A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN"

Átírás

1 A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása, amely során az egyik legnagyobb nehézséget a tényállás megfelelő, dokumentumokkal alátámasztott feltárása jelenti. Az adózók ugyan kötelesek könyveiket, nyilvántartásaikat úgy vezetni, hogy azok az adó alapjának és összegének megállapítására, ellenőrzésére alkalmasak legyenek, azonban a dokumentáció tartalmával kapcsolatos vita esetén a bizonyítás terhe alapvetően az adóhatóságra hárul, amely a kellő mennyiségű információ hiányában számos alkalommal igen problematikusnak bizonyul. Különösen igaz ez a szokásos piaci ár megállapításával kapcsolatos vizsgálatok esetén, hiszen a korábbi években semmi nem szabályozta azt, hogy a kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekben érvényesített árak piaci viszonyoknak való megfelelőségét konkrétan hogyan kell igazolni. A fentiek miatt az adóhatóság sok esetben még akkor sem tudott megállapítást tenni, ha az alkalmazott transzferár nyilvánvalóan eltért a valószínűsíthető piaci ártól, hiszen nem állt rendelkezésére elegendő ismeret ahhoz, hogy hitelt érdemlően bizonyítani tudja a szokásos piaci ár nagyságát. Az említett nehézségek megszüntetésére jelenthet megoldást a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 18/2003. (VII.16.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely részletekbe menően szabályozza, hogy az adózóknak milyen dokumentumok és adatok segítségével kell alátámasztaniuk a szokásos piaci ár meghatározása során követett eljárásukat. A megfelelő részletességű nyilvántartási kötelezettség által ugyanis remélhetőleg valamelyest változni fog a korábbi helyzet, és az adóellenőröknek elsődlegesen nem a szokásos piaci ár tényleges meghatározása lesz a feladatuk, hanem az, hogy az adózó által készített dokumentáció alapján döntsék el, hogy a kapcsolt vállalkozások között létrejött szerződésben érvényesített ár megfelel-e a piaci viszonyoknak. Tekintettel arra, hogy a Rendelet hatálybalépése óta több mint egy év eltelt, jelen cikk megpróbál áttekintést adni a nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatosan jelenleg hatályban lévő főbb rendelkezésekről, az előírások megsértése esetén alkalmazható szankciókról, majd röviden kitér a kiemelt adózók egy részénél a témakörben eddig lefolytatott vizsgálatok tapasztalataira. 1

2 II. A Rendelet hatálya A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről először a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) év végi módosítása rendelkezett, azonban az ezt tényleges tartalommal kitöltő Rendelet csupán szeptember 1-jén lépett hatályba. A Rendelet személyi hatálya a társasági adó alanyainak bizonyos körére terjed csak ki, ugyanis a szokásos piaci ár megállapításához szükséges adatokat tartalmazó nyilvántartást kizárólag annak a gazdasági társaságnak, külföldi vállalkozónak, egyesülésnek és szövetkezetnek kell elkészítenie, amely nem minősül a Tao. tv. előírása szerinti kisvállalkozásnak. A Tao. tv január 1-jétől hatályos definíciója szerint kisvállalkozásnak a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló jogszabályban (jelenleg a évi XXXIV. törvényben) ilyenként meghatározott vállalkozás minősül, ideértve az ott előírt feltételeknek megfelelő ügyvédi irodát, végrehajtói irodát, szabadalmi ügyvivői irodát, közjegyzői irodát és magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközösségét is, kivéve azonban a bemutatóra szóló részvényt kibocsátó részvénytársaságot. A hivatkozott jogszabály értelmében az a vállalkozás tartozik a fenti kategóriába, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg alatt marad. További feltétel, hogy főszabály szerint a vállalkozásban az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése tőke vagy szavazati jog alapján sem külön-külön, sem együttesen nem haladhatja meg a 25 %-ot. A Tao. tv. alkalmazásában kisvállalkozásnak minősül továbbá a 10 főnél kevesebb összes foglalkoztatotti létszámmal és legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszegnyi éves nettó árbevétellel vagy mérlegfőösszeggel rendelkező ún. mikrovállalkozás is. A Rendelet hatálya annak kifejezett rendelkezése hiányában is kiterjed a évi XLV. törvény szerint létrehozott európai részvénytársaságra, hiszen a Tao. tv. mint magasabb rendű jogforrás október 8-ától az ilyen formában működő társasági adóalanyokra is kiterjesztette a nyilvántartási kötelezettséget. A fentiekben meghatározott adózói körnek abban az esetben keletkezik nyilvántartási kötelezettsége, ha bármelyik, a Tao. tv. szerint kapcsoltnak minősülő vállalkozással kötött hatályos szerződés alapján az adóévben teljesítés történt. 2

3 A és évi társasági adókötelezettség megállapítása kapcsán a nyilvántartást csupán a Rendelet hatálybalépésének napját követően megkötött szerződésekről kell(ett) elkészíteni, azonban a adóévtől ez a kötelezettség valamennyi, az adott évben hatályos szerződés vonatkozásában fennáll. Amennyiben az adózó a kapcsolt vállalkozásával még a kapcsolt vállalkozási jogviszony keletkezését megelőzően, független félként kötött szerződést, úgy kizárólag akkor keletkezik nyilvántartási kötelezettsége, ha ezt követően a szerződés bármely lényeges - a megállapodásban szereplő ügylet árát befolyásoló - feltételét módosítják, vagy olyan egyéb változás következik be, amely független felek között az eredeti ár módosítását eredményezi vagy eredményezné. A Rendelet felsorolja azon speciális eseteket is, amikor az egyébként a jogszabály hatálya alá tartozó adózónak nem kötelező elkészítenie a szokásos piaci árral összefüggő nyilvántartást. Az egyik ilyen helyzet, ha az adózó, mint kapcsolt vállalkozás egy egyéni vállalkozói igazolvánnyal nem rendelkező magánszeméllyel kötött szerződést, vagy az egyéni vállalkozó magánszemély nem ilyen minőségében kötötte azt. Mentesül a nyilvántartási kötelezettség alól az adóév utolsó napján 250 főnél kevesebb összes foglalkoztatotti létszámmal és legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszegnyi éves nettó árbevétellel, vagy maximum 43 millió eurónak megfelelő forintösszegnyi mérlegfőösszeggel rendelkező középvállalkozás is a versenyhátrány megszüntetése céljából kötött tartós szerződései vonatkozásában, amennyiben azt a közös beszerzés és értékesítés érdekében létrehozott olyan kapcsolt vállalkozással köti, amelyben a kis- és középvállalkozások szavazati joga együttesen meghaladja az 50 százalékot. A tranzakciók körülményeiből adódóan nem terheli nyilvántartási kötelezettség az adózót akkor sem, ha a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény szerinti áruvagy értékpapírtőzsdén köt tőzsdei ügyletet, illetve meghatározott összegben rögzített hatósági árat vagy jogszabályban előírt más árat alkalmaz a kapcsolt vállalkozásával fennálló szerződés alapján. Az utóbbi esetben is köteles azonban a nyilvántartást elkészíteni a Rendelet hatálya alá tartozó adózó, ha a kapcsolt vállalkozásával kötött ügylet során a piaci viszonyok szerinti árat bennfentes kereskedelem, tisztességtelen árfolyam-befolyásolás, illetve jogszabályi előírás megsértése torzította. III. A nyilvántartási kötelezettség teljesítésének módja, alapelvei A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartást az erre kötelezett adózónak főszabály szerint szerződésenként kell elkészítenie. Ebből 3

4 következően a nyilvántartásnak minden egyes szerződés vonatkozásában tartalmaznia kell az összes olyan elemet, amelyet a Rendelet 4. és 5. -ai kötelezően előírnak. A fenti, meglehetősen sok munkát igénylő feladatot ugyanakkor némileg egyszerűsíti, hogy az adózók bizonyos körülmények együttes megléte esetén összevontan is elkészíthetik a szükséges nyilvántartást, amelynek mindig előfeltétele, hogy az összevonás ne veszélyeztesse az összehasonlíthatóságot. Az egyik ilyen eset, amikor a szerződések tárgya azonos, valamint ezen túlmenően teljesítésük minden lényeges feltétele előre rögzített és szerződésenként megegyező, vagy az eltérések között csupán jelentéktelen eltérés mutatkozik. Összevont nyilvántartás készítésére akkor is lehetőség nyílik továbbá, ha a vonatkozó szerződések tartalmilag, vagy bármilyen egyéb módon szorosan összefüggnek egymással. Fontos szabály, hogy az összevonást az érintett adózó mindig köteles a nyilvántartásában megindokolni, így amennyiben az indoklás nem megfelelő, a nyilvántartás sem felelhet meg maradéktalanul a jogszabályi előírásoknak. Lényeges megemlíteni továbbá, hogy a jogszabály szövegezéséből adódóan az összevont nyilvántartás készítése az ehhez szükséges feltételek fennállása esetén is csupán lehetőség, azaz nincs akadálya annak, hogy az adózó választása szerint minden esetben szerződésenként vezesse azt. A nyilvántartás elkészítésének határidejére a Tao. tv. tartalmaz előírást, amikor úgy rendelkezik, hogy az arra kötelezett adózónak legkésőbb a társasági adó bevallásának határidejéig kell rögzítenie a szokásos piaci árat, és a Rendeletben meghatározott egyéb adatokat. Az adózó tehát eddig az időpontig nem szankcionálható a nyilvántartás hiánya miatt pusztán azért, mert nem rögtön a szerződéskötéskor készíti el a szükséges dokumentációt, azonban ha ezt mégis megteszi, akkor ennek természetesen meg kell felelnie a Rendelet szabta követelményeknek. (Más kérdés, hogy nyilvánvalóan meggyőzőbb eljárás, ha az adózó már a szerződéskötéskor rendelkezik azon dokumentációval, amely rögzíti a szokásos piaci árat, nem pedig utólag készíti el azt.) A nyilvántartási kötelezettség lényeges eleme, hogy az adózó köteles a már elkészített nyilvántartást módosítani, ha a körülményekben olyan változás következik be, amelyet független felek az ár meghatározásánál érvényesítenek vagy érvényesítenének. Ez az előírás természetesen akkor nyer igazán értelmet, ha a kapcsolt vállalkozások között olyan szerződés köttetett, amely alapján többszöri vagy folyamatos teljesítés történik, vagy pedig a változás kihatással lehet az eredeti ügylet során érvényesítendő árra. A szokásos piaci ár olyan módosulása azonban, amely már csupán a később megkötendő szerződésekre lehet irányadó 4

5 (tehát például egy már megtörtént adásvétel tárgyát képező eszköz piaci árának későbbi változása) nyilvánvalóan nem vonja maga után a nyilvántartás módosításának szükségességét. A Rendelet alapelvként rögzíti, hogy az adózótól nem várható el, hogy aránytalanul nagy költséget fordítson a nyilvántartás elkészítésére, ez azonban nem mentesítheti a jogszabályszerű kötelezettség teljesítése alól. Az adóhatóság tehát egy ellenőrzés során nem követelhet olyan nyilvántartást az adózótól, amelynek megalkotása aránytalanul sok anyagi erőforrást igényel, ugyanakkor a nyilvántartás hiánya, vagy egyértelműen hiányos volta esetén az adózó sem hivatkozhat arra, hogy annak elkészítése túl költséges lett volna számára. Szintén alapelvi szintű követelmény, hogy a nyilvántartási kötelezettség teljesítése során az adózó az összes olyan tényt és körülményt köteles figyelembe venni, amely az elkészítés időpontjában (az adóévet követően elkészített nyilvántartás estén az adóév utolsó napjáig) a tőle elvárható gondossággal megismerhető, és a szokásos piaci ár meghatározása szempontjából jelentőséggel bír. A tőle elvárható gondosság mértékének, illetve a költségek aránytalanságának megítélése ugyanakkor egy ellenőrzés során mindig az eljáró adóhatóság mérlegelésétől függ, amelyet az adózó jellemzői és a konkrét szerződéses ügylet kapcsán szóba jöhető összes jelentős körülmény figyelembevételével határoz meg. Ennek során értékelheti például a vizsgált adózó nagyságát, pénzügyi helyzetét, valamint a nyilvántartás tárgyát képező ügylet nagyságrendjét, a várható nyereséget, stb. IV. A nyilvántartás tartalmi elemei A rendelet részletekbe menően meghatározza, hogy a szokásos piaci ár rögzítésére szolgáló nyilvántartásnak milyen kötelező tartalmi követelményeknek kell megfelelnie ahhoz, hogy az egy adóellenőrzés során ne minősüljön hiányosnak. Noha a jogszabály semmilyen követendő formai előírást nem szab a nyilvántartás vonatkozásában, azt lehetőség szerint mégis célszerű a Rendeletben szereplő az alábbiakban részletezett bontás szerint elkészíteni, hiszen ezáltal jobban nyomon követhető, hogy a nyilvántartás kitér-e az összes kötelezően rögzítendő körülményre. 1. A teljes nyilvántartás Az adózó nyilvántartása akkor tekinthető hiánytalannak, ha a Rendelet előírásainak megfelelően tartalmazza: 5

6 a.) a kapcsolt vállalkozás nevét (elnevezését) és székhelyét, valamint adószámát [ennek hiányában cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és a cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság (hatóság) megnevezését és székhelyét]; b.) a szerződés tartalmának bemutatását, valamint azon belül a szerződés tárgyát (tárgyait), megkötésének időpontját és a szerződés időbeli hatályát, az eszköz, a szolgáltatás jellemzőit, a teljesítés módját és feltételét, a végzett tevékenység elemeit, jellemzőit, a felhasznált erőforrásokat és a vállalt üzleti kockázatot, a lehetséges piaci kapcsolatok szempontjából figyelembe vehető piac meghatározását és jellemzőit; c.) a szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerrel összefüggésben a Tao tv. 18. (2) bekezdés a-c.) pontjai esetén az alkalmazott módszer megnevezését, míg egyéb módszer választása esetén annak jellemzőit, a módszer kiválasztásának indokait, az összehasonlításhoz felhasznált adatok meghatározását, valamint az adatok kiválasztásának menetét és indokát, az összehasonlítható eszköz(ök)re, szolgáltatás(ok)ra vonatkozó tényeket és körülményeket a szerződés tartalmának nyilvántartására irányadó a b.) pontban részletezett rendelkezéseknek megfelelően; d.) a szokásos piaci árat, azaz az összehasonlítható eszköz(ök), szolgáltatás(ok) alapján - a választott módszertől függően - számított árat, árrést, hasznot, egyéb értéket vagy azok tartományát; e.) a szokásos piaci árat befolyásoló tényezők eltérésének meghatározását és az emiatt szükséges kiigazítást; f.) a szerződés tárgyában folyamatban lévő vagy lezárt, a szokásos piaci ár megállapításával összefüggő bírósági, hatósági eljárással kapcsolatban a bíróság, hatóság megnevezését, székhelyét (külföldi állam esetén annak megnevezését is) és az ügy számát, az eljárás megkezdésének és lezárásának időpontját, a jóváhagyásra benyújtott, a hatóság által vitatott vagy megállapított (jóváhagyott) szokásos piaci árat (árat); g.) a nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontját. 6

7 A jogszabály a felsorolt tartalmi elemek egy része vonatkozásában konkrét példákat is felhoz, amelyek célja, hogy a nyilvántartás elkészítése során iránymutatásul szolgáljanak az adózónak annak eldöntéséhez, hogy milyen tényeket, körülményeket kell szerepeltetnie abban. A fentieknek megfelelően a szerződés tartalmának bemutatásakor célszerű kitérni az érintett eszköz fizikai jellemzőire, minőségére, mennyiségére, illetve a szolgáltatás jellegére és terjedelmére. Ehhez kapcsolódóan a szerződés alapján végzett tevékenység - annak mibenléte szerint - lehet például kutatás és fejlesztés, tervezés, gyártás, reklám és marketing vagy fuvarozás. A felhasznált erőforrásoknál rögzíthető a költségek, ráfordítások, beruházások mértéke, míg a vállalt üzleti kockázat meghatározása szempontjából többek között szóba jöhet az árfolyamkockázat, a garancia, illetve a pénzügyi kockázat is. A Rendelet szerint figyelembe vehető piac meghatározása során értékelhető szempont lehet a piacnagyság, a piac liberalizáltsága, az eladók viszonylagos versenyhelyzete, a helyettesíthető áruk és szolgáltatások elérhetősége. A nyilvántartás elkészítése során releváns adatok, körülmények meghatározása tekintetében az adózó a konkrét szerződés függvényében viszonylag nagy szabadsággal rendelkezik, hiszen a Rendelet által felsorolt tartalmi követelmények kapcsán említett példák szerepeltetése csupán lehetőség, figyelemmel arra, hogy az adózó (az adott ügylettől függően) szükség szerint ettől eltérő adatokat is rögzíthet a nyilvántartásában. A jogszabály a felsorolt elemek vonatkozásában csupán egy helyen tartalmaz kifejezett tilalmat, mely szerint a figyelembe vehető piac kijelölése során a nyilvántartás szempontjából nem vehető figyelembe az a földrajzi terület, ahol az eszközt (szolgáltatást) nem, vagy csak jelentősen kedvezőtlenebb feltételek mellett lehet beszerezni (igénybe venni), illetve értékesíteni. 2. Az egyszerűsített nyilvántartás A Rendelet bizonyos feltételek esetén lehetőséget biztosít az adózónak arra, hogy döntésétől függően kevésbé részletes, csak az ügylet alapvető ismérveit tartalmazó ún. egyszerűsített nyilvántartást vezessen a kapcsolt vállalkozásaival megkötött szerződésekről. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a szerződésben szereplő ügylet értékének az általános forgalmi adó nélkül számított szokásos piaci ára nem haladja meg az 50 millió forintot. Annak érdekében, hogy a lényegesen kevesebb információt tartalmazó egyszerűsített nyilvántartás vezetéséhez előírt feltételeknek ne lehessen pusztán azzal eleget tenni, hogy adózó egy 50 millió forintot meghaladó értékű ügyletet több szerződésbe foglal, a jogszabály úgy rendelkezik, hogy az értékhatár megállapításánál a Rendelet szerint 7

8 összevonható szerződésekben szereplő ügyletek értékét együttesen kell figyelembe venni. Ezen szabály alkalmazásakor tehát az összevonhatóság jogi feltételeinek a meglétét kell vizsgálni, nem pedig azt, hogy a szerződések ténylegesen összevonásra kerültek-e. Az egyszerűsített nyilvántartás kötelezően előírt tartalma a következő: a.) a kapcsolt vállalkozás neve (elnevezése), székhelye, adószáma [ennek hiányában cégjegyzékszáma (nyilvántartási száma) és a cégjegyzéket (nyilvántartást) vezető bíróság (hatóság) megnevezése és székhelye]; b.) a szerződés tárgya(i), megkötésének és módosításának időpontja, és a szerződés időbeli hatálya; c.) a szokásos piaci ár; d.) az egyszerűsített nyilvántartás elkészítésének és módosításának időpontja. 3. Közös szabályok Abban az esetben, ha az adózó több szerződésről összevont nyilvántartást, vagy összevont egyszerűsített nyilvántartást készít, úgy a Rendelet 3. (3) bekezdésének megfelelően a korábban felsorolt adatokon kívül az összevonás feltételeinek fennállását alátámasztó indokolás is a nyilvántartások kötelező részét képezi. A szintén mindkét típusú nyilvántartásban kötelezően szerepeltetendő szokásos piaci árral összefüggésben a jogszabály a teljesség igénye nélkül megemlíti, hogy annak meghatározása során az adózó milyen adatokat vehet figyelembe. A felsorolás tehát nem taxatív, hanem csupán felhívja a figyelmet néhány olyan lehetőségre, amely hasznos támpontul szolgálhat a szokásos piaci ár nagyságának megállapításához. Fontos hangsúlyozni, hogy az adózó független féllel kötött szerződése, az adózó kapcsolt vállalkozása és egy független vállalkozás között létrejött megállapodás, a független vállalkozások egymás közötti szerződése, valamint az összehasonlítható eszközre, szolgáltatásra vonatkozó nyilvános adtabázisban tárolt adatok nem csupán az összehasonlító árak módszerének alkalmazásához szolgáltatnak alapul. Ezek ismerete ugyanis módot adhat a szokásos haszon megállapítására is, amely mind a viszonteladási árak módszerének, mind pedig a költség és jövedelem módszernek az egyik alapfeltételét képezi. Megemlítendő továbbá, hogy a Tao tv től hatályos módosításán túlmenően a Rendelet is kifejezett hivatkozást tartalmaz az OECD által

9 ben Transzferárazási irányelvek a multinacionális nagyvállalatok és az adóigazgatások számára címmel megjelentetett kiadványára, melyből következően az ebben foglaltak irányadóak lehetnek a Rendelet értelmezése, a szokásos piaci ár megállapítása, illetve a nyilvántartás(ok) elkészítése során egyaránt. V. A nyilvántartási kötelezettség megsértésének szankciói A szokásos piaci ár meghatározásával kapcsolatos nyilvántartás kötelező elemeinek ismertetését követően mindenképpen szükséges röviden szót ejteni arról, hogy a jogszabályok milyen következményt fűznek ahhoz, ha valamelyik adózó nem, vagy nem megfelelően teljesíti a nyilvántartási kötelezettségét. Az adóhatóság által a fenti esetben kiszabható jogkövetkezményeket a adóév vonatkozásában az adózás rendjéről szóló évi XCI. törvény (régi Art.), míg a és az azt követő adóévekre az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a Rendelet szeptember 1-jén lépett hatályba, a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás hiányosságai miatt a jogalkotó nem írt elő külön szankciót, hanem a jogszabályban előírt egyéb nyilvántartásokra vonatkozó rendelkezésekhez hasonlóan a magánszemély adózót 100 ezer forintig, más adózót pedig 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal rendelte büntetni a nyilvántartás vezetésének elmulasztása, illetve annak hiányos vagy az előírásoktól eltérő vezetése esetén. Figyelemmel azonban a szokásos piaci árral összefüggő dokumentáció kiemelt adózási jelentőségére, a január 1-jén hatályba lépett új Art. már elkülönítetten szabályozza a kérdést, és a transzferár-nyilvántartással kapcsolatos mulasztásokat speciális esetként nevesíti a mulasztási bírság kiszabására okot adó egyéb tényállások között. Ennek megfelelően a adóévtől kezdődően bármely olyan adózó, amely a szokásos piaci árra vonatkozó nyilvántartását nem készíti el, vagy pedig hiányosan, illetve az előírásoktól eltérően vezeti, a más nyilvántartásokkal kapcsolatos mulasztások esetén alkalmazható bírság összegénél tízszer nagyobb, mintegy 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható. Ugyanilyen mértékű szankcióra számíthat az az adózó is, amely a transzferárnyilvántartással összefüggő iratmegőrzési kötelezettségének nem tesz eleget, és egy ellenőrzés feltárja, hogy a nyilvántartást alátámasztó bizonylatok nem állnak rendelkezésre a jogszabályban megjelölt határidő végéig. Fontos hangsúlyozni, hogy az Art. átmeneti rendelkezései értelmében akkor, ha a jogszabálysértés elkövetésének időpontjában hatályos rendelkezések az adózóra összességében kevésbé terhes bírságfeltételeket határoztak meg, úgy a 9

10 szankcionálás során legfeljebb az elkövetéskor hatályos törvényben szereplő legmagasabb bírság mértéke alkalmazható. A fentiekből következően a évre vonatkozó nyilvántartási hiányosságok esetén akkor is legfeljebb 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírság szabható ki, ha a hibákra csak ezt követően derül fény. A adóévtől kezdődően azonban már korlátozás nélkül alkalmazható a 2 millió forintos bírságmérték. A mulasztási bírság kiszabásakor természetesen az általános előírásoknak megfelelően figyelemmel kell lenni az eset összes körülményére, a jogellenes magatartás súlyára, gyakoriságára, valamint arra hogy az adózó az adott helyzetben a tőle elvárható körültekintéssel járt-e el. Ennek megfelelően a szankcionálás során nyilvánvalóan súlyosabb mulasztásnak tekintendő a nyilvántartás teljes hiánya, illetve a szokásos piaci ár meghatározása során jelentős körülmények rögzítésének elmulasztása, míg csekélyebb súlyú hibának minősül, ha az adózó például csak a kapcsolt vállalkozásának székhelyét felejti el feltüntetni az egyébként minden követelményt kielégítő nyilvántartásában. VI. Az ellenőrzések tapasztalatai Tekintettel arra, hogy a szokásos piaci ártól eltérő transzferárakkal végrehajtott, manipulatív adóalap-allokálás a tranzakciók nagyságrendje miatt elsősorban a kiemelt adózók esetén jelent nagy adókockázatot, a év ellenőrzési feladatainak ellátásához kiadott 7001/2004. (AEÉ 3.) APEH Irányelv rendelkezéseinek megfelelően a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesítésének vizsgálata az elmúlt év egyik hangsúlyos területe volt az említett adózói kör ellenőrzése során. Az eljáró revizorok a év tekintetében a bevallások utólagos vizsgálatára irányuló átfogó-, míg a év vonatkozásában az egyes adókötelezettségek teljesítésének vizsgálatára irányuló adóellenőrzések keretében követték nyomon az előírások betartását. Az érintett adózói kör (a legnagyobb multinacionális vállalatok) eddigi ellenőrzései kapcsán általános tapasztalatként fogalmazható meg, hogy ezen cégek a kapcsolt vállalkozásaikkal jellemzően már a Rendelet hatálybalépését megelőzően megkötötték azokat a szerződéseket (keret-megállapodásokat), amelyek alapján üzleti tranzakciókat folytatnak egymással. Ennek megfelelően a revizorok számos esetben tapasztalták azt a vizsgálatok során, hogy az adózók ugyan igen jelentős összegű ügyleteket bonyolítottak le kapcsolt vállalataikkal, azonban az ellenőrzés alá vont időszakban a Rendelet még nem írt elő számukra nyilvántartási kötelezettséget. Azokban az esetekben ugyanakkor, amikor az adózókat nyilvántartási kötelezettség terhelte, az eddigi vizsgálatok azt állapították meg, hogy a cégek ezt igen nagy odafigyeléssel teljesítik. Ezt jól szemlélteti, hogy a Tao. tv. szerint 10

11 a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás elkészítésének határideje a társasági adóbevallás benyújtásának a napja (tehát a adóév vonatkozásában legkésőbb május 31.), ugyanakkor a vizsgált cégek a szükséges nyilvántartást szinte kivétel nélkül rögtön az érintett szerződés megkötését követően elkészítették. Kiemelést érdemel, hogy a multinacionális vállalatok egy része a szokásos piaci árnak megfelelő transzferárak kialakítását olyan súlyú kérdésként kezeli, hogy a cégcsoporton belül erre a feladatra külön részleget hoznak létre. Ezzel összefüggésben olyan eset is előfordult, hogy a vizsgált adózó a szokásos piaci árnak való megfelelés érdekében egy a nemzetközi cégcsoport összes tagjánál kötelezően érvényesítendő vállalatközi transzferekre vonatkozó belső szabályozás, irányelv rendelkezései szerint alakíthatta csak ki a kapcsolt vállalkozásaival kötött szerződésekben érvényesített árait. Az eddig lefolytatott vizsgálatok tapasztalatai alapján összességében elmondható, hogy a kiemelt adózók jellemzően jogkövető magatartást tanúsítanak a nyilvántartási kötelezettség teljesítése vonatkozásában, és ennek érdekében meglehetősen sok erőforrást áldoznak az előírt dokumentáció elkészítésére. Ennek egyik oka minden bizonnyal a kiszabható mulasztási bírság meglehetősen magas összege, azonban ennél alighanem még nagyobb súllyal esik latba az a körülmény, hogy a transzferárak segítségével történő adóalapallokálás, illetve az adóhatóságok erre adott válaszai - szakértők véleménye szerint - az elkövetkezendő évek egyik leghangsúlyosabb adózási területét jelentik majd. A fentiek tükrében könnyen belátható, hogy a Rendelet megalkotása igen nagy jelentőséggel bír a témakör hazai fejlődése szempontjából, hiszen a jogszabály mind az érintett adózókat, mind az adóhatóságot több erőfeszítésre kötelezi a szokásos piaci ár meghatározása és dokumentálása, illetve ezek ellenőrzése során. Az igazi áttörést ugyanakkor valószínűsíthetően a következő évektől lehet majd várni, mivel a Tao. tv. korábban már részletesen elemzett rendelkezése értelmében a nyilvántartási kötelezettség a adóévtől kezdve kiterjed valamennyi, a Rendelet hatálya alá tartozó hatályos szerződésre, amennyiben az adott évben teljesítés történt. Ebből következően azon adózóknak, amelyek a kapcsolt vállalkozásaikkal jelenleg még szeptember 1-jét megelőzően kötött szerződések alapján, nyilvántartási kötelezettség nélkül bonyolítanak le tranzakciókat, legkésőbb május 31-éig a korábbi megállapodásaik vonatkozásában is el kell készíteniük az előírt nyilvántartást, amely azonban megfelelő kiigazításokkal a korábbi évek adókötelezettségeinek ellenőrzése 11

12 során is támpontul szolgálhat a transzferárak jogszerűségét vizsgáló adóellenőrök számára. A leírtakból adódóan az adóhatóságnál is elengedhetetlen az eddigi vizsgálatok alapján szerzett tapasztalatok további fejlesztése, hiszen a jövőben az adózók előreláthatólag még több energiát és pénzt fordítanak a transzferárak dokumentálására, így ezzel a revizoroknak is fel kell venniük a versenyt az ellenőrzések során. Ennek elősegítésére megfontolandó lehet egy olyan a Rendelet által is hivatkozott nyilvános adatbázis beszerzése, amelyből megalapozott összehasonlító adatok nyerhetők az egyes ügyletek piaci ára vonatkozásában. dr. Boros Richárd 12

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2010.01.01 2011.12.31 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI.

Részletesebben

Transzferár nyilvántartás minta

Transzferár nyilvántartás minta Transzferár nyilvántartás minta Társaság neve Dokumentált év Készítés időpontja: Felülvizsgálat időpontja: Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló... 3 2. A Társaság transzferár képzési gyakorlata... 3

Részletesebben

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET

22/2009. (X. 16.) PM RENDELET 22/2009. (X. 16.) PM RENDELET A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉGRŐL HATÁLYOS: 2012.01.01 től A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény

Részletesebben

Adóhatósági állásfoglalások

Adóhatósági állásfoglalások Adóhatósági állásfoglalások A rendkívül rövid, ugyanakkor tág kereteket biztosító törvényi szabályozás értelmezését egyre több adóhatósági állásfoglalás egészíti ki. 2008/13. Adózási kérdés a kapcsolt

Részletesebben

nyilvántartás 2012. üzleti évre

nyilvántartás 2012. üzleti évre A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartás 2012. üzleti évre a XXX, mint EZ és a YYY, mint AZ között létrejött ILYEN szerződés tárgyában DÁTUM Tax Revolutions Kft. Székhely: 2030 Érd,

Részletesebben

Kiemelt ellenőrzési terület

Kiemelt ellenőrzési terület Kiemelt ellenőrzési terület Kapcsolt vállalkozások egyre nagyobb forgalmat bonyolítanak egymás között (nemzeti adóalap védelme); Amennyiben ezek a jogügyletek nem szokásos piaci áron történnek adókülönbözetek

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z

P R O T I T A S K F T. T R A N S Z F E R Á R K A L A U Z 1.) KKV A Tao. tv. szerint a transzferár dokumentálási kötelezettség nem vonatkozik kisvállalkozásokra. 1996. évi LXXXI. tv. / Tao. tv. 18. (5) Az adóév utolsó napján kisvállalkozásnak nem minősülő gazdasági

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı összevont nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához

Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Útmutató a transzferár szabályok megfelelő alkalmazásához Vállalatok, melyek a transzferárazási szabályok hatálya alá esnek A szokásos piaci ár meghatározására alkalmazott módszerek A rendelkezésre álló

Részletesebben

Transzferáras kerekasztal

Transzferáras kerekasztal Transzferáras kerekasztal Kerényi Máté Fülöp Budapest, 2011. július 8. A megbeszélés javasolt témái I. Mikor lehet/kell összevont nyilvántartást készíteni és mikor nem? Mi a piaci kamatláb a hátrasorolt

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás

A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás A szokásos piaci ár meghatározásával összefüggı nyilvántartás az XXX Kft., mint EZ és a YYY Kft., mint AZ között létrejött ILYEN szerzıdés tárgyában DÁTUM KOLCHIS Kft. 2 6 1. A kapcsolt vállalkozások azonosító

Részletesebben

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest

Hazai transzfer ár szabályozás. WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Hazai transzfer ár szabályozás WTS Klient Adótanácsadó Kft. 2013. május 14. Budapest Miről lesz szó? Az adózók által leggyakrabban feltett kérdések elemzése» I. Hogyan változott a magyar szabályozás 2003

Részletesebben

Transzferárról magyarul

Transzferárról magyarul Transzferárról magyarul 2012. április 18. Transzferár nyilvántartásokat érintő változások Nagy Gabriella Gbill Transzferárakhoz kapcsolódó változások Nyilvántartási kötelezettség (22/2009. számú PM rendelet)

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7.

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Transzferár aktualitások. Veszprémi István szeptember 7. Transzferár aktualitások Veszprémi István 2012. szeptember 7. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International

Részletesebben

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI

TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI 2012/03. TRANSZFERÁR DOKUMENTÁCIÓS SZABÁLYOK VÁLTOZÁSAI A 2012. január 1-től hatályos a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről szóló 22/2009. PM rendelet (Rendelet),

Részletesebben

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok

Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok. Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok 2015 Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázis-szűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell

News Flash. August, Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell News Flash August, 2016 Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell Transzferárazás: 5 dolog, amire mindenkinek figyelnie kell A transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettséget megfogalmazó

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben

Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Társasági adóalap növelő megállapítás kapcsolt vállalkozással folytatott devizaügyletekkel összefüggésben Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Ellenőrzési Osztály 5. 1 Jövedelem transzfer

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14.

Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások évi adókedvezmények március 14. Energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások 2017. március 14. 1 Jogszabályi háttér 2010/75/EU Irányelv az ipari kibocsátásokról 2012/27/EU Irányelv az energiahatékonyságról Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft.

Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. Transzferár 2012. Siegler Zsófia Senior manager BDO Magyarország Tanácsadó Kft. AZ ELŐADÁS KIEMELT TERÜLETEI SZOKÁSOS PIACI ÁR A KAPCSOLÓDÓ KORREKCIÓK KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK SZOKÁSOS PIACI ÁR ELVE (nyilvántartás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11.

Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató október 11. Az innovációs járulék kötelezettség problematikája 2012-ben különös tekintettel a KKV besorolás buktató A kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény legfontosabb változása

Részletesebben

A transzferáras nyíltnap tapasztalatai

A transzferáras nyíltnap tapasztalatai A transzferáras nyíltnap tapasztalatai 2010. július 8-án az Önadózó és a olchis ft. nyílt napot szervezett, melynek keretében az Önadózó előfizetői minden transzferárazással kapcsolatos kérdésüket ingyenesen

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága

TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága TRANSZFERÁR-ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Herczegh Zsolt igazgató NAV Kiemelt Adó- és Vámigazgatósága A transzferárazás ellenőrzésének jelentősége Szabad piac, szabad áralkalmazás Szabad jövedelem-, nyereségátcsoportosítás?

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete

Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének. 16/2005.(XI.30.) rendelete Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestületének 16/2005.(XI.30.) rendelete a telekadóról, építményadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról Zalacsány község Önkormányzati Képviselőtestülete a

Részletesebben

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok

TRANSFER PRICING. TransferPricingServices Komplex transzferár szolgáltatások. Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TRANSFER PRICING Biztosan felkészült egy transzferár ellenőrzésre? Változó NAV ellenőrzési gyakorlat, növekvő kockázatok Szigorodó adatbázisszűrési szabályok TransferPricingServices Komplex transzferár

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai

A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai A transzferár-nyilvántartások készítésének új szabályai Október 16-án kihirdetésre került a transzferár-nyilvántartás készítési kötelezettségről szóló új PM rendelet, melynek egyes egyszerűsítő rendelkezéseit

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban

Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban Adminisztráció-csökkentés a transzferárazásban A két ünnep közötti időszakban került kihirdetésre az 54/2011. (XII. 29.) NGM rendelet, amely jelentősen átszabta a transzferár-nyilvántartások készítésére

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2001. (XI.20.), 9/2004. (IV.20.), 21/2004. (XII. 07.) 7/2005. (IV.05.) és 16/2007. (XI.27.) rendeletével módosított 5/1999. (VI.29.) számú rendelet

Részletesebben

Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től?

Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től? Hogyan változik a kapcsolt vállalkozások köre 2010-től? Nem csak a transzferárazásra kötelezett közép- és nagyvállalatoknak, de a legkisebb EVA-s cégeknek is gondot okozhat a kapcsolt vállalkozások definíciójának

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról 1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. (XI.11.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele

A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele A kisvállalkozási méret, mint a pénzforgalmi elszámolás választásának egyik feltétele Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 196/B. (1) bekezdése értelmében pénzforgalmi

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról 2014.01.01-től BERKESDI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2000. (XII.01.) sz. rendelete a helyi iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10.

Hír-ADÓ. Transzferár dokumentációs változások. 2012. január 10. Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 Transzferár dokumentációs változások Hír-ADÓ 2012. január 10. Transzferár dokumentációs változások Az 54/2011. (XII.

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan

NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan NYILATKOZAT A Növekedési Hitelprogram I. Pillérjére vonatkozóan A(z).. (székhely: cégjegyzékszám:.., céget nyilvántartó bíróság a., mint Cégbíróság, adószám:.., statisztikai számjel:.., a továbbiakban:

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról

T/230. számú. törvényjavaslat. a házipénztár adóról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/230. számú törvényjavaslat Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2006. június 2 2006. évi. törvény A készpénzforgalom visszaszorítása érdekében az Országgyűlés

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására

Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Ügyiratszám: 340709/2008.III. Ügyintéző: Dr. Ráczné ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - az iparűzési adóról szóló rendelet módosítására Dr. Ráczné Dr. Kassy Erzsébet Az érintett belső szervezeti egység vezetőjének

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

Transzferárak. Piaci ár vs holding stratégia. 2016/2017. II Lakatos Mária

Transzferárak. Piaci ár vs holding stratégia. 2016/2017. II Lakatos Mária Transzferárak Piaci ár vs holding stratégia 1 OECD szabályozás A OECD irányelvek legfontosabb tétele a szokásos piaci ár elve (Arm s length principle), amelynek alkalmazást minden vizsgálat alá eső ügyletben

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni.

HATÁROZAT. kötelezi, A fenti kötelezettségének a Társaság a határozat jogerőre emelkedésének napjától köteles eleget tenni. Iktatószám: Tárgy: BA/001/01009-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a C & A Mode Kft.-t

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet

63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet 63/1995.(XII.14) sz. önk. rendelet a telekadóról * Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: A Képviselő-testület) a helyi adókról szló 1990. évi C. Törvény 1. és 6. -a alapján

Részletesebben

News Flash. December, Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség

News Flash. December, Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség News Flash December, 2015 Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség Közeledik az év végi feltöltési kötelezettség Idén sem szabad megfeledkeznünk az év végi feltöltési kötelezettségről. December 20-ig

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparűzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (X. 28.) és 15/2015. (XI. 25.) rendelettel módosított, egységes szerkezetbe foglalt 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete a helyi

Részletesebben