E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére"

Átírás

1 Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállította: Tárgyalja: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való ellátási szerződések jóváhagyása a támogató szolgáltatás, illetve a fogyatékkal élők nappali ellátására Dr. Balázs Árpád polgármester Polgármesteri Kabinet Nemzeti Erőforrás Bizottság Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás a november 21-i rendkívüli ülésén döntött egyes kistérségi szintű megállapodások megszüntetéséről, december 31. napjával. A Képviselő-testület a november 27-i rendkívüli ülésén, a 181/2012. (XI. 27.) számú határozatával jóváhagyta, hogy az évi CXXXV. törvény 4. (1) c., pontja alapján közös megegyezéssel december 31. napjával megszüntetetésre kerüljön a február 25-én kelt, 50/2008.(X.17.) számú Társulási Tanács határozattal jóváhagyott, a Társulás és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötött, támogató szolgáltatás ellátására vonatkozó megállapodás. A Képviselő-testület jóváhagyta továbbá a február 25-én kelt, 52/2008.(X.17.) számú Társulási Tanács határozattal jóváhagyott, fogyatékkal élők nappali ellátására vonatkozó megállapodás megszüntetését is a Társulás és az MMSZ között. Tekintettel arra, hogy a fenti feladatokat Siófok Városában továbbra is biztosítani szükséges, ezért indokolt külön, önkormányzati szintű ellátási szerződés megkötése a MMSZ Egyesület Gondviselés Házával a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján. 1. számú melléklet: Ellátási szerződés a támogató szolgáltatás ellátására 2. számú melléklet: Ellátási szerződés a fogyatékkal élők nappali ellátására Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot hagyja jóvá: HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel való ellátási szerződések jóváhagyása a támogató szolgáltatás, illetve a fogyatékkal élők nappali ellátására című előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel (1125 Budapest, Szarvas Gábor u ) kötendő, január 1. napjától hatályos ellátási szerződéseket a támogató szolgáltatás ellátására, valamint a fogyatékkal élők nappali ellátására vonatkozóan a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv alapján, az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti tartalommal. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására. Felelős: Dr. Balázs Árpád polgármester, Dr. Pavlek Tünde jegyző, Hanyeczné Fülöp Szilvia MMSZ Egyesület Siófok- Gondviselés Háza, Balogh Gábor közgazdasági osztályvezető Határidő: december 31. Siófok,

3 Dr. Balázs Árpád polgármester 1. számú melléklet amely létrejött egyrészről: Siófok Város Önkormányzata Székhely: 8600 Siófok, Fő tér 1. Adószám: KSH azonosító: Képviselő: Dr. Balázs Árpád polgármester, Mint Megbízó ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Támogató szolgáltatás ellátására másrészről: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u Adószám: KSH azonosító: Képviselő: Szentgyörgyváry Károly, a Dél-dunántúli Régió vezetője Dusa Ágnes, a Dél-dunántúli Régió titkára Mint Megbízott (a továbbiakban: MMSZ) között az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek mellett. 1. Megbízó önkormányzat megbízza az MMSZ-t, hogy a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 65.. (1) (3) bekezdése alapján től kezdődően határozatlan ideig lássa el a támogató szolgáltatás keretébe tartozó feladatokat Siófok város közigazgatási területén. Az ellátott feladat: támogató szolgáltatás A feladat ellátása magában foglalja: - fogyatékos személyek lakókörnyezetében történő ellátása, lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása - az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása (speciális személyi szállítás, szállítószolgálat működtetése) - az általános egészségi állapotnak és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő tevékenységhez való hozzájutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása - információnyújtás, ügyintézés, tanácsadás, a tanácsadást követően a társadalmi beilleszkedést segítő szolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása - a jelnyelvi tolmácsszolgálat elérhetőségének biztosítása - segítségnyújtás a fogyatékos személyek kapcsolatkészségének javításához, családi kapcsolatainak erősítéséhez, önsegítő csoportokban való részvételükhöz

4 - egyes szociális alapszolgáltatási részfeladatok biztosítása a fogyatékos személyek speciális szükségleteihez igazodóan - segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, valamint a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása - fogyatékos személy munkavégzését, munkavállalását segítő szolgáltatások elérhetőségének, igénybevételének elősegítése. 2. MMSZ az 1. pontban meghatározott feladatot től kezdődően határozatlan ideig vállalja ellátni. Az ellátást végző MMSZ adatai: Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Cím: 8600 Siófok, Béke tér 2. Bírósági bejegyzés: MMSZ Egyesülete Pk.60010/1989/1. Fővárosi Bíróság Tevékenységi engedélyének száma és kelte: XV-C-005/658-22/2012. (legelső: /2004.) Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Nyrt. 3. Felek rögzítik, hogy e szociális feladat ellátására a mindenkori költségvetési törvény nem nyújt fedezetet. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az MMSZ a tevékenysége elvégzéséért a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalon (1071 Budapest, Damjanich u. 48.) keresztül, évente megkötésre kerülő támogatási szerződés alapján kap működési támogatást. Az MMSZ által vállalt szolgáltatásra a működési támogatást az MMSZ megigényli, mely összeget az MMSZ a jelen Ellátási Szerződésben részletezett szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság javára használja fel. A felhasználás az érvényben lévő jogszabályok alapján történik. 4. Siófok Város Önkormányzata a évi költségvetési koncepciója alapján Ft alapműködési támogatást kíván nyújtani az MMSZ működésének biztosítására tekintettel arra, hogy az MMSZ intézménye Siófok lakosai számára a támogató szolgáltatás mellett a fogyatékkal élők nappali ellátását is biztosítja, külön ellátási szerződés alapján. Az MMSZ Siófok Város Önkormányzatát évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az Önkormányzat által nyújtott támogatásról. 5. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért fizetendő térítési díj mértékére, megállapítására, a fizetésre kötelezettek körére, a fizetés alól mentességet élvezők körére, fizetésére, elengedésére, felülvizsgálatára a SZ.tv évi III. tv rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen szerződés alapján a MMSZ Gondviselés háza az általa nyújtott ellátásért térítési díjra nem tart igényt. 6. Az MMSZ kijelenti, hogy az 1. pontban foglalt feladatok átvételére és ellátására jogosult. 7. Az MMSZ jelen szerződéssel vállalt feladatait a Siófok Város közigazgatási területére kiterjedően látja el.

5 8. Az MMSZ által biztosított szolgáltatások igénybevétele önként történik. Amennyiben az ellátást igénybe vevő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, akkor a szolgáltatás igénybevételéhez annak törvényes képviselője, gyámja vagy gondnoka írásos hozzájárulására is szükség van. 9. Az MMSZ kijelenti, hogy megfelelő személyi, szakmai tárgyi háttérrel rendelkezik, az 1. pontban rögzített szociális szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási, nyilvántartási kötelezettségek az MMSZ-t terhelik, az adatszolgáltatásokról a Megbízót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 15 napon belül tájékoztatja, illetve tudomásul veszi, hogy a Megbízó jogosult további adatokat kérni a feladatok ellátásához kapcsolódó nyilvántartásaikról. 10. Az MMSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről és feltételeiről a lakosságot széles körben tájékoztatja. 11. Az MMSZ szavatol azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa végzett tevékenyég szakmailag megfelelő színvonalú lesz. 12. A Megbízó az MMSZ által átvállalt feladatok teljesítését bármikor MMSZ felé a jelzett és azzal egyeztetett időpontban ellenőrizheti. Az MMSZ a Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testületét évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az általa átvállalt feladatok teljesítéséről, valamint a feladatellátás pénzügyi helyzetéről. 13. Az ellátottak panaszaikkal az MMSZ által megbízott vezetőhöz fordulhatnak. A panasz megtehető írásban, az MMSZ által erre a célra rendszeresített naplóban történő bejegyzéssel, illetve szóban. A szóban tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. A panaszokat a beérkezéstől számított három munkanapon belül ki kell vizsgálni. A panaszokról, a kivizsgálás eredményéről, illetve a megtett intézkedésekről a kivizsgálást követő 3 munkanapon belül az ügyfelet és Siófok Város Jegyzőjét tájékoztatni kell. Amennyiben a panaszt az MMSZ alaptalannak vagy részben alaptalannak tartja, illetve az MMSZ által tett intézkedéssel a panaszt tevő nem ért egyet, az ellátott jogosult a panasz ismételt kivizsgálását a Siófok Város jegyzőjétől kérni. 14. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést szükség esetén módosítják. Jelen szerződést a felek kizárólag írásbeli megállapodással módosíthatják. 15. Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül bármikor felmondani. Ebben az esetben az MMSZ köteles a felmondási idő végéig feladatát teljesíteni, a Megbízó pedig az ehhez szükséges pénzeszközt biztosítani. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú felmondással élhet. Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedő fél köteles a másik felet írásban határidő kikötése mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, vagy következményeinek elhárítására. Azonnali hatályú felmondással csak a határidő eredménytelen eltelte után lehet élni.

6 Amennyiben az MMSZ szerződésszegő magatartása miatt kerül a szerződés azonnali hatályú felmondásra, úgy köteles a Megbízó valamennyi szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. Amennyiben a Megbízó szerződésszegő magatartása miatt kerül a szerződés azonnali hatályú felmondásra, úgy a Megbízó köteles az MMSZ valamennyi, szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. Jelen szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén a felek a megszűnést követő 15 napon belül kötelesek a Nemzeti és Rehabilitációs Hivatal, valamint Siófok Város Önkormányzata felé elszámolni. 16. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Siófoki Városi Bíróság illetékességét. 17. Az MMSZ az ellátottakkal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, a évi CXII. törvényben foglalt előírások betartásával. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 19. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés jóváhagyása a Siófok Város Képviselő-testületének hatáskörébe tartozik. 20. Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 21. A megállapodást Siófok Város Önkormányzata a /2012(XII.) sz. határozatával hagyta jóvá. Siófok, december.. Szentgyörgyváry Károly A MMSZ Egyesület Dél-dunántúli Régió vezetője Dr. Balázs Árpád Polgármester Dusa Ágnes MMSZ Egyesület Dél-dunántúli Régió titkára

7 2.számú melléklet amely létrejött egyrészről: Siófok Város Önkormányzata Székhely: 8600, Siófok, Fő tér 1. Adószám: KSH azonosító Képviselő: Dr. Balázs Árpád polgármester, Mint Megbízó ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Fogyatékkal élők nappali ellátására másrészről: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u Adószám: KSH azonosító: Képviselő: Szentgyörgyváry Károly, a Dél-dunántúli Régió vezetője Dusa Ágnes, a Dél-dunántúli Régió titkára Mint Megbízott (a továbbiakban: MMSZ) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított évi III. tv. (a továbbiakban: Sztv.) aiban, továbbá a többször módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltak alapján, az alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek mellett. 22. A szolgáltatást végző jogállása Az ellátást végző MMSZ adatai: Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye Cím: 8600 Siófok, Béke tér 2., telephely: 8600 Siófok, Honvéd u. 36. Bírósági bejegyzés: MMSZ Egyesülete Pk.60010/1989/1. Fővárosi Bíróság Tevékenységi engedélyének száma és kelte: XV-C-005/658-19/2012. (legelső: /2006.) Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve:otp Bank Nyrt. A Fővárosi Bíróság február 10-én kelt határozatával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületet a Pk.60010/1989/1. sz. alatt a társadalmi szervezetek nyilvántartásába 10-es sorszám alatt bejegyezte, melynek szervezeti egységeként működik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat siófoki Gondviselés Háza. A Szolgáltató tevékenységét működési engedély birtokában végzi.

8 A Szolgáltató a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott, általa nyújtandó szociális alapszolgáltatás keretében végzett fogyatékkal élők nappali ellátására vonatkozó jogszabályokat és szakmai követelményeket, valamint a nyilvántartási kötelezettségeket ismeri és betartja. 23. A szociális ellátás formája, az ellátási terület és az ellátottak köre Siófok Város Önkormányzata megbízza az MMSZ-t, hogy a szociális ellátásról szóló évi III. törvény 65/F. alapján január 1.-től kezdődően határozatlan ideig lássa el a fogyatékkal élők nappali ellátása keretébe tartozó feladatokat Siófok Város közigazgatási területén. Ellátott feladat: fogyatékkal élők nappali ellátása Az ellátás tartalma a törvény szerint: A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, a) tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, b) tizennyolcadik életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, c) harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését. A fenntartó meghatározhatja, hogy az intézmény a fent meghatározottak közül melyik ellátotti csoportokat látja el. A feladatellátás magában foglalja: benntartózkodás, pihenés étkezés tisztálkodás ruhapótlás mosási, mosatási lehetőség életkornak, mentális fejlettségi szintnek és fizikai állapotnak megfelelő fejlesztő felkészítések biztosítása szakorvosi ellátás biztosítása szállítószolgálat és személyi segítő munkájának igénybevétele tanköteles korú kliensek számára képzési kötelezettség teljesítésének biztosítása Az ellátottak köre Az MMSZ jelen szerződéssel vállalt feladatait a Megbízó település területére kiterjedően látja el. Siófok városában a fogyatékkal élő, három évesnél idősebb személyek száma 502 fő. Ellátási kapacitás a nappali intézményben 30 fő/nap. Az MMSZ által biztosított szolgáltatások igénybevétele önként történik. Amennyiben az ellátást igénybe vevő cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, akkor a szolgáltatás igénybevételéhez annak törvényes képviselője, gyámja vagy gondnoka írásos hozzájárulására is szükség van.

9 Az MMSZ kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeiről és feltételeiről a lakosságot széles körben tájékoztatja. Az MMSZ szavatol azért, hogy a szerződés fennállásának időtartama alatt az általa végzett tevékenyég szakmailag megfelelő színvonalú lesz. A gondozási, ellátási, szállítási feladatokat az intézmény a többször módosított 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet előírásai szerint dokumentálja. A szolgáltató a fent felsorolt feladatokat legalább munkanapokon, napi 8 órában végzi a működési engedélyben meghatározott ellátási területen. A szolgáltató együttműködik, ill. tevékenységét összehangolja a hasonló szolgáltatási formákat nyújtó egyházi és civil szervezetekkel. 24. A szolgáltatás ellenértéke, megfizetésének szabályai és az elszámolásával kapcsolatos kötelezettség Felek rögzítik, hogy e szociális feladat ellátására a mindenkori költségvetési törvény fedezetet nyújt feladat-ellátási normatíva formájában. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az MMSZ igényli meg az általa vállalt szolgáltatásra a feladat-ellátási normatívát, mely összeget az MMSZ a jelen Ellátási Szerződésben részletezett szolgáltatásokat igénybe vevő lakosság javára használja fel. A felhasználás az érvényben lévő jogszabályok alapján történik. Siófok Város Önkormányzata a évi költségvetési koncepciója alapján Ft alapműködési támogatást kíván nyújtani az MMSZ működésének biztosítására tekintettel arra, hogy az MMSZ intézménye Siófok lakosai számára a fogyatékkal élők nappali ellátása körébe tartozó ellátás mellett támogató szolgáltatás körébe tartozó ellátást is nyújt, külön ellátási szerződés alapján. Az MMSZ a Siófok Város Önkormányzatát évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az általa átvállalt feladatok teljesítéséről, a feladatellátás pénzügyi helyzetéről, a normatíva felhasználásáról és az Önkormányzat által nyújtott támogatásról. 25. A térítési díi A személyi térítési díjat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv , valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet figyelembe vételével az ellátást nyújtó intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető) állapítja meg. A fenntartóval egyeztetett módon az intézmény eltekinthet a térítési díj kiszabásától. 26. Adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettség Az MMSZ kijelenti, hogy megfelelő személyi, szakmai tárgyi háttérrel rendelkezik, az 1. pontban rögzített szociális szolgáltatásokra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket ismeri, és azokat betartja. A külön jogszabályokban meghatározott adatszolgáltatási,

10 nyilvántartási kötelezettségek az MMSZ-t terhelik, az adatszolgáltatásokról a Megbízót az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését követő 15 napon belül tájékoztatja, illetve tudomásul veszi, hogy a Megbízó jogosult további adatokat kérni a feladatok ellátásához kapcsolódó nyilvántartásaikról. A Megbízó az MMSZ által átvállalt feladatok teljesítését bármikor MMSZ felé a jelzett és azzal egyeztetett időpontban ellenőrizheti. Az MMSZ a Megbízót évente egyszer, a tárgyévet követő év április 30-ig írásbeli beszámoló keretében tájékoztatja az általa átvállalt feladatok teljesítéséről, valamint a feladatellátás pénzügyi helyzetéről és az átadott normatíva felhasználásáról. Az adatszolgáltatás során a Szolgáltató köteles a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezéseket betartani, és adatszolgáltatási kötelezettségét az ott meghatározott korlátok között teljesíteni. 27. Panaszok Az ellátottak panaszaikkal az MMSZ által megbízott vezetőhöz fordulhatnak. A panasz megtehető írásban, az MMSZ által erre a célra rendszeresített naplóban történő bejegyzéssel, illetve szóban. A szóban tett panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni. A panaszokat ki kell vizsgálni és a kivizsgálást követő 15 munkanapon belül az ügyfelet és Siófok Város Jegyzőjét tájékoztatni kell. Amennyiben a panaszt az MMSZ alaptalannak vagy részben alaptalannak tartja, illetve az MMSZ által tett intézkedéssel a panaszt tevő nem ért egyet, az ellátott jogosult a panasz ismételt kivizsgálását Siófok Város Jegyzőjétől kérni. A panasz kivizsgálásának eredményétől függően a Szolgáltató a panasz alapját képező körülmények elhárítása érdekében köteles haladéktalanul intézkedni. A megtett intézkedésekről a Megbízót köteles a Szolgáltató 8 (nyolc) napon belül írásban tájékoztatni. 28. A szerződés felmondása Jelen szerződést bármelyik fél jogosult 6 hónapos felmondási idővel, indokolás nélkül bármikor felmondani. (rendes felmondás) Ebben az esetben az MMSZ köteles a felmondási idő végéig feladatát teljesíteni, a Megbízó pedig az ehhez szükséges pénzeszközt biztosítani. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik szerződő fél azonnali hatályú felmondással élhet. (rendkívüli felmondás) Azonnali hatályú felmondás előtt a sérelmet szenvedő fél köteles a másik felet írásban határidő kikötése mellett felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, vagy következményeinek elhárítására. Azonnali hatályú felmondással csak a határidő eredménytelen eltelte után lehet élni. Amennyiben a MMSZ szerződésszegő magatartása miatt kerül sor azonnali hatályú felmondásra, úgy az MMSZ köteles a Megbízó valamennyi szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. Amennyiben a Megbízó szerződésszegő magatartása miatt kerül a szerződés azonnali hatályú felmondásra, a Megbízó köteles az MMSZ valamennyi, szerződésszegésből eredő kárát megtéríteni. Jelen szerződés bármely oknál fogva történő megszűnése esetén a felek a megszűnést követő 15 napon belül kötelesek a Nemzeti és Rehabilitációs Hivatal, valamint Siófok Város Önkormányzata felé elszámolni.

11 29. Egyéb a. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést szükség esetén módosítják. Jelen szerződést a felek kizárólag írásbeli megállapodással módosíthatják. b. A szerződés nem jelent kizárólagos ellátást Siófok város közigazgatási területére. Szabad kapacitás függvényében az intézmény más Siófok vonzáskörzetében élő fogyatékos személyeket is fogadhat. c. A felek vállalják, hogy az együttműködés zavartalan biztosítása érdekében szükség szerint egyeztetnek. d. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen jogviszonyból eredő vitás kérdéseiket békés úton, tárgyalással rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, kikötik a Siófoki Városi Bíróság illetékességét. e. Az MMSZ az ellátottakkal kapcsolatban tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, a évi CXII. törvényben foglalt előírások betartásával. f. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. g. Szerződő felek tudomással bírnak arról, hogy jelen szerződés jóváhagyása Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörébe tartozik. h. Jelen szerződést a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. i. A megállapodást Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2012(XII.) sz. határozatával hagyta jóvá. Siófok, december... Szentgyörgyváry Károly A MMSZ Egyesület Dél-dunántúli Régió vezetője Dr. Balázs Árpád Polgármester Dusa Ágnes MMSZ Egyesület Dél-dunántúli Régió titkára

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 75/2005.( III. 30.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 75/2005.( III. 30.) számú h a t á r o z a t a Támogató Szolgálat Társulás megalakításának hozzájárulásáról A Közgyűlés 1.) Az előterjesztést megtárgyalta és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás évre szóló ellátásiszerződéséről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt

Részletesebben

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı

Muhariné Mayer Piroska sk. aljegyzı Elıterjesztés 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. február 1-i ülésére Tárgy: Közösségi ellátások és pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek nappali ellátásának biztosítására

Részletesebben

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 214/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Moravcsik Alapítvány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról

ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról ELŐTERJESZTÉS A Boldog Gizella Alapítvánnyal kötendő megállapodásokról Biatorbágy Város önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2013. (IX.26.) önkormányzati határozatával döntött a Boldog Gizella Alapítvánnyal

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat támogató szolgáltatás működtetésére megkötött ellátási

Részletesebben

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács!

az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2013. július 12. napján tartandó ülésére Tisztelt Társulási Tanács! Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 19/2013. E l ő t e r

Részletesebben

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 5. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: I. A Főplébánia Karitász Alapítvány 2016. évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása II. Feladat-ellátási

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. június 25-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-Magyarországi Régiójával ellátási

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. március 25. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. Pf. 78. Tel.: 95/323-555, Fax.:95/ 320-230 e-mail: onkormanyzat@sarvar.hu ELŐTERJESZTÉS a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a társulás által elfogadott szociális koncepció végrehajtásából adódó feladatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a társulás által elfogadott szociális koncepció végrehajtásából adódó feladatokról 5. Napirend E L Ő T E R J E S Z T É S a társulás által elfogadott szociális koncepció végrehajtásából adódó feladatokról Rétság Kistérség Többcélú Társulás társulási tanácsa a 24/2008. (VII.25.) számú

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal

ELŐTERJESZTÉS. Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal ELŐTERJESZTÉS Együttműködési Megállapodás a Boldog Gizella Alapítvánnyal Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testülete több éve működik együtt a Boldog Gizella Alapítvánnyal annak érdekében, hogy

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati javaslatokról. ;'..'i >i -!» -.,tr< - \, Kerúict Kőbányai BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁ# EA'F >, M*ri «MÍ ilet ülése POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY ^/GG1JJJ12PJ0_ Tárgy: Javaslat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. december 10-i ülésére Tárgy: A Magyar Vöröskereszt Veszprém Megyei Szervezetével kötendő ellátási szerződés jóváhagyása Előadó:

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

13. Önkormányzati szociális feladatok

13. Önkormányzati szociális feladatok 13. Önkormányzati szociális feladatok Önkormányzati kötelezettségek Kötelező feladatok: Települési önkormányzat: alapszolgáltatások egyes típusai Vállalható feladatok: nem mehet az alapfeladatok rovására

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére

E LŐ T E R J E S Z T É S. a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére E LŐ T E R J E S Z T É S a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 2009. április 22-i ülésére Tárgy: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok átadás-átvételi megállapodás módosítása Előterjesztést

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról

ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért szervezettel kötendő együttműködési megállapodásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Dr. Vass Miklós Alapítvány

Részletesebben

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS. ( tervezet )

ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS. ( tervezet ) ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ( tervezet ) amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros IV. ker.újpest Önkormányzat (1041 Budapest, István u. 14. adószáma: 15735674-2-41képv: Wintermantel Zsolt Polgármester) mint

Részletesebben

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási

Tárgy: Az Eperjes és Nagytőke Község Önkormányzataival kötendő óvodai feladatellátási Szentes Város Jegyzőjétől 6600Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: P-1570/2013 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Az Eperjes

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat

Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel. Humán Közszolgáltatási Iroda. 1 db. határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/22879/2014. Tárgy: Megállapodás az ERFO Rehabilitációs Foglalkoztató Nonprofit Kft-vel Készítette: Humán Közszolgáltatási Iroda Melléklet:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6211/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.február 17-i ülésére Tárgy: Megállapodás a Kiskőrösi Többcélú Kistérségi Társulással egyes kötelező megyei

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 20. számú jegyzőkönyve (2013. AUGUSZTUS 30.) Határozatok: 122/2013. 123/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 20. számú jegyzőkönyve (2013. AUGUSZTUS 30.) Határozatok: 122/2013. 123/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 20. számú jegyzőkönyve (2013. AUGUSZTUS 30.) Határozatok: 122/2013. 123/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. (88) 592-660 (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu ELŐTERJESZTÉS Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009 (II.27.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Kiskunmajsa Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 21-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Belső Tűz Egyesülettel családi napközi ellátásra szóló feladat-ellátási

Részletesebben

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról

Központi Egészségügyi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulást létrehozó mikro-körzeti megállapodás jóváhagyásáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

Siófok Város Önkormányzata Polgármester

Siófok Város Önkormányzata Polgármester Siófok Város Önkormányzata Polgármester 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Városi Önkormányzat Polgármesterétől Abony Kossuth tér 1. 2549/2010/HUM. : (53) 360-017 : (53) 360-010 Az előterjesztést készítette: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 49/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A nevelési tanácsadás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete

Egységes szerkezet. 6/2010. (V.07.) önkormányzati rendelete Egységes szerkezet Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV.19.) a 18/2011. (XII.16.) a 5/2012. (IV.26.) a 4/2013. (III.29.) és a 3/2015. (III.30.) rendeletekkel módosított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA)

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA (ASSZISZTENSI FELADATOKRA) RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS december 14-i rendes ülésére Új napirendi pont 35. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: Feladatellátási megállapodás megkötése

Részletesebben

Támogató Szolgálat Házirendje

Támogató Szolgálat Házirendje Támogató Szolgálat Házirendje A támogató szolgáltatás feladata - az Szt. 65/C. -ának (3) bekezdésében meghatározottak érdekében - különösen személyi segítő szolgálat működtetése, amely - a fogyatékos személy

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-ai ülésére

ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés december 20-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. december 20-ai ülésére Tárgy: Ellátási szerzıdés kötése az Esıemberekért Egyesülettel Elıterjesztı: Dr.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 216/3/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés és megállapodás

Részletesebben

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása

Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2013.(X.28.) önkormányzati rendeletének módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottság Elnökétől Képviselő-testület 2016. március hónap 31. napján tartandó ülésére Tárgy: Hajdúhadház Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(I. 26.) r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételének rendjéről egységes szerkezetben az e rendeletet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái

A rendelet hatálya. A személyes gondoskodás formái Buj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Buj Község

Részletesebben

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. június...-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.../2006. (VI....) Kgy. sz. HATÁROZAT Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Kozma József alpolgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 175/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Ellátási szerződés megkötése

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására

ALPOLGÁRMESTER. J a v a s l a t. a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J a v a s l a t a Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítására Készítette: Lombos Antal ágazatvezető

Részletesebben

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben