KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelettel összhangban az álláskeresési járadék folyósításának Finnországban való megtagadásáról 1. A petíció összefoglalása A petíció azt a kérdést veti fel, hogy Finnország helyesen ültette-e át a 883/2004/EK uniós rendeletet, illetve hogy azt megfelelően alkalmazza-e. A petíció benyújtója brit állampolgár, aki 2010 júniusától decemberéig egyéni vállalkozóként dolgozott januárjában vették nyilvántartásba mint álláskeresőt. A munkaügyi hivatal elfogadta kérelmét, a társadalombiztosítási intézmény azonban következetesen fenntartotta, hogy a petíció benyújtója nem teljesíti az állandó lakóhelyre vonatkozó követelményt, ami a Finnországban állandó lakóhellyel rendelkező személyek és más tagállamok Finnországba költöző polgárai közötti megkülönböztetésnek tűnik. 2. Elfogadhatóság Elfogadhatónak nyilvánítva: december 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási szabályzat 216. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént. 3. A Bizottságtól kapott válasz: március 16. A petíció benyújtója az Egyesült Királyság állampolgára, és 2010 márciusa óta Finnországban él júniusa és decembere között egyéni vállalkozóként dolgozott. Miután felhagyott tevékenységével, álláskeresőként nyilvántartásba vették Finnországban. A Kela, a finn CM\ doc PE v03-00 Egyesülve a sokféleségben

2 társadalombiztosítási intézmény elutasította a finn szociális biztonsági rendszerhez való csatlakozását. A Kela következetesen fenntartotta, hogy a petíció benyújtója nem teljesítette a lakóhellyel kapcsolatos követelményeket. A jelek szerint e követelmények hátrányos megkülönböztetést eredményeznek a Finnországban állandó lakóhellyel rendelkezők és más, Finnországba költöző uniós polgárok között. A Bizottság észrevételei Az első elemzés alapján úgy tűnik, hogy az 1573/1993. sz. finn jogszabály értelmében a finn polgárok Finnországba érkezésükkor vagy oda való visszatérésükkor automatikusan a finn szociális biztonsági rendszer tagjai lesznek. A Finnországban letelepedett nem finn állampolgár uniós polgároknak további feltételeknek kell megfelelniük. Az Európai Bizottság véleménye szerint egy ilyen szabályozás nem egyeztethető össze a Bíróságnak a társadalombiztosítási ellátásokhoz való hozzáférésre vonatkozó ítélkezési gyakorlatának 1 megfelelően értelmezett 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendelettel. A 883/2004/EK rendelet 4. cikke kizár minden, a hatáskörrel rendelkező tagállam által az állampolgárság alapján eszközölt közvetlen vagy közvetett megkülönböztetést. A Bizottság kialakult gyakorlata, hogy felveszi a kapcsolatot az érintett tagállam hatóságaival, hogy tájékoztatást kérjen tőlük vagy megoldást találjon a problémákra. Kizárólag így erősíthető meg a ténybeli és jogi álláspontok valamennyi szempontja és vonhatók le a megfelelő következtetések. A Bizottság e célból 2012 februárjában eljárást indított 2. A finn hatóságoknak tíz hét áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a Bizottságnak. Következtetés Az első elemzést követően a Bizottság szerint a finn szociális biztonsági rendszerbeli tagság nemzeti jog által előírt feltételei a finn és más uniós állampolgárok közötti megkülönböztető bánásmódhoz vezetnek februárjában a Bizottság arra kérte a finn hatóságokat, hogy késedelem nélkül biztosítsák a 883/2004/EK rendelet helyes alkalmazását és különösen az egyenlő bánásmód elvének érvényesítését. A Bizottság a finn hatóságok válaszának (ezt várhatóan április végéig kapja meg) fényében határoz majd a következő lépésekről. Mivel a Bizottság fellépése nem helyettesítheti a nemzeti szintű jogi lépéseket, amelyek szükségesek lehetnek a polgárok jogainak megóvásához, tájékoztatni kell a petíció benyújtóját, hogy ne mulassza el a nemzeti eljárásjog szerinti különböző lépések megtételére vonatkozó határidőket. 4. A Bizottságtól kapott időközi válasz: szeptember 28. A Bizottság felvette a kapcsolatot a finn hatóságokkal a finn jogszabályokról szóló hivatalos tájékoztatási kérelemmel április 12-i válaszukban a finn hatóságok részletes elemzést küldtek a petíció benyújtójának ügyéről és a nemzeti előírásokról. 1 Lásd a C-90/97. sz. Swaddling-ügyet (EBHT 1999., I o.) és mutatis mutandis a C-102/91. sz. Knochügyet (EBHT 1992., I o.) és a 76/76. sz. Di Paolo-ügyet (EBHT 1977., 315. o.). 2 További információ: PE v /6 CM\ doc

3 A Bizottságot tájékoztatták arról is, hogy a petíció benyújtója időközben megkapta a KELAkártyát és 2012 januárjától kezdve tagja lett a finn szociális biztonsági rendszernek. Ami a finn jogszabályokat, konkrétan pedig az 1573/1993. számú törvényt illeti, a Szociális és Egészségügyi Minisztérium tisztázta, hogy a Finnországba költöző személyek nem lesznek a szociális biztonsági rendszer tagjai finn állampolgárságuk alapján. Még a külföldről érkező finn állampolgárokra nézve is követelmény, hogy objektívan igazolható körülményekkel kifejezzék állandó letelepedési szándékukat. Azon nemzeti előírás, amely szerint a finn származású személy állandó finnországi lakosnak tekinthető, azokra a finn gyökerekkel rendelkező külföldiekre vonatkozik, akik a volt Szovjetunióban éltek és állandó tartózkodási engedélyt kaptak, mikor úgy határoztak, hogy Finnországba költöznek (inkeriek). E személyeket a végrehajtási törvény 2a. szakaszának (10) bekezdése határozza meg. E rendelkezés ezért csak néhány emberre vonatkozik, akik a volt Szovjetunió területén éltek, ám nem tesz különbséget a finnek és más állampolgárok között. Tekintettel a petíció benyújtójának finnországi alkalmazotti és egyéni vállalkozói státuszára, nem szabad elfelejteni, hogy az európai uniós jogszabályok a szociális biztonság terén csak a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek összehangolásáról rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, ideértve a biztosított ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját és a fizetendő hozzájárulások összegét is. Az európai uniós jogszabályok, különösen a 883/2004/EK rendelet nem rendelkeznek a társadalombiztosítási ellátásokról, csak általános szabályokat és elveket határoznak meg, amelyeket a nemzeti hatóságoknak be kell tartaniuk a nemzeti törvények végrehajtása során. Ezek a szabályok biztosítják, hogy a különböző nemzeti jogszabályok alkalmazása során tiszteletben tartsák az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség alapelveit. A rendelet kollíziós rendelkezéseket is tartalmaz annak meghatározása céljából, hogy melyik tagállam felelős az EU-ba költöző személyek szociális ellátásáért. E rendelkezések alapján az alkalmazottakra és az egyéni vállalkozókra a munkavégzésük vagy egyéni vállalkozásuk helyéül szolgáló tagállam jogszabályai vonatkoznak, míg az inaktív személyekre az állandó lakóhelyük szerinti tagállam jogszabályai érvényesek. A II. cím alatti kollíziós szabályok és a társadalombiztosítás kérdése közötti viszonyt a 883/2004/EK rendelet (17a) preambulumbekezdése határozza meg, amely szerint: Amikor valamely tagállami jogszabályt e rendelet II. címének megfelelően egy személyre alkalmazni kell, a betegbiztosításra és az ellátásokra való jogosultságának feltételeit az illetékes tagállam jogszabályai határozzák meg, a közösségi jog tiszteletben tartásával. Ez azt jelenti, hogy ha valakire a rendelet kollíziós szabályai alapján egy adott tagállam szociális biztonsági jogszabályai vonatkoznak, az még nem vonja maga után a tagállam szociális biztonsági rendszerében való biztosítottságot. A biztosítás követelményeit a szóban forgó tagállam különböző biztosítási rendszereire vonatkozó jogszabályok határozzák meg. Így történt a petíció benyújtójának az egyéni vállalkozói tevékenysége idejére vonatkozó biztosítási kérelméről szóló határozat esetében is. CM\ doc 3/6 PE v03-00

4 Az egyéni vállalkozók ellátásaira vonatkozó (1272/2006. számú) törvény szerint az egyéni vállalkozóknak maguknak kell gondoskodniuk saját kötelező öregségi nyugdíjukról. Noha a petíció benyújtója egyéni vállalkozóként dolgozott Finnországban június és december között, nem teljesíti a szociális biztonsági jogszabályok egyéni vállalkozókra vonatkozó, e törvényben meghatározott követelményeit, mivel nem rendelkezett az egyéni vállalkozók nyugdíjára vonatkozó törvény szerinti biztosítással. Ennek értelmében egyéni vállalkozóként nem volt tagja a társadalombiztosítási rendszernek. A KELA a petíció benyújtója állandó lakhelyéről szóló határozatának tekintetében a finn hatóságok saját belátásukon alapuló, minden körülményt figyelembe vevő döntést hoztak. A KELA decemberi átfogó értékelése alapján a petíció benyújtóját nem tekintették kérelme benyújtásakor állandó finnországi lakosnak, figyelembe véve minden körülményt, mint például tevékenysége jellegét, családi kötelékeit és tartózkodásának időtartamát. E helyzetet később át lehet értékelni, ha az átfogó értékelés alapján a finnországi kötelék erősebbé válik, mint a másik tagállamhoz fűződő kötelékek. E tekintetben a szociális biztonsági rendszerek összehangolásáról szóló európai uniós jogszabályok, mégpedig a 883/2004/EK és a 987/2009/EK rendeletek úgy rendelkeznek, hogy a személyek szokásos tartózkodási helyének meghatározását a nemzeti hatóságnak kell elvégezni eseti elbírálás alapján. A szokásos tartózkodási hely ellenőrzését az Európai Bíróság által meghatározott kritériumok alapján a nemzeti hatóságoknak kell elvégezniük (C-90/97. sz. Swaddling-ügy (EBHT 1999., I o., 29. pont). Ez minden tényszerű körülmény mérlegelését jelenti, mint például a tevékenység jellege (például a munkaszerződés állandósága és időtartama), családi helyzet és kötelékek, nem jövedelemszerző tevékenységek gyakorlása, jövedelemforrás, lakáshelyzet, a személy szándéka. Végezetül a petíció benyújtója finn nyelvtanfolyam támogatására vonatkozó kérdést tett fel. A tanulmányi támogatás szociális segély, amely nem tartozik a 883/2004/EK rendelet hatályába. A 2004/38/EK irányelv 24. cikke (2) bekezdésének értelmében a tagállamok nem kötelesek szociális segélyt nyújtani a tartózkodás első három hónapja során. Ez az időszak meghosszabbítható a munkakeresők és inaktív személyek esetében, akik még nem kapták meg az állandó finnországi tartózkodási engedélyt a 2004/38/EK irányelv alapján. A 2004/38/EK irányelv 13. cikke szerint az állandó tartózkodási engedély feltétele, hogy az érintett személyek bizonyítani tudják, hogy alkalmazottak vagy egyéni vállalkozók, vagy elegendő forrásokkal rendelkeznek saját maguk és családjuk számára ahhoz, hogy tartózkodásuk időtartama alatt ne jelentsenek terhet a fogadó tagállam szociális segítségnyújtási rendszerére és teljes körű egészségbiztosítással rendelkeznek a fogadó tagállamban, vagy a fogadó tagállamban már beilleszkedett olyan család tagjai, amelynek egyik tagja megfelel ezeknek a feltételeknek. Ezért, noha a tagállamok nem akadályozhatják meg a személyek területükön való tartózkodását, a tartózkodás első éveiben korlátozhatják a jóléti juttatásokat, mivel elvárják, hogy a nem dolgozó személyek megfelelő forrásokkal és betegbiztosítással rendelkezzenek, hogy ne kelljen a fogadó tagállam állami támogatásait igénybe venniük. A feltételek még szigorúbbak is lehetnek tanulmányi támogatások esetében, mivel ezeket nem kell nyújtani az adott tagállamban nem állandóan tartózkodó személyek számára a PE v /6 CM\ doc

5 2004/83/EK irányelv alapján. Az állandó tartózkodási jog az irányelv értelmében öt év folyamatos tartózkodás után kapható meg. Következtetés A Bizottság véleménye szerint a nemzeti rendelkezések nem sértik az uniós jogszabályokat. A petíció benyújtója szokásos tartózkodási helyének megállapítása tekintetében a Bizottság nincs abban a helyzetben, hogy megvizsgálja azokat a tényszerű körülményeket, amelyek alapján a nemzeti intézmények az egyéni esetekben a tartózkodási hely bejegyzésére vonatkozó következtetéseiket meghozzák. E kérdések eldöntéséhez a vonatkozó tényszerű körülmények vizsgálata szükséges, amelyet a nemzeti közigazgatási szerveknek vagy bíróságoknak kell elvégezniük. Mivel a petíció benyújtója úgy véli, hogy esetében a KELA saját belátása szerinti döntéshozatali jogának gyakorlása során nem vette megfelelően figyelembe a tényszerű körülményeket, a nemzeti közigazgatási és igazságügyi intézményekhez kell fordulnia. Ezért a petíció benyújtójának azt kell tanácsolni, hogy ne mulassza el a nemzeti eljárások szerinti intézkedésre vonatkozó határidőket. 5. A Bizottságtól kapott válasz (REV II): december október 3-án és 8-án kelt jében a petíció benyújtója két új aggodalmának adott hangot: az első a finn társadalombiztosítás járulékfizetés küszöbértékével, a második egy magánszférabeli munkáltató fellépéseivel kapcsolatos. Különösen azt nehezményezi, hogy mivel jövedelme a minimáljövedelem küszöbértéke alatt volt és mivel az általa kapott támogatást nem tekintették gazdasági tevékenységből származó bevételnek, nem rendelkezett társadalombiztosítási célú biztosítással Finnországban. Panasza szerint továbbá egy magánszférabeli munkáltató finn nyelvtudás követelményét írta elő ahhoz, hogy hajnali 2 és reggel 7 közötti újságkihordást jelentő állást vállaljon. Az első pontot illetően tekintettel arra, hogy a petíció benyújtója nem rendelkezett finnországi társadalombiztosítással a minimális küszöbértékre vonatkozó előírások miatt nem szabad elfelejteni, hogy az európai uniós jogszabályok a szociális biztonság terén csak a tagállamok szociális biztonsági rendszereinek összehangolásáról rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy a tagállamok szabadon határozhatják meg saját szociális biztonsági rendszereik részleteit, ideértve a biztosított ellátások típusát, a jogosultság feltételeit, az ellátások kiszámítási módját és a fizetendő hozzájárulásokat is. A nemzeti jog határozhatja meg, mely szinttől kezdve kell társadalombiztosítási járulékokat fizetni. Hasonlóképpen az adózási jogszabályok sincsenek összehangolva az EU-ban, és a nemzeti jog határozhatja meg a megkülönböztetés-mentesség elvét tiszteletben tartva, hogy mit tekintenek gazdasági tevékenységből származó jövedelemnek és mit magánbevételnek. A nyelvi követelményekkel kapcsolatos második pont tekintetében a munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 492/2011/EU rendelet 3. cikkének (2) bekezdése elismeri, hogy a munkaadóknak lehetőségük van arra, hogy az állás természetétől függően nyelvismeretre vonatkozó feltételeket támasszanak. Az Európai Unió Bírósága (C-379/87. sz. ügy ECLI:EU:C:1989:599) azonban kiemelte, hogy e rendelkezés az egyenlő bánásmód elve alóli kivétel, és ezért megszorítóan kell értelmezni: nyelvi követelményeket csak akkor lehet CM\ doc 5/6 PE v03-00

6 előírni, amennyiben indokolt és szükséges az állás természete miatt. Vitatható, hogy szükséges-e finn nyelvtudás az újságkihordáshoz. A petíció benyújtójának panasza azonban arra irányul, hogy nyelvi követelményeket támasztottak, és hogy egy magáncég esetlegesen rosszul alkalmazta az uniós jogot. A Bizottságnak nem áll módjában beavatkozni magánfelek tevékenységei kapcsán a munkavállalók szabad mozgása terén. A petíció benyújtójának javasolják hogy e panaszt illetően forduljon a nemzeti bíróságokhoz és kövesse a nemzeti eljárásokat. Következtetés A Bizottság szerint az, hogy a petíció benyújtója nem részesülhetett finnországi társadalombiztosításban, nem sérti az uniós jogot. A nyelvi követelményeket illetően lehetséges, hogy a magánszférabeli munkáltató által támasztott, a finn nyelv ismeretére irányuló követelmény nem felelt meg az uniós jog rendelkezéseinek. A Bizottság azonban nem tudja biztosítani, hogy a magánszférabeli munkaadók is betartsák az uniós jogot, ezért a petíció benyújtójának azt tanácsolják, hogy e panaszával forduljon a nemzeti bíróságokhoz vagy járjon el más vonatkozó nemzeti eljárások szerint. PE v /6 CM\ doc

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE (2004. április 29.) a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról 2004R0883 HU 01.05.2010 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 883/2004/EK RENDELETE

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE

A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE 1971R1408 HU 28.04.2006 006.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 1408/71/EGK RENDELETE (1971. június 14.) a

Részletesebben

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23.

L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. L 375/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2004.12.23. A TANÁCS 2004/114/EK IRÁNYELVE (2004. december 13.) a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli gyakorlat,

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2014. február 28. V. évfolyam 2. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2013. július 31. IV. évfolyam 7. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára

Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára European Trade Union Confederation (ETUC) Útmutató a mobilis európai munkavállalók számára Katrin Distler, DGB & Ger Essers, FNV Európai Szakszervezeti

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

A munkanélküli és szociális ellátásokra vonatkozó igényjogosultság németországi szabályozása, különös tekintettel az uniós polgárokra

A munkanélküli és szociális ellátásokra vonatkozó igényjogosultság németországi szabályozása, különös tekintettel az uniós polgárokra A munkanélküli és szociális ellátásokra vonatkozó igényjogosultság németországi szabályozása, különös tekintettel az uniós polgárokra Németországban 2014. január 1-jétől megszűntek a román és a bolgár

Részletesebben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben

Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben 2014 Egészségügyi ellátás és betegjogok az Európai Gazdasági Térségben Bevezetés Az egészségügyi ellátást az Európai Unió polgárainak

Részletesebben

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice

Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához. www.europa.eu.int/civiljustice HU Útmutató az új Brüsszel II Rendelet alkalmazásához www.europa.eu.int/civiljustice B evezetés A szabadság, biztonság és igazságosság térsége az Európai Unióban segíti az emberek mindennapi életét, amikor

Részletesebben

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM

1. SZ. MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 5.9.2012 1. SZ. MUNKADOKUMENTUM az alapvető jogok helyzetéről Magyarországon: normák és gyakorlatok (az EP 2012. február 16-i

Részletesebben

Nyugdíj az Európai Unióban

Nyugdíj az Európai Unióban Nyugdíj az Európai Unióban Az Európai Unió szociális biztonsági rendszerekre vonatkozó szabályozásáról 2 Mit kell tudni az egyes nyugellátásokra vonatkozó szabályozásról? 9 Gyakori kérdések a magyar nyugdíjrendszer

Részletesebben

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások

I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban. IV. A baleseti nyugellátások. V. A hozzátartozói nyugellátások Bevezetés 2 I. Szociális biztonsági rendszerek az Európai Unióban 5 II. Az öregségi nyugdíj 8 III. A rokkantsági nyugdíj 14 IV. A baleseti nyugellátások 17 V. A hozzátartozói nyugellátások 18 VI. Gyakori

Részletesebben

wts hírlevél # 5.2013

wts hírlevél # 5.2013 2013. június wts hírlevél # 5.2013 WTS Klient. A híd. fókuszban Horvátország EU csatlakozása 2013. július 1-jétől az Európai Unió további taggal, Horvátországgal bővül. A következőkben felsorolunk néhány

Részletesebben

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám

A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám A Legfelsőbb Bíróság Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2011. augusztus 31. II. évfolyam 8. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3

Részletesebben

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége

Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Magánszemélyek külföldről származó jövedelmének adóztatása, és járulékkötelezettsége Az alábbi tájékoztató anyag a magyar illetőségű magánszemélyek külföldről származó jövedelmeinek ide értve a magyar

Részletesebben

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK

NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI JOGÉRVÉNYESÍTÉSI MECHANIZMUSOK Útmutató a multilaterális egyezményeken alapuló nemzetközi jogérvényesítési lehetőségek igénybevételéhez dr. Bendik Gábor, dr. Berki Zsuzsanna,

Részletesebben

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143.

2004.4.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 143. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004/35/EK IRÁNYELVE (2004. április 21.) a környezeti károk megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ

Részletesebben

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám

A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám A Kúria Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Jogi Irodájának Hírlevele 2012. május 31. III. évfolyam 5. szám EURÓPAI UNIÓS JOGI KÖZLEMÉNYEK... 3 KÖZZÉTETT ELŐZETES DÖNTÉSHOZATAL IRÁNTI KÉRELMEK...3 BÜNTETŐ

Részletesebben

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL

EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL EGYEZMÉNY JAPÁN ÉS MAGYARORSZÁG KÖZÖTT A SZOCIÁLIS BIZTONSÁGRÓL Japán és Magyarország, azon kívánságuktól vezérelve, hogy szabályozzák kölcsönös kapcsolataikat a szociális biztonság területén, az alábbiakban

Részletesebben

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE

A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE 2010.3.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 68/13 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2010/18/EU IRÁNYELVE (2010. március 8.) a BUSINESSEUROPE, az UEAPME, a CEEP és az ESZSZ által a szülői szabadságról kötött, felülvizsgált

Részletesebben

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás

A szülői szabadságról kötött, keretmegállapodás A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás Az ESZSZ értelmezési útmutatója European Trade Union Confederation (ETUC) HUNGARIAN A szülői szabadságról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3

TARTALOMJEGYZÉK. Vállalkozók Európában 3 Vállalkozók Európában 3 TARTALOMJEGYZÉK AJÁNLÁS...8 BEVEZETŐ...10 1. MIT JELENT A BELSŐ PIACI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZÓLÓ IRÁNYELV?...13 AZ IRÁNYELV JELENTŐSÉGE...13 A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS SZABADSÁGA ELŐTT

Részletesebben

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009.

DFT-HUNGÁRIA. Dr. Hubai Ágnes. közérthető közbeszerzés. Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. DFT-HUNGÁRIA Dr. Hubai Ágnes közérthető közbeszerzés Szakkönyv a 2009. áprilisában módosított közbeszerzési törvényről 2009. www.e kozbeszerzes.hu. dr. Hubai ágnes: Közérthető Közbeszerzés Szakkönyv a

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben