11/2005. ( )sz. KT. rendelete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete"

Átírás

1 Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. ( )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, évi XXXI. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az Önkormányzat által a gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátásokról, a gyermekvédelem helyi rendszeréről az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. [1] E rendelet célja, hogy meghatározza Monostorpályi Község Önkormányzata által a gyermekek védelme érdekében pénzbeli, természetbeni és a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások formáit, feltételeit és mértékét, valamint ezek igénybevételének rendjét. [2] Alapelvként határozza meg a gyermekek alapvető jogainak biztosítását, a jogok érvényesítésének garanciáit. 2.. [1] Az ellátás megállapítása az igénylő kérelmére történik. [2] Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosítható, úgy a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője a gyermek védelembevétele esetén kötelezhető az ellátás igénybevételére. [3] Az ellátás megállapítását kezdeményezheti továbbá a családsegítő szolgálat, a gyermekjóléti szolgálat, oktatási intézmény. A RENDELET HATÁLYA KITERJED 3.. [1] E rendelet hatálya kiterjed a.) (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel Monostorpályi Község illetékességi területén élő magyar állampolgárra, valamint - ha a Nemzetközi Szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá a magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire.

2 b.) A munkavállalók Közösségen belüli szabad mozgásáról szóló 1612/68. EGK. Tanácsi rendeletben meghatározott jogosúlti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. [2] A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetében az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeikre. [3] E rendelet szerint kell eljárni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívűl, Monostorpályi Község illetékességi területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hatósági intézkedés elmulasztása a gyermek veszélyeztetettségével vagy háríthatatlan kárral járna. A GYERMEKEK VÉDELMÉNEK RENDSZERE 4.. [1] A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. [2] Monostorpályi Község Önkormányzati Képviselőtestülete e rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat. [3] A gyermekek védelmét a Képviselőtestület pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosítja: a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi támogatás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás b.)személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatások - gyermekek napközbeni ellátása - gyermekek átmeneti gondozása, helyettes szülő. ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK 5.. [1] A rendeletben szabályozott ellátások megállapítására irányuló kérelmet a szülő vagy más törvényes képviselő, természetes személy, vagy a gyermek érdekének védelmét ellátó szervezet a Monostorpályi Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál szóban vagy írásban terjesztheti elő. [2] Az [1] bekezdésben meghatározott pénzbeli ellátások megállapítását nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, a családvédelemmel foglalkozó intézmény is kezdeményezheti. [3] A rendelet szerinti pénzbeli ellátások elbírálásának hatáskörét a képviselő-testület a Szociális és Egészségügyi Bizottságra ruházza át.

3 a.) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítását és megszüntetését december 31-ig a Szociális és Egészségügyi Bizottság végzi első fokú hatáskörben, másodfokon a Képviselő-testület jár el. b.) január 01-től a évi CXXXVI. Tv. e hatáskör gyakorlását a jegyző hatáskörébe rendeli, másodfokon a Hajdu-Bihar megyei Közigazgatási Hivatal az eljáró szerv. 6.. [1] A rendszeres gyermekvédelmi támogatás igényléséhez csatolni kell: a.) A kérelmező nyilatkozatát a család személyes adatairól és jövedelméről, a megfelelő igazolásokkal együtt. A jövedelemszámításnál irányadó időszak ha a törvény másképpen nem rendelkezik a havonta, rendszeresen mérhető jövedelmeknél a 3 hónapot, egyéb jövedelmeknél pedig az 1 évet nem haladhatja meg. b.) A gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot (jegyzőkönyvet). c.) Tartósan beteg, illetőleg fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást. d.) Az oktatási intézmény igazolását a nagykorúvá vált személy után igényelt pénzbeli ellátás elbírálásához a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. e.) A Gytv (6) bekezdésében szabályozott esetben a házassági anyakönyvi másolatot. f.) Emelt összegű támogatás esetén a kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a Gytv (8) bekezdésében szabályozott ellátások valamelyikében részesül, illetve nyilatkoznia kell, hogy adóköteles jövedelemmel nem rendelkezik. [2] Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál figyelembe kell venni a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó jövedelmét. A jövedelmet a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló törvény előírásai határozzák meg. [3] Amennyiben a benyújtott nyilatkozat adataiban kétség merül fel az adatok valódiságára vonatkozóan környezettanulmányt kell készíteni. Ha a gyermeket gondozó család életkörülményei nem felelnek meg a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatokkal és a Szociális és Egészségügyi Bizottság hivatalos tudomással bír a kérelmező anyagi és vagyoni helyzetéről, úgy 8 napon belül a kérelmezőt vagyoni nyilatkozat megtételére, illetve hiánypótlásra kell felhívni. a.) Amennyiben a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, illetve a nyilatkozatot megtagadja, az igazolásokat nem csatolja, az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló módosított évi IV. tv /1/ bekezdésében meghatározott eljárásnak van helye, november 01-től a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. Tv. továbbiakban K.E.T /2/ bekezdése szerint Ha az ügyfél a kérelmet hiányosan nyújtotta be, az eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett hiánypótlásra hívja fel. A KET 51../1/ bekezdése alapján az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozat tételt megtagadja. Ha az ügyfél a hatóság felhívására nem nyilatkozik, a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a KET. 31../2/ bekezdése alapján megszünteti az eljárást.

4 [4] E rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló eljárás hivatalból is kezdeményezhető. 7.. [1] Azokat, akik e rendelet alapján megállapított rendszeres pénzbeli ellátást jogtalanul, vagy jogosulatlanul és rosszhiszeműen veszik igénybe, az ellátás megszüntetésével egyidejűleg a visszafizetésre kell kötelezni. A visszafizetés elrendelése esetén a fél kérelmére legfeljebb 6 havi részletfizetési kedvezményt lehet biztosítani, abban az esetben, ha a kérelmező anyagi és szociális körülményei indokolják. [2] A visszafizetésre megállapított összeget a Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselőtestülete méltányosságból teljes egészében elengedheti. II. Fejezet Pénzbeli ellátások RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 8.. [1] Támogatás megállapítása, illetve jogosultság hiányában történő elutasítása a gyermekvédelmi törvény 19. -a és 20. -a alapján történik. [2] A feltételek megléte esetén a gyermekvédelmi támogatás a gyermek részére alanyi jogon jár, a gyermek 18. életévének betöltéséig. Az ellátás tovább folyósítható addig, ameddig a gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. évének betöltéséig, felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulók esetén a 25. életév betöltéséig. [3] A megállapított rendszeres gyermekvédelmi támogatást a jogosult nagykorúvá válása esetén saját jogán kell folyósítani. [4] Rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege gyermekenként és havonta évben Ft, évet követően összege megegyezik a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 22%-ával. Emelt összegű rendszeres támogatás esetén a támogatás havi összege évben Ft, évet követően az összeg emeléséről az Országgyűlés az éves költségvetési törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. [5] A rendszeres gyermekvédelmi támogatás a kérelem benyújtásának hónapjában: a.) ha a kérelmet a tárgyhó 16. napját megelőzően nyújtották be, a támogatás teljes összege b.) ha a kérelmet a tárgyhó 16. napját követően nyújtották be, a támogatás összegének 50%-át kell megállapítani. A folyósítás időtartama a feltételek fennállásáig tart. [6] A rendszeres támogatásra való jogosultság feltételeit a Szociális Bizottság évente legalább egy alkalommal felülvizsgálja. [7] A rendszeres támogatás megállapításáról, kifizetésének módjáról, összegének és formájának megváltoztatásáról, a támogatás megszüntetéséről határozatban kell rendelkezni. A határozatban fel kell hívni a kérelmezőt, hogy az ellátásra való

5 jogosultságát érintő lényeges körülmények megváltozását 8 napon belül köteles bejelenteni. RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁS 9.. [1] A rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a gyermek védelméről szóló törvény 21.. (1), (2) bekezdésében foglalt feltételek fennállása esetén kell alkalmazni. [2] Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás legkisebb összege esetenként és gyermekenként 2.000,- Ft, egy alkalommal kifizethető maximuma esetenként és gyermekenként 5.000,- Ft. [3] A rendkívüli pénzbeli támogatást a jogosult részére a megállapítást követő 8 napon belül kell kifizetni. III. FEJEZET TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT ELLÁTÁSOK 10.. [1] A gyermekvédelmi támogatás ügyében a hatáskört gyakorló, a rendszeres és rendkívüli pénzbeli támogatás helyett természetbeni ellátást is megállapíthat, valamint a már megállapított rendszeres pénzbeli támogatás teljes vagy részösszegét átváltoztathatja természetbeni ellátássá. [2] Természetbeni ellátásként lehet megállapítani a rendszeres gyermekvédelmi támogatást vagy annak egy részét: a.] a gyermekintézmények (óvoda, iskola) által nyújtott étkezési térítési díjak kifizetésére, ha a gyermek étkeztetése más módon nem biztosított. b.] középiskola vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek részére a tandíj, kollégiumi díj, albérleti díj, egészségügyi szolgáltatásért fizetendő térítési díj (vagy annak egy része) átvállalása céljából, ha a szülő vagy gondviselő által történő megfizetése nem biztosított. [3] Akkor lehet a rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatást természetbeni ellátás formájában megállapítani, ha: a.] a kérelem a gyermek tanszerellátásának támogatására, b.] a térítési díj támogatásra irányul, c.] a védelembe vett gyermekek esetében. IV. FEJEZET SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ ELLÁTÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 11..

6 [1] A személyes gondoskodás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője kérelmére történik. [2] Ha a gyermek védelme az ellátás önkéntes igénybevételével nem biztosított, e rendeletben meghatározott ellátás kötelező igénybevétele a védelemmel elrendelhető. [3] A kérelmező a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátás igénybevételére irányuló kérelmet a Polgármesteri Hivatalnál, a Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve intézményi ellátás esetében az intézmény vezetőjénél nyújthatja be. [4] A személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételét a tényállás tisztázása mellett - intézmény ellátás esetében az intézmény vezető intézkedése alapozza meg. [5] A személyes gondoskodás feltételeiről a kérelmezőt a kérelem benyújtásakor tájékoztatni kell. A tájékoztatásnak ki kell terjednie: az ellátás tartalmára és feltételeire, az intézmény által vezetett reá vonatkozó nyilvántartásra, a fizetendő térítési díjra, a panaszjoga gyakorlásának módjára. [6] Az ellátásra jogosult köteles: a (5) bekezdésben foglalt tájékoztatás tudomásulvételéről nyilatkozni, az intézményi nyilvántartáshoz adatokat szolgáltatni, a jogosultsági feltételekben, illetve a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változásokról nyilatkozni. GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOK 12.. [1] A gyermekjóléti alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelés elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez. [2] Az Önkormányzati Képviselő-testület Monostorpályi községre vonatkozóan az alapellátást a.] a gyermekjóléti szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgálat, b.] gyermekek napközbeni ellátása éves korú gyermek napközbeni ellátása óvodai elhelyezésben, - iskolai napközi, formájában biztosítja. GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS SZOLGÁLTATÁS 13.. [1] A Képviselő-testület a gyermekvédelmi törvény 39. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatást és a törvény 40. -ában meghatározott gyermekjóléti szolgálat feladatait az önkormányzat intézménye a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül biztosítja. [2] A gyermekjóléti szolgálat igénybevételét kezdeményezheti: a gyermek, a gyermek törvényes képviselője,

7 a gyermekjóléti szolgálat, a Polgármesteri Hivatal jegyzője, oktatási intézmények, Gyámhivatal, védőnő, állampolgár. [3] A gyermekjóléti szolgáltatás bármilyen formában történő igénybevétele térítésmentes. GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSA 14.. [1] A gyermekek, különösen a védelembe vett gyermekek napközbeni ellátását, nappali felügyeletét, foglalkoztatását és étkeztetését az évi LXXIX. számú közoktatási törvény figyelembevételével az alábbiak szerint kell biztosítani abban az esetben, ha a szülő/k, nevelő/k, gondozó/k betegségük miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni: - három és hat éves gyermekek óvodai elhelyezése, - iskolai napközi otthonos elhelyezés. - nyári szünidei ellátás megszervezése igény szerint. [2] a.] A három és hat éves korúak óvodai ellátása megszűnik a nevelési év végén, ha a gyermek a 6. életévét betöltötte. Szakértői és rehabilitációs szakvélemény alapján fogyatékos gyermek esetében a 8. életév betöltésével. b.] Iskola napközi otthoni ellátás a tanév végével szűnik meg. GYERMEKEK ÁTMENETI GONDOZÁSA 15.. [1] A gyermekek átmeneti gondozása hetes vagy hosszabb időtartamra, különösen a települési önkormányzat jegyzője által kijelölt helyettes szülőnél szervezhető meg. [2] A helyettes szülőre vonatkozóan a törvény 49. -ban írtakat kell alkalmazni. [3] A helyettes szülői szolgáltatás igénybevételét a települési önkormányzat jegyzőjénél, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál lehet írásban kezdeményezni. V. FEJEZET TÉRÍTÉSI DÍJAK 16.. [1] A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért térítési díjat kell fizetni. [2] A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben az alapellátás keretébe tartozó szolgáltatások közül csak az étkeztetésért kell térítési díjat fizetni, az 1.sz. melléklet szerint.

8 [3] Az intézményi térítési díj alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. [4] A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg az intézményi térítési díj egy napra jutó, általános forgalmi adóval növelt összege, az igénybevett étkezések száma, továbbá a Gyermekvédelmi Törvény szerinti normatív kedvezmények figyelembevételével. VI. FEJEZET ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 17.. a.] Gyermek: az, aki 18. életévét még nem töltötte be, kivéve a házasságot kötött (Ptk (2) bek.) b.] Fiatal felnőtt: az a nagykorú személy, aki a 24. évét nem töltötte be. c.] Gyermekvédelmi gondoskodás: a törvényben meghatározottak szerint elrendelt hatósági intézkedésen alapuló ellátás és védelem. d.] Veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a gyermek testi, érzelmi, vagy erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. e.] A gyermek hozzátartozói: a vér szerinti és az örökbe fogadó szülők (továbbiakban együtt: szülő), a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, a nagyszülő házastársa, a nagyszülő testvére, a dédszülő, testvér, a testvér házastársa, a saját gyermek. f.] A gyermek közeli hozzátartozói: a szülő, a szülő házastársa, a szülő testvére, a nagyszülő, testvér, saját gyermek. g.] A gyermek tartására köteles személy: a házasságról, a családról és a gyámhatóságról szóló évi IV. törvény 61.. (4) bekezdésében és a 62.. (1) bekezdésében, a 69/a. -ában, valamint a 69/d.. (2) bekezdésében meghatározott személy. h.] Jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4..(1) bekezdés a.) pontjában meghatározottak. i.] Vagyon: a módosított 1997.évi XXXI. törvény 19..(7) bekezdésében meghatározottak. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 18.. [1] Ezen rendelet az 5.. (3) bekezdés a.) pontjának kivételével, mely november 01- én lép hatályba, - ki hirdetése napján lép hatályba. [2] E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 9/2004. (05.03.)sz. KT. rendelet hatályát veszti. [3] E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított évi XXXI. tv., a végrehajtása tárgyában kiadott módosított 133/1997. (VII.29.) és a 149/1997.(IX.10.) Korm. rendeletben foglaltakat kell alkalmazni.

9 [4] Ezen rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető, évi I. törvény 3. -ával összhangban, az Európai közösségeknek a Tanács 1408/71/EGK. rendelete, 574/72 EGK. rendelete, és az 1612/68/EGK. rendeletével egyeztethető szabályozást tartalmaz. Monostorpályi, szeptember 15. Vágó András sk. polgármester Szabó Gyula sk. jegyző Ki hirdetve! Monostorpályi, szeptember 22. Szabó Gyula jegyző l.sz. melléklet Általános Iskolában és óvodában alkalmazandó nyersanyag költségekről és térítési díjakról január 01-től Óvoda norma: Iskola norma: Ft Ft = Ft/nap Ft Ft = Ft/nap ÓVODA A/ Támogatásban nem részesülő gyermekek esetében a térítési díj:

10 Fizetendő intézményi térítési díj: 259.Ft./nap ISKOLA a.) Tanulók: tízórai + ebéd + uzsonna Támogatásban nem részesülők Norma: Fizetendő: Ft 36.- Ft Ft/nap b.) Tanulók tízórai+ ebéd Támogatásban nem részesülők. Norma Ft 34.- Ft Fizetendő Ft/nap Monostorpályi, 2004.december 28.

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ÚJHARTYÁN KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2010. (III.26.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Újhartyán Község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E

1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E Marcalgergelyi község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/1998.(I. 20.) 1 R E N D E L E T E A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 2 1 Módosította az 5/l999.(IV.21.) és 7/2003.(VII.10.) rendelet

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Úri Község Önkormányzatának Képviselõtestületének A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 8/2003.(X.07.), a 9/2004.(VII.05.) és a 9/2006.(IX.04.) számú rendelettel módosított 4/1998.(III.16.)

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. A rendelet hatálya Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 1/2006. (II. 13.) számú rendelete a szociális ellátásokról és a gyermekvédelem helyi szabályairól egységes szerkezetben a 14/2006. (VI.12.) sz. a 11/2008. (V.19.), a 13/2008.

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal)

10/2008. (IV.18.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről. (egységes szerkezetben a módosításokkal) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. április 18. Nagymányok, 2008. április 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (IV.18.) számú rendelete A

Részletesebben

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc

D:\munkák\város\egys\rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról.doc 1/5 KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2006. (II.23.) önkormányzati rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás szabályozásáról a 39/2007. (XII.19.) 1 önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben )

7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7 /2005. (VIII.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről ( egységes szerkezetben ) Ipolytölgyes község önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 9/2009.(VI.02.) rendelete ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 9/2009.(VI.02.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 24/2011. (XI.08.), 18/2012. (V.18.),10/2013. (III.29.) 34/2013. (XII.04)

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.26.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben * Hatályos: 2015. március

Részletesebben

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról

Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete. az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő- testülete 8/2009. (10.30.) Ör. számú rendelete az egyes gyermekjóléti ellátásokról Biatorbágy Város Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő- testület) a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2009. (VI. 30.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Vámosgyörk Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

I. rész. A rendelet célja

I. rész. A rendelet célja Békás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/1998. (V.12.) rendelete a Békás községben biztosítható egyes pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról (a módosításokkal egységes

Részletesebben

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya 1.. 1 LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 3/1998.(II.26.) számú önkormányzati rendelete a gyermekek támogatásáról. Lakitelek Önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bek., a gyermekek védelméről

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET. 2/2006. (III. 9.) rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLET 2/2006. (III. 9.) rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről,

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 25/1997/XII.10./sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról. Cserkeszőlő

Részletesebben

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének

Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testületének 6/2009. (V.27.) számú r e n d e l e t e A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Hgyész Nagyközség Önkormányzat Képvisel-testülete a gyermekek védelmérl

Részletesebben

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. Fejezet. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Nádudvar Város Önkormányzat képviselőtestületének 9/2010. (V.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról A Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Dunavarsány Város

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben