KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet"

Átírás

1 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti u. 95. Alapítás éve: Cégjegyzék száma: Adószáma: Alapítók: belföldi társaságok, magánszemély Képviselı: Dr Berkovics Gergely, igazgatóság elnöke Mindszenti László, ügyvezetı A Lakásszövetkezet a kettıs könyvvitel rendszerében könyveli a gazdasági eseményeit. Egyszerősített beszámolójában elkülönítve szerepelteti az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység bevételeit, költségeit és ráfordításait. A számvitelrıl szóló 2000 évi C. törvény, valamint a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet elıírásait alapul véve alakított ki számviteli rendszerét, mellyel biztosítható a Lakásszövetkezet vagyoni-, pénzügyi- és jövedelmi helyzetérıl a mindenre kiterjedı egyértelmő és megbízható valós kép kialakítása. 2) Számviteli politikai fıbb vonásai A gazdasági eseményeket a törvény elıírásai szerint az egyszeres könyvviteli rendszerben rögzíti. A könyvelés számítógépes adatfeldolgozással történik, éves zárás készítésével. A Számviteli Törvény elıírásai alapján a Lakásszövetkezet elkészítette, és folyamatosan karban tartja a Számviteli Politikáját, melyben szabályozásra kerültek azok a módszerek, eszközök és alkalmazási technikák, melyek végrehajtásával megbízható és valós összképet biztosító információk adhatók a szervezet vagyoni-, pénzügyi- jövedelmi helyzetérıl, jövedelem termelı képességérıl a tevékenységek eredményességérıl, betartva a Számviteli Törvény alapelveit, valamint az egyéb szervezetekre vonatkozó Kormány rendelet elıírásait. a) Mérlegkészítés idıpontja: Az egyszerősített éves beszámolót a naptári évrıl a számviteli törvény szerint december 31-i fordulónappal készít. A mérlegkészítés idıpontjaként a tárgyévet követı év március 31. napja került meghatározásra.

2 b) Beszámolási kötelezettség: A Lakásszövetkezet - a számviteli törvényben és az egyéb szervezetekre vonatkozó beszámoló készítést szabályozó Kormányrendeletben elıírt tartalmú egyszerősített éves beszámolót készít a társadalmi szervezetekre elıírt formában. c) Eredménykimutatás formája: A társadalmi szervezetekre elıírt Eredménykimutatás szerint mutatja be az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményét. d) Amortizáció elszámolásának módja: Alapja a számviteli törvényben, illetve más jogszabályok elıírásai által meghatározott, maradványértékkel csökkentett beszerzési érték: idıarányos leírást alkalmaz lineáris leírási kulccsal, értékcsökkenést a használatba vételt követı naptól kezdıdıen számolja el, értékcsökkenést a kiselejtezés, értékesítés megsemmisülés napjáig számolja el, a tárgyév december 31-én nyilvántartott beruházások után érték-csökkenési leírást nem számol el. - a ,-Ft alatti tárgyi eszközöket használatba vételkor egy összegben azonnal elszámolja értékcsökkenésként. Az elıbbiekben részletezett, tervezett értékcsökkenést évente egy alkalommal, a terven felüli értékcsökkenést a társasági adótörvény szerinti szabályozással összhangban számolja el. e) A ,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök elszámolása: A Számviteli Törvényben biztosított lehetıség alapján, valamint a társasági adótörvénnyel összhangban a ,- Ft egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési, illetve elıállítási költségét a használatba vételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számoljuk el. f) Eszközök leltározásának módszere: A készleteket év végi fordulónappal leltározási szabályzatában foglaltak alapján leltározza. 3) A számviteli alapelvektıl való eltérés ismertetése: A számviteli alapelvektıl nem tértünk el. 2

3 4) Az eszközök értékelésének módja A számviteli politika keretében elkészítettük az eszközök és források teljes körő értékelési szabályzatát. A beszerzési költségbe a számviteli törvény 47 -a szerint azok a ráfordítások tartoznak, amelyek az eszköz (termék) megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba kerülésig felmerülnek és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók, csökkentve azt az alkalmazott leírásokkal, növelve a visszaírások összegével. A pénzeszközök értékelése A fordulónapi forint pénzkészleteket a pénztárban ténylegesen meglévı, illetve a bankértesítés alapján egyeztetett összegben szerepeltetjük a mérlegben. A források értékelése Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítésébıl származó, általános forgalmi adót is tartalmazó a) forintban teljesítendı kötelezettséget az elismert, számlázott összegben, b) devizában teljesítendı kötelezettséget kivéve, ha az ellenérték kiegyenlítése exportáruval történik az elismert, számlázott devizaösszegnek a forintra átszámított összegében mutatjuk ki a mérlegben mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári Törvénykönyv szerint beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott bevételként el nem számolták. A hosszú lejáratú kötelezettségek között mutatjuk ki mindazon kötelezettségeket, melyek a mérleg fordulónapját követı éven túl esedékesek. A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepelnek mindazon kötelezettségek, melyek a mérleg fordulónapját követı évben esedékesek. A tárgyi eszközök körében piaci értéken történı értékelés lehetıségét az Sportegyesület nem veszi igénybe. 5) Lényegesség kritériumai A lényegesség elve alapján lényegesnek minısül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy téves bemutatása befolyásolja a beszámoló adatait, a felhasználó döntéseit. Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében a különbözı ellenırzések során ugyanazon évet érintıen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelıcsökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 százalékát, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió Ft-ot, akkor az 500 millió Ft. A jelentıs hibákat a mérlegben és az eredmény-kimutatásban külön oszlopban kell kimutatni. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 %-kal 3

4 megváltoztatja (növeli vagy csökkenti), tehát a saját tıke értékét lényegesen megváltoztatja, lényeges mértékő hibának kell tekinteni. 6) Leltározás rendje, az eszközök nyilvántartása Az immateriális javakról, a tárgyi eszközökrıl, a befektetett pénzügyi eszközökrıl folyamatos, naprakész mennyiségi nyilvántartást vezetünk analitikus kartonon, melyeket záráskor egyeztetünk a fıkönyvi kivonat adataival. A leltározandó eszközök fajtájáról, módjáról, idejérıl és felelıseirıl a Képviseletet állátó Dózsa Lakásszövetkezet ügyvezetıje a tulajdonvédelmi szempontok alapján dönt. 7) Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. A mérlegben össze nem hasonlítható adatok a megelızı évhez képest nem szerepelnek. 2. Tétel átrendezést az elızı évi mérleghez viszonyítva nem hajtottunk végre. 3. Az alkalmazott értékelési elveket és gyakorlatot nem változtattuk meg. 4. Céltartalék képzésre a tárgyévben nem volt szükség. 5. A Lakásszövetkezetnek váltótartozás, öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettség, illetve zálogjoggal vagy egyéb jogokkal biztosított kötelezettség, továbbá a mérlegben meg nem jelenı kötelezettség nem terheli. Eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 1. Kutatásra, kísérleti fejlesztésre vonatkozóan nem merült fel költség. 2. Rendkívüli tételek nem voltak. II. Tájékoztató kiegészítések 1) A Lakásszövetkezetnek átlagos állományi létszáma 5 fı. A személyi jellegő kifizetések közül a bérköltség E Ft. 2) Környezetvédelmet szolgáló tárgyi eszközök, veszélyes hulladékok, valamint környezetvédelmi garanciális kötelezettségekkel kapcsolatos feladat nem volt. 4) Kimutatás pályázati támogatások felhasználásáról A Lakásszövetkezet 2011-ben a Tatabánya Megyei Jogú Város főtéskorszerősítési támogatásából két lakóház részesült mintegy E Ft-os, illetve a 2010-es évi támogatás elszámolása történt meg 398 E Ft-os összegben. A támogatások közvetlenül a kivitelezınek kerültek megfizetésre. 4

5 5) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Bevételek (E Ft): Bevételek Közös költség Vállalkozási célú bevételek Lakásbérleti díj Üzletek, közös helyiségek bérleti díja Társasház kezelés árbevétele Közvetített szolgáltatások 63 Egyéb bevételek Biztosító kártérítése kapott támogatás Egyéb bevétel Pénzügyi mőveletek bevétele 77 Kiadások (E Ft): Kiadások Anyagköltségek Áramdíj Víz-, csatornadíj Egyéb anyag Igénybevett szolgáltatás Karbantartási ktg Takarítás Szemétszállítás Távfőtés Felújítás Üzemeltetési szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás 95 Egyéb szolgáltatás Bankköltség Biztosítás Egyéb 171 Közvetített szolgáltatás 64 Anyagjellegő ráfordítások összesen Bérköltség 7154 Személyi jellegő egyéb költség 532 Bérjárulékok 2049 Személyi jellegő költségek összesen Értékcsökkenés 334 Egyéb ráfordítások Követelés kivezetése Helyi adók Egyéb ráfordítások 342 Pénzügyi mőveletek ráfordításai 1 5

6 6) Befektetett eszközök Immateriális javak nettó értéke Egyéb berendezések felszerelések Összesen: 22 E Ft 131 E Ft 153 E Ft 7) Követelések alakulása Lakókkal szembeni követelés: 8) Pénzeszközök alakulása Pénztár Elszámolási betétszámlák egyenlege Változás: E Ft 167 E Ft E Ft E Ft 9) Saját tıke alakulása Induló tıke Tıkeváltozás Tárgyévi eredmény Összesen: 480 E Ft E Ft E Ft E Ft 10) Kötelezettségek alakulása Szállítókkal szembeni kötelezettségek E Ft Adóhivatal felé meglévı tartozások 735 E Ft Bérleti díj kaució 345 E Ft Garázs albetétesítés beszedett összege 480 E Ft Egyenleg E Ft 10) Passzív idıbeli elhatárolások A 2011-es évet terhelı költségek idıbeli elhatárolása 901 E Ft. Dr. Berkovics Gergely Igazgatóság elnöke 6

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY

MÁV SZIMFONIKUSOK ZENEKARI ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet a 2012.évi beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. Budapest, 2013. május 15. I. Általános rész 1. A szervezet főbb adatai Neve: MÁV Szimfonikusok

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. )

1. oldal, összesen: 58. A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 1. oldal, összesen: 58 A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( 2009.I.1. ) 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési

Részletesebben

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya

249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. A rendelet hatálya 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012.

SEMMELWEIS EGYETEM. Számviteli Politika 2012. SEMMELWEIS EGYETEM Számviteli Politika 2012. Tartalom Bevezetés...3 Fogalmak... 3 1. A számviteli politika célja... 4 2. A számviteli politika kidolgozásának jogszabályi háttere... 4 3. A Számviteli politika

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG É V E S B E S Z Á M O L Ó MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. 2011.

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához

Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához Kiegészítő melléklet A Regionális Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2012. december 31.-i beszámolójához I. Általános tudnivalók A kiegészítő melléklet a Re-Kom Nonprofit Kft 2012. január 01.-től 2012.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 18932825-6910-131-19 Cégjegyzék száma: Cég adószáma: 18932825-2-19 Vállalkozás megnevezése: Dr Szikora Márta Ügyvédi Iroda Vállalkozás címe: 8100 Várpalota Fehérvári utca 8 Kiegészítő

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés)

JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés) JEGYZİKÖNYV (2008. közgyőlés) Amely készült a Fıvárosi Bíróság által 13 09 116570 cégjegyzékszám alatt nyilvántartott Neem Line Korlátolt Felelısségő Társaság taggyőlésén, a cég székhelyén, alulírott napon:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben