EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE"

Átírás

1 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Petíciós Bizottság augusztus 08. KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Kerstin Häming (német állampolgár) által benyújtott 805/2000. számú petíció a gépjárművek nyilvántartásba vételéről Írországban 1. A petíció összefoglalója A petíció benyújtója leírja, hogy egy multinacionális vállalatnál dolgozik és 1997 óta Írországban tartózkodik júniusában édesapja határozatlan időre szóló használatra átadta neki vadonatúj autóját, amelyet Németországban vettek nyilvántartásba, illetve biztosítottak. Nem sokkal később az ír vámhatóságok leállították a petíció benyújtóját, és arra kérték, hogy vagy regisztráltassa az autót, vagy pedig végezze el az autó újrakivitelét, mivel ezek elmulasztása esetén az autót lefoglalnák, és büntetést szabnának ki. Arról panaszkodik, hogy az ezen követelményeknek történő megfelelés érdekében gépjármű nyilvántartásba vételi adót, valamint HÉA-t kellene fizetnie, noha a HÉA-t már Németországban megfizették, és Írország elhagyását követően ezeket az adókat nem is térítenék vissza számára. A petíció benyújtója úgy véli, hogy ezek a követelmények gátolják a személyek szabad mozgását és nemzetiség alapján történő megkülönböztetést jelentenek. Információ: - A 492/95. számú petíció hasonló kérdéseket vet fel. Ezt a petíciót július 24-én elfogadhatónak nyilvánították, és a Bizottságot felkérték információk megadására. A Bizottság írásos válasza alapján a petíció megvitatását lezárták. - A Gazdasági és Monetáris Bizottság július 9-én véleményt fogadott el a Petíciós Bizottság számára egy sor olyan petícióval kapcsolatban, amelyek egy adott tagállam állampolgára által egy másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjármű használatával kapcsolatosak (PE /fin.). Ezt a véleményt megküldték a Bizottságnak és a Miniszterek Tanácsának is. 2. Elfogadhatóság CM\ doc PE

2 Elfogadhatónak nyilvánítva március 26-án. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése alapján nyújtson tájékoztatást. 3. A Bizottságtól augusztus 18-án kapott válasz A tények A petíció benyújtója 1997 óta egy vállalatnál dolgozik Írországban júniusában édesapja határozatlan időtartamra kölcsönadta neki Németországban nyilvántartásba vett és biztosított vadonatúj járművét. Az autót június 16-án vásárolták, és ő az autót júniusának végén magával vitte Írországba szeptemberében az ír hatóságok megállították a petíció benyújtóját, és arra kérték, hogy vetesse nyilvántartásba az autót Írországban, vagy pedig végezze el az autó újrakivitelét. Ha ezt elmulasztaná, akkor az autó lefoglalása és bírság következne. A petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy az ír hatóságok egyaránt kérték az Írországban érvényben lévő HÉA és a regisztrációs adómegfizetését, noha a HÉA-t Németországban már megfizették. Azt is nehezményezi továbbá, hogy ezeket az adókat nem fogják visszatéríteni számára, amikor egy később időpontban elhagyja majd Írországot. Jogi elemzés 1. Elsőként azt kell elmondani, hogy a személyautókra kivetett adók szerkezetüket és mértéküket tekintve rendkívül sokfélék. Először is szükséges világosan különbséget tenni a hozzáadottérték-adó (HÉA) és más olyan adók között, amelyeket egy személyautó megvásárlásakor, vagy első üzembe helyezésekor kell megfizetni, és amelyeket a legtöbb esetben nyilvántartásba vételi / regisztrációs adóként határoznak meg, hiszen ez az a két adófajta, amelyeket az egyik tagállamból tartósan egy másikba átvitt magántulajdonú gépjárművel kapcsolatban figyelembe kell venni. A személyautókra kivetett egyéb adók, mint például az éves forgalmi adó vagy az üzemanyagokra kivetett adók ebben az összefüggésben nem játszanak jelentős szerepet, ugyanis az autók határokon át történő mozgása során nem okoznak problémákat. A. Hozzáadottérték-adó (HÉA) 2. A HÉA-t illetően elsőként azt kell elmondani, hogy van az egész Közösségre kiterjedő olyan harmonizált rendszer, amely tekintélyes mértékben határoz meg közös szabályokat. Ebben a tekintetben a gépjárművekre általában valamennyi tagállamban szabványos adókulcs vonatkozik (12. cikk, a Hatodik HÉA Irányelv H függelékével kapcsolatban 1 ). Hasonló módon közös szabályok határozzák meg az adóalap kiszámításának módját (A Hatodik HÉA Irányelv 11. cikke). 1 A Tanács május 17-i 77/388/EGK irányelve a tagállamok forgalmi adóra vonatkozó jogszabályainak összehangolásáról - közös hozzáadottértékadó-rendszer: egységes adóalap-megállapítás (HL L 145, , 1.o.) PE /5 CM\ doc

3 3. Ha a gépjármű új, akkor a HÉA-t a rendeltetési országban kell megfizetni (például Írországban, ha a járművet egy másik tagállamban vásárolták, majd pedig állandó jelleggel Írországba vitték: A Hatodik HÉA Irányelv 28a. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjai.) Ez azt jelenti, hogy a vásárlás országában (a jelen esetben Németországban) az új járműért fizetett árnak nem kell HÉA-t tartalmaznia (az irányelv 28c. cikke). Ebben az összefüggésben tisztázni kell, hogy a HÉA szempontjából egy autót akkor kell újnak tekinteni, ha az hat hónapnál fiatalabb vagy 6000 km-nél kevesebbet futott (Az irányelv 28a. cikkének (2) bekezdése). 4. Ha e szabályok értelmében a HÉA Írországban fizetendő, ám a HÉA-t a vásárlás tagállamában (a jelen esetben Németországban) már megfizették, akkor a vásárlás tagállamában már megfizetett HÉA visszatérítését a jármű eladójától kell kérni, nem pedig a vásárlás tagállamának pénzügyi hatóságaitól. 5. Ezért a jelenleg érvényben lévő átmeneti HÉA szabályok szerint új közlekedési eszközök esetében a HÉA-t a rendeltetési tagállamban kell megfizetni, nem pedig a származási tagállamban. Ez a helyzet, amely eltér a belső piacon vásárolt egyéb fogyasztási cikkekre vonatkozó általános szabályoktól, és amely nem részesíti előnyben a személyautók esetében alkalmazott HÉA rendszer konvergenciáját, a HÉA kulcsok egymáshoz nem közelítésének az eredménye. 6. Ha az autó hat hónaposnál idősebb és 6000 km-nél többet futott, akkor azt a HÉA szempontjából nem lehet új szállítóeszköznek tekinteni, és ebben az esetben nem kell HÉA-t fizetni a rendeltetési országban (ebben az esetben Írországban), ha az autót tartósan ebbe az országba hozzák be. Úgy tűnik azonban, hogy a petíció benyújtója esetében nem ez a helyzet. 7. Összefoglalásképpen, tekintve, hogy a petíció benyújtója által hivatkozott autót HÉA szempontjából új szállítóeszköznek kell tekinteni, a HÉA-t Írországban kell megfizetni, és nem Németországban, a petíció benyújtójának pedig kérnie kell az elsőként a jármű eladójának megfizetett német HÉA visszatérítését. B. Regisztrációs adó 8. Jelenleg a közösségi jog értelmében a tagállamoknak joguk van arra, hogy nyilvántartásba vételi / regisztrációs adót vessenek ki az autókra. Ezen a területen nincs harmonizáció, ami azt jelenti, hogy néhány alapvető közösség szabály tiszteletben tartása esetén a tagállamok szabadon alkalmazhatják ezeket az adókat a gépjárművek saját területükön első ízben történő üzembe helyezése alkalmával és a kulcsokat is a saját belátásuk szerinti szinten szabhatják meg. A tagállamok többsége (köztük Írország is) ténylegesen alkalmazza ezeket az adókat 1. 1 Ebben a tekintetben az Európai Bíróság március 21-i C-451/99. számú ítéletében (Cura Anlagen-ügy, 40. cikk) a következőket állapította meg: «Ebben a tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy leszámítva azokat az eseteket, amikor járműveket ideiglenesen hoznak be a Közösségbe, illetve eltekintve a 12 tonna vagy nagyobb engedélyezett terhelésű és kizárólag áruk közúti szállítására szolgáló gépjárművektől (...) a gépjárművek adózását nem harmonizálták CM\ doc 3/5 PE

4 9. Ezen a területen azonban a tagállamok jogait az EK Szerződés és a származtatott közösségi jog megfelelő rendelkezéseivel összhangban kell gyakorolni. Konkrétan: a) A Szerződés 90. cikke értelmében a tagállamok nem vethetnek ki magasabb adókat az importra, mint a hasonló és versenytársat jelentő hazai termékekre 1. b) az, elvben, hat hónapnál rövidebb időre szóló ideiglenes behozatallal foglalkozó március 28-i 83/182/EGK számú tanácsi irányelv korlátozza a tagállamok jogait arra, hogy fogyasztási adókat vessenek ki olyan járművekre, amelyeket az állampolgárok saját személyes használatukra egy másik tagállamból importálnak. Ez a korlátozás azonban nem vonatkozik az olyan esetre, mint amilyen a jelen eset is, ugyanis a petíció benyújtója Írországban lakik, és a 83/182/EGK irányelv egy adott tagállamban csak akkor mentesíti az autók ideiglenes behozatalát, ha az importáló nem lakik abban a tagállamban. c) A Bizottság hagyományosan azt az álláspontot képviseli, hogy a tagállamok nem jogosultak regisztrációs adót kivetni olyan autókra, amelyeket tartósan vittek be területükre egy másik tagállam területéről a lakóhely áthelyezését követően. A Bizottság álláspontja szerint az március 28-i 83/182/EGK számú tanácsi irányelv 1. cikkében megjelölt mentesítés ilyen esetekben a regisztrációs adókra vonatkozik. Az Európai Bíróság azonban két ítéletében is teljesen más álláspontot képviselt (lásd a április 29-én a C-387/01. számú Weigel-, és a július 15-én a C-365/02. számú Lindforsügyben meghozott ítéleteket). Ez azt jelenti, hogy a tagállamoknak joguk van regisztrációs adót kivetni az olyan autókra, amelyeket lakóhely-áthelyezés keretében egy másik tagállamból tartósan az érintett tagállam területére hoznak át. 10. Végezetül pedig a petíció benyújtója arról panaszkodik, hogy Írország elhagyása esetén számára a regisztrációs adót nem térítenék vissza. A terület harmonizálásának hiányában a Bizottság következetesen az azt álláspontot képviselte, hogy ilyen esetekben a regisztrációs adónak az érintett személyek részére történő visszatérítéséről az egyes tagállamok dönthetnek. és az a tagállamok között igen jelentős eltéréseket mutat. Ezen a területen ezért a tagállamok szabadon gyakorolhatják adóztatási hatáskörüket, feltéve, hogy ezt a közösségi joggal összhangban teszik( )». Hasznos lehet hozzátenni, hogy sem az Egyesült Királyság, sem Németország nem vet ki ilyen adókat. Ilyen típusú adókat azonban nem csak Spanyolország vet ki, hanem más tagállamok is, többek között például Dánia, Finnország, Görögország, Portugália, Írország, Ausztria és Hollandia. 1 Az Európai Bíróság a C-345/95. számú Nunes Tadeu-ügyben március 9-én meghozott ítéletében konkrétan megjelölte azokat a feltételeket, amikor a regisztrációs adónak összhangban kell lennie az EK joggal. Az ítélet szerint: 1.Gépjárműadó, amelyet megkülönböztetés nélkül alkalmaznak az olyan járművekre, amelyeket abban a tagállamban szerelnek össze vagy gyártanak, ahol az ilyen adót kivetik, amely új és használt járműve egyaránt vonatkozik, és amely se nem vám, se nem a vámmal azonos hatású díj (...) 2. Nem egyeztethető össze a Szerződés 95. cikkével az, ha egy tagállam olyan adót vet ki egy másik tagállamból származó használt autókra, amely nem veszi figyelembe a jármű tényleges értékcsökkenését, vagy amelynek mértéke meghaladja azt a maradék adót, amelyet a nemzeti felségterülen korábban regisztrált hasonló használt gépjárművek értéke már tartalmaz, és amelyet (miután az ilyen regisztráció során már megfizettek) nem adóztatnak a használtként történő értékesítés során. PE /5 CM\ doc

5 11. A Bizottság mindenesetre egy új és átfogó stratégiát dolgozott ki a személyautóknak az Európai Unióban történő adóztatásával kapcsolatban, és ezt szeptember 6-i, a személyautók adóztatása az Európai Unióban lehetőségek a nemzeti és közösségi szintű cselekvésre" című közleményében (COM (2002) 431 végleges) benyújtotta a Tanácshoz és az Európai Parlamenthez. Az elkövetkező hónapok során a Bizottság egy olyan irányelvre szóló javaslatot kíván benyújtani a járművek adóztatásával kapcsolatban, amely az e közleményben foglalt alapelvekre támaszkodik. A Bizottság reméli, hogy ez a javaslat döntő előrelépést jelent majd azon problémák megoldásában, amelyekkel a járművekkel kapcsolatos adózás harmonizálásának hiánya miatt az európai állampolgárok jelenleg szembesülnek. Ezen túlmenően azt is el kell mondani, hogy egy ilyen javaslat minden bizonnyal foglalkozik majd egy olyan visszatérítési rendszerrel, amelyet a jelenleg ilyen adót kivető tagállamoknak kell alkalmazniuk a regisztrációs adó területén. Következtetés A Bizottság javasolja a petíció lezárását. CM\ doc 5/5 PE

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2006. október 5.(*) Belső adók Személygépkocsik után kivetett regisztrációs adó Használt személygépkocsik Behozatal A C-290/05. és C-333/05. sz. egyesített ügyekben, az

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 16.12.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Anthony Webb brit állampolgár által benyújtott 0895/2011. számú petíció a szociális biztonsági rendszerek

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2011. december 1-je(*)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2011. december 1-je(*) A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2011. december 1-je(*) Tagállami kötelezettségszegés Személyek szabad mozgása Letelepedés szabadsága Új lakóingatlan vásárlása Az ingatlanátruházás esetén fizetendő illeték

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács)

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) HU A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (első tanács) 2011. 12. 01-JEI ÍTÉLET C-253/09. SZ. ÜGY 2011. december 1-je * Tagállami kötelezettségszegés Személyek szabad mozgása Letelepedés szabadsága Új lakóingatlan vásárlása

Részletesebben

A Bizottság értelmező közleménye az árufuvarozás terén a közúti kabotázs ideiglenes jellegéről - EGT vonatkozású szöveg

A Bizottság értelmező közleménye az árufuvarozás terén a közúti kabotázs ideiglenes jellegéről - EGT vonatkozású szöveg 52005XC0126(01) A Bizottság értelmező közleménye az árufuvarozás terén a közúti kabotázs ideiglenes jellegéről - EGT vonatkozású szöveg Official Journal C 021, 26/01/2005 P. 0002-0007 A Bizottság értelmező

Részletesebben

Adóharmonizáció az Európai Unióban

Adóharmonizáció az Európai Unióban Adóharmonizáció az Európai Unióban Bevezetõ 2 Az uniós adópolitika jogi alapjai 3 Az adóharmonizáció hatása egyes közösségi politikákra 7 Az adóharmonizáció háttere és folyamata 8 Fejlesztési irányok 18

Részletesebben

Phare Vállalkozás Támogatási Program - SMECA. Adózás és az Európai Pénzügyi Unió

Phare Vállalkozás Támogatási Program - SMECA. Adózás és az Európai Pénzügyi Unió Vállalkozás Támogatási Program Phare Vállalkozás Támogatási Program - SMECA Adózás és az Európai Pénzügyi Unió TÁRGYMUTATÓ ADÓK AZ EURÓPAI UNIÓBAN 2 Az EU adópolitikája 2 - Adóharmonizálás és -koordinálás

Részletesebben

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK

L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK L 9/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.1.14. IRÁNYELVEK A TANÁCS 2008/118/EK IRÁNYELVE (2008. december 16.) a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül

Részletesebben

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 1 DPG

11296/3/14 REV 3 ADD 1 /ms 1 DPG Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2014. december 11. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0105 (COD) 11296/3/14 REV 3 ADD 1 TRANS 345 CODEC 1531 PARLNAT 271 A TANÁCS INDOKOLÁSA Tárgy: A Tanács első

Részletesebben

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban

A forgalmi adó szabályozása az Európai Unióban Ódor Cseperke egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék 1. Bevezető gondolatok Az Európai Unióban a vámunió létrehozását követően a forgalmi

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról. (EGT-vonatkozású szöveg)

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE. az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról. (EGT-vonatkozású szöveg) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.26. COM(2013) 449 final 2013/0213 (COD) C7-0208/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazásáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2009.10.14. COM(2009) 154 végleges 2009/0157 (COD) C7-0236/09 Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról,

Részletesebben

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE. 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről

(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE. 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről 2006.12.11. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 347/1 I (Kötelezően közzéteendő jogi aktusok) A TANÁCS 2006/112/EK IRÁNYELVE 2006. november 28. a közös hozzáadottértékadó-rendszerről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA.41187 (2015/NN) sz., állami támogatás a dohányipari vállalkozások magyarországi egészségügyi hozzájárulása EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 15.07.2015 C(2015) 4805 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA.41187 (2015/NN)

Részletesebben

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához

kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához Gyakorlati útmutató a kis értékű követelések európai eljárásának alkalmazásához a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-i 861/2007/EK európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK

2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADOTT SZÖVEGEK 2006.12.8. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 298 E/127 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P6_TA(2006)0229 A vállalkozások statisztikai célú nyilvántartása ***I Az Európai Parlament jogalkotási állásfoglalása a vállalkozások

Részletesebben

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30.

L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. L 28/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.1.30. IDEIGLENES MEGÁLLAPODÁS egyrészről az Európai Közösség és másrészről a Szerb Köztársaság között a kereskedelemről és kereskedelemmel kapcsolatos ügyekről

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE 2009.11.14. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 300/51 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1071/2009/EK RENDELETE (2009. október 21.) a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak

Részletesebben

Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban

Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban MEMO/11/171 Brüsszel, 2011. március 16. Kérdések és válaszok a KKTA-val kapcsolatban Mit jelent a közös konszolidált társaságiadó-alap (KKTA)? A közös konszolidált társaságiadó-alap olyan egységes szabályrendszer,

Részletesebben

JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév

JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév JOGESETEK az Európai közösségi jog c. tárgyhoz 2007/208. tanév FIGYELEM: csak az egyes kérdéskörökhöz kapcsolódó következtetéseit kell tudni. Az egyes jogeseteket csak tájékoztatásul adom meg teljes terjedelműkben.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 29.9.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Marianne van Eck holland állampolgár által benyújtott 0564/2012. számú petíció egy holland gyermek nevelőszülői

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 2.7.2008 COM(2008) 422 végleges Javaslat: A TANÁCS IRÁNYELVE az Európai Közösség Hajótulajdonosainak Szövetsége (ECSA) és az Európai Közlekedési és Szállítási

Részletesebben

Felsőbírósági Jogesetek

Felsőbírósági Jogesetek DR. LEHÓCZKI BALÁZS, DR. SZÉPLAKI-NAGY GÁBOR, DR. BALOGH ZSOLT, DR. DARÁK PÉTER PHD, DR. SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER PHD Felsőbírósági Jogesetek AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA, A KÚRIA ÉS AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG KÖZIGAZGATÁSI

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 906 HU XIII. MELLÉKLET A csatlakozási okmány 24. cikkében hivatkozott lista: Szlovénia 1. AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA 32001 L 0083: Az Európai Parlament és a Tanács 2001. november 6-i 2001/83/EK irányelve az

Részletesebben

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1

1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 1992L0012 HU 24.12.2004 005.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A TANÁCS 92/12/EGK IRÁNYELVE (1992. február 25.) a jövedékiadó-köteles

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (hatodik tanács) 2014. április 10. * Tagállami kötelezettségszegés Az alkohol és az alkoholtartalmú italok jövedéki adója 92/83/EGK irányelv A jövedékiadó-mérték meghatározása Etilalkoholnak

Részletesebben

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS

A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS A KÖZÚTI FUVAROZÁS: NEMZETKÖZI ÉS KABOTÁZS Számos európai jogi aktus elfogadása nyomán fokozatosan liberalizálásra került úgy a nemzetközi közúti fuvarozás, mint az áruk és személyek kabotázsa. JOGALAP

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE L 174/88 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2011/65/EU IRÁNYELVE (2011. június 8.) egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának

Részletesebben

A közvetlen adók harmonizációja

A közvetlen adók harmonizációja A közvetlen adók harmonizációja az Európai Unióban, különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadózására JÁNOSI ANDREA I. Bevezető z Európai Unió közvetlen adó, illetve jövedelemadó rendszerének ismerete

Részletesebben

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi Gazdaságelemző szakirány A MAGYAR ÁFA-TÖRVÉNY A HATOS IRÁNYELV TÜKRÉBEN

Részletesebben