Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete"

Átírás

1 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/ Fax: 33/ ================================================================== 4/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete április 29. napján megtartott ülésérıl Úny, május 7.

2 Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth Lajos út 2. Tel.: 33/ ================================================================== 4/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 29-én megtartott ülésérıl Az ülés helye: Községháza Úny, Kossuth L. u. 2. Az ülésen megjelentek: Pósfai József polgármester Csákány Zoltán képviselı Kovács Ferencné képviselı Molnár Ferencné képviselı Podhorszki Attila képviselı Kovács Gyuláné körjegyzı Meghívott elıadó: Bednanics Józsefné intézményvezetı Az ülést vezette: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Köszönti a megjelenteket, majd az ülést megnyitja és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 8 megválasztott képviselı közül 5 fı jelen van. A meghívó szerinti napirend tárgyalását javasolja. Kérdezi, van-e módosító javaslat? Más javaslat hiányában kéri a napirend elfogadását. A képviselı-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az ülés napirendjérıl Napirend: 1.) Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás elmúlt éves tevékenységérıl Elıadó: Pósfai József polgármester 2.) Beszámoló az Únyi Gondozási Központ évi munkájáról Elıadó: Bednanits Józsefné intézményvezetı 2

3 3.) Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB elnöke 4.) Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 5.) Közbeszerzési terv jóváhagyása Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı 6.) Egyebek NAPIREND ELİTTI FELADATOK Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete.) Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (7 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 34/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A két ülés közötti eseményekrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekrıl, átruházott hatáskörben hozott döntésekrıl szóló beszámolót e l f o g a d j a. (1. számú melléklet) Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 3

4 N A P I R E N D 1.) Napirend tárgyalása Tájékoztató a Dorog Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Társulás elmúlt éves tevékenységérıl Elıadó: Pósfai József polgármester Pósfai József polgármester: Az írásos beszámolót a Meghívóval egyidejőleg kézhez kapták a jelenlévık. Elmondja, hogy az intézményvezetı egyéb irányú elfoglaltsága miatt nem tudott jönni. Abban egyeztek meg, ha van olyan kérdés, amire nem tud válaszolni, írásban továbbítja, és írásban érkezik a válasz is. Szerinte helyben, láthatóan többet dolgoztak az elmúlt évben a családgondozók. A beszámolót kerek egésznek tartja. A sorozatgyártás következtében van egy-két kisebb elírás, de az is csak emeli az Únyon végzett munka mennyiségét. Javasolja elfogadni a beszámolókat. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 35/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A Térségi Családsegítı Szolgálatnak a évi tevékenységérıl szóló beszámolója elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében mőködı Térségi Családsegítı Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót 2. számú melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester A Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A Térségi Gyermekjóléti Szolgálatnak a évi tevékenységérıl szóló beszámolója elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében mőködı Térségi Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységérıl szóló beszámolót a 3. számú melléklet szerinti tartalommal e l f o g a d j a. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 4

5 2.) Napirend tárgyalása Beszámoló az Únyi Gondozási Központ évi munkájáról Elıadó: Bednanics Józsefné intézményvezetı Pósfai József polgármester: Adminisztrációs hiba (nem postázták ki a felkérı levelét) miatt csak mára készült el a beszámoló. Felkéri az intézményvezetıt, annak ismertetésére. Bednanics Józsefné intézményvezetı: Ismerteti a jegyzıkönyv mellékletét képezı beszámolót. Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Hozzászólás nem hangzott el, a Képviselı-testület egyhangú (5 igen) szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az Únyi Gondozási Központ beszámolójának elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, az Únyi Gondozási Központ vezetıjének beszámolóját az intézmény évi munkájáról, a 4. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester Pósfai József polgármester: Megköszöni a Únyi Gondozási Központ évi munkáját és jó erıt, egészséget kíván a folytatáshoz. Az intézményvezetı elhagyta az ülést. 3.) Napirend tárgyalása Beszámoló az Igazgatási és Szociális Bizottság tevékenységérıl Elıadó: Molnár Ferencné ISZB Elnök (Beszámoló a jegyzıkönyv melléklete.) Pósfai József polgármester: A beszámolót elfogadásra javasolja, de elıtte megadja a szót az Elnök Asszonynak. Molnár Ferencné ISZB Elnök: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Várja a kérdéseket. Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: 5

6 Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 38/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az ISZB beszámolójának elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, az Igazgatási és Szociális Bizottsága évi munkájáról szóló beszámolót, az 5. számú melléklet szerinti formában elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a polgármester 4.) Napirend tárgyalása Beszámoló a jegyzıi gyámhatósági tevékenységrıl Elıadó: Kovács Gyuláné körjegyzı (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Kérdezi a Körjegyzı Asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni az írásbeli elıterjesztéséhez? Kovács Gyuláné körjegyzı: Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a kérdéseket, hozzászólásokat, véleményeket kéri. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a képviselı-testület vita nélkül, egyhangúan szavazattal) az alábbi határozatot hozta: (5 igen Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 39/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A körjegyzı évi gyámhatósági tevékenységrıl Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete, a körjegyzı Úny község évi gyámhatósági és gyermekvédelmi tevékenységérıl szóló beszámolóját, a 6. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Határidı: Felelıs: azonnal a körjegyzı 5.) Napirend tárgyalása Közbeszerzési terv jóváhagyása Elıadó: Pósfai József polgármester (Elıterjesztés a jegyzıkönyv melléklete) Pósfai József polgármester: Törvényileg kötelezı készíteni. Az eddigi pályázatok programjai szerepelnek az elıterjesztésben. Javasolja elfogadni. 6

7 Több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a napirendi ponthoz. A Képviselı-testület egyhangúan (5 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 40/2009. (IV. 29.) Kt. határozata A közbeszerzési terv elfogadásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete a évi közbeszerzési tervét, a jegyzıkönyv 7. számú mellékletét képezı tartalommal elfogadta. Határidı: Felelıs: értelem szerint polgármester 6.) Napirend tárgyalása Egyebek Elıadó: Pósfai József polgármester a) Ingatlanbérbeadási kérelem Pósfai József polgármester: Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos bérleti kérelmet nyújtott be az eddig is általa mővelt, únyi 185, 09/2 és 085 hrsz-ú szántók bérleti szerzıdésének a meghosszabbítására. A külterületi ingatlanokat a jogszabályban elıírtak szerint meghirdették. Más jelentkezı nincs. Javasolja a haszonbérletek meghosszabbítását. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 41/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az únyi 185 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja a tulajdonát képezı, únyi 185 hrsz-ú, 4762 m 2 területő, beépítetlen terület haszonbérbe adásának a meghosszabbításához, 5 éves idıtartamra, a jelenleg érvényben lévı bérleti díj (0,2 Ft/m 2 ) ellenében, Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos, mint haszonbérlı javára. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: szerzıdéskötésre 15 nap Pósfai József polgármester Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 42/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Az únyi 085 és 09/2 hrsz-ú ingatlan haszonbérbe adásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete hozzájárulását adja a tulajdonát képezı, únyi 09/2 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 3 ha 2112 m 2 területő, és a 085 hrsz-ú, szántó mővelési ágú, 3 ha 5500 m 2 területő 7

8 ingatlanok haszonbérbe adásának a meghosszabbításához, 5 éves idıtartamra, a jelenleg érvényben lévı bérleti díj (0,2 Ft/m 2 ) ellenében, Pósfai Sándor 2528 Úny, Kossuth L. u. 8. szám alatti lakos, mint haszonbérlı javára. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerzıdés aláírására. Határidı: Felelıs: szerzıdéskötésre 15 nap Pósfai József polgármester b) Béke úti árok felújításának folytatása Pósfai József polgármester: Egyeztetett a Közútkezelı Kht-val. Az idei évben nem tudnak még anyagot sem adni a Béke utcai csapadék-elvezetı árok felújításának a folytatásához. A februári testületi ülésen kapott felhatalmazás alapján, az elmúlt év végén félbehagyott munkálatokat folytatták a közmunkások közremőködésével. Ennek során kiderült, hogy ~ 22 m-es szakaszon csak a járdafelújítással közösen van értelme folytatni az árok felújítását. Ennek a szakasznak a várható költsége 120 ezer Ft. Viszont szükségesnek tartja újabb szakaszok felújítását is, mivel most érkeznek el arra a szakaszra, ahol egyáltalán nincs árok. Összességében erre a célra, egyelıre 200 ezer Ft felhasználására kér felhatalmazást. Közben a Beloiannisz utca végén beszakadt a csapadékvíz-elvezetı csatorna. Feltárták a helyszínt a közmunkások. A helyreállítás költsége várhatóan 100 ezer Ft lesz. Javasolja az általános tartalékból fedezni a költségeket. Rövid megbeszélés után a polgármester szavazást rendelt el, a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Csapadékvíz-elvezetı rendszerek felújításáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete fedezetet biztosít a évi költségvetésének általános tartalékából a következı munkálatok anyagköltségére: 1.) Vis major helyzet kezelésére, a helyi Beloiannisz utca végén beszakadt csapadékvíz-elvezetı csatorna helyreállítási munkálataira, 100 ezer Ft, azaz egyszázezer Ft felhasználását engedélyezi. 2.) A helyi Béke utcai csapadékvíz-elvezetı árok felújításának a folytatása, a Közútkezelı Kht anyagi támogatása nélkül is szükséges és elengedhetetlen. Ezzel párhuzamosan, szakaszosan szükséges a járda felújítása is. Erre a célra - elsı lépésben ezer Ft, azaz kettıszázezer Ft felhasználását engedélyezi. Határidı Felelıs: folyamatos a polgármester c) Elvi állásfoglalás KEOP pályázat benyújtásáról Pósfai József polgármester: Tegnap tárgyalt az IMS Magyarország Kft kereskedelmi vezetıjével a KEOP pályázati lehetıségekrıl. A pályázatról és a pályázatírás feltételeirıl szóló tájékoztatót írásban kézhez kapták a Képviselık (8. számú melléklet). Épület- és homlokzatszigetelés, nyílászárók cseréje, és főtésrendszer korszerősítés együttes elvégzése esetén az elnyerhetı 8

9 támogatás 70 %. A pályázat év végéig nyújtható be. Elsıre az orvosi rendelıvel gondolta pályázni, viszont az alacsony főtési költség miatt (gazdaságossági, megtérülési számítások szükségesek) kevés az esély. Ennél a projektköltség ~ 6 millió Ft lenne. Második javaslata az iskola épületének szigetelése. Ez ~ 9 millió Ft-os programköltséggel járna, de valószínő, hogy az Oktatási Társulásnak kell pályáznia. Kérdés, hogy más tagintézmény is pályázik-e, az elnyerhetı támogatás miatt. Elızetes monitoring után tesznek, vagy nem ajánlatot ennek a programnak a vállalására is. Arról kell dönteni, hogy tervez-e a Testület ilyen programot. Ha igen, felhatalmazást kér a pályázat elıkészítési munkálataira. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 44/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Elvi állásfoglalás KEOP pályázat benyújtásáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete szükségesnek és fontosnak tartja a tulajdonát képezı intézményi épületek külsı hıszigetelését. A munkálatok elvégzéséhez szükséges forrás részbeni finanszírozására megfelelı alapot jelenthet a KEOP /A jelő pályázati támogatás. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaságossági és megtérülési mutatok megismerése után, folytasson tárgyalásokat az IMS Magyarország Kft-vel a KEOP /A jelő pályázat benyújtásának elıkészítésére, a helyi orvosi rendelı, vagy tagiskola épületére vonatkozóan. Határidı: Felelıs: következı testületi ideje polgármester d) Válaszúton Alapítvány levele Pósfai József polgármester: A levelet mindenki kézhez kapta (9. melléklet). Aki a levél mellékletét képezı 58 oldalas a Dorogi medence levegıminıségérıl készített irományra kíváncsi utólag megkapja. Únyra külön készíttetni ilyet, térítés ellenében, nem javasolja. Rövid megbeszélés után a Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozta: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének 45/2009. (IV. 29.) Kt. határozata Válaszúton Alapítvány ajánlatáról Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete szükségesnek és fontosnak tartja a település levegıállapotának ismeretét. Megismerve a Válaszúton Hagyományırzı és Környezetvédı Alapítvány (5233 Tiszagyenda, Ságvári E. u. 10.) levelében közölt ajánlatát (Úny község levegıkörnyezetének részletes ismertetése, elemzése), arra legnagyobb sajnálatára forráshiány miatt, jelenleg nem tart igényt. Határidı: Felelıs: 15 nap az értesítésre polgármester 9

10 e) Következı testületi ülés napirendje Pósfai József polgármester: Szóban tájékoztatták képviselıtársai, hogy a következı testületi ülésen nem tudnak jelen lenni. Tervezett napirend az országgyőlési képviselık meghívása. Úgy gondolja, hogy akkor van értelme megtartani, ha majdnem mindenki el tud jönni. Javasolja ezt az ülést a napirendrıl levenni. Molnár Ferencné képviselı: Nem látja sok értelmét annak, hogy itt a válság közepén tartson elıadást a képviselı úr. Úgy is a válság lenne a téma. Megerısíti, hogy a következı testületi ülés idejekor külföldön lesz, nem tud jelen lenni. Csákány Zoltán képviselı: Azzal egyet ért, hogy nem kell meghívni senkit, de a ma megbeszélt pályázatok miatt is úgy gondolja két hónap kihagyás nagy idı. İ tud jönni egy hónap múlva, ezért javasolja megtartani a májusi testületi ülést. Pósfai József polgármester: Össze fogja hívja a májusi testületi ülést. A tervezett napirendek elmaradnak. Az éppen aktuális témák alapján lesznek a napirendi pontok. Kéri, hogy aki tud jelenjen meg. Az ülésen több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el. A polgármester megköszönte a megjelenést, majd az ülést 18 óra 15 perckor bezárta. K.m.f. P ó s f a i József polgármester Kovács Gyuláné körjegyzı 10

11 1. számú melléklet ÚNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTİL 2528 ÚNY, KOSSUTH L. U. 2. Iktatószám: Ú /2009. E L İ T E R J E S Z T É S Készült: Úny Község Önkormányzata Képviselı-testületének április 29. napján tartandó ülésére. Tárgy: Jelentés a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb döntésekrıl, eseményekrıl és az átruházott hatáskörben hozott határozatokról. I. Lejárt határidejő határozatok: 25/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Úny Község közbiztonsági helyzetérıl szóló rendırségi beszámoló elfogadásáról a Dorog Városi Rendırséget idıben értesítettük. 26/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A évi belsı ellenırzésérıl szóló éves jelentés elfogadásáról a belsı ellenırt idıben értesítettük. 27/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Úny Község Önkormányzata évi Közfoglalkoztatási tervét idıben postáztuk a MÁK-nak. 28/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosításáról a határozati kivonatot idıben postáztuk a Kistérségnek. 29/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás óvodai Alapító Okiratának a módosításáról a határozati kivonat idıben postázva. 30/2009. (III. 25.) Kt. határozat: A Csolnok és Környéke Közoktatási Társulás Társulási megállapodásának a módosításáról a határozati kivonat idıben postázva. 31/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Az Állami Számvevıszék jelentésében foglalt intézkedési javaslatok alapján elfogadott Intézkedési tervet megküldtük az Állami Számvevıszék Komárom- Esztergom Megyei Ellenırzési Irodája részére 32/2009. (III. 25.) Kt. határozat: Az Országos Pályázati Tanácsadó Irodát értesítettük a pályázatírói ajánlatuk el nem fogadásáról. 11

12 II. Két ülés közötti fontosabb események: III. 31. Sárisáp: Az iskola infrastrukturális fejlesztésére benyújtott pályázat programsorrendjének a sorsolása. III. 31. Dorog: Gerecse-Pilis Vízitársulat évi rendes közgyőlése IV. 03. Úny: Egyeztetés a volt szeméttelep rekultivációs tervének készítésérıl. IV. 06. Úny: Helyszíni bejárás a volt szeméttelep rekultivációs tervének készítése okán. IV. 09. Máriahalom: Egyeztetı megbeszélés a szennyvíz csatorna pályázat elkészítésérıl. IV. 15. Úny: A Községháza külsı felújításra benyújtott pályázat helyszíni ellenırzése a KEM-i MVH által. IV. 15. Csolnok: A Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület konferenciája IV. 23. Budapest: A 20 éves TÖOSZ évi rendes és ünnepi közgyőlésén való megjelenés küldöttként. III. Átruházott hatáskörben hozott döntések: Polgármester határozatai: - Az Igazgatási és Szociális Bizottság határozatai: Átmeneti segély: - Kérem az elıterjesztésem megvitatás utáni elfogadását. Úny, április 28. P ó s f a i József s.k. Polgármester 12

13 2. számú melléklet: Beszámoló a Térségi Családsegítı Szolgálat évi tevékenységérıl Úny község területén Tisztelt Képviselı Testület! Úny községben a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában mőködı Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat látja el a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást. A bázisintézmény székhelye Dorog. A szolgálat családgondozója heti egy napot tartózkodik a településen. Ügyfélfogadást tart, családlátogatást végez és ellátja adminisztratív teendıit a településen. A családsegítés szolgáltatásait rendeletben elıírt forgalmi- és esetnaplóban dokumentálja, a gondozás folyamatáról feljegyzéseket készít. A problémákról szolgálatunk önkéntes megkeresés útján, valamint a veszélyeztetettséget, a krízishelyzetet észlelı jelzırendszer mőködtetésével értesül. A családsegítı szolgálat nem rendelkezik hatósági szerepkörrel, igénybevétele önkéntes. A családsegítés keretében csak azon családok érhetnek el eredményeket, akik felismerik problémáikat, és segítséget kérnek, illetve amennyiben jelzés alapján történik a kapcsolat felvétel együttmőködnek a szakemberekkel és elfogadják iránymutatásaikat. Ellenkezı esetben a szociális munkás sajnos nem rendelkezik olyan eszközökkel, amellyel hatékonyan változtathatnak a bajban lévı család/gyermek helyzetén. A családgondozói munka célkitőzései a törvénynek megfelelıen a következık: a családok összetartó erejének megırzése, erısítése az átmenetileg vagy hiányzó családi funkciók helyreállításának elısegítése a szociális biztonság megteremtése és megırzése a családok szociális és mentális gondozása. A családgondozás, meghatározott ideig tartó folyamatos segítı kapcsolat kialakítása és fenntartása annak érdekében, hogy a kapcsolatot igénylı fél problémái feltárhatókká, ezáltal a megoldás lehetıségei kialakíthatóvá váljanak. A problémamegoldás stratégiái, tervei, módjai az együttmőködés folyamán alakulnak ki. Nincsenek bevált sémák, alkalmazások, hiszen minden ember más, önálló személyiség, ezáltal a problémája is egyéni. Az átfogó családgondozás folyamatában a szociális szolgáltatások és juttatások nemcsak az ellátását igénybe vételét jelenthetik a családnak, hanem a családok képessé tételét konfliktusaik kezelésében. A gondozási folyamatban alkalmazott módszerünk a probléma jellegétıl függıen az egyéni esetkezelés, komplex családgondozás, illetve lehetıség szerint csoportfoglalkozás. A gondozás folyamatába szükség szerint bevonható pszichológus, pszichiáter, jogász, a családgondozó konzulenseként, illetve közvetlenül az ügyféllel foglalkozó tanácsadóként, terapeutaként. Az elmúlt évben egyre gyakrabban került sor mediáció alkalmazására, amit a családgondozók külön tanfolyamon sajátítottak el. A családsegítı szolgálat által végzett tevékenység mutatói: Az év során a községben eltöltött 55 napon a családgondozó 52 egyénnel, illetve családdal létesített kapcsolatot 220 alkalommal. Ebbıl 20 fı (forgalmi napló alapján) a szolgálatot elsı alkalommal felkeresı kliensek száma. A hozott problémák 52 ügyfélnél 96 esetet jelentettek. Több probléma együttes elıfordulás 11 esetben jelentkezett. Krízishelyzet az év folyamán nem fordult elı, az együttmőködési megállapodás alapján gondozásba vettek száma 11 fı. 13

14 Az elmúlt években a szolgálatnál megfordult kliensek számának alakulása: 2002-ben 33 fı 2003-ban 38 fı 2004-ben 41 fı 2005-ben 42 fı 2006-ban 40 fı 2007-ben 39 fı 2008-ban 52 fı A 2008-as évben az elızı évekhez viszonyítva jelentıs növekedést mutat a szolgáltatást igénybe vevık száma. Ezt a magas számot növeli egyrészt a felkérésre készült környezettanulmányok által megismert kliensek száma, másrészt a község lakosságának körében egyre ismertebb a szolgálat tevékenységi köre így egymásnak is ajánlják a szolgáltatás igénybevételét. Az ügyfelek életkori összetétele: éves korig 46 fı (15 férfi, 31 nı) 62 évesnél idısebb 6 fı (3 férfi, 3 nı) A szolgáltatást igénybe vevık többsége nı. Tény, hogy az ügyfelek közül a nık azok, akik önként keresik fel a szolgálat ügyfélfogadását, míg a férfi ügyfelekkel többnyire valamilyen jelzés alapján kerülünk kapcsolatba. Ennek oka, hogy családon belül az ügyek intézését is fıleg a nık látják el. Bátrabban mernek segítséget kérni, és jobban megengedik a betekintést az életükbe. Gazdasági aktivitás szerinti megoszlás: aktív keresı 18 fı (35 %) álláskeresı 4 fı ( 8 %) inaktív keresı 30 fı (57 %) ebbıl: nyugdíjas (öregségi) 6 fı Az inaktív keresık csoportja: a gyermekgondozási ellátásban, saját vagy hozzátartozói jogon nyugdíjban, öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban, járadékban részesülık és valamely oktatási intézmény nappali tagozatán tanulók. Iskolai végzettség szerinti megoszlás: általános iskola nyolc osztályánál kevesebb 1 fı ( 2 %) általános iskola nyolc osztálya 20 fı (38 %) szakmunkásképzı vagy szakiskola 15 fı (29 %) szakközépiskola 9 fı ( 17 %) gimnázium 3 fı ( 6 %) felsıfokú iskola 4 fı ( 8 %) Új jelenség, hogy a korábban jellemzı alapfokú iskolai végzettségőek mellett, egyre emelkedik a szakmunkás, a középfokú, vagy akár felsıfokú végzettséggel rendelkezı ügyfelek száma. Családi összetétel szerinti megoszlás: házastársi, élettársi kapcsolatban együtt élık gyermekkel 25 fı (48 %) egy szülı gyermek(ek)kel 8 fı (15 %) egyedül élı 8 fı (15 %) egyéb 11 fı (22 %) Csökken a házasság népszerősége, ami összefügghet egyrészt azzal, hogy a társadalomban az élettársi kapcsolat megítélése, elfogadottsága megváltozott. Másrészt, hogy a házasság elhalasztásának, meg nem kötésének gazdasági, anyagi jellegő oka is lehet. 14

15 Az egyszemélyes háztartások többségében idıs, vagy özvegyember él. Az egyéb kategóriába a felnıttként szüleivel, vagy rokonokkal élı személyek tartoznak. Anyagi megfontolások miatt újra jellemzıvé kezd válni a többgenerációs együttélés. A szolgálathoz forduló ügyfelek problémáinak aránya: anyagi: 24 eset családi-kapcsolati: 12 eset információhiány: 11 eset gyermekneveléssel kapcsolatos problémák: 10 eset ügyintézéssel kapcsolatos segítségkérés: 9 eset életviteli nehézségek és azok vonzatai: 9 eset egészségkárosodás következményei: 8 eset lelki-mentális problémák: 7 eset foglakoztatással kapcsolatos problémák: 5 eset Az esetek egy részében a problémák halmozottan jelentkeznek a családnál, ilyenkor több probléma együttes elıfordulásáról beszélünk. A szociális biztonság megléte az egyik legfontosabb dolog, de napjainkban ez a biztonság egyre kevesebb család esetében ad szilárd alapot az életüknek. A család diszfunkcionális mőködésének kezelésében az anyagi bizonytalanság orvoslása az egyik legnehezebb feladat. A szegénység növekedésével egyre több a hátrányos helyzető család. Vannak családok, akiknek célja a napi megélhetés biztosítása lett! Környezettanulmányok bírósági, gyámhivatali, adó- és pénzügyi ellenırzési hivatali és önkormányzati felkérésre, az év során 19 esetben készültek (a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával közösen), többek között az alábbi ügyekben: házasság felbontása illeték részletfizetési kérelme ápolási díj megállapítása családbafogadás gondozási díj hátralék elengedése A háttérszolgáltatást biztosító jogász és pszichiáter, szakszerő segítséget jelent és teszi igazán egésszé a családgondozást. Az ingyenes jogi segítségnyújtást a évben 4 fı (4 esetben) vette igénybe (munkaügy, házasság felbontása, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj, öröklés, ingatlanügy). A jogi tanácsadás magába foglalja a bírósági beadványok, keresetek szerkesztését is. Pszichiáter szakember segítségét 2 fı vette igénybe mentális problémák, fıként szenvedélybetegség, depresszió miatt. A családsegítı szolgálat kapcsolatrendszere: 1. A családsegítı és a gyermekjóléti szolgálat kapcsolata (belsı kapcsolat): A családsegítés elsıdleges feladata a családot egységként kezelve meglátni a családban meghúzódó problémákat és mozgósítani a családot, és természetes támaszait, hogy együtt találjuk meg a megoldást. Természetesen amennyiben a probléma túlterjeszkedik a családsegítı szolgálat családgondozójának kompetencia határain (pl.: a család nem együttmőködı a gyermek megfelelı testi-lelki-erkölcsi nevelésében) törvényi, szakmai és etikai kötelessége jelezni azt a gyermekjóléti szolgálat felé. A gyakorlati együttmőködés a két szolgálat között az alábbiakból tevıdik össze: belsı jelzırendszer mőködtetése új és régi ügyfél esetén, mind a két irányban közös esetkezelés amennyiben az ügynek elızménye van, vagy konzultációra van igény 15

16 közös prevenciós programok, szabadidıs programok szervezése 2008-ban szervezett közös programok: Nyári Játszóház Ruhabörze Adventi Játszóház Karácsonyi csomagosztás hátrányos helyzető családoknak 2. A családsegítı szolgálat külsı kapcsolatrendszere: A családsegítés, a szociális ellátások, valamint az oktatás, nevelés, az egészségügy, a foglakoztatás területén mőködı intézmények, civil szervezetek, egyházak, vállalkozások és magánszemélyek partneri viszonyban mőködnek együtt a problémás családok érdekében. Közösen fellépve a szolgáltatások köre bıvül, ami mindenképpen fokozza az ügyfelek minıségi ellátását. A szolgálattal rendszeres kapcsolatban álló intézmények, szervezetek, személyek: Máltai Szeretetszolgálat Dorogi csoportja Magyar Vöröskereszt Dorogi szervezete Nap - Út Alapítvány, Dorog Munkaügyi Központ Dorogi Kirendeltsége Esélyek Háza, Esztergom Vaszary Kolos Kórház szociális munkása, Esztergom Vaszary Kolos Kórház Krónikus Pszichiátriai Osztály Gondviselés Háza - Hajléktalan szálló, Esztergom Családok Átmeneti Otthona, Esztergom A külsı és a belsı kapcsolatrendszer révén a kialakult szociális háló erısebb és megbízhatóbb, mintha elszigetelten tevékenykednének. Néhány példa a családgondozás során megismert esetekbıl: Úny egyik külsı tanyáján, a 40 év körüli férfi tehenészetben állt alkalmazásban. Egy hétvége alkalmával rosszul lett az utcán, ügyeletes orvost kellett hozzá hívni. Az orvos éhezés és alkohol elvonási tünetei miatt az Esztergomi Kórházba szállítatta mentıvel. Mivel nem voltak nála iratok, a kórház szociális munkása a Polgármesteri Hivatal és a Családsegítı Szolgálat segítségét kérte azok visszaszerzésében. Az elsı és legfontosabb cél a TAJ - kártya elıkerítése volt, mivel a száma nélkül a vizsgálatok egy részét nem tudták elvégezni. Feltételezhetıen az iratai a szálláson maradtak. Így a családgondozó az ügyfelünk munkatársa és a tanya tulajdonosával kapcsolatban álló, helyi lakos segítségén keresztül jutott az irattárcához. A tárcában kártya illetve készpénz nem volt, de egy bírósági ítélet igen, miszerint az ügyfél egy korábbi szabálysértési ügye miatt pártfogó felügyelete alatt áll. A pártfogó felügyelıvel felvéve a kapcsolatot a TAJ - számot és a kliens családjára vonatkozó következı információkat tudtuk meg: ügyfelünk elvállt, felnıtt gyermekei vannak, ingatlan tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát nem hajléktalan, de egyre gyakrabban elıforduló italozásai miatt, saját elhatározásából távolodott el a családjától. A pártfogó felügyelı a kapcsolatfelvétel után pártfogoltja gondozását átvette. Miután az ügyfél állapota kielégítıvé vált, a kórház elbocsátotta, addigra a pártfogó felügyelı a kliens családjához közel talált számára lakhatást és munkát is, valamint az útját is finanszírozták. A fenti példa nagyon jól tükrözi a társszakmák együttmőködését, a kompetencia határokat, illetve a település segítıkészségét. Ha ezek az apró láncszemek nem kapcsolódtak volna egymásra, az ügyfél számára nem, vagy csak hosszabb idı elteltével sikerült volna érdemleges segítséget nyújtani. A szolgálat továbbra is az alábbi ügyekben áll az ügyfelek rendelkezésére: információnyújtás a szociális ellátásokról, az ügyintézés módjáról, munka- és átképzési lehetıségekrıl 16

17 különbözı adatlapok, nyomtatványok beszerzése, pótlása, segítségnyújtás beadványok elkészítésében, formanyomtatványok kitöltésében: családtámogatások (GYES, CSP), özvegyi nyugdíj, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, részletfizetési kérelem megfogalmazása a szolgáltató felé, leszázalékolás elindítása stb. A családsegítı és gyermekjóléti szolgálat a hozzájuk fordulóknak különbözı szolgáltatásokkal (pl.: telefonos, személyes ügyintézés, szakintézményben való felkeresés, postacím, fénymásolás biztosítása), továbbá adományok és dologi javak közvetítésével (természetbeni juttatások, pénzbeli ellátáshoz való hozzájutás segítése, adományok közvetítése, tartós élelmiszer, ruhanemő, játékszer szétosztása) is állnak a rendelkezésükre. Fiatal pályakezdıként, munkatapasztalat és megfelelı iskolai végzettség nélkül nagyon nehéz elhelyezkedni. Egy helyi 20 éves fiatal esetében is így történt. Rövid ideig egy környékbeli multinacionális cég alkalmazta, majd kiderült, hogy fizikai adottságai nem alkalmasak a betöltendı munkakörre. A Munkaügyi Központ dorogi kirendeltségén a családgondozó tanácsára regisztráltatta magát, de a gazdasági válság miatt nem tudtak számára munkalehetıséget ajánlani. A családgondozó feladata ilyenkor nem merül ki abban, hogy az újságban megjelenı álláshirdetésrıl tájékoztassa az ügyfelet, hanem, hogy segítse megelızni a tartós munkanélküliség alatt bekövetkezhetı mentális változásokat és az azokból adódó problémákat. A fiatal gondozott esetében ezt a családgondozó kétheti találkozásokkal, segítı beszélgetések révén próbálja megelızni. A találkozások alkalmával szituációs gyakorlatok révén eljátszható egy állásinterjú, vagy egy telefonos álláshirdetésre való jelentkezés. Az önéletrajzírás mellett, önismereti tesztekkel és azok közös átbeszélésével az ügyfél erısségei, illetve hátrányai is felszínre kerülhetnek. Ügyfelünk esetében nagy problémát jelentett, hogy a szülıtıl látott/tanult munkához való negatív hozzáállás rögzült a tudatában, és ezen nagyon nehéz változtatni még hosszantartó együttmőködéssel is. Jelenleg az ügyfél saját érdekében történı együttmőködés belátása, elfogadása fázisában tartunk. Az édesapja még nem partner, sıt a válság helyzetre hivatkozva szüntelenül megerısíti fiát jelenlegi helyzetében. Az év második felében az OKTÁV Továbbképzı Központ ingyenes szakképzést hirdetett az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Nem leszek hátrányban! elnevezéső program keretében, a nyolc általános iskolai végzettségő, munkahellyel nem rendelkezı, és regisztrált álláskeresık számára. Program a következı lehetıségeket kínálta: - ingyenes OKJ-s szakképesítés két szakmában (szociális gondozó és ápoló vagy kımőves) - számítástechnikai ismeretek - pénzbeli képzési támogatás (minimál bérnek megfelelı) - útiköltség támogatás - ingyenes munkaruha - segítség az elhelyezkedéshez Úny község területén több helyi lakos is tájékoztatva lett az induló programról, de csak 1 fı kérte jelentkezésének továbbítását. A programra jelentkezı ügyfél a családgondozó általi felkészítés ellenére a felvételi válogatásra nem ment el. A 2008-as év folyamán a két szolgálat közös összefogással több gyártót és forgalmazó céget megkeresett prevenciós célzatú termékminták (egészségügyi betét, gumióvszer) beszerzése érdekében. Egyetlen cég, a Johnson & Johnson tudott babafürdetıbıl mintát küldeni, amik a szolgálat látókörében lévı kisgyermekes családok számára (15 településen) ki is lett osztva. A jelenleg folyó társadalmi átalakulásra reagálva szociális szakemberek részére indított munkaügyi, foglalkoztatási tanácsadás és kommunikáció - fejlesztés képzésen vettünk részt ıszén. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara szervezésében, több társintézmény konzorciumi együttmőködésében, HEFOP pályázat keretében CONVERSIO - konzulensi hálózat kiépítése Komárom-Esztergom megyében elnevezéssel. A pályázati program a hátrányos helyzető 17

18 fiatalok munkaerı-piaci beilleszkedését segítı szakemberek képzésére irányult abból a célból, hogy egy kiépítésre kerülı konzulensi hálózat tagjai lehessenek. A 120 órás tanfolyam elvégzésérıl a szolgálat öt családgondozója kapott oklevelet. Tisztelt Képviselı Testület! Kérem, szíveskedjenek a Térségi Családsegítı Szolgálat beszámolóját megvitatni és elfogadni. Munkánkhoz nyújtott segítı támogatásukat köszönjük. Úny, április 20. dr. Némethy Józsefné s.k. intézményvezetı Veszprémi Tímea s.k. családgondozó 18

19 3. számú melléklet: Összefoglaló beszámoló a Úny községben gyermekvédelmi feladatot ellátó intézmények 2008.évi tevékenységérıl A szociális- és gyermekvédelmi tevékenység, az ellátó rendszer mőködésének színvonalas biztosítása, a kapcsolat- és jelzırendszer fejlesztése érdekében a gyermekjóléti szolgálat minden év március 31-ig gyermekvédelmi tanácskozást szervez. A tanácskozásra meghívottak a 46/2003. (VII.8.) ESZCSM rendelet szerint, a jelzırendszer írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzırendszer éves mőködését, áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját és szükség szerint javaslatot tesznek mőködésük javítására. A tanácskozás szakemberei a beszámolót és a évre megfogalmazott javaslatokat elfogadták. A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenysége: (A település gyermekvédelmi mutatószámai: melléklet 1) A évben 17 gyermek állt szolgálatunk gondozásában. Alapellátásban 15 gyermeket (7 család), védelembe vétellel 2 gyermeket (1 család) gondoztunk, valamint 2 fı (1 család) átmeneti nevelésben lévı fiatalkorú családját. Az eredményes gondozásnak köszönhetıen, a szülı és gyermek együttmőködésének eredményeképpen 2 gyermek alapellátásban való gondozását szüntettük meg. Tárgy évben 2 gyermek (1 család) védelembe vételére került sor, a szülık látszólagos együttmőködése, nem megfelelı életvitele miatt. Tárgy évben a településen bőnelkövetı, ill. bőnelkövetés áldozatává vált kiskorú, ill. fiatalkorú nem volt, pártfogó felügyelet alá nem került fiatal. Átmeneti gondozás igénybevételére, családból való kiemelésre nem került sor. A rendırségtıl 1 jelzés érkezett családon belüli erıszak miatt. Az apa két kiskorú gyermeke jelenlétében bántalmazta az anyát. A családban rendszeresek voltak a veszekedések a nehéz anyagi körülmények és apa heves vérmérséklete miatt. A községben végzett tevékenységünk során rendszeresen a következı problémákkal találkoztunk: gyermeknevelési nehézségek, magatartási problémák közigazgatási szabálysértések (iskolai mulasztás) szülık, családok életvitele (alkoholizmus, munkanélküliség stb.) és mindennek következményeként az anyagi (megélhetési, lakhatással összefüggı stb.) gondok. A szülı és gyermek közötti konfliktusok kezelésénél ki kell aknáznunk azt az érzelmi bázist, amely minden zavar ellenére mégiscsak ott rejtızik a kapcsolatok mélyén. Fontos beszélnünk a tágabb család, rokonság nyújtotta lehetıségekrıl is, hiszen elképzelhetı, hogy például egy nagyszülı biztos támaszt nyújthat kritikus pillanatokban a gyermek számára. Mindenekelıtt azonban rá kell vezetni a szülıket arra, hogy gyermekeik iránt felelısséggel tartoznak, és ez a felelısség senkire át nem hárítható. Ügyfeleink részére továbbra is térítésmentesen biztosítjuk háttérszolgáltatásainkat, a jogi tanácsadást, a pszichológiai, valamint a fejlesztı pedagógiai szolgáltatást. Szolgálatunk jogi szakemberének segítségét 4 fı igényelte többek között válás, gyermekelhelyezés, gyermektartásdíj fizetésének elmaradása, kapcsolattartás, ajándékozási szerzıdés visszavonása ügyében. A településrıl 1 család vette igénybe szolgálatunk pszichológusának segítségét, viselkedési, magatartási- és beilleszkedési problémák, családi konfliktusos helyzetek miatt. 19

20 A jelzırendszer tevékenysége és a gyermekjóléti szolgálattal való együttmőködése A Dorog és Térsége Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat családgondozói keddenként 9-12 óráig tartanak ügyfélfogadást a védını rendelıjében. Az ügyfélfogadási idı után a családlátogatások mellett keressük fel a jelzırendszeri tagokat esetmegbeszélés céljából. Szakmai tevékenységeink közül leggyakoribb szolgáltatás az információnyújtás, a tanácsadás, illetve a segítı beszélgetés. Gyakran mőködünk közre hivatalos ügyek intézésében és nyújtunk információt a problémák megoldása érdekében. Munkánk fontos részét képezi a terepmunka. A családlátogatások alkalmával megismerhetjük a családok mindennapjait, lakáskörülményeit. Az eredményes gondozás feltétele a családokkal kialakított bizalmas kapcsolat, valamint az életükrıl, hétköznapjaikról szerzett információk. A gyermekjóléti szolgálat olyan - a gyermek érdekeit védı - speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek családban történı nevelkedésének elısegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelızését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, a családból kiemelt gyermek visszahelyezését. A gyermekjóléti szolgálat és a jelzırendszer tagjainak kapcsolata Úny községben rendkívül szoros. Munkánk eredményességének feltétele a folyamatos, kölcsönös visszacsatolás. Az esetmegbeszéléseken igyekszünk az egyes gyermekekrıl, illetve családokról körültekintıen tárgyalni, és a segítségnyújtás minden lehetséges módját megtalálni, a felmerülı problémákat megoldani. Az eredményes gondozás mindannyiunk érdeke, közös a felelısség. A veszélyeztetettség megelızése, megszőntetése érdekében esetkonferenciát tartunk, ahol megosztjuk egymással a családról szerzett információinkat, tapasztalatainkat, amelyek birtokában javaslatot teszünk a gondozás formájára. Feladatok fogalmazódnak meg konkrét felelısök és határidık rögzítésével. Munkánkat a családsegítı szolgálattal szorosan együttmőködve végezzük. Közösen dolgozunk azon, hogy a probléma megszőnjön, illetve az elıfordulások gyakorisága csökkenjen. A családsegítı szolgálat egyfajta szőrıként mőködik a rendszerben. Az alábbi problémák körében tud segítséget nyújtani: - ügyintézés, információhiány esetén tájékoztatás - családi-kapcsolati, gyermeknevelési problémák, családon belüli bántalmazás - életviteli nehézségek és azok vonzatai - foglalkoztatással kapcsolatos és anyagi nehézségek esetén, valamint családgondozás keretében: - szociális, mentálhigiéniás és életvezetési tanácsadást végez - segítséget nyújt szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében - meghallgatja az egyén, család panaszát, intézkedik annak orvoslására - családgondozással elısegíti a családban jelentkezı mőködési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, amellyel hozzájárul a gyermek(ek) veszélyeztetettségének megszüntetéséhez. Elsıdleges szempont mindenképpen a család egységben való kezelése. A védını 3 gyermeket tart nyilván veszélyeztetettként. A két oktatási intézményt havonta látogatja. Higiéniai, beiskolázási és egyéb életkorhoz kötött szőrıvizsgálatokat végez, továbbá elıadásokat tart és gondoskodik a kötelezı védıoltások beadásáról, dokumentálásáról. A védını véleménye szerint munkakapcsolata a gyermekjóléti szolgálattal jó, együttmőködve, közösen oldják meg a felmerülı gondokat. Védınıi jelzés nem érkezett szolgálatunk felé. A településen szociális okból válsághelyzetben lévı várandós anya nem volt. 20

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére

Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Elıterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 23-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

63. számú elıterjesztés. a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 63. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2011. május 12-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2010. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére

Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Elıterjesztés 6. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 29-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére

Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Elıterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az elıterjesztést

Részletesebben

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014.

HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat. Szakmai Program 2014. HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat Szakmai Program 2014. Jelen Szakmai Program jóváhagyta: a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás 32/2014.(VIII.5.) számú határozatával 0 1 I. Intézményi adatok 1.

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA

Kertváros Gyáli Kistérség. Szociális és Családvédelmi Központjának. 2012. évi BESZÁMOLÓJA Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi BESZÁMOLÓJA 1 Kertváros Gyáli Kistérség Szociális és Családvédelmi Központjának 2012. évi tevékenységeirıl Kertváros Gyáli Kistérség

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere

Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere Pécel Város Önkormányzat Alpolgármestere 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 E L İ T E R J E S Z T É S Pécel Város Önkormányzatának értékelése Pécel Város gyermekjólétigyermekvédelmi

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 127. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti-gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Beszámoló a 2011. évi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. 2010. évben 2011. évben Állandó bejelentett lakosok száma:

Részletesebben

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet.

(XI. 24.) SzCsM rendelet módosításáról szóló 10/2006. (XII. 27.) SzMM rendelet. Beszámoló a HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat szociális alapszolgáltatási feladatainak ellátásáról 2010. ben Budakeszi, Budajenı és Tök településeken Elızmények A szociális intézmény egységes létrehozásáról

Részletesebben

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010

Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 Vasvár Város Önkormányzata Szociális szolgáltatástervezési koncepciója 2005-2010 1. Bevezetés A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.. (3) bekezdése a legalább

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről

GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről Bucsa Község Önkormányzata GYERMEKVÉDELMI BESZÁMOLÓ 2010 évről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96.. (6) bekezdése alapján 2011.05.16. Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól

TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 109. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás mőködésének 2013. évi tapasztalatairól E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA

A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A TERÜLETI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY BESZÁMOLÓJA A 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BALATONKENESE VÁROSBAN 2014. ÁPRILIS AZ INTÉZMÉNY ÉLETÉT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Az elmúlt év egyik örömteli eseménye volt,

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata

Úny Község Önkormányzata 1/2009. Úny Község Önkormányzata 2528 Úny, Kossuth L. u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 E-mail:hivataluny@invitel.hu ============================================================== J E G Y Z İ K Ö

Részletesebben

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Kartal település demográfiai mutatói: Állandó lakosok száma: 5.879 fı 0 3 évesek: 212 fı 4 6 évesek:

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

E l ő t e r j e s z t é s. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének E l ő t e r j e s z t é s Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló - átfogó értékelés - Zirc városban végzett gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 14-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18. titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040., Fax: 24/521-056. www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szigliget

Szakmai beszámoló. Szigliget Szakmai beszámoló Szigliget Együtt Egymásért Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat 2010. év Készítette: Dékány Györgyné Intézményvezető Kezet csak megfogni szabad Elveszíteni vétek Ellökni átok Egymásba

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése

Elıterjesztés. Szıc Község Önkormányzata Képviselı-testülete. 2014. május 28-ai ülésére. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Nyirád Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzıjétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001 www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu Szıc Ügyiratszám: 9-36/2014. Elıterjesztı:

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-2/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 24-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Eplény községben

Részletesebben