Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára"

Átírás

1 Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. [Ptk. 1:1. ] Könyvekbe rendezett szabálytömeg: 1. Bevezető rendelkezések 2. Az ember mint jogalany 3. A jogi személy 4. Családjog 5. Dologi jog 6. Kötelmi jog 7. Öröklés 8. Záró rendelkezések személyi viszonyok vagyoni viszonyok I. Kötelmek közös szabályai II. Szerződések általános szabályai III. Egyes szerződések Budapest, április 20. Hatályba lépés: március 15. Alkalmazás: a hatályba lépés előtt kötött szerződésekre: a régi Ptk., opcionális lehetőség az új Ptk-ratörténő áttérésre a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kötelezően az új Ptk. alkalmazandó 2 Kötelem: Kötelezettség: a szolgáltatás teljesítésére Jogosultság: a szolgáltatás teljesítésének követelésére Tárgya: szolgáltatás Fókuszban a diszpozitivitás Akötelmi jogbantovábbra is érvényesül a szerződéses szabadság elve. A kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. [Ptk. 6:1. (3)] Dolog, jog vagy követelés adása Tevékenység kifejtése Készenléti, rendelkezésre állási kötelezettség Valamely magatartástól való tartózkodás Forrása: ún. kötelem keletkeztető tények szerződésből, károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból, megbízás nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból. 3 A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet. A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. [Ptk. 6:59. ] Kiterjed: Feltétele: Szerződéskötési elhatározás szabadsága Szerződéses partner választás szabadsága A szerződési tartalom alakításának szabadsága a jogszabály ne tiltsa az eltérést (semmisség) VÁLTOZÁS! A jogi személy könyvben is diszpozitivitás a főszabály [Ptk. 3:4. ] A tagok/alapítók a jogi személy létrehozásáról a létesítő okiratban szabadon rendelkezhetnek, egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. Nem térhetnek el azonban az új Ptk-tól, ha az eltérést az új Ptk. tiltja; vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 4

2 A szerződés létrejötte A szerződést a felek jognyilatkozata hozza létre: a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezése. Formája: a jognyilatkozat tehető szóban írásban ráutaló magatartással Hallgatás belegyezés? Miben kell megállapodni? Tartalma: A lényeges kérdésekben, melyeket meghatározhat a jogszabály, mint tartalmi minimumot, illetve maguk a felek. Általában ezek: szerződő felek személye szerződés célja, tárgya ellenérték bármelyik fél által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges Nem kell megállapodni abban, amit jogszabály rendez. Új! Szokások, üzleti gyakorlat: a szerződés tartalmává válik minden, a felek korábbi üzleti kapcsolatában alkalmazott szokás, egymás között kialakítottak gyakorlat, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, Kivéve: annak alkalmazása a felek között- korábbi kapcsolatukra is figyelemmel- indokolatlan volna vagy annak alkalmazását a felek kizárják. Teljességi záradék: Az írásbeli szerződés kikötése, mely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. [Ptk. 6:87. ] 5 Ajánlat A szerződéskötés praktikusan egy ajánlattétel és annak elfogadása. Ajánlat: a szerződéskötésre irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat, mely meghatározott ideig köti az ajánlattevőt: ezen időszak alatt az elfogadó nyilatkozat átvételének megtagadása jogellenes. Ajánlat hatályosulása jelenlevők között: nyomban (azajánlat tartalmáról a címzett megtételével egyidejűleg tudomást szerez) távollevők között tett: a másik félhez való megérkezéssel ráutaló magatartással tett: a címzett tudomásszerzésével a nem címzett ajánlat: jognyilatkozat megtételével Mi a helyzet az elkésett elfogadó nyilatkozattal? Az elfogadó nyilatkozat eltérhet az ajánlattól? Az ajánlattételi kötöttség tartama Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában köti az ajánlat: jelenlevők között: míg a másik fél az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja; távollevők között tett: amíg az ajánlattevő a választ rendes körülmények között várhatta; Megszűnik, ha a másik fél az ajánlatot visszautasítja vagy az ajánlattevő az elfogadó nyilatkozat elküldése előtt visszavonja (Nem vonható vissza: a hatályossá vált ajánlat, ha az tartalmazza hogy visszavonhatatlan, ill. az ajánlat az elfogadásra határidőt állapít meg.) 6 Mikor jön létre a szerződés? Amikor az elfogadó nyilatkozat hatályossá válik. A szerződéskötés helye: az ajánlattétel és elfogadás helye, ha ugyanazon a helyen történik egyebekben az ajánlattevő székhelye, lakóhelye, tartózkodási helye Írásba kell foglalni a szerződést? Csak akkor kötelező, ha a jogszabály írja elő (pl. Ptk.: ingatlan adásvétel, haszonbérlet, biztosítéki szerződések) vagy a felek ebben állapodnak meg. Az ajánlattétel, az elfogadás, illetve az előszerződés is írásban kell történjen! Írásba foglalt = tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyénekés a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas, és a nyilatkozattevő aláírta A formai hibás szerződés érvénytelen, de a teljesítés elfogadásával orvosolható, kivéve, ingatlan adásvétel, és ha közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő a Ptk. A szóban kötött szerződés egyik fél általi, egyoldalú írásba foglalása nem lényeges kérdésben eltérhet, s ami ellen a másik fél nem tiltakozik, a szerződés részévé válik.[6:67. (3)] 7 Szerződés kötési kötelezettség kötelezettség [Ptk. 6: ] Fakadhat a felek megállapodásából: a szerződés későbbi megkötésére vállalnak kötelezettséget (előszerződés) A megkötendő szerződésre irányadó forma alkalmazandó. Megtagadható: a körülmények előszerződés megkötését követően bekövetkező megváltozása esetén, ha az előszerződés teljesítése a kötelezett lényeges jogi érdekét sértené; a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható; a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe. A jogszabály is előírhatja, mely alapján csak akkor tagadható meg a szerződés megkötése, ha a kötelezett a teljesítésre nem lenne képes, a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 8

3 A szerződéskötés különös formái A szerződéskötés különös formái I. Versenyeztetési eljárás [Ptk. 6:74-76., évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről] Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől kéri ajánlat benyújtását, azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség terheli. A felhívást csak akkor vonhatja vissza, illetve a szerződéskötést akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt kikötötte. Ajánlati kötöttség: a szerződésben rögzített határidőtől az eredményhirdetést követő 30 napig. 9 II. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel [Ptk. 6: ] Hiányzik a kétoldalú alkufolyamat: ÁSZF: szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az ÁSZF csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje ÉS azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az ÁSZF-ről, amely lényegesen eltér a jogszabálytól, szokásos szerződési gyakorlattól, kiv: ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől E feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. Szerződési feltételek ütközése Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. Blanketták csatája: ÁSZF-ek ütközése Ha az ÁSZF-eknem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó ÁSZF-ek válnak a szerződés részévé. Ha az ÁSZF-ek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre. 10 A szerződéskötés különös formái III. Elektronikus úton történő szerződéskötés [Ptk. 6: ] Az elektronikus utat biztosító felet fokozott tájékoztatási kötelezettség terheli: A szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően köteles a másik felet tájékoztatni a szerződéskötés technikai lépéseiről; a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, rögzíti-e a szerződést,a szerződés utóbb hozzáférhető-e; eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását/javítását biztosítják; a szerződés nyelvéről; a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről. köteles az általános szerződési feltételeit a másik fél számára tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé tenni. Köteles biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákatszerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ellenkező esetben a szerződési jognyilatkozat megtámadható. Az elektronikus úton tett jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. 11 A szerződés megerősítése [Ptk. 6: ] cél: a szerződéses szándék megerősítése, a szerződésszegés esetére vállalt többlet szankció nem hoznak létre önálló jogviszonyt (ellentétben a kezességgel vagy a garancia szerződéssel) 1. Foglaló tárgya: csak pénz a szerződésből rendeltetésének egyértelműen ki kell tűnnie teljesítéskor a tartozás összegébe beszámítják, meghiúsulás esetén ha egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős: az adott foglaló visszajár ha valamelyik félnek felróható : adott foglalót elveszíti, ill. a kapott foglaló kétszeresét fizeti vissza a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, de a kötbér és kamat összegébe beszámít, 2. Kötbér Csak írásban köthető ki Minimálkárátalány-jelleg: a jogosultat szerződésszegéskor akkor is megilleti, ha tényleges kára nem keletkezett Mentesül, ha szerződésszegését kimenti Típusai: meghiúsulási kötbér (teljesítés nem követelhető), késedelmikötbér (kamat helyett, de nem mentesít a teljesítés alól), teljesítési kötbér (hibás teljesítés esetére szavatosság helyett) A kötbér összegét meghaladó kár érvényesíthető túlzott mértékű foglalót, kötbért a bíróság mérsékelheti 3. Jogvesztés kikötése Írásban köthető ki A szerződés szegésért felelős fél elveszíti a szerződés alapján őt megillető jogot, pl. részletfizetési kedvezmény megvonása 12

4 A szerződés teljesítése [kötelmek ált. szabályai, szerződések ált. szabályai, speciális típusok] A szerződésben meghatározott módon, időben, helyen, mennyiségben és minőségben + szokások, felek közötti gyakorlat ennek hiányában jogszabály kisegítő szabályai adhatnak támpontot. A teljesítés ideje: a felek által rögzített véghatáridő, határidő (tól-ig), határnap (0-24), fix időpont a szolgáltatás rendeltetéséből megállapítható teljesítési időpontban a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével haladéktalanul köteles teljesíteni. Idő előtti teljesítés: a jogosult köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli. Mindez nem érinti a másik fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét. A teljesítés helye: a kötelezettneka kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye, természetes személy esetén lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye. több telephely közül az, amely a kötelemmel a legszorosabb kapcsolatban áll. Teljesítésigazolás: nem kötelező, de célszerű, megkönnyíti a teljesítés tényének, körülményeinek bizonyítását. Elszámolás több egynemű tartozás esetén, ha a felajánlott teljesítés nem fedezi valamennyi tartozását: a kötelezett rendelkezése irányadó ennek hiányában a másik fél döntheti el, hogy az esedékes, nem vitás tartozások közül melyik tartozásra számolja el. ha egyik fél sem rendelkezett, a teljesítést a régebben lejárt, azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozásra kell elszámolni. ha a teljesítés még ez alapján sem számolható el, azt valamennyi tartozásra arányosan kell elszámolni. 13 A pénztartozás teljesítése [Ptk. 6: és 6:130. ] Készpénzben Módja Jogosult számlájára való befizetés/átutalás átvételének időpontjában Pénztartozás idő előtti teljesítését a jogosult köteles elfogadni. (Fogyasztói szerződésben ezt kizárni v. díjhoz kötni semmis) Teljesítésének helye: készpénzfizetés esetén a jogosult telephelye, hiányában székhelye, (lakóhely, tartózkodási hely). kötelem keletkezésének nem készpénzfizetés esetén jogosult fizetési számláját vezető bank telephelye, székhelye. időpontja szerint ha a jogosultnak több fizetési számlája van, a kötelezettet választási jog illeti meg. Pénzneme: a teljesítés helyén és idején érvényben lévő pénznemben a más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején meghatározott árfolyamon ha ilyen nincs, pénzpiaci árfolyamon kell átszámítani (kirovó lerovó pénznem) Elszámolás több tartozás esetén, ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég: a jogosult rendelkezése szerinti rendben kell elszámolni A teljesítés időpontja (érkezési elv) mikor a jogosult fizetési számláján a számlavezető bank jóváírta / kellett volna írnia ha a jogosult egyértelmű szándéka nem ismerhető fel -elsősorban a költségekre, majd a kamatokraés végül a főtartozásra kell elszámolni. 14 A pénztartozás teljesítési időpontjának meghatározás [Ptk. 6:130. ] Szerződéses szabadság elve: a felek határozzák meg a szerződésben 2011/7/EU Irányelv Szerződéses rendelkezés hiányában 30 napon belül kell teljesíteni: a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájánakkézhezvételétől számítottan. a jogosult teljesítésétől számolva, ha a felszólítás vagy számla kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte; a felszólítás vagy számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg egyértelműen vagy a megállapodás szerint a kötelezettnek a felszólítás/számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettségét. Vállalkozások közötti szerződés esetén max. 60 nap: a fenti rendelkezésektől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő szerződési feltételt -mint tisztességtelen kikötést -a jogosult megtámadhatja. az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni a feltételt, mely 60 napnál hosszabb határidőt határoz meg. Szerződő hatóság vállalkozással kötött szerződése esetén: a teljesítési idő a 30 napot csak akkor haladhatja meg, ha a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt, de max. 60 nap.(az ezt meghaladó rész semmis) a jogosult a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul hátrányára eltérő feltételként a 60 napot meg nem haladó teljesítési határidő kikötését is megtámadhatja. 15 Kamat I. Ügyleti / teljesítési / egyenértéki kamat (a tartozás keletkezésétől az esedékességig jár) [Ptk. 6:47. ] felek által a szerződésben meghatározott kamat törvényes kamat: pénztartozás után - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - kamat jár. kamat = jegybanki alapkamat, az érintett naptári félév 1. napján érvényes kamat irányadó a teljes naptári félévre idegen pénznemben való pénztartozás esetén a kamat = a kibocsátó jegybanki alapkamat/ a pénzpiaci kamat. II. Késedelmi kamat (késedelem esetén a tartozás esedékességétől a tényleges teljesítésig jár, kimentés esetén is) [6:48. ] diszpozitív szabály: a felek a szerződésben meghatározhatják a késedelmi kamat mértékét törvényes késedelmi kamat akkor is jár, ha a pénztartozás eredetileg kamatmentes volt: késedelmi kamat = jegybanki alapkamat, az érintett naptári félév 1. napján érvényes irányadó a naptári félévre idegen pénznemben való pénztartozás esetén a kamat = a kibocsátó jegybanki alapkamat/ a pénzpiaci kamat ha a pénztartozásra eredetileg is kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat 1/3-ával megegyező késedelmi kamatot, de összesen legalább a jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamatot köteles fizetni. Vállalkozások közötti késedelmi kamat [Ptk. 6:155. (1) bek.] 2011/7/EU Irányelv késedelmi kamat = jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. a késedelmi kamatot kizáró szerződési feltétel semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbért fizet. Szerződő hatóság vállalkozással kötött szerződése esetén megszorítások (kizárás mellett az alacsonyabb mértékű késedelmi kamata kikötés is semmis, a kezdő nap pedig a Ptk. szerinti fizetési határidőt követő nap lehet) 16

5 Behajtási költségátalány költségátalány [Ptk. 6:155. (2) bek.] 2011/7/EU Irányelv Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis. NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály , (http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/a_behajtasi_koltsegat html) A behajtási költségátalány jellemzői: összege a késedelembe esés napjától külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a hitelezőt; összege független a késedelmes pénztartozás mértékétől, a késedelem időtartamától; késedelmenként követelhető az adóstól, és nem számlánként; ha a szerződésben a felek részletfizetésben állapodtak meg, akkor a költségátalány annyi részlet után érvényesíthető, amennyi részlet megfizetésével az adós késedelembe esett; abban az esetben is követelhető, ha a jogosultnak tételesen kimutatható behajtási költsége nem keletkezett; attól függetlenül érvényesíthető, hogy a kötelezett felróhatóan esett-e késedelembe, késedelmét kimentette-e, vagy sem; a szerződésben a késedelmes fizetést megelőzően elengedni, kizárni nem lehet, e rendelkezés semmis; 40 eurónál magasabb összegben is érvényesen meghatározható; a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető. 17 Behajtási költségátalány [Ptk. 6:155. ] A behajtási költségátalány a kötelezetti oldalon A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó behajtási költségátalányt egyéb ráfordításként számolja el. [Szt. 81. (2) bek. b)] Akkor is, ha a jogosult azt önként történő teljesítés hiányában ténylegesen nem követelte az adóstól, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség a törvény alapján a késedelembe esés tényével beáll. A behajtási költségátalány a jogosulti oldalon a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódó és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány összegét az egyéb bevételek között számolja el. [Szt. 77. (2) bek. b)] Az óvatosság elvét szem előtt tartva a jogosult csak akkor köteles a behajtási költségátalány összegét a könyveiben feltüntetni, ha az hozzá ténylegesen befolyt. Tao. tv. szerinti adóalapot csak a ténylegesen befolyt behajtási költségátalány képez. Lemondás a behajtási költségátalány összegéről A szerződésben a behajtási költségátalány kizárása, ill. 40 eurónál alacsonyabb összegben történő meghatározása semmis, a jogosult azonban a költségátalány iránti igényéről utólag lemondhat, illetve elengedheti, valamint a Ptk-ában rögzített elszámolási sorrendet is megváltoztathatja meg. [ a kötelezett a behajtási költségátalány összegét kivezeti a kötelezettségek közül, és annak összegét rendkívüli bevételként mutatja ki.[szt. 86. (3) bek. h)] a jogosultnak a lemondást nem kell könyvelnie (azaz az elengedéskor nem számol el rendkívüli ráfordítást), nem merül fel a Tao. adóalap-korrekciós tételt. A lemondásnak, elengedésnek nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata. 18 Beszámítás Beszámítás [kötelmek általános szabályai, Ptk. 6: ] Kölcsönös tartozások esetén alkalmazható, egynemű és lejárt követeléseknél. A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. Az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani, ha a beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be. Végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani. Végrehajtás alól mentes pénzköveteléssel szemben olyan pénztartozást lehet beszámítani, mely azonos jogalapból ered. Elévülés [kötelmek általános szabályai, Ptk. 6: ] Az időmúlás joghatása: jogvesztés, ha ezt jogszabály kifejezetten így rendeli, a jog illetve követelés megszűnik elévülés: bírói úton nem érvényesíthető, hivatalból nem veszik figyelembe, csak elévülési kifogás alapján, az önkéntes teljesítés azonban nem követelhető vissza Az elévülési idő a követelés esedékességétől kezdődik törvényi: 5 év alatt évülnek el, kiv: ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik: pl. kellékszavatosság: 1 év, ingatlan 5 év, fogyasztói kellékszavatosság: 2 év, fuvarozási, szállítmányozási szerződés : 1 év, veszélyes üzemi felelősség: 3 év, bűncselekménnyel okozott kár a büntethetőség elévülésén belül érvényesíthető, a tulajdonjogi igény nem évül el. a felek írásban eltérhetnek: rövidebb/ hosszabb időben is, de elévülést kizáró megállapodás semmis. Peren kívül és perben egyaránt helye van. Számla kibocsátására nem kerül sor, a kötelezett egyoldalú jognyilatkozata a bizonylat. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben a bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye. 19 Az elévülés nyugvása: Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyugszik: nem telik Az akadály megszűnésétől számított 1 éves- egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén 3 hónapos - határidőn belül a követelés akkorisérvényesíthető, haazelévülésiidőmáreltelt,vagyabból1évnél-3hónapnál -kevesebbvanhátra. Az elévülés megszakad, és az elévülési idő újrakezdődik: a kötelezett tartozás elismerő nyilatkozata; a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség; Nem elegendő a kötelezett írásbeli felszólítása, pert, fizetési meghagyási eljárást kell indítani! a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha az eljárást befejező jogerős érdemi határozat született, illetve ezt követően a kötelem megegyezéssel való módosítása és a végrehajtási cselekmények is megszakítják az elévülést ÚJ! a követelés csődeljárásban történő bejelentése. 20

6 Érvénytelenség Érvénytelenség [Ptk. 6: ] A magán autonómia korlátja: érvénytelen jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan, nincs kötelem keletkeztető hatása érvénytelen szerződésre jogosultságot alapítani, teljesítést követelni nem lehet. Oka: a szerződés megkötésénél felmerülő hiba Joghatás Eljárás Szempontok Semmiség Megtámadhatóság Ki jogosult hivatkozni rá, illetve pert indítani megkötésének időpontjától érvénytelen (Ha más szerződés érvényességi kellékeinek megfelel, ez utóbbi érvényes, kivéve, ha ez a felek feltehető szándékával ellentétes.) külön eljárásra nincs szükség a bíróság hivatalból észleli akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvényfeljogosít, közérdekben okozott sérelem és uzsorás szerződés esetén az ügyész eredményes megtámadás következtében megkötésének időpontjától érvénytelenné válik másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtt a sérelmet szenvedett fél és az, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik. Határidő nincs a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogás útján Joghatása: akkor is érvényesíthető, ha az 1 év már eltelt. eredeti állapot természetben történő helyreállítása vagy megszűnik, ha a megtámadásra jogosult a megtámadási a pénzbeli ellenérték megtérítése ok ismeretében, a szerződési akaratát megerősíti, vagy a hasznok, károk, kamatok rendezése megtámadás jogáról lemond. 21 Érvénytelenség Érvénytelenségi ok Semmiség Megtámadhatóság Akarati hiba Színlelt szerződés: ha más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni. A jognyilatkozat hibája Alaki hiba:írásba foglalás elmaradását a teljesítés orvosolja, kiv: ingatlan adásvétel, közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat A célzott joghatás hibája Tilos szerződés: jsz-ba ütközik, jsz elkerülő Jó erkölcsbe ütköző Uzsorás szerződés Fiduciáriushitelbiztosíték: pénzkövetelés biztosítására tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítása Fogyasztói jogot csorbító, joglemondó nyilatkozat Fogyasztói szerződésben tisztességtelen kikötés vagy ÁSZF Tévedés:Szerződéskötéskor,lényegeskörülményben, ha a másik fél okozta/felismerte, vagy mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt,kiv: aki saját tévedését felismerte, kockázatát vállalta Megtévesztés: másik fél szándékosan tévedésbe ejt/tart Jogellenes fenyegetés: másik fél vagy 3. személy részéről és erről a másik fél tudott Feltűnő értékaránytalanság(szerződéskötéskor) anélkül, hogy az ingyenes juttatás szándéka vezetné Az errealapított megtámadási jog kizárható, kiv. a fogyasztói szerződést Tisztességtelen ÁSZF 22 Szerződésszegés Szerződésszegés [Ptk. 6: ] A szerződésszegés nevesített típusai I. Késedelem: 1. A kötelezett késedelme: 2. A jogosult átvételi késedelme II. Hibás teljesítés Rendeltetés szerinti célra alkalmas-e A teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, termékleírásban, jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek Fogyasztói szerződésnél a teljesítéstől 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy az a teljesítéskor már megvolt A szerződésszegés jogkövetkezményei 1. Követelheti a teljesítést 2. Elállhat a szerződéstől: Ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt Nincs szükség az érdekmúlás igazolására, ha a teljesítés fix határidőhöz kötött volt, vagy a teljesítésre a jogosult póthatáridőt tűzött, és az is eredménytelenül telt el. 3. Késedelmi kamat 4. Behajtási költségátalány 5. A fentieket meghaladó kár megtérítése A kárveszély átszáll a jogosultra, a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint 1. Kellékszavatosság (objektív, nincs kimentési lehetőség, 2 lépcsős rendszer) A szerződő féltől kérhető kijavítás, kicserélés Arányos árleszállítás, a kötelezett költségére maga javítja/javíttatja vagy elállhat A hibát haladéktalanul jelezni kell a kötelezettnek Elévülési idő: teljesítéstől 1 év, fogyasztói szerződéseknél 2 év, ingatlan esetén 5 év 2. Termékszavatosság (A termék forgalomba hozatalkori hibájának természetbeni orvoslása, gyártó = előállító és forgalmazó, kimenthető 3 eset. Elévülés forgalomba hozataltól 2 év.) A fogyasztó az ingó dolog gyártójától a hiba javítását, a termék cseréjét 3. Jótállás (szigorú, a kötelezettnek kell bizonyítania: a hiba a teljesítést követően keletkezett) Akit a szerződés vagy jogszabály alapján jótállás terhel, köteles hibáért helytállni. Meg kell határozni a jótállási időt és a jótállási jogokat(ált. = szavatossági jogok), 23 Az új Ptk. szakít a korábbi egységes kártérítési rendszerrel Szerződésszegéssel okozott kár A felek között már létező szerződés, a felek köre behatárolt Károkozó magatartás: a szerződésszegés Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. [6:142. ] Kimentési ok: szigorú együttes feltételek a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Cél: a kockázatok felek közötti helyes elosztása Kártérítés mértéke: az előrelátható károkra korlátozódik Szerződésen kívül okozott kár Abszolút szerkezetű jogviszony, a károkozás teremt kapcsolatot a károkozó és a károsult között Károkozó magatartás: általános tilalom megszegése: A törvény tiltja a jogellenes károkozást. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. [6:519. ] Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt a károsult beleegyezésével okozta; a jogtalan támadás vagy arra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, és az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; szükséghelyzetben okozta, azzal arányban; vagy jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. [6: ] Kimentési ok: felróhatóság hiánya (úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható) Kártérítés mértéke: főszabály a teljes kártérítés 24

7 A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség (kontraktuális felelősség) 6:142. [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja: a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 6:143. [A kártérítés mértéke] (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.(teljes kár) (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A károkozó bizonyít A károsult bizonyít A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség (deliktuális felelősség) 6:519. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesüla felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 1:4. (1) [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 6:521. [Előreláthatóság] Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nemlátottelőreésnemiskellettelőrelátnia. 6:522. [A kártérítési kötelezettség terjedelme] (1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. (2) A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni: a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; az elmaradt vagyoni előnyt; és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. A kártérítés mértékét csökkenti: A káron szerzés tilalma: a károsult károkozásból származó vagyoni előnyével [6:522. (3)] Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén bíróság a kártérítés mértékét csökkentheti[6:522. (4)] A károsulti közrehatás: kármegelőzés, kárelhárítás és kárenyhítés felróható elmulasztása.[6:525. ] A károkozó bizonyít A károsult bizonyít A szerződés megszűnése a szolgáltatás teljesítésével; abbanazesetben,haugyanaz aszemélyleszajogosult ésakötelezett,haetörvény eltérőennemrendelkezik; a kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha kötelezettsége személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányult; a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha a szolgáltatást - annak jellegénél fogva - kifejezetten részére kellett nyújtani; jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb okból. A szerződés megszüntetése a feleknek megszüntetésre irányuló megállapodásával; felmondással - a jövőre nézve (azonnali hatályú vagy rendes ) elállással - visszamenőleges hatállyal(eredeti állapot helyreállítása Egyes szerződések 1. Tulajdonátruházó szerződések: adás-vétel, csere, ajándékozás 2. Használati szerződések: bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet, haszonkölcsön 3. Letéti szerződés 4. Biztosítéki szerződések: kezesség, garanciaszerződés 5. Megbízási típusú szerződések: bizomány, közvetítői szerződés, szállítmányozás, bizalmi vagyonkezelés 6. Vállalkozási típusú szerződések: tervezési, kivitelezési, kutatási, utazási, mezőgazdasági vállalkozási, fuvarozási szerződés 7. Forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződés 8. Hitel- és számlaszerződések: hitel, kölcsön- és betétszerződés, folyószámla szerződés, faktoring, pénzügyi lízing 9. Biztosítási szerződések: kárbiztosítás, élet-, baleset-, egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, összegbiztosítás, Tartási és életjáradéki szerződés 28

8 Tulajdonátruházó szerződések : adásvétel, csere, ajándékozás [Ptk. 6: ] Az adásvételi szerződés különös szabályai Eladó: dolog tulajdonjogának átruházása Vevő: a vételár megfizetése és a dolog átvétele Tárgya: dolog, jog, kötelezettség (engedményezés, jogátruházást, kötelezettségátvállalás, szerződésátruházás[ ]) Adásvétel kellékei: szerződés(ingatlanról írásban, ellenjegyzett) + dolog birtokbaátadás, ingatlannál nyilvántartási bejegyzés A szerződés minimális tartalma: felek, adásvétel tárgya, vételár, végleges tulajdonátruházára vonatkozó szándék Különös nemei Elővásárlási jog Visszavásárlási jog Vételi jog Eladási jog Részelvétel Megtekintésre vétel Próbára vétel Minta szerinti vétel Adásvételi szerződés altípusai Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés 29 Használati szerződések: bérlet,, lakásbérlet, haszonbérlet, haszonkölcsön Bérbeadó: meghatározott dolog időleges használatának átengedésére Tárgya: dolog vagy jog haszonkölcsön [Ptk. 6: ] Bérlő: a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles Időtartama: határozatlan vagy határozott (haszonbérletnél az ágazati jogszabályok időbeli korlátokat szabnak) Határozott idő lejártát követő továbbhasználat esetén, ha bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik, határozatlan idejűvé alakul Felmondási jog: határozott idejű bérlet rendes felmondással felmondható (t.hó 15-ig a hónap végére), kivéve a lakásbérletet A bérlő örökösei 30 napon belül a határozott idejű bérletet is felmondhatják, a kezdő napot a Ptk., rögzíti. (Határozatlan idejű mg-i haszonbérlet 6 hónapos felmondással gazdasági év végére mondható fel.) Albérletbe adáshoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges (mezőgazdasági haszonbérlet tárgya alhaszonbérletbe adható) A bérlet nem akadálya a dolog átruházásának, az új tulajdonos a korábbival egyetemlegesen felel (fel is mondhatja a szerződést ha a korábbi tulajdonos a bérlet lényeges feltételei tekintetében megtévesztette őt). Lakások és helyiségek bérletéről 1993:LXXVIII. tv. Pl. kaució: max. 3 havi díj, felmondás szabályai, bérlő felróható magatartás Haszonbérletnél ágazati törvények: termőföld (2013: CXXII), erdő (2009:XXXVII), vadászat (1996:LV), halászati jog (2013:CII.) Pl. időbeli korlátok: termőföld 1-20 év, erdő vágásérettség +15 év, halászat 5-15 év Ptk. alapján kötelező az írásbeliség! Haszonkölcsön: dolog használatának időleges átengedése ingyenesen Letét: letéteményes a letett dolog őrzésére majd visszaadására szerződik, elkülönítve kezeli, kiv: gyűjtő letét helyettesíthető dologra, rendhagyó letétnél a használat és rendelkezés joga is megilleti, a szálloda felelőssége speciális [6: ] Biztosítéki szerződések: kezesség,, garanciaszerződés [Ptk. 6: ] Kezes vagy garantőr: Ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni Kötelező a szerződés írásba foglalása. Kötelezett Jogosult alapjogviszony Kezesség: egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható. járulékos jellegű személyi biztosíték (fő-, mellékköt.), a jogosult tájékoztatni köteles a kezest a kötelezettség körülményeiről keretbiztosítéki jellegű kezesség egy vagy több jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettségre kiterjed(20% változás) főszabály: minden kezesség sortartó(felek megállapodhatnak kézfizető kezességben) esedékesség: mikor a jogosult felhívja teljesítésre, igazolja, hogy a kezestől sikertelenül kísérelte meg behajtani kártalanító kezesség csak sikertelen végrehajtást követően fordulhat a jogosult a kezeshez határozatlan idejű kezességnél a felmondási idő 3 hónap Garanciaszerződés: bárki lehet garantőr, származhat szerződésből és egyoldalú nyilatkozatból is; a szerződés általában visszterhes önálló: a garantőr nem hivatkozhat a jogosulttal szemben a kötelezettet megillető kifogásokra, beszámításra(csak sajátára) a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő felszólítás esetén a garantőr köteles a kötelezettet értesíteni és teljesíteni, csak nyilvánvalóan csalárd lehívás esetén tagadhatja meg a teljesítés (pl. hamis okirat, érvénytelen alapjogviszony,) határozatlan időre is szólhat, mely csak 3 év elteltével mondható fel 3 hónapos felmondási idővel Megbízási típusú szerződések [Ptk. 6: ] Megbízott: a rábízott feladat, ügy GONDOS, SZAKSZERŰ ELLÁTÁSA Megbízó: átvétel és díjfizetés Az ügy ura a megbízó: a megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni eltérés csak a megbízó érdekében(értesítés) Szakszerűtlen/célszerűtelen utasítás esetén a megbízott választhat: eláll/felmond vagy a megbízó kockázatása végrehajtja Megbízási díj akkor is jár, ha a megbízás nem valósítja meg az elvárt eredményt (gondossági kötelem, pl. ügyvédi megbízás) Kiköthető sikerdíj, mely csak eredményes feladatellátás esetén jár ettől még nem minősül vállalkozási szerződésnek! Tartós megbízás esetén (több, előre meg nem határozott mennyiségű, rendszeresen vagy rendszertelenül jelentkező, előre meghatározott típusú feladata ellátására köteles) a felmondás joga korlátozható: meghatározott idő elteltéhez köthető A megbízási szerződés altípusai: bizomány, szállítmányozás, + 2 új típus: közvetítői szerződés, bizalmi vagyonkezelés Bizományi szerződés: a bizományos a megbízó javára a saját nevében ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó a díjfizetésére köteles (más szerződésre is vonatkozhat, kiv. ingatlan tulajdonjog megszerzés: semmis); lehet vételi v. eladási bizomány; a bizományos maga is megkötheti az adásvételt a megbízóra legkedvezőbb feltételekkel(belépés), Közvetítői szerződés: a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására (ügyfél felkutatása, feltételek kitárgyalása), a megbízó a szerződéskötések után díjfizetésre köteles. A közvetítő szerződés megkötésére ill. teljesítés elfogadásra nem jogosult, kivéve az ún. tartós közvetítői szerződést amikor a közvetítő a megbízó nevében szerződéskötésre is jogosult. [2000:CXVII. A kereskedelmi ügynöki tevékenységről +86/653/EGK irányelv felmondás részletei), szerződés felmondásakor kártalanításra jogosult. Versenykorlátozó záradék(2 év)

9 Bizalmi vagyonkezelés [Ptk. 6: ] 1/3. Hárompólusú jogviszony: a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A szerződést írásba kell foglalni, de közokiratba foglalt visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozattal is alapítható. Kedvezményezett: A vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet/kedvezményezettek körét(név, feltételek, utalás) Feljogosíthatja a vagyonkezelőt a kedvezményezett személyének kijelölésére, részesedésének meghatározására A vagyonkezelő is lehet kedvezményezett, kizárólagos kedvezményezetté nevezése azonban semmis A vagyonrendelő rendelkezhet úgy, hogy meghatározott körülmények bekövetkezése esetén vagy meghatározott idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben rá, jogutódaira vagy meghatározott harmadik személyre száll. Vagyonkezelő: Egy vagy több természetes illetve jogi személy, Üzletszerű folytatása hatósági engedély köteles (2014. évi XV. tv.), főtevékenysége a bizalmi vagyon kezelés A vagyonrendelő és a vagyonkezelő ugyanaz a személy is lehet(közokiratba foglalás szükséges) Díjazásra tarthat igényt Vagyonrendelő Utasítási joga nincs, a vagyonkezelés korlátja: a kedvezményezett érdekeinek elsődlegessége Tájékozódhat, ellenőrzési joga van A jogviszony fokozott bizalmi jellege okán bármikor visszahívhatja a vagyonkezelőt, de köteles másikat jelölni (halála után a bíróság jelölhet másik vagyonkezelőt, ha a korábban kijelölt vagyonkezelő szerződést szeg.) 33 Bizalmi vagyonkezelés 2/3. A szerződés központi eleme a vagyonrendelés: Pontosan meg kell jelölni a vagyonkezelésbe kerülő dolgokat, jogokat, követeléseket. A kezelésbe adott vagyon a vagyonkezelő tulajdonába megy át: birtokolja/ használja, hasznosítja/ rendelkezhet vele A vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól el kell különíteni, külön nyilvántartani (vélelem). A kezelt vagyon részét képezik a kezelt vagyontárgy helyébe lépő vagyontárgy, biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, akkor is, ha nem szerepelnek a nyilvántartásban. A kezelt vagyon tárgyaira a vagyonkezelő házastársa, élettársa, továbbá személyes hitelezői és a vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezői nem támaszthatnak igényt. A kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának. A kedvezményezett hitelezői sem tarthatnak igényt a kezelt vagyonra, csak a kedvezményezett részére való kiadás után. Ha a vagyonkezelő jogosulatlanul ruház át harmadik személyre a kezelt vagyonhoz tartozó vagyontárgyat, a vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult azt visszakövetelni, ha a harmadik személy nem volt jóhiszemű vagy nem visszterhesen szerzett. A vagyonkezelő felelőssége A vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegéséért a szerződésszegésért való kártérítési felelősség szabályai szerint felel. A vagyonkezelő a kezelt vagyonnal felel a vállalt kötelezettségek teljesítéséért. A vagyonkezelő saját vagyonával korlátlanul felel a kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a kezelt vagyonból nem elégíthetők ki, és a másik fél nem tudta és nem is kellett hogy tudja, hogy a vagyonkezelő kötelezettségvállalása túlterjed a kezelt vagyon keretein. 34 Bizalmi vagyonkezelés 3/3. A bizalmi vagyonkezelés megszűnése a kezelt vagyon elfogy; a vagyonkezelő a vagyonkezelést felmondja, a felmondást követő 3 hónap elteltével; a vagyonnak 3 hónapot meghaladóan nincs vagyonkezelője, a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában; a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában 50 év elteltével a határozatlan időtartamra vagy az 50 évnél hosszabb határozott időtartamra szóló is. Elszámolási kötelezettség a bizalmi vagyonkezelés megszűnésekor esetén a vagyonkezelőt elszámolási és tájékoztatási kötelezettség terheli. a vagyonkezelő az elszámolásig köteles megtenni a bizalmi vagyonkezelés tartalma szerint szükséges intézkedéseket. a kezelt vagyont a vagyonrendelő által kijelölt új vagyonkezelőnek, ilyen hiányában a vagyonrendelőnek köteles kiadni, kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségek a kezelt vagyon részeként háramlanak tovább. Egyebekben a bizalmi vagyonkezelésre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 35 Vállalkozási típusú szerződések [Ptk. 6: ] Vállalkozó: Tevékenységgel elérhető EREDMÉNY létrehozása, rendeltetésszerű használatra megrendelő igényei szerint alkalmas mű Megrendelő: a mű átvétele és díjfizetés Írásba foglalás csak bizonyos típusoknál: tervezési, kivitelezési, utazási szerződés Szerződés tartalma: felek, Ptk., ágazati jogszabályok, felek közötti szokások/gyakorlat, üzletági gyakorlat, ÁSZF A vállalkozó feladata/felelőssége: a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos, határidőre történő elvégzésének felmérése, megszervezése megrendelő utasításainak megfelelően(cél-/szakszerűtlen: figyelmeztetés, jogszabályt sért/veszélyeztet: megtagadás) a munkaterületet illetve az anyagot biztosíthatja a vállalkozó,vagy a megrendelő egyaránt(ellenőrzési jog) közreműködőt vehet igénybe, akiért felelősséggel tartozik; több vállalkozó együttműködése: generál kivitelező, fővállalkozó a munkálatokat saját költségén végzi, melyet a vállalkozói díj fedez (anyag, munka, rezsi, többletmunka) átalány vagy tételes díjelszámolásban is megállapodhatnak (biztosítására a vállalkozót a megrendelő vállalkozási szerződés révén birtokába jutott dolgain anyag, szerszám, gépek a zálogjog illeti meg) pótmunka: utóbb megrendelt munka díja tételes elszámolással történik határidőben történik a teljesítés, ha az átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül megkezdődik A megrendelő a munkálatok megkezdése előtt bármikor elállhat, utána felmondhatja a szerződés elszámolás mellett(díj, kár) A vállalkozás altípusai: tervezési, kivitelezési, kutatási, utazási, mg-i vállalkozási, fuvarozási, közszolgáltatási szerződés [1997:LXXVIII. Étv., 191/2009. (IX.15.) Kr. Építőipari kivitelezésről, 213/196. (XII. 23.) Kr., 281/2008. (XI.28.) utazásszervezésről]

10 A forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződés [Ptk. 6: ] Cél: az áru/szolgáltatás fogyasztóhoz történő eljuttatása különböző értékesítési csatornákon keresztül. Forgalmazási szerződés: Szállító: meghatározott ingó dolog (termék) a forgalmazó részére történő eladása Jogbérleti(franchise) szerződés Jogbérletbe adó:szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére köteles A forgalmazó, illetve a jogbérletbe vevő az értékesítés során a saját nevében és a saját kockázatára jár el. A szállítót és a jogbérletbe adót utasítási és ellenőrzési jog illeti meg. Közös érdek a termék/szolgáltatás jó hírnevének megőrzése, és minél eredményesebb forgalmazása, melynek érdekében együttműködnek (tájékoztatás, információ, reklám átadása) Az új termékfelelősségi szabályok érvényesülésének jelentős terepe. Jogbérleti szerződésnél speciális megszűnési szabályok, felmondási idő. Forgalmazó: a terméknek a szállítótól történő megvételére és annak saját nevében és saját javára történő eladására köteles Jogbérletbe vevő: termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek (know how Ptk. 2:47. ) a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles Hitel-és számlaszerződések [Ptk. 6: ] A hitel- és számlaszerződések altípusai: Az egyik szerződés kötő fél MNB engedély kötles köteles tevékenységre feljogosított intézmény(hpt. 2013:CCXXXVII. tv.) 1. betétszerződés: betétes a bank számára betétet(pénzösszeg) nyújt, melyet az köteles fogadni, majd kamattal visszafizetni 2. folyószámla szerződés: a felek meghatározott jogviszonyból származó, beszámítható követeléseik egységes számlán való nyilvántartására és elszámolására kötelesek 3. fizetési számla szerződés: a számlavezető a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása érdekében folyószámla nyitására és vezetésére, a számlatulajdonos díj fizetésére köteles. 4. fizetési megbízási szerződés: a megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása szerint, a kedvezményezett részére történő fizetésére, a megbízó díj fizetésére köteles. Főszabály szerint alanya bárki lehet, üzletszerű folytatás MNB köteles tevékenység 1. hitel szerződés: a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. Az adós bármikor felmondhatja 2. kölcsön szerződés: a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére (kölcsön nyújtás), az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. 3. faktoring 4. pénzügyi lízing Faktoring [6: ] 1/2. Faktoring 2/2. Joggyakorlat(a korábbi Ptk. nem nevesíti, atipikus szerződés) Adós lejárt követelés Harmadik személy(kötelezett) (alapjogviszony) Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. értékesíti a követelést Követeléskezelő cég(faktor) behajtja Az új Ptk. szerint a faktoring a kölcsönszerződés egyik altípusa, így annak finanszírozási jellegét hangsúlyozza. Adós még nem esedékes követelés Harmadik személy(kötelezett) (alapjogviszony) értékesíti a követelést a faktor részére teljesít ha a 3. személyesedékességkor nem teljesít, a faktort visszakereseti jog illeti meg az adóssal szemben, a faktor tehát(főszabályként) behajtási tevékenységet nem végez Követeléskezelő cég(faktor) A faktor köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. Nyilvántartásba vétel hiányában a követelés az engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a követelésen olyan jogok illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen alapított zálogjogát nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A faktor jogosult a szerződést felmondani, ha az adós a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; az adós vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti megtérítési kötelezettségének a teljesítését; az átruházott követelés kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy az veszélyezteti a teljesítését. Az adós köteles a faktortól kapott összeget+kamatot visszafizetni, a faktor a követelést visszaengedményezni az adósra. Több követelés átruházása esetén a faktor jogosult egyes követelések tekintetében felmondani a szerződést. A szerződésre egyebekben a kölcsön szabályait kell megfelelően alkalmazni

11 Pénzügyi lízingszerződés [Ptk. 6: ] 1/2. Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve ha a használat időtartama ennél rövidebb, a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. A lízingbevevő jogai: birtokátruházástól használja a lízingtárgyat, szedi hasznait, viseli terheit, költségeit és a kárveszélyt A lízingtárgy használatára és átruházására a bérleti szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a lízingbevevő jogosult a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, e jogát a lízingbeadó hozzájárulása nélkül jogosult harmadik személyre átruházni. Nyilvántartásba-vételi kötelezettség: a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét Ingatlan - az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg ill. a birtokátruházásig Ingó dolog vagy jog - a megfelelő lajstromba ill. a hitelbiztosítéki nyilvántartásba Nyilvántartásba vétel hiányában a lízingbevevőtől jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző harmadik személy átruházással megszerzi az ingó dolog tulajdonjogát, illetve a jogot; és a lízingbevevő megszerzi a lízingbevevő által az ingó dolgon, illetve a jogon javára alapított zálogjogot 41 Pénzügyi lízingszerződés 2/2. Szavatossági jogok érvényesítése megoszlik a lízingbeadó és a lízingbevevő között: A lízingbeadó terheli: jogszavatosság: szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyon olyan joga, amely a lízingbevevőt a használatban korlátozza vagy a lízingtárgy használatát megakadályozza. kellékszavatosság a lízingtárgy hibája miatt csak akkor terheli, ha közreműködött a lízingtárgy kiválasztásában, vagy szavatossági jogairól a lízingbevevő hozzájárulása nélkül lemondott. A kellékszavatosság kötelezettjével szemben: a kijavításra és a kicserélésre irányuló igényt a lízingbevevő a lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni; az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a lízingbeadó köteles érvényesíteni. A lízingbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbevevő a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; vagyoni helyzetének romlása, ill. fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti kötelezettségének a teljesítését a lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű/szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot; szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget; az őt terhelő lízingdíj, költség/teher megfizetését elmulasztotta, és a lízingbeadó megfelelő határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és a lízingbevevő e határidő elteltéig sem fizetett. 42 Köszönöm a figyelmet!

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei:

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv. A kötelmek keletkezhetnek. Kik között jön létre a kötelem? KÖTELEM ELÉVÜL. A kötelmi jogviszony jellegzetességei: KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd Jogszabályi változások Dr. Baltás Dániel ügyvéd 1 Lényeges változások! A 2011/7 EU Irányelv (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) alapján 2013. július 01. napján

Részletesebben

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése

A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A kötelmi jog közös szabályai II. A kötelem teljesítése A KÖTELEM TELJESÍTÉSE 6:34. [A teljesítés általános szabálya] A szolgáltatást a kötelem tartalmának megfelelően kell teljesíteni. A teljesítés fogalma

Részletesebben

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok)

Civilisztika II. elővizsga kérdéssor. Első előadás (Korlátolt dologi jogok) Civilisztika II. elővizsga kérdéssor Első előadás 09. 07. (Korlátolt dologi jogok) 1. Mik azok a korlátolt dologi jogok; hogyan viszonyulnak a többi dologi joghoz? 2. Hogyan jöhet létre és kit illet meg

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT. AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV JELLEMZŐI A GAZDASÁGI JOG KÓDEXE Kódex jelleg erősítése A társasági jog, a nonprofit szektor jogának beemelése a törvénybe, modern

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK. Vagyonjog dologi jog + kötelmi jog ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK A KÖTELMI JOG statikus Vagyonjog dologi

Részletesebben

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd

Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban. Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd Tulajdonátruházó szerződések az új Ptk.-ban Dr. Nagy Csongor István, LL.M., Ph.D., S.J.D. tanszékvezető egyetemi docens ügyvéd A tulajdonátruházó szerződések [6:215. - 6:237. ] XXXII. Fejezet: Az adásvételi

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN

AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK A MUNKAJOG TERÜLETÉN ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII. törvényt

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem rész szócikk rovat terjedelem adásvételi szerződés ajándék visszakövetelése ajándékozási szerződés alkalmatlan idő átadás-átvételi eljárás átalánydíj balesetbiztosítási szerződés belépési jog bérleti szerződés

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban

Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban Vállalkozási és megbízási típusú szerződések az új Ptk.-ban A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSEK A XV. Cím felépítése Vállalkozási szerződések közös szabályai Beruházási jellegű vállalkozási szerződések: tervezési

Részletesebben

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai

HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai HATODIK KÖNYV Szerződések általános szabályai ÖTÖDIK KÖNYV: DOLOGI JOG- KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Célja, hogy a zálogjog segítse a hitelfelvételt: hatékony biztosítékot nyújt a hitelező számára, és megfelelő

Részletesebben

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai

Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai 2014. november 17. Általános szabályok Fogalma Hibás teljesítési vélelem Jogkövetkezmények Kellékszavatosság Termékszavatosság Jótállás Kártérítés Jogszavatosság Hibás teljesítés különös szabályai A kötelezett

Részletesebben

A megtámadható szerződések

A megtámadható szerződések A megtámadható szerződések Szolgáltatás-ellenszolgáltatás közötti feltűnő nagy értékkülönbség a szerződés megkötésének időpontjában, anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné; Tévedés:

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI ÚJ PTK, MT ÚJ PTK SZERKEZETE 2013. évi V. törvény,nyolc könyv, 44%-a új, 33%-a módosításra került diszpozitivitás alapelve, imperatív szabályok 2013. évi CLXXVII.

Részletesebben

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései

A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai. 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései 1 A gazdasági élet szerződései A szerződések általános szabályai 1. A kötelem és a szerződés fogalmi kérdései Az áruk, szolgáltatások iránti igényt a gazdaság szereplői érdekeiknek megfelelően, azok által

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

Dr. Kenderes Andrea okt. 6.

Dr. Kenderes Andrea okt. 6. Dr. Kenderes Andrea 2012. okt. 6. Facere szerződések alaptípusai Eredmény kötelem- vállalkozási szerződés Gondossági kötelem- megbízási szerződés Vállalkozási szerződés: Ptk. 389. 401. Megbízás: Ptk. 474.

Részletesebben

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán

Vezető tisztségviselő felelőssége. Csehi Zoltán Vezető tisztségviselő felelőssége Csehi Zoltán 2014.5.13. 1 Vezető tisztségviselő felelőssége Nem csak társasági jogi kérdés! A kódex vonatkozó normáit együtt kell alkalmazni! Munkajogi szabályok! 2 2

Részletesebben

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél

Kártérítési jog. Kártérítési felelősség. Ptk. 339. Szerződésen kívüli károkozás. Kár. Felelősség feltételei- Szerződésszegésnél Kártérítési felelősség Kártérítési jog Dr. Kenderes Andrea Ptk. 339. -361. Kontraktuális Szerződésszegés Deliktuális Szerződésen kívüli károkozás Lényegében azonosak Ptk. 339. Aki másnak jogellenesen kárt

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK 2 A SZERZŐDÉS A szerződés: két vagy több

Részletesebben

31. A szerződések általános, a vállalkozási szerződések különös ismérvei a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V.

31. A szerződések általános, a vállalkozási szerződések különös ismérvei a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. Új Építésügyi Kódex 11 123 31. A szerződések általános, a vállalkozási szerződések különös ismérvei a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint Építőipari kivitelezési tevékenység folytatására

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések

Új Polgári Törvénykönyv. Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések Új Polgári Törvénykönyv Hatodik könyv XX. Cím A hitel- és számlaszerződések XX. Cím A hitel- és számlaszerződések hitelszerződés kölcsönszerződés betétszerződés folyószámla-szerződés fizetésiszámla-szerződés

Részletesebben

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2

HÍRLEVÉL. A szerződésszegési szabályok változása. az új Ptk.-ban. I. rész 2014 / 2 HÍRLEVÉL A szerződésszegési szabályok változása az új Ptk.-ban 2014 / 2 I. rész A 2014. március 15-én hatályba lépett új Ptk., a 2013. évi V. törvény, amely sok tekintetben megváltoztatta a korábbi Ptk.,

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben

Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben Az új Ptk. szabályozási rendszere Kódex jellegű szabályozás (családjog, társasági jog, szövetkezeti jog beolvad, de pl. a munkajog nem (2012. évi I. tv.)!) Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben

Részletesebben

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés

ÜZLETI JOG II. 6. előad. sszegés ÜZLETI JOG II. 6. előad adás A teljesítés s (folytatás) A szerződésszeg sszegés 1 Áttekintés: I. A TELJESÍTÉS I.1 A teljesítés módja A.) A teljesítés elvi főszabálya B.) A teljesítés egyéb lényegi kérdései

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

A Ptk július 1-jétől bevezette a behajtási költségátalányt, mint önálló jogcímet, amelyet a vállalkozások jogosultak felszámolni egymásnak.

A Ptk július 1-jétől bevezette a behajtási költségátalányt, mint önálló jogcímet, amelyet a vállalkozások jogosultak felszámolni egymásnak. 40 EUR Behatási költségátalány A 2014. év zárásakor a behajtási költségátalányt rendezni kell! Ez csak a könyvelő és az ügyvezető együttműködésével lehetséges. Ezért kérem, ezt a hírlevelet az ügyvezetés

Részletesebben

A szerződések általános szabályai

A szerződések általános szabályai A szerződések általános szabályai A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 6:58. [A szerződés] A szerződés a felek kölcsönös és egybehangzó jognyilatkozata, amelyből kötelezettség keletkezik a szolgáltatás teljesítésére

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN

A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN A DELIKTUÁLIS (KÁRTÉRÍTÉSI) FELELŐSSÉG SZABÁLYAI AZ ÚJ PTK.-BAN ELŐADÓ: DR. KOVÁCS ZSOLT XXIII. ALTENBURGER GYULA SZIMPÓZIUM BALATONVILÁGOS, 2013. MÁJUS 31. A KONTRAKTUÁLIS ÉS A DELIKTUÁLIS FELELŐSSÉG

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6.

Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. április 6. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről A Szarvasi Önkormányzat 10/2005. (VI.24.)rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről Szarvas Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Új Polgári Törvénykönyv

Új Polgári Törvénykönyv Új Polgári Törvénykönyv Kötelmi különös rész Kártérítés Dr. Pecsenye Csaba Szerződés típusok Tulajdonátruházó Vállalkozási típusú Megbízási típusú Használati Letéti Forgalmazási és jogbérleti Hitel- és

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. június 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL ERSTE Lakáslízing Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: Cg.01-10-046409

Részletesebben

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea

A házasság vagyonjogi kérdései. 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A házasság vagyonjogi kérdései 2012. május 5. Dr. Kenderes Andrea A törvényes házastársi vagyonközösségi rendszer: Csjt. 27. Csjt. 28. Házassági vagyonjogi rendszer: VEGYES RENDSZER Házastársak közös vagyona

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2014/2015. I. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/a 2013. évi V. törvényen alapuló speciális kollégiumon/konzultációkon leadott anyag.

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.)

Polgári jog. Személyek joga évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D évi V. törvény (Új Ptk.) Polgári jog Személyek joga 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről Dr. Szekeres Diána Ph.D. 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) I. Könyv Bevezető rendelkezések II. Könyv Az ember mint jogalany III. IV.

Részletesebben

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK

ÉRVÉNYTELENSÉG MEGTÁMADÁSI OKOK ÉRVÉNYTELENSÉG DR. BARZÓ TÍMEA PHD EGYETEMI DOCENS, ÜGYVÉD EGÉSZSÉGÜGYI SZAKJOGÁSZ MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR POLGÁRI JOGI TANSZÉK 2014. 1 ALAPVETÉSEK FELEK CÉLJA: Kölcsönös és egybehangzó

Részletesebben

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a

MIRE VONATKOZIK? Szerződés értelmezése. AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a AZ EGYESÜLT NEMZETEK EGYEZMÉNYE AZ ÁRUK NEMZETKÖZI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEIRŐL és a magyar adás-vétel szabályozása (Ptk.) 1987. évi 20. tvr. az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni:

A törvény hatálya. 1. (1) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni: 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről Az Országgyűlés az elektronikus kereskedelem fejlődése

Részletesebben

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban

A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A jogi személyek általános szabályai az új Ptk.-ban A gazdasági társaságok közös szabályainak kiterjesztése A Könyvben szabályozott jogi személyek tagsággal bíró jogi személyek egyesület gazdasági társaságok

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II.

SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. SZERZŐDÉSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. I. Szerződéskötés II. A szerződés hatálya és érvényessége/érvénytelensége III. Szerződési mellékkikötések: megerősítés és biztosítás IV. A szerződés módosítása és megszűnése

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23.

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23. Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, 2010. március 23. Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. PTK. I. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY Az új Ptk. megalkotásának folyamata Az új Ptk. elkészítésének célkitűzései magánautonómia

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződés 2 Fvarozási Szerződés I. jogforrások Ptk 6. könyv XV.

Részletesebben

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév)

Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) 1 Polgári jogi záróvizsgakérdések (2016/2017. II. félév) A záróvizsgára történő felkészülés vezérfonala" az előadásokon/gyakorlatokon leadott törzsanyag. Felkészülését segítik az alább megjelölt tankönyvek,

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1994.(V.4.) számú RENDELETE A lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről (egységes szerkezetben) 1 Budapest

Részletesebben

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK

KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK HASZNÁLATI JOGOK KORLÁTOLT DOLOGI JOGOK Használati jogok Személyes szolgalmak Telki szolgalmak Értékjogok Pl: zálogjog FÖLDHASZNÁLAT Főszabály aedificium solo cedit elve az épület osztja a fődolog jogi

Részletesebben

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea

A biztosító mint hitelező és mint adós. Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező és mint adós Dr. Csőke Andrea A biztosító mint hitelező A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) - Magyarországon + anyagi jogi szabályok

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában:

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések. (1) E rendelet alkalmazásában: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2006. (III.07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

A szállítmányozási szerződés

A szállítmányozási szerződés A szállítmányozási szerződés 6:302. [Szállítmányozási szerződés] Szállítmányozási szerződés alapján a szállítmányozó a saját nevében a megbízó javára küldemény továbbításával összefüggő szerződések megkötésére

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK POLGÁRI JOGBÓL A 2016/2017. TANÉV II. SZEMESZTERÉBEN I. Polgári jog általános rész és a személyek joga 1. A polgári jog fogalma. A polgári

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Varga Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds TARTALOM I. A kárfelelősség szabályai Munkáltatói kárfelelősség Munkavállalói kárfelelőség II. Atipikus munkaviszonyok

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6.

Kompkonzult Kft SZÁMVITEL május 6. Kompkonzult Kft SZÁMVITEL 2014 2014. május 6. 1 Beszámoló, könyvvezetés 2 lehet USD is csak az 5. üzleti évet követően változtatható devizás értékelésre az Európai Központi Bank árfolyama is választható,

Részletesebben

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása

Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Ingyenes ügyletek számviteli elszámolása Előadó: Vadász Iván Budapest, 2016. november 18. Tartalom: Ingyenesség fogalma Számviteli változások Időbeli elhatárolások Térítés nélkül átadott eszközök Tartozásátvállalás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Az Általános szerződési feltételek hatálya Az Általános Szerződés Feltételek a Protoszer Bt. (fantázia név: Hencz Bútor) által gyártott, forgalmazott termékek, az általa

Részletesebben

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1

2014. Kereskedelmi szerződések joga 1. Bevezetés A legfontosabb változások áttekintése 1 Kereskedelmi szerződések sek joga 1. MSC 2014 Az új Polgári Törvénykönyv a szerződések jogát érintő legfontosabb változásai. Kötelmi jogi alapok dr. Verebics János, PhD egyetemi 1 Bevezetés A legfontosabb

Részletesebben