1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. Az adásvétel. Vevő. Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból. 1. 1. Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok"

Átírás

1 1. Az adásvétel Eladó: a tulajdonát átruházza a dolgot birtokba bocsátja Vevő vételárat megfizeti a dolgot átveszi Adásvétel tárgya minden dolog, amely nincs kivonva a forgalomból Ingatlan adásvételi szerződésnél speciális szabályok Csak írásban köthető (egyébként nem kell az adásvételi szerződéseket írásba foglalni) Az írásbeli szerződés kötelező tartalma (minimumtartalom): Felek személye és tulajdon-átruházási szándék Ingatlan és ellenszolgáltatás Mindkét fél aláírása + kell majd ügyvédi PE GMK ellenjegyzés GTT is. 1

2 Példa ingatlan adásvételi szerződésre I. felek megjelölése: Amely létrejött egyrészt. (szül.:,anyja neve:,szigsz.:, lakóhelye, adóazonosító jele) mint eladó - a továbbiakban: Eladó - másrészről..(szül.:, anyja neve: szigsz.:, lakóhelye, adóazonosító jele:),mint vevő - továbbiakban Vevő - között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre. II. ingatlan megjelölése 1.) Eladó kizárólagos tulajdonát képezi a.sz tulajdoni lapon helyrajzi számon nyilvántartott, természetben..alatti,. alapterületű családi házból és. kertből álló házas ingatlan. III. tulajdonátruházási szándék Eladó a fentiekben leírt házas ingatlant Vevőnek eladja. Vevő a házas ingatlant - általa megtekintett állapotában - megveszi IV. ellenszolgáltatás megjelölése Szerződő Felek az adásvétel tárgyát képező házas ingatlan vételárát..ft, azaz forint összegben állapítják meg. Vevő a jelen szerződés aláírásakor foglaló címén Eladó kezeihez Ft azaz forint összeget kifizet. Eladó a foglaló hiánytalan átvételét - annak jogi természetét ismerve - a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza. Vevő a vételár hátralékos részét képező..ft, azaz.forint összeget 30 napon belül egy összegben, készpénzben, átvételi elismervény ellenében fizeti meg Eladónak. 2

3 Eladó a vételár teljes kiegyenlítését követő.. napon bocsátja az eladott házas ingatlant Vevő birtokában és tulajdonába. Eladó kötelezi magát, hogy ezen időpontig végleges jelleggel kiköltözik és kijelentkezik, a lakást teljesen kiürített, a Vevő által megtekintett állapotnak megfelelő minőségben adja át. A birtokba bocsátáskor Szerződő Felek az Eladó által bemutatott számlák, illetve a fogyasztásmérők együttesen ellenőrzött állása alapján állapodnak meg az eladott házas ingatlant terhelő költségek viselésének megosztásáról. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a birtokba bocsátáskor átadja Vevőnek a házas ingatlan kulcsait és alapdokumentumait. A Szerződő Felek magyar állampolgárok, a lakásingatlan eladásának és Vevő tulajdonszerzésének jogszabályi akadálya nincs. Eladó az eladott házas ingatlan per- és igénymentességéért valamint tehermentességéért szavatol. 3

4 Eladó a vételár maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg visszavonhatatlan hozzájárulását adja, hogy a házas ingatlanra nézve Vevő a tulajdonjogot vétel címén az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztessék. A jelen adásvételi szerződéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket Vevő viseli. Szerződő Felek a jelen adásvételi szerződést - annak elolvasása és értelmezése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. Keltezés, aláírások, készítette és ellenjegyezte... Mi kell még az ingatlan adásvételi szerződéshez? Egy olyan ingatlan adásvételi szerződés, amely tartalmilag ugyan megfelelő, de az ügyvédi ellenjegyzés hiányzik róla vagy a szerződő felek nem látták el kézjegyükkel az okirat minden oldalát, tulajdonjog bejegyzésre alkalmatlan. 4

5 1.2. adásvételi szerződések alanyainak jogai és kötelezettségei ELADÓ tájékoztatás(lényeges tulajdonságok, esetleges jogok és kötelezettségek) okiratok átadása átadással járó ktg Ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett állapot rendezésével kapcsolatos ktg. tulajdonjog fenntartás VEVŐ szerződéskötés ktg tulajdonátruházási illeték átvétel, ingatlannyilvántartásba bejegyzés ktg tulajdonjog-fenntartás esetén elidegenítési és terhelési tilalom birtokbalépéstől használat, terhek 1.3. Speciális adásvételek Elővásárlási jog Tulajdonos írásbeli megállapodással elővásárlási jogot engedhet. Ha a dolgot el akarja adni, a kapott ajánlatot közölnie kell a jogosulttal. Ha a jogosult az ajánlat tartalmát elfogadja, a szerződés köztük jön létre. Átruházni, örökölni nem lehet. Visszavásárlási jog Adásvételi szerződéssel egyidőben írásban kell kikötni. Egyenlő az eredeti vételárral (eltérő megállapodás lehet) Eredeti vevő felelős a visszavásárlási jog meghiúsításáért, vagy csorbításáért, kivéve a dolog neki fel nem róható okból megsemmisült. 5

6 Speciális adásvételek Vételi jog (opció) Tulajdonos engedi, jogosult egyoldalú nyilatkozattal vásárolhat. Írásban lehet megállapodni a dolog és a vételár megjelölésével. Bíróság mentesítheti a tulajdonost, ha bizonyítja, hogy körülményeiben olyan lényeges változás állt be, hogy a kötelezettség teljesítése tőle nem várható. Részletvétel Eladó írásban kikötheti az elállás, vagy a részletfizetési kedvezmény megvonásának a jogát arra az esetre, ha a vevő a részletet az esedékességkor nem fizeti meg. Ha az eladó a szerződéstől elállt, a vevő köteles használati díjat fizetni. 2. A vállalkozás - általános szabályok Alanyok: Vállalkozó munkával elérhető eredményt (mű) hoz létre (pl megtervez, elkészít, feldolgoz stb). Megrendelő - szolgáltatást átveszi és díjat fizet. Lényeg: van valami egyértelmű (látható, mérhető, megtapasztalható) eredmény! És csak akkor fizetünk érte, ha ez megvan=utólag! 6

7 2. A vállalkozás - általános szabályok, a vállalkozó feladatai A vállalkozó a munkát saját költségén végzi el. Köteles úgy szervezni a munkát, hogy biztosítva legyen a gyors és gazdaságos befejezés. A vállalkozó igénybe vehet alvállalkozót - ennek munkájáért úgy felel, mintha azt maga végezte volna el. Alvállalkozó: a munka egyes részeit, vagy akár egészét is nem a vállalkozó fogja ténylegesen kivitelezni. A megrendelőnek erről persze tudnia kell és tiltakozhat is ellene. Mindenesetre, ha az eredménnyel probléma van, akkor a vállalkozónál reklamálhat. 2. A vállalkozás - általános szabályok, a vállalkozó feladatai A vállalkozó haladéktalanul értesíti a megrendelőt minden olyan körülményről, amely a vállalkozás eredményességét, vagy kellő időre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Felel az értesítés elmulasztásából származó kárért. A vállalkozó nem végezheti el azt a munkát, ami jogszabályt, hatósági rendelkezést sért, vagy ami az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. Ha a munkát a megrendelő által kijelölt helyen kell elvégezni, akkor a megrendelő kötelessége a munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani (pl. üzemcsarnokba gépeket kell szerelni be tudjon menni, legyen helye). A vállalkozó mindaddig megtagadhatja a munkát, amíg a megrendelő nem teljesíti ezt a kötelességét. Ha a vállalkozó által szabott megfelelő határidő eredménytelenül eltelt, a vállalkozó elállhat a szerződéstől és kártérítést követelhet. 7

8 2. A vállalkozás - általános szabályok megrendelő feladatai Több vállalkozó esetén - a munka gyors és gazdaságos, összehangolt elvégzéséhez a feltételeket a megrendelő biztosítja, a munkavégzést a vállalkozók hangolják össze. 2. A vállalkozás - általános szabályok megrendelő feladatai A megrendelő a munkát és a felhasználásra kerülő anyagokat ellenőrizheti A vállalkozót azonban nem mentesíti a felelősség alól, ha a megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta. A megrendelő anyagot és utasításokat is adhat, de ha ezek szakszerűtlenek vagy alkalmatlanok, akkor arra a figyelmét fel kell hívni. A megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a vállalkozó kárát megtéríteni. Vállalkozó zálogjoga:csak azokon tárgyakon, amelyek a szerződés teljesítése során a vállalkozó birtokába kerültek pl. megrendelő nem fizeti ki a gépjármű szerelés díját, akkor a vállalkozó nem adja ki az autót. DE! A megrendelő házába beépített nyílászárókat már nem szerelheti le és viheti el! 8

9 Vállalkozási szerződés minta (példa) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől... (székhelye:....cégjegyzékszáma:.adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:...) mint megrendelő, másfelől (székhelye: cégjegyzékszáma: adószáma: bankszámláját vezető hitelintézet és bankszámlaszáma:... mint vállalkozó között a következők szerint: 1. A vállalkozó kötelezi magát, hogy munkát a megrendelő számára elvégzi. 2. A vállalkozó a szükséges anyagokat e szerződés meghatározott mennyiségben és minőségben beszerzi. 3. A felek a vállalkozói díjat... azaz... forintban határozzák meg. A vállalkozói díj magában foglalja a tevékenységhez szükséges valamennyi munka-, anyag- és egyéb költséget; annak összege csak a teljesítéskor hatályos jogszabályok szerint fizetendő általános forgalmi adóval növelhető. 4. A megrendelő kötelezi magát, hogy a fenti 3. pontban megjelölt vállalkozói díjból e szerződés aláírását követő... banki napon belül átutal a vállalkozó bankszámlájára... azaz... forint előleget. Amennyiben a megrendelő az előleg átutalását késedelmesen végzi, a vállalkozó teljesítésének határideje annyi nappal meghosszabbodik, ameddig a megrendelő késedelme tartott. Ez a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor az előleget a vállalkozó bankszámláján jóváírják. 9

10 5. A vállalkozó az előkészítést a szerződés hatálybalépését követő napon megkezdi. Kötelezi magát, hogy...legkésőbb... év... hó... napján... órájáig átadja a megrendelőnek. 6. A vállalkozó az anyagbeszerzésről legkésőbb a beszerzés napját követő munkanap... órájáig köteles a megrendelőt értesíteni. A megrendelő kötelezi magát, hogy az értesítést követő munkanap végéig a beszerzett anyagokat ellenőrzi és esetleges kifogásait nyomban megteszi. Az ellenőrzés elmulasztásából eredő kárt a megrendelő viseli. 7. A szükséges szállítás időpontját a felek az elkészítés jelentése után közösen állapítják meg. Ez az időpont azonban nem lehet későbbi, mint elkészítés jelentésének a megrendelőhöz való megérkezését követő...-ik munkanap...-ik órája. A megrendelő köteles a szállítás napján a szükséges munkahelyet alkalmas állapotban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozó díjmentesen használhatja a munkavégzéséhez szolgáltatásokat. 8. A megrendelő a helyszínre való szállítás előtt az elkészített munkát köteles megvizsgálni. Tiltakozhat a helyszínre való szállítás ellen, ha azt oly mértékben hibásnak tartja, hogy az rendeltetésszerű használatra alkalmatlan. A helyszínre szállítás és beszerelés után a vállalkozó csak a fel nem ismerhető rejtett hibákért, valamint azokért a hibákért felel, amelyeknek oka a szállítás vagy a szerelés során keletkezett. 9. A megrendelő az előleg kifizetése után fennmaradó vállalkozási díjat számla ellenében az átvételtől számított... banki napon belül a vállalkozó bankszámlájára való átutalással köteles kiegyenlíteni. 10. A vállalkozó a terhére felróható késedelem esetén a vállalkozási díj napi 5 ezrelékének megfelelő késedelmi kötbért köteles fizetni. A megrendelő a vállalkozó késedelme miatt akkor állhat el a szerződéstől, ha a késedelem meghaladja a... naptári napot. Az elállást írásban kell közölni. Ha a teljesítés akár a megrendelő elállása miatt, akár más a vállalkozónak felróható okból meghiúsul, a vállalkozó... százalék meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér nem haladhatja meg a meghiúsulási kötbér összegét. 10

11 11. Amennyiben a megrendelő a szerződésen alapuló fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, évi 11% kamatot köteles fizetni. 12. Ezt a szerződést csak írásban lehet módosítani vagy felbontani. E körben jognyilatkozatot a megrendelő részéről..., a vállalkozó részéről... cégjegyzésre jogosult tisztségviselő tehet. A berendezés előállítása és a teljesítés körében a megrendelő nevében... járhat el, aki gyakorolja az ellenőrzést és megteheti az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat. A vállalkozó a vele való kapcsolattartásra... jelöli ki. E szerződéses jogviszonnyal kapcsolatos közleményeket a felek fax üzenet formájában küldik meg egymásnak: A megrendelő fax állomásának kapcsolási száma:... A vállalkozó fax állomásának kapcsolási száma: Ha a felek között a teljesítés hibáját illető vita keletkezik, a felek a...-től kérnek szakvéleményt és kijelentik, hogy azt a jogvita eldöntésében irányadónak elfogadják. 14. A felek e szerződésből eredő mindennemű jogvita eldöntésére kikötik a... hatáskörét. Ezt a szerződést a felek egyetértően elfogadták és cégjegyzésre igazoltan jogosult képviselőik aláírták. Kelt... év... hó... napján a Megrendelő képviseletébena Vállalkozó képviseletében. 11

12 3. A megbízás Megbízott: köteles a rábízott ügyet ellátni, a megbízó utasításainak és érdekeinek megfelelően. Ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, akkor a megbízást olyan formában kell létrehozni, amilyen formát jogszabály a létrehozandó szerződésre előír A felek jogai és kötelezettségei Megbízott személyesen jár el célszerűtlen, szakszerűtlen utasításra fel kell hívnia a figyelmet A kapott utasítástól csak akkor térhet el, ha ezt a megbízó érdeke feltétlenül megköveteli, és az előzetes értesítésre nincs mód. más személyt igénybe vehet: hozzájárulás megbízás jellege károsodástól való megóvás 12

13 3.1. A felek jogai és kötelezettségei Köteles a megbízót tevékenységéről, az ügy állásáról kívánságára, vagy szükség esetén enélkül is tájékoztatni. A megbízás teljesítéséről haladéktalanul értesítenie kell a megbízót. Díjat akkor is követelhet, ha az eljárása nem vezetett eredményre. A költségek megelőlegezésére nem köteles. A szerződés megszűnésekor elszámolni köteles. Zálogjog illeti meg a megbízó vagyontárgyain a díjkövetelés biztosítására A felek jogai és kötelezettségei Megbízó A megbízási díjat csökkentheti, vagy a kifizetést megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy az eredmény elmaradásáért a megbízott a felelős. A díjat a szerződés megszűnésekor kell megfizetnie. Az ügy ellátásával felmerült költségeket viseli. 13

14 4. A bérlet Alanyok: Bérbeadó - köteles a dolgot időlegesen használatba adni. Bérlő - köteles díjat fizetni a használatért A bérlet - a felek jogai és kötelezettségei Bérbeadó Bérlő Kellékhiba és jogi hiba esetére is szavatosság terheli. Ellenőrizheti a használatot. Követelheti a rendeltetésellenes használat megszüntetését. Azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a bérlő a rendeltetésellenes használatot nem hagyja abba. hibás teljesítés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye, kicserélést nem követelhet a dolgot rendeltetésszerűen használhatja Bérbeadó engedélye nélkül albérletbe, használatba nem adhatja a dolgot.. 14

15 4.1. A bérlet - a felek jogai és kötelezettségei Bérbeadó Viseli a dolog fenntartásával járó közterheket és kiadásokat- Bérfizetés elmulasztása esetén azonnali hatállyal felmondhatja a bérletet, feltéve ha felszólította a bérlőt a hátralék kifizetésére és arra megfelelő határidőt engedett. Zálogjog illeti meg követelése biztosítására Bérlő A kisebb kiadásokat viseli. A bért időszakonként előre köteles fizetni. Követelheti a dologra fordított szükséges kiadások megtérítését. Ha írásban kifogásolja a zálogjog fennállását, a bérbeadó 8 napon belül köteles a zálogjogot bírósági úton érvényesíteni A bérlet megszűnése Ha a dolog elpusztul. Határozatlan időtartamú bérletet: 15 napra lehet felmondani. Bérlő örökösei a határozott időtartamú bérletet is felmondhatják, hagyaték átadásától számított 30 napon belül. Bérlő köteles megengedni, hogy a dolgot megvenni kívánó személy azt megtekinthesse. A határozott bérletet a vevő nem mondhatja fel, kivéve, ha őt a a bérlő a bérleti viszony fennállása, vagy lényeges feltételei tekintetében megtévesztette. A bérlet megszűnése után a bérlő a dolgot köteles visszaadni a bérbeadónak, ha jogosulatlanul visszatartja, felel mindazért a kárért, amely enélkül nem következett volna be. 15

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben

A teljesítés ideje. Teljesítés ideje a szerződésben A teljesítés ideje Általában a szerződés tartalmazza Ha a teljesítés ideje nincs meghatározva, bármelyik fél a másik fél egyidejű teljesítését követelheti, ingyenes szerződés esetében a jogosult a kötelezettet

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda)

HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉSMINTA (iroda) amely alulírott helyen és időben jött létre az egyes pontban meghatározott felek között az alábbiak szerint: a Bérbeadó: neve:... székhelye:... cégjegyzékszám:...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről, Mezőberény Város Önkormányzata (székhelye: 5650 Mezőberény, Kossuth L. tér 1. adószáma: 15345352-2-04, számlavezető neve: K&H Bank Zrt., bankszámla száma:

Részletesebben

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez

Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez Magyarázatok a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kis- és mikrovállalkozások részére alkalmazásra javasolt vállalkozási mintaszerződésekhez A. Bevezetés Jelen vállalkozási mintaszerződések a az 1593/2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására.

1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására. 1. Adjon fel újsághirdetést fakitermelő tevékenység vállalására. A hirdetés tartalmi elemei: - A szolgáltatás megnevezése - A vállalkozás pontos megnevezése - Elérhetőségek (Telefon, fax, e-mai) - Ár feltüntetése

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság. gépjárművek bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei Az A4S.hu Korlátolt Felelősségű Társaság gépjárművek bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2013. május 24. napjától 1 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, szolgáltatás megrendelése tárgyában

Részletesebben

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár

SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár SÁFRÁNY FERENC Gazdálkodási ismeretek Szerződéstár 2 Tartalomjegyzék 1. Közkereseti társaság szerződésmintája... 3. o. 2. Betéti társaság szerződésmintája... 9. o. 3. Korlátolt felelősségű társaság szerződésmintája...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gépjármű Adásvételi és Lízingszerződés Általános Szerződési Feltételei (1.sz. melléklet - hatályos 2006 március 1-től) I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 1. Adásvételi és lízingszerződés (továbbiakban: Szerződés): A Szállító és a Lízingbe adó között létrejött adásvétel, valamint a Lízingbe vevő és a Lízingbe adó között létrejött lízingügylet, valamint esetlegesen

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÜZLETI TERV - Vezetői Számvitel - Készítették: Kádár Zsombor - AQJKXE Lőrincz Judit - B3VKKS Pápai Zsófia - H78GEW Szőnyei Tímea - DR4DHK Varga Klaudia -

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 1 INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Születési Név: Állandó lakcím/székhely: Levelezési cím: Anyja születési neve: Születési hely, idő: Állampolgárság: Személyazonosító

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL

SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL MKÖH SZMSZ SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK RENDJÉRŐL 8. FÜGGELÉK SZABÁLYZAT A HIVATALI SZERZŐDÉSKÖTÉSEK ÉS BESZERZÉSEK ELJÁRÁSI RENDJÉRŐL Hatályos:2013. április 01. Hatály: 2013.

Részletesebben

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások.

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei. Általános meghatározások. SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Finnrelax Kft. Adásvételi, Szállítási és Vállalkozási Feltételei 1. Általános meghatározások. A Ptk. 379.. Szállítási szerződés alapján a szállító köteles a szerződésben meghatározott

Részletesebben

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése 4 1.2.

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y]

2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] 2. A POLGÁRI TÖRVÉ YKÖ YV (PTK) [1959. ÉVI IV. TÖRVÉ Y] A polgári jog (magán-, vagy civil jognak is nevezik) célja az állampolgár, valamint az állami önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya

1. Szerződés hatálya. 2. Szerződés tárgya 1. Szerződés hatálya 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek kiterjed (a továbbiakban: "ÁSZF") az Enicon Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1149 Budapest, Angol u. 38. cégjegyzékszáma:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között:

Vállalkozási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Vállalkozási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Megrendelő és Vállalkozó között: Megrendelő: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi Miklós u. 4. Tel.: 92/553-938 Telefax:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GÉPEK ÉS BERENDEZÉSEK PÉNZÜGYI LÍZINGJÉRE Ezen általános feltételek az Erste Leasing Eszközfinanszírozási Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1138 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI FELTÉTELEK Prysmian MKM Magyar Kábel Művek Kft. 1. Általános rendelkezések 1.1 A jelen Általános Értékesítési Feltételek (a továbbiakban "ÁÉF") rögzítik a Felek kölcsönös jogait

Részletesebben