Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete"

Átírás

1 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ================================================================== 4/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete április 29. napján megtartott ülésérıl Úny, május 7.

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ================================================================== 4/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 29-én megtartott ülésérıl Az ülés helye: Községháza Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Csákány Zoltán képviselı Kovács Ferencné képviselı Molnár Ferencné képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Meghívott elıadó: Bednanics Józsefné intézményvezetı Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd az ülést megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 5 fı jelen van. A meghívó szerinti napirend tárgyalását javasolja. Kérdezi, van-e módosító javaslat? Más javaslat hiányában kéri a napirend elfogadását. A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az ülés napirendjérıl Napirend: 1.) Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás elmúlt éves tevékenységérıl Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Beszámoló az Únyi Gondozási Központ évi munkájáról Elıadó: Bednanits Józsefné intézményvezetı 2

3 3.) Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB elnöke 4.) Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 5.) Közbeszerzési terv jóváhagyása Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 6.) Egyebek NAPIREND ELİTTI FELADATOK Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A két ülés közötti eseményekrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót e l f o g a d j a. (1. számú melléklet) Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 3

4 N A P I R E N D 1.) Napirend tárgyalása Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás elmúlt éves tevékenységérıl Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Az írásos beszámolót a Meghívóval egyidejőleg kézhez kapták a jelenlévık. Elmondja, hogy az intézményvezetı egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott jönni. Abban egyeztek meg, ha van olyan kérdés, amire nem tud válaszolni, írásban továbbítja, és írásban érkezik a válasz is. Szerinte helyben, láthatóan többet dolgoztak az elmúlt évben a családgondozók. A beszámolót kerek egésznek tartja. A sorozatgyártás következtében van egy-két kisebb elírás, de az is csak emeli az Únyon végzett munka mennyiségét. Javasolja elfogadni a beszámolókat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 35/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A Térségi Családsegítı Szolgálatnak a évi tevékenységérıl szóló beszámolója elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében mőködı Térségi Családsegítı Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót 2. számú melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A Térségi Gyermekjóléti Szolgálatnak a évi tevékenységérıl szóló beszámolója elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében mőködı Térségi Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót a 3. számú melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 4

5 2.) Napirend tárgyalása Beszámoló az Únyi Gondozási Központ évi munkájáról Elıadó: Bednanics Józsefné intézményvezetı Pósfai József polgármester: Adminisztrációs hiba (nem postázták ki a felkérı levelét) miatt csak mára készült el a beszámoló. Felkéri az intézményvezetıt, annak ismertetésére. Bednanics Józsefné intézményvezetı: Ismerteti a jegyzıkönyv mellékletét képezı beszámolót. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az Únyi Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, az Únyi Gondozási Központ vezetıjének beszámolóját az intézmény évi munkájáról, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester Pósfai József polgármester: Megköszöni a Únyi Gondozási Központ évi munkáját és jó erıt, egészséget kíván a folytatáshoz. Az intézményvezetı elhagyta az ülést. 3.) Napirend tárgyalása Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB Elnök (Beszámoló a jegyzıkönyv melléklete.) Pósfai József polgármester: A beszámolót elfogadásra javasolja, de elıtte megadja a szót az Elnök Asszonynak. Molnár Ferencné ISZB Elnök: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Várja a kérdéseket. Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 5

6 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 38/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az ISZB beszámolójának elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, az Igazgatási és Szociális Bizottsága évi munkájáról szóló beszámolót, az 5. számú melléklet szerinti formában elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 4.) Napirend tárgyalása Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Kérdezi a Körjegyzı Asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli elıterjesztéséhez? Kovács Gyuláné körjegyzı: Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a kérdéseket, hozzászólásokat, véleményeket kéri. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület vita nélkül, egyhangúan szavazattal) az alábbi határozatot hozta: (5 igen Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 39/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A körjegyzı évi gyámhatósági tevékenységrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, a körjegyzı Úny község évi gyámhatósági és gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolóját, a 6. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a körjegyzı 5.) Napirend tárgyalása Közbeszerzési terv jóváhagyása Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Törvényileg kötelezı készíteni. Az eddigi pályázatok programjai szerepelnek az elıterjesztésben. Javasolja elfogadni. 6

7 Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 40/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A közbeszerzési terv elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a évi közbeszerzési tervét, a jegyzıkönyv 7. számú mellékletét képezı tartalommal elfogadta. Határidı: Felelıs: értelem szerint polgármester 6.) Napirend tárgyalása Egyebek Elıadó: Pósfai József polgármester a) Ingatlanbérbeadási kérelem Pósfai József polgármester: Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos bérleti kérelmet nyújtott be az eddig is általa mővelt, únyi 185, 09/2 és 085 hrsz-ú szántók bérleti szerzıdésének a meghosszabbítására. A külterületi ingatlanokat a jogszabályban elıírtak szerint meghirdették. Más jelentkezı nincs. Javasolja a haszonbérletek meghosszabbítását. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az únyi 185 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja a tulajdonát képezı, únyi 185 hrsz-ú, 4762 m 2 területő, beépítetlen terület haszonbérbe adásának a meghosszabbításához, 5 éves idıtartamra, a jelenleg érvényben lévı bérleti díj (0,2 Ft/m 2 ) ellenében, Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos, mint haszonbérlı javára. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: szerzıdéskötésre 15 nap Pósfai József polgármester Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 42/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az únyi 085 és 09/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja a tulajdonát képezı, únyi 09/2 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 3 ha 2112 m 2 területő, és a 085 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 3 ha 5500 m 2 területő 7

8 ingatlanok haszonbérbe adásának a meghosszabbításához, 5 éves idıtartamra, a jelenleg érvényben lévı bérleti díj (0,2 Ft/m 2 ) ellenében, Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos, mint haszonbérlı javára. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: szerzıdéskötésre 15 nap Pósfai József polgármester b) Béke úti árok felújításának folytatása Pósfai József polgármester: Egyeztetett a Közútkezelı Kht-val. Az idei évben nem tudnak még anyagot sem adni a Béke utcai csapadék-elvezetı árok felújításának a folytatásához. A februári testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján, az elmúlt év végén félbehagyott munkálatokat folytatták a közmunkások közremőködésével. Ennek során kiderült, hogy ~ 22 m-es szakaszon csak a járdafelújítással közösen van értelme folytatni az árok felújítását. Ennek a szakasznak a várható költsége 120 ezer Ft. Viszont szükségesnek tartja újabb szakaszok felújítását is, mivel most érkeznek el arra a szakaszra, ahol egyáltalán nincs árok. Összességében erre a célra, egyelıre 200 ezer Ft felhasználására kér felhatalmazást. Közben a Beloiannisz utca végén beszakadt a csapadékvíz-elvezetı csatorna. Feltárták a helyszínt a közmunkások. A helyreállítás költsége várhatóan 100 ezer Ft lesz. Javasolja az általános tartalékból fedezni a költségeket. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Csapadékvíz-elvezetı rendszerek felújításáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete fedezetet biztosít a évi költségvetésének általános tartalékából a következı munkálatok anyagköltségére: 1.) Vis major helyzet kezelésére, a helyi Beloiannisz utca végén beszakadt csapadékvíz-elvezetı csatorna helyreállítási munkálataira, 100 ezer Ft, azaz egyszázezer Ft felhasználását engedélyezi. 2.) A helyi Béke utcai csapadékvíz-elvezetı árok felújításának a folytatása, a Közútkezelı Kht anyagi támogatása nélkül is szükséges és elengedhetetlen. Ezzel párhuzamosan, szakaszosan szükséges a járda felújítása is. Erre a célra - elsı lépésben ezer Ft, azaz kettıszázezer Ft felhasználását engedélyezi. Határidı Felelıs: folyamatos a polgármester c) Elvi állásfoglalás KEOP pályázat benyújtásáról Pósfai József polgármester: Tegnap tárgyalt az IMS Magyarország Kft kereskedelmi vezetıjével a KEOP pályázati lehetıségekrıl. A pályázatról és a pályázatírás feltételeirıl szóló tájékoztatót írásban kézhez kapták a Képviselık (8. számú melléklet). Épület- és homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, és főtésrendszer korszerősítés együttes elvégzése esetén az elnyerhetı 8

9 támogatás 70 %. A pályázat év végéig nyújtható be. Elsıre az orvosi rendelıvel gondolta pályázni, viszont az alacsony főtési költség miatt (gazdaságossági, megtérülési számítások szükségesek) kevés az esély. Ennél a projektköltség ~ 6 millió Ft lenne. Második javaslata az iskola épületének szigetelése. Ez ~ 9 millió Ft-os programköltséggel járna, de valószínő, hogy az Oktatási Társulásnak kell pályáznia. Kérdés, hogy más tagintézmény is pályázik-e, az elnyerhetı támogatás miatt. Elızetes monitoring után tesznek, vagy nem ajánlatot ennek a programnak a vállalására is. Arról kell dönteni, hogy tervez-e a Testület ilyen programot. Ha igen, felhatalmazást kér a pályázat elıkészítési munkálataira. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 44/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Elvi állásfoglalás KEOP pályázat benyújtásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete szükségesnek és fontosnak tartja a tulajdonát képezı intézményi épületek külsı hıszigetelését. A munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás részbeni finanszírozására megfelelı alapot jelenthet a KEOP /A jelő pályázati támogatás. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági és megtérülési mutatok megismerése után, folytasson tárgyalásokat az IMS Magyarország Kft-vel a KEOP /A jelő pályázat benyújtásának elıkészítésére, a helyi orvosi rendelı, vagy tagiskola épületére vonatkozóan. Határidı: Felelıs: következı testületi ideje polgármester d) Válaszúton Alapítvány levele Pósfai József polgármester: A levelet mindenki kézhez kapta (9. melléklet). Aki a levél mellékletét képezı 58 oldalas a Dorogi medence levegıminıségérıl készített irományra kíváncsi utólag megkapja. Únyra külön készíttetni ilyet, térítés ellenében, nem javasolja. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 45/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Válaszúton Alapítvány ajánlatáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete szükségesnek és fontosnak tartja a település levegıállapotának ismeretét. Megismerve a Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány (5233 Tiszagyenda, Ságvári E. u. 10.) levelében közölt ajánlatát (Úny község levegıkörnyezetének részletes ismertetése, elemzése), arra legnagyobb sajnálatára forráshiány miatt, jelenleg nem tart igényt. Határidı: Felelıs: 15 nap az értesítésre polgármester 9

10 e) Következı testületi ülés napirendje Pósfai József polgármester: Szóban tájékoztatták képviselıtársai, hogy a következı testületi ülésen nem tudnak jelen lenni. Tervezett napirend az országgyőlési képviselık meghívása. Úgy gondolja, hogy akkor van értelme megtartani, ha majdnem mindenki el tud jönni. Javasolja ezt az ülést a napirendrıl levenni. Molnár Ferencné képviselı: Nem látja sok értelmét annak, hogy itt a válság közepén tartson elıadást a képviselı úr. Úgy is a válság lenne a téma. Megerısíti, hogy a következı testületi ülés idejekor külföldön lesz, nem tud jelen lenni. Csákány Zoltán képviselı: Azzal egyet ért, hogy nem kell meghívni senkit, de a ma megbeszélt pályázatok miatt is úgy gondolja két hónap kihagyás nagy idı. İ tud jönni egy hónap múlva, ezért javasolja megtartani a májusi testületi ülést. Pósfai József polgármester: Össze fogja hívja a májusi testületi ülést. A tervezett napirendek elmaradnak. Az éppen aktuális témák alapján lesznek a napirendi pontok. Kéri, hogy aki tud jelenjen meg. Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 15 perckor bezárta. K.m.f. P ó s f a i József polgármester Kovács Gyuláné körjegyzı 10

11 1. számú melléklet ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTİL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. U. 2. Iktatószám: Ú /2009. E L İ T E R J E S Z T É S Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 29. napján tartandó ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. I. Lejárt határidejő határozatok: 25/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Úny Község közbiztonsági helyzetérıl szóló rendırségi beszámoló elfogadásáról a Dorog Városi Rendırséget idıben értesítettük. 26/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A évi belsı ellenırzésérıl szóló éves jelentés elfogadásáról a belsı ellenırt idıben értesítettük. 27/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Úny Község Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási tervét idıben postáztuk a MÁK-nak. 28/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról a határozati kivonatot idıben postáztuk a Kistérségnek. 29/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás óvodai Alapító Okiratának a módosításáról a határozati kivonat idıben postázva. 30/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának a módosításáról a határozati kivonat idıben postázva. 31/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Az Állami Számvevıszék jelentésében foglalt intézkedési javaslatok alapján elfogadott Intézkedési tervet megküldtük az Állami Számvevıszék Komárom- Esztergom Megyei Ellenırzési Irodája részére 32/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Az Országos Pályázati Tanácsadó Irodát értesítettük a pályázatírói ajánlatuk el nem fogadásáról. 11

12 II. Két ülés közötti fontosabb események: III. 31. Sárisáp: Az iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat programsorrendjének a sorsolása. III. 31. Dorog: Gerecse-Pilis Vízitársulat évi rendes közgyőlése IV. 03. Úny: Egyeztetés a volt szeméttelep rekultivációs tervének készítésérıl. IV. 06. Úny: Helyszíni bejárás a volt szeméttelep rekultivációs tervének készítése okán. IV. 09. Máriahalom: Egyeztetı megbeszélés a szennyvíz csatorna pályázat elkészítésérıl. IV. 15. Úny: A Községháza külsı felújításra benyújtott pályázat helyszíni ellenırzése a KEM-i MVH által. IV. 15. Csolnok: A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület konferenciája IV. 23. Budapest: A 20 éves TÖOSZ évi rendes és ünnepi közgyőlésén való megjelenés küldöttként. III. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Polgármester határozatai: - Az Igazgatási és Szociális Bizottság határozatai: Átmeneti segély: - Kérem az elıterjesztésem megvitatás utáni elfogadását. Úny, április 28. P ó s f a i József s.k. Polgármester 12

13 2. számú melléklet: Beszámoló a Térségi Családsegítı Szolgálat évi tevékenységérıl Úny község területén Tisztelt Képviselı Testület! Úny községben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A bázisintézmény székhelye Dorog. A szolgálat családgondozója heti egy napot tartózkodik a településen. Ügyfélfogadást tart, családlátogatást végez és ellátja adminisztratív teendıit a településen. A családsegítés szolgáltatásait rendeletben elıírt forgalmi- és esetnaplóban dokumentálja, a gondozás folyamatáról feljegyzéseket készít. A problémákról szolgálatunk önkéntes megkeresés útján, valamint a veszélyeztetettséget, a krízishelyzetet észlelı jelzırendszer mőködtetésével értesül. A családsegítı szolgálat nem rendelkezik hatósági szerepkörrel, igénybevétele önkéntes. A családsegítés keretében csak azon családok érhetnek el eredményeket, akik felismerik problémáikat, és segítséget kérnek, illetve amennyiben jelzés alapján történik a kapcsolat felvétel együttmőködnek a szakemberekkel és elfogadják iránymutatásaikat. Ellenkezı esetben a szociális munkás sajnos nem rendelkezik olyan eszközökkel, amellyel hatékonyan változtathatnak a bajban lévı család/gyermek helyzetén. A családgondozói munka célkitőzései a törvénynek megfelelıen a következık: a családok összetartó erejének megırzése, erısítése az átmenetileg vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elısegítése a szociális biztonság megteremtése és megırzése a családok szociális és mentális gondozása. A családgondozás, meghatározott ideig tartó folyamatos segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylı fél problémái feltárhatókká, ezáltal a megoldás lehetıségei kialakíthatóvá váljanak. A problémamegoldás stratégiái, tervei, módjai az együttmőködés folyamán alakulnak ki. Nincsenek bevált sémák, alkalmazások, hiszen minden ember más, önálló személyiség, ezáltal a problémája is egyéni. Az átfogó családgondozás folyamatában a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak az ellátását igénybe vételét jelenthetik a családnak, hanem a családok képessé tételét konfliktusaik kezelésében. A gondozási folyamatban alkalmazott módszerünk a probléma jellegétıl függıen az egyéni esetkezelés, komplex családgondozás, illetve lehetıség szerint csoportfoglalkozás. A gondozás folyamatába szükség szerint bevonható pszichológus, pszichiáter, jogász, a családgondozó konzulenseként, illetve közvetlenül az ügyféllel foglalkozó tanácsadóként, terapeutaként. Az elmúlt évben egyre gyakrabban került sor mediáció alkalmazására, amit a családgondozók külön tanfolyamon sajátítottak el. A családsegítı szolgálat által végzett tevékenység mutatói: Az év során a községben eltöltött 55 napon a családgondozó 52 egyénnel, illetve családdal létesített kapcsolatot 220 alkalommal. Ebbıl 20 fı (forgalmi napló alapján) a szolgálatot elsı alkalommal felkeresı kliensek száma. A hozott problémák 52 ügyfélnél 96 esetet jelentettek. Több probléma együttes elıfordulás 11 esetben jelentkezett. Krízishelyzet az év folyamán nem fordult elı, az együttmőködési megállapodás alapján gondozásba vettek száma 11 fı. 13

14 Az elmúlt években a szolgálatnál megfordult kliensek számának alakulása: 2002-ben 33 fı 2003-ban 38 fı 2004-ben 41 fı 2005-ben 42 fı 2006-ban 40 fı 2007-ben 39 fı 2008-ban 52 fı A 2008-as évben az elızı évekhez viszonyítva jelentıs növekedést mutat a szolgáltatást igénybe vevık száma. Ezt a magas számot növeli egyrészt a felkérésre készült környezettanulmányok által megismert kliensek száma, másrészt a község lakosságának körében egyre ismertebb a szolgálat tevékenységi köre így egymásnak is ajánlják a szolgáltatás igénybevételét. Az ügyfelek életkori összetétele: éves korig 46 fı (15 férfi, 31 nı) 62 évesnél idısebb 6 fı (3 férfi, 3 nı) A szolgáltatást igénybe vevık többsége nı. Tény, hogy az ügyfelek közül a nık azok, akik önként keresik fel a szolgálat ügyfélfogadását, míg a férfi ügyfelekkel többnyire valamilyen jelzés alapján kerülünk kapcsolatba. Ennek oka, hogy családon belül az ügyek intézését is fıleg a nık látják el. Bátrabban mernek segítséget kérni, és jobban megengedik a betekintést az életükbe. Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás: aktív keresı 18 fı (35 %) álláskeresı 4 fı ( 8 %) inaktív keresı 30 fı (57 %) ebbıl: nyugdíjas (öregségi) 6 fı Az inaktív keresık csoportja: a gyermekgondozási ellátásban, saját vagy hozzátartozói jogon nyugdíjban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, járadékban részesülık és valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók. Iskolai végzettség szerinti megoszlás: általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 1 fı ( 2 %) általános iskola nyolc osztálya 20 fı (38 %) szakmunkásképzı vagy szakiskola 15 fı (29 %) szakközépiskola 9 fı ( 17 %) gimnázium 3 fı ( 6 %) felsıfokú iskola 4 fı ( 8 %) Új jelenség, hogy a korábban jellemzı alapfokú iskolai végzettségőek mellett, egyre emelkedik a szakmunkás, a középfokú, vagy akár felsıfokú végzettséggel rendelkezı ügyfelek száma. Családi összetétel szerinti megoszlás: házastársi, élettársi kapcsolatban együtt élık gyermekkel 25 fı (48 %) egy szülı gyermek(ek)kel 8 fı (15 %) egyedül élı 8 fı (15 %) egyéb 11 fı (22 %) Csökken a házasság népszerősége, ami összefügghet egyrészt azzal, hogy a társadalomban az élettársi kapcsolat megítélése, elfogadottsága megváltozott. Másrészt, hogy a házasság elhalasztásának, meg nem kötésének gazdasági, anyagi jellegő oka is lehet. 14

15 Az egyszemélyes háztartások többségében idıs, vagy özvegyember él. Az egyéb kategóriába a felnıttként szüleivel, vagy rokonokkal élı személyek tartoznak. Anyagi megfontolások miatt újra jellemzıvé kezd válni a többgenerációs együttélés. A szolgálathoz forduló ügyfelek problémáinak aránya: anyagi: 24 eset családi-kapcsolati: 12 eset információhiány: 11 eset gyermekneveléssel kapcsolatos problémák: 10 eset ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérés: 9 eset életviteli nehézségek és azok vonzatai: 9 eset egészségkárosodás következményei: 8 eset lelki-mentális problémák: 7 eset foglakoztatással kapcsolatos problémák: 5 eset Az esetek egy részében a problémák halmozottan jelentkeznek a családnál, ilyenkor több probléma együttes elıfordulásáról beszélünk. A szociális biztonság megléte az egyik legfontosabb dolog, de napjainkban ez a biztonság egyre kevesebb család esetében ad szilárd alapot az életüknek. A család diszfunkcionális mőködésének kezelésében az anyagi bizonytalanság orvoslása az egyik legnehezebb feladat. A szegénység növekedésével egyre több a hátrányos helyzető család. Vannak családok, akiknek célja a napi megélhetés biztosítása lett! Környezettanulmányok bírósági, gyámhivatali, adó- és pénzügyi ellenırzési hivatali és önkormányzati felkérésre, az év során 19 esetben készültek (a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen), többek között az alábbi ügyekben: házasság felbontása illeték részletfizetési kérelme ápolási díj megállapítása családbafogadás gondozási díj hátralék elengedése A háttérszolgáltatást biztosító jogász és pszichiáter, szakszerő segítséget jelent és teszi igazán egésszé a családgondozást. Az ingyenes jogi segítségnyújtást a évben 4 fı (4 esetben) vette igénybe (munkaügy, házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, öröklés, ingatlanügy). A jogi tanácsadás magába foglalja a bírósági beadványok, keresetek szerkesztését is. Pszichiáter szakember segítségét 2 fı vette igénybe mentális problémák, fıként szenvedélybetegség, depresszió miatt. A családsegítı szolgálat kapcsolatrendszere: 1. A családsegítı és a gyermekjóléti szolgálat kapcsolata (belsı kapcsolat): A családsegítés elsıdleges feladata a családot egységként kezelve meglátni a családban meghúzódó problémákat és mozgósítani a családot, és természetes támaszait, hogy együtt találjuk meg a megoldást. Természetesen amennyiben a probléma túlterjeszkedik a családsegítı szolgálat családgondozójának kompetencia határain (pl.: a család nem együttmőködı a gyermek megfelelı testi-lelki-erkölcsi nevelésében) törvényi, szakmai és etikai kötelessége jelezni azt a gyermekjóléti szolgálat felé. A gyakorlati együttmőködés a két szolgálat között az alábbiakból tevıdik össze: belsı jelzırendszer mőködtetése új és régi ügyfél esetén, mind a két irányban közös esetkezelés amennyiben az ügynek elızménye van, vagy konzultációra van igény 15

16 közös prevenciós programok, szabadidıs programok szervezése 2008-ban szervezett közös programok: Nyári Játszóház Ruhabörze Adventi Játszóház Karácsonyi csomagosztás hátrányos helyzető családoknak 2. A családsegítı szolgálat külsı kapcsolatrendszere: A családsegítés, a szociális ellátások, valamint az oktatás, nevelés, az egészségügy, a foglakoztatás területén mőködı intézmények, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások és magánszemélyek partneri viszonyban mőködnek együtt a problémás családok érdekében. Közösen fellépve a szolgáltatások köre bıvül, ami mindenképpen fokozza az ügyfelek minıségi ellátását. A szolgálattal rendszeres kapcsolatban álló intézmények, szervezetek, személyek: Máltai Szeretetszolgálat Dorogi csoportja Magyar Vöröskereszt Dorogi szervezete Nap - Út Alapítvány, Dorog Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltsége Esélyek Háza, Esztergom Vaszary Kolos Kórház szociális munkása, Esztergom Vaszary Kolos Kórház Krónikus Pszichiátriai Osztály Gondviselés Háza - Hajléktalan szálló, Esztergom Családok Átmeneti Otthona, Esztergom A külsı és a belsı kapcsolatrendszer révén a kialakult szociális háló erısebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten tevékenykednének. Néhány példa a családgondozás során megismert esetekbıl: Úny egyik külsı tanyáján, a 40 év körüli férfi tehenészetben állt alkalmazásban. Egy hétvége alkalmával rosszul lett az utcán, ügyeletes orvost kellett hozzá hívni. Az orvos éhezés és alkohol elvonási tünetei miatt az Esztergomi Kórházba szállítatta mentıvel. Mivel nem voltak nála iratok, a kórház szociális munkása a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítı Szolgálat segítségét kérte azok visszaszerzésében. Az elsı és legfontosabb cél a TAJ - kártya elıkerítése volt, mivel a száma nélkül a vizsgálatok egy részét nem tudták elvégezni. Feltételezhetıen az iratai a szálláson maradtak. Így a családgondozó az ügyfelünk munkatársa és a tanya tulajdonosával kapcsolatban álló, helyi lakos segítségén keresztül jutott az irattárcához. A tárcában kártya illetve készpénz nem volt, de egy bírósági ítélet igen, miszerint az ügyfél egy korábbi szabálysértési ügye miatt pártfogó felügyelete alatt áll. A pártfogó felügyelıvel felvéve a kapcsolatot a TAJ - számot és a kliens családjára vonatkozó következı információkat tudtuk meg: ügyfelünk elvállt, felnıtt gyermekei vannak, ingatlan tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát nem hajléktalan, de egyre gyakrabban elıforduló italozásai miatt, saját elhatározásából távolodott el a családjától. A pártfogó felügyelı a kapcsolatfelvétel után pártfogoltja gondozását átvette. Miután az ügyfél állapota kielégítıvé vált, a kórház elbocsátotta, addigra a pártfogó felügyelı a kliens családjához közel talált számára lakhatást és munkát is, valamint az útját is finanszírozták. A fenti példa nagyon jól tükrözi a társszakmák együttmőködését, a kompetencia határokat, illetve a település segítıkészségét. Ha ezek az apró láncszemek nem kapcsolódtak volna egymásra, az ügyfél számára nem, vagy csak hosszabb idı elteltével sikerült volna érdemleges segítséget nyújtani. A szolgálat továbbra is az alábbi ügyekben áll az ügyfelek rendelkezésére: információnyújtás a szociális ellátásokról, az ügyintézés módjáról, munka- és átképzési lehetıségekrıl 16

17 különbözı adatlapok, nyomtatványok beszerzése, pótlása, segítségnyújtás beadványok elkészítésében, formanyomtatványok kitöltésében: családtámogatások (GYES, CSP), özvegyi nyugdíj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, részletfizetési kérelem megfogalmazása a szolgáltató felé, leszázalékolás elindítása stb. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat a hozzájuk fordulóknak különbözı szolgáltatásokkal (pl.: telefonos, személyes ügyintézés, szakintézményben való felkeresés, postacím, fénymásolás biztosítása), továbbá adományok és dologi javak közvetítésével (természetbeni juttatások, pénzbeli ellátáshoz való hozzájutás segítése, adományok közvetítése, tartós élelmiszer, ruhanemő, játékszer szétosztása) is állnak a rendelkezésükre. Fiatal pályakezdıként, munkatapasztalat és megfelelı iskolai végzettség nélkül nagyon nehéz elhelyezkedni. Egy helyi 20 éves fiatal esetében is így történt. Rövid ideig egy környékbeli multinacionális cég alkalmazta, majd kiderült, hogy fizikai adottságai nem alkalmasak a betöltendı munkakörre. A Munkaügyi Központ dorogi kirendeltségén a családgondozó tanácsára regisztráltatta magát, de a gazdasági válság miatt nem tudtak számára munkalehetıséget ajánlani. A családgondozó feladata ilyenkor nem merül ki abban, hogy az újságban megjelenı álláshirdetésrıl tájékoztassa az ügyfelet, hanem, hogy segítse megelızni a tartós munkanélküliség alatt bekövetkezhetı mentális változásokat és az azokból adódó problémákat. A fiatal gondozott esetében ezt a családgondozó kétheti találkozásokkal, segítı beszélgetések révén próbálja megelızni. A találkozások alkalmával szituációs gyakorlatok révén eljátszható egy állásinterjú, vagy egy telefonos álláshirdetésre való jelentkezés. Az önéletrajzírás mellett, önismereti tesztekkel és azok közös átbeszélésével az ügyfél erısségei, illetve hátrányai is felszínre kerülhetnek. Ügyfelünk esetében nagy problémát jelentett, hogy a szülıtıl látott/tanult munkához való negatív hozzáállás rögzült a tudatában, és ezen nagyon nehéz változtatni még hosszantartó együttmőködéssel is. Jelenleg az ügyfél saját érdekében történı együttmőködés belátása, elfogadása fázisában tartunk. Az édesapja még nem partner, sıt a válság helyzetre hivatkozva szüntelenül megerısíti fiát jelenlegi helyzetében. Az év második felében az OKTÁV Továbbképzı Központ ingyenes szakképzést hirdetett az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Nem leszek hátrányban! elnevezéső program keretében, a nyolc általános iskolai végzettségő, munkahellyel nem rendelkezı, és regisztrált álláskeresık számára. Program a következı lehetıségeket kínálta: - ingyenes OKJ-s szakképesítés két szakmában (szociális gondozó és ápoló vagy kımőves) - számítástechnikai ismeretek - pénzbeli képzési támogatás (minimál bérnek megfelelı) - útiköltség támogatás - ingyenes munkaruha - segítség az elhelyezkedéshez Úny község területén több helyi lakos is tájékoztatva lett az induló programról, de csak 1 fı kérte jelentkezésének továbbítását. A programra jelentkezı ügyfél a családgondozó általi felkészítés ellenére a felvételi válogatásra nem ment el. A 2008-as év folyamán a két szolgálat közös összefogással több gyártót és forgalmazó céget megkeresett prevenciós célzatú termékminták (egészségügyi betét, gumióvszer) beszerzése érdekében. Egyetlen cég, a Johnson & Johnson tudott babafürdetıbıl mintát küldeni, amik a szolgálat látókörében lévı kisgyermekes családok számára (15 településen) ki is lett osztva. A jelenleg folyó társadalmi átalakulásra reagálva szociális szakemberek részére indított munkaügyi, foglalkoztatási tanácsadás és kommunikáció - fejlesztés képzésen vettünk részt ıszén. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara szervezésében, több társintézmény konzorciumi együttmőködésében, HEFOP pályázat keretében CONVERSIO - konzulensi hálózat kiépítése Komárom-Esztergom megyében elnevezéssel. A pályázati program a hátrányos helyzető 17

18 fiatalok munkaerı-piaci beilleszkedését segítı szakemberek képzésére irányult abból a célból, hogy egy kiépítésre kerülı konzulensi hálózat tagjai lehessenek. A 120 órás tanfolyam elvégzésérıl a szolgálat öt családgondozója kapott oklevelet. Tisztelt Képviselı Testület! Kérem, szíveskedjenek a Térségi Családsegítı Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítı támogatásukat köszönjük. Úny, április 20. dr. Némethy Józsefné s.k. intézményvezetı Veszprémi Tímea s.k. családgondozó 18

19 3. számú melléklet: Összefoglaló beszámoló a Úny községben gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 2008.évi tevékenységérıl A szociális- és gyermekvédelmi tevékenység, az ellátó rendszer mőködésének színvonalas biztosítása, a kapcsolat- és jelzırendszer fejlesztése érdekében a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig gyermekvédelmi tanácskozást szervez. A tanácskozásra meghívottak a 46/2003. (VII.8.) ESZCSM rendelet szerint, a jelzırendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzırendszer éves mőködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek mőködésük javítására. A tanácskozás szakemberei a beszámolót és a évre megfogalmazott javaslatokat elfogadták. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: (A település gyermekvédelmi mutatószámai: melléklet 1) A évben 17 gyermek állt szolgálatunk gondozásában. Alapellátásban 15 gyermeket (7 család), védelembe vétellel 2 gyermeket (1 család) gondoztunk, valamint 2 fı (1 család) átmeneti nevelésben lévı fiatalkorú családját. Az eredményes gondozásnak köszönhetıen, a szülı és gyermek együttmőködésének eredményeképpen 2 gyermek alapellátásban való gondozását szüntettük meg. Tárgy évben 2 gyermek (1 család) védelembe vételére került sor, a szülık látszólagos együttmőködése, nem megfelelı életvitele miatt. Tárgy évben a településen bőnelkövetı, ill. bőnelkövetés áldozatává vált kiskorú, ill. fiatalkorú nem volt, pártfogó felügyelet alá nem került fiatal. Átmeneti gondozás igénybevételére, családból való kiemelésre nem került sor. A rendırségtıl 1 jelzés érkezett családon belüli erıszak miatt. Az apa két kiskorú gyermeke jelenlétében bántalmazta az anyát. A családban rendszeresek voltak a veszekedések a nehéz anyagi körülmények és apa heves vérmérséklete miatt. A községben végzett tevékenységünk során rendszeresen a következı problémákkal találkoztunk: gyermeknevelési nehézségek, magatartási problémák közigazgatási szabálysértések (iskolai mulasztás) szülık, családok életvitele (alkoholizmus, munkanélküliség stb.) és mindennek következményeként az anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) gondok. A szülı és gyermek közötti konfliktusok kezelésénél ki kell aknáznunk azt az érzelmi bázist, amely minden zavar ellenére mégiscsak ott rejtızik a kapcsolatok mélyén. Fontos beszélnünk a tágabb család, rokonság nyújtotta lehetıségekrıl is, hiszen elképzelhetı, hogy például egy nagyszülı biztos támaszt nyújthat kritikus pillanatokban a gyermek számára. Mindenekelıtt azonban rá kell vezetni a szülıket arra, hogy gyermekeik iránt felelısséggel tartoznak, és ez a felelısség senkire át nem hárítható. Ügyfeleink részére továbbra is térítésmentesen biztosítjuk háttérszolgáltatásainkat, a jogi tanácsadást, a pszichológiai, valamint a fejlesztı pedagógiai szolgáltatást. Szolgálatunk jogi szakemberének segítségét 4 fı igényelte többek között válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj fizetésének elmaradása, kapcsolattartás, ajándékozási szerzıdés visszavonása ügyében. A településrıl 1 család vette igénybe szolgálatunk pszichológusának segítségét, viselkedési, magatartási- és beilleszkedési problémák, családi konfliktusos helyzetek miatt. 19

20 A jelzırendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttmőködése A Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói keddenként 9-12 óráig tartanak ügyfélfogadást a védını rendelıjében. Az ügyfélfogadási idı után a családlátogatások mellett keressük fel a jelzırendszeri tagokat esetmegbeszélés céljából. Szakmai tevékenységeink közül leggyakoribb szolgáltatás az információnyújtás, a tanácsadás, illetve a segítı beszélgetés. Gyakran mőködünk közre hivatalos ügyek intézésében és nyújtunk információt a problémák megoldása érdekében. Munkánk fontos részét képezi a terepmunka. A családlátogatások alkalmával megismerhetjük a családok mindennapjait, lakáskörülményeit. Az eredményes gondozás feltétele a családokkal kialakított bizalmas kapcsolat, valamint az életükrıl, hétköznapjaikról szerzett információk. A gyermekjóléti szolgálat olyan - a gyermek érdekeit védı - speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat és a jelzırendszer tagjainak kapcsolata Úny községben rendkívül szoros. Munkánk eredményességének feltétele a folyamatos, kölcsönös visszacsatolás. Az esetmegbeszéléseken igyekszünk az egyes gyermekekrıl, illetve családokról körültekintıen tárgyalni, és a segítségnyújtás minden lehetséges módját megtalálni, a felmerülı problémákat megoldani. Az eredményes gondozás mindannyiunk érdeke, közös a felelısség. A veszélyeztetettség megelızése, megszőntetése érdekében esetkonferenciát tartunk, ahol megosztjuk egymással a családról szerzett információinkat, tapasztalatainkat, amelyek birtokában javaslatot teszünk a gondozás formájára. Feladatok fogalmazódnak meg konkrét felelısök és határidık rögzítésével. Munkánkat a családsegítı szolgálattal szorosan együttmőködve végezzük. Közösen dolgozunk azon, hogy a probléma megszőnjön, illetve az elıfordulások gyakorisága csökkenjen. A családsegítı szolgálat egyfajta szőrıként mőködik a rendszerben. Az alábbi problémák körében tud segítséget nyújtani: - ügyintézés, információhiány esetén tájékoztatás - családi-kapcsolati, gyermeknevelési problémák, családon belüli bántalmazás - életviteli nehézségek és azok vonzatai - foglalkoztatással kapcsolatos és anyagi nehézségek esetén, valamint családgondozás keretében: - szociális, mentálhigiéniás és életvezetési tanácsadást végez - segítséget nyújt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében - meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik annak orvoslására - családgondozással elısegíti a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, amellyel hozzájárul a gyermek(ek) veszélyeztetettségének megszüntetéséhez. Elsıdleges szempont mindenképpen a család egységben való kezelése. A védını 3 gyermeket tart nyilván veszélyeztetettként. A két oktatási intézményt havonta látogatja. Higiéniai, beiskolázási és egyéb életkorhoz kötött szőrıvizsgálatokat végez, továbbá elıadásokat tart és gondoskodik a kötelezı védıoltások beadásáról, dokumentálásáról. A védını véleménye szerint munkakapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal jó, együttmőködve, közösen oldják meg a felmerülı gondokat. Védınıi jelzés nem érkezett szolgálatunk felé. A településen szociális okból válsághelyzetben lévı várandós anya nem volt. 20

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT

Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti. 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Nemti 27/2010.(VII.12.) Kt. szám HATÁROZAT Nemti Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 7/2004. (II.12.) rendelete (egységes szerkezetben) Magyarpolány Község Önkormányzatának Képviselıtestülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s

304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é s Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Címzetes Fıjegyzıjétıl 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tel: 28/500-666 fax: 28/400-575 Email:jegyzı.aszod@invitel.hu 304-5/2008 szám E l ı t e r j e s z t é

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület!

Elıterjesztés. Tárgy: A képviselı-testület évi munkaterve. Tisztelt Képviselı-testület! Elıterjesztés Tárgy: A képviselı-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselı-testület! Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról

Részletesebben

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete

Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének. 9/2007. /XII.12./ számu. Rendelete Medina község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/2007. /XII.12./ számu Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 MEDINA község Önkormányzati képviselı-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 145-6/2012. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. július 19-én (csütörtökön) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Iszkaszentgyörgy, Bakonykúti és Moha Községi Önkormányzat Képviselı-testületeinek az Iszkaszentgyörgyi Községházán (Iszkaszentgyörgy, Kossuth tér 1. ) 2008. november 24-én

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke

BESZÁMOLÓ. a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról. Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke BESZÁMOLÓ a Bőnmegelızési Tanács egy éves munkájáról Készítette: Dombi György Bőnmegelızési Tanács elnöke 1 A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése szerint az önkormányzatok közbiztonsággal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/

SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ SAJTOSKÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 20 / 2005/ XII.28. / SZÁMÚ RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL /EGYSÉGES SZERKEZET/ Sajtoskál község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-12/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 19-i ülésére 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. május 19-i ülésére Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E

Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete. 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E Zalaszántó község Önkormányzati Képviselı-testülete 6/2004. (VII. 14.) számú R E N D E L E T E az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról (Egységes szerkezetben.) Egységes szerkezetbe

Részletesebben

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA. 2012. évi M U N K A T E R V E ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZATA 2012. évi M U N K A T E R V E 2 A munkaterv szerint tervezett rendes képviselı-testületi ülések valamennyi ülésének kötelezı napirendi pontjai az alábbiak: - Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel.

Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. 1 Hásságy Község Önkormányzatának 9/2004.(XII.13.) rendelete a falugondnoki szolgálatról (egységes szerkezetben a 14/2006. XII.18. rendelettel. ) Hásságy Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról

Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2006.(IV.27.) számú rendelete a gyermekek támogatásáról, a gyermekjóléti alapellátásokról Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. január 27-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Fekete Gyula: köszönti a megjelenteket, megállapítja

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B. 1089-3/2015. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok - 2015. december 31. napját követı

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének május 13-i ülésére 4. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 13-i ülésére Tárgy: Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás által a 15/2009. (IV.2.) OKM rendelet 8. alapján benyújtandó

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV. 167-9/2013. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 4-én (hétfın) 10 óra 15 perckor a Polgármesteri

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014.szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 6. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Átfogó értékelés Ordacsehi

Részletesebben

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki

2./ A szakmai program az alábbi I. Medgyesbodzás település bemutatása ponttal egészül ki Határozati javaslat: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Családsegítı szolgálat szakmai programját az alábbiak szerint módosítja: 1./A típus meghatározása helyébe az alábbi rendelkezés

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 9/2012. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2012. augusztus 29-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 45-46. TARTALOMJEGYZÉK 45/2012.(VIII.29.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2014. szeptember 10 - i nyilvános testületi ülésére a 7. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Feladat ellátási szerzıdés

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 18. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 151/2007./XII.28./.kt.határozat: 152/2007./XII.28./kt.határozat: 153/2007./XII.28./kt.határozat: 154/2007./XII.28./kt.határozat:

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testület 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére a 3. sz. napirendi ponthoz Tárgy: Rendeletalkotás a szociális

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2006. (VI. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Páty Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e. ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl 1 OZORA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 4/1998.(VII.1) számú r e n d e l e t e ( egységes szerkezetben ) a gyermekvédelem helyi rendszerérıl I. rész Ozora Község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK

TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK TISZASZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 20/2004. (IX. 24.) számú rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Tiszaszentimre Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról

az egyes gyermekvédelmi ellátásokról 1 Jánossmorja Város Önkormányzata Képviselı testületének 6/2007. (III.1.) rendelete az egyes gyermekvédelmi ellátásokról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a gyermekek védelmérıl és

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 16/2013.(X.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Szociális

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2005.(VIII.26.) Ökt. rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól. Epöl Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában:

Az R. 3. c) pontjának cb) alpontja helyébe a következı rendelkezés lép: cb) Humánszolgáltatási Központ szolgáltatásában: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2/2011. (II. 9.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról szóló 35/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzıjétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Ü. sz.:871/2011. Tárgy: gyermekvédelmi munkáról szóló átfogó értékelés Ü. i.: Papdi

Részletesebben

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július

XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július ÚNYI ÚJSÁG XII. évfolyam, 2. szám Úny Község Önkormányzatának Kiadványa 2008. július T A R T A L O M Fejezetek Úny község történelmébıl Óvodai hírek Iskolai hírek Testületi Tallózó Anyakönyvi hírek Berhidai

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére. intézményi referens Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 9. Tárgy: Hajléktalan személyek nappali ellátása Az elıterjesztést készítette: Rostásné Rapcsák Renáta

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:

A R 3. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete 6/2011. (IV.11.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról szóló 25/1999. (IX.18.) KT. rendelet

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgy Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének../2009. (II. 23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendı térítési díjakról szóló 6/2008.

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben