanyagok, szórólapok terjesztése; A családgondozás menete: a családgondozó a gondozás megkezdése előtt, tájékoztatja a gondozásba kerülő gyermeket és szülőjét a szolgáltatás céljáról, formájáról, menetéről, várható időtartamáról, rendszerességéről; a családgondozó a gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülője személyi adatait, továbbá (helyzetértékelést) környezettanulmányt készít; a családgondozó a klienssel együttműködési megállapodást köt, és tájékoztatja a gondozottat titoktartási kötelezettségünkről; a családgondozás biztosításának érdekében a családgondozó - a gyermek, és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével gondozási tervet készít; a tervet ismertetni kell a gyermekkel és a szülővel- törvényes képviselővel; a családgondozó a gyermek és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével- szükség szerint, de legalább hathónaponként értékeli a gondozás eredményességét, és a megállapításokat a helyzetértékelésben rögzíti; más intézményekkel feladatmegosztás írásban -, és a kompetencia határok tisztázása, betartása az ügyféllel egyeztetve; a dokumentáció vezetésére a jogszabályban előírt adatlapokkal dolgozunk; 9

10 a családgondozás folyamán a társintézményekkel, jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolattartás az eredményes gondozás érdekében; ha az együttműködés a családgondozó és a kliens között nem megfelelő, vagy nem működik; a gyermekjóléti szolgálat az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. Az alapellátás keretén belül folytatott családgondozás (adott esetben védelembe vétel), akkor válik eredményessé: ha a szülő vagy gondviselő együttműködő, a család a megállapodásokat betartja; a gyermek együttműködő; a gyermeket veszélyeztető körülmények megszűnnek; a család együttműködő, és a gyermek veszélyeztetése is megszűnt; ha a rokonságban vagy a közvetlen környezetében van olyan család, amely képes és hajlandó befogadni a gyermeket, biztosítja a megfelelő gondoskodást, amíg hosszú távon a család problémája megoldódik, akkor megvizsgálja a befogadó család alkalmasságát, (a családba fogadást a gyámhivatal engedélyezi, ha a gyermek érdekeit szolgálja, a családba fogadás addig tart, amíg a családba fogadás okai fennállnak.) Gyermekvédelmi gondoskodásra kerül sor, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a gyermek fejlődését veszélyezteti, akkor kerülhet sor védelembe vételre, illetve egyéb hatósági intézkedésre (családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, gyám kirendelés, utógondozás), melyet a települési önkormányzat jegyzője, illetve a helyi gyámhatósági képviselő tesz meg határozatában. Hatósági intézkedés kezdeményezése esetén a családgondozó javaslatot tehet: a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére; a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy nevelésbe vételére. 10

11 A családgondozó védelembe vétel és utógondozás során lát el feladatokat, más hatósági intézkedés megtétele után törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. Védelembe vétel A gyermekjóléti szolgálat a védelembe vételre vonatkozó javaslatában közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó adatait, illetve javaslatot tesz másik családgondozó kirendelésére. A családgondozó feladata: a gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának folyamatos biztosítása, valamint a helyi gyámhatósági képviselő (Hatósági Irodavezető), illetve a jegyző tájékoztatása felülvizsgálat keretében, továbbá szükség szerint a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről. A segítő kapcsolat során elősegíti, hogy a gyermek, illetve a szülő fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait és működjenek együtt a tervben meghatározottak teljesítése érekében. A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető körülményeinek elhárítására és a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására. Segítse elő azt, hogy sor kerülhessen a védelembe vétel megszüntetésére. A védelembe vételi eljárás menete: a családgondozó javaslatot tesz; ezt követi a védelembe vételi tárgyalás, mely a jegyzői gyámhatóság irodájában történik, ahol a családgondozón kívül jelen lehet más szakember is, valamint a család; majd határozatot hoz a hatósági irodavezető, vagy a jegyző; ez alapján készíti el a családgondozó az egyéni gondozási-nevelési tervet; egy éven belül, illetve a családgondozó kérésére előbb is sor kerülhet szükség setén - a felülvizsgálati tárgyalásra. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása Az utógondozás célja: hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedést, önálló életének megkezdését. 11

12 A visszahelyezést segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti a gyermekjóléti szolgálat. A feladat elvégzése alatt folyamatosan együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, nevelőszülői hálózattal, valamint a gyermekotthon családgondozójával. A családgondozó feladata: támogatja a szülőket a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban. Teljesíti személyes segítő kapcsolat keretében a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállítását. A szülők nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismeretei gyarapításának támogatása. Közreműködés a család lakáskörülményeinek rendezésében, a lakás felszerelésének és berendezésének elfogadhatóvá tételében. A szülők szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutásának, ügyeik intézésének támogatása. Javaslatot tehet a gyámhivatal fele a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi. A családgondozást a gyámhivatal határozata alapján látja el. Az ellátást igénybevevő és a családgondozó közötti kapcsolattartás A szociális munkát végző a kliens érdekeit képviseli, kapcsolatuk bizalmon alapul. A kapcsolattartás folyamatos és rendszeres. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt bármikor felkeresheti a családgondozót.(az intézmény nyitva tartását a házirendben foglaltak szerint kell megtartani.) A családgondozó rendszeresen látogatja a családot, az egyéni gondozási nevelési terv alapján. A 15/1998. (IV.30.)NM rendelet szerinti kötelező létszám feltételei, valamint szolgáltatásai: A gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei, feladatai: Az alkalmazottak feleetti munkáltatói jogokat a Családsegítő Központ intézményvezetője gyakorolja A szolgáltatás területén az intézményvezető helyettes konkrét gyermekjóléti feladatok ellátása mellett szakmai irányítási, szervezési feladatokat lát el a többi családgondozó vonatkozásában A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak a tevékenységét a munkaköri leírás szabályozza A gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás szoros együttműködésben valósul meg. 12

13 A családgondozók kötelesek legjobb tudásuk szerint eljárni az ellátást igénybevevők érdekében naprakészen vezetik a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat Tájékozódnak a teleülések demográfiai, egészségügyi, szociális helyzetéről. megismerik az egyén, illetve a család környezeti feltételeit, a gyermekekkel, családokkal közösen dolgoznak ki konfliktusmegoldó stratégiákat Rendszeresen, és személyesen együttműködnek az egyénekkel, családokkal Együttműködnek a településeken tevékenykedő többi szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, munkatársakkal Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A gyermekjóléti szolgálatban részesülők érdekvédelmére panaszjoguk gyakorlására a következők irányadóak: A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél: az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében; a gyermeki jogok sérelme esetében; az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. Ha az intézményvezetője 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, illetve ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, akkor az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. Gyermekjogi képviselő: Herczeg Rita Elérhetősége: 06/20/ Címe: Veszprém, Kossuth u gyjkepviselo fre .hu A családgondozó, szociális munkát végző tiszteletben tartja minden ember értékét, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait. Nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely hátrányos megkülönböztetés kizárásával ténykedik. 13

14 Az ellátást végzők jogai és kötelezettségei: A szociális szolgáltatást végzők jogait az évi III. tv 94/L. tartalmazza: A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A családgondozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A szolgáltatás munkatársa köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni. Köteles tiszteletben tartani az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését. Köteles figyelembe venni egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit. Az ellátást végző jogosult és köteles szakmai ismereteinek a szakma mindenkori fejlődésével összhangban történő- folyamatos továbbfejlesztésére. Személyi feltételek: Az intézmény élén az intézményvezető áll. Az intézményvezető Berhida Város Önkormányzata pályázat útján határozott időre bízta meg az intézmény vezetésével. Intézményvezető: szociálpedagógus végzettség (gyermekjóléti alapellátás szakvizsgával) Az intézmény dolgozóinak kinevezése: Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel gyakorolja a munkáltatói jogokat. A gyermekjóléti szolgáltatást 3 fő családgondozó látja el. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása Családgondozók rendszeres szakmai továbbképzése Családgondozók szupervízión történő rendszeres részvétele A helyettesítés rendje A családgondozók helyettesítési rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézmény hozzáférhetősége, tárgyi feltételei: Az intézmény és telephelye könnyen megközelíthető, Berhidán és Vilonyán is a centrumban helyezkedik el. 14

15 A szolgálat feladat ellátásához az iroda- váhelyiség és riportszoba biztosított. A működéshez elengedhetetlen feltételek rendelkezésre állnak. (számítógépek, internet hozzáféréssel, nyomtatók, fénymásoló, telefon és fax készülék. Más intézményekkel történő együttműködés: Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal,, a gyermekorvossal, az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel; a fiatalkorúak hivatásos pártfogóival; a nevelési tanácsadó munkatársaival; illetve a rendőrséggel, akikkel, havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartunk, jelzőrendszeri értekezlet keretében, melyről minden alkalommal emlékeztető készül. Évente áttekintjük a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot teszünk annak javítása érdekében. Együttműködünk a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a nevelőszülői hálózat működtetőjével, valamint azok családgondozóival. A gyermekek és fiatalok részére szabadidős programokat szervezünk, amelyek testi, lelki egészségük védelmét, vagy a családban jelentkező nevelési gondok káros hatásainak enyhítését célozzák. Dokumentáció -együttműködési megállapodás a szolgáltatások igénybevételéről -forgalmi napló -esetjelző adatlapok -gyermekeink védelmében elnevezésű dokumentációs rendszer adatlapjai -jelzőrendszri ülések jegyzőkönyve, dokumentációja Az ellátás megszűnése Az ellátás megszűnik az alapellátás, vagy védelembe vétel megszüntetésre kerül az ellátott halálával -az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 15

16 A szakmai program megvalósítása várható eredménye, az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása -a törvényi előírások és a település lakosainak igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodó szociális ellátórendszer kialakítása -a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése, a működés átláthatósága -tudatos és tervezhető szolgáltatás és minőségfejlesztés -a szolgáltatások, a szakmai munka színvonalának emelkedése -a ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság növelése A szakmai program megvalósulása várhatóan növeli a szakmai munka hatékonyságát, színvonalát, ami az ellátottak megelégedésében nyilvánul meg. Berhida, augusztus 31. Hargitai Tünde intézményvezető 16

17 17

18 18

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program

Horti Szociális Ellátó Intézmény. Szakmai program Horti Szociális Ellátó Intézmény Szakmai program Készítette: Kiss Edit intézményvezető Hort, 2013. július 1. Intézményi történeti áttekintés Az Idősek Klubját 1975. évben alapította Hort Község Tanácsa.

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának

Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat módosított szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke Előkészítő:

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja

A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja A gyermekjóléti szolgálat szakmai programja GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ADATAI Név: Kuckó Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2541 Lábatlan, Zalka M ltp 5. Nyitva álló helységek: Nyergesújfalu, Óvoda u.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA

HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAMJA KÉSZÍTETTE: Szabó Marianna intézményvezető, Hatályos: 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék A szolgáltató adatai 3. o. I. Általános információk 4. o. I. l. A

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program. 2012. március 1. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2012. március 1. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15.

Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ. Szakmai Program. 2012. augusztus 15. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Szociális Alapszolgáltatási Központ Szakmai Program 2012. augusztus 15. I. A Szolgáltatásra vonatkozó alapadatok 1. Vonatkozó jogszabályok A szociális ellátásokról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM

Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Csanádpalota, Csanádalberti, Királyhegyes, Kövegy, Nagyér, Pitvaros SZAKMAI PROGRAM Ha olyannak látjuk az embereket, amilyenek, akkor rosszabbá tesszük őket. Ha viszont úgy kezeljük őket, mintha azok lennének, aminek lenniük kellene, akkor segítjük őket azzá válni, amivé képesek. /Goethe/

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról

Beszámoló a Sajókaza mikkrokörzetszuhakálló településen 2009 évben végzett munkájáról N a p p a l i S z o c i á l i s K ö z p o n t é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t V e z e t ő j é t ő l 3 7 2 0. S a j ó k a z a, P e t ő f i ú t 1-3. T e l : 4 8 / 5 0 5-2 0 9, 4 8 / 5 0 5-2

Részletesebben

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata Nyugat - Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez KRISTÁLY SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI TÁRSULÁS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 4177 FÖLDES, Karácsony S. tér 1. : (54) 465 856 E-mail: raczneagi@citromai.hu Iktatószám: 787-6/2010. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja

Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános és bevezető szabályok 1. Az intézmény elnevezése: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja Székhelye:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM

Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM Területi Szociális Központ Sajószentpéter SZAKMAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉLJA ÉS FELADATA Az alapszolgáltatások biztosításával az intézmény segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban

Részletesebben

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés

E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Kedves Olvasó! E kiadványt abból a célból készítettük tekintettel a Társadalmi Bûnmegelõzés Nemzeti Stratégiájának prioritásaira is, hogy Ön, mint a rendõrség munkatársa átfogóbban, pontosabban megismerje

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó. KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. november 27-én megtartott rendes ülés jegyzőkönyvéhez 126/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 127/2014.(XI.27.) Kt. Hat. 128/2014.(XI.27.)

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4.

Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. Iktatószám: 2-6/2013. K i v o n a t Készült: Sajószentpéter Környéki Önkormányzati Társulás Társulási

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben