E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1258-2/2006."

Átírás

1 E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: április 26. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: április 26. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

2 2 II. Előzmények: Magyarbóly, Damjanich u. 9. szám alatt egy 40 férőhelyes, hagyományos ápológondozó otthoni ellátást nyújtó idősek otthonát hoz létre az EZER-ÉV Kft. A beruházás a Kft által elnyert AVOP pályázat támogatásával valósul meg, az épület átadásának tervezett időpontja májusa. Az idősek otthona fenntartója a Centomilla Kht lesz. Varga Letícia és Takács Antal, a Centomilla Kht ügyvezetői azzal a kéréssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy az új intézmény ellátottakkal való feltöltése érdekében ellátási szerződést kívánnak kötni a megyei önkormányzattal. A Baranya Megyei Önkormányzat idősek ellátására 299 férőhellyel rendelkezik a megyei fenntartású intézményekben (Görcsöny, Szederkény, Mecsekjánosi), továbbá ellátási szerződés keretében megyei feladatot lát el a komlói Mecsek Szíve Idősek Otthona 50 férőhelyen. Az ellátórendszer nagyon túlterhelt, a fenti férőhelyekre várakozók száma 184 fő. A megyei önkormányzat tehát érdekelt az ellátotti igényeket részben kielégíteni tudó újabb intézmény szerepvállalásában. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) ai értelmében a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell a) a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a szociális tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenységére külön jogszabály szerint vonatkozó hatósági engedély adatait; b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; c) az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást; i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli;

3 3 j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összegét; l) az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; m) az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket. A mellékelt ellátási szerződés - tervezet értelmében a megyei önkormányzat vállalja, hogy a Kht által fenntartott intézmény számára a várakozók odairányításával segít a megnyíló új intézményi férőhelyek feltöltésében. A Kht vállalja, hogy az intézmény fogadja a megyei ellátottakat s ezzel megyei önkormányzati feladatot lát el. A megyei önkormányzat számára a megállapodás pénzügyi kötelezettség vállalást nem tartalmaz. Határozati javaslat: III. 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat, valamint a Centomilla Kht között megkötendő, a mellékelt tartalom szerinti Ellátási szerződést jóváhagyja. 2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt Ellátási szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, április 26. Tasnádi Péter

4 4 melléklet Ellátási szerződés amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke), másrészről a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámú végzésével bejegyzett Centomilla Közhasznú Társaság (a továbbiakban: KHT) 7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9. (képviselője: Takács Antal ügyvezető) között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan az alábbi feltételekkel: 1.) A Megyei Önkormányzat és a KHT, a KHT fenntartásában a Magyarbóly, 493/4 hrsz-ú gerontológiai központ, bentlakásos idősek otthona megjelölésű, Damjanich u. 9. sz. alatti ingatlanban működtetett, 40 férőhelyes idősek otthona ápolást-gondozást nyújtó intézményben, az ellátást igénylők odairányítása és a férőhelykapacitás kihasználása érdekében ellátási szerződést köt. 2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az idősek ellátását közös érdeküknek tekintik. A felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat az általa fenntartott időskorúakat ellátó intézményekben várakozók számára ajánlatot tesz a KHT által fenntartott intézményben történő ellátási lehetőségre, ezzel segíti a KHT intézménye kapacitásainak kihasználását, az intézmény ellátottak által való folyamatos feltöltöttségét. 3.) A KHT tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező férőhelyekre a Megyei Önkormányzat a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is irányíthat, s ezzel az 1. pont szerinti intézmény megyei önkormányzati feladatot lát el. A fentiek nem képezhetik indokát a benyújtott kérelem elutasításának. 4.) A KHT nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket ismeri, azokat betartja, a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének - az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett - eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézménnyel betartatja. 5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megyei Önkormányzat az intézmény működési költségeihez, valamint az ingatlan esetleges felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá. 6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézményi férőhelyek tekintetében a KHT jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díj, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek a KHT-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a KHT jogosult szabályozni. 7.) A KHT vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező férőhelyek kihasználtságáról és a várakozók számáról havi részletességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmény éves szakmai munkáról tárgyévet követő év február 28-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára.

5 5 8.) Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával a KHT jogosult eljárni. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézmény tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó ingatlanba beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet. 10.)Felek rögzítik, hogy az ellátási kötelezettséget átvállaló KHT részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - a KHT terhére intézkedik. 11.) Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Pécs, május 15. Dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Takács Antal ügyvezető igazgató

6 6 Záradék: A szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2006. (V. 11.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Pécs, május 15. Dr. Kékes Ferenc a Közgyűlés Elnöke A szerződést a Centomilla KHT taggyűlése jóváhagyta. Magyarbóly, Takács Antal ügyvezető igazgató

7 E L Ő TERJESZTÉS MÓDOSÍTOTT A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 11-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: /2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Ellátási szerződés megkötése a Centomilla Kht-vel ELŐTERJESZTŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Löffler Tamás, a Humánszolgáltatási Iroda vezető tanácsosa MEGTÁRGYALTA: Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi Bizottság VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA: Igazgatási és Ügyrendi Bizottság KÖZGAZDASÁGI IRODÁVAL TÖRTÉNT EGYEZTETÉS: május 2. TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA: május 2. FELELŐS TISZTSÉGVISELŐ: Tasnádi Péter, a közgyűlés alelnöke

8 2 Előzmények: II. Magyarbóly, Damjanich u. 9. szám alatt egy 40 férőhelyes, hagyományos ápoló-gondozó otthoni ellátást nyújtó idősek otthonát hoz létre az EZER-ÉV Kft. A beruházás a Kft által elnyert AVOP pályázat támogatásával valósul meg, az épület átadásának tervezett időpontja májusa. Az idősek otthona fenntartója a CENTOMILLA Kht lesz. Varga Letícia és Takács Antal, a CENTOMILLA Kht ügyvezetői azzal a kéréssel fordultak önkormányzatunkhoz, hogy az új intézmény ellátottakkal való feltöltése érdekében ellátási szerződést kívánnak kötni a megyei önkormányzattal. A Baranya Megyei Önkormányzat idősek ellátására 299 férőhellyel rendelkezik a megyei fenntartású intézményekben (Görcsöny, Szederkény, Mecsekjánosi), továbbá ellátási szerződés keretében megyei feladatot lát el a komlói Mecsek Szíve Idősek Otthona 50 férőhelyen. Az ellátórendszer nagyon túlterhelt, a fenti férőhelyekre várakozók száma 184 fő. A megyei önkormányzat tehát érdekelt az ellátotti igényeket részben kielégíteni tudó újabb intézmény szerepvállalásában. Jogszabályi háttér: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Szt.) ai értelmében a helyi önkormányzat, illetve a társulás, valamint az állami szerv a szociális szolgáltatást egyházi vagy nem állami fenntartóval kötött ellátási szerződés útján is biztosíthatja. Az ellátási szerződésnek tartalmaznia kell a) a szolgáltatást végző jogállása szerinti bírósági bejegyzés, illetve a szociális tevékenységet végző egyéni és társas vállalkozó tevékenységére külön jogszabály szerint vonatkozó hatósági engedély adatait; b) a szociális ellátás formáját, az ellátásban részesítendők körét, számát; c) az egyházi, nem állami fenntartó nyilatkozatát a szerződésben meghatározott szociális szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási kötelezettségek betartására, illetve a szolgáltatóval, intézménnyel történő betartatására; d) a személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait; e) szerződésszegés esetén a szolgáltatás folyamatos biztosítására, valamint a kártérítés mértékére vonatkozó kikötést; f) a szerződés felmondásának hónapokban meghatározott idejét; g) az ellátás igénybevételének szabályaihoz kapcsolódva különösen a tájékoztatási kötelezettség teljesítését, az e törvényben meghatározott értesítési kötelezettséget, különös tekintettel arra az esetre, ha a települési önkormányzat rendelkezik meghatározott számú férőhellyel az intézményben; h) a panaszok érvényesítésének rendjét, az önkormányzat tájékoztatásának formáját, a panaszok kivizsgálására vonatkozó megállapodást; i) az önkormányzat, illetve a társulás részére történő beszámolás, tájékoztatás módját, formáját, gyakoriságát azzal, hogy az ellátást biztosító szervezetet évente legalább egyszer beszámolási kötelezettség terheli; j) a külön jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módját, a statisztikai adatgyűjtéshez szükséges adatok rendelkezésre bocsátását; k) az ellátási szerződés alapján végzett feladat ellátásához kapcsolódóan a szolgáltatásért járó ellenérték összegét; l) az ellenérték megfizetésével kapcsolatos eljárási kérdéseket, határidőket; m) az ellenértékkel történő elszámolással kapcsolatos kötelezettségeket.

9 3 A feladatellátás módjára vonatkozóan a megyei önkormányzat, a Kht és a Kft közötti háromoldalú szerződés megkötésére van szükség. A mellékelt ellátási szerződés - tervezet értelmében a megyei önkormányzat vállalja, hogy a Kht által fenntartott intézmény számára a várakozók odairányításával segít a megnyíló új intézményi férőhelyek feltöltésében. A Kht vállalja, hogy az intézmény fogadja a megyei ellátást igénylőket, s ezzel megyei önkormányzati feladatot lát el. A szerződésben a Kft nyilatkozik arról, hogy amennyiben a Kht által fenntartott intézmény működése megszűnik, úgy hozzájárul, hogy a megyei önkormányzat a Kft tulajdonában lévő ingatlan ingyenes használatával biztosítsa az ellátottak további ellátásának megszervezését. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működésének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló, többször módosított 188/1999. (XII. 16.) Korm. rendelet 16. (4) bekezdése értelmében, ha a működést engedélyező szerv az intézmény működési engedélyét visszavonja, az ellátásért felelős helyi önkormányzat jegyzője, illetve főjegyzője köteles intézkedni a rászoruló és ellátatlan személyek ellátásának megszervezéséről. A Kft nyilatkozata ezen ellátási kötelezettség megszervezéséhez biztosítja a tulajdonában lévő ingatlant. Az Szt. 92/C. (2)-(4) bekezdései értelmében a tartós bentlakásos szociális intézmény egyházi és nem állami fenntartója az intézmény működőképességének biztosítására az éves normatív állami hozzájárulás 10%-át kitevő összeget köteles elkülönített bankszámlán elhelyezni. Az elkülönített pénzösszeg kezelésének és felhasználásának szabályait az idézett Korm. rendelet 15/A.- 15/E. -ai rögzítik. A Kht a mellékelt szerződés-tervezetben nyilatkozik, hogy az általa nyújtott szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket így a normatíva elkülönítésére vonatkozó szabályokat is - ismeri, s azokat betartja. A megyei önkormányzat számára a megállapodás pénzügyi kötelezettség vállalást nem tartalmaz. Határozati javaslat: III. 1.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Önkormányzat, a CENTOMILLA Kht, valamint az EZER-ÉV Kft között megkötendő, a mellékelt tartalom szerinti Ellátási szerződést jóváhagyja. 2.) A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza elnökét, hogy a mellékelt Ellátási szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében írja alá. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke Pécs, május 2. Tasnádi Péter

10 4 melléklet Ellátási szerződés amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. (képviselője: Dr. Kékes Ferenc, a közgyűlés elnöke), másrészről a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámú végzésével bejegyzett CENTOMILLA Kht (a továbbiakban: KHT) 7775 Magyarbóly, Damjanich u. 9. (képviselője: Takács Antal, ügyvezető igazgató), harmadrészről a Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság cégjegyzékszámú végzésével bejegyzett EZER-ÉV Kft (a továbbiakban KFT) 7741 Nagykozár, Sport u. 26. (képviselője: Varga Letícia, ügyvezető igazgató) között, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv-ben (a továbbiakban: Szt.) rögzített feladatellátás módjára vonatkozóan, az alábbi feltételekkel: 1.) A Megyei Önkormányzat, a KHT és a KFT, a KHT fenntartásában a Magyarbóly, 493/4 hrsz-ú gerontológiai központ, bentlakásos idősek otthona megjelölésű, Damjanich u. 9. sz. alatti, a KFT tulajdonában lévő ingatlanban működtetett, 40 férőhelyes idősek otthona ápolást-gondozást nyújtó intézményben, az ellátást igénylők odairányítása és a férőhelykapacitás kihasználása érdekében ellátási szerződést köt. 2.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az idősek ellátását közös érdeküknek tekintik. A felek rögzítik, hogy a Megyei Önkormányzat az általa fenntartott időskorúakat ellátó intézményekben várakozók számára ajánlatot tesz a KHT által fenntartott intézményben történő ellátási lehetőségre, ezzel segíti a KHT intézménye kapacitásainak kihasználását, az intézmény ellátottak által való folyamatos feltöltöttségét. 3.) A KHT tudomásul veszi, hogy a szerződés tárgyát képező férőhelyekre a Megyei Önkormányzat a mindenkori intézményi térítési díj teljes összegét megfizetni nem tudó, illetve önellátási képességében korlátozott, Baranya megye közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező kérelmezőt is irányíthat, s ezzel az 1. pont szerinti intézmény megyei önkormányzati feladatot lát el. A fentiek nem képezhetik indokát a benyújtott kérelem elutasításának. 4.) A KHT nyilatkozik arról, hogy az 1. pontban írt szolgáltatásra vonatkozó külön jogszabályokat és szakmai követelményeket - így a normatív állami hozzájárulás 10%-át kitevő összeg elkülönítésére vonatkozó szabályokat is - ismeri, azokat betartja, a külön jogszabályokban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének - az adatkezelés és adatvédelem szabályainak betartása mellett - eleget tesz, s annak teljesítését az általa fenntartott, 1. pont szerinti intézménnyel betartatja. 5.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Megyei Önkormányzat az intézmény működési költségeihez, valamint az ingatlan esetleges felújítási, karbantartási és fejlesztési költségeihez nem járul hozzá. 6.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézményi férőhelyek tekintetében a KHT jogosult az intézményi normatíva igénylésére és felhasználására, továbbá az intézményi térítési díj, valamint a személyi térítési díjak megállapítására. A térítési díjakból származó bevételek a KHT-t illetik meg. A személyi térítési díj csökkentésének, illetve elengedésének eseteit és módjait a KHT jogosult szabályozni.

11 5 7.) A KHT vállalja, hogy a szerződés tárgyát képező férőhelyek kihasználtságáról és a várakozók számáról havi részletességgel írásban, a tárgyhót követő hónap 10-ik napjáig tájékoztatja a Megyei Önkormányzatot, továbbá az intézmény éves szakmai munkáról tárgyévet követő év február 28-ig írásos beszámolót készít a Megyei Önkormányzat számára. 8.) Szerződő felek rögzítik, hogy az 1. pont szerinti intézményi ellátás igénybevétele, illetve az ellátás nyújtása során felmerülő panaszügyek tekintetében a vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett a Megyei Önkormányzat egyidejű tájékoztatásával a KHT jogosult eljárni. 9.) Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pont szerinti intézmény tevékenységének jogszabályi előírások szerinti biztosítása vonatkozásában a Megyei Önkormányzatot ellenőrzési jog illeti meg, melynek során az ellátást nyújtó ingatlanba beléphet, az ellátásra vonatkozóan tájékoztatást kérhet, iratokba betekinthet. 10.) A KFT nyilatkozik arról, hogy amennyiben a működést engedélyező szerv - külön jogszabályban rögzítettek szerint - az intézmény működési engedélyét visszavonja, vagy az intézmény működése más okból megszűnik, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a Megyei Önkormányzat a KFT tulajdonában lévő, 1. pont szerinti ingatlan ingyenes használatával biztosítsa az ellátottak további ellátásának megszervezését. 11.) Felek rögzítik, hogy az ellátási kötelezettséget átvállaló KHT részéről felmerülő bizonyítható szerződés-szegés esetén a Megyei Önkormányzat - az ellátás folyamatos biztosítása érdekében - a KHT terhére intézkedik. 11.) Jelen szerződés határozatlan időre szól, és az aláírással egyidejűleg lép hatályba. A szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel felmondhatja. 12.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az Szt. és végrehajtási rendeletei rendelkezései az irányadóak. Pécs, május 15. Dr. Kékes Ferenc a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke Takács Antal ügyvezető igazgató Varga Letícia ügyvezető igazgató

12 6 Záradék: A szerződést a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a /2006. (V. 11.) Kgy. határozatával jóváhagyta. Pécs, május 15. Dr. Kékes Ferenc a Közgyűlés Elnöke A szerződést a CENTOMILLA Kht taggyűlése jóváhagyta. Magyarbóly, Takács Antal ügyvezető igazgató A szerződést az EZER-ÉV Kft taggyűlése jóváhagyta. Nagykozár, Varga Letícia ügyvezető igazgató

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK

. napirendi pont JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK . napirendi pont DR. OTTÓFI RUDOLF ALPOLGÁRMESTER ELŐTERJESZTÉSE JAVASLAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁST BIZTOSÍTÓ ELLÁTÁSI SZERZŐDÉSEK FELÜLVIZSGÁLATÁRA, VALAMINT SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Ikt.szám:47.280/2012. Javaslat a ápoló-gondozó célú lakóotthon szociális szolgáltatás nyújtásának átvállalására vonatkozó megállapodás megkötésének jóváhagyására

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 168/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. október 3-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Hegyvidéki Önkormányzattal

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 29120-2/2012.05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Siófok Város Képviselő-testületének. 2011. december havi ülésére Siófok Város Polgármestere 8600 Siófok, Fő tér 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. november 30. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok

I. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységre vonatkozó releváns szabályok Tájékoztató önkormányzati fenntartású szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények egyházi fenntartó részére történő átadásával összefüggő eljárásokról Jelen dokumentum

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester

Részletesebben

(fogyatékos személyek nappali ellátására)

(fogyatékos személyek nappali ellátására) Iktatószám(Megbízó):.../2014 Iktatószám(Megbízott):.../2014 Iktatószám(Intézmény):.../2014 M E G Á L L A P O D Á S (fogyatékos személyek nappali ellátására) amely létrejött egyrészről Név: Budapest Főváros

Részletesebben

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Előterjesztés A fogyatékos személyek nappali szociális ellátásával összefüggő kérdésekről Biatorbágy Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásiról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III tv-ben

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. JÚNIUS 26-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 195-10/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A "Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása" című támogatási

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Segítő Kezek

Részletesebben

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság

18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 18. napirendi pont Megtárgyalja: Oktatási, Kulturális 01/197/2011. és Sport Bizottság, Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság A Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j e s z t é s e a Bartók

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Úrkút Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. december 10-i ülésére Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása...

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére

Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére Együttműködési Megállapodás családi napközi kistérségi fenntartásban történő működtetésére amely létrejött egyrészről a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás (7621 Pécs, Perczel M. u. 2.) számlaszáma: 11731001-15587086,

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. MÁRCIUS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 426/2011. MELLÉKLETEK: 2 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. december 12-i ülésére Tárgy: A Mentálhigiénés Egyesület feladatellátási szerződés iránt benyújtott kérelmének elbírálása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna

Részletesebben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

11. LAKÓOTTHONOK. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 11. LAKÓOTTHONOK ellenőrzési szempontsora 2012. évben

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/349-1/2014/i. Üi: Csomor Ágnes E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: IX. számú fogorvosi körzet működtetése. Melléklet: Feladat-ellátási szerződés

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság!

Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás., Tisztelt Népjóléti Bizottság! Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakfeladat átadás szerződése, Tisztelt Népjóléti Bizottság! A Kőbányai Szivárvány Nonprofit

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke. 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/296-19/2008. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése

ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése ÁROP-1.A.5-2013-2013-0085 Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és egyes intézményei működésének, szervezetének felülvizsgálata, fejlesztése C É L F E L A D A T Készítette: dr. Marosi-Rácz Julianna

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata 2012... napi ülésére Tárgy: Megállapodás a Fogyatékosok Napközi Otthona szolgáltatásainak igénybevétele tárgyában Előterjesztő: Előkészítő: dr. Gál Éva Zsuzsanna

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat és a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzat közti Együttműködési megállapodás

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben

1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS. ellenőrzési szempontsora 2012. évben NEMZETI REHABILITÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS HIVATAL Szociális Főosztály 1071 Budapest, Damjanich u. 48. Telefon: (1) 462-66-15 E-mail: szocialisfo@nrszh.hu 1. FALUGONDNOKI/TANYAGONDNOKI SZOLGÁLTATÁS ellenőrzési

Részletesebben

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2015. január 19-i rendkívüli ülésén hozott döntések: 1/2015. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete legfeljebb 829.652 Ft önerőt biztosít az energianövény termesztés

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49412015. Előadó: Dr. Tőgye Ildikó, Czigléczkiné Liszkai Edit Mell.: 1 db- Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112.

Részletesebben