Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gyermekjóléti Szolgáltatás. Szakmai programja"

Átírás

1 BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Szakmai programja Szakfeladat száma: Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1

2 A Családsegítő Központ december 01. óta működik a településen a Berhida Város Önkormányzat által fenntartott intézményként. Az intézmény megnevezése Közös Családsegítő és Gyermekjóléti Intézmény- Fenntartó Társulás Berhida Székhelye: 8181 Berhida Veszprémi u Az ellátás típusa: Ügyfélfogadás Berhidán Személyes gondoskodást nyújtó ellátás Hétfőtől szerdáig: ig Csütörtök: ig Péntek: ig Ügyfélfogadás Vilonyán szerdánként ig (Vilonyán a gyermekjóléti szolgálat feladatait egy fő családgondozó látja el) Szociális jellemzők, várható következmények A munkanélküliség, szegénység az anyagi biztonság hiánya, a fokozódó depriváció a családok diszharmonikus működését vonja maga után. Az egyik leggyakoribb probléma az emelkedő iskolai hiányzások száma, és a magatartásproblémákról szóló iskolai esetjelzések. Az ellátási területen elsősorban Berhidán- jelentősek az igazolatlan iskolai hiányzások, amelyhez sok esetben maga a szülő is partner. A családokon belül megfigyelhető a megfelelő kommunikáció, a problémamegoldó képesség hiánya, illetve a szülők közti rossz viszony. A családi minta, a légkör befolyással van a gyermek életére, fejlődésére. A munkanélküliségből adódó rossz anyagi helyzet, nélkülözés szintén nem kedvez a megfelelő családi élet kialakítására. Ennek kapcsán fokozódik a szülői elhanyagolás, és a kezeletlen problémák tünethordozója a gyermek lesz. Az ellátásban élők gyakran a gyermekek után járó ellátásokból élnek. 2

3 A veszélyeztetett gyermekek száma folyamatosan emelkedik. Éppen ezért is van szükség a még hatékonyabb együttműködésre, közös prevenciós programok szervezésére, valamint a jelzőrendszer további erősítésére. A magas iskolai hiányzások, a nem megfelelő családi minták következtében a gyermekek deviáns viselkedési formái esetleg a bűnözés kialakulásához vezethetnek. Bűnmegelőzést is szolgáló helyi szabadidős, kulturális programok szervezése, támogatás indokolt annak érdekében, hogy csökkenjen a csellengő fiatalok száma. Ellátottak köre Azok a személyek, akikre a szolgáltatás vonatkozik, akik a szakmai program elsődleges célcsoportjai és akik Berhida és Vilonya közigazgatási területén élő bejelentett magyar állampolgárok, bevándorlási, illetve letelepedési engedéllyel stb. rendelkeznek. Életkorukat tekintve, a magzati élettől kezdve egészen 18 éves, illetve védelembe vétel esetén ez meghosszabbítható 20 éves koráig, továbbá a szolgáltatásban részt vevő gyerekek családjaik. Az ellátás igénybevételének módja A személyes gondoskodás igénybevétele, ha a törvény másként nem rendelkezik önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselője terjeszti elő, a korlátozottan cselekvőképes személyek kérelmüket a törvényes képviselőjük beleegyezésével terjeszthetik elő. Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, a törvény (1997. évi XXXI. tv alapján) az ellátás kötelező igénybevételét rendeli el. A kérelmező a szolgáltatás igénybevétele iránti igényét a Családsegítő Központban kezdeményezheti. Az ellátás formái: egyszeri eset; alapellátás; védelembe vétel; utógondozás. 3

4 A település demográfiai mutatói: lakó népesség összesen: Berhida Vilonya Életkor szerint Berhida Vilonya 0 2 éves 198 fő 14 fő 3 5 éves 199 fő 25 fő 6-13 éves 635 fő 65 fő éves 353 fő 27 fő Összesen: 1385 fő 131 fő Tájékoztatási kötelezettség: A szolgáltatás működéséről az ellátott települések lakosai részére rendszeres, és minden lakos számára hozzáférhető tájékoztatást kell nyújtani. A település lakosságához a szolgáltatással kapcsolatos információk a helyi Televízió, a helyi újság, szórólapok, személyes kapcsolat és egyéb lakosságot érintő fórumokon keresztül jut el. A gyermekjóléti szolgálat működésének megkezdéséről, tevékenységéről, céljáról és tartalmáról, elérhetőségéről, a szolgáltatás igénybevételének módjáról tájékoztatja a lakosságot, továbbá a jelzőrendszer tagjait. A gyermekjóléti szolgáltatás célja Az intézmény keretében külön szervezeti egységként, önálló szakmai feladatként működik a gyermekjóléti szolgálat, amely a magzati kortól a gyermek és fiatalkorúságán át a felnőtté válásig végigkíséri az ellátási területen élő személyek életét. Alapellátási feladatként hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családjában történő nevelésének elősegítéséhez, a 4

5 veszélyeztetettség megelőzéséhez és megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez. A gyermekjóléti alapellátás körébe tartozó gyermekjóléti szolgáltatás, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettségének megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekvédelem fő célja hozzásegíteni a gyermeket az egészséges, értékes, minőségi élethez, a jóléthez, egy-egy életterület, mint intézményi cél és feladat kiemelésével. Alapvető követelmény a közös cél felismerése, mind a kliens, mind a jelzőrendszer tagjai részéről; és azok tudatosítása. A gyermekjóléti szolgáltatás feladata Alapvető prevenciós feladat az észlelő és jelzőrendszer működtetése, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akik bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkel. A munka eredményessége érdekében egy jól működő személyes kapcsolatrendszer kiépítése és fenntartása szükséges. Feladatai: a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése; a veszélyeztetettség megelőzése; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése; a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése; Egyéb feladatok: folyamatosan figyelemmel kísérjük a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét; meghallgatjuk a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében, megtesszük a szükséges intézkedést; elkészítjük a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét; szervezzük a helyettes nevelőszülői hálózatot; segítjük a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását; felkérésre környezettanulmányt készítünk; 5

6 kezdeményezzük a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését; a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgáljuk és feltárjuk az örökbefogadni szándékozók körülményeit; biztosítjuk a gyermekjogi képviselő munkavégzéséhez szükséges helyiségeket; részt veszünk a prevenciós tevékenységekben, pl. kábítószer. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése érdekében: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése; a családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy az ezekhez való hozzájutás szervezése; a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése; szabadidős programok szervezése; a hivatalos ügyek intézésének segítése. veszélyeztetettség megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben; a veszélyetetettséget előidéző okok feltárása, és ezek megoldására javaslat készítése; segítő intézményekkel, valamint segítőkkel való együttműködés megszervezése, tevékenységük összehangolása; a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával, családgondozással a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása; a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés, és a kapcsolattartás esetében; az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése; javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására. 6

7 családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a családgondozás biztosítása, az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához; utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátás illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. Gyermekjóléti jelzőrendszerrel való együttműködés A Gyvt évi XXXI. Tv. 15/1998. NM rendelet 14. -a, valamint az évi LXXIIII. Törvény értelmében a gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet. A gyermekjóléti szolgáltatás alapvető prevenciós feladat az észlelőjelzőrendszer működésének biztosíttása, mely lehetővé teszi mindazoknak a szakembereknek az együttműködését, akikk bárhol, bármilyen formában kapcsolatba kerülnek a gyermekekkl. Cél, hoy a különböző szakemberek a segítő tevékenység során a maguk területén ellátv a feladataikat, egymással konzultálva, egymás munkáját megismerve, távmogatva és azt kiegészítve dolgozzanak a közös cél érdekében. A jelzőrendszer tagjai a saját területükön végzett gyermekvéédelmi munkájukkal teszik hatékonyabbá a gyermekjóléti szolgálat t munkáját,. Az időben jelzett problémákat eredményesebben, időben lehet kezuelni. Észlelő és jelzőrendszer (tagjai a következők): egészségügyi szolgáltatást nyújtók (védőnői szolgálat, háziorvosi, gyermekorvosi szolgálat, kórház-rendelőintézeti szakrendelések,); személyes gondoskodást nyújtók (bölcsőde, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat); közoktatási intézmények (óvoda, iskola, nevelési tanácsadó); közigazgatási intézmények (hatóságok, önkormányzat, rendőrség, ügyészség, bíróság); egyéb intézmények (társadalmi szervezetek, egyházak, alapítványok); bármely magánszemély lehet. Az észlelő és jelzőrendszer célja a szolgáltatásra rászoruló gyermeket és családot érintő információk cseréje, azok rögzítése, a feladatok meghatározása, illetve elosztása a részt vevő szakemberek és egyéb meghívottak között. 7

8 A gyermekjóléti szolgálat fogadja a jelzéseket, és a közvetlen hozzáforduló állampolgárokat is. Az ellátás minőségében nem tehet különbséget az önkéntes, illetve a küldött kliens között. Fontos jelzésnek minősül az is, ha nem egy konkrét család, hanem egy általános problémát vetnek fel az érintettek, ami a gyermekek védelmi rendszerére is kihat. A megoldási stratégiát közösen kell kialakítani. Elsősorban mégis a családgondozás jelenti a főfeladatot, amelynek elsődleges célja a veszélyeztetettség megelőzése, illetve megszüntetése. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat közötti feladatmegosztás Azoknál a családoknál, ahol a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok, a gyermekjóléti szolgálatot kell esetgazdának tekinteni A családsegítő jelzőrendszerből érkezett jelzés, illetve hatósági intézkedés szükségessége esetén a családgondozás egyértelműen a családsegítő szolgálat feladata Mind családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat által végzett családgondozás komplex, az egész családra kiterjedő segítséget nyújt. Ahol nem a gyermek veszélyeztetettsége az elsődleges ok, a családsegítő végzi a családgondozást, kizárólag az érintett önkéntessége alapján A feladat és az elérendő cél változásával szükség lehet a családsegítő és a gyermekjóléti szolgálat közötti esetátadásra A tevékenységek összehangolása érdekében a gyermekjóléti szolgálat esetmegbeszéléseket tart. Ennek formái: esetkonferencia: egy adott család ügyében tartott megbeszélés az érintett család és a kapcsolódó szakemberek között, legalább háromféle a család ügyében érintett szakember bevonásával; szakmaközi megbeszélés: a gyermekjóléti szolgálat és a szakmák képviselői között zajló szakmai megbeszélés előre meghatározott, adott témakörben; gyermekjóléti tanácskozás: évente legalább egy alkalommal át kell tekinteni a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot kell tenni annak lehetőség szerinti javítására. A gyermek veszélyeztetettségének megszüntetésére irányuló szakmai tevékenység: a családgondozó személyes segítő kapcsolat keretében támogatja a gyermeket, az Őt veszélyeztető körülmények elhárításában, személyisége helyes irányú fejlődésében; 8

9 segíti a szülőket a gyermek gondozásában, ellátásának megszervezésében, a családban jelentkező működéséi zavarok megszüntetésében, illetve kezdeményezi és a gyermeknek nyújtott gyermekjóléti ellátásokat, összehangolja a szülők és más hozzátartozók részére nyújtott személyes gondoskodást az alapellátás keretében. Segítő kapcsolat: első interjú, intézményi háló feltérképezése; belső szakemberek együttműködésének megszervezése; külső intézményi kapcsolatok megszervezése; segítő kapcsolat kialakítása a klienssel (rálátás, rávilágítás, motiváció serkentése, együttműködés, érdekképviselet). Személyiség megfelelő irányú fejlesztése: konfliktuskezelő családterápiás szolgáltatás közvetítése; mentálhigiénés, segítő beszélgetés; célzott előadások tartása, ismertetőanyagok, szórólapok terjesztése; A családgondozás menete: a családgondozó a gondozás megkezdése előtt, tájékoztatja a gondozásba kerülő gyermeket és szülőjét a szolgáltatás céljáról, formájáról, menetéről, várható időtartamáról, rendszerességéről; a családgondozó a gondozás megkezdésekor rögzíti a gyermek és szülője személyi adatait, továbbá (helyzetértékelést) környezettanulmányt készít; a családgondozó a klienssel együttműködési megállapodást köt, és tájékoztatja a gondozottat titoktartási kötelezettségünkről; a családgondozás biztosításának érdekében a családgondozó - a gyermek, és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével gondozási tervet készít; a tervet ismertetni kell a gyermekkel és a szülővel- törvényes képviselővel; a családgondozó a gyermek és a szülő (törvényes képviselő) közreműködésével- szükség szerint, de legalább hathónaponként értékeli a gondozás eredményességét, és a megállapításokat a helyzetértékelésben rögzíti; más intézményekkel feladatmegosztás írásban -, és a kompetencia határok tisztázása, betartása az ügyféllel egyeztetve; a dokumentáció vezetésére a jogszabályban előírt adatlapokkal dolgozunk; 9

10 a családgondozás folyamán a társintézményekkel, jelzőrendszer tagjaival rendszeres kapcsolattartás az eredményes gondozás érdekében; ha az együttműködés a családgondozó és a kliens között nem megfelelő, vagy nem működik; a gyermekjóléti szolgálat az eset összes körülményeinek feltárása után mérlegeli, hogy a kialakult veszélyeztetettség megszüntethető-e az önként igénybe vehető alapellátásokkal, vagy a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedés kezdeményezésére van-e szükség. Az alapellátás keretén belül folytatott családgondozás (adott esetben védelembe vétel), akkor válik eredményessé: ha a szülő vagy gondviselő együttműködő, a család a megállapodásokat betartja; a gyermek együttműködő; a gyermeket veszélyeztető körülmények megszűnnek; a család együttműködő, és a gyermek veszélyeztetése is megszűnt; ha a rokonságban vagy a közvetlen környezetében van olyan család, amely képes és hajlandó befogadni a gyermeket, biztosítja a megfelelő gondoskodást, amíg hosszú távon a család problémája megoldódik, akkor megvizsgálja a befogadó család alkalmasságát, (a családba fogadást a gyámhivatal engedélyezi, ha a gyermek érdekeit szolgálja, a családba fogadás addig tart, amíg a családba fogadás okai fennállnak.) Gyermekvédelmi gondoskodásra kerül sor, ha a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséhez szükséges ellátás a szülő beleegyezésével nem biztosítható és ez a gyermek fejlődését veszélyezteti, akkor kerülhet sor védelembe vételre, illetve egyéb hatósági intézkedésre (családba fogadás, ideiglenes hatályú elhelyezés, nevelésbe vétel, gyám kirendelés, utógondozás), melyet a települési önkormányzat jegyzője, illetve a helyi gyámhatósági képviselő tesz meg határozatában. Hatósági intézkedés kezdeményezése esetén a családgondozó javaslatot tehet: a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére; a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére, vagy nevelésbe vételére. 10

11 A családgondozó védelembe vétel és utógondozás során lát el feladatokat, más hatósági intézkedés megtétele után törvényben meghatározott szabályok szerint jár el. Védelembe vétel A gyermekjóléti szolgálat a védelembe vételre vonatkozó javaslatában közli a gyermeket korábban gondozó családgondozó adatait, illetve javaslatot tesz másik családgondozó kirendelésére. A családgondozó feladata: a gyermek gondozásának, ellátása szervezésének és a szülői nevelés támogatásának folyamatos biztosítása, valamint a helyi gyámhatósági képviselő (Hatósági Irodavezető), illetve a jegyző tájékoztatása felülvizsgálat keretében, továbbá szükség szerint a gyermek veszélyeztetettségére vonatkozó körülményekről. A segítő kapcsolat során elősegíti, hogy a gyermek, illetve a szülő fogadják el a gondozási-nevelési terv céljait és működjenek együtt a tervben meghatározottak teljesítése érekében. A szülő váljon alkalmassá, illetve legyen hajlandó a gyermeket veszélyeztető körülményeinek elhárítására és a gyermek testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődésének biztosítására. Segítse elő azt, hogy sor kerülhessen a védelembe vétel megszüntetésére. A védelembe vételi eljárás menete: a családgondozó javaslatot tesz; ezt követi a védelembe vételi tárgyalás, mely a jegyzői gyámhatóság irodájában történik, ahol a családgondozón kívül jelen lehet más szakember is, valamint a család; majd határozatot hoz a hatósági irodavezető, vagy a jegyző; ez alapján készíti el a családgondozó az egyéni gondozási-nevelési tervet; egy éven belül, illetve a családgondozó kérésére előbb is sor kerülhet szükség setén - a felülvizsgálati tárgyalásra. A családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése, illetve utógondozása Az utógondozás célja: hogy elősegítse a gyermek, illetve a fiatal felnőtt családi környezetébe való visszailleszkedést, önálló életének megkezdését. 11

12 A visszahelyezést segítő családgondozást a gyámhivatal által elfogadott egyéni elhelyezési terv alapján teljesíti a gyermekjóléti szolgálat. A feladat elvégzése alatt folyamatosan együttműködik a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, nevelőszülői hálózattal, valamint a gyermekotthon családgondozójával. A családgondozó feladata: támogatja a szülőket a nevelésbe vétel megszüntetéséhez szükséges feltételek megvalósításában, a gyermekkel való kapcsolattartásban. Teljesíti személyes segítő kapcsolat keretében a szülő és a gyermek kapcsolatának helyreállítását. A szülők nevelési, gondozási, háztartásszervezési ismeretei gyarapításának támogatása. Közreműködés a család lakáskörülményeinek rendezésében, a lakás felszerelésének és berendezésének elfogadhatóvá tételében. A szülők szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutásának, ügyeik intézésének támogatása. Javaslatot tehet a gyámhivatal fele a kapcsolattartás formájának és módjának megváltoztatására, ha a szülők körülményeiben, életvitelében beállott változás azt indokolttá teszi. A családgondozást a gyámhivatal határozata alapján látja el. Az ellátást igénybevevő és a családgondozó közötti kapcsolattartás A szociális munkát végző a kliens érdekeit képviseli, kapcsolatuk bizalmon alapul. A kapcsolattartás folyamatos és rendszeres. Az intézmény nyitvatartási ideje alatt bármikor felkeresheti a családgondozót.(az intézmény nyitva tartását a házirendben foglaltak szerint kell megtartani.) A családgondozó rendszeresen látogatja a családot, az egyéni gondozási nevelési terv alapján. A 15/1998. (IV.30.)NM rendelet szerinti kötelező létszám feltételei, valamint szolgáltatásai: A gyermekjóléti szolgáltatás személyi feltételei, feladatai: Az alkalmazottak feleetti munkáltatói jogokat a Családsegítő Központ intézményvezetője gyakorolja A szolgáltatás területén az intézményvezető helyettes konkrét gyermekjóléti feladatok ellátása mellett szakmai irányítási, szervezési feladatokat lát el a többi családgondozó vonatkozásában A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes A gyermekjóléti szolgálat családgondozóinak a tevékenységét a munkaköri leírás szabályozza A gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás szoros együttműködésben valósul meg. 12

13 A családgondozók kötelesek legjobb tudásuk szerint eljárni az ellátást igénybevevők érdekében naprakészen vezetik a gyermekjóléti szolgáltatáshoz kapcsolódó nyilvántartásokat Tájékozódnak a teleülések demográfiai, egészségügyi, szociális helyzetéről. megismerik az egyén, illetve a család környezeti feltételeit, a gyermekekkel, családokkal közösen dolgoznak ki konfliktusmegoldó stratégiákat Rendszeresen, és személyesen együttműködnek az egyénekkel, családokkal Együttműködnek a településeken tevékenykedő többi szociális szolgáltatást nyújtó intézményekkel, munkatársakkal Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok A gyermekjóléti szolgálatban részesülők érdekvédelmére panaszjoguk gyakorlására a következők irányadóak: A gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, továbbá a gyermek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és szakmai szervek panasszal élhetnek az intézmény vezetőjénél: az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében; a gyermeki jogok sérelme esetében; az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén. Az intézmény vezetője a panaszt kivizsgálja és tájékoztatást ad a panasz orvoslásának más lehetséges módjáról. Ha az intézményvezetője 15 napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, illetve ha a megtett intézkedéssel nem ért egyet a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, akkor az intézmény fenntartójához, vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat. Gyermekjogi képviselő: Herczeg Rita Elérhetősége: 06/20/ Címe: Veszprém, Kossuth u gyjkepviselo fre .hu A családgondozó, szociális munkát végző tiszteletben tartja minden ember értékét, akaratát, méltóságát, egyediségét és jogait. Nemre, korra, társadalmi és etnikai hovatartozásra, vallási és világnézeti meggyőződésre, nemi irányultságra, fogyatékosságra és egészségi állapotra való tekintet nélkül, valamint bármely hátrányos megkülönböztetés kizárásával ténykedik. 13

14 Az ellátást végzők jogai és kötelezettségei: A szociális szolgáltatást végzők jogait az évi III. tv 94/L. tartalmazza: A szociális ágazatban foglalkoztatottak, vagy munkaviszonyban álló személyek esetében biztosítani kell, hogy a munkavégzéshez kapcsolódó megbecsülést megkapják Tiszteletben tartsák emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat, munkájukat elismerjék, valamint a munkáltató megfelelő munkavégzési körülményeket biztosítson számukra. A családgondozók közfeladatot ellátó személynek minősülnek. A szolgáltatás munkatársa köteles tevékenységét a hatályos jogszabályok és a szakmai szabályok szerint végezni. Köteles tiszteletben tartani az ellátott személyiségét, méltóságát, jogait és önrendelkezését. Köteles figyelembe venni egyéni igényeit és szükségleteit, aktuális állapotát, életkorát, képességeit és készségeit. Az ellátást végző jogosult és köteles szakmai ismereteinek a szakma mindenkori fejlődésével összhangban történő- folyamatos továbbfejlesztésére. Személyi feltételek: Az intézmény élén az intézményvezető áll. Az intézményvezető Berhida Város Önkormányzata pályázat útján határozott időre bízta meg az intézmény vezetésével. Intézményvezető: szociálpedagógus végzettség (gyermekjóléti alapellátás szakvizsgával) Az intézmény dolgozóinak kinevezése: Az intézmény dolgozóit az intézményvezető nevezi ki, és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglaltakra figyelemmel gyakorolja a munkáltatói jogokat. A gyermekjóléti szolgáltatást 3 fő családgondozó látja el. A szolgáltatást nyújtók folyamatos szakmai felkészültségének biztosítása Családgondozók rendszeres szakmai továbbképzése Családgondozók szupervízión történő rendszeres részvétele A helyettesítés rendje A családgondozók helyettesítési rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák. Az intézmény hozzáférhetősége, tárgyi feltételei: Az intézmény és telephelye könnyen megközelíthető, Berhidán és Vilonyán is a centrumban helyezkedik el. 14

15 A szolgálat feladat ellátásához az iroda- váhelyiség és riportszoba biztosított. A működéshez elengedhetetlen feltételek rendelkezésre állnak. (számítógépek, internet hozzáféréssel, nyomtatók, fénymásoló, telefon és fax készülék. Más intézményekkel történő együttműködés: Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a védőnői szolgálattal,, a gyermekorvossal, az oktatási intézmények (óvodák, iskolák) gyermek- és ifjúságvédelmi felelőseivel; a fiatalkorúak hivatásos pártfogóival; a nevelési tanácsadó munkatársaival; illetve a rendőrséggel, akikkel, havi rendszerességgel esetmegbeszélést tartunk, jelzőrendszeri értekezlet keretében, melyről minden alkalommal emlékeztető készül. Évente áttekintjük a település gyermekvédelmi rendszerének működését, és javaslatot teszünk annak javítása érdekében. Együttműködünk a területi gyermekvédelmi szakszolgálattal, a nevelőszülői hálózat működtetőjével, valamint azok családgondozóival. A gyermekek és fiatalok részére szabadidős programokat szervezünk, amelyek testi, lelki egészségük védelmét, vagy a családban jelentkező nevelési gondok káros hatásainak enyhítését célozzák. Dokumentáció -együttműködési megállapodás a szolgáltatások igénybevételéről -forgalmi napló -esetjelző adatlapok -gyermekeink védelmében elnevezésű dokumentációs rendszer adatlapjai -jelzőrendszri ülések jegyzőkönyve, dokumentációja Az ellátás megszűnése Az ellátás megszűnik az alapellátás, vagy védelembe vétel megszüntetésre kerül az ellátott halálával -az intézmény jogutód nélküli megszűnésével 15

16 A szakmai program megvalósítása várható eredménye, az ellátórendszerben betöltött szerepe és hatása -a törvényi előírások és a település lakosainak igényeihez, szükségleteihez alkalmazkodó szociális ellátórendszer kialakítása -a megfogalmazott alapelvek és értékek érvényesülése, a működés átláthatósága -tudatos és tervezhető szolgáltatás és minőségfejlesztés -a szolgáltatások, a szakmai munka színvonalának emelkedése -a ráfordítások és források harmonizálása, a hatékonyság növelése A szakmai program megvalósulása várhatóan növeli a szakmai munka hatékonyságát, színvonalát, ami az ellátottak megelégedésében nyilvánul meg. Berhida, augusztus 31. Hargitai Tünde intézményvezető 16

17 17

18 18

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március

MUNKATERV. 2012-es év tevékenységéről. Eger, 2012. március GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT MUNKATERV 2012-es év tevékenységéről Eger, 2012. március TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1. Gyermekjóléti alapellátások célja... 2 2. Gyermekjóléti szolgáltatás... 2 3. Gyermekjóléti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról. Készítette: Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2010-ben végzett munkájáról Készítette: Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Családsegítő Központ

Családsegítő Központ BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Családsegítő Központ Családsegítés Szakmai program Szakfeladat száma:88992411 Ellátási terület: Berhida - Vilonya 1 Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére személyes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya

A rendelet célja 1. II. A rendelet hatálya 1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 52/2003.(XI.11.) sz. rendelete az önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények által biztosított ellátások formáiról,

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA

KÖRÖSLADÁNYI EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAMJA Körösladány Város Önkormányzat Körösladányi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 5516 Körösladány, Wenckheim Béla u. 1. Tel./fax: 06-66/475-125 E-mail: klcssgyj@gmail.com

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 20- i ülésére Tárgy: A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó

BESZÁMOLÓ. A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról. Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó BESZÁMOLÓ A gyermekjóléti szolgálat 2012-ben végzett munkájáról Készítette: Csébi-Keresztes Éva családgondozó 1 Az önkormányzat kötelező feladatainak sorába tartozik a gyermekvédelem helyi ellátórendszerének

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ ZSANAI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2010. (...) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere

A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ GYERMEKJOGI KÉPVISELŐ KÉPZÉS A jogvédők feladatai és tevékenységrendszere II.-III Budapest, 2013. október

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel)

(Egységes szerkezetben a 15/2014. (VI. 30.), a 23/2014. (VIII. 27.) a 4/2015.(III. 27.) a 16/2015.(VI. 29.) önkormányzati rendelettel) Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról és a gyermekétkeztetés térítési díjairól (Egységes

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének

ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének ÚTKERESÉS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT szakmai egységének Szakmai programja DUNAÚJVÁROS I. Általános működési feltételek Az intézmény elnevezése: Útkeresés Segítő Szolgálat, melynek keretében,

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Módszertani feladatellátás

Módszertani feladatellátás Sidlovics Ferenc Módszertani feladatellátás A korábban kijelölt módszertani intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Főigazgatóság látja el az országos szociális, illetve

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

15/1998. (IV. 30.) NM rendelet A jogszabály mai napon (2011.VIII.23) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény. - Módszertani Központ. Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) 9/a. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona (ÉNO) Miskolc, Meggyesalja u. 10. HÁZIREND A Miskolc Környéki

Részletesebben

2014 SZAKMAI PROGRAM

2014 SZAKMAI PROGRAM Zsana Község Önkormányzata Gyermekjóléti Szolgálat 6411 Zsana, Ady u. 2/B 77/490-132 gyerjozsana@gmail.com 2014 SZAKMAI PROGRAM Gyermekjóléti Szolgálat Készítette: Iván Richárd I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja

Házi segítségnyújtás. Szakmai programja BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Családsegítő központ 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Házi segítségnyújtás Szakmai programja Ellátási terület: Berhida - Vilonya Berhida Város Önkormányzata a rászorultak részére

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 27-i ülésére A napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. január 27. A napirendet tárgyaló ülés: Képviselő-testület Előterjesztő: Kmetty Károly polgármester

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja

Bevezető rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja Szihalom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. (I. 24.) önkormányzati RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2007. (IV. 23.) rendeletének módosításáról egységes

Részletesebben

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 2010. június 23-i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 90/2010. (VI.23.) ÖH. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti

Részletesebben

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

8. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 8. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a jelzőrendszer 2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ a jelzőrendszer 2013. évi munkájáról Kéthelyi Szociális Szolgáltató Központ 8713 Kéthely, Hunyadi u. 10. Tel.: 85/339-150 E-mail: szocszolg.kethely@gmail.com BESZÁMOLÓ a jelzőrendszer 2013. évi munkájáról Kéthely, 2014. 03. 24. Sall Éva Bojtor

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND

Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND Csendes Ősz Idősek Otthona 6237 Kecel, Szabadság tér 11. NAPPALI ELLÁTÁS HÁZIREND 1 Kedves Ellátottak! Kérem Önöket, hogy ezen házirendet, amely a nappali ellátás életének fontos meghatározója, szíveskedjenek

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben