Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára"

Átírás

1 Az új Ptk. szabályozási rendszere Szerződések jogáról pénzügyi ágazati szakemberek számára Dr. Nagy Krisztina Kódex jellegű szabályozás E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. [Ptk. 1:1. ] Könyvekbe rendezett szabálytömeg: 1. Bevezető rendelkezések 2. Az ember mint jogalany 3. A jogi személy 4. Családjog 5. Dologi jog 6. Kötelmi jog 7. Öröklés 8. Záró rendelkezések személyi viszonyok vagyoni viszonyok I. Kötelmek közös szabályai II. Szerződések általános szabályai III. Egyes szerződések Budapest, április 20. Hatályba lépés: március 15. Alkalmazás: a hatályba lépés előtt kötött szerződésekre: a régi Ptk., opcionális lehetőség az új Ptk-ratörténő áttérésre a hatályba lépést követően kötött szerződésekre kötelezően az új Ptk. alkalmazandó 2 Kötelem: Kötelezettség: a szolgáltatás teljesítésére Jogosultság: a szolgáltatás teljesítésének követelésére Tárgya: szolgáltatás Fókuszban a diszpozitivitás Akötelmi jogbantovábbra is érvényesül a szerződéses szabadság elve. A kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. [Ptk. 6:1. (3)] Dolog, jog vagy követelés adása Tevékenység kifejtése Készenléti, rendelkezésre állási kötelezettség Valamely magatartástól való tartózkodás Forrása: ún. kötelem keletkeztető tények szerződésből, károkozásból, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséből, egyoldalú jognyilatkozatból, értékpapírból, jogalap nélküli gazdagodásból, megbízás nélküli ügyvitelből és utaló magatartásból. 3 A felek szabadon köthetnek szerződést, és szabadon választhatják meg a másik szerződő felet. A felek szabadon állapíthatják meg a szerződés tartalmát. A szerződéseknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó szabályaitól egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. [Ptk. 6:59. ] Kiterjed: Feltétele: Szerződéskötési elhatározás szabadsága Szerződéses partner választás szabadsága A szerződési tartalom alakításának szabadsága a jogszabály ne tiltsa az eltérést (semmisség) VÁLTOZÁS! A jogi személy könyvben is diszpozitivitás a főszabály [Ptk. 3:4. ] A tagok/alapítók a jogi személy létrehozásáról a létesítő okiratban szabadon rendelkezhetnek, egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban eltérhetnek a Ptk. jogi személyekre vonatkozó szabályaitól. Nem térhetnek el azonban az új Ptk-tól, ha az eltérést az új Ptk. tiltja; vagy az eltérés a jogi személy hitelezőinek, munkavállalóinak vagy a tagok kisebbségének jogait nyilvánvalóan sérti, vagy a jogi személyek törvényes működése feletti felügyelet érvényesülését akadályozza. 4

2 A szerződés létrejötte A szerződést a felek jognyilatkozata hozza létre: a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezése. Formája: a jognyilatkozat tehető szóban írásban ráutaló magatartással Hallgatás belegyezés? Miben kell megállapodni? Tartalma: A lényeges kérdésekben, melyeket meghatározhat a jogszabály, mint tartalmi minimumot, illetve maguk a felek. Általában ezek: szerződő felek személye szerződés célja, tárgya ellenérték bármelyik fél által lényegesnek minősített kérdésekben való megállapodása szükséges Nem kell megállapodni abban, amit jogszabály rendez. Új! Szokások, üzleti gyakorlat: a szerződés tartalmává válik minden, a felek korábbi üzleti kapcsolatában alkalmazott szokás, egymás között kialakítottak gyakorlat, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokások, Kivéve: annak alkalmazása a felek között- korábbi kapcsolatukra is figyelemmel- indokolatlan volna vagy annak alkalmazását a felek kizárják. Teljességi záradék: Az írásbeli szerződés kikötése, mely szerint az a felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt korábbi megállapodások hatályukat vesztik. [Ptk. 6:87. ] 5 Ajánlat A szerződéskötés praktikusan egy ajánlattétel és annak elfogadása. Ajánlat: a szerződéskötésre irányuló szándékot egyértelműen kifejező és a lényeges kérdésekre kiterjedő jognyilatkozat, mely meghatározott ideig köti az ajánlattevőt: ezen időszak alatt az elfogadó nyilatkozat átvételének megtagadása jogellenes. Ajánlat hatályosulása jelenlevők között: nyomban (azajánlat tartalmáról a címzett megtételével egyidejűleg tudomást szerez) távollevők között tett: a másik félhez való megérkezéssel ráutaló magatartással tett: a címzett tudomásszerzésével a nem címzett ajánlat: jognyilatkozat megtételével Mi a helyzet az elkésett elfogadó nyilatkozattal? Az elfogadó nyilatkozat eltérhet az ajánlattól? Az ajánlattételi kötöttség tartama Az ajánlattevő kötöttségének idejét meghatározhatja. Ennek hiányában köti az ajánlat: jelenlevők között: míg a másik fél az ajánlatot késedelem nélkül el nem fogadja; távollevők között tett: amíg az ajánlattevő a választ rendes körülmények között várhatta; Megszűnik, ha a másik fél az ajánlatot visszautasítja vagy az ajánlattevő az elfogadó nyilatkozat elküldése előtt visszavonja (Nem vonható vissza: a hatályossá vált ajánlat, ha az tartalmazza hogy visszavonhatatlan, ill. az ajánlat az elfogadásra határidőt állapít meg.) 6 Mikor jön létre a szerződés? Amikor az elfogadó nyilatkozat hatályossá válik. A szerződéskötés helye: az ajánlattétel és elfogadás helye, ha ugyanazon a helyen történik egyebekben az ajánlattevő székhelye, lakóhelye, tartózkodási helye Írásba kell foglalni a szerződést? Csak akkor kötelező, ha a jogszabály írja elő (pl. Ptk.: ingatlan adásvétel, haszonbérlet, biztosítéki szerződések) vagy a felek ebben állapodnak meg. Az ajánlattétel, az elfogadás, illetve az előszerződés is írásban kell történjen! Írásba foglalt = tartalom változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyénekés a nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas, és a nyilatkozattevő aláírta A formai hibás szerződés érvénytelen, de a teljesítés elfogadásával orvosolható, kivéve, ingatlan adásvétel, és ha közokiratba, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalást ír elő a Ptk. A szóban kötött szerződés egyik fél általi, egyoldalú írásba foglalása nem lényeges kérdésben eltérhet, s ami ellen a másik fél nem tiltakozik, a szerződés részévé válik.[6:67. (3)] 7 Szerződés kötési kötelezettség kötelezettség [Ptk. 6: ] Fakadhat a felek megállapodásából: a szerződés későbbi megkötésére vállalnak kötelezettséget (előszerződés) A megkötendő szerződésre irányadó forma alkalmazandó. Megtagadható: a körülmények előszerződés megkötését követően bekövetkező megváltozása esetén, ha az előszerződés teljesítése a kötelezett lényeges jogi érdekét sértené; a körülmények megváltozásának lehetősége az előszerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható; a körülmények megváltozását nem ő idézte elő; és a körülmények változása nem tartozik rendes üzleti kockázata körébe. A jogszabály is előírhatja, mely alapján csak akkor tagadható meg a szerződés megkötése, ha a kötelezett a teljesítésre nem lenne képes, a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. 8

3 A szerződéskötés különös formái A szerződéskötés különös formái I. Versenyeztetési eljárás [Ptk. 6:74-76., évi CVIII. tv. a közbeszerzésekről] Ha a fél olyan ajánlati felhívást tesz, amelyben több személytől kéri ajánlat benyújtását, azzal, hogy a beérkezett ajánlatok közül a felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel köti meg a szerződést, a felhívást tevő felet szerződéskötési kötelezettség terheli. A felhívást csak akkor vonhatja vissza, illetve a szerződéskötést akkor tagadhatja meg, ha a felhívásban ezt kikötötte. Ajánlati kötöttség: a szerződésben rögzített határidőtől az eredményhirdetést követő 30 napig. 9 II. Szerződéskötés általános szerződési feltételekkel [Ptk. 6: ] Hiányzik a kétoldalú alkufolyamat: ÁSZF: szerződési feltétel, amelyet az alkalmazója több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg. Az ÁSZF csak akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje ÉS azt a másik fél elfogadta. Külön tájékoztatni kell a másik felet arról az ÁSZF-ről, amely lényegesen eltér a jogszabálytól, szokásos szerződési gyakorlattól, kiv: ha megfelel a felek között kialakult gyakorlatnak eltér a felek között korábban alkalmazott feltételtől E feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha azt a másik fél a külön tájékoztatást követően kifejezetten elfogadta. Szerződési feltételek ütközése Ha az általános szerződési feltétel és a szerződés más feltétele egymástól eltér, az utóbbi válik a szerződés részévé. Blanketták csatája: ÁSZF-ek ütközése Ha az ÁSZF-eknem lényeges kérdésben eltérnek egymástól, a szerződés létrejön, és az egymással ellent nem mondó ÁSZF-ek válnak a szerződés részévé. Ha az ÁSZF-ek között a szerződés lényeges kérdésében van eltérés, a szerződés nem jön létre. 10 A szerződéskötés különös formái III. Elektronikus úton történő szerződéskötés [Ptk. 6: ] Az elektronikus utat biztosító felet fokozott tájékoztatási kötelezettség terheli: A szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően köteles a másik felet tájékoztatni a szerződéskötés technikai lépéseiről; a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, rögzíti-e a szerződést,a szerződés utóbb hozzáférhető-e; eszközökről, amelyek az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását/javítását biztosítják; a szerződés nyelvéről; a szolgáltatási tevékenységre vonatkozó magatartási kódexről és annak elektronikus hozzáférhetőségéről. köteles az általános szerződési feltételeit a másik fél számára tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé tenni. Köteles biztosítani, hogy a másik fél az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákatszerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa. Ellenkező esetben a szerződési jognyilatkozat megtámadható. Az elektronikus úton tett jognyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik. Köteles a másik fél szerződési jognyilatkozatának megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül visszaigazolni. A fél mentesül az ajánlati kötöttség alól és a szerződés teljesítésére nem kötelezhető, ha a visszaigazolás a másik félhez nem érkezik meg késedelem nélkül. 11 A szerződés megerősítése [Ptk. 6: ] cél: a szerződéses szándék megerősítése, a szerződésszegés esetére vállalt többlet szankció nem hoznak létre önálló jogviszonyt (ellentétben a kezességgel vagy a garancia szerződéssel) 1. Foglaló tárgya: csak pénz a szerződésből rendeltetésének egyértelműen ki kell tűnnie teljesítéskor a tartozás összegébe beszámítják, meghiúsulás esetén ha egyik fél sem felelős vagy mindkét fél felelős: az adott foglaló visszajár ha valamelyik félnek felróható : adott foglalót elveszíti, ill. a kapott foglaló kétszeresét fizeti vissza a szerződésszegés következményei alól nem mentesít, de a kötbér és kamat összegébe beszámít, 2. Kötbér Csak írásban köthető ki Minimálkárátalány-jelleg: a jogosultat szerződésszegéskor akkor is megilleti, ha tényleges kára nem keletkezett Mentesül, ha szerződésszegését kimenti Típusai: meghiúsulási kötbér (teljesítés nem követelhető), késedelmikötbér (kamat helyett, de nem mentesít a teljesítés alól), teljesítési kötbér (hibás teljesítés esetére szavatosság helyett) A kötbér összegét meghaladó kár érvényesíthető túlzott mértékű foglalót, kötbért a bíróság mérsékelheti 3. Jogvesztés kikötése Írásban köthető ki A szerződés szegésért felelős fél elveszíti a szerződés alapján őt megillető jogot, pl. részletfizetési kedvezmény megvonása 12

4 A szerződés teljesítése [kötelmek ált. szabályai, szerződések ált. szabályai, speciális típusok] A szerződésben meghatározott módon, időben, helyen, mennyiségben és minőségben + szokások, felek közötti gyakorlat ennek hiányában jogszabály kisegítő szabályai adhatnak támpontot. A teljesítés ideje: a felek által rögzített véghatáridő, határidő (tól-ig), határnap (0-24), fix időpont a szolgáltatás rendeltetéséből megállapítható teljesítési időpontban a teljesítés előkészítéséhez szükséges idő elteltével haladéktalanul köteles teljesíteni. Idő előtti teljesítés: a jogosult köteles elfogadni, ha az lényeges jogi érdekét nem sérti, és a kötelezett az ezzel járó többletköltséget viseli. Mindez nem érinti a másik fél szolgáltatása teljesítésének esedékességét. A teljesítés helye: a kötelezettneka kötelem keletkezésének időpontja szerinti telephelye, ennek hiányában székhelye, természetes személy esetén lakóhelye, ennek hiányában szokásos tartózkodási helye. több telephely közül az, amely a kötelemmel a legszorosabb kapcsolatban áll. Teljesítésigazolás: nem kötelező, de célszerű, megkönnyíti a teljesítés tényének, körülményeinek bizonyítását. Elszámolás több egynemű tartozás esetén, ha a felajánlott teljesítés nem fedezi valamennyi tartozását: a kötelezett rendelkezése irányadó ennek hiányában a másik fél döntheti el, hogy az esedékes, nem vitás tartozások közül melyik tartozásra számolja el. ha egyik fél sem rendelkezett, a teljesítést a régebben lejárt, azonos lejárat esetén a kevésbé biztosított, egyenlő mértékben biztosított követelések közül a kötelezettre terhesebb tartozásra kell elszámolni. ha a teljesítés még ez alapján sem számolható el, azt valamennyi tartozásra arányosan kell elszámolni. 13 A pénztartozás teljesítése [Ptk. 6: és 6:130. ] Készpénzben Módja Jogosult számlájára való befizetés/átutalás átvételének időpontjában Pénztartozás idő előtti teljesítését a jogosult köteles elfogadni. (Fogyasztói szerződésben ezt kizárni v. díjhoz kötni semmis) Teljesítésének helye: készpénzfizetés esetén a jogosult telephelye, hiányában székhelye, (lakóhely, tartózkodási hely). kötelem keletkezésének nem készpénzfizetés esetén jogosult fizetési számláját vezető bank telephelye, székhelye. időpontja szerint ha a jogosultnak több fizetési számlája van, a kötelezettet választási jog illeti meg. Pénzneme: a teljesítés helyén és idején érvényben lévő pénznemben a más pénznemben meghatározott pénztartozást a teljesítés helye szerinti jegybank által a teljesítés idején meghatározott árfolyamon ha ilyen nincs, pénzpiaci árfolyamon kell átszámítani (kirovó lerovó pénznem) Elszámolás több tartozás esetén, ha a pénztartozás teljesítéseként fizetett összeg az egész tartozás kiegyenlítésére nem elég: a jogosult rendelkezése szerinti rendben kell elszámolni A teljesítés időpontja (érkezési elv) mikor a jogosult fizetési számláján a számlavezető bank jóváírta / kellett volna írnia ha a jogosult egyértelmű szándéka nem ismerhető fel -elsősorban a költségekre, majd a kamatokraés végül a főtartozásra kell elszámolni. 14 A pénztartozás teljesítési időpontjának meghatározás [Ptk. 6:130. ] Szerződéses szabadság elve: a felek határozzák meg a szerződésben 2011/7/EU Irányelv Szerződéses rendelkezés hiányában 30 napon belül kell teljesíteni: a jogosult fizetési felszólításának vagy számlájánakkézhezvételétől számítottan. a jogosult teljesítésétől számolva, ha a felszólítás vagy számla kézhezvétele a jogosult teljesítését megelőzte; a felszólítás vagy számla kézhezvételének időpontja nem állapítható meg egyértelműen vagy a megállapodás szerint a kötelezettnek a felszólítás/számla bevárása nélkül teljesítenie kell fizetési kötelezettségét. Vállalkozások közötti szerződés esetén max. 60 nap: a fenti rendelkezésektől a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul a jogosult hátrányára eltérő szerződési feltételt -mint tisztességtelen kikötést -a jogosult megtámadhatja. az ellenkező bizonyításáig tisztességtelen kikötésnek kell tekinteni a feltételt, mely 60 napnál hosszabb határidőt határoz meg. Szerződő hatóság vállalkozással kötött szerződése esetén: a teljesítési idő a 30 napot csak akkor haladhatja meg, ha a felek a pénztartozás halasztott teljesítésében állapodtak meg, feltéve hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt, de max. 60 nap.(az ezt meghaladó rész semmis) a jogosult a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megsértésével egyoldalúan és indokolatlanul hátrányára eltérő feltételként a 60 napot meg nem haladó teljesítési határidő kikötését is megtámadhatja. 15 Kamat I. Ügyleti / teljesítési / egyenértéki kamat (a tartozás keletkezésétől az esedékességig jár) [Ptk. 6:47. ] felek által a szerződésben meghatározott kamat törvényes kamat: pénztartozás után - ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik - kamat jár. kamat = jegybanki alapkamat, az érintett naptári félév 1. napján érvényes kamat irányadó a teljes naptári félévre idegen pénznemben való pénztartozás esetén a kamat = a kibocsátó jegybanki alapkamat/ a pénzpiaci kamat. II. Késedelmi kamat (késedelem esetén a tartozás esedékességétől a tényleges teljesítésig jár, kimentés esetén is) [6:48. ] diszpozitív szabály: a felek a szerződésben meghatározhatják a késedelmi kamat mértékét törvényes késedelmi kamat akkor is jár, ha a pénztartozás eredetileg kamatmentes volt: késedelmi kamat = jegybanki alapkamat, az érintett naptári félév 1. napján érvényes irányadó a naptári félévre idegen pénznemben való pénztartozás esetén a kamat = a kibocsátó jegybanki alapkamat/ a pénzpiaci kamat ha a pénztartozásra eredetileg is kamat jár, a kötelezett a késedelembe esés időpontjától az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félév 1. napján érvényes jegybanki alapkamat 1/3-ával megegyező késedelmi kamatot, de összesen legalább a jegybanki alapkamattal egyező mértékű kamatot köteles fizetni. Vállalkozások közötti késedelmi kamat [Ptk. 6:155. (1) bek.] 2011/7/EU Irányelv késedelmi kamat = jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke. a késedelmi kamatot kizáró szerződési feltétel semmis, kivéve, ha a kötelezett késedelme esetére kötbért fizet. Szerződő hatóság vállalkozással kötött szerződése esetén megszorítások (kizárás mellett az alacsonyabb mértékű késedelmi kamata kikötés is semmis, a kezdő nap pedig a Ptk. szerinti fizetési határidőt követő nap lehet) 16

5 Behajtási költségátalány költségátalány [Ptk. 6:155. (2) bek.] 2011/7/EU Irányelv Ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró, vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés semmis. NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály , (http://www.nav.gov.hu/nav/ado/tarsasagi/a_behajtasi_koltsegat html) A behajtási költségátalány jellemzői: összege a késedelembe esés napjától külön erre vonatkozó fizetési felszólítás hiányában is megilleti a hitelezőt; összege független a késedelmes pénztartozás mértékétől, a késedelem időtartamától; késedelmenként követelhető az adóstól, és nem számlánként; ha a szerződésben a felek részletfizetésben állapodtak meg, akkor a költségátalány annyi részlet után érvényesíthető, amennyi részlet megfizetésével az adós késedelembe esett; abban az esetben is követelhető, ha a jogosultnak tételesen kimutatható behajtási költsége nem keletkezett; attól függetlenül érvényesíthető, hogy a kötelezett felróhatóan esett-e késedelembe, késedelmét kimentette-e, vagy sem; a szerződésben a késedelmes fizetést megelőzően elengedni, kizárni nem lehet, e rendelkezés semmis; 40 eurónál magasabb összegben is érvényesen meghatározható; a késedelmi kamat összegén felül érvényesíthető. 17 Behajtási költségátalány [Ptk. 6:155. ] A behajtási költségátalány a kötelezetti oldalon A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap előtti időszakhoz kapcsolódó behajtási költségátalányt egyéb ráfordításként számolja el. [Szt. 81. (2) bek. b)] Akkor is, ha a jogosult azt önként történő teljesítés hiányában ténylegesen nem követelte az adóstól, tekintettel arra, hogy a fizetési kötelezettség a törvény alapján a késedelembe esés tényével beáll. A behajtási költségátalány a jogosulti oldalon a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódó és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg rendezett behajtási költségátalány összegét az egyéb bevételek között számolja el. [Szt. 77. (2) bek. b)] Az óvatosság elvét szem előtt tartva a jogosult csak akkor köteles a behajtási költségátalány összegét a könyveiben feltüntetni, ha az hozzá ténylegesen befolyt. Tao. tv. szerinti adóalapot csak a ténylegesen befolyt behajtási költségátalány képez. Lemondás a behajtási költségátalány összegéről A szerződésben a behajtási költségátalány kizárása, ill. 40 eurónál alacsonyabb összegben történő meghatározása semmis, a jogosult azonban a költségátalány iránti igényéről utólag lemondhat, illetve elengedheti, valamint a Ptk-ában rögzített elszámolási sorrendet is megváltoztathatja meg. [ a kötelezett a behajtási költségátalány összegét kivezeti a kötelezettségek közül, és annak összegét rendkívüli bevételként mutatja ki.[szt. 86. (3) bek. h)] a jogosultnak a lemondást nem kell könyvelnie (azaz az elengedéskor nem számol el rendkívüli ráfordítást), nem merül fel a Tao. adóalap-korrekciós tételt. A lemondásnak, elengedésnek nincs ajándékozási, illetve egyéb illetékvonzata. 18 Beszámítás Beszámítás [kötelmek általános szabályai, Ptk. 6: ] Kölcsönös tartozások esetén alkalmazható, egynemű és lejárt követeléseknél. A kötelezett pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénzkövetelését a jogosulthoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámítja. A beszámítás erejéig a kötelezettségek megszűnnek. Az elévült pénzkövetelést is be lehet számítani, ha a beszámítani kívánt pénzkövetelés elévülése a pénztartozás esedékessé válásának időpontjában még nem következett be. Végrehajtható okirattal vagy egyezséggel meghatározott, továbbá közokiratba foglalt pénzkövetelésbe ugyanilyen pénztartozást lehet beszámítani. Végrehajtás alól mentes pénzköveteléssel szemben olyan pénztartozást lehet beszámítani, mely azonos jogalapból ered. Elévülés [kötelmek általános szabályai, Ptk. 6: ] Az időmúlás joghatása: jogvesztés, ha ezt jogszabály kifejezetten így rendeli, a jog illetve követelés megszűnik elévülés: bírói úton nem érvényesíthető, hivatalból nem veszik figyelembe, csak elévülési kifogás alapján, az önkéntes teljesítés azonban nem követelhető vissza Az elévülési idő a követelés esedékességétől kezdődik törvényi: 5 év alatt évülnek el, kiv: ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik: pl. kellékszavatosság: 1 év, ingatlan 5 év, fogyasztói kellékszavatosság: 2 év, fuvarozási, szállítmányozási szerződés : 1 év, veszélyes üzemi felelősség: 3 év, bűncselekménnyel okozott kár a büntethetőség elévülésén belül érvényesíthető, a tulajdonjogi igény nem évül el. a felek írásban eltérhetnek: rövidebb/ hosszabb időben is, de elévülést kizáró megállapodás semmis. Peren kívül és perben egyaránt helye van. Számla kibocsátására nem kerül sor, a kötelezett egyoldalú jognyilatkozata a bizonylat. Beszámításnak nincs helye tartásdíj- és járadékköveteléssel szemben, a túlfizetés esetét kivéve a szándékosan okozott kár megtérítésére irányuló pénzköveteléssel szemben a bírósági eljárásban nem érvényesíthető pénzkövetelés beszámításának nincs helye. 19 Az elévülés nyugvása: Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az elévülés nyugszik: nem telik Az akadály megszűnésétől számított 1 éves- egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetén 3 hónapos - határidőn belül a követelés akkorisérvényesíthető, haazelévülésiidőmáreltelt,vagyabból1évnél-3hónapnál -kevesebbvanhátra. Az elévülés megszakad, és az elévülési idő újrakezdődik: a kötelezett tartozás elismerő nyilatkozata; a kötelem megegyezéssel történő módosítása és az egyezség; Nem elegendő a kötelezett írásbeli felszólítása, pert, fizetési meghagyási eljárást kell indítani! a követelés bírósági eljárásban történő érvényesítése, ha az eljárást befejező jogerős érdemi határozat született, illetve ezt követően a kötelem megegyezéssel való módosítása és a végrehajtási cselekmények is megszakítják az elévülést ÚJ! a követelés csődeljárásban történő bejelentése. 20

6 Érvénytelenség Érvénytelenség [Ptk. 6: ] A magán autonómia korlátja: érvénytelen jognyilatkozat joghatás kiváltására alkalmatlan, nincs kötelem keletkeztető hatása érvénytelen szerződésre jogosultságot alapítani, teljesítést követelni nem lehet. Oka: a szerződés megkötésénél felmerülő hiba Joghatás Eljárás Szempontok Semmiség Megtámadhatóság Ki jogosult hivatkozni rá, illetve pert indítani megkötésének időpontjától érvénytelen (Ha más szerződés érvényességi kellékeinek megfelel, ez utóbbi érvényes, kivéve, ha ez a felek feltehető szándékával ellentétes.) külön eljárásra nincs szükség a bíróság hivatalból észleli akinek ehhez jogi érdeke fűződik vagy akit erre törvényfeljogosít, közérdekben okozott sérelem és uzsorás szerződés esetén az ügyész eredményes megtámadás következtében megkötésének időpontjától érvénytelenné válik másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtt a sérelmet szenvedett fél és az, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik. Határidő nincs a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogás útján Joghatása: akkor is érvényesíthető, ha az 1 év már eltelt. eredeti állapot természetben történő helyreállítása vagy megszűnik, ha a megtámadásra jogosult a megtámadási a pénzbeli ellenérték megtérítése ok ismeretében, a szerződési akaratát megerősíti, vagy a hasznok, károk, kamatok rendezése megtámadás jogáról lemond. 21 Érvénytelenség Érvénytelenségi ok Semmiség Megtámadhatóság Akarati hiba Színlelt szerződés: ha más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni. A jognyilatkozat hibája Alaki hiba:írásba foglalás elmaradását a teljesítés orvosolja, kiv: ingatlan adásvétel, közokirat, teljes bizonyító erejű magánokirat A célzott joghatás hibája Tilos szerződés: jsz-ba ütközik, jsz elkerülő Jó erkölcsbe ütköző Uzsorás szerződés Fiduciáriushitelbiztosíték: pénzkövetelés biztosítására tulajdonjog, más jog vagy követelés átruházására, vételi jog alapítása Fogyasztói jogot csorbító, joglemondó nyilatkozat Fogyasztói szerződésben tisztességtelen kikötés vagy ÁSZF Tévedés:Szerződéskötéskor,lényegeskörülményben, ha a másik fél okozta/felismerte, vagy mindkét fél ugyanabban a téves feltevésben volt,kiv: aki saját tévedését felismerte, kockázatát vállalta Megtévesztés: másik fél szándékosan tévedésbe ejt/tart Jogellenes fenyegetés: másik fél vagy 3. személy részéről és erről a másik fél tudott Feltűnő értékaránytalanság(szerződéskötéskor) anélkül, hogy az ingyenes juttatás szándéka vezetné Az errealapított megtámadási jog kizárható, kiv. a fogyasztói szerződést Tisztességtelen ÁSZF 22 Szerződésszegés Szerződésszegés [Ptk. 6: ] A szerződésszegés nevesített típusai I. Késedelem: 1. A kötelezett késedelme: 2. A jogosult átvételi késedelme II. Hibás teljesítés Rendeltetés szerinti célra alkalmas-e A teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben, termékleírásban, jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek Fogyasztói szerződésnél a teljesítéstől 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy az a teljesítéskor már megvolt A szerződésszegés jogkövetkezményei 1. Követelheti a teljesítést 2. Elállhat a szerződéstől: Ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt Nincs szükség az érdekmúlás igazolására, ha a teljesítés fix határidőhöz kötött volt, vagy a teljesítésre a jogosult póthatáridőt tűzött, és az is eredménytelenül telt el. 3. Késedelmi kamat 4. Behajtási költségátalány 5. A fentieket meghaladó kár megtérítése A kárveszély átszáll a jogosultra, a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint 1. Kellékszavatosság (objektív, nincs kimentési lehetőség, 2 lépcsős rendszer) A szerződő féltől kérhető kijavítás, kicserélés Arányos árleszállítás, a kötelezett költségére maga javítja/javíttatja vagy elállhat A hibát haladéktalanul jelezni kell a kötelezettnek Elévülési idő: teljesítéstől 1 év, fogyasztói szerződéseknél 2 év, ingatlan esetén 5 év 2. Termékszavatosság (A termék forgalomba hozatalkori hibájának természetbeni orvoslása, gyártó = előállító és forgalmazó, kimenthető 3 eset. Elévülés forgalomba hozataltól 2 év.) A fogyasztó az ingó dolog gyártójától a hiba javítását, a termék cseréjét 3. Jótállás (szigorú, a kötelezettnek kell bizonyítania: a hiba a teljesítést követően keletkezett) Akit a szerződés vagy jogszabály alapján jótállás terhel, köteles hibáért helytállni. Meg kell határozni a jótállási időt és a jótállási jogokat(ált. = szavatossági jogok), 23 Az új Ptk. szakít a korábbi egységes kártérítési rendszerrel Szerződésszegéssel okozott kár A felek között már létező szerződés, a felek köre behatárolt Károkozó magatartás: a szerződésszegés Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. [6:142. ] Kimentési ok: szigorú együttes feltételek a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Cél: a kockázatok felek közötti helyes elosztása Kártérítés mértéke: az előrelátható károkra korlátozódik Szerződésen kívül okozott kár Abszolút szerkezetű jogviszony, a károkozás teremt kapcsolatot a károkozó és a károsult között Károkozó magatartás: általános tilalom megszegése: A törvény tiltja a jogellenes károkozást. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. [6:519. ] Minden károkozás jogellenes, kivéve, ha a károkozó a kárt a károsult beleegyezésével okozta; a jogtalan támadás vagy arra utaló fenyegetés elhárítása érdekében a támadónak okozta, és az elhárítással a szükséges mértéket nem lépte túl; szükséghelyzetben okozta, azzal arányban; vagy jogszabály által megengedett magatartással okozta, és a magatartás más személy jogilag védett érdekét nem sérti, vagy a jogszabály a károkozót kártalanításra kötelezi. [6: ] Kimentési ok: felróhatóság hiánya (úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható) Kártérítés mértéke: főszabály a teljes kártérítés 24

7 A szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség (kontraktuális felelősség) 6:142. [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja: a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa. 6:143. [A kártérítés mértéke] (1) Kártérítés címén meg kell téríteni a szolgáltatás tárgyában keletkezett kárt.(teljes kár) (2) A szerződésszegés következményeként a jogosult vagyonában keletkezett egyéb károkat és az elmaradt vagyoni előnyt olyan mértékben kell megtéríteni, amilyen mértékben a jogosult bizonyítja, hogy a kár mint a szerződésszegés lehetséges következménye a szerződés megkötésének időpontjában előre látható volt. (3) Szándékos szerződésszegés esetén a jogosult teljes kárát meg kell téríteni. A károkozó bizonyít A károsult bizonyít A szerződésen kívül okozott kárért való felelősség (deliktuális felelősség) 6:519. Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesüla felelősség alól a károkozó, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. 1:4. (1) [Az elvárható magatartás elve. Felróhatóság] Ha e törvény eltérő követelményt nem támaszt, polgári jogi viszonyokban úgy kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 6:521. [Előreláthatóság] Nem állapítható meg az okozati összefüggés azzal a kárral kapcsolatban, amelyet a károkozó nemlátottelőreésnemiskellettelőrelátnia. 6:522. [A kártérítési kötelezettség terjedelme] (1) A károkozó a károsult teljes kárát köteles megtéríteni. (2) A teljes kártérítés körében a károkozó köteles megtéríteni: a károsult vagyonában beállott értékcsökkenést; az elmaradt vagyoni előnyt; és a károsultat ért vagyoni hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségeket. A kártérítés mértékét csökkenti: A káron szerzés tilalma: a károsult károkozásból származó vagyoni előnyével [6:522. (3)] Különös méltánylást érdemlő körülmények esetén bíróság a kártérítés mértékét csökkentheti[6:522. (4)] A károsulti közrehatás: kármegelőzés, kárelhárítás és kárenyhítés felróható elmulasztása.[6:525. ] A károkozó bizonyít A károsult bizonyít A szerződés megszűnése a szolgáltatás teljesítésével; abbanazesetben,haugyanaz aszemélyleszajogosult ésakötelezett,haetörvény eltérőennemrendelkezik; a kötelezett halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha kötelezettsége személyesen teljesíthető szolgáltatás nyújtására irányult; a jogosult halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, ha a szolgáltatást - annak jellegénél fogva - kifejezetten részére kellett nyújtani; jogszabályban vagy bírósági vagy hatósági határozatban meghatározott egyéb okból. A szerződés megszüntetése a feleknek megszüntetésre irányuló megállapodásával; felmondással - a jövőre nézve (azonnali hatályú vagy rendes ) elállással - visszamenőleges hatállyal(eredeti állapot helyreállítása Egyes szerződések 1. Tulajdonátruházó szerződések: adás-vétel, csere, ajándékozás 2. Használati szerződések: bérlet, lakásbérlet, haszonbérlet, haszonkölcsön 3. Letéti szerződés 4. Biztosítéki szerződések: kezesség, garanciaszerződés 5. Megbízási típusú szerződések: bizomány, közvetítői szerződés, szállítmányozás, bizalmi vagyonkezelés 6. Vállalkozási típusú szerződések: tervezési, kivitelezési, kutatási, utazási, mezőgazdasági vállalkozási, fuvarozási szerződés 7. Forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződés 8. Hitel- és számlaszerződések: hitel, kölcsön- és betétszerződés, folyószámla szerződés, faktoring, pénzügyi lízing 9. Biztosítási szerződések: kárbiztosítás, élet-, baleset-, egészségbiztosítás, felelősségbiztosítás, összegbiztosítás, Tartási és életjáradéki szerződés 28

8 Tulajdonátruházó szerződések : adásvétel, csere, ajándékozás [Ptk. 6: ] Az adásvételi szerződés különös szabályai Eladó: dolog tulajdonjogának átruházása Vevő: a vételár megfizetése és a dolog átvétele Tárgya: dolog, jog, kötelezettség (engedményezés, jogátruházást, kötelezettségátvállalás, szerződésátruházás[ ]) Adásvétel kellékei: szerződés(ingatlanról írásban, ellenjegyzett) + dolog birtokbaátadás, ingatlannál nyilvántartási bejegyzés A szerződés minimális tartalma: felek, adásvétel tárgya, vételár, végleges tulajdonátruházára vonatkozó szándék Különös nemei Elővásárlási jog Visszavásárlási jog Vételi jog Eladási jog Részelvétel Megtekintésre vétel Próbára vétel Minta szerinti vétel Adásvételi szerződés altípusai Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvétele Saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés A vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés 29 Használati szerződések: bérlet,, lakásbérlet, haszonbérlet, haszonkölcsön Bérbeadó: meghatározott dolog időleges használatának átengedésére Tárgya: dolog vagy jog haszonkölcsön [Ptk. 6: ] Bérlő: a dolog átvételére és bérleti díj fizetésére köteles Időtartama: határozatlan vagy határozott (haszonbérletnél az ágazati jogszabályok időbeli korlátokat szabnak) Határozott idő lejártát követő továbbhasználat esetén, ha bérbeadó 15 napon belül nem tiltakozik, határozatlan idejűvé alakul Felmondási jog: határozott idejű bérlet rendes felmondással felmondható (t.hó 15-ig a hónap végére), kivéve a lakásbérletet A bérlő örökösei 30 napon belül a határozott idejű bérletet is felmondhatják, a kezdő napot a Ptk., rögzíti. (Határozatlan idejű mg-i haszonbérlet 6 hónapos felmondással gazdasági év végére mondható fel.) Albérletbe adáshoz a bérbeadó hozzájárulása szükséges (mezőgazdasági haszonbérlet tárgya alhaszonbérletbe adható) A bérlet nem akadálya a dolog átruházásának, az új tulajdonos a korábbival egyetemlegesen felel (fel is mondhatja a szerződést ha a korábbi tulajdonos a bérlet lényeges feltételei tekintetében megtévesztette őt). Lakások és helyiségek bérletéről 1993:LXXVIII. tv. Pl. kaució: max. 3 havi díj, felmondás szabályai, bérlő felróható magatartás Haszonbérletnél ágazati törvények: termőföld (2013: CXXII), erdő (2009:XXXVII), vadászat (1996:LV), halászati jog (2013:CII.) Pl. időbeli korlátok: termőföld 1-20 év, erdő vágásérettség +15 év, halászat 5-15 év Ptk. alapján kötelező az írásbeliség! Haszonkölcsön: dolog használatának időleges átengedése ingyenesen Letét: letéteményes a letett dolog őrzésére majd visszaadására szerződik, elkülönítve kezeli, kiv: gyűjtő letét helyettesíthető dologra, rendhagyó letétnél a használat és rendelkezés joga is megilleti, a szálloda felelőssége speciális [6: ] Biztosítéki szerződések: kezesség,, garanciaszerződés [Ptk. 6: ] Kezes vagy garantőr: Ha a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni Kötelező a szerződés írásba foglalása. Kötelezett Jogosult alapjogviszony Kezesség: egy vagy több, fennálló vagy jövőbeli, feltétlen vagy feltételes, meghatározott vagy meghatározható összegű pénzkövetelés vagy pénzben kifejezhető értékkel rendelkező egyéb kötelezettség biztosítására vállalható. járulékos jellegű személyi biztosíték (fő-, mellékköt.), a jogosult tájékoztatni köteles a kezest a kötelezettség körülményeiről keretbiztosítéki jellegű kezesség egy vagy több jogviszonyból eredő valamennyi kötelezettségre kiterjed(20% változás) főszabály: minden kezesség sortartó(felek megállapodhatnak kézfizető kezességben) esedékesség: mikor a jogosult felhívja teljesítésre, igazolja, hogy a kezestől sikertelenül kísérelte meg behajtani kártalanító kezesség csak sikertelen végrehajtást követően fordulhat a jogosult a kezeshez határozatlan idejű kezességnél a felmondási idő 3 hónap Garanciaszerződés: bárki lehet garantőr, származhat szerződésből és egyoldalú nyilatkozatból is; a szerződés általában visszterhes önálló: a garantőr nem hivatkozhat a jogosulttal szemben a kötelezettet megillető kifogásokra, beszámításra(csak sajátára) a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő felszólítás esetén a garantőr köteles a kötelezettet értesíteni és teljesíteni, csak nyilvánvalóan csalárd lehívás esetén tagadhatja meg a teljesítés (pl. hamis okirat, érvénytelen alapjogviszony,) határozatlan időre is szólhat, mely csak 3 év elteltével mondható fel 3 hónapos felmondási idővel Megbízási típusú szerződések [Ptk. 6: ] Megbízott: a rábízott feladat, ügy GONDOS, SZAKSZERŰ ELLÁTÁSA Megbízó: átvétel és díjfizetés Az ügy ura a megbízó: a megbízott a megbízó utasításai szerint köteles eljárni eltérés csak a megbízó érdekében(értesítés) Szakszerűtlen/célszerűtelen utasítás esetén a megbízott választhat: eláll/felmond vagy a megbízó kockázatása végrehajtja Megbízási díj akkor is jár, ha a megbízás nem valósítja meg az elvárt eredményt (gondossági kötelem, pl. ügyvédi megbízás) Kiköthető sikerdíj, mely csak eredményes feladatellátás esetén jár ettől még nem minősül vállalkozási szerződésnek! Tartós megbízás esetén (több, előre meg nem határozott mennyiségű, rendszeresen vagy rendszertelenül jelentkező, előre meghatározott típusú feladata ellátására köteles) a felmondás joga korlátozható: meghatározott idő elteltéhez köthető A megbízási szerződés altípusai: bizomány, szállítmányozás, + 2 új típus: közvetítői szerződés, bizalmi vagyonkezelés Bizományi szerződés: a bizományos a megbízó javára a saját nevében ingó dologra adásvételi szerződés kötésére, a megbízó a díjfizetésére köteles (más szerződésre is vonatkozhat, kiv. ingatlan tulajdonjog megszerzés: semmis); lehet vételi v. eladási bizomány; a bizományos maga is megkötheti az adásvételt a megbízóra legkedvezőbb feltételekkel(belépés), Közvetítői szerződés: a közvetítő megbízója és harmadik személy között szerződés megkötésének elősegítésére irányuló tevékenység folytatására (ügyfél felkutatása, feltételek kitárgyalása), a megbízó a szerződéskötések után díjfizetésre köteles. A közvetítő szerződés megkötésére ill. teljesítés elfogadásra nem jogosult, kivéve az ún. tartós közvetítői szerződést amikor a közvetítő a megbízó nevében szerződéskötésre is jogosult. [2000:CXVII. A kereskedelmi ügynöki tevékenységről +86/653/EGK irányelv felmondás részletei), szerződés felmondásakor kártalanításra jogosult. Versenykorlátozó záradék(2 év)

9 Bizalmi vagyonkezelés [Ptk. 6: ] 1/3. Hárompólusú jogviszony: a vagyonkezelő a vagyonrendelő által tulajdonába adott dolgok, ráruházott jogok és követelések (kezelt vagyon) saját nevében a kedvezményezett javára történő kezelésére, a vagyonrendelő díj fizetésére köteles. A szerződést írásba kell foglalni, de közokiratba foglalt visszavonhatatlan egyoldalú nyilatkozattal is alapítható. Kedvezményezett: A vagyonrendelő határozza meg a kedvezményezettet/kedvezményezettek körét(név, feltételek, utalás) Feljogosíthatja a vagyonkezelőt a kedvezményezett személyének kijelölésére, részesedésének meghatározására A vagyonkezelő is lehet kedvezményezett, kizárólagos kedvezményezetté nevezése azonban semmis A vagyonrendelő rendelkezhet úgy, hogy meghatározott körülmények bekövetkezése esetén vagy meghatározott idő elteltével a kezelt vagyon részben vagy egészben rá, jogutódaira vagy meghatározott harmadik személyre száll. Vagyonkezelő: Egy vagy több természetes illetve jogi személy, Üzletszerű folytatása hatósági engedély köteles (2014. évi XV. tv.), főtevékenysége a bizalmi vagyon kezelés A vagyonrendelő és a vagyonkezelő ugyanaz a személy is lehet(közokiratba foglalás szükséges) Díjazásra tarthat igényt Vagyonrendelő Utasítási joga nincs, a vagyonkezelés korlátja: a kedvezményezett érdekeinek elsődlegessége Tájékozódhat, ellenőrzési joga van A jogviszony fokozott bizalmi jellege okán bármikor visszahívhatja a vagyonkezelőt, de köteles másikat jelölni (halála után a bíróság jelölhet másik vagyonkezelőt, ha a korábban kijelölt vagyonkezelő szerződést szeg.) 33 Bizalmi vagyonkezelés 2/3. A szerződés központi eleme a vagyonrendelés: Pontosan meg kell jelölni a vagyonkezelésbe kerülő dolgokat, jogokat, követeléseket. A kezelésbe adott vagyon a vagyonkezelő tulajdonába megy át: birtokolja/ használja, hasznosítja/ rendelkezhet vele A vagyonkezelő saját vagyonától és az általa kezelt egyéb vagyonoktól el kell különíteni, külön nyilvántartani (vélelem). A kezelt vagyon részét képezik a kezelt vagyontárgy helyébe lépő vagyontárgy, biztosítási összeg, kártérítés vagy más érték, továbbá mindezek hasznai, akkor is, ha nem szerepelnek a nyilvántartásban. A kezelt vagyon tárgyaira a vagyonkezelő házastársa, élettársa, továbbá személyes hitelezői és a vagyonkezelő által kezelt más vagyonok hitelezői nem támaszthatnak igényt. A kezelt vagyon nem része a vagyonkezelő hagyatékának. A kedvezményezett hitelezői sem tarthatnak igényt a kezelt vagyonra, csak a kedvezményezett részére való kiadás után. Ha a vagyonkezelő jogosulatlanul ruház át harmadik személyre a kezelt vagyonhoz tartozó vagyontárgyat, a vagyonrendelő és a kedvezményezett jogosult azt visszakövetelni, ha a harmadik személy nem volt jóhiszemű vagy nem visszterhesen szerzett. A vagyonkezelő felelőssége A vagyonkezelő kötelezettségeinek megszegéséért a szerződésszegésért való kártérítési felelősség szabályai szerint felel. A vagyonkezelő a kezelt vagyonnal felel a vállalt kötelezettségek teljesítéséért. A vagyonkezelő saját vagyonával korlátlanul felel a kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségekből eredő követelések teljesítéséért, ha azok a kezelt vagyonból nem elégíthetők ki, és a másik fél nem tudta és nem is kellett hogy tudja, hogy a vagyonkezelő kötelezettségvállalása túlterjed a kezelt vagyon keretein. 34 Bizalmi vagyonkezelés 3/3. A bizalmi vagyonkezelés megszűnése a kezelt vagyon elfogy; a vagyonkezelő a vagyonkezelést felmondja, a felmondást követő 3 hónap elteltével; a vagyonnak 3 hónapot meghaladóan nincs vagyonkezelője, a vagyonkezelői megbízás megszűnésének időpontjában; a vagyonrendelő volt az egyetlen kedvezményezett, az ő halálának időpontjában 50 év elteltével a határozatlan időtartamra vagy az 50 évnél hosszabb határozott időtartamra szóló is. Elszámolási kötelezettség a bizalmi vagyonkezelés megszűnésekor esetén a vagyonkezelőt elszámolási és tájékoztatási kötelezettség terheli. a vagyonkezelő az elszámolásig köteles megtenni a bizalmi vagyonkezelés tartalma szerint szükséges intézkedéseket. a kezelt vagyont a vagyonrendelő által kijelölt új vagyonkezelőnek, ilyen hiányában a vagyonrendelőnek köteles kiadni, kezelt vagyon terhére vállalt kötelezettségek a kezelt vagyon részeként háramlanak tovább. Egyebekben a bizalmi vagyonkezelésre a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. 35 Vállalkozási típusú szerződések [Ptk. 6: ] Vállalkozó: Tevékenységgel elérhető EREDMÉNY létrehozása, rendeltetésszerű használatra megrendelő igényei szerint alkalmas mű Megrendelő: a mű átvétele és díjfizetés Írásba foglalás csak bizonyos típusoknál: tervezési, kivitelezési, utazási szerződés Szerződés tartalma: felek, Ptk., ágazati jogszabályok, felek közötti szokások/gyakorlat, üzletági gyakorlat, ÁSZF A vállalkozó feladata/felelőssége: a munka biztonságos, szakszerű, gazdaságos, határidőre történő elvégzésének felmérése, megszervezése megrendelő utasításainak megfelelően(cél-/szakszerűtlen: figyelmeztetés, jogszabályt sért/veszélyeztet: megtagadás) a munkaterületet illetve az anyagot biztosíthatja a vállalkozó,vagy a megrendelő egyaránt(ellenőrzési jog) közreműködőt vehet igénybe, akiért felelősséggel tartozik; több vállalkozó együttműködése: generál kivitelező, fővállalkozó a munkálatokat saját költségén végzi, melyet a vállalkozói díj fedez (anyag, munka, rezsi, többletmunka) átalány vagy tételes díjelszámolásban is megállapodhatnak (biztosítására a vállalkozót a megrendelő vállalkozási szerződés révén birtokába jutott dolgain anyag, szerszám, gépek a zálogjog illeti meg) pótmunka: utóbb megrendelt munka díja tételes elszámolással történik határidőben történik a teljesítés, ha az átadás-átvétel a teljesítési határidőn belül megkezdődik A megrendelő a munkálatok megkezdése előtt bármikor elállhat, utána felmondhatja a szerződés elszámolás mellett(díj, kár) A vállalkozás altípusai: tervezési, kivitelezési, kutatási, utazási, mg-i vállalkozási, fuvarozási, közszolgáltatási szerződés [1997:LXXVIII. Étv., 191/2009. (IX.15.) Kr. Építőipari kivitelezésről, 213/196. (XII. 23.) Kr., 281/2008. (XI.28.) utazásszervezésről]

10 A forgalmazási és jogbérleti (franchise) szerződés [Ptk. 6: ] Cél: az áru/szolgáltatás fogyasztóhoz történő eljuttatása különböző értékesítési csatornákon keresztül. Forgalmazási szerződés: Szállító: meghatározott ingó dolog (termék) a forgalmazó részére történő eladása Jogbérleti(franchise) szerződés Jogbérletbe adó:szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználási, hasznosítási vagy használati jogok engedélyezésére köteles A forgalmazó, illetve a jogbérletbe vevő az értékesítés során a saját nevében és a saját kockázatára jár el. A szállítót és a jogbérletbe adót utasítási és ellenőrzési jog illeti meg. Közös érdek a termék/szolgáltatás jó hírnevének megőrzése, és minél eredményesebb forgalmazása, melynek érdekében együttműködnek (tájékoztatás, információ, reklám átadása) Az új termékfelelősségi szabályok érvényesülésének jelentős terepe. Jogbérleti szerződésnél speciális megszűnési szabályok, felmondási idő. Forgalmazó: a terméknek a szállítótól történő megvételére és annak saját nevében és saját javára történő eladására köteles Jogbérletbe vevő: termékeknek, illetve szolgáltatásoknak a szerzői és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, illetve védett ismeretnek (know how Ptk. 2:47. ) a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díj fizetésére köteles Hitel-és számlaszerződések [Ptk. 6: ] A hitel- és számlaszerződések altípusai: Az egyik szerződés kötő fél MNB engedély kötles köteles tevékenységre feljogosított intézmény(hpt. 2013:CCXXXVII. tv.) 1. betétszerződés: betétes a bank számára betétet(pénzösszeg) nyújt, melyet az köteles fogadni, majd kamattal visszafizetni 2. folyószámla szerződés: a felek meghatározott jogviszonyból származó, beszámítható követeléseik egységes számlán való nyilvántartására és elszámolására kötelesek 3. fizetési számla szerződés: a számlavezető a számlatulajdonos pénzforgalmának lebonyolítása érdekében folyószámla nyitására és vezetésére, a számlatulajdonos díj fizetésére köteles. 4. fizetési megbízási szerződés: a megbízott meghatározott pénzösszegnek a megbízó utasítása szerint, a kedvezményezett részére történő fizetésére, a megbízó díj fizetésére köteles. Főszabály szerint alanya bárki lehet, üzletszerű folytatás MNB köteles tevékenység 1. hitel szerződés: a hitelező hitelkeret rendelkezésre tartására, és a rendelkezésre tartott összeg erejéig kölcsönszerződés, kezességi szerződés, garanciaszerződés vagy egyéb hitelművelet végzésére vonatkozó más szerződés megkötésére, az adós díj fizetésére köteles. Az adós bármikor felmondhatja 2. kölcsön szerződés: a hitelező meghatározott pénzösszeg fizetésére (kölcsön nyújtás), az adós a pénzösszeg szerződés szerinti későbbi időpontban a hitelezőnek történő visszafizetésére és kamat fizetésére köteles. 3. faktoring 4. pénzügyi lízing Faktoring [6: ] 1/2. Faktoring 2/2. Joggyakorlat(a korábbi Ptk. nem nevesíti, atipikus szerződés) Adós lejárt követelés Harmadik személy(kötelezett) (alapjogviszony) Faktoring szerződés alapján a faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles; ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. értékesíti a követelést Követeléskezelő cég(faktor) behajtja Az új Ptk. szerint a faktoring a kölcsönszerződés egyik altípusa, így annak finanszírozási jellegét hangsúlyozza. Adós még nem esedékes követelés Harmadik személy(kötelezett) (alapjogviszony) értékesíti a követelést a faktor részére teljesít ha a 3. személyesedékességkor nem teljesít, a faktort visszakereseti jog illeti meg az adóssal szemben, a faktor tehát(főszabályként) behajtási tevékenységet nem végez Követeléskezelő cég(faktor) A faktor köteles a faktorálás tényét és az adós személyét a hitelbiztosítéki nyilvántartásba bejegyezni. Nyilvántartásba vétel hiányában a követelés az engedményezés ellenére nem száll át a faktorra, és a faktort a követelésen olyan jogok illetik meg, mint azt a zálogjogosultat, akinek a követelésen alapított zálogjogát nem jegyezték be a hitelbiztosítéki nyilvántartásba. A faktor jogosult a szerződést felmondani, ha az adós a fizetőképességére és az átruházott követelés jogi helyzetére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; az adós vagyoni helyzetének lényeges romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti megtérítési kötelezettségének a teljesítését; az átruházott követelés kötelezettjének vagyoni helyzete oly mértékben romlik, hogy az veszélyezteti a teljesítését. Az adós köteles a faktortól kapott összeget+kamatot visszafizetni, a faktor a követelést visszaengedményezni az adósra. Több követelés átruházása esetén a faktor jogosult egyes követelések tekintetében felmondani a szerződést. A szerződésre egyebekben a kölcsön szabályait kell megfelelően alkalmazni

11 Pénzügyi lízingszerződés [Ptk. 6: ] 1/2. Pénzügyi lízingszerződés alapján a lízingbeadó a tulajdonában álló dolog vagy jog (lízingtárgy) határozott időre történő használatba adására, a lízingbevevő a lízingtárgy átvételére és lízingdíj fizetésére köteles, ha a szerződés szerint a lízingbevevő a lízingtárgy gazdasági élettartamát elérő vagy azt meghaladó ideig való használatára, illetve ha a használat időtartama ennél rövidebb, a szerződés megszűnésekor a lízingtárgy ellenérték nélkül vagy a szerződéskötéskori piaci értéknél jelentősen alacsonyabb áron történő megszerzésére jogosult, vagy a fizetendő lízingdíjak összege eléri vagy meghaladja a lízingtárgy szerződéskötéskori piaci értékét. A lízingbevevő jogai: birtokátruházástól használja a lízingtárgyat, szedi hasznait, viseli terheit, költségeit és a kárveszélyt A lízingtárgy használatára és átruházására a bérleti szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. Ha a lízingbevevő jogosult a lízingtárgy tulajdonjogának megszerzésére, e jogát a lízingbeadó hozzájárulása nélkül jogosult harmadik személyre átruházni. Nyilvántartásba-vételi kötelezettség: a lízingbeadás tényét és a lízingbevevő személyét Ingatlan - az ingatlan-nyilvántartásba a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg ill. a birtokátruházásig Ingó dolog vagy jog - a megfelelő lajstromba ill. a hitelbiztosítéki nyilvántartásba Nyilvántartásba vétel hiányában a lízingbevevőtől jóhiszeműen és ellenérték fejében szerző harmadik személy átruházással megszerzi az ingó dolog tulajdonjogát, illetve a jogot; és a lízingbevevő megszerzi a lízingbevevő által az ingó dolgon, illetve a jogon javára alapított zálogjogot 41 Pénzügyi lízingszerződés 2/2. Szavatossági jogok érvényesítése megoszlik a lízingbeadó és a lízingbevevő között: A lízingbeadó terheli: jogszavatosság: szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs a lízingtárgyon olyan joga, amely a lízingbevevőt a használatban korlátozza vagy a lízingtárgy használatát megakadályozza. kellékszavatosság a lízingtárgy hibája miatt csak akkor terheli, ha közreműködött a lízingtárgy kiválasztásában, vagy szavatossági jogairól a lízingbevevő hozzájárulása nélkül lemondott. A kellékszavatosság kötelezettjével szemben: a kijavításra és a kicserélésre irányuló igényt a lízingbevevő a lízingbeadó képviselőjeként köteles érvényesíteni; az árleszállításra és az elállásra vonatkozó igényt a lízingbeadó köteles érvényesíteni. A lízingbeadó jogosult a szerződést felmondani, ha a lízingbevevő a fizetőképességére vonatkozó vizsgálatot akadályozza; vagyoni helyzetének romlása, ill. fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti kötelezettségének a teljesítését a lízingbeadó felhívása ellenére folytatja a nem rendeltetésszerű/szerződésnek egyébként nem megfelelő használatot; szavatossági jogainak érvényesítésére irányuló kötelezettségének felhívás ellenére nem tesz eleget; az őt terhelő lízingdíj, költség/teher megfizetését elmulasztotta, és a lízingbeadó megfelelő határidő tűzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel a fizetésre felszólította, és a lízingbevevő e határidő elteltéig sem fizetett. 42 Köszönöm a figyelmet!

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd

Jogszabályi változások. Dr. Baltás Dániel ügyvéd Jogszabályi változások Dr. Baltás Dániel ügyvéd 1 Lényeges változások! A 2011/7 EU Irányelv (a kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó késedelmes fizetések elleni fellépésről) alapján 2013. július 01. napján

Részletesebben

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv

KÖTELMI JOG Hatodik Könyv KÖTELMI JOG Hatodik Könyv Kötelem: kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. MIRE IRÁNYULHAT? valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől

Részletesebben

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK

ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK ALANYVÁLTOZÁSRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEK; BIZTOSÍTÉKI SZERZŐDÉSEK; HITEL- ÉS SZÁMLASZERZŐDÉSEK DR. GÁRDOS PÉTER HVG-ORAC SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN BUDAPEST 2014. NOVEMBER 25. SZERZŐDÉSEK AZ ÚJ PTK. ALAPJÁN

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben

A megtámadható szerződések

A megtámadható szerződések A megtámadható szerződések Szolgáltatás-ellenszolgáltatás közötti feltűnő nagy értékkülönbség a szerződés megkötésének időpontjában, anélkül, hogy az egyik felet az ajándékozás szándéka vezetné; Tévedés:

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN?

SZERZŐDÉSSZEGÉS. Publikációk Tájékoztató Anyagok 2006. december 18. A TELJESÍTÉS MEGTAGA- DÁSA JOGOSULT KÉSEDELME KÖTELEZETT KÉSEDELME MIKOR ÁLL FENN? SZERZŐDÉSSZEGÉS MIKOR ÁLL FENN? A kötelezett késedelembe esik, ha A szerződésben megállapított / a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható teljesítési idő eredménytelenül eltelt más esetekben,

Részletesebben

szócikk rovat terjedelem

szócikk rovat terjedelem rész szócikk rovat terjedelem adásvételi szerződés ajándék visszakövetelése ajándékozási szerződés alkalmatlan idő átadás-átvételi eljárás átalánydíj balesetbiztosítási szerződés belépési jog bérleti szerződés

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK

BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK ÉPÍTÉSI JOG BUDAPESTI MÛSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR ÉPÍTÉSKIVITELEZÉSI ÉS SZERVEZÉSI TANSZÉK DR. LŐRINCZ ÉVA SZERZŐDÉSJOGI ALAPISMERETEK 2 A SZERZŐDÉS A szerződés: két vagy több

Részletesebben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben

Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Üzleti reggeli 2014. 06. 27. Új Ptk. - változások az üzleti életben Dr. Kovács László Email: kovacs.laszlo@gtk.szie.hu Főbb témakörök 1. Röviden a Ptk. szerkezetéről 2. Átállási határidők - a régiről az

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS

HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK HARMADIK SZEMÉLY RÉSZÉRŐL FELAJÁNLOTT TELJESÍTÉS A törvény lehetővé teszi azt, hogy meghatározott feltételek fennállása esetén a kötelezett helyett - szerződéses jogviszonyban nem

Részletesebben

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben

Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben Az új Ptk. szabályozási rendszere Kódex jellegű szabályozás (családjog, társasági jog, szövetkezeti jog beolvad, de pl. a munkajog nem (2012. évi I. tv.)!) Gazdasági vonatkozású újdonságok a Polgári Törvénykönyvben

Részletesebben

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel

Behajtási költségátalány könyvvizsgálói szemmel BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu Behajtási költségátalány könyvvizsgálói

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére

Részletesebben

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG

A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG A/1. A POLGÁRI JOG ÉS CSALÁDI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény

Részletesebben

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel

Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel Fvarozási és Szállítmányozási Szerződés 2 Fvarozási Szerződés I. jogforrások Ptk 6. könyv XV.

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok

Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Ha nem fizet a vevő Szerződéses biztosítékok Előadó: Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2013. szeptember 17. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások engedményezés jótállás

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI A PTK., MT. PTK. I. A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVRŐL SZÓLÓ 2013. ÉVI V. TÖRVÉNY Az új Ptk. megalkotásának folyamata Az új Ptk. elkészítésének célkitűzései magánautonómia

Részletesebben

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23.

Egyes szerződések. Villamosmérnök szak DE TTK. Debrecen, 2010. március 23. Egyes szerződések Villamosmérnök szak DE TTK Debrecen, 2010. március 23. Fogalma: az egyik fél, az eladó köteles az általa eladott dolog tulajdonjogát a másik szerződő félre, a vevőre átruházni és a dolgot

Részletesebben

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI

A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI A RÉSZVÉNY-ELŐÁLLÍTÁS JOGI KÉRDÉSEI ÉS AZ ÚJ PTK. RÉSZVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÚJ RENDELKEZÉSEI DR. TOMORI ERIKA CODEX NAPOK 2014 VÁLTOZIK-E AZ ÉRTÉKPAPÍR

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens

Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján. ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens Az érvénytelenséggel kapcsolatos várható gyakorlat az új Ptk. alapján ELŐADÓ: Sándor István ügyvéd, habilitált egyetemi docens Semmisségi okok akarathibából eredően: cselekvőképtelenség, színlelt szerződés,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére

Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Tájékoztató fizetési késedelemmel rendelkező adósok részére Alapvető fogalmak: Adós Az a természetes személy, természetes személy vállalkozó, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet,

Részletesebben

A Számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek 2014. évi változásai

A Számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek 2014. évi változásai A Számviteli törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek 2014. évi változásai Reizingerné Dr. Ducsai Anita 2014. szeptember 18. Számvitel Könyvvezetés USA dollárban Természetbeni osztalékfizetés elszámolása

Részletesebben

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12.

AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. AZ UTÓBBI IDŐSZAK TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSAI: PTK., MT., A MUNKAJOG VILÁGA SZEKSZÁRD, 2014. DECEMBER 12. A MUNKAJOGI SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSAINAK ALAPJAI (2014) 2012. évi I. törvény (Mt.) 2013. évi V. törvény (Ptk.)

Részletesebben

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25.

Üzleti szerződések adótervezése. Budapest, 2011. október 25. Üzleti szerződések adótervezése Budapest, 2011. október 25. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó ADÁSVÉTEL Ptk. 365. piaci érték Értékpapír szerzési értéke Szja tv 77/A. Értékpapír szerzési értéke

Részletesebben

Az elévülés szabályai

Az elévülés szabályai Az elévülés szabályai Szerző: Szimuly László 2013. október 31. Bevezetés A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény az elévülést a szerződés megszűnésének egyes esetei című fejezetben tárgyalja.

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről

PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás. 1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről PTK-1959. IV.törvény XLI. fejezet - A fuvarozás 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről [Egységes szerkezetben a Ptk. hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelettel

Részletesebben

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél

2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél 2014. május 14. A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései Jogi hírlevél A behajtási költségátalány alkalmazásának gyakorlati kérdései A Deloitte Legal Szarvas, Erdős és Társai i Iroda

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok

1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről. XLV. fejezet. A biztosítás. 1. Közös szabályok 1959. évi IV. Törvény a Polgári Törvénykönyvről XLV. fejezet A biztosítás 1. Közös szabályok 536. (1) Biztosítási szerződés alapján a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds

Az új Munka Törvénykönyve. Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Az új Munka Törvénykönyve Dr. Komlódi Katalin Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Általános magatartási követelmények Az adott helyzetben általában elvárható magatartás ÚJ! Jóhiszeműség és tisztesség

Részletesebben

Internetjogi változások 2014.

Internetjogi változások 2014. Dr. Keisz Nikolett Dr. Krausz Miklós Dr. Garai Zsófia ügyvéd Dr. Rácz József ügyvéd Dr. Pál Zoltán ügyvédjelölt Net-jog Internetjogi Tanácsadó Iroda Internetjogi változások 2014. Összefoglaló 2014. jelentős

Részletesebben

Könyvelők felelőssége az új PTK szerint Könyvelői szerződés

Könyvelők felelőssége az új PTK szerint Könyvelői szerződés Könyvelők felelőssége az új PTK szerint Könyvelői szerződés dr. Sallai Csilla Kamarai tag könyvvizsgáló www.stallum.hu 2014.10.02. Mottó: Ha egy kérdés megoldható, felesleges aggódni miatta. Ha nem lehet

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/1994.(IV.26.) számú R E N D E L E T E Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. (A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Az utóbbi időszak törvényi változásai a Ptk., Mt. SZOMBATHELY 2015. FEBRUÁR 09. Előadó: Dr.BERÉNYITAMÁS

Az utóbbi időszak törvényi változásai a Ptk., Mt. SZOMBATHELY 2015. FEBRUÁR 09. Előadó: Dr.BERÉNYITAMÁS Az utóbbi időszak törvényi változásai a Ptk., Mt. SZOMBATHELY 2015. FEBRUÁR 09. Előadó: Dr.BERÉNYITAMÁS Előzmények: Az 1959 évi IV. tv.-taz idő meghaladta, okai: áttérés a piacgazdaságra, az állam megváltozott

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

Építési jog 2014.04.25. A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság

Építési jog 2014.04.25. A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság Építési jog Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Építéskivitelezési és Szervezési Tanszék dr. Lőrincz Éva A kivitelezési Szerződés A jótállás és a szavatosság A tervezési és

Részletesebben

5. Károsult (felelősségbiztosítás) 1. Értékarányosság kockázati elemek (értékkövetés)

5. Károsult (felelősségbiztosítás) 1. Értékarányosság kockázati elemek (értékkövetés) GAZDASÁGI MAGÁNJOG BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS 2009. október 22. Nappali tagozat Fogalom A biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási esemény) bekövetkeztétől függően bizonyos összeg megfizetésére

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL

TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL TÁJÉKOZTATÓ A VÉGREHAJTÁSI ELJÁRÁS KÖLTSÉGEIRŐL ÉS A JOGSZABÁLYOKBAN MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS VÉTELI ÁRAKRÓL JELZÁLOGJOGGAL BIZTOSÍTOTT ÜGYLETEKNÉL ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/1998. (V. 7.) 1 RENDELETE 2 A TULAJDONÁBAN LÉVŐ LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK EGYES FELTÉTELEIRŐL A 17/1999. (V. 13.) 3, A 33/2000. (X. 24.) 4, A 42/2000.

Részletesebben

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK

SKITUS PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK PROJECT ENGINEERING KFT. - ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK 1. Érvényességi kör 1.1. Ezen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF ) valamennyi a által megkötött és a jövőben megkötendő szolgáltatásra

Részletesebben

TERVEZET. 2012. évi. törvény

TERVEZET. 2012. évi. törvény 2012. évi. törvény a MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról 1. (1) A Magyar

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás

2. Eredménykimutatás egyéb bevétel, egyéb ráfordítás 4.. Eredménytartalék 4.. Lekötött tartalék 40.000.000 1 Beruházás 4.. Kötelezettség 40.000.000 A költségnemek, egyéb bevételek és ráfordítások 2015. évi gyakorlati kérdései 2. Eredménykimutatás egyéb bevétel,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI

ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI ADÁSVÉTEL, BÉRLET EZEK KÜLÖNÖS NEMEI Áttekintés kötelmi jog általános rész kötelmi jog különös rész (egyes szerződéstípusok) szerződések csoportosítása a felek által kifejtendő magatartás alapján: dare

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga

Nyugat-magyarországi Egyetem. Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Faanyagtudományi, Műszaki és Művészeti Kar 2014/2015-es tanév Gazdasági jog c. előadás hallgatói anyaga Szerződések joga Készítette: Dr. Alpár Erzsébet LL.M

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás

SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ. I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás SZERZŐDÉSI JOG KÜLÖNÖS RÉSZ I. A szerződéstípusok II. Adásvétel (csere, ajándékozás) III. Vállalkozás I. A szerződéstípusok A/ Szerződés és szerződésfajta kötelmi jog általános rész: a szerződések közös

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport Általános Üzleti Feltételek - Adószakértői szolgáltatás B-Top cégcsoport A jelen Általános Üzleti Feltételek a B-Top cégcsoport által nyújtott adószakértői (adótanácsadási, adóbevallás készítési) szolgáltatásokra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak.

HIRDETMÉNY. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. HIRDETMÉNY Az UniCredit Ingatlanlízing Zrt. felhívja Tisztelt Ügyfelei figyelmét, hogy az Üzletszabályzatai és az Általános Szerződési Feltételei az alábbiak szerint módosulnak. **** I. Az UniCredit Ingatlanlízing

Részletesebben

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás (KGFB) rendszere 2010. január 1-től A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás () rendszere január 1-től Az alapvető szabályokat a évi LXII. törvény, egyes részletszabályokat pedig külön rendeletek tartalmazzák, így egyebek mellett a kártörténeti

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR?

MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? MIRE FIGYELJÜNK A MUNKAVISZONY MEGSZÜNTETÉSEKOR? Az új Munka Törvénykönyve a munkaviszony megszüntetésének rendszerét némiképp átalakította. A munkaviszony megszüntetésére a jövőben az alábbi módokon kerülhet

Részletesebben

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS

HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS 1 HELYISÉG BÉRLETI ELŐSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Bérbeadó adatai: Név: Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht Székhely: 1113 Budapest, Diószegi út 37. Levelezési cím: 2000 Szentendre, Dózsa

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/1991.(X.17.) r e n d e l e t e lakásvásárláshoz nyújtható helyi támogatásról 1 ( a módosítással egységes szerkezetben ) Csorvás Város önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673

Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 1/5 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285673-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídellenőrzési szolgáltatások 2015/S 155-285673 Magyar Közút Nonprofit Zrt.,

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben