HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HU Egyesülve a sokféleségben HU. Módosítás. Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében"

Átírás

1 A8-0319/51 Módosítás 51 Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében Jelentés Elisabeth Morin-Chartier A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016) C8-0114/ /0070(COD)) A8-0319/2017 Irányelvre irányuló javaslat 8 preambulumbekezdés A Bizottság által javasolt szöveg (8) Egyes külföldi kirendelések hosszú időtartamára tekintettel rendelkezni kell arról, hogy 24 hónapnál tovább tartó kiküldetés esetén a munkavégzés helye szerinti ország tekintendő a fogadó tagállamnak. A Róma I. rendeletben foglalt elvnek megfelelően tehát a fogadó tagállamok jogát kell alkalmazni az ilyen kiküldött munkavállalók munkaszerződésére, ha a felek nem választottak más alkalmazandó jogot. Eltérő jogválasztás esetén azonban a munkavállaló ennek következtében nem fosztható meg attól a védelemtől, amelyet olyan rendelkezések biztosítanak számára, amelyektől a fogadó tagállam joga szerint megállapodással sem lehet eltérni. Ezt a külföldi kirendelés kezdetétől alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor a kirendelést 24 hónaposnál hosszabbra tervezik, valamint a 24 hónapot követő első naptól, amennyiben a kirendelés ténylegesen meghaladja ezt az időtartamot. Ez a szabály nem érinti a más tagállam területére munkavállalókat kiküldő vállalkozásoknak azt a jogát, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságára hivatkozzanak olyan körülmények között, amikor a kiküldetés meghaladja a 24 hónapot. A cél pusztán a Róma I. rendelet alkalmazásával jogbiztonság teremtése egy konkrét helyzet tekintetében, az Módosítás (8) A kiküldetés ideiglenes jellegű, és a kiküldött munkavállalók a kiküldetés tárgyát képező munka elvégzését követően általában visszatérnek a származási országba. Mindemellett tekintettel arra, hogy néhány esetben a kiküldetés hosszú távra szól, valamint a fogadó ország munkaerőpiaca és az ilyen hosszú távra kiküldött munkavállalók között fennálló kapcsolatot elismerendő, elő kell írni, hogy a 24 hónapnál hosszabb időre szóló kiküldetések esetén a fogadó országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a területükre munkavállalókat küldő vállalkozások garantálják egy sor kiegészítő, a munkavégzés helye szerinti tagállam munkavállalóira kötelezően alkalmazandó szabály és feltétel érvényesülését. Ezt az időtartamot a szolgáltató indokolással ellátott értesítése alapján meg kell hosszabbítani.

2 említett rendeletet bármilyen módosítása nélkül. A munkavállaló különösen igénybe veheti majd a Róma I. rendelet szerinti védelmet és előnyöket. Or. en

3 A8-0319/52 Módosítás 52 Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében Jelentés Elisabeth Morin-Chartier A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016) C8-0114/ /0070(COD)) A8-0319/2017 Irányelvre irányuló javaslat 9 preambulumbekezdés A Bizottság által javasolt szöveg (9) Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozásai csak akkor elfogadhatóak, ha közérdeken alapuló kényszerítő indokok igazolják azokat, amelyeknek arányosnak és szükségesnek kell lenniük. Módosítás (9) A munkavállalók nagyobb fokú védelmének biztosítása elengedhetetlen ahhoz, hogy mind hosszú, mind pedig rövid távon meg lehessen őrizni a méltányos alapon történő szolgáltatásnyújtás szabadságát, mindenekelőtt a Szerződésekben garantált jogokkal való visszaélés megelőzése révén. A munkavállalók ilyen védelmét biztosító szabályok ugyanakkor nem érinthetik a más tagállam területére munkavállalókat kiküldő vállalkozásoknak azt a jogát, hogy a szolgáltatásnyújtás szabadságára hivatkozzanak azokban az esetekben is, amikor a kiküldetés meghaladja a 24 hónapot. Ezért a 24 hónapot meghaladó kiküldetés keretében kiküldött munkavállalókra alkalmazandó minden rendelkezésnek összeegyeztethetőnek kell lennie az említett szabadsággal. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint a szolgáltatásnyújtás szabadságának korlátozása csak akkor elfogadható, ha az arányos és szükséges, és ha azt közérdeken alapuló kényszerítő indokok igazolják. Or. en

4 A8-0319/53 Módosítás 53 Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében Jelentés Elisabeth Morin-Chartier A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016) C8-0114/ /0070(COD)) A8-0319/2017 Irányelvre irányuló javaslat 1 cikk 1 bekezdés 2 pont bevezető rész A Bizottság által javasolt szöveg 2. A 3. cikk a következőképpen módosul: Módosítás 2. a) Az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép: A tagállamok a munkaviszonyra alkalmazandó jogtól függetlenül biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozások az egyenlő bánásmód elve alapján garantálják a területükön kiküldetésben lévő munkavállalók esetében az alábbiakkal kapcsolatos olyan, foglalkoztatásra vonatkozó feltételeket, amelyeket a munkavégzés helye szerinti tagállamban: törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés, illetve olyan kollektív szerződés vagy választottbírósági ítélet révén, amelyet általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak vagy amely a 3. cikk (8) bekezdésének megfelelően egyéb módon alkalmazandó. a) maximális munkaidő és minimális pihenőidő; b) minimális éves fizetett szabadság; c) javadalmazás, ideértve a túlmunka díjazását is; ez a pont nem vonatkozik a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerekre; d) a munkavállalók kikölcsönzésének

5 feltételei, különösen a munkaerőkölcsönző vállalkozások esetében; e) munkahelyi egészség, biztonság és higiénia; f) védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, a gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően; g) férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más, megkülönböztetést tiltó rendelkezések; h) a munkavállalók elszállásolására vonatkozó feltételek, amennyiben a szokásos munkavégzési helyüktől eltérő helyen munkát végző munkavállalók számára a munkáltató biztosít szállást; i) az otthonuktól munkavégzés miatt távol lévő munkavállalókat az utazással, az ellátással és a szállással kapcsolatos költségek fedezése céljából megillető juttatások vagy költségtérítés mértéke; ez a pont kizárólag a kiküldött munkavállalók utazással, ellátással és szállással kapcsolatos, abban az esetben felmerülő költségeire vonatkozik, ha a kiküldetésük helye szerinti tagállamban található szokásos munkavégzési helyükre és onnan vissza kell utazniuk, illetve ha a munkáltatójuk erről a munkahelyről ideiglenesen egy másik munkahelyre küldi őket. Ezen irányelv alkalmazásában a javadalmazás fogalmát azon tagállam nemzeti joga és/vagy gyakorlata alapján kell meghatározni, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik, és az magában foglalja a javadalmazás minden olyan elemét, amelyet a szóban forgó tagállamban kötelezővé nyilvánítottak nemzeti törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezés útján, általánosan alkalmazandónak nyilvánított vagy a 3. cikk (8) bekezdésének megfelelően egyéb módon alkalmazandó kollektív szerződés vagy választottbírósági

6 ítélet útján. A 2014/67/EU irányelv 5. cikkének sérelme nélkül a tagállamok a nemzeti jognak és/vagy gyakorlatnak megfelelően, indokolatlan késedelem nélkül és átlátható módon közzéteszik a szóban forgó cikkben említett egységes hivatalos nemzeti weboldalon a javadalmazás e bekezdés c) pontja szerinti alkotóelemeit és a 3. cikk (1a) bekezdése szerinti minden foglalkoztatásra vonatkozó feltételt. A tagállamok biztosítják, hogy az egységes hivatalos nemzeti weboldalon közzétett információk pontosak és naprakészek. A Bizottság a honlapján közzéteszi az egységes hivatalos nemzeti weboldalak elérhetőségét. Amennyiben az egységes hivatalos nemzeti honlapon szereplő információk a 2014/67/EU irányelv 5. cikkében előírtak ellenére nem jelzik, hogy mely foglalkoztatásra vonatkozó feltételek alkalmazandók, ezt a körülmény a nemzeti joggal és/vagy gyakorlattal összhangban figyelembe kell venni az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciók megállapításakor, az azok arányosságának biztosításához szükséges mértékben. (1a) Ha a kiküldetés tényleges időtartama meghaladja a 24 hónapot, akkor a tagállamok a munkaviszonyra alkalmazandó jogtól függetlenül biztosítják, hogy az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozások az e cikk (1) bekezdésében említett, foglalkoztatásra vonatkozó feltételeken túl az egyenlő bánásmód elve alapján garantálják a területükön kiküldetésben lévő munkavállalók esetében valamennyi olyan alkalmazandó, foglalkoztatásra vonatkozó feltételt, amelyek a munkavégzés helye szerinti tagállamban meghatározásra kerültek: a) törvényi, rendeleti vagy közigazgatási

7 Indokolás rendelkezés, illetve b) olyan kollektív szerződés vagy választottbírósági ítélet révén, amelyet általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak vagy amely a 3. cikk (8) bekezdésének megfelelően egyéb módon alkalmazandó. E bekezdés első albekezdése nem alkalmazandó az alábbiakra: a) a munkaszerződés megkötésére, valamint megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó eljárások, alaki követelmények és feltételek, beleértve a versenytilalmi kikötéseket is; b) a kiegészítő foglalkoztatói nyugdíjrendszerek. Amennyiben az 1. cikk (1) bekezdésében említett vállalkozás egy kiküldött munkavállalót egy ugyanazt a feladatot ugyanazon a helyen ellátó másik kiküldött munkavállalóval helyettesít, a kiküldetés időtartamának e bekezdés alkalmazásában az egyes érintett munkavállalók kiküldetése időtartamának összesített időtartamával kell megegyeznie. E cikk alkalmazásában az ugyanazt a feladatot ugyanazon a helyen fogalmát többek között a nyújtandó szolgáltatás jellegének, az elvégzendő feladatnak és a munkahely(ek) címének figyelembevételével kell meghatározni. Or. en E módosítás célja, hogy az elfogadott szöveget ismét összhangba hozza a Bizottság javaslatával, amely 24 hónapos kiküldetési időtartamot javasolt. Jelenleg nincs időkorlát a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése tekintetében. A tárgyalócsoport a 24 hónapos időkorlátot 12 hónapra rövidítette, ami rendkívül rövid időtartam, és egyértelműen korlátozza az EU egyik alapvető joga, azaz a szolgáltatások szabad mozgása gyakorlását.

8 A8-0319/54 Módosítás 54 Martina Dlabajová az ALDE képviselőcsoport nevében Jelentés Elisabeth Morin-Chartier A munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése (COM(2016) C8-0114/ /0070(COD)) A8-0319/2017 Irányelvre irányuló javaslat 2 cikk 2 a bekezdés (új) A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás Indokolás (2a) A 96/71/EK és a 2014/67/EU irányelv a 2006/22/EK irányelvnek a végrehajtási követelmények tekintetében történő módosításáról, valamint a 96/71/EK irányelvhez és a 2014/67/EU irányelvhez kapcsolódóan a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok meghatározásáról szóló jogalkotási aktus hatálybalépésének időpontjáig a közúti szállítási ágazatra nem alkalmazandó. Or. en A tárgyalócsoport nem oldotta meg a 2014/67/EU irányelv (végrehajtási irányelv) szállítási ágazatra való alkalmazásával kapcsolatos folyamatban lévő kötelezettségszegési és közigazgatási ügyekkel összefüggő problémát. A módosítás célja, hogy a szállítási ágazatra alkalmazandó egyedi szabályok (a mobilitási csomag részét képező és jelenleg tárgyalás alatt álló különös szabályok formájában történő) elfogadásáig és hatálybalépéséig megszüntesse ezen intézkedések alkalmazását.

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg)

IRÁNYELVEK. (EGT-vonatkozású szöveg) L 173/16 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2018.7.9. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/957 IRÁNYELVE (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2018. június 14. (OR. en) 2016/0070 (COD) PE-CONS 18/18 SOC 192 EMPL 142 COMPET 214 MI 248 JUSTCIV 87 CODEC 524 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK

Részletesebben

Az Európai Bizottság javaslata a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló irányelv módosítására

Az Európai Bizottság javaslata a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló irányelv módosítására Az Európai Bizottság javaslata a munkavállalók szolgáltatások keretében történő kiküldetéséről szóló irányelv módosítására dr. Bodgál Ildikó Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Szabályozási Főosztály

Részletesebben

PW Munkavállalók kiküldetése munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos információkérés

PW Munkavállalók kiküldetése munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos információkérés [F1] Az alapfeltételekkel kapcsolatos általános kérdések (3. cikk (1) bekezdés) [F101] Törvényekben vannak-e lefektetve a munkaviszonyra vonatkozó szabályok? [F102] Kizárólag törvényileg van-e szabályozva

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 19.5.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a lengyel Szejm indokolással ellátott véleménye a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

MILYEN LEHETŐSÉGEK REJLENEK A MUNKAVÁLLALÓK SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIKÜLDETÉSÉBEN? VÁLTOZÁS A POSTING IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁBAN

MILYEN LEHETŐSÉGEK REJLENEK A MUNKAVÁLLALÓK SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIKÜLDETÉSÉBEN? VÁLTOZÁS A POSTING IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁBAN MILYEN LEHETŐSÉGEK REJLENEK A MUNKAVÁLLALÓK SZOLGÁLTATÁSOK KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIKÜLDETÉSÉBEN? VÁLTOZÁS A POSTING IRÁNYELV ALKALMAZÁSÁBAN AZ IRÁNYELV Uniós jogi aktus, konkrét célokat tűz a tagállamok elé,

Részletesebben

Munkavállalók kiküldetése A kiküldő céggel kapcsolatos kérdések

Munkavállalók kiküldetése A kiküldő céggel kapcsolatos kérdések I. Általános kérdések (1. és 2. cikk) Munkavállalók kiküldetése A kiküldő céggel kapcsolatos kérdések I.2. A munkavállalót kiküldő vállalkozással kapcsolatos kérdések 1. 1. 1 A 96/71/EK irányelv alkalmazása

Részletesebben

9882/17 ok/hk/ok/hk/kk 1 DG B 1C

9882/17 ok/hk/ok/hk/kk 1 DG B 1C Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. június 9. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0070 (COD) 9882/17 JELENTÉS Küldi: Címzett: Előző dok. sz.: az elnökség SOC 456 EMPL 352 MI 472 COMPET 472

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

EURÓPAI PARLAMENT. Petíciós Bizottság KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2004 Petíciós Bizottság 2009 5.05.2008 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: José Camacho portugál állampolgár által a Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland egyesület nevében

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 20.3.2017 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A francia szenátus indokolt véleménye a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. COM(2016) 128 final 2016/0070 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről

Részletesebben

IMI REPORT. Azonosító: PW Esetleges szabálytalanságokra utaló tények közlése

IMI REPORT. Azonosító: PW Esetleges szabálytalanságokra utaló tények közlése IMI REPORT Azonosító: 5892.1 PW Esetleges szabálytalanságokra utaló tények közlése Tárgy Küldés dátuma 28/08/2017 ESETLEGES SZABÁLYTALANSÁGOKRA UTALÓ TÉNYEK KÖZLÉSE (2014/67/EU 7. CIKK (4) BEKEZDÉS) Ez

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, december 21. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. december 21. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0350 (COD) 16012/17 JAVASLAT Küldi: az Európai Bizottság főtitkára részéről Jordi AYET PUIGARNAU igazgató

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 21.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: a litván parlament indokolt véleménye a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében

Részletesebben

A MOBILITÁSI CSOMAG HÁTTÉRDOKUMENTUMA

A MOBILITÁSI CSOMAG HÁTTÉRDOKUMENTUMA A MOBILITÁSI CSOMAG HÁTTÉRDOKUMENTUMA A Visegrádi Csoport Cseh Elnöksége 2015/2016 A munkavállalók és szolgáltatások szabad mozgása mindig is felvetette az akadálymentes belső piac biztosításának igénye,

Részletesebben

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN

A MUNKAHELYI NEMEN ALAPULÓ KÜLÖNBSÉGTÉTEL FELSZÁMOLÁSÁNAK ELŐFELTÉTELE A NEMEN ALAPULÓ RÉSZREHA JLÁS FELSZÁMOLÁSA A SZÜLŐI SZEREPEK TEKINTETÉBEN A HIVATÁS ÉS A CSALÁDI ÉLET ÖSSZEEGYEZTETÉSE Várandós munkavállalók védelme; szülési szabadság; szülő i szabadság Kollonay-Lehoczky Csilla JÓ MUNKAVÁLLALÓ kontra JÓ GONDOZÓ még meddig? A MUNKAHELYI NEMEN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/784. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0206/784. Módosítás 22.3.2019 A8-0206/784 784 9 d preambulumbekezdés (új) (9d) A vállalkozókat arra kell ösztönözni, hogy vállalják a társadalmi felelősséget és olyan közúti fuvarozókat alkalmazzanak, akik betartják az ezen

Részletesebben

***I JELENTÉSTERVEZET

***I JELENTÉSTERVEZET Európai Parlament 2014-2019 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 2016/0070(COD) 2.12.2016 ***I JELENTÉSTERVEZET a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996. december

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA. amely a következő dokumentumot kíséri EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2016.3.8. SWD(2016) 53 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓJA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat Az Európai Parlament

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.21. COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet keretében a háztartási alkalmazottak méltányos módon történő foglalkoztatása

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről

EURÓPAI PARLAMENT Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYTERVEZET. a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság 8.12.2014 2013/0402(COD) VÉLEMÉNYTERVEZET a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részéről a Jogi Bizottság részére a nem nyilvános

Részletesebben

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177)

műszakpótlék szabályozása (140) köztulajdonban álló munkáltató (172-177) Munkavállalói jogot sért Keresetcsökkenéssel jár Egyéb, munkavállalókra hátrányos Szakszervezeti jogot sért Egyéb kollektív jogot sért Nagyon súlyos munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

Részletesebben

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról

I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról FORMANYOMTATVÁNY A KÉRELMEZŐ IGAZGATÓSÁG FELHASZNÁLÁSÁRA (FAKULTATÍV) I. INFORMÁCIÓKÉRÉS szolgáltatásnyújtás céljából munkavállalók transznacionális rendelkezésre bocsátásáról a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

EU-s munkavállalók jogai

EU-s munkavállalók jogai EU-s munkavállalók jogai Az uniós polgárokat megillető négy szabadság egyike a munkavállalók szabad mozgása. Ez a munkavállalók mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát, a családtagok beutazáshoz és tartózkodáshoz

Részletesebben

IMI REPORT. Azonosító: PW Munkavállalók kiküldetése munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos információkérés

IMI REPORT. Azonosító: PW Munkavállalók kiküldetése munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos információkérés IMI REPORT Azonosító: 5880.1 PW Munkavállalók kiküldetése munkafeltételekkel és -körülményekkel kapcsolatos információkérés Munkavállalók kiküldésével kapcsolatos információkérés Munkavállalók kiküldésével

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327/9

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327/9 2008.12.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327/9 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008/104/EK IRÁNYELVE (2008. november 19.) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0061(COD) Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0061(COD) Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 21.1.2013 2012/0061(COD) MÓDOSÍTÁS: 408-617 Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI I. TÖRVÉNY KOMMENTÁRJA TARTALOMJEGYZÉK ELSŐ RÉSZ 13 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET (1. 13. ) 13 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A törvény célja 13 2. A törvény hatálya

Részletesebben

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.12.22. COM(2010) 772 végleges 2010/0372 (COD) Javaslat: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 378/2007/EK tanácsi rendeletnek a közös agrárpolitika keretébe tartozó

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.30. COM(2017) 150 final 2017/0068 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2017-es

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0197/26. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0197/26. Módosítás 7.6.2017 A8-0197/26 26 A preambulumbekezdés A. mivel 2014-ben az EU-ban a nemek közötti nyugdíjszakadék, amit a nők által nyugdíj címén kapott adózás előtti átlagjövedelem és a férfiak ugyanilyen átlagjövedelme

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

SN 1316/14 tk/anp/kb 1 DG D 2A LIMITE HU

SN 1316/14 tk/anp/kb 1 DG D 2A LIMITE HU AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. január 30. (05.02) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE FELJEGYZÉS Tárgy: Az Európai Parlament és a Tanács /20../EU rendelete

Részletesebben

9949/16 af/lju/kb 1 DG B 3A

9949/16 af/lju/kb 1 DG B 3A Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2016/0070 (COD) 9949/16 JELENTÉS Küldi: Címzett: Előző dok. sz.: az Állandó Képviselők Bizottsága a Tanács SOC

Részletesebben

Iránymutatások. a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről EBA/GL/2015/19

Iránymutatások. a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről EBA/GL/2015/19 EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Iránymutatások a jelzáloghitelekről szóló irányelv alapján a hitelközvetítőkre vonatkozó uniós szintű engedélyről szóló értesítésről 1 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek

Részletesebben

P6_TA(2008)0558 A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás *

P6_TA(2008)0558 A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás * P6_TA(2008)0558 A tartózkodási és munkavállalási engedélyre irányuló egységes kérelmekkel kapcsolatos eljárás * Az Európai Parlament 2008. november 20-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országok állampolgárainak

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017

Plenárisülés-dokumentum HIBAJEGYZÉK. az alábbi jelentéshez: Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Andreas Schwab A8-0395/2017 Európai Parlament 2014-2019 Plenárisülés-dokumentum 8.1.2018 A8-0395/2017/err01 HIBAJEGYZÉK az alábbi jelentéshez: a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló európai parlamenti

Részletesebben

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I

ELFOGADOTT SZÖVEGEK. A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Európai Parlament 2014-2019 ELFOGADOTT SZÖVEGEK P8_TA(2016)0056 A Tunéziára vonatkozó sürgősségi autonóm kereskedelmi intézkedések bevezetése ***I Az Európai Parlament 2016. február 25-én elfogadott módosításai

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Sergio Gaetano Cofferati Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat COM(2014)0213 C7-0147/ /0121(COD)

Sergio Gaetano Cofferati Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat COM(2014)0213 C7-0147/ /0121(COD) 1.7.2015 A8-0158/27/rev Módosítás 27/rev Sergio Gaetano Cofferati az S&D képviselőcsoport nevében Jelentés Sergio Gaetano Cofferati Hosszú távú részvényesi szerepvállalás és vállalatirányítási nyilatkozat

Részletesebben

Jelentés Mercedes Bresso, Rainer Wieland Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása

Jelentés Mercedes Bresso, Rainer Wieland Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállása és finanszírozása 11.4.2018 A8-0373/ 001-016 MÓDOSÍTÁSOK 001-016 előterjesztette: Alkotmányügyi Bizottság Jelentés Mercedes Bresso, Rainer Wieland A8-0373/2017 Az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok

Részletesebben

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt

Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB jogalkalmazási feladatai Eljárási típusok az EUB előtt Az EUB feladatai túlmutatnak a hagyományos jogalkalmazási feladatokon 1. Alkotmánybírósági jellegű funkciók (pl. kötelezettségszegési eljárás,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2018.4.26. C(2018) 2420 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2018.4.26.) a 907/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendeletnek a kifizetési határidők

Részletesebben

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski az ENF képviselőcsoport nevében

Georg Mayer, Gilles Lebreton, Marie-Christine Arnautu, Mylène Troszczynski az ENF képviselőcsoport nevében 24.3.2019 A8-0447/109 109 1 preambulumbekezdés (1) Ezen irányelv célja, hogy lehetővé tegye a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított egységek számára, hogy az uniós jog rendelkezéseinek

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 14. szám A TANÁCS 1974. december 17-i IRÁNYELVE valamely tagállam állampolgárainak egy másik tagállamban folytatott önálló vállalkozói tevékenység befejezése után az adott tagállam területén maradáshoz való jogáról

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához

AZ EURÓPAI PARLAMENT MÓDOSÍTÁSAI * a Bizottság javaslatához 6.3.2019 A8-0435/6 Módosítás 6 Danuta Maria Hübner az Alkotmányügyi Bizottság nevében Jelentés A8-0435/2018 Mercedes Bresso, Rainer Wieland A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 22.12.2006 COM(2006) 910 végleges 2006/0305 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2004/39/EK irányelvnek

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL

NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Európai Parlament 2014-2019 Jogi Bizottság 7.6.2016 NEMZETI PARLAMENT INDOKOLÁSSAL ELLÁTOTT VÉLEMÉNYE A SZUBSZIDIARITÁSRÓL Tárgy: A Magyar Országgyűlés indokolással ellátott véleménye a munkavállalók szolgáltatások

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 2018.11.13. COM(2018) 744 final 2018/0385 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az energiahatékonyságról szóló, [az (EU) 2018/XXX irányelvvel módosított]

Részletesebben

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám

1968.10.19. Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 257. szám A TANÁCS 1968. október 15-i 68/360/EGK IRÁNYELVE a tagállami munkavállalók és családtagjaik Közösségen belüli mozgására és tartózkodására vonatkozó korlátozások eltörléséről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, június 10. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. június 10. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Európai Parlament 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.1.2016 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Thierry Paquet belga állampolgár által benyújtott 1759/2013. számú petíció az önkéntes tűzoltók belgiumi helyzetéről

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.22. COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1306/2013/EU rendeletben meghatározott, a közvetlen kifizetésekre a 2016-os

Részletesebben

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0061(COD) Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498.

MÓDOSÍTÁS: HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/0061(COD) Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498. EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Foglalkoztatási és Szociális Bizottság 21.1.2013 2012/0061(COD) MÓDOSÍTÁS: 618-833 Jelentéstervezet Danuta Jazłowiecka (PE498.030v01-00) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, május 4. (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, az Európai Unió Tanácsának főtitkára Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2017. május 4. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2017/0086 (COD) 8838/17 ADD 7 JAVASLAT Küldi: Az átvétel dátuma: 2017. május 2. Címzett: Biz. dok. sz.: Tárgy: az

Részletesebben

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU

PE-CONS 56/1/16 REV 1 HU EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Strasbourg, 2017. február 15. (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.12.21. COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en)

Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, április 8. (OR. en) Az Európai Unió Tanácsa Brüsszel, 2016. április 8. (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2015/0313 (COD) 7645/16 AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE Küldi: Dátum: 2016. április 6. Tárgy: FRONT 160 MAR 109 CODEC 383

Részletesebben

2016. évi törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról

2016. évi törvény Magyarország évi központi költségvetésének megalapozásáról 2016. évi törvény Magyarország 2017. évi központi költségvetésének megalapozásáról II. Fejezet A központi költségvetésről szóló törvény végrehajtásához kapcsolódó további törvénymódosítások 4. A közalkalmazottak

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 009-04 Petíciós Bizottság 0.7.04 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Ferran Rosa Gaspar spanyol állampolgár által benyújtott 0098/0. sz. petíció a szabad mozgásról Európában és az ösztöndíj-feltételekről

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.3.5. COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és Saint Lucia közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli mentességről

Részletesebben

Munkaidő-szervezés ***I

Munkaidő-szervezés ***I C 92 E/292 Az Európai Unió Hivatalos Lapja A gyümölcs- és zöldségágazat részére rendelkezésre álló költségvetés teljes kihasználása 60. követeli, hogy a Közösség gyümölcs- és zöldségágazatára szánt költségvetés

Részletesebben

Adatvédelmi Tájékoztató

Adatvédelmi Tájékoztató Adatvédelmi Tájékoztató Verzió: 1.0 Hatályos: 2019.03.25 Az ID&Trust Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark, Gábor Dénes utca 2/D. 1. em.; cégjegyzékszám: 01-09-710179; telefon: +36-1-307-8035; e-mail:

Részletesebben

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről

149. sz. Egyezmény. a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről 149. sz. Egyezmény a betegápoló személyzet foglalkoztatásáról, munka- és életkörülményeiről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2018.6.25. L 160/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG (EU) 2018/895 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. június 22.) az Európai Vegyianyagügynökség részére fizetendő díjakról szóló 340/2008/EK

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( )

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE ( ) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.30. C(2015) 6466 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.9.30.) az (EU) 2015/288 felhatalmazáson alapuló rendeletnek az Európai Tengerügyi

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén?

Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Mire számíthatunk munkaügyi ellenőrzés esetén? Az alábbi szakmai írásunkban megnézzük, hogy mire számítsunk abban az esetben, ha munkaügyi ellenőrzés lenne nálunk, illetve még az ellenőrzés előtt fel tudjunk

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság

EURÓPAI PARLAMENT. Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2004 2009 Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság 2008/0195(COD) 28.1.2009 MÓDOSÍTÁS 6 42 Véleménytervezet Johannes Blokland (PE416.565v01-00) a közúti fuvarozásban utazó tevékenységet

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.9.14. COM(2015) 430 final 2015/0193 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió és a Palaui Köztársaság közötti, a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok alóli

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 27.5.2014 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Mark Walker brit állampolgár által benyújtott 0436/2012. sz. petíció a határon átnyúló jogi képviselet biztosításáról

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.3.21. COM(2014) 175 final 2014/0097 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 73/2009/EK tanácsi rendeletben meghatározott közvetlen kifizetésekre a 2014-es

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 4. (08.12) (OR. en) 16554/08 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2006/0006 (COD) SOC 746 CODEC 1694

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, december 4. (08.12) (OR. en) 16554/08 ADD 1. Intézményközi referenciaszám: 2006/0006 (COD) SOC 746 CODEC 1694 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2008. december 4. (08.12) (OR. en) Intézményközi referenciaszám: 2006/0006 (COD) 16554/08 ADD 1 SOC 746 CODEC 1694 BEVEZETŐ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az

Részletesebben

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita

Tantárgyi tematika. 6. hét: A munkaügyi kapcsolatok a részvételi jogok, a szakszervezetek jogai, a kollektív szerződés, a sztrájkjog, a munkaügyi vita Tantárgyi tematika Tantárgy neve Munkajogi és tb. alapismeretek Neptun kódja: I1:MUJ Képzés- tagozat: Igazságügyi igazgatási képzés levelező tagozat Tantárgy kreditszáma: 8 kredit Tantárgyfelelős: Dr.

Részletesebben

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE EURÓPAI PARLAMENT 2014-2019 Petíciós Bizottság 28.2.2015 KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE Tárgy: Sorin Stelian Torop román állampolgár által a Gorj (Románia) megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóságon

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 2011/0059(CNS) 2.4.2012 MÓDOSÍTÁS: 24-37 Véleménytervezet Marina Yannakoudakis (PE478.403v01-00) a házassági vagyonjogi rendszerekkel kapcsolatos

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/146. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/146. Módosítás 21.3.2019 A8-0205/146 146 2 a preambulumbekezdés (új) (2a) tartózkodási hely : a járművezető valamely tagállamban bejelentett tartózkodási helye. 21.3.2019 A8-0205/147 147 2 cikk 1 bekezdés -1 pont (új)

Részletesebben

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Proposal for a. A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Strasbourg, 12.3.2013 COM(2013) 146 final 2011/0276 (COD) Proposal for a A Bizottság COM(2012) 496 javaslatának módosításaaz EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Közös Stratégiai

Részletesebben

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/289. Módosítás

HU Egyesülve a sokféleségben HU A8-0205/289. Módosítás 22.3.2019 A8-0205/289 289 9 preambulumbekezdés (9) Az eltérő végrehajtási gyakorlatok megelőzése és visszaszorítása, valamint a határon átnyúló érvényesítés hatékonyságának és eredményességének növelése

Részletesebben

REGIONÁLIS NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMOK MARIE CURIE-TÁRSFINANSZÍROZÁSA

REGIONÁLIS NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMOK MARIE CURIE-TÁRSFINANSZÍROZÁSA III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK REGIONÁLIS NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI PROGRAMOK MARIE CURIE-TÁRSFINANSZÍROZÁSA III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás

Részletesebben

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS

MUNKAÜGYI SZAKREFERENS MUNKAÜGYI SZAKREFERENS 340020 GAZDASÁGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPESÍTÉSEK 1 KÉPZÉSI ALAPINFORMÁCIÓK A programba való bekapcsolódás feltételei: A programba való bekapcsolódáshoz középfokú végzettség szükséges,

Részletesebben

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf)

1./ A legkisebb bérek megállapításáról szóló évi Ajánlás (ILO 135. sz. Ajánlás, június 22., Genf) Legkisebb munkabér megállapítása 1./ "A legkisebb munkabérek megállapítására vonatkozó eljárásról szóló 1928. évi Egyezmény"(ILO 26. sz. Egyezmény, 1928. június 16., Genf) kihírdette: 1932. évi XIX. tv.

Részletesebben

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok

Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok dr.henczi Lajos, dr. Horváth István, dr. Molnár-Hidassy Dóra, Molnárné dr.balogh Márta Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok TARTALOM Előszó I. A munkaerőpiac szereplői 1. Piac 2. Munkaerőpiac 2.1 Munkaerő-kereslet

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.6.26. COM(2014) 386 final 2014/0197 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.10.21. COM(2015) 517 final 2015/0242 (NLE) Javaslat A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA a Németországnak, illetve Ausztriának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló

Részletesebben

IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017. Iránymutatások

IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017. Iránymutatások IRÁNYMUTATÁSOK A MÁSODIK PÉNZFORGALMI IRÁNYELV SZERINTI SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSRÓL EBA/GL/2017/08 12/09/2017 Iránymutatások a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének

Részletesebben

Iránymutatások. a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról EBA/GL/2017/13 05/12/2017

Iránymutatások. a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról EBA/GL/2017/13 05/12/2017 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Iránymutatások a második pénzforgalmi irányelv állítólagos megsértésével kapcsolatos panasztételi eljárásokról 1. Megfelelés és beszámolási kötelezettségek Az iránymutatások jogállása

Részletesebben

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám

Az Európai Közösségek Hivatalos Lapja L 142. szám A BIZOTTSÁG 1251/70/EGK RENDELETE a foglalkoztatás megszűnését követően a munkavállalóknak a fogadó tagállam területén maradásának jogáról AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA, tekintettel az Európai Gazdasági

Részletesebben

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről

a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről MEGÁLLAPODÁS a központi közigazgatásban dolgozó közszolgálati tisztviselők tájékoztatására és a velük folytatott konzultációra vonatkozó általános keretről Preambulum 1., 2013 decemberében a Bizottság

Részletesebben

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője

Számadó Tamás Gazdasági Versenyhivatal, Bírósági képviseleti Iroda vezetője Az üzleti titok védelme a nem nyilvános know-how és üzleti információk (üzleti titkok) jogosulatlan megszerzésével, felhasználásával és felfedésével szembeni védelemről szóló irányelv tervezete Számadó

Részletesebben

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén,

180. sz. Ajánlás. munkavállalók igényeinek védelmét munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén, 180. sz. Ajánlás a munkavállalók igényeinek védelméről munkáltatójuk fizetésképtelensége esetén A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Készítette: Hegedűsné Csimár Ildikó

Készítette: Hegedűsné Csimár Ildikó Készítette: Hegedűsné Csimár Ildikó Jogszabályi háttér 883/2004. EK Rendelet 12. cikk (1) bek 987/2009. EK rendelet 14. cikk (1), (2) bek A2. határozat (2009. június 12.) Az alaprendelet 12. cikke értelmezéséről.

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben