PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET"

Átírás

1 PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y módosítása a változásokkal egységes szerkezetben

2 A PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET módosított alapszabálya, mely a március 9. napján megtartott közgyűlés KGY /2011. sz. határozatán alapul. I. Általános rendelkezések: 1. A társadalmi szervezet neve: PANNÓNIA KINCSE LEADER EGYESÜLET 2. Székhelye: 9121 Győrszemere, Fő út Az egyesület jogi személy. 4. Az egyesület működése feletti törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja. II. Az egyesület célja, általános rendelkezések: 1. Győr és a Nyugat-Dunántúli régió felzárkóztatásának elősegítése az Európai Uniós fejlettséghez, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotó térség önkormányzatainak, vállalkozásainak és civil szervezeteinek a fejlesztése. Győr és a Nyugat-Dunántúli régió, kiemelten az Egyesületet létrehozó Helyi Közösséget alkotótelepülések értékeinek, hagyományainak védelme, településeinek fejlesztése és a gazdasági élet élénkítésének szervezése. Hátrányos helyzetű csoportok, munkavállalási és egzisztenciális nehézségekkel küzdő személyek foglalkoztatásának elősegítése oktatás, képzés, átképzés és a munka világába történő visszajuttatás elősegítése révén. Szakemberképzés, tudományos- és kutatómunka végzése. az Európai Uniós pályázati lehetőségek, LEADER folyamat széleskörű megismertetése és kihasználásának támogatása; a város és a régió lakói életminőségének javítása, ehhez a források felkutatása és kihasználása; az Európai Uniós projektmenedzsment és pályázatkészítés kultúrájának meghonosítása és hatékonyságának fokozása; Az Egyesület tagjainak képviselete, érdekeinek szervezett, szakszerű védelme; kapcsolatfelvétel és együttműködés más társadalmi szervezetekkel; A vidéki területeken történő változások támogatása a gazdálkodási tevékenységek nem mezőgazdasági tevékenységek felé történő diverzifikálása és a nem mezőgazdasági ágazatok fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, az alapszolgáltatások javítása, beleértve az információs és kommunikációs technológiákhoz való helyi hozzáférést, és a vidéki

3 területeket vonzóbbá tévő beruházások végrehajtása révén a gazdasági és társadalmi visszaesés és a vidék elnéptelenedése felé mutató tendenciák visszafordítása érdekében. Vidéki gazdaságra vonatkozó egyéb, helyi kezdeményezésen alapuló intézkedések bevezetése. A szélesebb értelemben vett vidéki gazdaságra és lakosságra irányuló intézkedések közötti területi koherenciát és szinergiát megerősítése a helyi stratégiákon keresztül. A célok megvalósítása érdekében az Egyesület fontosabb tevékenységei: A 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. Tengely tekintetében: - az érintett területre vonatkozó tanulmányok készítése; - a területre és a helyi fejlesztési terv vonatkozó tájékoztatásra irányuló intézkedések; - a helyi fejlesztési terv előkészítésében és végrehajtásában közreműködő személyzet képzése; - promóciós rendezvények és vezetőképzés; - helyi fejlesztési terv végrehajtása. A 1698/2005/EK rendelet által átfogott IV. Tengely tekintetében: - - jól azonosított szubregionális vidéki területekre irányuló területalapú, helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása, multiszektorális tervezése és végrehajtása, a helyi gazdaság különböző ágazatainak szereplői és projektjei közötti kölcsönhatáson alapulva; - - helyi köz- és magánszférabeli partnerségek kialakítása; - - a helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására vonatkozó döntéshozatal; A 1698/2005/EK rendelet által Átfogott III. és IV. Tengely tekintetében: az Egyesülett működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok és tevékenységek ; a helyi fejlesztési terv/stratégia megvalósításának pénzügyi igazgatása; részvétel a belföldi és az európai hálózatok találkozóin; a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott animációs és hálózatépítési (networking) feladatok teljesítése; Helyi Vidékfejlesztési Tervre/Stratégiára vonatkozó információszolgáltatás; a emberi erőforrások fejlesztése a helyi együttműködés és partnerség elősegítése érdekében; konfliktuskezelés; a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósítását célzó projektek vonatkozásában a több szektorra kiterjedő együttműködések ösztönzése és támogatása; az Egyesület tevékenységének népszerűsítése; a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia megvalósításában résztvevő partnerek képzése; az Egyesület tagjainak képzése a Helyi Vidékfejlesztési Terv/Stratégia végrehatása érdekében; az érintett területekre vonatkozó tanulmányok készítése; az Egyesület képviselete különböző tanácskozásokon és eseményeken. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdeken együttműködik az Földművelésügyi és

4 Vidékfejlesztési Minisztérium Irányító Hatóságával és illetékes szervezeti egységeivel, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes szervezeti egységeivel. 2. Az egyesület működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, esetlegesen gazdasági vállalkozási tevékenység végzésével is. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület olyan nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. Az egyesületben tagozatok működnek: civil, önkormányzati és vállalkozói tagozat. Az egyes Tagozatok legalább egy főt delegálnak az Elnökségbe, azzal, hogy a Civilés Üzleti tagozat által delegált tagok aránya az Elnökségben minimum 60%-ot el hogy kell érjen. A delegált tagok számát és módját az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza le. A közgyűlésen mindhárom Tagozat képviselteti magát. III. A társadalmi szervezet tagsága, a tagok jogai és kötelezettségei: 1. Az egyesület tagsága: Az egyesület tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, valamint ezek jogi személyiséggel nem bíró szervezetei, akik - az egyesület céljaival egyetértenek, - elfogadják annak alapszabályát, - vállalják közreműködésükkel az egyesület céljainak megvalósítását és - akik a belépési nyilatkozat aláírásával felvételét kérik az egyesületbe, s - akit a tagok közé a szervezet elnöksége felvesz. Az egyesületnek pártoló tagjai is lehetnek, pártoló tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésein és rendezvényein, az Egyesület szolgáltatásait igénybe vehetik. 2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése: Az egyesületbe való belépés és az onnan történő kilépés önkéntes. A tagság felvétellel keletkezik. A tag felvételéről az elnökség határozattal dönt.

5 A tagokról az elnökség nyilvántartást vezet. Megszűnik a tagsági viszony: a/ kilépéssel, b/ kizárással, c/ elhalálozással, d/ a szervezet megszűnésével. A tag kizárására abban az esetekben kerülhet sor, amennyiben a társadalmi szervezet működését veszélyeztető, tagságra méltatlan magatartást tanúsít. A tag kizárásáról csak a közgyűlés dönthet. 3. Az egyesület tagjainak jogai: a/ a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag törvényes képviselője útján a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni. A természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit, azzal, hogy törvényes képviselőik választhatóak. b/ egyéb feltételek (nagykorúság, büntetlen előélet stb.) megléte esetén tisztségekre választható; c/ vezető tisztségviselő csupán egyesületi tag illetve annak törvényes képviselője lehet; d/ a szervezet tagja egyidejűleg csak egy egyesületi vezető szerv tagja lehet. 4. Az egyesület tagjainak kötelezettségei: a/ az alapszabály betartása, az egyesület érdekeinek megfelelő magatartás tanúsítása; b/ a tagsági díj fizetése. 1. Közgyűlés IV. Az egyesület szervezete: a/ Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az egyesületet érintő minden kérdésben döntésre jogosult.

6 A vezető szervek ( az elnökség, a felügyelő bizottság valamint a fegyelmi bizottság) tevékenységüket a közgyűlésnek alárendelve végzik. A közgyűlést évente egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés). A tagok 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kérheti a közgyűlés összehívását az elnökségtől (rendkívüli közgyűlés). Ilyen esetben az elnök vagy akadályoztatása esetén az elnökség egy tagja a rendkívüli közgyűlést 60 naptári napon belül köteles összehívni. Az egyesület elnöksége is jogosult indokolt esetben a rendkívüli közgyűlést összehívni. A közgyűlés összehívását a bíróság is elrendelheti (rendkívüli közgyűlés). A közgyűlést az elnök, a közgyűlés levezetésével megbízott elnökségi tag vagy akadályoztatásuk esetén az elnökség egy tagja hívja össze. A közgyűlési meghívót írásban, ajánlott levélben kell a tagok részére megküldeni akként, hogy a meghívó feladása és a közgyűlés napja között legalább 7 naptári napnak kell eltelnie. A meghirdetett napirendi pontokat a határozatképes közgyűlésen jelenlévő tagok 2/3 a jogosult módosítani. Ha a közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot. A határozatképtelenség esetére összehívott megismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. b/ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok fele + 1 fő jelen van. Az egyesület közgyűlésének teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a határozatképességhez szükséges létszámmal. c/ A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 1. az alapszabály megállapítása és módosítása; 2. az egyesület belső szervezeti felépítésével kapcsolatos kérdések eldöntése; 3. az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; 4. a vezető szervek ill. vezető tisztségviselők megválasztása 5. tagok kizárásával kapcsolatos döntések; 6. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 7. az elnökség beszámolójának elfogadása

7 d/ A közgyűlés határozatait az alábbiakban megjelöltek kivételével- nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza A közgyűlés 2/3 -os szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg döntését az alábbi kérdésekben: 1. az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása, alapszabály módosítása; 2. tag kizárása. 3. személyi kérdésekben (ideértve a vezető szervek és a tisztségviselők megválasztását is) a közgyűlés szintén nyílt szavazással hozza meg döntéseit, ezen esetekben a döntéshez a közgyűlés 2/3-os szótöbbségi határozata szükséges. A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, a jogszabályok által előírt tartalommal. A közgyűlési jegyzőkönyvbe a tagok betekinthetnek, kérésükre azokat mindenkor hozzáférhetővé kell tenni. 2. Az elnökség: Az egyesület tevékenységét 10 tagú elnökség irányítja. Az elnököt és az elnökség tagjait a közgyűlés választja meg. Az elnökség szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik. Üléseit az elnök vagy a következő ülés levezetésével megbízott elnökségi tag hívja össze akként, hogy az elnökségi tagok részére a meghívót a napirend közlésével az ülés előtt legalább 7 naptári nappal ajánlott küldeményként részükre megküldi. Az elnökséget soron kívül, 7 naptári napon belül össze kell hívni, amennyiben az elnöknél két elnökségi tag vagy valamely vezető szerv vezetője indítványozza. Az egyesület elnöksége minimum 4, maximum 10 főből áll. Az elnökség akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak 50 %-a + 1 fő jelen van. A határozatokat az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökségi ülésen jegyzőkönyvet kell vezetni, a jogszabályok által előírt tartalommal. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvébe a tagok betekinthetnek, kérésükre azokat mindenkor hozzáférhetővé kell tenni. Az elnökség tagjai:

8 a/ elnök, b/ kilenc elnökségi tag, melyből a tagozatok 6 főt delegálnak (valamennyiüket a közgyűlés választja meg) Az elnökség feladata és hatásköre: a/ a közgyűlés előkészítése, összehívása, b/ az éves program elkészítése, jóváhagyása, c/ az egyesületi tevékenység irányítása, d/ az éves költségvetés elkészítése, e/ az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek megteremtése f/ az egyesület keretein belüli tevékenységek megszervezése, g/ az egyesület működéséhez szükséges azon feladatok ellátása, amelyek az alapszabály szerint nem tartoznak a közgyűlés, az ellenőrző bizottság, illetve a fegyelmi bizottság kizárólagos hatáskörébe, h/ belső szabályzatok(szervezeti működési szabályzat, stb.) megalkotása. i/ az elnökség, a felügyelőbizottság illetve a fegyelmi bizottság tagjainak esetlegesen fizetendő díj megállapítása j/ az éves költségvetés jóváhagyása; k/ a vezető szervek beszámolójának elfogadása; l/ belső szabályzatok jóváhagyása; m/ döntés tag felvételéről n/ az elnök beszámolójának elfogadása ny) dönt a helyi vidékfejlesztési stratégia/terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, Munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; o) dönt az Elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról; p) utasítja az Elnököt a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására q) Jóváhagyja a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ), javaslatot tesz annak módosítására. Az egyesület képviselete: Az egyesület törvényes képviseletét a mindenkori elnök látja el. Az elnök mindenkor a közgyűlés és az elnökség határozatai szerint jár el. Az egyesület bankszámlája felett az elnök egy másik elnökségi taggal együttesen jogosult rendelkezni. Az elnök akadályoztatása esetén az elnökség által kijelölt két elnökségi tag együttes aláírása szükséges.

9 Az elnökség által elfogadott költségvetés zavartalan megvalósítása érdekében a munkaszervezet vezetőjének és helyettesének 2 MFt-értékig aláírási jogot biztosít az elnökség külön határozatával. Az elnökség tagjai -a tagozatok által delegált elnökségi tagok kivételével- díjazásban részesülhetnek. 3. Felügyelő bizottság: A 4 főből álló felügyelő bizottságot a közgyűlés választja. A felügyelő bizottság tagjait illetve annak elnökét is a közgyűlés választja meg. A felügyelő bizottság fő feladata a társadalmi szervezet alapszabályszerű működésének, gazdálkodásának, pénzügyi és anyagi eszközeinek célszerű és takarékos felhasználásának ellenőrzése. Továbbá: a) az egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata; b) a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése; c) tagdíjak befizetésének ellenőrzése; d) az éves mérleg felülvizsgálata; e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata; f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése; g) az egyesületi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének ellenőrzése. h) A működésével kapcsolatos részletes szabályokat a saját maga által elfogadott Működési Szabályzat és ügyrend. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha azon annak legalább 3 tagja jelen van. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Üléseit a bizottság elnöke hívja össze akként, hogy a tagok részére a

10 meghívót a napirend közlésével az ülés előtt legalább 7 naptári nappal ajánlott küldeményként részükre megküldi. A felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a Felügyelő Bizottság Elnöke és egy felkért jelen levő Bizottsági tag írja alá. A jegyzőkönyv egy példányát minden Bizottsági tag és Elnökségi tag 8 munkanapon belül megkapja. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület könyveibe, irataiba bármikorbetekinthetnek, ezekről másolatot készíthetnek, az Egyesület dolgozóitól felvilágosítást kérhetnek A felügyelő bizottság tagjai díjazásban részesülhetnek. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja és/vagy Elnöke az Egyesület Elnöke, Elnökségi tagja vagy azok közeli hozzátartozója. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, az egyesülettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve, a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 4. A fegyelmi bizottság: A 3 főből álló fegyelmi bizottságot a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottság tagjait illetve annak elnökét is a közgyűlés választja meg. A fegyelmi bizottság feladata a társadalmi szervezet tagjaival szemben fegyelmi eljárás lefolytatása, ha a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeit a tag súlyosan, a szervezet céljait veszélyeztető módon vétkesen megszegi. A fegyelmi bizottság, ha a tag fegyelmi felelősségét megállapította, fegyelmi büntetésre vonatkozó határozatot hozhat. Fegyelmi büntetésként: a/ szóbeli figyelmeztetést, b/ írásbeli megrovást szabhat ki. Amennyiben a fegyelmi bizottság vizsgálata eredményeképpen a tag egyesületből történő kizárását tartja a megfelelő fegyelmi büntetésnek, úgy erre vonatkozó javaslatot tesz a közgyűlésnek. A tag kizárásáról csak a közgyűlés határozhat. A fegyelmi bizottság fegyelmi határozatát ill. a közgyűlésnek a tag kizárásáról

11 döntő határozatát az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a tudomására jutástól számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat tartalmazza. A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha elnöke és legalább egy tagja jelen van. A fegyelmi bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve, ha fegyelmi büntetésként a közgyűlés felé előterjesztendő, a szervezet tagjának szervezetből történő kizárásáról szóló javaslatról határoz. E határozat meghozatalához a fegyelmi bizottság elnökének és két tagjának nyílt szavazással egyhangú szavazata szükséges. A fegyelmi bizottság ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az ellene felhozottakkal szemben védekezését előadja, s jogosult megismerni azt, hogy milyen ügyben, s milyen bizonyítékok alapján folyik ellene fegyelmi eljárás. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról a tagot írásban kell értesíteni, a tárgyalás előtt legalább 7 naptári nappal. 5. Az egyesület tisztségviselői: a/ a szervezet elnöke, b/ a szervezet elnökségi tagjai, c/ a felügyelő bizottság elnöke és tagjai, d/ a fegyelmi bizottság elnöke és tagjai. Az egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 5 évi időtartamra választja. 6. Az egyesület elnöke: Felelős az egyesület szabályos és lehetőség szerint minél eredményesebb működéséért, a pénzügyi, anyagi, technikai eszközeinek célszerű, szabályos, takarékos felhasználásáért, tárolásáért és őrzéséért. Kezeli az egyesület iratait, ideértve a napi feladatokkal kapcsolatos könyvelési iratokat (bevételi és kiadási bizonylatok) is. Ellátja az egyesület működésével járó napi feladatokat, tevékenyen részt vesz az egyesület működésének zökkenőmentes biztosításában a rábízott feladatok elvégzésével. Felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről, gondoskodik a közgyűlés és elnökség határozatainak végrehajtásáról, gondoskodik a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásáról, mely hatáskört az Elnökség és Közgyűlés nem vonhat el. Gondoskodik

12 a 1698/2005EK rendelet III. és/vagy IV. tengelyes végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által szabályozott delegált feladatok ellátásához szükséges támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásáról, munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület munkaszervezet vezetője felett. Az egyesület elnöke: Horváth Gyula (anyja neve: Beke Judit, 9121 Győrszemere, Erdősor 3. ) szám alatti lakos. Az elnök akadályoztatása esetén kijelöli, hogy melyik elnökségi tag helyettesíti. 7. Az egyesület elnökségének tagjai: 1. Herold Ádám, 9099 Pér, Kossuth u. 14. szám alatti lakos. 2. Mondovics László, 9083 Écs, Kossuth L. u. 42. szám alatti lakos. 3. Hima László, 9081 Győrújbarát, Dobó u. 4. szám alatti lakos. 4. Illés Tamás, 9012 Győr, Tenkes u. 35. szám alatti lakos 5. Kovács Teodóra, 9136 Rábacsécsény, Kossuth u. 11. szám alatti lakos 6. Kozma Tibor, 9127 Csikvánd, Kossuth u. 25. szám alatti lakos. 7. Hokstok Imre, 9161 Győrsövényház, Fehértói út 31. szám alatti lakos. 8. Rácz Róbert, 9152 Börcs, Fő u. 8. szám alatti lakos. 9. Sebestyén Vince, 8431 Bakonyszentlászló, József A. u. 21/2. szám alatti lakos. 8. A felügyelő bizottság tisztségviselői: A felügyelő bizottság elnöke tervezi, szervezi és irányítja a felügyelő bizottság munkáját. A felügyelő bizottság elnöke: Juhászné Árpási Irma, 9081 Győrújbarát, Mélykút u. 5. szám alatti lakos. A felügyelő bizottság tagjai: 1. Makkné Somjai Nóra, 9089 Lázi, Dózsa u. 3. szám alatti lakos. 2. Szakács Krisztián, 9136 Rábacsécsény, Petőfi S. u. 57/b. szám alatti lakos. 3. Jankovits Ferencné, 9165 Tárnokréti, Fő utca 46. szám alatti lakos. 9. A fegyelmi bizottság tisztségviselői: A fegyelmi bizottság elnöke jogosult a fegyelmi eljárás megindítására. Az eljárás megindításáról 7 naptári napon belül ajánlott levélben, írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, illetve az egyesület elnökségét. A fegyelmi bizottság elnöke irányítja a fegyelmi bizottság eljárását, vezeti üléseit. A fegyelmi bizottság elnöke: Ferenczi Zsolt, 9084 Győrság, Országút u. 57. szám alatti lakos.

13 A fegyelmi bizottság tagjai: 1. Szabó Zsolt, 9151 Abda, Hunyadi út 92. szám alatti lakos. 2. Baráth Béla, 9126 Gyarmat, Fő út. 23. szám alatti lakos. A fegyelmi bizottság tisztségviselői tevékenységükről a közgyűlésnek írásban tartoznak beszámolni. V. Egyéb rendelkezések: 1. Az egyesület tagjai tagdíj fizetésére kötelezettek. A tagdíj mértéke 12000,-Ft/év, melyet a tag tárgy év május 1., illetve szeptember 30. napjáig két egyenlő részletben köteles megfizetni az egyesület részére. 2. Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, feloszlatással, megszűnésének megállapításával, illetve ha a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti. Az egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után vagyonát közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni. 3. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a PTK és az évi II. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. Győrújbarát, március 9. Horváth Gyula elnök Csányi Péter 1. hitelesítő tag. Herold Ádám 2. hitelesítő tag Simon Enikő jegyzőkönyvvezető

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-207/2008. Tárgy: LEADER Egyesület alapítása Üi.: Dr. Bakos Tamás Melléklet: Alapszabály Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T

A B A K O N Y É R T E G Y E S Ü L E T A B A K O N Y É R T VIDÉKFEJLESZTÉSI AKCIÓCSOPORT E G Y E S Ü L E T A L A P S Z A B Á L Y A ALAPÍTÁS ÉVE: 2008 MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLY 1 A L A P S Z A B Á L Y Preambulum

Részletesebben

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ZALA TERMÁLVÖLGYE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben (A kiemelt, áthúzott részek a törlést jelentik, az aláhúzott és dőlt betűkkel szedett részek a módosítással érintett szövegrészek) PREAMBULUM

Részletesebben

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A VÉRTES-GERECSE VIDÉKFEJLESZTÉSI KÖZÖSSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A jelen alapszabályt elfogadó tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA

a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA a Futapest Klub Egyesület ALAPSZABÁLYA A vastagított, dőlt betűvel szedett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Futapest Klub Egyesület 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 99/2008.(III. 31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 99/2008.(III. 31.) számú h a t á r o z a t a a Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületbe történő belépésről A Közgyűlés: 1. A Nyírség Helyi Közösség alapító

Részletesebben

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya

[egyesület neve] Egyesület Alapszabálya [1959. évi IV. törvény 61-64. ; 2011. évi CLXXV. törvény 1-30. ; 2011. évi CLXXXI. törvény] Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a 2011. október 22.-én megtartottegyesületi közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Melyet az egyesület alapító tagjai a 2011.

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület

Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Alapszabályt módosították, és a tagok 2013. május 10. napján egységes szerkezetbe foglalták. Országos Scleroderma Közhasznú Egyesület Alapszabálya

Részletesebben

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján

- egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján VEZÉR HALLGATÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA - egységes szerkezetbe foglalva - 2014. május 19. napján I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Vezér Hallgatói Egyesület" alakuló közgyűlésén alapszabályát a 2014. március

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete

Magyar Ipari Karbantartók Szervezete Magyar Ipari Karbantartók Szervezete módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA - figyelemmel a Szegedi Törvényszék 7.Pk.60.068/2012/2. sz. végzésére - 2012. Elfogadta a 2012. május 18. napján

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben)

Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA. (módosításokkal egységes szerkezetben) Logikusak(k) Oktatási, Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) 2009 2 A Logikusak(k) Kulturális és Sport Egyesület Tagjai az Egyesülési jogról szóló

Részletesebben

VILATI Sportegyesület. Alapszabály

VILATI Sportegyesület. Alapszabály 1 VILATI Sportegyesület Alapszabály Ezen okirat egységes szerkezetben tartalmazza a VILATI Sportegyesület korábbi alapszabályainak módosításait, figyelembe véve az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I.

A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. A 2010. május 14-én kelt és a 2014. szeptember 17-én módosult létesítő okirat szövegéhez képest történt változások vastagon, dőlt betűvel szedve I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Jane Goodall

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben