KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,"

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest november hó (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek.), Üllői-út 35. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken nov. 6. d. u. 4. órakor Egyesületi tanács ülése d. u. 4 ó. OMGE. közgazdasági szakosztályának ülése d. u. 4. OMGE. igazgatóválasztmányának ülése. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Közgazdasági Szakosztályának" évi november hó 11-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken" tartandó ülésére. Fő-tárgyak : 1. A földmivelési miniszter leirata az őrlési forgalom és szabadraktárak ügyében. 2. A pénzügyminiszter leirata az elemi csapások folytán a bérlőknek adandó földadóleengedés tárgyában. 3. A osztrák központi állomás átirata a kereskedelmi szerződések megkötésénél, a gazdasági érdekek megóvása tárgyában. 4. A Telepítési kérdések" megvitatása azon alkalomból, hogy a földmivelési miniszter ez ügyben értekezletet óhajt tartani. Gróf ZselénsJci Róbert szakosztályi elnök. A fedezetlen határidó'üzletró'l. A fenti czim alatt Takácsy Sándor dr. orsz. képviselő egy nagyon is időszerű röpiratot adott ki Aradon. A röpirat szerzője a fedezetlen határidőüzletet a gabonaárak alakulására károsnak tartja, de azért nem ért egyet Zselénski Róbert grófnak azon nézetével, hogy a gabonahatáridőüzlet törvény által tiltassák el, hanem elégnek tartja, ha a fölmondási határidőre vonatkozó tőzsdei szabályzat módosításával a fedezetlen határidöüzlet által a gabona normális áralakulásában okozott zavarok megszűnnek. esetre a fedezetlen határidőüzletek káros voltának meggyőződését és azokon való legalább részleges segítés óhajtását igazolja és ezzel is uj fegyvert nyújt azoknak kezébe, kik a fedezetlén határidőüzletek teljes eltiltása mellett kardoskodnak. Takácsy érdemes czikke a következő : Az aradi Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy nov. hó folyamán egy agrár értekezletet rendez, melynek kimagasló pontja lenne gróf Károlyi Sándor értekezése a szövetségi ügyekről és gróf ZselénsJci Róbert előadása a fedezetlen gabona határidőüzletről. Amint pártolom a szövetségi eszméknek a mezőgazdák körében való terjesztését, épp ugy egyetértek Zselénski gróffal, midőn a fedezet nélküli gabona-határidőüzletet, mint a reális gabonakereskedelemre károsat elitéli. E helyütt az utóbbira nézve kívánnék némely alkalom- és időszerű észrevételt tenni, még pedig vonatkozással gróf Zselénskinek a Magyar Gazdák Szemléje' áprilisi, füzetében megjelent és röpiratként is kiadott czikkére, mely oda konkludált, hogy JiltasséJc meg a fedezetlen határidőüzlet gabonában*. Észrevételeim nem a dolog lényegére Megjegyzésünk erre az, hogy a reális, a tényleges szállítással lebonyolított határidőüzletet sem Zselénski gróf, vonatkoznak, mert tökéletesen egyetértek ugy sem senki az agráriusok táborából megsemmisíteni Zselénski gróffal, mint a Délmagyarországi nem akarta* hanem igenis kereskedők-, liszt- és szeszgyárosokkal abban, tisztán a spekuláczió eszközét képező hogy a fedezetlen gabonaüzlet a gabonaáraknak normális, a kereslet és kinálat szerint bianco határidőüzletet, a melynek káros való alakulását, s ezzel a reális gabonaüzletet hatását Takácsy röpiratában javasoltakkal lehetetlenné teszi, vagy legalább is nagy fokidő-üzleti is megszüntetni akarja. A két határban akadályozza. tipus között levő külömbség Elfogadom ezt ténynek, mely bizonyításra képezi éppen Takácsy javaslatának is az nem szorul. Nem fogadom el azonban azt a konklusiót, mely Zselénski gróf ezikkét befejezi, t. i. azt, hogy a fedezetlen gabona-határ- alapját és kivihetőségét, melylyel a fedezetlen határidőüzletek létrejöttének lehetőségét időüzlet tiltassék él törvény utján. akarja megakadályozni. Nem fogadhatom el ezt a konklusiót, Bár tehát Takácsy e kérdésben nem mert ez óhaj végrehajtását lehetetlennek tartom foglal el radikális álláspontot és a gyökeres annélkül, hogy az egész határidőüzlet, melynek pedig minél szabadabb mozgással való segítésnek nem barátja, mégis örömmel fentartása a reális (reális a szállítási vagy üdvözöljük fellépéseért, mely minden- átvételi szándékkal kötött) gabonaüzletnek is éltető és fenttartó szelleme meg ne akadályoztassák. Ki birja és ki fogja meghatározni, hogy az októberben tavaszra kötött gabonaüzlet fedezett-e vagy fedezetlen? Tegyük fel, hogy megfogják kérdezni az eladót, megvan-e azon gabona mennyisége, melyet eladott? Ha nincs, akkor fedezetlen* határidőüzletet kötött s ez semmis! Tegyük fel, hogy ez lehetséges. Tegyük fel, hogy ez nem vág életérdekébe a kereskedőnek! Pedig ellenkezőleg áll a dolog. De ki fogja kifürkészni a biankó vevőtől, hogy hány ezer métermázsát óhajt ténylegesen gabonában átvenni? Pedig a biankó eladó, biankó vevő egyformán veszedelmes a gabonaárnak normális alakulására. Hiszen ha nem volna egyik, nem volna a másik se, s a tőzsdén maradnának, Lótakapók dus választékban legjutányosabban kaphatók a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31. Minden más rendszert felülmúló féle répavágó kizárólagos képviselete a Msi «z»iduii*l 2é oldal.

2 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. feladatnak vélem, még pedig 2 okból; l.mert a jelenlegi rendszer mellett a biankó vevő igen könnyen megijeszthető. Ha bevárja is talán a terminust és azt megelőzőleg a felmint üzletet kötők azok, kiknek tényleg van gabonájuk, s azok kiknek tényleg szükségük van gabonára. Nem látom be tehát a lehetőségét annak, hogy a tőzsdén a fedezetlen határidőüzlet betiltassék annélkül, hogy oly szekatúrának ne tétessék ki a reális határidőüzlet, mely ettől a szolid kereskedelmet elijesztené. Hogy pedig a reális kereskedőt megakadályozzuk abban, hogy nemcsak a birtokában levő, de még a viszonyok mérlegelése mellett általa rövid időn beszerezhetnek 1 vélt gabonamennyiséget is őszszel pl. tavaszra, szóval határidőre, eladhassa, ez ugyhiszem mindnyájunknak érdeke ellen lenne. A fedezetlen határidőüzletet betiltani tehát már csak azért sem lehet, mert azt formailag ell> n őrizni nem bírjuk, de meg azért sem tehetjük, mert ezzel a reális gabonaüzletet akadáhoznók, ez pedig czélunk nem lehet; igy nem maradhat egyéb hátra, mint oly módosítást, vagy divatosabb szóval élve, oly formulát keresni, melylyel a reális gabonakereskedelem teljesen szabad mozgását megőrizve és fenttartva, elejét veheti azon zavaroknak, melyeket a fedezetlen határidőüzlet a gabona normális a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonylatából természetszerűleg folvó áralakulásában okozott és most is folyton okoz. A mi feladatunk ezen formulát keresni; megtalálni és alkalmazásra ajánlani majd csak egy ankét fogja talán, melye tárgyban annak idején előre láthatólag egybe fog ülni. A tapasztalat azonban igazolta, hogy az ankéttek csakis akkor vezettek számbavehető eredményekre és megállapodásokra, ha a tanácskozás tárgya tekintetében már előzőleg merültek fel eszmék, melyek meg lettek vitatva, szóval az anyag kiforrva került az a Likét bírálata és határozata alá. Ennek belátása bátorít arra, hogy a magam részéről is egy eszmét vessek fel, melylyel, mint fentebb mondani volt alkalmam, a fedezetlen ha áridőüzletnek lehető korlátolását czéloznám, annélkül, hogy a reális tendencziáju határidőüzlet mozgékonysága érintetnék. E czélt ugy vélem, legalább részben elérhetőnek, ha a tőzsdeszabályokba egy uj paragrafus igtattatnék be, mely igy hangzanék: A gabonát határidőre vevő részére is megadatik azon jog, melylyel az eladó már eddig is birt, hogy tetszése szerint a TÁRCZ A. A megreparálhatatlan fátum. határidő akár első napján is a kötött üzletet felmondja, vagyis amint eddig is az eladó jogosítva volt az első felmondási nap-.szerencsés jó napot, jó egészséget kívánok a tekintetes uramnak!" ezzel a szóval támit be hozzám egy szürkegubás alak. Adjon Isten kendnek is, Keserű Mihály uram" fogadom a köszöntést. Egészségére kívánom az éjszakai nyugodalmat, ha volt" nyájaskodik velem tovább az ujonjött. Bizony több is lehetett vón felelek neki, mert hogy a testvérsógoromnál voltunk névnapon, hát ott egy kicsit el találunk maradni. Későre eshetett a szent János áldása" fűzi ő keme tovább. Későre biz a, Keserű uram, nem is tudom hány óra lehetett, hogy hazakerültünk, mert akkor már nem igen nézegettük az órát." Feleli erre Keserű uram: A barátságos és rokonságos jóindulat nem is időszabvány alá esendő." Helyes az okos ember szavazatja" szólok én erre. Hát mi jóért keresett meg, Keserű uram?' Hát tekintetes uram én nekem valami tói számított 5 nap alatt az átvételt vágy a lebonyolítást követelni, ugy jogosítva van a vevő is akár már az első felmondási naptól számított 5 nap alatt a szállítást követelni, vagy magát az eladó terhére fedezni. A jelenlegi helyzet az, hogy a vevő az átvételre készen tartozik lenni, a határidő első napjától fogva egész az utolsó napig. Ellenben az eladó, kinek a kötött ügylet fel nem mondható, az egész határidőt, tehát jelenleg egy egész hónapot használhat fel kedvezőbb konjukturák bevárására, sőt mi több, előidézésére is.; mig a javasolt szabvány életbe léptetése esetén az eladónak is, ha talán nem is egészen, de legalább részben, a szállítási határidő elején már okvetlenül szállításra készen kellene lennie. Mivelhogy tételem igazát már előzőleg minél kézzel foghatóbban óhajtom bizonyítani, legyen szabad itt annak felállítása után mindjárt egy példát fölhoznom, mely nemcsak a felvetett eszme megértését könnyíti, de annak előnyét is szembeszökően bizonyítja. Ilyen példa a folyó évi márcziusi terminus. Öszszel az effektív buza 1 forinttal drágább a márcziusi schlussnál; januártól kezdve február 20-áig ezen különbözet ha nem csalódom krajczár között ingadozik. Február 20 án tehát 60 krajezárral drágább a 76 kilós effektív buza mint a márcziusi ugyanilyen sulyu szokvány schluss. Miért lehetett ez? Azért, mert a lapok mindennap jelentették, hogy az Aldunán uszály-hajó várja a hajózás megindulását. A dunai flotilla volt az ijesztő mumus. Most már lássuk, mi történt ez év márcziusában. Márczius elején az eladott búzamennyiségnek 5%-át sem lettek volna képesek az eladók szállítani, mert a Dunahajózás nem volt megnyitható. Márczius 2-ik felében már érkezett buza, a baisse kezdte felmondásait, a biancó, vagyis az átvételi szándék nélkül vállalkozott vevő ijedékeny része eszenélkül szaladt ki kötelezettségeinek terhe alól, fizetett, prolongált s ezzel is törte le az árakat. Utoljára a dunai flotilla teljesen megérkezett; igaz, hogy szemetet hozott buza helyett, igaz, hogy még Regensburgból. is jött hajó. de végre is az óriási felmondás megtörte az úgynevezett ringet és a búzaárak rohamosan hanyatlottak. A következmény tehát először az lett hogy ősztől tavaszig reális üzletet senki sem mért kötni, azután az, hogy rövid időn nagy hanyatlás állt be, ami sem a termelő, sem az Kutya-dologba kerültem" szól újra. Ej, az áldóját, volt már az én kezem közt annál kutyább is." Nem tetszik érteni, kérem alássan valami kutya-bajom akadt." Hisz, vigye el a kánya, minden baj kutya, ki vele hát". Hát, kérem alássan, a gyepmester letartóztatta a Lantos-t, a kutyámat, hisz tetszik ismerni, hát most annak a szabadlábra helyezése arányában törje a tekintetes uram a csürhejárást." A Lantost, szólok részvéttel, hát hogy esett az?" Hát tetszik tudni, megállok ott a sarkon, a Végígüres boltja előtt a szekérrel, leszállok, hogy majd veszek magamnak egy vászonpipát, mert a másikba, akivel hazulról elindultam, a vámnál, hogy az -a feketelelkü vámos vámpénzbe egy ócska hatost nem akart tőlem elvenni, hogy az már nem jár, hát hogy a dohányzacskómból Krisztusa,ne legyen másikat kellett előkotorásznom, hát mérgembe a szárat ugy bele találtam csavarni a pipámba, hogy a nyakának az egyik oldala a markomba maradt, de hogy az elején kezdjem még effektívben kereskedőnek nem válik javára, azonkívül a rossz kvalitású búzának oly menynyiségben való felhozáss, az árak mozgalmára s a kereskedelmi vállalkozásra hosszú időn át bénitólag hatott. De nézzük, mi történhetett volna, ha az általam javasolt szabály már létezik? A kontremine vagy így próbált volna eljárni, mint a hogy tette s akkor a ring a szállításnak márczius elsejével való követelése utján mikor még nem birtak szállítani oly vereséget készített volna részére, melyet egykönynyen el nem felejtett volna s mely az áralakulás mesterséges irányításától hosszú időre elvette volna a kedvét. Mert hiszen, ha annak a 350,000 mm. márcziusi búzának szállítását, melyet az eladók márczius végével egy napon mondottak fel, a vevők márczius elején követelhették volna egyetlen napon, ez a másik tábor teljes megsemmisülését vonta volna maga után. Ha pedig ami valószínűbb, mert józanabb nem mert volna a kontremine februában, nem lévén bizonyos, hogy mikor nyilik meg Duna és félvén, hogy márczius elején szállítania kell, nem mert volna az effektív búzánál 60 krajezárral olcsóbb gabonát eladni márcziusra, hanem tartotta volna magát az effektív-gabonaárakhoz: akkor a mérsékelt haszon számításától eltekintve nem zavartatott volna meg az effektív és határidő gabona közötti paritás, mely, mint az árak zavartalan alakulásának föltétele, sajátképpeni czélunk. Felhoztam ezt a példát, mert talán ez a legtalálóbban bizonyítja, hogy az általam javasolt szabály mily üdvös befolyással lett volna ebben a márcziusi üzleti krízisben, melyet bizony mindenki megérzett innen is, tul is, hausse is, baisse is, egyaránt. És most, a példa után kisértsük meg elméletileg vizsgálni, mi lenne hatása a tőzsdeszabványok jelzett irányú kibővítésének? mely tekintetben s mennyiben korlátozná a fedezetlan határidőüzlet okozta károkat? Mindenekelőtt megjegyzem, hogy bár az áralakulás szabályszerüségéré nézve ugy a biankó vevőt, mint a biankó eladót veszélyesnek tartom, mégis, gyanúsítsanak bár haussista vagy agrár irányzattal, az utóbbit veszedelmesebbnek s igy az ő garázdálkodásának jövőben leendő megfékezését elsőbb rangú kutya-sorom akadt" szólal Keserű nagyot! odahaza mondtam az anyjukomnak, hogy a sóhajtva. Segítünk rajta" mondom neki vigasztalva. Lantos-t ne bocsássa velem, de nem birt vele, erővel csak a szekér után, még le is szálltam, kővel hajigáltam, arra csakugyan meg is fordult, vissza is ment, hát ahogy itt jövök a város alatt a czédulaháznál, visszanézek, miért, miért nem, már nem tudom, hát Ott jön a Lantos a szekér végibe, ott látszik, a fölfelé kunkorodott farka a szekerem hátulsó saraglyája legutolsó zápján tul. Az Isten pusztítson el, szólok hozzá szelíden, hát mégis eljöttél, mégis itt vagy? Hogy visszakerülök a Végigüres boltjából, körülnézek, hát látom, hogy a Lantos nincs sehol. Uram teremtőm, gond ütött, vájjon hova lehetett az a kutya? Nézelődök jobbra-balra, nem látom, hát egyszerre csak, mint akit veszteni visznek, ihol szalad az én kutyám, egy sárga drót a nyakába, annak a végin huz maga után egy nagy bolond kolonezot. Én is gondoltain hirtelen, mi bajból jöhet ő keme, nagy hirtelen megfordítom a lovat azzal közzévágok, meg sem álltam, mig ki nem értünk az életvásárba, ott levettem róla a drótot is, meg a kolonczot is, az ülés alá dugtam, ő meg a szekér alá butt, ott lefeküdt. No, most már jó helyen vagy" mondtam neki, csak ki ne jere onnan". No, hál' istennek, mondom én, nincs hát a szegény Lantosnak semmi baja. Jaj! dehogy nincs, dehogy nincs, tekin-

3 89. S Z Á M. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ mondásoktól való félelmében nem is bonyolítja le üzletét, az első felmondás után mind szalad, vagy prolongál s igy tőlük gyorsan megtisztul a harcztér. 2. több védelmet igényel a vevő annyiban is, mert élhetetlenebb, jó magával tehetetlenebb. Miért? Mert ha megfigyeljük a tőzsdét, azt látjuk, hogy a hausse hivei a nagyközönség a tudatlanok a kontremine emberei azonban nagyobb részben a tőzsde benfentesei. Már pedig a nagyközönség tervszerű, egyöntetű eljárásra képtelen, az eladók kisebb, szakértőbb száma pedig sokkal hamarabb jöhet és jön egyetértésre a követendő manőverre nézve. Ezután rátérhetünk annak a vizsgálatára, mennyiben birna javaslatom praeventiv hatással a jelenlegi fedezetlen határidöüzlet veszélyei ellenében? Nézetem szerint a jelenlegi fedezetlen határidőüzlet különösen két oknál fogva veszélyezteti a normális áralakulást. 1. azon természetes oknál fogva, mert a valódi készletet többszörösen fölülmúló gabonamennyiségeknek forgalomba hozatalát igaz csak papiron lehetővé teszi. 2. pedig azért, mert a határidöüzlet, legyen reális vagy fedezetlen, lebonyolítására nézve lehetővé teszi, hogy az az eladók tetszése szerint 5 6 nap alatt történjék. Lehetővé teszi, hogy óriási gabonamennyiségekre szóló üzletek lebonyolítása oly rövid időre halmoztassék, hogy ezen halmozás az árak progresszív, akár le- vagy felugrás nélkül való fejlődésének feltét'enül útját állja. Azt hiszem mindkét tekintetben való visszaélésnek a javasolt szabály elejét venné. A valódi készleteken felüli forgalom, ha ezután is előfordulna, mint ahogy nem is igen lehetséges, hogy a forgalomba hozott gabonamennyiségek nettó s az utolsó mázsáig megfeleljenek a meglevő vagy közelben várható tényleges készleteknek, mégis csak korlátolva volna és minden határon túlmenő biankó üzletek lehetetlenné volnának téve. Tekintsük például egy üzleti év lefolyását s kezdjük az üzleti évet azon időponton, midőn a terméseredménynyel tisztában lehetünk, mikor a jövő készleteit gyüjtjük, kezdjük az aratással. Jelenleg az arbitrage nemcsak a gabonában, de már a terméskilátásban is történik s a szeptemberi árak nem mondom, hogy kivétel nincs már az aratáskor le vannak nyomva. Mert hiszen lehet bátran szeptemberre eladni, szállításra nem kerülhet, csak szeptember végén ; szeptember végéig pedig a cséplés tetes uram, dehogy nincs, hisz éppen azért fáradtam ide, éppen a végett van hozzám a tekintetes urnák szerencséje. Hát odakerült a szekerem mellé valami más kutyája, tetszik tudni, hogy a Lantos milyen barátságos állat, elkezdtek játszadozni, kergetődzni, hol közelebb hol messzebb, egyszer csak, a hogy oda se nézek, ott terem az az istenverte gyepmester, a nagy vonitásra odakapom a fejem, hát az én kutyámat húzza. Bocsátod el azt a kutyát, a holló szedje ki a szemedet, nem látod a nyakán a metáliát? nem látod, hogy be van szekurálva?" mondom neki szelíden, hisz kérem szeretettel, egyéb adót sem fizetek, mióta az iparba' véget értem, mint kutyaadót, végleg be van fejezve, sok gazda akkorára már kénytelen eladni haszonbérfizetés, stb. miatt. No meg az a bizonyos dunai flotilla, szeptember végére, ha szükséges, itt lehet s ha nincs is flottila, ijesztgetni lehet vele. Szóval, szeptember végéig lehet bőven rémítgetni s ha szükséges, szállítani is anélkül, hogy augusztusban az eladott mennyiségnek csak részben való fedezésére is gondolni kellene. Ez a mai helyzet. Mi volna az esetben, ha a Vevő szeptemberre vett búzájának szállítását szeptember elsején követelhetné? A következmény feltétlenül az volna, hogy miután szeptember elsején"idegen szeméttel az országot elárasztani, vagy ijesztgetni nem lehet s az eladónak a szeptember elején való szállításra esetleg készen kell lennie : első sorban kétszer is meggondolná mindenki, mennyit ad el és amennyiben nagyobb eladásokat tett, magának vétel akár elővétel, akar augusztusban effektiv-vétel utján legalább részleges fedezetet szerezne. Ezen kényszerűsége az eladónak pedig arra vezetne, hogy a szeptemberi határidő áralakulására döntő befolyást csakis a meglevő készletek és az azévi termésmennyiséghez arányuló lthető kínálat gyakorolnának, s ezzel szeptemberre* eléretnék a gabonaárnak oly alakulása, mely a valódi helyzetnek, az országos kereslet és kínálatnak megfelelvén, legjobban érvényesítené a termelőnek ugy. mint az effekfiv kereskedelemnek érdekeit. Menjünk tovább egy terminussal és nézzük októbert. Októberre ugy hazai termék, mint idegen gabona már bőven állhat rendelkezésre, nem sürgős a kereslet, van mit szállítani, de a kínálat sem szokott sürgős lenni ezidőtájt. Jelenleg az októberi terminus egyike a csendesebbeknek, normálisabbaknak, éppen a fentirt okoknál fogva, s az áralakulásra zavarólag csakis a sok szeptemberi terminusból prolongált biarkó-üzlet hathat. Világos tehát, hogy minél reálisabb az üzlet és árképződés szeptemberben, annál kevesebb biankó-üzlet lesz prolorgáció utján októberre átkfrgetve, s annál nyugodtabb lesz a terminus lefolyása. A következő hónapok nem határidőüzleti terminusok s azok csak a tavaszi háborúra való előkészületek idejét képezik. A márcziusi terminus áralakulá-áról beszéltem már ott, hol javaslatom igazolására az idei márcziusi üzlet lefolyását mint frappans példát idéztem. Igaz ugyan, hogy az oly áralakulás, mint az idei De hát valahová csak mennünk kell." Nem ugy lesz a' kérem alássan mondja Keserű, a sintér délig ugy sincs otthon, addig én elmegyek, harapok valamit, mert hajnali négy óra óta nem eltem, akkor vissza- márcziusban volt, ritka, de ha kisebb külömbözetek mellett is, azért mégis minden évre találó az a tanulság, amire ennek az évnek lefolyása tanított. Most már ha folytatólag tekintjük áprilist és májust, ugyanazt a szabályt alkalmazhatjuk reájuk, mint októberre. Minél szolidabb, minél reálisabb volt az árképződés a megelőző hónapban, annál nyugodtabb az azt követő terminus üzleti menete. Itt ismét a májusi határidőnél eklatáns példával az 1898-iki május üzleti menetére való hivat: kozással lehet igazolni, mily veszedelmet képez az, hogy az eladók nincsenek kényszerítve a terminust megelőzőleg legalább részben fedezetet keresni üzleteik számára márcziusban mindenki tudta, hogy Pestet kivéve nincs buza az országban, de azért hiszen nincs kötelező szálitás a fedezetlen eladás, prolongálás, vígan folyt tovább, aminek a kövotkezménye lett az a kerek 3 forintnyi rendkívüli árküiömbözet, mely április elejétől május 12-ig a hausse javára alakult. Szóval azon körülmény, hogy a terminus folyamán,, 5 napi felmondás mellett bármely napon a vevő is követelheti a szállítást, szükségképpen el fog vezetni annak a czélnak a megvalósításához, hogy a meglevő vagy könynyen beszerezhető készleteknel lényegesen többet a kontremin nem fog eladni, s ezen kívánatos eredmény még arra az esetre is bizton bekövetkezik, ha amint várható is volna az eladások nagyobb tömege oly határidőkre tétetnék, például október és áprilisra, melyekben a legkönnyebben szállíthatnak az eladók, mert ekkorára' sem mernének többet eladni, mint amennyivel tényleg rendelkeznek. Hátra volna megvizsgálni, mennyiben gyakorolna, illetve gyakorolhatna üdvös befolyást a fedezetlen határidő üzletnek kisebb mértékre való szorítása azon iránybán. hogy az egy terminusra vonatkozó üzletek lebonyolítása mint ahogy az néha történni szokott ne torlódjék rövid pár napra össze. E tekintetben a kérdés sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé bonyolult. Első tekintetre szembeötlő a külömbség a mostani és a javasolt tőzsdeszabály behozatala utáni viszonyok között. Ma az üzlet lebonyolítása tisztán az eladó tetszésétől függ, az egész terminus-hónapot az utolsó felmondási napig, melyet mint az idén is történt, a tőzsdetanács egy pár nappal meg rs toldott, felhasználhatja, hogy manővrirozzom A medvék (contremine) számára; szabad a tér, a birkák (hausse) legelhetnek addig, a mig a hogy: Egyenesen uram, egyenesen, oztán mához egy hétre visszányozom az emberiséget/ (Én már értettem, >; hogy ez azt jelenti, hogy akkor megadja a sintérnek adott egy forintot.) Azzal a boldog önérzettel, melyet az emberben a jótett tudata támaszt, ültem ebédhez. Mig odajártam, vendégeim érkeztek, azok- fordulok, ozt' kimegyünk együtt a szekeremen a sintérhez." Helyes a beszéd, Keserű uram." nak ebéd alatt, ebéd után el kellett mondanom Egy kis óra múlva előkerül Keserű uram a Lantos históriáját, a kit különben odahaza s beállít ilyképpen: az egész falu Lomposnak tisztelt, csak a Lovam lába indulóra, gazdája csúfolta ezzel a kopónak illő uri névvel, ezzel is mutatni akarván, hogy neki Mosolygó szám bucsucsókra." akkor már láttam, hogy nemcsak harapott, de finomabb, izlése van, mint a többi lurkó parasztnak. kotyogtatott is valamit. mert tetszik tudni, hogy énnekem személyesen Felültünk, kiértünk a sintérhez, az nem Mikor tán már ötödször kezdek újra belé, minden adói függésem a feleségem birtokában is tagadta meg a kutya kiadását, csupán egy már a négy óra is ott ért az ebéd utáni kvaterkázásnál, egyszer, csak nyomakodik be az ajtón enyészlik. Még azt köhögi rá vissza^ hogy: forintot kért, a miért kosztolta. Hiába mondta bárcza ide, bárcza oda, neki jussa van az én neki Keserű uram, hogy: Száradjék beléd a Keserű uram. kutyámat elfogni, mert hogy ki van dobolva, tüdő, magadat is elkosztöllak én egy forintért Tyhü az áldóját kiáltok rá maga hogy a kutyáknak szabadon járni tilos," azzal nem egy óráig, de két napig", ettől nem tágított. Hisz a szekuráczió is csak huszonöt Itt,' kérem alássan, baj van megint." mégis itt van?" sem szó, sem beszéd, az én jó Lantosomat bedugták a zöld kocsiba, vitték. Tessék elhinni garas volt viaskodott tovább Keserű uram Baj ugy-e, hát nem megmondtam, hogy ugy nézett rám utoljára, hogy a szivem majd ez sem hatott. De meg nincs is nálam annyi" menjen a Lantossal egyenesen haza?' meghasad utána, rogyna rájuk az ég." ez sem használt. Végre, hogy véget vessek a Igenis, kérem alásan, mentem is én haza kellemetlen czürhődésnek, kivettem a nadrágzsebemből egy forintos tallért, odadobtam a szekerét ismertem meg, hát gondoltam, hogy egyenesen, de a Sas kocsma előtt egy komám Jerünk a kapitányhoz szólok felugorva. sintérnek, (elkapta a gazember reptibe') azzal beszólok hozzá, hogy hátha együtt mennénk A rossz ordijjék belőle" mondja a kiszabadított Lantossal haza. Mikor a házam haza. Megyünk mindjárt, igyék egy kis jó. Keserű. előtt leszállva, Keserű uramnak a lelkére kötöttem, hogy: No Keserű uram, most már a embernek dukál, hogy megkínált a magáéból, pálinkát". Ittam, azután a hogy becsületes Jerünk a gyepmesterhez" szólok újra. A nyavalya verje ki, a hol egy van." Lantossal egyenesen haza", azt mondta rá, én is megkínáltam a magaméból. Hát a szegény

4 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. terminus 5 utolsó napján vágóhidra nem hurczolják ; ha csak a mi ritka ők nem öklelik fel az öt utolsó napon a medvéket. A javaslat érvénybe lépte után azonban a reális átvételi szándékkal biró vevő szállításra felmondaná a vásárolt gabonát akkor, a mikor erre szüksége van, ugy remélem, ez a reális vevő lenne a többség ; a biankóvevő és pusztafogadást kötő pedig felmondaná akkor, a mikor azt magára nézve legelőnyösebbnek tartja, ez az idő pedig a dolog természetéből kifolyólag nem eshetik össze azzal, mely az eladóknak legkedvezőbb. így a külömböző érdekek időbeli meg nem egyezése folytán a felmondás hol innen, hol onnan eszközöltetvén, az üzlet lebonyolítása egy terminusra nézve nem halmoztatnék össze, nem fordulna elő azon eset, mint az idei márcziüsban, hogy egy napon 350 ezer métermázsa buza mondatott fel. Ezekkel ugy vélem igazoltam, hogy azon javaslatom, mely szerint megadatnék a vevő részére is a jog, hogy a megvett áru szállítását a határidő első felmondási napjától fogva követelhesse, közelebb hozná a határidőüzlet kurzusait az effektív üzlet áraihoz. Ily módon lehetetlenné válnék, vagy legalább korlátoztatnék a fedezetlen határidőüzlettel összefüggő azon kalamitás, 1. hogy a pzállitható és raczionabilisan átvehető gabonamennyiségnek szorosa is hozatik forgalomba, 2. hogy az ezen óriási mennyiségekre vonatkozó üzlet lebonyolítása rövid pár napra szorittassék. Igen üdvös és a határidőüzlet reális irányban befolyásoló javaslatképpen legyen szabad itt még felhoznom azt is, melyet a P. H. ftett s mely szerint külföldi gabona csak oly schluss alapján szállítható, melyben expressis verbis" a külföldi gabona szállítása meg van engedve. Ugy vélem, hogy az a határidőüzlet, mely a fentjelzett két káros irány egyikében sem vétkes, mint az eflektiv üzletnek nem csak hasznos, de szükséges kiegészítő része fenttartandó ; s nem hiszem, hogy a reális szállítási vagy átvételi szándékkal kötött üzlet a javasolt szabály behozatala által lehetetlenné tétetnék, sőt ugy vélem, még csak korlátozva, szabad mozgásában akadályozva sem lenne. Eléretnék tehát az a mindnyájunk szeme előtt lebegő czél, hogy a reális határidőüzlet és a reális kereskedelem biztosítása mellett lehetőleg kiszorittatnának a tőzsdéről a csak papir-gabonában dolgozó, oda nem való, a parexczellencze fedezetlen határidőüzlettel foglalkozó idegen elemek. Lantos, hogy a manapi sok törődéstől el volt fáradva lefeküdt a szekér alá. Egyszer lármát hallok odabent kívülről, a gubámat a nyakamba kapom, hát ott kint mondják a gyerekek, hogy a sintér elfogott egy szép nagy fehér kutyát. Az én kutyám az, a Lantos", mert hogy nem láttam a szekerem körül. Szaladok utána, a czédulaház körül értem utói, hát még azt mondja a kutyahitü, hogy kiadja a Lantost, ha újra fizetek egy pengőt neki, hát csak azért jöttem, tekintetes uram, hogy adjék még egy pengőt." Adtam. A vendégeim szörnyen nevették, hogy nekem a Lantos ma már a második pengőmet viszi el. Mentek azok is nemsokára. Ugy hat óra táján a Sas kocsma mellett vitt el az utam, látom, hogy a Keserű Mihály zsufanyergese, meg a vasderes rudasa akkor is ott áll a kocsma mellett, de a Lantos nincs mellette. Bekerülök hátulról a Sas eksztra szobájába, az ivóba vezető ajtaja nyitva, megismerem a Keserű uram hangját, meg az ürmösdi rektorét, beszélgettek. No rektor uram, de most már jerünk", hangzik a Keserű hangja. Hová mennénk még,igyunk még" szól a rektor. Innánk bizony, de nincs miből." Hisz' ott a forint, a kit a fiskális adott. De az azt nem arra adta." NÖVÉNYTERMELÉS. Rovatvezető : Kerpeíy tmjiaáu, A fehérlóhermag termelése és megítélése. Ő A fehérlóher magja szivalaku, a bemélyedés az egyik oldalhoz közelebb fekszik, mint a másikhoz s a gyököcske és a szik csúcsa között határt képez. Alakja azonban sokszor hasonló a vörös lóhermagéhoz. A szemnek nagysága még ugyanazon eredetű magnál is nagyon változó. Nagyon fontos a szem vastagsága ; néha ugyanis,találunk egész jellegzetetes szivalaku magot, mely azonban nem telt, hanem vékony, mi r kifejlődésre mutat. Szine kénsárga, barnássárga, vagy sárgabarna. Minél világosabb és intenzivebb sárga szinü a mag és minél kevesebb barna szem van vele elegyedve, annál jobb, mert a mint azt több kísérlet mutatta a sárga szemek csiraképessége nagyobb, mint a barna magvaké. Régi magnál a szin éppúgy változik, mint a vörös lóherénél = fokozatosan sötétül, barnább lesz, mig egészen öreg magnál összes szemek sötét vagy rozsdabarna szint vesznek föl. A zöldessárga szin arra mutat, hogy a mag nem érett meg teljesen. Tekintve, hogy a sárgabarna szin ily kedvező, nem hagyandó figyelmen kivül, hogy kénezés által a barna szemek is sárgára változtathatók, mit csalárd kereskedők alkalmaznak is. Ha e csalásnak gyanúja fenforog, meggyőződést szerezhetünk, ha egy kanálban desztillált vizzel egy kis magot elegyítünk össze és lakmuszpapírt elegyítünk ebbe ; kén jelenlétében a kék lakmusz a sav hatása következtében piros szint vesz fel. A szemek súlya igen változó: ötven próbánál 1000 szem minimális súlya gramm, maximális súlya 0"685 gramm, átlag 0606 gramm. A tisztasági százalék rendesen kedvezőtlenebb, mint a vörösherénél, de N néha mégis eléri a 97%-ot. Idegen magvak, melyek közül leggyakoribbb a Rumex acetosella (közönséges sóska), az utifü (Plantago lanceolata), és az egérfarkköró (Achillea millefolium), az aranka (vagy kosz) ritkábban található a fehér lóherénél, mint a vörösherénél. A csiraképesség 50 próba szerint 65%, más próba szerint 88, 91 és 92%. A fehér Oda teszi kentek, a hová akarja, nem parancsol abból kenteknek senki" fontorkodik a Mefisztó. De biz a kutyát kell azon kiváltani, a szegény Lantost." Ugyan mit váltogatna már rajta? A szekuráczióért fizetett kend huszonöt garast, -a két kiváltásér' járt két pengő, hát van olyan kutya a világon, a kí huszonöt garas hijján három pengőt érjen?" Már, ha van, ha nincs, én kiváltom, nekem megér annyit, mert hozzám nagyon hűséges." Én meg csak azt mondom, hogy fakovát sem ér az olyan kutya, a melyik olyan élhetetlen, hogy egy nap háromszor hagyja magát a sintérnek elfogni. Meg ozt komám, ugy se lesz a' már többet ez életbe kutya, mert hogy a dróttal már háromszor összeszorították a nyakát, összetörték a gégéjét (törnék a tiedet, vén gazember! ezt én gondoltam közbe) nem lesz annak hangja többet, nem vette észre, hogy mióta a sintértől előkerült hangját nem hallotta? Néma kutyának meg mi hasznát veszi kend? Korcsmáros, adjon még féllitert." Keserű uram tovább.nem tiltakozott. Én odébb álltam, megadtam magamat a megmásíthatatlan sorsnak. Megitták a pengőt, megitták a Lantost. így volt megírva a csillagokban. De én nekem is csak annyi hasznomat vette Keserű uram azontúl, mint a néma kutyának. Kálnay László. lóhermag nyerése termelés után kevésbé elterjedt és minőség tekintetében is kevesebb eredménynyel történik, mint a vöröslóheré, mert a fehérherét ritkán termelik tisztán, hanem rendesen más herefélével és fűfélével keverve és azért az ilyen keverékből tiszta mag alig nyerhető. A fehérhere tisztán termelésére törekedni tehát még szükségesebb, de nehezebb is ; ezzel szemben azonban a reá fordított munkát busásan megjutalmazza részben tiszta és jó mag, melyet nyerünk, másrészt a megfelelő ár, mi az ily maggal könnyen elérhető. A fehérlóher igénytelenebb talaj tekintetében. s azért a talaj megválasztása könynyebb feladat. Mindenesetre ez is szereti a termékeny, szelíd és különösen a mésztartalmú földet, de megelégszik szegényebb homokos talajjal is, sőt megterem még tőzeges talajon is, ha ez nem nedves ; a nedvességet kevésbé türi, mint a szárazságot. Ha azonban könnyebb talajon óhajtjuk termelni, ugy annak megfelelő termés elérése végett jó erőben kell lennie. Főkellék minden talajnemnél, hogy a talaj tiszta legyen. A fehér lóherét őszi vagy tavaszi gabona alá szokták vetni; az őszi vetés száraz éghajlat alatt és homokos talajon, a-tavaszi vetés nedvesebb fekvésben ajánlatosabb. Magnyerés czéljából a tavaszi vetés mindenesetre előnyben részesítendő, mert csak is ez esetben adhatjuk meg a talajnak a kellő mivelést, és leend elérhető annak megfelelő elaprózása, a mi pedig arra, hogy a magot egyenletesen alátakarbassuk, feltétlenül szükséges. A vetésnél különösen a kellő egyenletes elosztásra kell ügyelnünk; a vetés történhetik géppel és kézzel, utóbbi esetben ajánlatos kétszer és pedig keresztbe vetni. Gyakran vetik magnyerés czéljából a fehér lóherét fűfélékkel, különösen angol perjével (Lolium perenne) keverten, a minek mindenesetre megvan azon előnye, hogy a növénynek a fűben támasztója van és ennélfogva magasabbra nő s igy könnyebben kaszálható. Nehézségek támadnak azonban a mag tisztításánál,, amenynyiben a két mag nehezen választható szét. Az igy nyert heremag rendesen nagyon tisztátalan. Az ápolásnak különösen ki kell terjedni a gyomok eltávolítására ; utifü és sóska könynyen eltávolítható akként, hogy a lóheréből kiemelkedő fejet levagdossukk. A vöröslóhertől eltérőleg a magnyerés czéljából az első növést hagyjuk fent. A magkötés ennél tökéletesebb, mint a vörösherénél, de a virágzás nem olyan egyenletes s igy a legtöbb érett gubó csak augusztusban lelhető. A takarítás a hosszabb szárral biró fehérherénél kaszával vagy sarlóval eszközölhető, de csakis a gubók metszetnek le. Felkötésre gondolni se lehet, e helyett a gubók összegereblyéztetnek. Gyakran azonban a fehérhere oly alacsony, hogy az emiitett eszközök használatra alkalmatlanok, ez esetben a fejeket le kell szaggatni. Ezelőtt ez kézzel történt, mi azonban igen hosszadalmas, ma már vannak e czélra fésüszerü gereblyék (herefésük), melyeknek segélyével a munka sokkal gyorsabb ; az ezekkel leszedett gubókat a munkás magával vitt zsákba teszi, különben vanvak herefésük, melyek zacskóval ellátva, a gubókat felfogják. Különben használnak e czélra gyomlálógépeket is, melyeknél egy dobra három fésű van elhelyezve, ezek minden fordulatnál leszakítanak gubókat, melyek a dobban gyűlnek fel. Alkalmazása csak ott helyén való, hol a vetés egyenletes, mert különben egyszer az egész növényt kitépik, máskor pedig a gumókat is a tövön hagyják. A fehérlóhergubók kezelése megegyezik a vörösheréével, a mag kifejtése egyszerű cséplés által is eszközölhető, ha a gubó elég száraz. Legnagyobb munkát ad a mag tisztítása,

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. ftí. évfolyam. fíudapest, 1897. évi április hó 28-án. te. (56Ó) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. MesjeMlí iliei szeriái és szombatos. VIII. évfolyam. Budapest, l^s évi január hó 8. 3. (653.) szám KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 24. 42. (796.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt,

Részletesebben

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI.

AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. X. Évfolyam. Budapest 1900 julius hó 7 53. (911.) s7ám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE^ AM vnnigoa m&gjttr gfaadasági *gj sülét tagjai toeywi

Részletesebben

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK

XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK XI. Évfolyam. Budapest, 1901. május hó 1. 34. (993.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán és szombaton. &.z országos

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. január hó 26, 8. (967.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Megjelenik mindem szerdán és szombatén. i niágoa

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombaton. XI. Évfolyam. Budapest, 1091. julius hó I >2. (1012.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Megjelenik minden szerdán és szombaton.! m a g 7 N «'(Mh SZETTÜDÍ

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. A szegedi országos mezőgazdasági kiállitás programmja. IX. Évfolyam. Budapest 1899. augusztus hó 26. 69. (823.) szám. 9 9 KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyei

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VIP, évfolyam. Budapest, 1898 évi julius hó 27. 60. (710.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET MIYATALOS KŐZLÖKYI. A* ceazágos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13.

KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. MegjeM miadei szerdáiés szombaton. (1899. május 13. IX. Évfolyam. Budapest, 1899. május hó 17. 40. (794.) szám. KÖZTELE KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA

MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA MAGYAR HÁBORÚS ADÓPOLITIKA ÍRTA SZENDE PÁL BUDAPEST, 1917 A VILÁG KIADÁSA Előszó Első adópolitikai tanulmányaim a Magyar Hírlap 1906. évi augusztus 5., 8. és 14.-Í számaiban láttak napvilágot Adóreform

Részletesebben

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége.

Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Budapest székesfőváros közgazdasági tevékenysége. Írta: Dr. Bolgár Elek. Annál a központi helyzeténél fogva, melyet Budapest főváros országos közgazdasági szempontból elfoglal, elkerülhetetlenül szükséges,

Részletesebben

Szentes, 1888. junius 8.

Szentes, 1888. junius 8. Szentes, 1888. junius 10. 27. szári). Tizennyolczadik évi folyan\. Előfizetési árak: Egy évre 4 forint. Fél évre 2 forint. Negyed évre.... 1 forint. Szerkesztőség: Kurcaparti-utca 31. szám, hova a lap

Részletesebben

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7.

NAKlap. Szeretik a bankok a gazdákat? Kész az etikai kódex. Új erdôtörvény kell! Növénytermesztôk: a legnépesebb osztály. 6-7. ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. június, II. évfolyam 6. szám Szeretik a bankok a

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA MÉHÉSZETI KÖZLÖNY AZ E^DÉLÍ^ÉSZI MÉHÉSZ-EGYLET KÖZLÖNYE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI: Dr. BÁLINT SÁ NDOR KOLOZSVÁR. 190Ö. AZ EGYLET TULAJDONA GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA, 1 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R "

A t. ez. gazdák és szőlőbirtokosok figyelmébe. E L ^ g g E C L A I R VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi márczíus hó 10 én. 20. (566) szám* KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. A* erszágos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899.

MÉHÉSZETI KÖZLÖNY. Dr. BÁLINT SÁNDOR. \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. AZ EGYLET TULAJDONA. BCU Cluj SZERKESZTI; KOLOZSVÁR, 1899. MÉHÉSZETI KÖZLÖNY \l E^DÉLYí^ÉSZI MÉHÉSZ-EGÍLET ([HZLUJÍE. TIZENÖTÖDIK ÉVFOLYAM. SZERKESZTI; Dr. BÁLINT SÁNDOR KOLOZSVÁR, 1899. AZ EGYLET TULAJDONA. GÁMÁN J. ÖRÖK. KÖNYVNYOMDÁJA. 108067 TARTALOM. I. Egyleti

Részletesebben

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*)

Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) Rónai Zoltán: Szociális jog és választói reform*) A törvényhozás szervezete, a választójog terjedelme igen szorosan függ össze a törvényhozás termelésével, a hozott törvények tartalmával, szellemével.

Részletesebben

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN

JELENTÉS. AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL. NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN JELENTÉS AZ OKSZ. MAÍJY. ÉS A JÁSZ-NAGY-RUN-SZOLNORMKGVEl (ÍAZIIASÁCI EGYESÜLET ÁLTAL NAGYMÉLTÓSÁGÚ IDŐSB GRÓF ALMÁSY KÁLMÁN ÚR SZAJOÍi BIRTOKÁN Í889-ik évi julius hó 6-ik és 7-ik napján RENDEZETT NEMZETKÖZI

Részletesebben

Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen

Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen Adalékok a magántulajdon közgazdasági szerepének kérdéséhez. Írta: HELLER FARKAS. I. Hogy gazdasági rendünkben a magántulajdon intézményének igen fontos szerepe van, az általánosan ismeretes. Különben

Részletesebben

Madzsar József: A táplálkozás reformja *

Madzsar József: A táplálkozás reformja * Madzsar József: A táplálkozás reformja * táplálkozás kérdését két fő szempont alól lehet vizsgálat alá venni. A táplálkozás legyen egészséges és gazdaságos; minden egyéb kérdés beletartozik az egyik vagy

Részletesebben

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009

Dr. Lenkei Gábor, 2009. Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0. Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában. 1. kiadás, 2009 Dr. Lenkei Gábor Dr. Lenkei Gábor, 2009 Minden jog fenntartva! ISBN: 978-963-06-7328-0 Megjelent a Free Choice Kft. gondozásában 1. kiadás, 2009 Grafikai tervezés és tördelés: Lukács Emese Nyomta és kötötte:

Részletesebben

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal

NAKlap. Aratás 2014 4-7. oldal. Kamarai etikai kódex. Kujáni tanya 10-11. oldal Sikertörténet a Homokhátságon 30. oldal ÁLLATTENYÉSZTÉS NÖVÉNYTERMESZTÉS ÉLELMISZERIPAR VIDÉKFEJLESZTÉS KERTÉSZET ERDÕ-, VAD- ÉS HALGAZDASÁG NAKlap A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA LAPJA 2014. július-augusztus II. évfolyam 7-8. szám Aratás 2014

Részletesebben

XVI. évf. 5. sz. 2006. Május

XVI. évf. 5. sz. 2006. Május uj-mast3.qxd 5/10/06 6:44 AM Page 1 XVI. évf. 5. sz. 2006. Május uj-mast3.qxd 5/10/06 6:44 AM Page 3 3 TARTALOM Taxifuvarban Ausztria területén 4. 10 éve történt 6. Peugeot 307 10. Ki dolgozhat majd a

Részletesebben

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS

Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS Előfizetési ár: Egész évre...4 frt. Félévre...2 frt. Hirdetések soronként 10 kr. Mindennemü közlemények a szerkesztőhöz intézendők. Budapest, 1878. Február 15-én. 4-dik sz. Első évfolyam VETERINARIUS állatgyógyászati,

Részletesebben

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö

Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 14 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. Föszerkesztö ORSZÁGOS HIRLAP Elöfizetési árak: Föszerkesztö Szerkesztöség és kiadóhivatal: Egész évre 1 frt., fél évre 7 frt., negyed évre 3 frt 50 kr. VIII. kerület, József-körút 65 szám Egy hónapra 1 frt 20 kr. MIKSZÁTH

Részletesebben

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER

KORUNK TARTALOM FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER KORUNK FÓRUM KULTÚRA TUDOMÁNY HARMADIK FOLYAM XXII/10. 2011. OKTÓBER TARTALOM KELEMEN ATILLA A megtestesült szépség..................................3 A türelem lovagjai (Beszélgetés Bartha Róberttel.

Részletesebben

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA?

A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? MIÉRT KELL ÉS MILYEN LESZ A VÁLASZTÓJOG REFORMJA? Λ VÁLASZTÓJOGI JAVASLAT ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA ÍRTA D R VAZSONYI VILMOS A VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYJAVASLAT ELŐ- KÉSZÍTÉSÉVEL MEGBÍZOTT MAGYAR KIRÁLYI MINISZTER

Részletesebben

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI

M ' ü TERMESZETTUDOMANYI M ' ü TERMESZETTUDOMANYI k én, h arm ad fél n a g y JZ í \ HTT A TVT n y o lcz a d r ét ív n y i K [)/ I M N Y ta r ta lo m m a l; id ő n k én t fam etszetű áb - HAVI FO LY Ó IR A T rák k al illu sztrálva.

Részletesebben

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON

A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON A NYOMDAIPAR AZ 1880-IKI ALSÓAUSZTRIAI IPARKIÁLLITÁSON IRTA BENDTNER JÓZSEF NYOMDÁSZ Hivatalos jelentés az»országos Magyar Iparegyesület«-hez. (Különlenyomat a Magyar Ipar 1881. évi 1., 2. és 8. számaiból.)

Részletesebben