Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések november 25. Dr. László András Dániel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fuvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések 2014. november 25. Dr. László András Dániel"

Átírás

1 Fvarozási és Szállítmányozási Szerződések Használati Szerződések november 25. Dr. László András Dániel

2 Fvarozási és Szállítmányozási Szerződés 2

3 Fvarozási Szerződés I. jogforrások Ptk 6. könyv XV. Cím 6: Vállalkozási szerződések szabályai (pl. feladó tasítási joga helyett megrendelő tasítási joga). Ágazati Szabályok 2/1981. (I. 31.) MT rendelet (közút), 32/2009. (II. 19.) Korm. rendelet (vasút), 26/1999. (II. 12.) Korm. Rendelet (légi), 1/1957. (IV. 20.) KPM (vizi) Nemzetközi Egyezmények CMR (971. évi 3. tvr), COTIF/CÍM (1986. évi 2. tvr. és módosításai), SzMGSz (2011. évi XXXVII. törvény), CMNI (2005. évi CXLI. Törvény), Brüsszeli Egyezmény (1931. évi VI. tc.), Varsói Egyezmény, Montreáli Egyezmény (2005. évi XXXIV. törvény) Ptk 6:63 (5) Üzleti Szokások és gyakorlat korábbi üzleti kapcsolatkban megegyeztek/ kialakítottak. adott üzletág, hasonló jellegű szerződés, széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott; kivéve, ha indokolatlan 3

4 Fvarozás fogalma, létrejötte Fvarozási Szerződés II Fogalma, létrejötte 6:257. [Fvarozási szerződés] Fvarozási szerződés alapján a fvarozó a küldemény rendeltetési helyére történő továbbítására és a címzettnek történő kiszolgáltatására, a feladó díjfizetésére köteles (1) Fvarozási szerződés alapján a fvarozó díjazás ellenében köteles a küldeményt rendeltetési helyére továbbítani és a címzettnek kiszolgáltatni. (2) A szerződés a fvarozás elvállalásával jön létre. Jogszabály kimondhatja, hogy a küldemény átvétele jelenti a fvarozás elvállalását. Ágazati szabályok: árátvétellel jön létre 4

5 Fvarozási Szerződés III Fvarlevél Fvarozó a feladó tasítása esetén köteles kiállítani Vélelem ellenkező bizonyításig: «fvarozási szerződés létrejött, átvétel, «küldemény és csomagolása külsőleg jó állapotú, küldemények száma a fvarlevélben közölttel megegyezik. Minimm tartalom Fenntartás Átvétel helye, ideje; feladó/címzett/fvarozó; kiszolgáltatás helye; küldemény megnevezés/csomagolási mód/veszélyesség/mennyiség (darabszám, jel, szám, tömeg, stb.) ok megjelölésével feljegyzés, hogy ellenőrzés önhibán kívül nem lehetséges fenntartás «Díjfizetés: fvarlevélen feltüntetett adatok melletti vélelem fennáll annak ellenére, hogy fenntartást tett, mert nem tdta ellenőrizni 5

6 Fvarozási Szerződés IV Kötelezettségek Csomagolás, Kezeléshez szükséges tájékoztatás (Feladó) Veszélyes ár Fvarozói elállási jog «Fvarozás megkezdése tán: biztosíték, felmondás Berakás, kirakás (Feladó) Fvarozó tasítási jog Ha címzett nem rakja ki, feladó költségére fvarozó Értesítés, tájékoztatás, gazdaságos biztonságos továbbítás (Fvarozó): általános szabályokból következik Fvarozási akadály: tasításkérés csak szükség esetén Arányos fvardíj: ha gazdagodna vagy szerződésszegésre irányadó szabályok szerint nem felel 6

7 Fvarozási Szerződés V. Rendelkezési, tasítási jog Feladó rendelkezési jog, szakszerűtlen, jogellenes tasítás Vállalkozási szerződések Kiszolgáltatásig / címzett rendelkezéséig «Címzett tasításai kiszolgáltatási értesítés előtt: Feladó tasításaival nem ellentétes Biztosíték Fvarozás megkezdését követően terhesebb tasítás vagy tasítás elmaradása Biztosíték Kereskedelmi ésszerűség szerint, feladó/címzett érdekeire figyelemmel «Küldemény értékesítése Vélelem: tőzsdei / piaci áron értékesítés ésszerű 7

8 Fvarozási Szerződés VI. Felelősség Fvardíjigény árkár esetén: ha szerződés szegésért nem felelős Fvarozó felelőssége: általános szerződésszegési szabályok 6:142. [Felelősség szerződésszegéssel okozott károkért] Aki a szerződés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa A fvarozó felelős azért a kárért, amely a küldemény átvételétől a kiszolgáltatásig terjedő idő alatt a küldemény teljes vagy részleges elveszéséből, megsemmisüléséből vagy megsérüléséből keletkezett, kivéve ha a kár a) a fvarozó tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok, b) a küldemény belső tlajdonsága, c) a csomagolás kívülről észre nem vehető hiányossága, d) a feladó által végzett berakás, illetőleg a címzett által végzett kirakás, vagy e) annak következtében állott elő, hogy a feladó, a címzett vagy az általk rendelt kísérő nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, ideértve azt az esetet is, ha a feladó a szükséges okmányokat nem adta át, vagy nem jól töltötte ki, továbbá ha a fvarozót nem tájékoztatta a küldemény kívülről fel nem ismerhető rendkívüli értékéről (1) A fvarozót terheli annak bizonyítása, hogy a kárt a tevékenységi körén kívül eső elháríthatatlan ok okozta, a feladót, illetőleg a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem a küldemény belső tlajdonságára vezethető vissza. (2) A csomagolás hiányosságát a fvarozó, azt, hogy a kár nem ennek következtében állott elő, a feladó, illetőleg a címzett köteles bizonyítani. (3) Ha a berakást a feladó, illetőleg a kirakást a címzett végezte, őt terheli annak bizonyítása, hogy a kár nem a berakás, illetőleg a kirakás következtében állott elő. (4) A feladót, illetőleg a címzettet terheli annak bizonyítása, hogy ő, illetőleg az általa rendelt kísérő úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 8

9 Fvarozási Szerződés VII Felelősség Súlyosan gondatlanl okozott kárért felelősség nem kizárható Külföldi feladó joga szerinti korlátozás 30 nap késedelem: elveszett Feladó: csomagolás, tájékoztatás Fvarozó harmadik személyekkel szembeni helytállása «Megtérítési igény általános szabályok szerint fennáll Elévülés: kiszolgáltatástól 1 év Zálogjog kivéve szándékos / súlyosan gondatlan károkozás Másik fvarozási szerződésből eredő lejárt és nem vitatott követelésre is 9

10 Szállítmányozási Szerződés I Jogforrások, fogalom Ptk 6. könyv XVI. Cím 6: Fogalom megbízási szerződések szabályai (pl. tasítási joga) «Bizományi szerződés szabályai: szállítmányozó és a megbízó jogviszonya «Fvarozási szerződés szabályai: küldeménnyel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség, küldemény kezelése, megóvása, továbbítása, zálogjog, fvarozási szerződésből fakadó követelések elévülése Üzleti szokás / gyakorlat, általános feltételek Saját nevében, megbízó javára szerződéseket köt és jognyilatkozatokat tesz Igényérvényesítés: Megbízó igényeit fvarozóval és más közreműködőkkel szemben érvényesíti «Megbízó tasítására, költségére, veszélyére «Megbízó jogainak megóvásához szükséges nyilatkozatokat tasítás nélkül is Jtalékkedvezmény, önszerződés 10

11 Szállítmányozási Szerződés II Felelősség Szállítmányozó felelőssége: Fvarozói felelősség «küldeményt mások küldeményeivel együtt, azonos fvarozási eszközzel továbbíttatta, és a kár ezen okból keletkezett; «birtokában levő küldemény elvész vagy károsodik Minden egyéb esetben: általános szabályok szerint Külföldi megbízó joga szerinti korlátozás Megbízó felelőssége Utasítás, csomagolás, információ Harmadik személy követelése Biztosíték, felmondás Elévülés 1 év kivéve szándékos, súlyosan gondatlan károkozás 11

12 Használati Szerződések 12

13 Használati Szerződések I. Jogforrások, típsok 6. könyv XVII. Cím: használati szerződés Bérlet: dolog/jog használata «Lakásbérlet (1993. évi LXXVIII. tv és helyi önkormányzati rendeletek) Haszonbérlet: hasznot hajtó dolog/jog használata/hasznok szedése Haszonkölcsön: ingyenes bérlet/haszonbérlet Nem használati szerződésként szabályozott hasonló típsok: franchise (jogbérleti szerződés), pénzügyi lízing «lízingtárgy átrházása és használata: bérleti szerződés szabályai! Operatív lízing: nincs nevesítve Ágazati szabályok: Mezőgazdasági földek (2013. évi CXXII. tv) Vadászat (1996. évi LV. tv), Erdőgazdálkodás (2009. évi XXXVII. törvény) Halászat (2013. évi CII. törvény) 13

14 Bérleti Szerződés I. Fogalom, tartalom Jogok időleges gyakorlásának más személy részére, ellenértékfejében történő átengedésére a dologbérlet szabályait kell megfelelően alkalmazni. Lakás vagy emberi tartózkodás céljára szolgáló más helyiség: haolyan állapotban van, hogy használata az egészséget veszélyezteti, a bérlő a felmondhat; akkor is, ha tdott róla, és e jogról nem mondhat le. Egyebekben jog/kellék szavatosság nem változott Dolog használatára vonatkozó szabályok nem változtak Rendeltetésszerű, szerződésszerű használat Ellenőrzés szükségtelen zavarás nélkül Jogoslatlan átalakítás visszaalakítása Felmondás rendeltetés ellenes használat miatt Albérletbe / 3. sz. használatába adás: mindig engedély kell! Következmény nem változott 14

15 Költségek Bérleti díj Bérleti Szerződés II Bérleti díj, költségviselés Bérlő: dolog fenntartásával járó kisebb költsége Bérbeadó: többi költség, dologgal kapcsolatos terhek «Károsodás veszélye / Bérbeadót terhelő mnkálatok szükségessége: Bérlő értesítési kötelezettség Bérbeadó helyett és költségére elvégzés joga Havonta előre Egy hónapnál rövidebb: szerződés megkötésekor esedékes. Saját érdekkörén kívül felmerült okból nem használhatja: Bérleti díj nem jár. Felmondási jog: Zálogjog: Bérleti díj mellett bérlőt terhelő költségek és terhek elmaradása is Felszólítás megfelelő póthatáridővel, következményekre való figyelmeztetéssel Bérleti díj mellett költség is 15

16 Elpsztl: általános szabályok Határozott idő Felmondás: Bérleti Szerződés III Megszűnés Továbbhasználat: határozatlan idejűre változik napi bérleti díj: egyik napról a másikra; heti bérleti díj: hét végére, legkésőbb a hét első napján; havi bérleti díj: hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig; hosszabb időszak: szerződésben meghatározott időszak végére, legkésőbb az azt megelőző harmincadik napig. Határozott időtartam: hónap végére, legkésőbb a hónap tizenötödik napjáig, ha jogszabály/szerződés lehetővé teszi Felmondási idő elmlasztása: felmondás közlését követő bérleti időszak végére felmondott Bérlő örököse: 30 napon belül felmondás örökhagyó halála / teljes hatályú hagyatékátadó végzés /bírósági ítélet jogerő 16

17 Bérleti Szerződés IV Megszűnés Bérbe adott dolog tlajdonjogának átrházása a bérletet nem szűnteti meg Bérbeadói kötelezettségek: bérbeadó, új tlajdonos egyetemlegesen áll helyt Határozott időre kötött bérlet felmondási jog: ha bérlő a bérlet fennállása / lényeges feltételei tekintetében megtévesztette az új tlajdonost Bérlet megszűnése Megtekintési jog Elviteli jog Visszatartási jog (használat nélkül) «Visszaadás elmlasztása: bérleti díj és bérleti díj összegét meghaladó károk 17

18 Bérleti Szerződés V. Lakásbérlet Biztosíték: maximm háromhavi bérleti díj Bérbeadói karbantartási kötelezettség Épület karbantartásával vagy felújításával egyidejűleg Késedelem nélkül: Életveszélyt okozó / épület állagát veszélyeztető / lakás vagy a szomszédos lakás rendeltetésszerű használatát lényegesen akadályozó hibák Bérlő tűrési kötelezettsége: Lakás állagának megóvása: köteles tűrni Lakás korszerűsítése: csak ha lakás használatát jelentősen nem korlátozza «elvégzendő mnka / építészeti következmények / bérlő várható kiadásai Tájékoztatás: mnkák/időtartam «Bérlői felmondás: hónap tolsó napjára Elviteli jog: Bérbeadó megválthatja, ha bérlő lényeges jogi érdekét nem sérti. Bérlő elviteli jog/megtérítési igény csak hátrány kiegyenlítése mellett zárható ki / korlátozható 18

19 Felmondás: Bérleti Szerződés VI. Lakásbérlet Határozatlan időtartam: hónap tizenötödik napjáig a következő hónap végére Felmondási idő elmlasztása: felmondás közlését követő második hónap végére felmondott Bérlő felróható magatartására alapított felmondás Legalább tizenöt napos felmondási idővel, felmondást követő hónap tolsó napjára csak előzetes felszólítását követően kivéve, ha nem elvárható bérlet fenntartása tdomásszerzéstől számított nyolc napon belül 19

20 Kötelező írásbeliség Haszonbérlet Ágazati jogszabályok által szabályozott Előhaszonbérleti jogok «Értesítés, gyakorlás rendje, Jóváhagyások használatára vonatkozó korlátok Időtartam, hasznosítás, termőképesség / gyümölcsözőképesség megőrzése, visszaadás, költségviselés, haszonbér megfizetése, zálogjog Haszonbér természetben is megfizethető, szerződés alapján Ágazati szabályok: időtartam Felmondás: bérleti jog szabályai Mezőgazdasági: hat hónapos felmondással a gazdasági év végére Haszonbérbeadó felmondási joga: termőföld megművelésére vagy a termelés eredményességének, a termőföld termőképességének, az állatállomány vagy a felszerelés megőrzésére vonatkozó haszonbérlői kötelezettség esetére csak előzetes figyelmeztetést követően. 20

21 Köszönöm a figyelmet! Dr. László András Dániel

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat

Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat Magyar Cetelem Bank Zrt. Általános Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Fogalmak, az üzletszabályzat célja, alkalmazási köre... 2 2. A fizetések teljesítésének helye, ideje és

Részletesebben

az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK)

az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK) Iustum Aequum Salutare IX. 2013. 1. 181 193. A fuvarozási szerződés változásai az új polgári törvénykönyv tükrében 1 Fazakas Zoltán József egyetemi tanársegéd (ME ÁJK) 1. Bevezetés Magyarország Országgyűlése

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1113 Budapest, Hamzsabégi út 60. cégjegyzékszám: 01-09-913256 adószám: 21185023-2-43 statisztikai

Részletesebben

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről

T/4786. számú törvényjavaslat. a Munka Törvénykönyvéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/4786. számú törvényjavaslat a Munka Törvénykönyvéről Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2011. október 2011. évi törvény a Munka Törvénykönyvéről

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK

KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK KÜLÖNÖS RÉSZI SZERZŐDÉSEK VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (mű) megvalósítására, megrendelő annak átvételére és a vállalkozói díj megfizetésére

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére

Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére Általános Szerződési Feltételek tárhely és hosting szolgáltatások igénybevételére 1. A Szolgáltató megnevezése, telephelyei A Szolgáltató neve, címe: Gauss Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től

Szabályzat. Perfekt Felelősségbiztosítás. Érvényes: 2007. szeptember 10-től Szabályzat Perfekt Felelősségbiztosítás Érvényes: 2007. szeptember 10-től Tartalomjegyzék Szabályzat... 1 Perfekt Felelősségbiztosítás... 1 Érvényes: 2007. szeptember 10-től... 1 1. PFSZ PERFEKT FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI

Részletesebben

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek

Biztosító. Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Biztosító Ma tegyünk a holnapért! Aegon Trend II. felelősségbiztosítási feltételek Vállalati Vagyon- és Felelősségbiztosítások AEGON TREND II. Felelősségbiztosítás VVT-FSZ-140217 TARTALOMJEGYZÉK Általános

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ SZEMÉLY- ÉS KISHASZONGÉPJÁRMŰVEKRE Hatályos: 2014. március 24. napjától 1. oldal, összesen: 19 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁSZF rendeltetése... 3 2. A

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek

Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Nokia Solutions and Networks TraffiCOM Kft. Általános Szerződési Feltételek Verziószám: 6. 1/13 Tartalomjegyzék Értelmező rendelkezések... 3 1. Általános adatok, elérhetőség... 4 2. Az Általános Szerződési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Általános rendelkezések A Phoenix Contact Kereskedelmi Kft. (2040 Budaörs, Gyár u. 2., adószám: 10849868-2-13) mint szállító (továbbiakban Szállító) és a Vevő között

Részletesebben

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-lakás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS ÉS KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK 22. oldal KIEGÉSZÍTŐ BIZTOSÍTÁSOK

Részletesebben

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről

Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2006. (VI.22.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 3/2007. (III.5.), az 1/2008. (II.15.), 6/2009. (III.6.), a 23/2009. (IX.18.), a 4/2011. (III.8.) és a 10/2012. (V.1.) ör. sz. rendeletekkel módosítva) Kalocsa Város Önkormányzata

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Budapest, 2014. április 23. Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF)

Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) 1/6 Általános vagyonbiztosítási feltételek (ÁVF) Generali Biztosító Zrt. Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 888. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 40 200 250 www.generali.hu Nysz.: 16485 Az Általános vagyonbiztosítási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LAKÁS- ÉS MIKROVÁLLALATI INGATLANLÍZING SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2015. február 1. napjától UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. 1. A szerződés tárgya 1.1. Jelen Általános

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSŐ RÉSZ. A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyűlés a lakások és helyiségek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSHEZ GÉPEKRE, BERENDEZÉSEKRE ÉS TEHERGÉPJÁRMŰVEKRE, UniCredit Leasing ImmoTruck Zrt. FOGYASZTÓNAK NEM MINŐSÜLŐ ÜGYFELEK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március

Részletesebben

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO PRINT KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GELBERT ECO Print Kft. adatai: székhelye: 1037 Budapest, Királylaki út 46. telephely: 1033 Budapest, Szentendrei út 89-93 cégjegyzékszám: 01-09-071874;

Részletesebben

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz

Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége--MSzLSzSz 1. Alkalmazási terület MAGYAR ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEK 1. E szállítmányozási feltételeket kell alkalmazni mindazokra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től

Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től Genertel Általános Vagyonbiztosítási Feltételek (GÁVF) hatályos 2015.02.01-től A Társaságunk az IVASS (a pénzügyi szervezetek olaszországi felügyeleti hatósága, amely társaságunk felett tulajdonosunkon

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2013.12.13-tól visszavonásig KÖLCSÖNSZERZŐDÉS GÉPJÁRMŰ VÁSÁRLÁSHOZ MAGÁNSZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Kölcsönszerződés előzménye, tárgya 1.1 Az Adós mint vevő, valamint:

Részletesebben

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó)

CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) CATELLUS HUNGARY Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Bérbeadó) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (rövid neve: ÁSZF) Száma: 1/2013 Hatályos: 2013. február 1, napjától

Részletesebben