. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ". napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK"

Átírás

1 . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény továbbiakban szociális törvény) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (továbbiakban gyermekvédelmi törvény) meghatározza a települési önkormányzatok által kötelezően biztosítandó szolgáltatások körét. A szociális törvény alapján Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának az alábbi szolgáltatásokat kötelező biztosítani: - A szociális szolgáltatások közül a szociális alapszolgáltatások teljes körét köteles biztosítani. Alapszolgáltatások: - szociális információs szolgáltatás, - étkeztetés, - házi segítségnyújtás, - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - utcai szociális munka, - nappali ellátás. - Kötelezően biztosítandó szakosított szociális ellátási formák: - átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények, - ápolást, gondozás nyújtó idősek otthona, - lakossági szükségletek alapján meghatározott legalább két további tartós bentlakást biztosító ellátási forma. A gyermekvédelmi törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül az alábbi szolgáltatásokat kötelező biztosítani: Kötelező gyermekjóléti alapellátások: - gyermekjóléti szolgáltatást, - a gyermekek napközbeni ellátását, - gyermekek átmeneti gondozását. A feladatellátáshoz a város gyermekjóléti központot, bölcsődei ellátást, gyermekek és családok átmeneti otthonát köteles működtetni.

2 A kötelezően biztosítandó szociális szolgáltatások közül jelenleg nem biztosított: Szociális alapszolgáltatások: - közösségi ellátások, - támogató szolgáltatás, - utcai szociális munka, - pszichiátriai betegek nappali ellátása, - szenvedélybetegek nappali ellátása. Szakosított ellátások: - fogyatékos személyek átmeneti gondozóháza, - pszichiátriai betegek átmeneti gondozóháza, - szenvedélybetegek átmeneti gondozóháza. A szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a helyi önkormányzat a kötelezően biztosítandó szociális, gyermekjóléti szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. A szociális törvény a pontosan meghatározza az írásban megkötendő szerződés tartalmi elemeit. Győr város a törvényben előírt kötelezettségének teljesítésére jelenleg két civil szervezettel kötött ellátási szerződést: - A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az általa fenntartott Fogyatékosok Napközi Otthonában március 1-jétől 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek ellátását biztosítja. - A Szent Cirill és Method Alapítvány az általa fenntartott Gyermekek és Családok Átmeneti Otthonában összesen 40 fő részére biztosít ellátást, február 1-jétől. Az ellátási szerződések megkötése óta eltelt időszakban a szociális törvény több alkalommal módosult, amely módosítás érintette az ellátási szerződés kötelező tartalmi elemeit is, így a szerződések felülvizsgálata szükségessé vált. A szociális törvény a alapján az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell: - a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, vagy hatósági engedély adatait, - a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát, - az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, betartatására, - a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait, - a szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést, - a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét, - az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, a törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben, - a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást, - az önkormányzat részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli, 2

3 - a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását, - az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összegét, - az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket, - az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kéréssel fordult az Önkormányzat felé, hogy az általa biztosított szociális alapszolgáltatások támogató szolgáltatás, fogyatékosok jelzőrendszeres házi segítségnyújtása esetében ellátási szerződés megkötésére kerüljön sor. A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció évi felülvizsgálata során a támogató szolgáltatás évi megvalósítással, és ellátási szerződéssel történő ellátási formában került elfogadásra, így az ellátási szerződés megkötése esetén Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata teljesítené e szociális alapszolgáltatási feladatát. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a feladat ellátását a normatív állami hozzájárulásból és a térítési díjból biztosítja, Önkormányzati támogatást nem igényel, valamint biztosítja a szolgálat működtetéséhez szükséges ingatlant és eszközt. A jelenleg érvényes ellátási szerződések több pontját is érinti a jogszabály alapján történő módosítás ezért javasolom a szerződések megszüntetését és új ellátási szerződés megkötését. A szociális törvény előírásai alapján a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal kötendő ellátási szerződés az 1. sz. mellékletben, a Szent Cirill és Method Alapítvánnyal kötendő ellátási szerződés a 2. sz. mellékletben található. A fenti indokok alapján javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek a határozati javaslati pontok és az ellátási szerződések tervezetének elfogadását. H A T Á R O Z A T I J A V A S L A T 1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Győr város területén a kötelező szociális alapszolgáltatási feladatok közül a támogató szolgáltatást és a fogyatékos személyek jelzőrendszeres házi segítségnyújtását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lássa el. 2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek nappali ellátására, valamint a Szent Cirill és Method Alapítvánnyal 12 fős gyermekek átmeneti otthona és 28 fős családok átmeneti otthona ellátására kötött ellátási szerződéseket január 1. napjával az érintettek egyetértésével megszünteti. 3

4 3. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az 1-2. sz. melléklet szerinti ellátási szerződést és felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére. Felelős: Borkai Zsolt polgármester Határidő: január 1. Győr, november 28. dr. Ottófi Rudolf alpolgármester Az előterjesztést véleményezte: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság Pénzügyi Bizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva:. jegyző Az előterjesztést készítette: Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda Az előterjesztést látta: Borkai Zsolt polgármester 4

5 1.sz. melléklet ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.), képviselő Borkai Zsolt polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Szt. Cirill és Method Alapítvány (Győr, Kossuth u. 63. ), képviselő Fekete András a kuratórium elnöke (továbbiakban: Szolgáltatást végző) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. Az Önkormányzat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv a alapján köti meg az ellátási szerződést és a törvény ában szabályozott gyermekjóléti alapellátási feladatok közül a gyermekek átmeneti otthona és a családok átmeneti otthona ellátást a Szolgáltatást végző szerven keresztül biztosítja. 2. Szolgáltatást végző adatai: Név: Szt. Cirill és Method Alapítvány Cím: 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 63. Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank Rt. 3. A jelen szerződésben rögzített ellátás: személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás. Ellátottak köre: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő személyek. Ellátottak száma: Gyermekek átmeneti otthona 12 fő, Családok átmeneti otthona 28 fő. 4. Szolgáltatást végző az ellátást Győr, Kossuth L. u. 75. sz. alatt végzi, a Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona intézményén keresztül. 5. A Szolgáltatást végző a jelen szerződés 3. pontjában rögzített szolgáltatásokat A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény és A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM. rendeletben foglaltak szerint biztosítja. 6. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy a jelen szerződés 3./ pontjában rögzített gyermekjóléti szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, az adatkezelés és az adatvédelem szabályait ismeri, azokat betartja és betartatja. 7. Szolgáltatást végző vállalja, hogy térítés nélkül biztosítja az ellátáshoz szükséges ingatlant. 8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 40 fő gyermekjóléti alapellátásával kapcsolatos működési költségek normatív állami hozzájárulással és térítési díjakkal csökkentett összegét megtéríti a Szolgáltatást végző részére. 1

6 Az ellátással kapcsolatos működési költségek között elszámolhatók a működéssel kapcsolatos kiadások. A személyi juttatások között csak a közalkalmazotti illetménytábla szerint számított bér számolható el. Az ellátás évre biztosított működési költsége - bevételekkel csökkentve E Ft. Az évenkénti működési költség összegével kapcsolatos egyeztetés a tárgyévet megelőző év II. félévében kezdődik, és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének elfogadásakor kerül jóváhagyásra. Az Önkormányzat a működési költség 1/12 részét a Szolgáltatást végző igénylése alapján a hónap első napjáig átutalja a szolgáltatást végző számlájára. 9. Szolgáltatást végző a személyi térítési díjak megállapításánál, illetve kedvezmény engedélyezésénél saját hatáskörben, a központi előírásokra figyelemmel járhat el. A térítési díj kedvezmények engedélyezése azonban nem eredményezheti az önkormányzati támogatás növekedését. 10. Szolgáltatást végző vállalja, hogy 10.1 Az Önkormányzat részére negyedévente tájékoztatást ad a szolgáltatást igénybe vevők számának változásáról A szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló közlésről az Önkormányzatot azonnal értesíti A KSH számára küldendő éves kötelező adatszolgáltatási jelentésének másolati példányát egyidejűleg az Önkormányzat felé is megküldi. 11. Szolgáltatást végző az ellátást érintő panaszok kivizsgálását a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben foglaltak szerint végzi. Az ellátást érintő panaszokról, a kivizsgálásról és a megtett intézkedésről az Önkormányzatot minden esetben tájékoztatja. 12. Szolgáltatást végző a feladat ellátásáról féléves és éves pénzügyi beszámolót készít a hatályos számviteli előírások szerint, melyet a féléves beszámoló esetében július 31-ig, az éves beszámoló esetében január 31-ig megküld az Önkormányzat részére. Évente, május 31-ig részletes szakmai értékelést készít, melyet az Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság megtárgyal. 13. A Szolgáltatást végző minden a szerződésben szereplő Önkormányzat részére szóló adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodáján tesz eleget ( 9021 Győr, Honvéd liget 1.). 14. Az Önkormányzat a Szolgáltatást végző szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal a helyszínen ellenőrzi. Az ellenőrzés keretében a Szolgáltatást végző rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. Az Önkormányzat az ellenőrzés során az adatvédelmi szabályokat betartja. Az ellenőrzésről írásos feljegyzést készít és megküldi a Szolgáltatást végzőnek. 15. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Gyermekek és Családok Átmeneti Otthona intézményvezetőjének személyét érintő kinevezés, felmentés esetekben az Önkormányzatot egyetértési jog illeti meg. 2

7 16. Jelen szerződés 5-6. pontjában foglaltak megszegése esetén az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban felmerült költségeket teljes mértékben a Szolgáltatást végző köteles megtéríteni. 17. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltatást végző által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltatást végző saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 18. A szerződő felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. Jelen szerződést felek bármelyike a rendes felmondás körében 3 hónapos időtartammal felmondhatja. 19. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók 20. Jelen szerződés január 1-jétől lép hatályba, s határozatlan időre szól. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették. Győr,... Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat részéről Szt.Cirill és Method Alapítvány részéről Borkai Zsolt polgármester Fekete András kuratórium elnöke 3

8

9 2. sz. melléklet ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (9021 Győr, Városház tér 1.), képviselő Borkai Zsolt polgármester (továbbiakban: Önkormányzat), másrészről a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület (1125 Budapest Szarvas G. u ), képviselő: Kozma Imre elnök ( továbbiakban: Szolgáltatást végző) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: 1. Az Önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv a alapján köti meg az ellátási szerződést és a törvény 59-65/E. -sokban szabályozott szociális alapszolgáltatási feladatok közül, a szociálisan rászorultak részére: a.) 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek nappali ellátását, b.) támogató szolgáltatást, c.) 60 fő fogyatékos személy jelzőrendszeres házi segítségnyújtását a Szolgáltatást végző szerven keresztül biztosítja. 2. Szolgáltatást végző adatai: Név: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Cím: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u Cégbírósági bejegyzés száma: 7Pk /1989 Adóigazgatási száma: KSH azonosító: A jelen szerződésben rögzített ellátások tekintetében az ellátottak köre: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő személyek. 4. Szolgáltatást végző szerv az ellátást az alábbi intézmények keretén belül biztosítja: a.) 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek nappali ellátása: Név: MMSZ Gondviselés Háza Fogyatékosok Napközi Otthona Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 2. Tevékenységi engedélyének száma, kelte: /2004 Adóigazgatási száma: Számlaszám: Számlavezető pénzintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank, 9022 Győr, Rákóczi u b.) Támogató szolgáltatás ba.) Név: MMSZ Sorstárs Támogató Szolgálat 1. Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1. Tevékenységi engedélyének száma, kelte: 28603/2003 1

10 c.) bb.) Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank, 9022 Győr, Rákóczi u Név: MMSZ Gondviselés Háza 2. sz. Sorstárs Támogató Szolgálat Cím: 9024 Győr, Kálvária u. 2. Tevékenységi engedélyének száma, kelte: /2004 Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank, 9022 Győr, Rákóczi u Név: MMSZ Fogyatékosok Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtó Szolgálata Cím: 9021 Győr, Amadé L. u. 1. Tevékenységi engedélyének száma, kelte: 2VII-805/3/2005 Adóigazgatási száma: Számlaszáma: Számlavezető pénzintézet neve, címe: Kereskedelmi és Hitelbank, 9022 Győr, Rákóczi u A Szolgáltatást végző a jelen szerződés 1. pontjában rögzített szociális alapszolgáltatásokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi. III. törvény és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7. ) SzCsM rendeletben foglaltak szerint biztosítja. 6. Szolgáltatást végző kijelenti, hogy a jelen szerződésben rögzített szociális szolgáltatásra vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, szakmai követelményeket, nyilvántartási kötelezettségeket, adatkezelési és adatvédelmi szabályokat ismeri, azokat betartja és betartatja. 7. Szolgáltatást végző vállalja, hogy 7.1 Térítés nélkül biztosítja a szolgáltatások biztosításához szükséges ingatlant, berendezési és felszerelési tárgyakat, gondoskodik a karbantartásról, a berendezési felszerelési tárgyak pótlásáról. 7.2 A jelen szerződésben rögzített szociális alapszolgáltatások közül a támogató szolgáltatást és a fogyatékosok jelzőrendszeres házi segítségnyújtását Önkormányzati támogatás nélkül biztosítja. 8. Az Önkormányzat vállalja, hogy a 10 fő halmozottan fogyatékos gyermek ellátásával kapcsolatos működési költségek normatív állami hozzájárulással és térítési díjakkal csökkentett összegét megtéríti a Szolgáltatást végző részére. Az ellátással kapcsolatos működési költségek között elszámolható 1 fő gyógypedagógus, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 4 fő gondozónő, 1 fő konduktor, 1 fő takarítónő személyi juttatása és járulékai, dologi kiadások, a 7. pontban foglaltak kivételével. A személyi juttatások között csak a közalkalmazotti illetménytábla szerint számított bér számolható el. 2

11 Az ellátás évre biztosított működési költsége - bevételekkel csökkentve E Ft. Az évenkénti működési költség összegével kapcsolatos egyeztetés a tárgyévet megelőző év II. félévében kezdődik, és a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésének elfogadásakor kerül jóváhagyásra. Az Önkormányzat a működési költség 1/12 részét a Szolgáltatást végző igénylése alapján, a hónap első napjáig átutalja a szolgáltatást végző számlájára. 9. Szolgáltatást végző a személyi térítési díjak megállapításánál, illetve kedvezmény engedélyezésénél saját hatáskörben, a központi előírásokra figyelemmel járhat el. A térítési díj kedvezmények engedélyezése azonban nem eredményezheti az önkormányzati támogatás növekedését. 10. Szolgáltatást végző vállalja, hogy 10.1 Az Önkormányzat részére havonta tájékoztatást ad a szolgáltatást igénybe vevők számának változásáról A szociális szolgáltatásra irányuló kérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló közlésről az Önkormányzatot azonnal értesíti A KSH számára küldendő éves kötelező adatszolgáltatási jelentésének másolati példányát egyidejűleg az Önkormányzat felé is megküldi. 11. Szolgáltatást végző az ellátást érintő panaszok kivizsgálását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben foglaltak szerint végzi. Az ellátást érintő panaszokról, a kivizsgálásról és a megtett intézkedésről az Önkormányzatot minden esetben tájékoztatja. 12. Szolgáltatást végző a feladat ellátásáról féléves és éves pénzügyi beszámolót készít a hatályos számviteli előírások szerint, melyet a féléves beszámoló esetében július 31-ig, az éves beszámoló esetében január 31-ig megküld az Önkormányzat részére. Évente, május 31-ig részletes szakmai értékelést készít, melyet az Önkormányzat Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottsága megtárgyal. 13. A Szolgáltatást végző minden, a szerződésben szereplő Önkormányzat részére szóló adatszolgáltatási, tájékoztatási kötelezettségének a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodáján tesz eleget ( 9021 Győr, Honvéd liget 1.). 14. Az Önkormányzat a Szolgáltatást végző szerződésben vállalt kötelezettségének teljesítését évente legalább egy alkalommal a helyszínen ellenőrzi. Az ellenőrzés keretében a szolgáltatást végző rendelkezésre bocsátja az ellenőrzéshez szükséges adatokat, információkat, biztosítja az iratokba való betekintést. Az Önkormányzat az ellenőrzés során az adatvédelmi szabályokat betartja. Az ellenőrzésről írásos feljegyzést készít és megküldi a Szolgáltatást végzőnek. 15. Jelen szerződés 5-6. pontjában foglaltak megszegése esetén az Önkormányzat azonnali hatállyal felmondja a szerződést. A szolgáltatás folyamatos biztosításához szükséges feltételek megteremtésével kapcsolatban felmerült költségeket teljes mértékben a Szolgáltatást végző köteles megtéríteni. 16. A működéssel kapcsolatosan a Szolgáltatást végző által harmadik személynek okozott kárért a szolgáltatást végző saját jogán köteles helytállni, az Önkormányzat ezzel kapcsolatos felelősségét kizárja. 17. A szerződő felek jelen szerződést közös megegyezéssel bármikor módosíthatják. 3

12 Jelen szerződést felek bármelyike a rendes felmondás körében 3 hónapos időtartammal felmondhatja. 18. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók 19. Jelen szerződés január 1-jétől lép hatályba, s határozatlan időre szól. Szerződő felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt befolyástól mentesen, egységes értelmezés után írták alá, s a szerződés őket illető példányait egyidejűleg átvették. Győr, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat részéről Magyar Máltai Szeretetszolgálat részéről Borkai Zsolt polgármester Kozma Imre elnök 4

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására

FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS. Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására amely létrejött egyrészről Pályázati azonosító: Befogadási azonosító: Iktatószám: Finanszírozási szerződés száma: FINANSZÍROZÁSI SZERZŐDÉS Szenvedélybetegek közösségi ellátásának finanszírozására Foglalkoztatási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 16/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybe-vételéről, valamint az ellátások térítési díjainak megállapításáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai Program 6. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1573/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A szociális és gyermekvédelmi

Részletesebben

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA I. ÉVFOLYAM 8. szám 2011. augusztus 26. A NEMZETI ERÕFORRÁS MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szociális Közlöny Szerkesztõsége 1051 Budapest, Arany J. u. 6 8. Telefon: 795-3003 Megjelenik szükség szerint Elõfizetési

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 *

A rendelet célja: II. A rendelet hatálya 2. 3 * Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2003. (XII. 29.)*, 7/2004. (II. 19.) 2*, 12/2004. (VI. 10.) 3*, 18/2004. (VI. 30.) 4*, 12/2005. (IX. 16.) 5*, 4/2006. (II. 21.) 6*, 9/2006. (VI. 30.) 7*,

Részletesebben

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1..

I. fejezet A RENDELET HATÁLYA 1.. Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2013.(XII.30)önkormányzati rendelete a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályozásáról Sárpilis Község Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e

DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2011. (IX. 30.) számú r e n d e l e t e A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről

Részletesebben

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról

HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (III.1.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról Hőgyész Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.(II.) önkormányzati rendelete. a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.(II.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról

A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról A Mohácsi Önkormányzat 13/2000.(IV.28.) r e n d e l e t e a szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2013.(III.11.), 36/2012.(XII.17.), 10/2012.(IV.2.), 4/2012.(II.8.), 19/2011.(VI.27.),

Részletesebben

I. Bevezető rendelkezések

I. Bevezető rendelkezések Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011.(VI.23.) önkormányzati rendelete szociális igazgatásról és szociális ellátásokról I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések I. Általános rendelkezések 1.Az intézmény neve: Családsegítő Központ 2.Székhelye: 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. 3.Alapító: Berhida Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 4.Törvényességi felügyeletet

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (VI. 12.) számú r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 14/2007.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület 2015. február 25-i rendkívüli ülésére HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 Halimba, Petőfi Sándor u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-003 Ügyszám: 11/223/2015. Tárgy: A szociális igazgatásról valamint a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására

Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására Püspökladány Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója 2012. évi felülvizsgálatának elfogadására A szociális igazgatásról

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város a Képviselőtestületének 2009. március 06-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Peterke Zoltán alpolgármester

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben