KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK"

Átírás

1 KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére köteles a tevékenység végzésének feltételeit a vállalkozó úgy szervezi, hogy biztosítsa a tevékenység biztonságos, szakszerű, gazdaságos és határidőre történő befejezését. anyagot a vállalkozó biztosítja. (meg lehet állapodni másképpen) megrendelő utasítási joga, vállalkozó figyelmeztetési kötelezettsége DR SZALAI ERZSÉBET 1 A tevékenység végzésének a helyéta megrendelő jelöli ki, illetve biztosítja a helyszínt, tehát munkavégzésre kész állapotban kell rendelkezésére bocsátani. A megrendelőnek folyamatosan ellenőrzési joga van. A megrendelőnek kell a munkavégzést összehangolniabban a tekintetben, hogyha több vállalkozó dolgozik ugyanazon a létesítményen Ha a vállalkozó indokolt többletmunkátvégez ki kell fizetni, pótmunka esetén, amely nem volt a tervben, de indokolt, a vállalkozó elvégzi és ki kell fizetni A vállalkozói díjat a tevékenység befejeztével kapja meg a vállalkozó, ebben benne foglaltatik a munkadíja és az anyagköltség. A vállalkozónak zálogjoga is van. A szerződés teljesítésének megkezdése előtt a megrendelő bármikor elállhat, ez követően a teljesítésig pedig csak felmondásnak van helye. megrendelőnek haladéktalan megvizsgálási kötelezettsége ha a produktum nem teljes értékű, viszont nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot, akkor át kell venni. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS pl.: megbízási szerződés, bizományi szerződés, közvetítői szerződés, szállítmányozási szerződés, bizalmi vagyonkezelői szerződés. 1

2 megbízási szerződés alapján a megbízott a megbízó által rábízott feladat ellátására, a megbízó megbízási díj megfizetésére köteles A megbízott köteles a megbízó utasításait követni. Utasítástól eltérés lehet, ha a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és előzetes értesítésre nincsen mód (ez eddig a teljesítési segéd igénybe vételénél jelent meg elsősorban). megrendelő utasításai nem megfelelőek, célszerűtlenek vagy szakszerűtlenek? Tájékoztatási kötelezettség Elállás Felmondás Teljesítés megtagadása, ha jogszabály tiltja, vagy életet, vagyonbiztonságot veszélyeztetne. Ha a megbízás teljesítéséhez szerződés kötése vagy más jognyilatkozat tétele szükséges, a megbízás a meghatalmazást is magában foglalja (képviseleti jog). Tájékoztatási kötelezettség terheli a feleket a tekintetben, ha a konszenzusukhoz képest változás áll be. megbízási díj: a megbízás teljesülésbe ment. (mégsem kell kifizetni minden esetben a megbízási díjat, pl. ha elmaradt az eredmény, azonban az eredményért felelős a megbízott, részben vagy egészben, aszerint csökkenthető a megbízási díj) megbízó előlegezi a költségeket Megbízott zálogjoga TULAJDON ÁTRUHÁZÁSRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS CSERE AJÁNDÉKOZÁS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 10 ADÁS-VÉTELI SZERZŐDÉS Elővásárlási jog Az adásvétel különös elemei: elővásárlási jog visszavásárlás joga vételi-eladási jog részletvétel megtekintésre vétel próbára vétel minta szerinti vétel. jogosult az igényeit a szerződéskötésről való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül érvényesítheti (végső jogvesztő határidő: max. 3 év), egyidejűleg az ajánlatot elfogadó nyilatkozatot tesz és igazolja teljesítőképességét X 2

3 VISSZAVÁSÁRLÁS JOGA eladónak a vevőhöz intézett nyilatkozatával jön létre Csak mikor köthető ki?????? Ptk.6:224. FELEK SZABADON ÁLLAPODNAK MEG visszavásárlás - időtartamáról - árról Ha nem állapodnak meg:visszavásárlási ár a visszavásárláskori forgalmi érték lesz (Régi Ptk. max 5 év, eredeti áron) xxxx RÉSZLETVÉTEL Ptk. 6:227. Megállapodás Vevő - a vételárat meghatározott időpontokban, több részletben fizeti meg - a dolgot a vételár teljes kiegyenlítése előtt átveszi Nem fizetés? - eladó írásban kikötheti az elállást, VAGY a részletfizetési kedvezmény megvonását ( először értesíteni, időt adni) X VÉTELI-, ELADÁSI JOG ENGEDÉSE(opció) Ha a tulajdonos másnak vételi jogot, VAGY eladási jogot enged, a jogosult a dolgot a szerződésben meghatározott áron egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja, vagy a tulajdonos a szerződésben meghatározott áron egyoldalú nyilatkozattal eladhatjameghatározott személynek (az eladási jog kötelezettjének). írásban./. Ptk.6:225. FELEK SZABADON ÁLLAPODNAK MEG - vételi-, eladási jog időtartamáról - Árról (régi Ptk. határozatlan időnél max 6 hó köthető ki) X Megtekintésre vétel (ha nem nyilatkozik a megtekintő, akkor nem lép hatályba a szerződés) Próbára vétel : ha nem nyilatkozik, akkor úgy veszik, hogy tetszett neki a dolog, és hatályos lesz a szerződés) Minta szerinti vétel esetén, ha a leszállított dolog mégis eltér a mintától, a vevőnek kell azt bizonyítani, hogy eltért a mintától. X./. 3

4 Adásvételi szerződés altípusai: CSERE fajta-mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adás-vétele, saját termelésű mezőgazdasági áru szolgáltatására (későbbi időpontra) kötött adásvételi szerződés, vevő közreműködésével előállított mezőgazdasági áru szolgáltatására kötött adásvételi szerződés. AJÁNDÉKOZÁSI SZERZŐDÉS magánszemélyek vagy más között realizálódhat, mint ingyenes jogügylet. ajándékozó és az ajándékozott között megváltozik a kapcsolat: ilyenkor nem terheli ajánlati kötöttség az ajándékozót, vagy nem terheli kötöttség abban a tekintetben, hogy birtokba bocsássa a megajándékozottat. HASZNÁLATI SZERZŐDÉSEK bérlet lakásbérlet haszonbérlet haszonkölcsön szerződés VISSZAKÖVETELHETŐ: - ajándékozó létfenntartása veszélybe kerül, de nem köteles a másik fél visszaadni az ajándékot, hogyha a visszaadással ő kerül ugyanolyan nehéz helyzetbe. - ajándékozott vagy a vele együtt élő hozzátartozója súlyos jogsértést követ el, - téves feltevésben van xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx DR SZALAI ERZSÉBET 22 Bérlet és haszonbérlet Időtartam: bérlet mindig rövidebb időre kötött, a haszonbérlet hosszabb idejű Szavatolás: mindkét típusú szerződésnél a bérbeadó szavatolja, hogy a szerződés időtartama alatt a bérlet rendeltetésszerűen használható legyen. Használat: mindkét esetben csak a rendeltetésének megfelelően tehetik ezt meg, és nem alakíthatják át a bérbeadó hozzájárulása nélkül Átengedés: a bérlő a bérbeadó hozzájárulásával átengedheti másnak a használat jogát, ennek hiányában az esetleges kárért úgy felel, mintha saját maga okozta volna 4

5 A szerződés alakja: bérleti szerződésnél célszerű az írásbeliség, de csak a haszonbérleti szerződésnél kötelező Költségviselés: mindkettőnél a szokásos fenntartási költségeket a bérlő viseli, a rendkívüli költségeket a bérletnél a bérbeadó viseli Közterhek: Ptk. nem rendezi, hogy ki viselje. (Régen a bérleti szerződésnél a bérbeadó viselte a közterheket, haszonbérletnél pedig a haszon-bérbevevő) Bérleti díj: bérletnél mindig előre kell fizetni, a haszonbérletnél pedig mindig utólag, (OK:mg-i területnél előfordul, hogy nem terem meg az a mennyiség, amit vártak, vagy amennyi a szerződésbe volt, és akkor ebben az esetben díjcsökkentés kérhető) Zálogjog: mind a kettőnél van zálogjog, hiszen abban az esetben, ha bérleti-, haszonbérleti díját nem fizeti ki a bérbevevő vagy a haszonbérbevevő, akkor a bérbeadónak zálogjoga keletkezik. (Ha a bérlő kifogásolja azt, hogy zálogként ott tartja a bérbeadó a dolgot, akkor 8 napon belül lehetőség van kifogás megtételére. Új rendelkezés, hogy kifogás esetén a bérbeadó köteles bírói útra térni.) Bérelt dolog megtekintése: mindkét esetben tűrni kell azt, hogy az esetleges következő bérlő vagy haszonbérlő megtekinthesse a bérlet tárgyát. Átruházás: átruházásnál megmarad a bérlet, ennek ellenére lehet, hogy az új tulajdonos nem akarja fenntartani. xxxxxxxx Lakásbérlet Korábban óvadéknak nevezte a Ptk., most csak bérleti díj biztosítékának azt, hogy a biztosítéka maximum 3 hónap lehet, ha több, akkor a sérelmet szenvedő fél bírósághoz fordulhat. lakás bérbeadójának karbantartási kötelezettsége van. A bérlőnek elviteli joga van ( távozik a lakásból, a bérleményből, akkor elviheti mindazokat a dolgokat, amelyet saját maga felszerelt, beszerelt.) Ha a bérbeadó állagmegóvást akar végezni a lakáson, ingatlanon, akkor a bérlőnek tűrnie kell. Ugyanakkor, ha ez az állagmegóvás vagy karbantartás olyan természetű, hogy arra az időre nem tudja a bérlő használni a lakóingatlant, akkor arra az időre nem köteles bért fizetni. Rendes felmondás határozatlan időre kötöttnél A rendes felmondás határozott időnél - hónap 15-ig kell közölni, a következő hónap végére (tehát gyakorlatilag másfél hónap az időtartama). 5

6 Franchise (jogbérleti) szerződés Örökösök 30 napon belül rendes felmondással megszüntethetik a bérleti szerződést. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx A jogbérletbe adó szerzői- és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyakhoz, illetve védett ismerethez kapcsolódó felhasználást, hasznosítást vagy használati jogokat engedélyez. A jogbérletbe vevő köteles a termékeknek, szolgáltatásoknak, szerzői- és iparjogvédelmi jogok által védett oltalmi tárgyaknak, védett ismeretnek a felhasználásával, hasznosításával vagy használatával történő előállítására, illetve értékesítésére és díjfizetésére. Értékesítéssorán a jogbérletbe vevő a saját nevében és a saját javára jár el. Fontos a jó hírnév megóvása, utasításokat be kell tartani, és a megfelelő ellenőrzést tűrni köteles. A szerződés megszűnéseesetén a felhasználási-, használati jogosultságok megszűnnek. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Faktoring szerződés Több változata létezik, de a Ptk. kizárólag a finanszírozási célú szerződést szabályozza. Kölcsönszerződéshez hasonlítanak, melynek specialitását az adja, hogy a hitelnyújtó esedékességkor elsőként nem az adóstól, azaz az engedményezőtől, hanem az adós kötelezettjétől lesz jogosult a követelés behajtását megkísérelni, és az adóssal szemben csak akkor léphet fel, ha a kötelezett nem teljesít. A le nem járt követelések faktorálására kifejezetten finanszírozási célból kerül sor. A követelés kötelezettje esedékességkor nagy eséllyel teljesíteni fog, a faktorálásra ezért elsősorban nem a nemfizetés kockázatától való menekülés miatt kerül sor, hanem azért, mert a követelés átruházója számára likviditási problémát okoz a hosszú fizetési határidő. A faktor meghatározott pénzösszeg fizetésére, az adós harmadik személlyel szembeni követelésének a faktorra engedményezésére köteles. Ha az engedményezett követelés esedékességekor a kötelezett nem teljesít, az adós a kapott összeg visszafizetésére és kamat fizetésére, a faktor a követelés visszaengedményezésére köteles. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 6

7 Kezességi szerződés új szerződéstípus Bármilyen tartalmú kötelezettségért lehet kezességet vállalni, pl.: - jövőbeli-, - feltételes kötelezettségért, - kötelezett meghatározott jogosulttal szemben fennálló valamennyi kötelezettségének biztosítására, - kötelezett és a jogosult között, meghatározott jogviszony alapján fennálló összes kötelezettség biztosítására is. A kezességvállalás érvényességéhez (nem a szerződéséhez) szükséges az írásbeliség. Beszámítható a saját költség, bírói úton nem érvényesíthető kötelezettségért nem vállalható kezesség. A kezesség járulékos kötelezettség, tartalma és terjedelme a főkötelezettség mindenkori tartalmához és terjedelméhez igazodik. Ha a főkövetelés nem áll fenn, a kezességvállalás is érvénytelen. A kezesség terjedelme nem haladhatja meg a főkötelezettségét, illetve a kezesség, ha nincs szűkebb körre korlátozva, mindarra kiterjed, ami a főkötelezettség. Fajtái: - egyszerű kezesség, - készfizető kezesség, - sortartó kezesség, - kártalanító kezesség. Sortartó kezesség Sortartó kezesség esetén a kezes nem tagadhatja meg a teljesítést, ha a jogosult igazolja, hogy fellépett a főkötelezettel szemben, de a fellépése ésszerű időn belül vezetett eredményre. A sortartó kezes nem hivatkozhat arra, hogy a felszámolási eljárás még nem zárult le, ha a jogosult igazolja, hogy nincsen esélye annak, hogy a követelése a felszámolás során megtérüljön. Kártalanító kezesség ha a kezes kifejezetten a követelésnek a kötelezettől be nem hajtható részéért vállalt felelősséget. A jogosult akkor követelheti a kezestől a biztosított követelés kielégítését, ha végrehajtást vezetett a kötelezett vagyonára, és a végrehajtás során a követelés nem nyert kielégítést. A jogosultnak a kötelezett elleni végrehajtást akkor is le kell folytatnia, ha nyilvánvaló, hogy az eredménytelen lesz, illetve felszámolási eljárás esetén ennek befejezését is be kell várnia. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 7

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet

15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet 15/2007. (IV. 19.) Belváros-Lipótváros Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről A lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és

Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és Ptk.1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek, továbbá más személyek vagyoni és egyes személyi viszonyait szabályozza. Az e viszonyokat

Részletesebben

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás)

(Engedményezés: követelést engedek át másnak, pl.cégeknél faktorálás) Szept.21. 3. óra Ptk. Vagylagos szolgáltatás: 230. - ha a felek a szerződés tárgyaként több szolgáltatást úgy jelöltek meg, hogy a szolgáltatások közül választani lehet, a választás joga - ha jogszabály

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére

A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére MILASSIN LÁSZLÓ GLAVANITS JUDIT A hitelszerződés biztosítékai, tekintettel az új Polgári Törvénykönyv tervezetére A hitelszerződések feltételei és szabályozása körében a magyar jog számottevő változáson

Részletesebben

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI

A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI A ZÁLOGJOG ÚJ SZABÁLYAI (1996) Ügyvédi Iroda ELŐSZÓ Nem szükséges olvasóink számára hangsúlyoznunk annak fontosságát, hogy a gazdaságban jelentkező hiteligények megfelelően ki legyenek elégítve. Közismertek

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI

A/21 A KÖZÖS TULAJDON ÉS SAJÁTOS ALAKZATAI 1. A KÖZÖS TULAJDON FOGALMA A közös tulajdon (tulajdonközösség) olyan jogközösség, amelyben a tulajdonjog ugyanazon a dolgon meghatározott eszmei hányadrészek szerint több személyt illet meg. 139. (1)

Részletesebben

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban

Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Az eredmény helye és szerepe a megbízási jogviszonyban Bevezetés A gazdaság élénkülése és a piaci viszonyok előtérbe kerülése egyre növekvő kihívást jelent valamennyi szerződéstípus számára. Ezek a folyamatok

Részletesebben

Milyen feltételekkel adhatom el a jelzáloggal terhelt lakásomat, amelyre hitelt vettem fel?

Milyen feltételekkel adhatom el a jelzáloggal terhelt lakásomat, amelyre hitelt vettem fel? Milyen feltételekkel adhatom el a jelzáloggal terhelt lakásomat, amelyre hitelt vettem fel? A bankok a hitelnyújtás feltételeként az esetek többségében valamilyen fedezetet igényelnek, hogy ezzel teremtsenek

Részletesebben

Az új kezességi jog ellentmondásai

Az új kezességi jog ellentmondásai 168 GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALIN Az új kezességi jog ellentmondásai A készülő új Polgári Törvénykönyv mindezidáig két tervezetben is foglalkozott a személyi biztosítékok körével, ezen belül a kezesség szabályaival.

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban

Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban Új Ptk. mire figyeljünk a napi gyakorlatban 2 0 1 4. J Ú N I U S 1 2. D R. H A R K A Ö D Ö N Joganyagok 2013. évi V. törvény (Új Ptk.) 2013. évi CLXXVII. Törvény (Új Ptké.) 2013. évi CCLII. Törvény egyes

Részletesebben

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október

KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE KÖZJEGYZŐK KÖZLÖNYE A Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakmai folyóirata 2014 / 5. szám 2014. szeptember / október 5. oldal Nyerges József Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe

OKIRAT AXA Bank Europe SA AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe OKIRAT Amely létrejött egyrészről az AXA Bank Europe SA (BE-1170 Belgium, Watermael-Boitsfort Boulevard du Souveran 25., nyilvántartási szám: RPR BE 0404 476 835 Bruxelles, nyilvántartó bíróság: Banque-carrefour

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő hitel vagy kölcsönszerződéshez Hatálybalépés napja: 2015.03.21. A jelen Általános Szerződési Feltétel (továbbiakban:

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára Szerződés száma: KÖLCSÖNSZERZŐDÉS magánszemélyek részére lakásvásárlás céljára amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi

Részletesebben

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum

BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS. I. Preambulum BÉRLETI MEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.; adószám:10898824-2-44, cégjegyzékszám:01-10-042451, képviselő: Steffen Rohr Gazdasági

Részletesebben

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG]

EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] EN - Egyezménye az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről [CISG] Magyar Ungarn Ungarisch Magyar Köztársaság Hungary Hungarian Bereitgestellt von Professor Dr. Heinz Albert Friehe, Rechtsanwalt, Salzgitter

Részletesebben

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás?

http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? http://gyorugyved.hu Kártérítés vagy kártalanítás? Habár hangzásra nagyon hasonlítanak, valójában két alapjaiban eltérő jogintézményről van szó. Alapvetően a kártalanítást a kártérítéstől a jogellenesség

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban

Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Molnár Judit Gondolatok a kérelemtől való elállás és az eljárási díj kapcsolatáról a fizetési meghagyásos eljárásban Lányiné Toldi Judit Harc a zsebszerződések ellen közjogi korlátok és közjegyzői közreműködés

Részletesebben

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től

K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től K&H vállalkozói felelősségbiztosítás szerződési feltételei érvényes 2014.10.22-től A K&H felelősségbiztosítás különös és kiegészítő feltételei, valamint záradékai vonatkoznak a jelen feltételek alapján

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően

A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően A régi és az új Ptk. összehasonlítása a civil szervezetek szabályozását illetően Ennek a kiegészítésnek az a célja, hogy összefüggően bemutassa: a Polgári Törvénykönyv megváltozásával milyen más, megváltozott

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben