KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenii rátles szériás és szonmoi,"

Átírás

1 IX. Évfolyam. Budapest november hó (848.) szám. KÖZTELEK fcir- KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen kapják. Nem tagoknak előfizetési díj: Egész évre 10 frt, félévre 5 frt, negyedévre 2 frt 50 kr. Megjelenii rátles szériás és szonmoi, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest (Köztelek.), Üllői-út 35. szám. Kéziratokat a szerkesztőség nem küld vissza. AZ OMGE. KÖZLEMÉNYEI. Ülésnapok a Köztelken nov. 6. d. u. 4. órakor Egyesületi tanács ülése d. u. 4 ó. OMGE. közgazdasági szakosztályának ülése d. u. 4. OMGE. igazgatóválasztmányának ülése. Meghívó az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Közgazdasági Szakosztályának" évi november hó 11-én (szombaton) d. u. 4 órakor a Köztelken" tartandó ülésére. Fő-tárgyak : 1. A földmivelési miniszter leirata az őrlési forgalom és szabadraktárak ügyében. 2. A pénzügyminiszter leirata az elemi csapások folytán a bérlőknek adandó földadóleengedés tárgyában. 3. A osztrák központi állomás átirata a kereskedelmi szerződések megkötésénél, a gazdasági érdekek megóvása tárgyában. 4. A Telepítési kérdések" megvitatása azon alkalomból, hogy a földmivelési miniszter ez ügyben értekezletet óhajt tartani. Gróf ZselénsJci Róbert szakosztályi elnök. A fedezetlen határidó'üzletró'l. A fenti czim alatt Takácsy Sándor dr. orsz. képviselő egy nagyon is időszerű röpiratot adott ki Aradon. A röpirat szerzője a fedezetlen határidőüzletet a gabonaárak alakulására károsnak tartja, de azért nem ért egyet Zselénski Róbert grófnak azon nézetével, hogy a gabonahatáridőüzlet törvény által tiltassák el, hanem elégnek tartja, ha a fölmondási határidőre vonatkozó tőzsdei szabályzat módosításával a fedezetlen határidöüzlet által a gabona normális áralakulásában okozott zavarok megszűnnek. esetre a fedezetlen határidőüzletek káros voltának meggyőződését és azokon való legalább részleges segítés óhajtását igazolja és ezzel is uj fegyvert nyújt azoknak kezébe, kik a fedezetlén határidőüzletek teljes eltiltása mellett kardoskodnak. Takácsy érdemes czikke a következő : Az aradi Gazdasági Egyesület elhatározta, hogy nov. hó folyamán egy agrár értekezletet rendez, melynek kimagasló pontja lenne gróf Károlyi Sándor értekezése a szövetségi ügyekről és gróf ZselénsJci Róbert előadása a fedezetlen gabona határidőüzletről. Amint pártolom a szövetségi eszméknek a mezőgazdák körében való terjesztését, épp ugy egyetértek Zselénski gróffal, midőn a fedezet nélküli gabona-határidőüzletet, mint a reális gabonakereskedelemre károsat elitéli. E helyütt az utóbbira nézve kívánnék némely alkalom- és időszerű észrevételt tenni, még pedig vonatkozással gróf Zselénskinek a Magyar Gazdák Szemléje' áprilisi, füzetében megjelent és röpiratként is kiadott czikkére, mely oda konkludált, hogy JiltasséJc meg a fedezetlen határidőüzlet gabonában*. Észrevételeim nem a dolog lényegére Megjegyzésünk erre az, hogy a reális, a tényleges szállítással lebonyolított határidőüzletet sem Zselénski gróf, vonatkoznak, mert tökéletesen egyetértek ugy sem senki az agráriusok táborából megsemmisíteni Zselénski gróffal, mint a Délmagyarországi nem akarta* hanem igenis kereskedők-, liszt- és szeszgyárosokkal abban, tisztán a spekuláczió eszközét képező hogy a fedezetlen gabonaüzlet a gabonaáraknak normális, a kereslet és kinálat szerint bianco határidőüzletet, a melynek káros való alakulását, s ezzel a reális gabonaüzletet hatását Takácsy röpiratában javasoltakkal lehetetlenné teszi, vagy legalább is nagy fokidő-üzleti is megszüntetni akarja. A két határban akadályozza. tipus között levő külömbség Elfogadom ezt ténynek, mely bizonyításra képezi éppen Takácsy javaslatának is az nem szorul. Nem fogadom el azonban azt a konklusiót, mely Zselénski gróf ezikkét befejezi, t. i. azt, hogy a fedezetlen gabona-határ- alapját és kivihetőségét, melylyel a fedezetlen határidőüzletek létrejöttének lehetőségét időüzlet tiltassék él törvény utján. akarja megakadályozni. Nem fogadhatom el ezt a konklusiót, Bár tehát Takácsy e kérdésben nem mert ez óhaj végrehajtását lehetetlennek tartom foglal el radikális álláspontot és a gyökeres annélkül, hogy az egész határidőüzlet, melynek pedig minél szabadabb mozgással való segítésnek nem barátja, mégis örömmel fentartása a reális (reális a szállítási vagy üdvözöljük fellépéseért, mely minden- átvételi szándékkal kötött) gabonaüzletnek is éltető és fenttartó szelleme meg ne akadályoztassák. Ki birja és ki fogja meghatározni, hogy az októberben tavaszra kötött gabonaüzlet fedezett-e vagy fedezetlen? Tegyük fel, hogy megfogják kérdezni az eladót, megvan-e azon gabona mennyisége, melyet eladott? Ha nincs, akkor fedezetlen* határidőüzletet kötött s ez semmis! Tegyük fel, hogy ez lehetséges. Tegyük fel, hogy ez nem vág életérdekébe a kereskedőnek! Pedig ellenkezőleg áll a dolog. De ki fogja kifürkészni a biankó vevőtől, hogy hány ezer métermázsát óhajt ténylegesen gabonában átvenni? Pedig a biankó eladó, biankó vevő egyformán veszedelmes a gabonaárnak normális alakulására. Hiszen ha nem volna egyik, nem volna a másik se, s a tőzsdén maradnának, Lótakapók dus választékban legjutányosabban kaphatók a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeténél\ Budapest, V., Alkotmány-u. 31. Minden más rendszert felülmúló féle répavágó kizárólagos képviselete a Msi «z»iduii*l 2é oldal.

2 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. feladatnak vélem, még pedig 2 okból; l.mert a jelenlegi rendszer mellett a biankó vevő igen könnyen megijeszthető. Ha bevárja is talán a terminust és azt megelőzőleg a felmint üzletet kötők azok, kiknek tényleg van gabonájuk, s azok kiknek tényleg szükségük van gabonára. Nem látom be tehát a lehetőségét annak, hogy a tőzsdén a fedezetlen határidőüzlet betiltassék annélkül, hogy oly szekatúrának ne tétessék ki a reális határidőüzlet, mely ettől a szolid kereskedelmet elijesztené. Hogy pedig a reális kereskedőt megakadályozzuk abban, hogy nemcsak a birtokában levő, de még a viszonyok mérlegelése mellett általa rövid időn beszerezhetnek 1 vélt gabonamennyiséget is őszszel pl. tavaszra, szóval határidőre, eladhassa, ez ugyhiszem mindnyájunknak érdeke ellen lenne. A fedezetlen határidőüzletet betiltani tehát már csak azért sem lehet, mert azt formailag ell> n őrizni nem bírjuk, de meg azért sem tehetjük, mert ezzel a reális gabonaüzletet akadáhoznók, ez pedig czélunk nem lehet; igy nem maradhat egyéb hátra, mint oly módosítást, vagy divatosabb szóval élve, oly formulát keresni, melylyel a reális gabonakereskedelem teljesen szabad mozgását megőrizve és fenttartva, elejét veheti azon zavaroknak, melyeket a fedezetlen határidőüzlet a gabona normális a kereslet és kínálat egymáshoz való viszonylatából természetszerűleg folvó áralakulásában okozott és most is folyton okoz. A mi feladatunk ezen formulát keresni; megtalálni és alkalmazásra ajánlani majd csak egy ankét fogja talán, melye tárgyban annak idején előre láthatólag egybe fog ülni. A tapasztalat azonban igazolta, hogy az ankéttek csakis akkor vezettek számbavehető eredményekre és megállapodásokra, ha a tanácskozás tárgya tekintetében már előzőleg merültek fel eszmék, melyek meg lettek vitatva, szóval az anyag kiforrva került az a Likét bírálata és határozata alá. Ennek belátása bátorít arra, hogy a magam részéről is egy eszmét vessek fel, melylyel, mint fentebb mondani volt alkalmam, a fedezetlen ha áridőüzletnek lehető korlátolását czéloznám, annélkül, hogy a reális tendencziáju határidőüzlet mozgékonysága érintetnék. E czélt ugy vélem, legalább részben elérhetőnek, ha a tőzsdeszabályokba egy uj paragrafus igtattatnék be, mely igy hangzanék: A gabonát határidőre vevő részére is megadatik azon jog, melylyel az eladó már eddig is birt, hogy tetszése szerint a TÁRCZ A. A megreparálhatatlan fátum. határidő akár első napján is a kötött üzletet felmondja, vagyis amint eddig is az eladó jogosítva volt az első felmondási nap-.szerencsés jó napot, jó egészséget kívánok a tekintetes uramnak!" ezzel a szóval támit be hozzám egy szürkegubás alak. Adjon Isten kendnek is, Keserű Mihály uram" fogadom a köszöntést. Egészségére kívánom az éjszakai nyugodalmat, ha volt" nyájaskodik velem tovább az ujonjött. Bizony több is lehetett vón felelek neki, mert hogy a testvérsógoromnál voltunk névnapon, hát ott egy kicsit el találunk maradni. Későre eshetett a szent János áldása" fűzi ő keme tovább. Későre biz a, Keserű uram, nem is tudom hány óra lehetett, hogy hazakerültünk, mert akkor már nem igen nézegettük az órát." Feleli erre Keserű uram: A barátságos és rokonságos jóindulat nem is időszabvány alá esendő." Helyes az okos ember szavazatja" szólok én erre. Hát mi jóért keresett meg, Keserű uram?' Hát tekintetes uram én nekem valami tói számított 5 nap alatt az átvételt vágy a lebonyolítást követelni, ugy jogosítva van a vevő is akár már az első felmondási naptól számított 5 nap alatt a szállítást követelni, vagy magát az eladó terhére fedezni. A jelenlegi helyzet az, hogy a vevő az átvételre készen tartozik lenni, a határidő első napjától fogva egész az utolsó napig. Ellenben az eladó, kinek a kötött ügylet fel nem mondható, az egész határidőt, tehát jelenleg egy egész hónapot használhat fel kedvezőbb konjukturák bevárására, sőt mi több, előidézésére is.; mig a javasolt szabvány életbe léptetése esetén az eladónak is, ha talán nem is egészen, de legalább részben, a szállítási határidő elején már okvetlenül szállításra készen kellene lennie. Mivelhogy tételem igazát már előzőleg minél kézzel foghatóbban óhajtom bizonyítani, legyen szabad itt annak felállítása után mindjárt egy példát fölhoznom, mely nemcsak a felvetett eszme megértését könnyíti, de annak előnyét is szembeszökően bizonyítja. Ilyen példa a folyó évi márcziusi terminus. Öszszel az effektív buza 1 forinttal drágább a márcziusi schlussnál; januártól kezdve február 20-áig ezen különbözet ha nem csalódom krajczár között ingadozik. Február 20 án tehát 60 krajezárral drágább a 76 kilós effektív buza mint a márcziusi ugyanilyen sulyu szokvány schluss. Miért lehetett ez? Azért, mert a lapok mindennap jelentették, hogy az Aldunán uszály-hajó várja a hajózás megindulását. A dunai flotilla volt az ijesztő mumus. Most már lássuk, mi történt ez év márcziusában. Márczius elején az eladott búzamennyiségnek 5%-át sem lettek volna képesek az eladók szállítani, mert a Dunahajózás nem volt megnyitható. Márczius 2-ik felében már érkezett buza, a baisse kezdte felmondásait, a biancó, vagyis az átvételi szándék nélkül vállalkozott vevő ijedékeny része eszenélkül szaladt ki kötelezettségeinek terhe alól, fizetett, prolongált s ezzel is törte le az árakat. Utoljára a dunai flotilla teljesen megérkezett; igaz, hogy szemetet hozott buza helyett, igaz, hogy még Regensburgból. is jött hajó. de végre is az óriási felmondás megtörte az úgynevezett ringet és a búzaárak rohamosan hanyatlottak. A következmény tehát először az lett hogy ősztől tavaszig reális üzletet senki sem mért kötni, azután az, hogy rövid időn nagy hanyatlás állt be, ami sem a termelő, sem az Kutya-dologba kerültem" szól újra. Ej, az áldóját, volt már az én kezem közt annál kutyább is." Nem tetszik érteni, kérem alássan valami kutya-bajom akadt." Hisz, vigye el a kánya, minden baj kutya, ki vele hát". Hát, kérem alássan, a gyepmester letartóztatta a Lantos-t, a kutyámat, hisz tetszik ismerni, hát most annak a szabadlábra helyezése arányában törje a tekintetes uram a csürhejárást." A Lantost, szólok részvéttel, hát hogy esett az?" Hát tetszik tudni, megállok ott a sarkon, a Végígüres boltja előtt a szekérrel, leszállok, hogy majd veszek magamnak egy vászonpipát, mert a másikba, akivel hazulról elindultam, a vámnál, hogy az -a feketelelkü vámos vámpénzbe egy ócska hatost nem akart tőlem elvenni, hogy az már nem jár, hát hogy a dohányzacskómból Krisztusa,ne legyen másikat kellett előkotorásznom, hát mérgembe a szárat ugy bele találtam csavarni a pipámba, hogy a nyakának az egyik oldala a markomba maradt, de hogy az elején kezdjem még effektívben kereskedőnek nem válik javára, azonkívül a rossz kvalitású búzának oly menynyiségben való felhozáss, az árak mozgalmára s a kereskedelmi vállalkozásra hosszú időn át bénitólag hatott. De nézzük, mi történhetett volna, ha az általam javasolt szabály már létezik? A kontremine vagy így próbált volna eljárni, mint a hogy tette s akkor a ring a szállításnak márczius elsejével való követelése utján mikor még nem birtak szállítani oly vereséget készített volna részére, melyet egykönynyen el nem felejtett volna s mely az áralakulás mesterséges irányításától hosszú időre elvette volna a kedvét. Mert hiszen, ha annak a 350,000 mm. márcziusi búzának szállítását, melyet az eladók márczius végével egy napon mondottak fel, a vevők márczius elején követelhették volna egyetlen napon, ez a másik tábor teljes megsemmisülését vonta volna maga után. Ha pedig ami valószínűbb, mert józanabb nem mert volna a kontremine februában, nem lévén bizonyos, hogy mikor nyilik meg Duna és félvén, hogy márczius elején szállítania kell, nem mert volna az effektív búzánál 60 krajezárral olcsóbb gabonát eladni márcziusra, hanem tartotta volna magát az effektív-gabonaárakhoz: akkor a mérsékelt haszon számításától eltekintve nem zavartatott volna meg az effektív és határidő gabona közötti paritás, mely, mint az árak zavartalan alakulásának föltétele, sajátképpeni czélunk. Felhoztam ezt a példát, mert talán ez a legtalálóbban bizonyítja, hogy az általam javasolt szabály mily üdvös befolyással lett volna ebben a márcziusi üzleti krízisben, melyet bizony mindenki megérzett innen is, tul is, hausse is, baisse is, egyaránt. És most, a példa után kisértsük meg elméletileg vizsgálni, mi lenne hatása a tőzsdeszabványok jelzett irányú kibővítésének? mely tekintetben s mennyiben korlátozná a fedezetlan határidőüzlet okozta károkat? Mindenekelőtt megjegyzem, hogy bár az áralakulás szabályszerüségéré nézve ugy a biankó vevőt, mint a biankó eladót veszélyesnek tartom, mégis, gyanúsítsanak bár haussista vagy agrár irányzattal, az utóbbit veszedelmesebbnek s igy az ő garázdálkodásának jövőben leendő megfékezését elsőbb rangú kutya-sorom akadt" szólal Keserű nagyot! odahaza mondtam az anyjukomnak, hogy a sóhajtva. Segítünk rajta" mondom neki vigasztalva. Lantos-t ne bocsássa velem, de nem birt vele, erővel csak a szekér után, még le is szálltam, kővel hajigáltam, arra csakugyan meg is fordult, vissza is ment, hát ahogy itt jövök a város alatt a czédulaháznál, visszanézek, miért, miért nem, már nem tudom, hát Ott jön a Lantos a szekér végibe, ott látszik, a fölfelé kunkorodott farka a szekerem hátulsó saraglyája legutolsó zápján tul. Az Isten pusztítson el, szólok hozzá szelíden, hát mégis eljöttél, mégis itt vagy? Hogy visszakerülök a Végigüres boltjából, körülnézek, hát látom, hogy a Lantos nincs sehol. Uram teremtőm, gond ütött, vájjon hova lehetett az a kutya? Nézelődök jobbra-balra, nem látom, hát egyszerre csak, mint akit veszteni visznek, ihol szalad az én kutyám, egy sárga drót a nyakába, annak a végin huz maga után egy nagy bolond kolonezot. Én is gondoltain hirtelen, mi bajból jöhet ő keme, nagy hirtelen megfordítom a lovat azzal közzévágok, meg sem álltam, mig ki nem értünk az életvásárba, ott levettem róla a drótot is, meg a kolonczot is, az ülés alá dugtam, ő meg a szekér alá butt, ott lefeküdt. No, most már jó helyen vagy" mondtam neki, csak ki ne jere onnan". No, hál' istennek, mondom én, nincs hát a szegény Lantosnak semmi baja. Jaj! dehogy nincs, dehogy nincs, tekin-

3 89. S Z Á M. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ mondásoktól való félelmében nem is bonyolítja le üzletét, az első felmondás után mind szalad, vagy prolongál s igy tőlük gyorsan megtisztul a harcztér. 2. több védelmet igényel a vevő annyiban is, mert élhetetlenebb, jó magával tehetetlenebb. Miért? Mert ha megfigyeljük a tőzsdét, azt látjuk, hogy a hausse hivei a nagyközönség a tudatlanok a kontremine emberei azonban nagyobb részben a tőzsde benfentesei. Már pedig a nagyközönség tervszerű, egyöntetű eljárásra képtelen, az eladók kisebb, szakértőbb száma pedig sokkal hamarabb jöhet és jön egyetértésre a követendő manőverre nézve. Ezután rátérhetünk annak a vizsgálatára, mennyiben birna javaslatom praeventiv hatással a jelenlegi fedezetlen határidöüzlet veszélyei ellenében? Nézetem szerint a jelenlegi fedezetlen határidőüzlet különösen két oknál fogva veszélyezteti a normális áralakulást. 1. azon természetes oknál fogva, mert a valódi készletet többszörösen fölülmúló gabonamennyiségeknek forgalomba hozatalát igaz csak papiron lehetővé teszi. 2. pedig azért, mert a határidöüzlet, legyen reális vagy fedezetlen, lebonyolítására nézve lehetővé teszi, hogy az az eladók tetszése szerint 5 6 nap alatt történjék. Lehetővé teszi, hogy óriási gabonamennyiségekre szóló üzletek lebonyolítása oly rövid időre halmoztassék, hogy ezen halmozás az árak progresszív, akár le- vagy felugrás nélkül való fejlődésének feltét'enül útját állja. Azt hiszem mindkét tekintetben való visszaélésnek a javasolt szabály elejét venné. A valódi készleteken felüli forgalom, ha ezután is előfordulna, mint ahogy nem is igen lehetséges, hogy a forgalomba hozott gabonamennyiségek nettó s az utolsó mázsáig megfeleljenek a meglevő vagy közelben várható tényleges készleteknek, mégis csak korlátolva volna és minden határon túlmenő biankó üzletek lehetetlenné volnának téve. Tekintsük például egy üzleti év lefolyását s kezdjük az üzleti évet azon időponton, midőn a terméseredménynyel tisztában lehetünk, mikor a jövő készleteit gyüjtjük, kezdjük az aratással. Jelenleg az arbitrage nemcsak a gabonában, de már a terméskilátásban is történik s a szeptemberi árak nem mondom, hogy kivétel nincs már az aratáskor le vannak nyomva. Mert hiszen lehet bátran szeptemberre eladni, szállításra nem kerülhet, csak szeptember végén ; szeptember végéig pedig a cséplés tetes uram, dehogy nincs, hisz éppen azért fáradtam ide, éppen a végett van hozzám a tekintetes urnák szerencséje. Hát odakerült a szekerem mellé valami más kutyája, tetszik tudni, hogy a Lantos milyen barátságos állat, elkezdtek játszadozni, kergetődzni, hol közelebb hol messzebb, egyszer csak, a hogy oda se nézek, ott terem az az istenverte gyepmester, a nagy vonitásra odakapom a fejem, hát az én kutyámat húzza. Bocsátod el azt a kutyát, a holló szedje ki a szemedet, nem látod a nyakán a metáliát? nem látod, hogy be van szekurálva?" mondom neki szelíden, hisz kérem szeretettel, egyéb adót sem fizetek, mióta az iparba' véget értem, mint kutyaadót, végleg be van fejezve, sok gazda akkorára már kénytelen eladni haszonbérfizetés, stb. miatt. No meg az a bizonyos dunai flotilla, szeptember végére, ha szükséges, itt lehet s ha nincs is flottila, ijesztgetni lehet vele. Szóval, szeptember végéig lehet bőven rémítgetni s ha szükséges, szállítani is anélkül, hogy augusztusban az eladott mennyiségnek csak részben való fedezésére is gondolni kellene. Ez a mai helyzet. Mi volna az esetben, ha a Vevő szeptemberre vett búzájának szállítását szeptember elsején követelhetné? A következmény feltétlenül az volna, hogy miután szeptember elsején"idegen szeméttel az országot elárasztani, vagy ijesztgetni nem lehet s az eladónak a szeptember elején való szállításra esetleg készen kell lennie : első sorban kétszer is meggondolná mindenki, mennyit ad el és amennyiben nagyobb eladásokat tett, magának vétel akár elővétel, akar augusztusban effektiv-vétel utján legalább részleges fedezetet szerezne. Ezen kényszerűsége az eladónak pedig arra vezetne, hogy a szeptemberi határidő áralakulására döntő befolyást csakis a meglevő készletek és az azévi termésmennyiséghez arányuló lthető kínálat gyakorolnának, s ezzel szeptemberre* eléretnék a gabonaárnak oly alakulása, mely a valódi helyzetnek, az országos kereslet és kínálatnak megfelelvén, legjobban érvényesítené a termelőnek ugy. mint az effekfiv kereskedelemnek érdekeit. Menjünk tovább egy terminussal és nézzük októbert. Októberre ugy hazai termék, mint idegen gabona már bőven állhat rendelkezésre, nem sürgős a kereslet, van mit szállítani, de a kínálat sem szokott sürgős lenni ezidőtájt. Jelenleg az októberi terminus egyike a csendesebbeknek, normálisabbaknak, éppen a fentirt okoknál fogva, s az áralakulásra zavarólag csakis a sok szeptemberi terminusból prolongált biarkó-üzlet hathat. Világos tehát, hogy minél reálisabb az üzlet és árképződés szeptemberben, annál kevesebb biankó-üzlet lesz prolorgáció utján októberre átkfrgetve, s annál nyugodtabb lesz a terminus lefolyása. A következő hónapok nem határidőüzleti terminusok s azok csak a tavaszi háborúra való előkészületek idejét képezik. A márcziusi terminus áralakulá-áról beszéltem már ott, hol javaslatom igazolására az idei márcziusi üzlet lefolyását mint frappans példát idéztem. Igaz ugyan, hogy az oly áralakulás, mint az idei De hát valahová csak mennünk kell." Nem ugy lesz a' kérem alássan mondja Keserű, a sintér délig ugy sincs otthon, addig én elmegyek, harapok valamit, mert hajnali négy óra óta nem eltem, akkor vissza- márcziusban volt, ritka, de ha kisebb külömbözetek mellett is, azért mégis minden évre találó az a tanulság, amire ennek az évnek lefolyása tanított. Most már ha folytatólag tekintjük áprilist és májust, ugyanazt a szabályt alkalmazhatjuk reájuk, mint októberre. Minél szolidabb, minél reálisabb volt az árképződés a megelőző hónapban, annál nyugodtabb az azt követő terminus üzleti menete. Itt ismét a májusi határidőnél eklatáns példával az 1898-iki május üzleti menetére való hivat: kozással lehet igazolni, mily veszedelmet képez az, hogy az eladók nincsenek kényszerítve a terminust megelőzőleg legalább részben fedezetet keresni üzleteik számára márcziusban mindenki tudta, hogy Pestet kivéve nincs buza az országban, de azért hiszen nincs kötelező szálitás a fedezetlen eladás, prolongálás, vígan folyt tovább, aminek a kövotkezménye lett az a kerek 3 forintnyi rendkívüli árküiömbözet, mely április elejétől május 12-ig a hausse javára alakult. Szóval azon körülmény, hogy a terminus folyamán,, 5 napi felmondás mellett bármely napon a vevő is követelheti a szállítást, szükségképpen el fog vezetni annak a czélnak a megvalósításához, hogy a meglevő vagy könynyen beszerezhető készleteknel lényegesen többet a kontremin nem fog eladni, s ezen kívánatos eredmény még arra az esetre is bizton bekövetkezik, ha amint várható is volna az eladások nagyobb tömege oly határidőkre tétetnék, például október és áprilisra, melyekben a legkönnyebben szállíthatnak az eladók, mert ekkorára' sem mernének többet eladni, mint amennyivel tényleg rendelkeznek. Hátra volna megvizsgálni, mennyiben gyakorolna, illetve gyakorolhatna üdvös befolyást a fedezetlen határidő üzletnek kisebb mértékre való szorítása azon iránybán. hogy az egy terminusra vonatkozó üzletek lebonyolítása mint ahogy az néha történni szokott ne torlódjék rövid pár napra össze. E tekintetben a kérdés sokkal egyszerűbb, sokkal kevésbé bonyolult. Első tekintetre szembeötlő a külömbség a mostani és a javasolt tőzsdeszabály behozatala utáni viszonyok között. Ma az üzlet lebonyolítása tisztán az eladó tetszésétől függ, az egész terminus-hónapot az utolsó felmondási napig, melyet mint az idén is történt, a tőzsdetanács egy pár nappal meg rs toldott, felhasználhatja, hogy manővrirozzom A medvék (contremine) számára; szabad a tér, a birkák (hausse) legelhetnek addig, a mig a hogy: Egyenesen uram, egyenesen, oztán mához egy hétre visszányozom az emberiséget/ (Én már értettem, >; hogy ez azt jelenti, hogy akkor megadja a sintérnek adott egy forintot.) Azzal a boldog önérzettel, melyet az emberben a jótett tudata támaszt, ültem ebédhez. Mig odajártam, vendégeim érkeztek, azok- fordulok, ozt' kimegyünk együtt a szekeremen a sintérhez." Helyes a beszéd, Keserű uram." nak ebéd alatt, ebéd után el kellett mondanom Egy kis óra múlva előkerül Keserű uram a Lantos históriáját, a kit különben odahaza s beállít ilyképpen: az egész falu Lomposnak tisztelt, csak a Lovam lába indulóra, gazdája csúfolta ezzel a kopónak illő uri névvel, ezzel is mutatni akarván, hogy neki Mosolygó szám bucsucsókra." akkor már láttam, hogy nemcsak harapott, de finomabb, izlése van, mint a többi lurkó parasztnak. kotyogtatott is valamit. mert tetszik tudni, hogy énnekem személyesen Felültünk, kiértünk a sintérhez, az nem Mikor tán már ötödször kezdek újra belé, minden adói függésem a feleségem birtokában is tagadta meg a kutya kiadását, csupán egy már a négy óra is ott ért az ebéd utáni kvaterkázásnál, egyszer, csak nyomakodik be az ajtón enyészlik. Még azt köhögi rá vissza^ hogy: forintot kért, a miért kosztolta. Hiába mondta bárcza ide, bárcza oda, neki jussa van az én neki Keserű uram, hogy: Száradjék beléd a Keserű uram. kutyámat elfogni, mert hogy ki van dobolva, tüdő, magadat is elkosztöllak én egy forintért Tyhü az áldóját kiáltok rá maga hogy a kutyáknak szabadon járni tilos," azzal nem egy óráig, de két napig", ettől nem tágított. Hisz a szekuráczió is csak huszonöt Itt,' kérem alássan, baj van megint." mégis itt van?" sem szó, sem beszéd, az én jó Lantosomat bedugták a zöld kocsiba, vitték. Tessék elhinni garas volt viaskodott tovább Keserű uram Baj ugy-e, hát nem megmondtam, hogy ugy nézett rám utoljára, hogy a szivem majd ez sem hatott. De meg nincs is nálam annyi" menjen a Lantossal egyenesen haza?' meghasad utána, rogyna rájuk az ég." ez sem használt. Végre, hogy véget vessek a Igenis, kérem alásan, mentem is én haza kellemetlen czürhődésnek, kivettem a nadrágzsebemből egy forintos tallért, odadobtam a szekerét ismertem meg, hát gondoltam, hogy egyenesen, de a Sas kocsma előtt egy komám Jerünk a kapitányhoz szólok felugorva. sintérnek, (elkapta a gazember reptibe') azzal beszólok hozzá, hogy hátha együtt mennénk A rossz ordijjék belőle" mondja a kiszabadított Lantossal haza. Mikor a házam haza. Megyünk mindjárt, igyék egy kis jó. Keserű. előtt leszállva, Keserű uramnak a lelkére kötöttem, hogy: No Keserű uram, most már a embernek dukál, hogy megkínált a magáéból, pálinkát". Ittam, azután a hogy becsületes Jerünk a gyepmesterhez" szólok újra. A nyavalya verje ki, a hol egy van." Lantossal egyenesen haza", azt mondta rá, én is megkínáltam a magaméból. Hát a szegény

4 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. terminus 5 utolsó napján vágóhidra nem hurczolják ; ha csak a mi ritka ők nem öklelik fel az öt utolsó napon a medvéket. A javaslat érvénybe lépte után azonban a reális átvételi szándékkal biró vevő szállításra felmondaná a vásárolt gabonát akkor, a mikor erre szüksége van, ugy remélem, ez a reális vevő lenne a többség ; a biankóvevő és pusztafogadást kötő pedig felmondaná akkor, a mikor azt magára nézve legelőnyösebbnek tartja, ez az idő pedig a dolog természetéből kifolyólag nem eshetik össze azzal, mely az eladóknak legkedvezőbb. így a külömböző érdekek időbeli meg nem egyezése folytán a felmondás hol innen, hol onnan eszközöltetvén, az üzlet lebonyolítása egy terminusra nézve nem halmoztatnék össze, nem fordulna elő azon eset, mint az idei márcziüsban, hogy egy napon 350 ezer métermázsa buza mondatott fel. Ezekkel ugy vélem igazoltam, hogy azon javaslatom, mely szerint megadatnék a vevő részére is a jog, hogy a megvett áru szállítását a határidő első felmondási napjától fogva követelhesse, közelebb hozná a határidőüzlet kurzusait az effektív üzlet áraihoz. Ily módon lehetetlenné válnék, vagy legalább korlátoztatnék a fedezetlen határidőüzlettel összefüggő azon kalamitás, 1. hogy a pzállitható és raczionabilisan átvehető gabonamennyiségnek szorosa is hozatik forgalomba, 2. hogy az ezen óriási mennyiségekre vonatkozó üzlet lebonyolítása rövid pár napra szorittassék. Igen üdvös és a határidőüzlet reális irányban befolyásoló javaslatképpen legyen szabad itt még felhoznom azt is, melyet a P. H. ftett s mely szerint külföldi gabona csak oly schluss alapján szállítható, melyben expressis verbis" a külföldi gabona szállítása meg van engedve. Ugy vélem, hogy az a határidőüzlet, mely a fentjelzett két káros irány egyikében sem vétkes, mint az eflektiv üzletnek nem csak hasznos, de szükséges kiegészítő része fenttartandó ; s nem hiszem, hogy a reális szállítási vagy átvételi szándékkal kötött üzlet a javasolt szabály behozatala által lehetetlenné tétetnék, sőt ugy vélem, még csak korlátozva, szabad mozgásában akadályozva sem lenne. Eléretnék tehát az a mindnyájunk szeme előtt lebegő czél, hogy a reális határidőüzlet és a reális kereskedelem biztosítása mellett lehetőleg kiszorittatnának a tőzsdéről a csak papir-gabonában dolgozó, oda nem való, a parexczellencze fedezetlen határidőüzlettel foglalkozó idegen elemek. Lantos, hogy a manapi sok törődéstől el volt fáradva lefeküdt a szekér alá. Egyszer lármát hallok odabent kívülről, a gubámat a nyakamba kapom, hát ott kint mondják a gyerekek, hogy a sintér elfogott egy szép nagy fehér kutyát. Az én kutyám az, a Lantos", mert hogy nem láttam a szekerem körül. Szaladok utána, a czédulaház körül értem utói, hát még azt mondja a kutyahitü, hogy kiadja a Lantost, ha újra fizetek egy pengőt neki, hát csak azért jöttem, tekintetes uram, hogy adjék még egy pengőt." Adtam. A vendégeim szörnyen nevették, hogy nekem a Lantos ma már a második pengőmet viszi el. Mentek azok is nemsokára. Ugy hat óra táján a Sas kocsma mellett vitt el az utam, látom, hogy a Keserű Mihály zsufanyergese, meg a vasderes rudasa akkor is ott áll a kocsma mellett, de a Lantos nincs mellette. Bekerülök hátulról a Sas eksztra szobájába, az ivóba vezető ajtaja nyitva, megismerem a Keserű uram hangját, meg az ürmösdi rektorét, beszélgettek. No rektor uram, de most már jerünk", hangzik a Keserű hangja. Hová mennénk még,igyunk még" szól a rektor. Innánk bizony, de nincs miből." Hisz' ott a forint, a kit a fiskális adott. De az azt nem arra adta." NÖVÉNYTERMELÉS. Rovatvezető : Kerpeíy tmjiaáu, A fehérlóhermag termelése és megítélése. Ő A fehérlóher magja szivalaku, a bemélyedés az egyik oldalhoz közelebb fekszik, mint a másikhoz s a gyököcske és a szik csúcsa között határt képez. Alakja azonban sokszor hasonló a vörös lóhermagéhoz. A szemnek nagysága még ugyanazon eredetű magnál is nagyon változó. Nagyon fontos a szem vastagsága ; néha ugyanis,találunk egész jellegzetetes szivalaku magot, mely azonban nem telt, hanem vékony, mi r kifejlődésre mutat. Szine kénsárga, barnássárga, vagy sárgabarna. Minél világosabb és intenzivebb sárga szinü a mag és minél kevesebb barna szem van vele elegyedve, annál jobb, mert a mint azt több kísérlet mutatta a sárga szemek csiraképessége nagyobb, mint a barna magvaké. Régi magnál a szin éppúgy változik, mint a vörös lóherénél = fokozatosan sötétül, barnább lesz, mig egészen öreg magnál összes szemek sötét vagy rozsdabarna szint vesznek föl. A zöldessárga szin arra mutat, hogy a mag nem érett meg teljesen. Tekintve, hogy a sárgabarna szin ily kedvező, nem hagyandó figyelmen kivül, hogy kénezés által a barna szemek is sárgára változtathatók, mit csalárd kereskedők alkalmaznak is. Ha e csalásnak gyanúja fenforog, meggyőződést szerezhetünk, ha egy kanálban desztillált vizzel egy kis magot elegyítünk össze és lakmuszpapírt elegyítünk ebbe ; kén jelenlétében a kék lakmusz a sav hatása következtében piros szint vesz fel. A szemek súlya igen változó: ötven próbánál 1000 szem minimális súlya gramm, maximális súlya 0"685 gramm, átlag 0606 gramm. A tisztasági százalék rendesen kedvezőtlenebb, mint a vörösherénél, de N néha mégis eléri a 97%-ot. Idegen magvak, melyek közül leggyakoribbb a Rumex acetosella (közönséges sóska), az utifü (Plantago lanceolata), és az egérfarkköró (Achillea millefolium), az aranka (vagy kosz) ritkábban található a fehér lóherénél, mint a vörösherénél. A csiraképesség 50 próba szerint 65%, más próba szerint 88, 91 és 92%. A fehér Oda teszi kentek, a hová akarja, nem parancsol abból kenteknek senki" fontorkodik a Mefisztó. De biz a kutyát kell azon kiváltani, a szegény Lantost." Ugyan mit váltogatna már rajta? A szekuráczióért fizetett kend huszonöt garast, -a két kiváltásér' járt két pengő, hát van olyan kutya a világon, a kí huszonöt garas hijján három pengőt érjen?" Már, ha van, ha nincs, én kiváltom, nekem megér annyit, mert hozzám nagyon hűséges." Én meg csak azt mondom, hogy fakovát sem ér az olyan kutya, a melyik olyan élhetetlen, hogy egy nap háromszor hagyja magát a sintérnek elfogni. Meg ozt komám, ugy se lesz a' már többet ez életbe kutya, mert hogy a dróttal már háromszor összeszorították a nyakát, összetörték a gégéjét (törnék a tiedet, vén gazember! ezt én gondoltam közbe) nem lesz annak hangja többet, nem vette észre, hogy mióta a sintértől előkerült hangját nem hallotta? Néma kutyának meg mi hasznát veszi kend? Korcsmáros, adjon még féllitert." Keserű uram tovább.nem tiltakozott. Én odébb álltam, megadtam magamat a megmásíthatatlan sorsnak. Megitták a pengőt, megitták a Lantost. így volt megírva a csillagokban. De én nekem is csak annyi hasznomat vette Keserű uram azontúl, mint a néma kutyának. Kálnay László. lóhermag nyerése termelés után kevésbé elterjedt és minőség tekintetében is kevesebb eredménynyel történik, mint a vöröslóheré, mert a fehérherét ritkán termelik tisztán, hanem rendesen más herefélével és fűfélével keverve és azért az ilyen keverékből tiszta mag alig nyerhető. A fehérhere tisztán termelésére törekedni tehát még szükségesebb, de nehezebb is ; ezzel szemben azonban a reá fordított munkát busásan megjutalmazza részben tiszta és jó mag, melyet nyerünk, másrészt a megfelelő ár, mi az ily maggal könnyen elérhető. A fehérlóher igénytelenebb talaj tekintetében. s azért a talaj megválasztása könynyebb feladat. Mindenesetre ez is szereti a termékeny, szelíd és különösen a mésztartalmú földet, de megelégszik szegényebb homokos talajjal is, sőt megterem még tőzeges talajon is, ha ez nem nedves ; a nedvességet kevésbé türi, mint a szárazságot. Ha azonban könnyebb talajon óhajtjuk termelni, ugy annak megfelelő termés elérése végett jó erőben kell lennie. Főkellék minden talajnemnél, hogy a talaj tiszta legyen. A fehér lóherét őszi vagy tavaszi gabona alá szokták vetni; az őszi vetés száraz éghajlat alatt és homokos talajon, a-tavaszi vetés nedvesebb fekvésben ajánlatosabb. Magnyerés czéljából a tavaszi vetés mindenesetre előnyben részesítendő, mert csak is ez esetben adhatjuk meg a talajnak a kellő mivelést, és leend elérhető annak megfelelő elaprózása, a mi pedig arra, hogy a magot egyenletesen alátakarbassuk, feltétlenül szükséges. A vetésnél különösen a kellő egyenletes elosztásra kell ügyelnünk; a vetés történhetik géppel és kézzel, utóbbi esetben ajánlatos kétszer és pedig keresztbe vetni. Gyakran vetik magnyerés czéljából a fehér lóherét fűfélékkel, különösen angol perjével (Lolium perenne) keverten, a minek mindenesetre megvan azon előnye, hogy a növénynek a fűben támasztója van és ennélfogva magasabbra nő s igy könnyebben kaszálható. Nehézségek támadnak azonban a mag tisztításánál,, amenynyiben a két mag nehezen választható szét. Az igy nyert heremag rendesen nagyon tisztátalan. Az ápolásnak különösen ki kell terjedni a gyomok eltávolítására ; utifü és sóska könynyen eltávolítható akként, hogy a lóheréből kiemelkedő fejet levagdossukk. A vöröslóhertől eltérőleg a magnyerés czéljából az első növést hagyjuk fent. A magkötés ennél tökéletesebb, mint a vörösherénél, de a virágzás nem olyan egyenletes s igy a legtöbb érett gubó csak augusztusban lelhető. A takarítás a hosszabb szárral biró fehérherénél kaszával vagy sarlóval eszközölhető, de csakis a gubók metszetnek le. Felkötésre gondolni se lehet, e helyett a gubók összegereblyéztetnek. Gyakran azonban a fehérhere oly alacsony, hogy az emiitett eszközök használatra alkalmatlanok, ez esetben a fejeket le kell szaggatni. Ezelőtt ez kézzel történt, mi azonban igen hosszadalmas, ma már vannak e czélra fésüszerü gereblyék (herefésük), melyeknek segélyével a munka sokkal gyorsabb ; az ezekkel leszedett gubókat a munkás magával vitt zsákba teszi, különben vanvak herefésük, melyek zacskóval ellátva, a gubókat felfogják. Különben használnak e czélra gyomlálógépeket is, melyeknél egy dobra három fésű van elhelyezve, ezek minden fordulatnál leszakítanak gubókat, melyek a dobban gyűlnek fel. Alkalmazása csak ott helyén való, hol a vetés egyenletes, mert különben egyszer az egész növényt kitépik, máskor pedig a gumókat is a tövön hagyják. A fehérlóhergubók kezelése megegyezik a vörösheréével, a mag kifejtése egyszerű cséplés által is eszközölhető, ha a gubó elég száraz. Legnagyobb munkát ad a mag tisztítása,

5 89. SZaM. 9-íK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899 NOVEMBER HO minek véghezviteléhez különféle sziták szükségesek. Ezen munka sokkal egyszerűbb, ha a herét magát a szántóföldön tisztán tartjuk. A magtermelés meglehetős nagy és daczára apró magvának, gyakran felülmúlja e tekintetben a vörösherét. Hektáronként 12 q nem tartozik a ritkaságok közé, kiváló kedvező viszonyok között a magtermés q-t. is elér. Merza Márton. ÁLLATTENYÉSZTÉS. Rovatvezető: Monostori Károly. Anyakanczák takarmányozása. Lótenyésztők körében is, de méjg inkább a lókereskedők és általában a lovat vevő közönség részéről általános a panasz, hogy eléggé megtermett, jó erős esontozatu lovat ritkán találni a vásárokon. Ennek az okát legnagyobbrészt az angol te] : vérnek mindinkább terjedő befolyásában vélik megtalálni, ami sok esetben tényleg be is igazolható, de másrészt nem szabad elfelednünk azt sem, hogy a csikóknak nem megfelelő tartása, táplálása szintén nagy szerepet játszik ama vézna, csenevész állatok produkcziójánál, melyekért oly hallatlan olcsó árakat kínálnak. A csikó rendszerint nem fejlődik azzá, amivé kellene, mert a fejlődés időszakában nem táplálják megfelelően; a csikót pedig éppen azért nem tartják ugy, ahogy kellene, mert az ismert csekély árak mellett az eladáskor a tartás költségei meg nem térülnének. A nagyvárosok szegénysorsu lakosainak gyermekein nem csodálkozunk, hogy véznák, sápadtak és erőtlenek, mert tudjuk, hogy mindez a rossz táplálkozásnak, a mozgás és levegő hiányának a következménye. A csikón pedig sokan csudálkoznak, ha Ínséges takarmány mellett, a legelő teljes hiányában nem fejlődik, nem nő és nem csontosodik. A hiányos táplákozás legtöbbnyire még a csikó embrionális fejlődési időszakában veszi kezdetét. Sok kancza ezidőben két csikót táplál egyszerre : a méhében levő magzatot és az alatta levő szopós csikót. Ha a kancza ebben az időszakban néhány kgr. széna mellett szalmával kénytelen kielégíteni étvágyát, első sorban is a szopós csikó szenved miatta, mert ez a takarmány sem a tej mennyiségére, sem a minőségére nézve előnyösnek nem mondható. Másrészről a magzat is szenved, mivel az anya szerény táplálékából alig jut valami annak fejlesztésére s a kancza hasüregét kitöltő nagymennyiségű, csekély tápértékü takarmány azonfelől kedvezőtlen] nyomást is gyakorol a méhben levő magzatra: A szénaadag fokozása és a szalma elhagyása sem sokat enyhít a dolgon, mert a tápérték tekintetbevételével mintegy 16 kgr. jó széna kellene naponta egy vemhes s egyszersmind szoptató középtermetű kanczának, ha abrakot nem kap, ami szintén túlságos volumen. így tehát szükséges, hngy konczentráltabb tápszer képezze a napi adag egy részét, és e czélra igen ajánlatos főleg ahol takarékosságról van szó a buzakorpa. A buzakorpa átlag 86% szárazanyagot tartalmaz s ebből 14% a fehérje (protein) anyag, mig a zabnál ugyananyi szárazanyag mellett a fehérjetartalom átlag csak 12%-ot tesz ki. így tehát 2 kgr. zab tápereje körülbelül 1'7 kgr. buzakorpával egyenértékű s ha még tekintetbe veszszük, hogy a buzakorpa mintegy 20 30%-kal olcsóbb a zabnál, akkor ily czélra kedvezőbb abraktakarmányt alig találhatunk. Ezenfelül a buzakorpa aránylag igen gazdag a csontképződésre kedvezően' ható foszforsavtartalmu vegyületekben, ami igen fontos szerepet juttat neki a kancza tápláléka gyanánt ugy a csikó embrionális fejlődése alatt, mint az elletés után következő szoptatási időszakban. Nem szenved kétséget, hogy a hiányos csontképződés igen sok esetben abban találja magyarázatát, hogy az.anyakanczák takarmánya ilyen tápanyagokban szűkölködik, nevezetesen, ahol a kanczák ilyen anyagokat tartalmazó abraktakarmányban nem részesülnek, legyen az zab, vagy korpa, vagy akár hüvelyesek darája. Az az áliitás, hogy a foszforsav c:0 t- liszt és hegyikréta alakjában adagolva a takarmányból hiányzó ilynemű anyagokat pótolni képesek, nem egyéb a közönségnek jóhiszemű- f amelynek leg történő félrevezetésnél, mert ezek tényleg ' nem érnek semmit. A korpa előnyeihez tartozik továbbá könnyű emészthetősége (megnedvesített állapotban) s a tejelés minőségére és mennyiségére A legeltetés vagy a zöldtakarmány etetése mellett azonban az abraktakarmányt nem szabad beszüntetni; tél idején és tavaszszal pedig, amíg zöldtakarmányt tiem birunk szerezni, ezt némileg a takarmányrépával helyettesíthetjük, amennyiben naponta 3 4 kgr. I répát elapritva, a korpa közé keverünk.! Megemlítendő még, hogy a zöldtakar- ; mányra való átmenetnek fokozatosan szabad csak történnie, főleg szopós csikóval biró kanczáknál, mert a hirtelen, átmenet káros lehet, a csikónál hasmenés keletkezhetik, fellépésekor az anyát azonnal kevésbé tápdus, száraztakarmányra kell fogni. A buzakorpának anyakanczák abraktakarmánya gyanánt való alkalmazása nálunk eddig nem igen volt szokásban, mivel pedig ily irányú kísérletezésekre senki sem vállalkozik gyakorolt kedvező befolyás. Igaz ugyan, hogy j füvesen, mielőtt többek tapasztalatából merített a korpával való etetés addig, mig annak leg- j konkrét adatok alapjan az ilynemű újítás alkalmasabb módját saját anyakanczáinkon ki! előnyeiről és esetleges hátranyairol meggyónem próbáljuk, kezdetben némi nehézségeket í * éb }, em sz? rez. f szerkesztőség engeokoz, részben,ímhpn U az által, hogy hr, a p w. hozzája áia nm nem! delmével ez uton kérem az igen tisztelt gazda- szokott állat nem szívesen fogyasztja, részben társakat, szíveskednének lovaiknak buzakorpával pedig amiatt, mivel, ha kezdettől való etetése fogva nagy tekintetében tett esetleges adagban adjuk, esetleg emésztési zavarokat is okozhat. tapasztalataikat ismertetés czéljából a Köztelei* szerkesztőségével közölni. A korpa minőségére nézve elágazók a Kiss Mihály. vélemények. Az analizáló vegyész azt állitja, hogy minél finomabb a korpa, minnél jobban kiőrölték, annál nagyobb a tápértéke, t. i. a GAZDASÁGI NÖVÉNYTAN, fehérjetartalom aránya a szárazanyag súlyához képest. A gyakorlat embere pedig a durvább RoYfttTM*t8: Mezej Syals. korpát tartja táplálóbbnak, mivel abban több liszt (keményítő) maradt. Minthogy a táplálkozáshoz ez utóbbi is szükséges, minden esetre a durvább korpa etetése ajánlatosabb, ha rendelkezésünkre áll. Egy uj gazdasági gyom-növényről. (Anidrnm testiculatum, Nob.) Irta: Alföldi Flatt Károly. de azért pépszerüvé ne váljék, azután szalma I vagy szénaszecskával keverve adják legczél- 1 A napi korpaadag minimuma jó széna s esetleg zöldtakarmány mellett lva kgr. kisebb lovaknál; nagyobb termetű anyakanczáknál 2 kgr. Ez a napjában 3 abrakolásra felosztott ráczió egészen 3 kgrig fokozható, ha # A Köztelek*, f. évi szeptember hó Megdohosodott vagy megsavanyodott korpát nem tanácsos a lóval etetni, mert emész- 23-ik számában A. Ö. gazdatársunk a következő kérdést intézi a szerkesztőséghez : Gazdalestési zavarodat zavarokat okoznat okozhat. Hasonló nasomo okdoi okból nem nem - sá mban a mellékelt mag a szemes termétanácsos a korpát szárazan adni. Langyos, közt ol me nyiségben termett, hogy kiesetleg kissé sos vízzel megnedvesítve, ugy ; ^som van misz^rinl az összes gabonahogy a korpa minden része nyirkossá legyen, I nemüek megtriőrözése után métermázsányi gyűlik össze. Az ilyen nagy kvantumot még sem szeretném csak ugy minden kísérlet nélkül elpusztítani, azért kérdem: a) Mi e magnak a neve? b) Van e a magnak takarmányértéke, vagy egyáltalán takarmányozható-e? Takarmányozása nem okoz-e valami betegséget az állatnál, s hány kgr. adagolható pl. birkának?",köztelek* kővetkező (szeptember hó a kancza jól eszi és emészti. Hangsúlyoznom kell azonban, hogy a buzakorpa etetésé csakis 27-iki) számában Tordai György úrtól megjött vemhes vagy csikós kanczáknál és lassú a felelet, a mely szerint a beküldött rostaaljmunkát végző használati lovaknál ajánlatos a mustrában 69% Pakilincsfü-magot talált. S ha A vemhes és csikós kanczák tartásának egy másik fontos tényezője a legelő vagy ennek hiányában a jó zöld takarmány. Ott, ahol az anyakanczaállomány egyszersmind a gazdasági igaerő egy részét képezi, állandó legeltetésről nem lehet szó, de ezí a használati irány nem zárja ki azt, hogy a vemhes és a szoptató kanczák, a mily korán csak lehet, zöldtakarmányban részesüljenek. A jó zöldtakarmány könnyű emészthetősége, kedvező tápértéke, csontképző anyagokbani dus tartalma és a tejelválasztásra gyakorolt jó hatása révén itt kitűnő szolgálatot tesz. A legeltetés persze még sokkal előnyösebb, mivel az állat több időt tölt a szabad levegőn és szabadon, kénye kedve szerint mozoghat, a mi a magzat fejlődésére is igen jó hatással van. már emiitett tulajdonságainál fogva, ehez még hozzá veszszük, hogy további 22 /o-a mozgást végző használati lovakra nézve természetesen megfelelőbb abraktakarmány a alj 91%-a (tehát majdnem az egész) haszna- Ragadós Galaj magjából telt ki, ugy a rosta- zab, bár Angliában az ilyen lovaknál is alkalmazzák a buzakorpát, hetenként egyszer ada- mérges, a Ragadós Galaj pedig teljesen emésztvehetetlen, sőt káros gyom, mert a Pakilincsfü golva az emésztést szabályozó és béltisztitó hetetlen. Ha már most ebből az anyagból hatása miatt a luxus-, verseny-, vadász- és csak egyetlen gazdaságban a remélt termés katonalovaknál. At lenmagfőzettel leforrázott helyett métermázsányi készlet gyül korpa és zabkeveréket mash"-nak hívják. A, össze, ugy a kár igen jelentékenynek mondható, s ezért eléggé indokolt e kérdéssel be- rozs korpáját azonban nem tanácsos lovakk&f etetni, mert kólikát okozhat. hatóbban foglalkozni. A MPakilincs" ősi magyar sző s a poloskát jelölte. (V. ő. Pariz-Pápai szótára: Pakelénts, Pakilints és Cimex.) Növénynév gyanánt alkalmazva legelső nyomát Veszelszkinek Á növevényplánták országából való erdei és mezei gyűjtemény" (1798.) 173-ik lapján találom így: Pakilints-fü". Innen vették át Diószegi és Fazekas s azóta mai napig használják botanikusaink ezt az elnevezést. V A Pakűines-íüvet legelőször Looelius ismertette, illetőleg az Observationes" (1576.) 404-ik lapján Goriandrum alterum minus odorum u név alatt sikerült ábráját közölte; ez az ábra 1583-ban Dodoriaeus Pemptades"-eiben (p. 300.) Coriandri altéra icon" név alatt újra előfordul. Tabernaemontanus erről a képről Goriandrum modorúm," néven egy máso-

6 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. latot közöl ( Neu vollkommen Kráuterbuch" Az alábbiakban adjuk a két faj synonymjait faj tűnik elő, mig Simonkai (Arad vármegye s fő különbségeit: először megjelent 1588-ban [ed ] p. 176.), természetrajzi leírása, p. Í44.) határozottan a amely Loielius ábráját megfordítva tünteti fel, I. Anidrwn testiculatum, Nol. Nyugoti keleti fajt említi. Egyéb hazai enumeraczióknál, t. i., hogy a jobboldal baloldalra s a baloldal Pakilincs-fü. sőt leírásoknál is (pl. Hazslinszky Füvészeti jobboldalra jut. Erről a képről mondja Sprengel Synon.: Bifora dicocca, Hoffm. k. könyve) bajos eligazodni, mert valamennyi a bchulfes-fé\e Systema Vegetabilium" Vl-ik Bifora flosculosa, M. Bieb. flór:, taur.- csak Bifora radians-1 emlit, mely néven sokszor kötetében (1820, p. 448 ), hogy optima icon", cauc. Vol. III. a nyugoti faj értetődött. Ezl pl. Simon- - s ezen kijelentéséhez én is hozzájárulok. Bifora testiculata, Beichenb. kainal is bebizonyíthatni, midőn Erdély flórájában Ezek mind XVI-ik századbeli képek. A Biforis testiculata, Spreng. ex parte. (p. 273) Baumgarten "növényét a Bifora XVII-ik században Ghabraeus, Marison és Coriandrum testiculatum, L. radians-hoz. vonja. Plukenet, a mult században pedig Lamarck Umbéllis bi-tri-radiatis; corollis etiam Mindkét faj nálunk szórványosan lép fel. Encyelopediájának Il-ik kötete közölték ábráját ambitus umbellae parum inaequalibus, haud Behurczolhatta hozzánk a fejlett vasúti forga- ; ezentúl pedig mai napig nincs tudomásom radiantibus; stylis etiam maturescentibus semilom, de néhol elterjedhetett a vetőmaghamisi- arról, hogy ábrája valahol megjelent volna, nibus brevissimis, nec post foecundationem tás révén is. Különösen a feketemagvu nyugoti legalább Pritzel- nek Iconum botanicarum elongatis et seminibus incumbentibus, denique fajról hiszem ezt, melynek golyóalaku terméskői Index"-e sehol sem említi, valamint az azóta fructibus supra raphen acutiusculis, nec nagyon alkalmasak a bükköny 1.hamisí- megjelent képes növénytani müvekben sem depresso planis. Semina exacte sphaerica tására. És ha a bevezetésül emiitett A. Ö. gazdatársunk találjuk meg. Egyedül Hoffmannak: Genera bevissima nigro nitida. esetében a gabonatáblákon előzőleg plantarum Umbelliferarum" czimü müvének Az ernyő ágai kettősek, vagy hármasak; zábosbükköny volt termelve, úgy e gyomnövény 1816-ban megjelent második kiadása képez kivételt, a szélső virágok nem, vagy csak kevéssé tömeges fellépte jól megmagyarázható. melyben növényünk ábrája ismét közölve sugározók: a bibenyél mindig kurta; a termés A védekezés ellene nagyon egyszerű. van: Bifora dicocca név alatt. golyóalaku, fekete. Miután a Pakilincs-imék egyévi növények, A Lobelius-előtti botanikusok mind még II. Anidrum radians, Nob. Keleti ennélfogva arra kell törékednünk, hogy magvaikat csak egyetlen Coriandrumot ismernek, azt, Pakilincs-fü. meg ne érlelhessék; ezt legegyszerűbben amely mint orvosi és kulináris növény ősidőktől azzal érjük el, ha ezen gazttermő táblákon a fogva ismeretes, s melyet nálunk néhol következő tavaszszal kapás növényeket ter- czigány-petrezselyemnek hívnak; ez a közönséges melünk. Coriandrum sativum, L. Loielius óta Ujjmutatás ez az eset egyszersmind arra jött hozzá a második faj, s ez a mai Pakilincs-fü, is hogy csupán a gazda szorgalmát megfizető amelyet 'Linné Coriandrum testiculatum-wá. kultúrnövények ismerete nem elég az üdvösségre; nevezett el. Linné a testiculatum" faj nevet a gazdaság gyom-növényeit is ismernie Bauhin Gáspár,.Pinax"-jából kölcsönözte, kétségkívül kell a gazdának! azért, mert a növény páros golyóju Ez menti meg őt sok károsodástól akár termésére nagyon jellemzőnek találta. földjével áll szemben, akár pedig lelketlen A Coriandrum testiculatumnál azonban magkereskedők spekulácziói ellen kiván védekezni. két dolgot kell megjegyeznünk: 1. hogy ezen faj" alatt egy uj génusz lappang, s 2. hogy két fajt képvisel. 1. Az első, aki Linné Coriandrum testiculatumát, LEVÉLSZEKRÉNY, mint uj génuszt felismerte : Neeker volt, aki Elementa botanica"-ja I-ső kötetében (1791., p. 188.) ezen uj génusznak az Kérdés. Anidrum nevet adta, amely név Wittstein 455. kérdés. Az uj kataszteri felmérés Etymologiai szótára szerint anagrammja a alkalmával birtokom csekélyebb osztályba helyeztetett, {Gor)iandrum névnek. Ezt a pioritást tehát minek folytán 3 évre visszamenőleg tisztelni kell, s a' fajt róla elnevezni. Igy egy bizonyos összeg földadó leírásba hozatott. neveztem én el a növényt Anidrum testiculatumnak, Kérdésem most, hogy az ezen leirt földadó meghagyván a Linné adta fajnevet. után jéró községi pótadó is leirandó-e a köz- Necker emiitett müve után egy negyedszázad ség által, jegyzőnk megtagadja a leírást, igaza múlva jelent meg Roffmann G. F. monográfiájának, van-e? á P. B. a Genera plantarum Umbelliferarum"- nak második kiadása (Mosquae, 1816.), amely 456. kérdés. Miután szeptember. 31-ikén zárjuk le a gazdasági évet, ez alkalommal a a Coriandrum testiculatumot szintén nemi. szalma, polyva, ugy tavaszi, valamint őszi rangra emeli Bifora név alatt. (Bis kettős szalma, továbbá luczerna, vöröshere, zabosbükköny, és foris = lyuk), melylyel a termést akarta vermelt kukoricza, czukorrépa és jellemezni. Ezt a hibás képzésű nevet Sprengel takarmányrépának mennyiségét súlyban óhajtanám a Schultes-féle Systema Vegetabilium" Vl-ik megállapítani, Kérdem, hogy egyenként, kötetében (loc. cit.) Biforis-ra javította. A 1 köbmétert mily súlyban lehet számítani? harmadik génusz-nevet végre (1820-ban) Link adta növényünknek a Iloffmannseggel együtt 110. ábra. A pakilincs-fü Lobeliusnál (Observ. p, 404.). Cs. (kiadott Flore portugaise" Il-ik kötetében, elnevezvén ezt Corion-nak, a görög yóp 1? szóbólképezve, mely poloskát, tehát Pakilincset jelent. Synon.-. Bifora radians, M. Bieb. Felelet. Biforis testiculata, Spreng. ex parte. ' Ugyanez az értelem a Coriandrum szóban is Adóleirás. (.Felelet a 455. Coriandrum testiculatum, L. [3. benne van, s növénynek a poloskára emlékeztető szaga által van megmagyarázva. Németül tott le, hogy már eredetileg illetéktelenül sze- Minthogy az állami adó azon az alapon Íra- Coriandrum testiculatum, M. Bieb. flor. taur.-cauc. Vol. I. is Wanzendill" a neve. detett be, illetőleg íratott elő, nézetünk szerint Corion testiculatum, Link. az ily állami adó után kirótt községi adó is 2. Hogy Linnének Coriandrum testiculatum-a Umbéllis quinque-radiatis; corollis ambitus okvetlenül leírandó. Kérelmezze ezt hivatalos alatt két faj lappang, ezt már a Species umbellae semper eximie radiantibus; petalis formában és ha elutasítják, felebbezzen a felső plantarum'' Il-ik kiadásából is gyanítani lehet, profunde bipartitis, laciniis oblongis angustis. forumokhoz. a hol (p. 368.) ezen név, alatt egy var. ^ is Styli initio parvi corniculati, demum magis Takarmányok súlya. (Felelet a 456. sz. előfordul, melyhez a Coriandrum sylvestre elongantur, fructusque naturi albidi. Perdite kérdésre.) Előre bocsátva, hogy az alább megnevezett foetidissimum. Bauh. pin. 158." synonymon foetet ubi copiosum. etiam e longinquo. takarmányanyagok köbméter súlya van csatolva. Az ernyő ágai ötösek; a szélső virágok még ugyanazon takarmánynemnél is annak Bieberstein volt az első, aki a Flóra sugározók, azaz külső szirmaik megnyúltak, minősége, üllepedettsége és az összerakás taurico-caucasica" Ill-ik (1819.) kötetében ezt mély öblüek, keskenysallanguak; a bibenyél szerint nagy eltéréseket mutat, az alább közölt a két fajt élesen körvonalozta és őt követte eleinte rövid, később megnyúlik; a termés számadatokból a megfelelő adat csak a Beichenbach a Flóra germanica ecursoria-ban. golyó-alaku, fehéres. helyi körülmények figyelembe vételével állapitható Az egyik: Bifora flosculosa, M. Bieb., A Pakilincs-fünek mind a két faja hazánkban meg. inkább nyugoti faj s tenyészvonala Portugalliától is előfordul, habár csak mint jövevény. Egy köbméter súlya kilogrammokban: Spanyolország-, Déifrancziaország- és Olaszországig Scheint erst/in neuerer Zeit durch fremdes Őszi szalma terjed ; ez a Linné-íé\o Coriandrum Getraide eingewandert zu sein." {Neilr. Aufz. Tavaszi gabonaszalma testiculatum,; a másik pedig, a Bifora radians, p. 223.) Polyva M. Bieb. inkákb keleti faj, s hazája a Kaukázus Baumgarten leírásából (Enuni. stirp. transs. Luczernaszéna déli része ; ennek a Linné-iéle var. [1 felel meg. I. p. 212.) határozottan a ítm^i Pakilincs- Lóherszéna

7 89. SZÁM. 9 IK ÉVFOLYAM. KOZTKLEK, 1899 NOVEMBER HO Zabosbükköny széna Vermelt kukoricza Takarmány-és czukorrépa Részletesebb adatok a Köztélek Zsebnaptár" évi évfolyamának 129. lapján olvashatók. H. A. Reformok a tej szállítás terén. A tejszállitás megfelelő lebonyolítása igen fontos tényezője a tejtermelés prosperácziójának s mulhatlan követelmény, hogy e kényes és felette romlandó élelmi czikk a termelés helyéről minél rövidebb idő alatt a fogyasztás helyére érkezhessen. Minden termelő ismeri az okokat, amelyek a szállítás gyors lebonyolítását szükségessé teszik s kétségkívül alig van olyan, akinek anyagi kárt ne okozott volna már termeivényének a kelleténél lassúbb vagy oly vaggonokbani szállítása, melyekbe a tejre ártalmas áruk is berakattak, minek folyománya a tej megromlása s a vevő által való diffikultálása volt. Sok panaszra szolgáltat okot a nálunk dívó tejszállitás legfőképpen a nyári meleg hónapok alkalmával mert ebben az időszakban a termelő legjobb igyekezete daczára sem képes elkerülni, hogy szállított teje megromolva ne érkezzék rendeltetési helyére. Hasztalan a kellő lehűtés, a legminucziózusabb tisztaság, ha a vasút az elszállítással késedelmeskedik, a forró waggonokban szállított tejet vagy vajat megérkezése után nem szolgáltatja ki azonnal, avagy ha kellemetlen szagú gyorsan romló más anyagokkal együtt szállítja a tejet s tejtermékeket. Volt és van is e miatt panasz igen sok s illetékes helyen nem egyszer kérelmeztetett a tejszállitás megfelelő reformálása, a legutóbbi időkik azonban hasztalanul. A kereskedelmi kormányzatban beállolt változást ugy az OMGE.", mint a Tejtermelők Egyesülete" sietett felhasználni, hogy megfelelően informálja az uj kereskedelmi minisztert az e téren fenforgó állapotokfól. A miniszter belátva, hogy örvendetes fejlődésnek indult tejgazdaságunk tovább fejlesztése s a termelők és fogyasztók érdeke egyaránt szükségessé és kívánatossá teszi, hogy a tejküldemények nagyobb távolságra is szállíthatók s a hosszabb szállítási idő alatt a megromlástól megóvva legyenek, az államvasutak igazgatóságát felhívta, hogy ezen czél elérésére kizárólag tejszállitásrahasználandó s megfelelő berendezesü kocsik beszerzéséről gondoskodjék. Nagyon természetes, hogy ily külön ezélt szolgáló kocsik járatása csakis oly vonalakon és oly czentrumok felé kívánható, ahova nagyobb távolságokról s nagymennyiségekben szállíttatik tej, miért is a miniszter legelső sorban a fővárosba irányuló tejszállitásra óhajt ily waggonokat alkalmaztatni, a mi kétségkívül egyelőre elengedőnek is látszik, mert hiszen nagyobb távolságokról s nagy mennyiségben tényleg csak ís Budapestre szállíttatik ezidőszerint tej és pedig naponta körülbélül 230 ezer liter. Az nem szenved kétséget, hogy a jelenlegi tejszállítási eljárás meg nem felelő, s hogy azt helyesebb alapokra kell fektetni, a kérdés csak az, mi módon. Első tekintetre a kérdés nagyon egyszerűnek látszik, tényleg azonban igen sok mellékkörülménynyel kell számolni, melyek a legideálisabb szállítási módot, a hűtött s jégtartányokkal felszerelt waggonok alkalmazását úgyszólván kizárják. Kizárják pedig azért, mert e waggonok felettébb költséges előállítási árak miatt csakis az esetben volnának járathatók, ha hordképességük teljesen kihasználtatnék; tekintve azonban, hogy a tejküldemények személyvonatokkal szállíttatnak, úgyszólván teljes lehetet- len a nehezen kezelhető tejeskannákat az ily 3 4 rekeszes kocsikba a rendelkezésre álló néhány percznyi időköz alatt elhelyezni s vagy e kocsik futnának csak igen kevéssé kihasználva, ugy hogy e miatt igen sok ily drága waggont kellene beszerezni-, vagy a személyvonatok előirt menetrendje nem volna betartható, amire a tejszállitásnál sokkal fontosabb s nagyobb horderejű okoknál fogva, gondolni sem lehet. A szállítás mikéntjének helyes megoldásával ugy a tejtermelők egyesülete, mint az OMGE." igen behatóan foglalkozott sőt ez utóbbi egy nagyobb értekezletet is hívott össze, melyen az államvasutak igazgatóságának kiküldöttjein kívül az országos tejgazdasági felügyelőség, a központi tejcsarnok, a Hungária" vajkiviteli r.-t. és a dr. Pécsi- Haj nis-féle mintatejtelep képviselői vettek részt. E szakemberek valamennyien a hűtött waggonok alkalmazását jelezték kívánatosnak, de kénytelenek voltak elismerni a^ államvasutak kiküldötteitől nyert szakszerű felvilágosítások után, hogy e kívánság teljesítése a tejszállitást illetőleg a lehetetlenséggel határos. Ellenben egyértelmű megállapodás jött létre a tekintetben, hogy "a vaj szállításra a jégtartányos waggonok igenis alkalmazhatók és pedig oly módon, hogy hetenkint 1 2 napon a kijelölendő végállomásokról ily kocsik indíttassanak, melyek a közbeeső állomásokon feladandó vajküldeményeket összegyűjtve, a rendeltetési helyre szállítsák. E waggonok járatását az államvasutak kiküldöttei kilátásba helyezték s igy reményünk lehet, sőt a nyert felvilágosítások után határozottan követeljük, hogy ezen hűtő kocsik mielőbb a forgalomnak átadassanak, annyival inkább, mert a vajszállitásnál a veszteség és kár még nagyobb, mint a tejnél. Körülbelül 6%-ra tehető az a veszteség, amely a vajnál, ha az meleg waggonokban szállíttatik, beáll, nem is szólva arról, hogy minőségileg mily károsodás éri az eladót vagy vevőt a vaj megolvadása által. E hűtő kocsik járatása különösen a napról-napra keletkező s tulnyomólag vajtermelésre berendezkedő szövetkezetekre bir eminens fontossággal, amennyiben a tervbe vett nagyobb szabású külföldi vaj-export csakis ezek segélyével lesz realizálható. A mi a tejszállitás megfelőbb reformálását illeti, habár leküzdhetetlen akadályok miatt el kellett is tekinteni a hűtött waggonok alkalmazásától, a kérdés mégis megfelelően fog megoldatni, amennyiben minden főbb vonalon kellőleg izolált, kizárólag tejszállitásra használandó kocsikat fog az államvasút a jövőben járatni. Az ily kocsikban, daczára a külön hűtőkészülék hiányának, a tej megromlásától tartani nem lehet, mert a kellőleg lehűtött tej, a jól izolált waggonokban a hőmérséket annyira lehűti, hogy a melegedés folytán beálló megromlás veszélye kizártnak tekinthető. Azonban nemcsak a tekintetben merültek fel ezideig jogos panaszok, hogy a tej igen gyakran tisztátalan és idegen könnyen romló anyagokkal megtömött waggonokban szállíttatott, hanem főleg amiatt is, hogy a feladó állomásokon nem expediáltatik a tejszállitmány azonnal, hogy egyik-másik állomáson este 6 óra után a szállítmányt fel sem veszik s a mennyiben a tej a hajnali órákban induló valamely vonattal szállíttatik, az esetben megkövetetik, hogy a szállítmány már előző este adassék át a vasútnak. Nem kevesebb panaszra szolgáltat okot az a körülmény, hogy a leadó állomáson főleg a fővárosban a szállítmány kiszolgáltatása nem eléggé gyors. Mind e panaszok a fentebb jelzett értekezleten kifejtésre hozattak, amelyek orvoslásáról az államvasutak igazgatósága kiküldötteinek: kijelentése szerint már a legközelebbi jövőben gondoskodni hajlandó. Az érvényben levő szabályok értelmében a feladó állomások tartoznak a tejszállitmányokat a mindenkori vonatok indulása előtt közvetlenül felvenni, a termelőnek tehát erre való hivatkozással módjában áll egyes állomási főnök önkényeskedésének elejét venni. Az által pedig, hogy külön tej szállító, kocsik bonyolítanák le a tej szállítást, eleje volna vehető a tejes edények szükségtelen átrakásának az egyes rendező állomásokon, ami határozottan szintén egyik tényezője volt a tejszállitmányok gyakori megromlásának. Kétségkívül az államvasutaknak módjában van, költséges beruházások s komplikált intézkedések mellőzésével a tejszállitást jelentékenyen megjavítani egyszerűen az által, hogy a tej küldemények szállítására, megfelelően izolált oly kocsikat járat, amelyek kizárólag e czélra szolgáljanak, továbbá az által, ha a tejküldemények azonnali átvételét és expediálását, valamint kiszolgáltatását szigorúan elrendeli és végre is hajtatja s ha a tejtermékek, jelesül a vaj szállításra megfelelő hűtő kocsik járatásáról gondoskodik. Az államvasutak részéről ugy látszik meg van a készség a helyzet javítására, miután pedig a kereskedelemügyi miniszter kinyilatkoztatta abbeli szándékát, hogy a tejszállitást megfelelő módon rendezni óhajtja, kérjük tehát, hogy a jelzett intézkedéseket mielőbb végre is hajtassa. Nagy szolgálatot tesz ezzel ugy a termelő gazda, mint a fogyasztó közönségnek egyaránt. J. P. T B G Y I S E X Mai számank tartalma : owwr Az OMGE. közleményei A fedezetlen határidőüzletről 1651 Reformok a tejszállitás terén Tárcza. A megreparálhatatlan fátum _ 1652 Növénytermelés. A fehérlóhermag termelése és megítélése 1654 Állattenyésztés. Aanyakanozák takármányozása Gazdasági növénytan. Egy uj gazdasági gyomnövényről Sievélszekrény Vegyessel?.. _ 1657 Kereskedelem, tőzsde Szerkesztői üzenetek, 1660 Halálozás. Tomkaházi és folkusfalvi Tomíca Sándor a somogymegyei lakóczai közalapítványi uradalom felügyelője élete 56 ik évében rövid szenvedés után Lakóczán elhunyt. A boldogultban Mezey Gyula m.-óvári gazd. akadémiai tanár, lapunk kitűnő rovatvezetője apósát gyászolja. Sörgyártási szakiskola. Az Erdélyi gazdasági egylet" választmánya október 30-án tartott ülésén elhatározta, hogy ugy társadalmi uton, mint a kormánynál mozgalmat indit az iránt, hogy ugy a kolozsmonostori gazdasági tanintézet keretében ugyanazon intézet tőszomszédságában lévő Sörgyárral kapcsolatban egy sörgyártási szakiskola állitassék fel, mely iskola részint a sörgyártási tudomány előbbre vitelére, részint pedig magyar sörgyárosok s serfőzők kiképzésére szerveztessék, de az is czélja lenne az iskolának, hogy a hazai sörgyártási nyers termékek :..árpa, komló stb. termelése előmozditassék. Örömmel konstatáljuk, hogy az Erdélyi gazdasági egyesület analóg javaslatokat vei fel a komlótermelés előmozdítása érdekében, mert mint olvasóink erre bizonyára emlékezni fognak az OMGE." is hasonló szellemben indított mozgalmat a folyó év tavaszán ezen terményünk termelésének az eddiginél nagyobb mérvű felkarolása szempontjából. Egyesületünk részletes javaslatokat terjesztett * fel ez ügyben a földmivelésügyi kormányhoz, de daczára az azóta elmúlt tetemes időnek még mindég nem nyertünk tájékozást, hogy ez ügyben javaslataink értei-

8 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. mében hajlandó-e a kormány valamit tenni. Reméljük, hogy az Erdélyi gazdasági egyesület által ugyanezen ügyben fölterjesztendő javaslat a kormány részéről szükséges intézkedések megtételét gyorsítani fogja. Szőlő- és bortermelési pályadijak. Egy 300 koronás, egy 200 koronás, egy 100 koronás és négy 50 koronás, tehát hét, összesen nyolezszáz korona értékű pályadijat tűzött ki a.borászati Lapok" szerkesztősége, a lapban közlésre alkalmas szakczikkek és tárczák megírására. Önálló, eredeti, lehetőleg ábrákkal illusztrált czikkekkel pályázhatni a szőlőtermelés, borgazdaság, a szőlő ós bor értékesítése, forgalma köréből, vagy akár prózában, akár versalakban irott tárczákkal, a szakmára vonatkozó szépirodalmi, történeti tárgygyal. A pályázat részletes feltételei a Borászati Lapok" legközelebbi számaiban tétetnék közzé. A pályamunkák 1900-iTc évi január hó l-ig küldendők be, zárt jeligés levéllél, a lap szerkesztőségéhez, Budapest (Köztelek). Gazdák Biztosító Szövetkezete. A Köztelek 88. számában közöltük, hogy a Gazdák Biztosító Szövetkezetének" alaptőkéje javára eddig 741 alapítvány, 739 üzletrész korona értékben jegyeztek. Folyó hó 3-ig beérkezett aláírási iveken az alábbiak jegyeztek alapítványokat, illetve üzletrészeket: GyöríTy János 1, Érsekújvár városa 2, Szevera Károly 1, Batthyány Lajos gróf 2, Vaiszlovieh Emil 1, Vaiszlovich Gyula 1, Hetyey Sámuel püspök [2, Sopronmegyei gazd. egyes. 1, Kvassay István 2, Kövér János, Kövér Kende Paulina 1, Lippich Gusztáv 1, Almássy Imre gróf 10, az ottani legkitűnőbb telepeken tanulmányozták, angolországi tanulmányaik befejezte után Beniczky Géza 1, Bolza József gróf 1, Baghy Imre 1, dr. Baghy Béla 1, Baghy Gyula 1, a napokban utaztak Francziaországba, hol Gorove László 1, Sváb Gyula 1, Szolnoki mezőgazdasági takarékpénztár részvénytárs. 1, Szol- magkereskedelmi üzletében egy évet szándé- Vilmorin hírneves vetőmagtermelő telepein és nokmegyei gazd. egylet fogyasztási és értékesítési szövetkezete 1, Kiss Ferencz 1, J.-N.-K.- hogy hazánk legnagyobb magkereskedésének koznak tölteni. Örömmel veszszük tudomásul, Szolnokmegyei gazdasági egylet 1, Miltényi jövendőbeli vezetői a vetőmagtermelés terén József 1, Sirasser Vilmos 1 alapítványt, Joób alapos elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek, a melyeket idővel hazai vetőmagter- Albert 1, Goldmann Antal 5, Varga Pál 5, Halászy József 1, Árienitz Károly 1, Bogner mesztésünk emelése érdekéken hasznosan Vilmos 1, Szalay Károly 1, Kiss István 1, gyümölcsöztethetnek. A vetőmagtenyésztésre Molnár László 1, Molnár Ignáez 1, Szabó József 1, ifj. Kovács János 1, Karász György. magyar gazdát is érdeklő részleteit lapunk és termelésre vonatkozó tanulmányaiknak a 10, Czingell Mihály 1, Simonyi Gábor 5, Schakk Ede 1, Adler Illés 1, Bárok Sándor 1, Lázár József 1, Vigh Pál 1, Tokay Lajos 1, Cs. Katona János 1, E. Varga Antal 1, J. Lapu Gábor 1, ifj. Nagy Ferencz 1, Német János 1, Köles László 1, Nagy István 1, J. Horváth János 1, Molnár István 1, P. Nagy Pál 1, Petrovits Pál 1, Közben maradott gazda 1, N. Kalóz Lajos 1, Nagy András 1, Fischer József 2, ifj. Szobotka Dezső 2 üzletrészt. Összesen 39 alapítványt és 60 üzletrészt 40,200 korona értékben. Az eddig beérkezett aláírási iveken 780 alapítvány és 799 üzletrész 795,980 korona értékben jegyeztetett. Ezenkívül a vármegyék és városok miniszteri jóváhagyás végett következő alapítványi jegyzéseiket terjesztették fel: Zala vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Csanád vármegye 3 alapítványt 3000 kor., Pozsony vármegye 2 alapítványt 2000 kor., Bereg vármegye lalapitványt 1000 kor., Sopron vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Veszprém vármegye 2 alapítványt 2000 kor., Hunyad vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Temesvár sz. kir. város 2 alapítványt 2000 kor., Szeged szab. kir. város 10 alapítványt 10,000 kor., Baja törv.-hatósági joggal felruházott város 1 alapítványt 1000 kor., Tolna vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Somogy vármegye 2 alapítványt 2000 kor., Nyitra vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Liptó vármegye 1 alapítványt 1000kor., Moson vármegyei alapítványt 1000 kor., Győr vármegye 2 alapítványt 2000 kor., Pest vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Turócz vármegye 1 alapítványt 1000 kor., Csongrád vármegye 1 alapítványt 1000 kor., összesen 35 alapítványt korona értékben. A Magy. Gazdatisztek és Erdötisztek Orsz. Egyesülete f. é. november hó 8-án d. u. 3 1 /a órakor a Köztelek" kistermében választmányi ülést tart a következő tárgysorozattal : 1. A mult ülés jegyzőkönyvének bemutatása, 2. Két jegyzőkönyvhitelesitő tag kiküldése 3. Tagmozgalom, 4. Ügyészi jelentés. 5. Pénztári jelentés, 6. Kérvények és folyamodványok. 7. Rovara v. tag javaslata kedvezmények megszerzése ügyében. 8. Ügysezető javaslata az egyesületnek vidéken leendő szervezéséről. Az egyesület választmányi ülése után a gazdatisztek, nyugdíjintézete igazgatósága tartja rendes ülését. A Magyar Gazdák Szemléje ezévi október havi füzete a következő tartalommal jelent meg: Az V. orsz. gazdakongresszus. Makfalvy Géza : Az uzsorátörvény reformjáról. Málcomes Jeromos báró: A szövetkezeti ügy fejlődése. BujanövicslGyula : A fogyasztási szövetkezetekről. Meskó Pál: A gabonaértékesítő szövetkezetekről. Egan Ede: Magyar állattenyésztő föl a havasra! Gyermekvédők és kriminálisták. (Geöcze Sarolta.) A haldokló föld. (Regény) Társadalmi krónika. (Maszk.) Különfélék: Angol arisztokráczia. Belmisszió. Német szocziálpolitíkusok. Franczia agrárpolitika. Kisiparosaink. Parasztok a börzén. A felső osztályok nevelése. Krónika. Külföldi tanulmányut. Mauthner Ödön magkereskedő két fia: Alfréd és Pál, akik magukat szintén a magkereskedői pályára képezik ki, a mult évben Londonban, Angolország egyik legelőkelőbb magkereskedésében működtek és az angolországi vetőmagtermelést olvasóinak is lesz alkalmuk megismerni a Köztelek" számára irandó czikkeikből. A kocsihiány következményei. A kereskedelem és ipar az utóbbi hetekben a forgalom súlyos zavarai miatt, melyek még most sincsenek teljesen megszüntetve, igen sokat szenvedtek. A zavar, mely egyetlen vonalon fordult elő, a forgalom gépezetét igen nagy távolságra megakasztotta és az ujabb zavarok egész sorát idézte elő. A simbachi forgalom megakadását Magyarország kereskedelme is megérzi. Szeptember 12-én akadt meg a forgalom első izben az árvíz miatt. A cs. kir. osztrák államvasutak fővonalrészei két hétnél tovább hasznavehetetlenek voítak, a mitől ugy a helyi, mint a nemzetközi forgalom nagyon sokat szenvedett; az államvasuttár.-aság, kis részben az északnyugati vasút, főként azonban a déli vasút volt kénytelen kisegítő pályaszolgálatot magára vállalni. A déli vasút ezen szolgálatot a személyzet erejének legnagyobb megfeszítésével rendezte, a mennyiben kénytelen volt az aránylag erős kiviteli kampány idején nemcsak saját terjedelmes áruforgalmát, hanem a cs. k. osztrák államvasutakét is lebonyolítani. Most a déli vasút kocsijai minden lehető vonalon szét vannak szórva és a forgalom zavarai miatt a csatlakozó állomásokról nem irányithatók oda, hol rájuk szükség volna. Ez áll különösen Magyarországra, Triesztre és Dél-Tirolra vonatkozólag, a hol a kocsikra nagy szükség lenne. Magától érthető, hogy a szállítás ilyen zavarai a kiviteli forgalmat a kereskedelmet és ipart nagyon is bénítják és károsítják. Most például kivált Francziaországba nagy lőszállitmányokmennének; de mig azelőtt Francziaországba az ilyen szállítmányok 5 6 nap alatt érkeztek, erre most 9 10 nap szükséges. A hajókon érkező áruk ki nem rakhatók^ mivel a kikötőkben nincs elegendő vasúti kocsi. Ezenkívül e zavarok első idejében a szállítási dijak a szokottnál magasabbak voltak. A zavarok a bányaipart is befolyásolták, mivel a kocsik hiányában az üzletet csökkenteni kellett és igy a szén szállítása megakadt. A forgalmi akadályok és kocsihiány által okozott kár indirekte több millió forintra becsültetik. Megjelent az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában Újlaki Uradalom Üzleti lerendezése a Köztélek" szerkesztősége által kitüntetett pályamű. Két tábla hat ábrával. Irta : Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó részletes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv, ára portómentes megküldéssel: 55 krajczár. Megrendelések a kiadóhivatalba intézéndők. Szuperfoszfát chilisalétrom kénsavas-káli kénsavas-ámmon és egyéb műtrágyaféléket, továbbá I a rézgálicz 98-99% jcgeczckben és ől'ölve valamint egyéb permetező anyagokat legjutányosabban ajánl a HUNGÁRIA" műtrágya, kénsav és vegyi ipar részvénytársaság Budapesten, Váezi körül 21. ^ évi forgatom: 26,239 mm. ^ i Felhívjuk a t. cz. gazdakiszönség figyelmét L I a budapesti gyapju-aukcziókra,/.me n Aa aukozíökía ^emldött és" GyapJuárte'rTjí vállalat Budapa«t, Dunapartl^te^arpályaudvar" ozimteteme^d'ykedyezményben, valamint ingyen raktá- Bejelentéseket elfogad éa mindennemű felviligositáaaal szolgál: H E L L E R M. s T Á R S A, - " X BUDAPEST, V Met-tér 13. *

9 89. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ Ma t jelent meg Rubinek Gyula és Szilassy Zoltán az 0. M. G. E. titkárjai szerkesztésében Köztelek Zsebnaptár 1900-ra. A Köztelek Zsebnaptár" ezen hatodik évfolyama régi köntösében, javított és tetemesen bővített tartalommal bir. A Köztelek Zsebnaptár" minden más zsebnaptárt teljesen nélkülözhetővé tesz. A Köztelek Zsebnaptár'' ára az 0. M. G. E. tagok és a Köztelek* előfizetői részére bérmentes küldéssel együtt = 1 forirvfc, SO krajczár. "., Megrendelhető a Köztelek" kiadóhivatalában, S u d a p e s f, IX., Üllöi-ut 25. (Közfelek). KERESKEDELEM,TŐZSDE. Baáapostí gabonatőzsde. lapi jöleatés Í8S9 november 3 A new-yorki Cinoinatti Prioe Current" jelentése szerint a téli buza állása az elmúlt kellő nedvesség folytán lényegesen javult. A tengerit illetőleg semmi lényeges változást ném jelez,, a minőség általában jó, a mennyiség azonban sokkal kevesebb, mint a mit vártak. A buzahozatalok csekélyek. Nálunk az üzlet részben a drága pénzviszonyok, de főleg a vásárlási kedv hijján lényeges hanyatlást Buza-jól volt kínálva, a kereslet gyér, az árak tartottak, az egész forgalom néhány ezer mmázsa. Eladatott: üjszászi: Bihari: Fehérmegyei 100 mm. 78 < frt hóra frt , ' 1450 mm. 76 kg frt -8'12-3 hóra Rozsban szintén gyér a forgalom, vevők hiányzanak/helyben, illetve "Budapest távolságában 6' frtig ér el. Tengeri csak kisebb tételekben 5-52Vs frtig adatik el helyben. Árpa csaknem teljesen üzlettelen, takarmányáru 5.80 frtig kel el ab Budapest. Zab változatlan, "40 frtig adatik el helyben, Határidők kevés üzlet mellett változatlanok, később érdeklődé6 hijján ellanyhulnak. Déli 12 órakor jegyez : Köttetett, Déli távlat. Buza áprilisra Roza áprilsra Tengeri májusra Zab áprilisra 5'18 20 Káp.-repcze aug.-ra.. fi -öszfiztet. Szent. (Qoldfinger Gábor szeszgyári képviseli tudósítása.) A szeszüzletben ehéten az üzletmenet élénkebb volt és jobb kereslet mellett a Szeszárak azonnali, valamint későbbi szállításra változatlan áron jegyeznek. Elkelt finomított szesz nagyban azonnali, szállításra adózva 56'25 frt, adózatlanul frt. Élesztőszesz adózva és adózatlanul frt. Az adózott nyersszesz és denaturált szesz ára változatlanul jegyeztetett. Vidéki finomitógyárak által finomított szesz szabadraktárra szállítva e héten kínálva nem volt. Metőgazdasági sf-szgiiáruk által kontingens nyersszeszt e héten gyérebben kínáltak és.több tétel 17' frt el is kelt későbbi szállításra. A kontingens nyersszesz ára Budapesten forint. Bécsi jegyzés frt kontingens nyers szeszért. Prágai jegyzés frt adózott és frt adózatlan szeszért. Trieszti jegyzés frt kiviteli szeszért 90% hektoliterje. Á Unitéi e hétnek elején több tétel finomított szeszt vásárolt; Vidéki szeszgyárak közül: Temesvár, Kolozsrár, Arad, Győr változatlanul, a többiek 25 krral olcsóbban jegyeznek. Budapesti zdrkstárak s Mtm- Finomított szess frt, élesztöszesí frt, nyersssesz adózva frt, nyersszesz í d izatian (exkontingens) tir' fift, denaturált szesz 18' frt. Kontingens nyersszesz. ;. Az árak literfokonkéat hordó nélkül bérmentve budapesti vasútállomáshoz szállítva készpénzfizetés mellett értendők. Vetőmagvak. (Mauthner Ödön tudósítása.) Vöröslóhere. A piacz helyzete állandóan igen szilárd.maradt, az árak változatlanul a mult hetiek. Oroszországból megkezdték a kivitelt, ujabb tudósítások szerint ezen termelési országból nagyobb készleteket várnak és a helyszínén a vásárlás dolgában nagy tevékenység fejtetik ki, de miután készárut ezideig alig láttunk, ugy kérdéses, vájjon a kivitelre kerülő készletekről szóló hirek megbizhatók-e. Amerikából a mult heteknél valamivel alacsonyabb jegyzéseket jelentenek, az európai és amerikai lóhere közti nagy árkülömbözet. folytán ugy Angolországba, mint Francziaországba nagyobb mennyiségű esztendős amerikai termésű lóherét vásároltak. Erdélyben még folyik a cséplés," innen tehát eddig kisebb tételek ajánltattak olykép, hogy a belföldi Jrinálat ezidőszerint jelentéktelen. Luezerna. A forgalom csendes. Kezdetben a franczia termés iránt élénk 1 érdek mutatkozott, mert akkortájt szűk: termést híreszteltek. De most Francziaországból ajánlatok szép számmal érkeznek, valamint Olaszországból és némi árengedmény ellennem zárkóznak el. Magyar luczernából e héten is csak keveset ajánlottak. Baltaezim iránt meglehetős a hangulat, épp ugy mezei komócsin iránt is. Jegyzéseink nyersáruért 100 kilónként Bpesten. Vörös lóhere, frt. Luezerna , Baltaezim Az Erzsébet Gőzmalom-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek" részére. Budapest, nov. 2-án. Kötelezettség nélküli árak 100 kilónkint, teljsulyt tiszta súlynak értve, zsákostul, budapesti vasúti vagy hajóállomáshoz szállítva: A és B dara. frt. Buza V» liszt :frt , buzakorpa 8-as takarmányliszt finom goromba Lnjza Gőzmalom Részvény-Társaság üzleti tudósítása a Köztelek' részére. Budapest, nov. 2. Netto-árak 100 kgként, Budapesten, elegysuly tisztasulyként, zsákostul. Kötelezettség nélkül. Ár frt: C Takarmányliszt Korpa A kőz» EÍi vásárcsarnok árujegyzéke nagyban (en gros) eladott élelmiczikkek árairól. A forgalom visszanyerte előbbi élénkségét. A A vételkedv meglehetősen emelkedett; csupán vadfélék elhanyagoltak. Husnemüek szilárdak. I. marhahús hátulja frt, vidéki frt, borjúhús hátulja frt, eleje frt őz névlegesen forint, szarvas frt 100 kilónkint. Nyul frt, fáczán forint darabonkint. Élőbaromfi: Tyúk frt, kappan frt, lud sovány; frt páronkint. A tojásüzlet változatlanul szilárd, la alföldi tojást eredeti ládában frtért adtunk el. A vajüzlet csendes, az árak változatlanok. A gyümölcspiaczon az irányzat szilárdabb. Szőlőből alig érkezett valami. Névlegesen jegyzünk: la sászlá szőlőt frt, gyengébb 1,6 26 frt. Almából cs-,k az I. oszt. fajalmát lehet jól értékesítem, habár alsóbb rendű minőségű után is mutatkozik némi érdeklődés. Elkelt: la bátul frt, ponyik 8 20 frt, aranyrenett frt. Közép minőségű almáért elértünk 7 10 forintos árakat métermázsánkint. Császárkörte iránt nagy az érdeklődés, eladtunk ilyent frtért 100 kilónként. Beküldését ajánljuk : a burgonyának, prima tojásnak és a szép győmölcsnek. (A s ik-igazgat tése. Budapest, november 2-ról. Hes. Marhahús hátulja I. oszt. 1 q frt II. oszt , III. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , in. oszt , borjúhús hátulja I, oszt , n. oszt , eleje I. oszt , n. oszt birkahús hátulja I. oszt , II. oszt , eleje I. oszt , II. oszt , bárány eleje 1 db 0. 0-, hátulja, sertéshús magyar szalonnával elsőrendű 1 q 44 50, vidéki 35 44, szalonna nélkül elsőrendű 44 50, vidéki 36-44, sertéshús pörkölt -0, sertéshús szerb szalonnával, szalonna nélkül, sertéshús füstölt magyar, idegen (vidéki), sonka nyers 1 kg , füstölt belf. csonttal , csont nélkül , sonka füstölt külf. osont nélkül, szalonna sózott 1 q , füstölt , sertéstói hordóval , hordó nélkül , kolbász nyers 1 kg., füstölt 72 80, szalámi belföldi , külföldi, malacz szopós élö 1 db 0-0-, tisztított Baromfi, a) Elő. Tyúk 1 pár frt csirke , kappan hizott 0-0, sovány 1, 1 3), rucza hizott 2' , sovány 1' , lud bízott sovány , pulyka hizott 0" - 0, sovány ) Tisztított. Tyúk 1 db frt : , 1 kg., csirke 1 db , 1 kg., kappan hizott 1 db 0" 0-, 1 kg., rícze hizott 1 db , 1 kg , félkövér 1 db ,' lud hizott 1 db , 1 kg. 44-0'50, félköv. 1 db 0-0-, 1 kg., pulyka hízott 1 db 0-0-, 1 kg., félkövér 1 db 0'- 0-,! kg., hídmáj 1 db , 1 kg "50, lidzsir Ikg ', idei liba 1 db. Hal. Elő. Harcsa 1 kg. frt , csuka 0-0, ponty (dunai) , süllő, kejaege 0- O'O, máma , ezompó 0"40 0"60. angolna 0-0', apró kevert 0' , lazacz, pisztráng 0» 0'. Tej és tejtermékek. Tej 1 lit. frt , lefölözött , tejszín 0-0-, tejföl , tehánvaj (tea) 1 kg ,L rendű 0' , II. r , olvasztott , Margarin I. rendű 0-, II. rendű 0-0-, tehéntúró , juhtaró 38-40, liptói , juhsajt , emmenthali Bajt , groji sajt MsEt és keayériaemt. Feher kenyér 1 kg. frt 13'0 13 0, barna kenyér , rozskenyér , Búzaliszt 00 sz. 1 q -, 0, 1, ülvelyesek. Lencse magyar 1 q frt 7 9, stokeraoi 20 24, borsó héjas magyar , koptatott magyar 13 15, külföldi 12-17, bab fehér apró 6 9 nagy , színes Tojás. Friss 1. o. (1440 db.) 1 láda írt fl. oszt. (1440 db.) , meszes 34 35, orosz tojás ÍGO db, tea tojás , törött tojás 0- Q- Zöldség. Sárgarépa 100 kötés frt q , Petrezselyem 100 kötés 0. O'O, 1 q , zeller 109 db , karalábé , vöröshagyma 100 köt. 0-0., 1 q , foghagyma 100 köt..., 1 q , vörösrépa 100 drb , fehérrépa., fejeskáposzta , kelkáposzta 100 db , vöröskáposzta 4. 8., fejessaláta 1.20

10 2, kötött saláta O-, burgonya, rózsa 1 q , sárga , külföldi., fekete retek 100 drb , uborka nagy salátának 100 drb , savanyítani való 100 db.., savanyitott , zöldpapr ', tök főző 16'0 30'0, zöldbab 0 zöldborsó hüvelyes hazai 1 kg..., fejtett 1 lit., tengeri 100 cső...karfiol 100 drb paradicsom 1 kg. 0.., spárga 0. 0., torma 1 q Gyümölcs. Faj alma 1 q frt 6 14, köz. alma 6 8, vajkörte 30 35, közönséges körte 12 20, szilva magvaváló 3 4., vörös.., meggy faj, közönséges, ringló' -, baraczk kajszin -, őszi, dinnye görög nagy 10 drb ' 0', kicsi. sárga faj 1 q..0.0, közönséges." szőlő 1 kg , csemege 22-24, dió (faj papirhéjü) 24 26, közönséges , mogyoró 28 32, gesztenye magyar 8 10 olasz 14 18, narancs messiási ÍCO db 2' 5', pugliai, manílarin O'OO O'OO, czitrom , füge hordós 1 q 18 20, koszorús 18' 20, datolya 38 42, mazsolaszőlő egres 1 lit. 0-0-, eper 1 kg. 0-0 kr. Faszerei italok. Paprika és L rendű 1 q. frt 40 60, II. rendű 20 30, csöves, (szárított). köménymag, borsókmaga. mák 1 q. fri 2S 30, méz csurgatott 30 40, sejtekben 1 kg. ', szappan szin 20 25, fesuséges : -, fehérbor asztali palaczkban I lit. 0 0, vörös asztali palaczkbsn 0' 0', Ms! páiinka jrs&laczkban -, ' ásványvíz pg!aczki>r" Hideghnsvásár a Garay-téri élelmi piaczon nov. 3-án. (Ászékesfővárosi vásárigazgatóság ielentése a,köztelek" részére.) Felhozott Budapestről 33 árus 45 db sertést, 0 árus db süldőt, 3000 kg. friss hust, 500 kg. füstölt hust, 400 kg. szalonnát, 300 kg. hájat. Vidékről és pedig: Nagy-Kőrösről 7 árus 55 darab, sertést, Czeglédről 7 árus 43 drb sertést, Abonyból í i'v drb seilctá., S/nbaíiszáJláeró!! árus lo'/a drb sertést, Kispest 1 árus 16 drb sertést, Ráczkeve 1 árus 16 drb sertést, összesen 18.árus 148tyí darab sertést. Forgalom élénk. Árak a következők: Friss sertéshús 1 kg , 1 q , süldőhus 1 kg.. 1 q, füstölt sertéshús 1 kg , 1 q , szalonna zsírnak 1 kg , 1 q , füstölt szalonna 1 kg , 1 q , háj 1 kg , 1 q disznózsír 1 1 kg , 1 q , kocsonyahús 1 kg. 40 l,, 1 kg. - -, füstölt sonka 1 kg ,. 1 q krig. Boöajiesti takarateyvasár. (IX. kerület Mesterutesa, nov. 3 A székesfővárosi vásárigazgatóság ielentése a Köttetek' részére). Felhozatott a szokott községekből 203. szekér réti széna, 75 szekér mohar- 58 szekér zsupszalma, 11 szekér alomszalma, 2 szakér tái ar Bánjsj alma, szekér tengeriszár, 13. szekér egyéb takarmány, (íabosbükköw sarjú, sstb.) 800 zsák szecska. A íorgalom élénk. Árak «j-kénf a isövetkezök:. réti széna ,»uhar , sssrapszalma , alomszalma , egyéb Sakannánv, lóhere, taksrroányszalma tengerigzár, Kiczerna , sarjú , szalmassecska, , sztas, aj _, zaboabükköny összes koiimz&m 370. sraly kg. Allatvásárok. Budapesti szurómarhavásár. November hó 2-án. A székesfővárosi közvágóhíd és marhavásár igazgatóságának jelentése. Felhajtatott: 230 drb belföldi, drb. galicziai, drb tiroli, 45 db növendék élő borjú, db élő bárány ; 4 drb bélföldi, 1 drb galicziai, drb tiroli, drb bécsi, drb növendék borjú, 15 drb ölött bárány, drb élő kecske, drb ölött. A vásár hangulata lanyha volt. Áralf a következők : Élő borjuk : belföldi frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig, kivételesen frtig súlyra, növendék borjú frtig, kivételesen frtig dbonkint, frtig súlyra. Ölött borjú; belföldi frtig, tiroli forint. galicziai frtig, növendék borjú frtig dbkint, ölött bárány 0'^- ', frtig, bécsi ölött borjú ; frt, kiv. frtig súlyra. Élő bárány 0' 0' frtig, kivét. - frtig, élő kecske frtig páronkint. Budapesti gazdasági és tenyészmarhavásár évi november hó 2»án. (á budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztelek" részére. Felhajtatott: 180 db, úgymint : jármos ökörelsömin. db, közép 17 db, alárendelt 29 db. Fejőstehén : fehér 0 drb, tarka 118 db, tenyészbika 0 drb, tarka tinó, fehér db, jármosbivaly 2 db, bonyhádi 14 db, hizlalni való ökör db, üsző 0 db. Jármos ökrökben a forgalom jelentéktelen.'-fejős. tehenekért a keresi el kielégítő. Kővetkező árak jegyeztettek : Elsőrendű jármos ökör, középmin. jármos ökör pár., alárendelt minőségű jármos ökcr , Jármos bivaly é. s. mm., ; frtig páronkint. jobb minőségű jármos ökör mm.-kint é. s., bekötni való ökör frtig. Fejőstehenekért és pedig: Fehérszőrű magyar tehén, tarka kevert KÖZTELEK, 1899 NOVEMBER HÖ 4 89 SZÁM. 9-iK ÉVFOLYAM. Bndapesti vágómarhavásár évi november 2 -án. (4 budapesti közvágóhíd és marhavásárigazgatóság jelentése a Köztélek" részére.) Felhajtatott: 3835 db a agy vágómarha, nevezetesen : 764 db magyar és tarka ökör, 436 db magyar és tarka tehén, 2129 db szerbiai ökör, db szerb ökör, db boszniai ökör, 255 db szerbiai tehén, 130 db bika és 121 db bivaly. Minőség szerint: 825 darab elsőrendű hizott 2568 db középminőségü és 442 db alárendelt min. telién db elsőrendű hizott ökör, db középminöségü ökör és db alárendelt min. ökör; db elsőrendű hizott tehén, db középminőségü tehén, db alárendelt minőségű tehén. Daczára a kisebb felhajtásnak, a mult heti árak nem tarthatták magukat, mert a szükséglet általában nagyon csökkent. Az áresés jobb minőségeknél 100 kgkint 1 frt, silányabbnál lva 2' frt. Következő árak jegyeztettek: Hizott magyar ökör jobb minőségű 30-34', kivételesen 36', hizott magyar ökör középminőségü 27' 30, alárendelt minőségű magyar ökör 24' 26-, jobb minőségű magyar és tarka tehén 19 32', kivételesen tarka tehén, magyar tehén középmin., 19-32, alárendelt minőségű magyar és tarka tehén 19' 32', szerbiai ökör jobb minőségű 23' 29'25, kiv., szerbiai ökör középminőségü 18-22', szerbiai ökör alárendelt minőségű, szerbiai bika 22 32, kivételesen., szerbiai bivaly ', kiv frtig métermázsánkint élősúlyban. volt. A felhajtás csökkent, a vásár forgalma lanyha Felhajtatott összesen 588 db. Eladatott 252 db Jobb minőségű lovakból hátas 6 db, eladatott 2 db frtért, könnyebb kocsiló (jukker stb.) 10 db, eladatott 4 db frtért, nehezebb kocsiló (hintós) 24 db, eladatott 5 db frtért, igás kocsiló (nehéz nyugoti faj) 30 db, eladatott 12 db frtért,. ponny db, eladatott 0 db frtért; közép minőségű lovakból: nehezebb félék (fuvaros ló stb.) 80 db, eladatott 25, db frtért, könnyebb félék (parasztló stb.) 250 db, eladatott 135 db 30 50, frtért ; alárendelt minőségű lovakból 188 db, eladatott 69 db 7 18 frtért. Bécsi vágóra vásároltatott 98 db, az állatkert és kutyák részére vásároltatott 9 db, tulajdonjogra gyanús lő lefoglaltatott db, ragályos betegségre gyanús ló lefoglaltatott db, takonykór miatt a gyepmesterhez küldetett db. Kőbányai asrtésvásár november 3. (Első magyar sertéshizla^ó - részvénytársaság telefon jelentése a,köztelek" re szére.) A vásár lanyha volt. Betí átlagárak: Magyar válogatott kg. nehéz 41'0 41'50, kg. nehéz 42' 42-50, kr, öreg 300 kg. tuli '0 ' kr, vidéki sertés könnyű kr. Szerb '0 kr. Román tiszta klg. páronkint 45 klgr. élet eulylevonás és 4% engedmény szokásos. Eleségárak: Tengeri ó 5'70 forint, árpa 6'30 foiint Kőbányán átvéve. Helyi állomány: Október 27 én maradt darab Felhajtás: BeUöldről 892 darab, Szerbiából 2921 darab, Romániából drb, egyéb államokból darab. Összesen 3813 db. Főösszeg db. Állomány és felhajtás együtt drb. Mlhcytás: budapesti fogyasztásra (1 X. kerület) 1060 drb, belföldre Budapest környékére 950 drb, Bécsbe 204 drb, osztrák tartományokba 1744 drb, Ausztriába db. Német birodalomba darab, egyéb országokba darab, A Süappangyárakban feldolgoztatott : db, szállásokban elhullott 2 darab, waggonokból kirakatott hulla 8 darab, borsókásnak találtatott 13 darab, összesen 23 db. Maradt állomány drb. A részvény-szállásokban drb van elhelyezve. Az egészségi és tranzitószál[ásókban maradt X/ db. Felhajtás : Szerbiából 2921 db, Romániából drb, összesen 6992 drb. Mlhajtás: 1868 drb, maradt állomány 5124 drb és pedig 5124 drb szerb és db román. Az egészségügyi szemlénél jan. 1-től máig 408 drb a fogyasztás alól kivonatott és technikai czélokra feldolgoztatott. Ingatlanod árverései (20000 frt becsértéken felül.) (Kivonat a hivatalos lapból.) Nov. 6. Temesvári a tkvi ha- Janga Nov. 7. Tordai a tkvi ha- dr. Földyáry kir. tvszék tóság László Nov. 11. Török becsei a tkvi ha- Popov kir. jbiróság tóság. Markóné Nov. 13. Temesvári a tkvi ha- Gangl kir. tvszék tóság Márton Nov. 14. Nov. 21. Nov. 22, Nov. 22, Nov. 27. Nov. 27. Nov. 28. Nov. 30. Nov. 30. Nov. 30. Decz. 15. Decz. 22. Váezi kir. jbiróság Kolozsvári kir. tvszék Kis-czelli kir. jbiróság Kisvárdai kir. jbiróság a tkvi ha- Gattineau tóság György Lénárd a tkvi ha- Tóth tóság LajosJ a tkvi ha- M:-szigeti 35000v tóság takarékpénztár a tkvi ha- Csurcsits tóság Dávid a tkvi ha-tóth tóság Kálmán a tkvi ha- Komáromi tóság János a tkvi ha- Kis-czelli tóság takarékpénztár atkvi ha- Ferenczy tóság Emil a tkvi ha- Bárányi 8380 tóság Menyhért a tkvi ha- ifj. Rézbányai tóság János a tkvi ha- Stieder tóság Györsy a tkvi ha- Radin tóság István 3140O i a tkvi ha- id. Weisz tóság Már a tkvi ha- Kiss, tóság Róza T. B. urnák, Ápostag. Elemi csapások alapján adott adóleengedések oly esetben, ha a birtok, bérlője fizeti az adót, a bérlő javára esnek. M. A. urnák. Olyan dolgokban, amelyek már per alatt állanak, mi véleményt nem nyilváníthatunk. Ügyvédének igaza van, hogy senkit sem lehet perrel arra szorítani, hogy a szolgálati bizonyítványban jó minősítést adjon. As 6n> m&gf. gtum. egyesület tnlajdewk ki egyesületi tanács felügyelete alatt: Főszerkesztő éa kiadásért felelős: Forster öéza az 0. M. S. E. igazgatója. Felelős szerkesztő: Ssilaasy Zoltán az 0. M.G.B. szerkesztő-titkára. - Társszerkesztő: Beáit? Barnabás, az 0. M. G. E. titkára. Magyarország legnagyobb és egyedüli [gazdasági gépgyára, mely a gazdálkodáshoz szükséges I W ö s s z e s gazdasági gépeket gyártja. Rendelések megtétele előtt kérjük minden szakbavágó kérdéssel bizalommal hozzánk fordulni. Részletes árjegyzékkel I és szakszerű felvilágosítással díjmentesen szol-

11 89. SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ I!ntschgaurha^astehenek tejeiési képesség 2iéa seeo siter, melyet több oldali bizonylatokkal igazolhatok, kaphatók Hépavágók, Darálók I Gőzfüllesztő I készülékek legújabb, legkényelmesebb berendezéssel. 11 m m m és t á r s a» B U D A P E S T E N, i V. ker,, Váczi-körut 60, sz. Eladó gyökeres fásojtványok. Jól meggyökerese'dett, fajtiszták, teljesen beforradt fajok. Riparia l»ortalis-au< ayon: Olasz Rizling, Mézes fehér, Budái zöld; Kövidinka, Ezerjó, Mustos fehér & 125 frt; fehér Chasselas. á 135 frt; Muscat d'alexandrie á 150 frt... Solonls-alanyoni Olasz Rizling, Mustos fehér a 135 frt, Furmint á 145 frt.- Rnpestris Monticola-alanyon: Furmint á 150 frt, Muscat' Lunel, Muscat d'alexandrie á 160 frt, fehér Chasselas á 150 frt. Ezrenkint, helyből számítva, csomagolással együtt. Megrendeléseket 25,/o előleg beküldése mellett elfogad: 8789: Az ecséri szőlőbirtok Révfülöpnél a Balaton mellett. A vetési idényre ajánlom Saek ünstalf icmjafeb rea«lsííer«i melyek KISBÉREN és LÉVÁN -múlt év őszén tartott nemzetközi versenyek alkalmából első díjjal lettek kitüntetve- (IY-ik osztály), melyek ugy vannak szerkesztve, hogy azokkal sik vagy dombos talajon minden magfélét tetszésszerinti mennyiségben tökéletes egyenletesen lehet elvetni, anélkül, hogy a vetőszekrényt beigazítani, merítő vagy fogaskerekeket cserélni kellene. Saolr Rudolf valaki ' :ir>.'. -." ; : '.? l'-íte könnyen járnak, nagyon : : szilárdan vannak ké- szítve, igen tartósak és kívánatra előkormátiynyal is kaphatók. Mindennemű Sack eke, borona, ' tetőgép és. talajmivelési eszes köz dus választékban van raktáromon, eredeti minőségben az itt látható törvényes védjegygyei I lesak nálam szerezheti! be. Legújabb árjegyzékem éppen most [I sebben szolgálok azzal ingyen és bér- L jelent meg és kívánatra legszive I mentve. PROPPER SAf Sack Rudolf magyarországi kizárólagos képviselője, SUBAPEST,., Váczi-körut 53, sz. I P I C K O S W A L D n á i, VIII. Külső Kerepesi-út 1. sz. Magyar pokrőezok" a h. é. gazdaközönség figyelmébe ajánlva! lokrócz, szürke, fekete, 1 80' -Cmfe.SO, 150/180 o ' 8 nagyságú mintákkal : M ojn SS't ^Léghuzj Szétküldés kétszer naponta utánvét vagy a pénz előleges beküldése mellett. Nem tetsző áru kicseréltetik, esetleg a pénz visszaadatik. 30 forinton felüli rendeléseket Ibérmentve küldünk. jle-srél- trag-y s-ürg-ösiyczina.: SZŐfiTYEGOTTHON" BUDAPEST. VII. ken., Kerepesi-ut 10. Haszonbérlet, Pestmegyében, az abonyi határban 1200 hold első minőségű szántóföld és iát évi október 1-től kezdve haszonbérbe kiadó. A feltételek, Budapestén, Kecskeméti-uteza'14. sz. Spett Vincze ügyvéd urnái, Abonyban pedig Glatz Béla jószág felügyelő urnái tudhatók meg Ló- és szarvasmarha nyirógép. A Karton Gillette & Co. angol szab. nyiréollá kitűnik az által, hogy golyókon forog, miáltal az olló a gyors forgás következtében (2000 forgás egy perez alatt) nem melegszik meg, az éle. tovább tart s nagyon ritkán kell kicserélni. Á gép elpusztíthatatlan, hibákat bárki mechanikus segitsége nélkül kijavíthatja. Ezen újonnan szabadalmazott gépek a vevő közönségnek prőhára is kiadatnak. N o m m e r M. v e z é r ü g y n ö k, Budapest, VII,, Erzsébet-körut 34. Ára ab London model E ='69 frt,. h 7.100,-=,60 frt ab Budapest csakis a fuvarköltség és a vám adandó hozzá, a mi körülbelül frtot tesz ki. 8804

12 1662 KÖZTELEK, 1899, NOVEMBER HO SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. Báró Baich Iván bocsári uradalmához tar- $ tozó faiskolában [ következő m facsemeték m adatnak el.} I Diófa; vékonyhéjas gyümölcsü, erős koronájú sorfa; 100 drb ára 30 írt, 1000 drb 290 frt. Juhar; (Acer negundo) I 1 gyorsnövésü, erős kőrislevelü sorfa; 100 drb ára 8 frt, 1000 drb ára 70 frt. Ákácz; magas törzsű sorfa; drb ára 8 frt, 1000 darab ára 70 frt. Ákáczfacsemete; I 1 2. éves cm. magas 1000 drb ára 3 6 frt. Eperfacsemete; 3 éves cm. magas 1000 drb I ára 4 7 forint. g Azonkívül többféle fajú díszfák, cserjék és 120 faj nemesített erős koronájú gyümölcsfa valamint törpe alakura 1 nevelt ojtványok eladók. Árjegyzéket kívánatra bérmentve küld: Báró Baich Iván uradalmi kertészete. Posta-, távírda- és vasútállomás: Bocsár (Torontálm.) 1F. é. november hó 16. cs 17-én j lesz a magy kir. szab. Osztálysorsjáték V. sorsjáték I. osz- { tályánák húzása. j jj sorsjegy közül drb huzatik ki nyere- ménynyel és legszerencsésebb esetben a legnagyobb nyeremény v Egy millió korona. Egészben 13, korona nyeremény kerül ezen sorsjáték folyamán kifizetésre és a játékterv most is oly \ gazdag nyeremény-esélyekkel bir, mint az előbbi jálékban. \, Föelárusitásom, mely már számos nagy nyereményt fizetett ki, most is felhívást intéz a játékban való részt- \ vételre és az I. osztályú sorsjegyek árai a következők: j 1 1 = j 6 frt,! 4 = [% frt -75 kr. J A rendeléseket kérem az összegnek beküldése mellett fj postautalványon eszközölni. Hivatalos tervezetet minden résztvevőnek ingyen küldök. T e l e k i Z s i g m o n d j a magy. kir. szab. Osztálysorsjáték föelárusitőja \ 8761 Eladó kilencz hónapos süldő, 110 drb 50 kiló. 23 kocza és 81 drb három hónapos malacz. Sertésvészen mind keresztül mentek. (20% elhullás). : Megtekinthetők Velits Zoltánnál, Mezöörményesen (Koiozsmegye). 8so2 Kiváló szakember vezetése alatt állott nagyméretű tenyészállat szállítónál több éven át alkalmazva lévén, abban a helyzetben vagyok, hogy tenyész-és haszon állatokat valamennyi Tirol-ban honos szarvasmarha fajtákat, külö- -íösen Öber-lnnthalit és Lechthalit, Etschthalit és Wippthalit, Zillerthalit és Pusterthal- Duxit ugy szintén Pinzgau-Möllthalit legeredetibb minőségben kívánatra önállóan szállíthatok vagy a bevásárlást jutalék ellénében eszközölhetem. Ennélfogva ajánlkozom a t. cz. birtoktulajdonosok, uradalmi intézőségekés gazdasági egyesületeknek, hivatkozással a legjobb referencziákra. FRAHZ EBERHARTER '""ESf&ÉES 1 ** Zell im Zillerthal, Tirol Van szerencsénk ajánlani kitüntetett Thomasfoszfátlisztet -rátolt tih/.tanííjfu szavatolt /o oitrátban oldható foszforsavtartalommnl és % porfinomsággal. Felülmulhatlan, minden talajra alkalmas trágyaszer, különösen sovány talajok javitására, kitűnő hatású az összes gabonanemüek, kapás és olajnövények, lóhere és luczerna, szőlő, komló és kerti veteményekre, kiváltképen a rétekre. Legjobb, leghatásosabk és legolcsóbb foszforsavtrágya tekintettel hatásának tartósságára, felülmúlja az összes szuperfoszfátokat. A czitrátban oldható foszforsav-tartalomért szavatosságot vállalunk, netaláni hiányt megtérítünk. Árajánlatokkal, szakmunkákkal és egyéb felvilágosítással a legkészségesebben szolgál A csehországi Thomasművek prágai foszfátliszt eladási irodájának vezérképviselősége a magyar korona orsz. területén KALMÁR VILMOS, SSSSY Martellln a legfinomabb dohánynemesltő trágya kiz. eladása. Katnit.

13 89, SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. KÖZTELEK, 1899 NOVEMBER HO Megjelent az Országos Magyar Gazdasági Egyesület" kiadásában Az Újlaki Uradalom * m a Köztelek" sierkesztősége által kitüntetett pályamű. = = Két tábla, hat ábrával, =p= IRTA: WIENER MOSZKÓ. Égy hazai belterjes uradalom üzleti ágának jövedelmezőségére és az egyes üzleti ágak viszonyára vonatkozó részlétes adatok ismertetése. 104 oldalas csinos könyv, ára portomentes megküldéssel: 55 k r a j c z á p. Megrendelések a kiadóhivatalba intézendok, Hol szaporodtak el az egerek? W a s m o t h - f é l e S a c c h a r i n S t r y c h n i n z a b ezerszeresen ajánlva elöljáróságok, tanárok és elsőrendű tekintélyek áltál. 5 kgr, Mk. 7,50, 25 kgr, Mk kgr, Mk Egérpuskák (5 drlb 1 postacsomag). védve) 3 marka A. Wasüiütti & H a m b u r g a Saccharin-Strychnin-zali feltalálója és legrégil»j» gyára Főraktár Ausztria-Magyarország részére TÖRÖK JT025SEF gyógyszertára, ISudapes, Király-utcza 13. Szerencsések lettek sokan nálunk vásárolt S O R S J EG YGYEL. Kísérelje meg Ön is szerencséjét T O K O K és T s a bankházánál Euelapesfg Váczi-kii*ut 4 f. Rövid idő alatt a magyar osatálysorsjátékban a szerencsés vevőknek több minf 2.000,000, két vniesié koronát ÖT fizettünk ki. Török A. és Társa bankháza, a magy. kir. osztálysorsjáték főelárusitója, Budapesti Vácxi-körut éli. Szíveskedjék az alanti megrendelő-levelet igénybe venni. 1 E T Á G A I V D Ó. IWfWffflWIIWI LEVÁGANDÓ! Kérjük ezen megrendelő-levelet hozzánk bérmentve küldeni. IMMMMMMMM MEGRENDELŐ-LEVÉL. Váezi-körut 4/f. - Szíveskedjék a magyar kir. szab. osztálysorsjáték I. osztályához -...eredeti sorsjegyet küldeni. f utánveendő Az összeg j. frt..kr. értékben < bankjegyekben (postabélyegekben) mellékelve ( postautalványnyal küldöm (A nem kívánt töriends.) l Lakhely : 3 I Utolsó posta:. S T E N,

14 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. GÉPOLAJAT, u. m. valódi tiszta olívaolajat, elsőrendű eavtalaoitott repczeolajat, stb. Szalonnát Fertőtlenítő szereket, u. m. karbolsav, karbolpor, creolin, zöldgálicz stb rézgalicz karbolojeumot, keserűsót csudasót stb. - Mindenkor a legmagasabb napi IRAMÉK 27805/99 szám. Magy. kir. államvasutak. Üzletvezetősége A J Á N L O K : Kocsikenöcsöt, Petroleumot, ] Zsákoltat, takaró- és szekérponyvákat, kátrányfestékeket, fedéllakot, műtrágyát Olasz szaponáriát tiszta vastag gyökerekbfil őrölve. ' egyéb magvakat és kérek minkészpénzfizetés mellett vásárolok lóherét, luezernát tázoít tazoít szives szíves ajánlatokat. -"Igf "SS LIPÖT, minden czélra és minden egyéb gazdasági czikket. W" Vet ő i i i a» o t "Wi a legjutányosabb áron és garantált jó minőségben. BUDAPESTEN, y ker., Akadémia-utcza lo. sz. Sürgönyeim s CERES" Brfapest. Telefon. j^siss^^r 1 é " résatleaes teaifin «J*"latotefcal feiváaatra uelffálak. Pályázati hirdetmény. A m 5 gyar, k. lrál J i államvasutak szegedi üzletvezősege a vonalai részére 1900 es esetleg a következő 901 es években szükséges pályafentartási fák elállítására ezennel pályázatot hirdet-. '. geltetnf éyben körülbelül az alább ' ^tüntetett mennyiségek fognak szüksé- 48 köbméter eredeti fenyődeszka, 45 köbméter jegenyefenyődeszka, 153 köbmeter luczfenyodeszka, 1 köbméter tölgyfa fenyődeszka, 2 köbméter vörös fenyő deszka, 12 köbméter szétmetszetlen jegenyefenyődeszka. 365 faragott puha fa 274 köbméter faragott tölgyfa, 6760 drb, kerítés süritési tölgyfából, 8000Ö m vágott lécz, 250 drd. kentési oszlop p jha fából, Í920 drb. keritési oszlop tölgyfából 59 köbmeter erdei fenyő palló, 46 köbméter jegenyefenyő palló, 107 köbméter lucz fenyő palló 67 tölgyfa palló, 5 köbméter vörós fenyő palló, 28 köbméter puhafa rud, 2510 drb. kentes rud, 66 drb. puha szállfa, drb. fedő zsindely 47 c/m hozzu Az 1900 és esetleg 1901 és 1902 évre szükséges fanemüek ugyanazon év áp- 1 rilis hó vegeig szállitandók be. Az üzletvezetőség fentartja magának a jogot, hogy az 1900-évre történő megrendeles alkalmával a tájékozásul szolgáló fenti mennyiségnél illetőleg a méter iesvzékben felsorolt fákból korlátlanul többet v. 250/o-al kevesebbet rendfelhesen, úgyszintén azon jogot, hogy a szállítási év folyamán korlátlan mennyiségben pótmegrendelést tehessen. A pályázati feltételek alapján szerkesztendő, ajánlatok legkésőbb 1899 evi november 21-én déli 12 óráig nyújtandók bé az üzletvezetőség 1. osztályánál. A banatpeuz pedig november 20-án déli 12 óráig teendő le az üzletvezetőség s gyüjtőpénztáránál A pályázati feltételek és a méter jegyzék minden üzletvezetőségnél és keresk. :: II I 'u nak, esetleg posta utján megküldetnek. A szállításra érvényes általános és pályafentartási fák szállítására vonatkozó mellett szerezhetők meg igazgatóságunk nyomtatvány tárából. (Andrássy ut 73/75 sz.) SZEGED október havában. (Utánnyomás nem dijaztatik.) JüQpiráe aiáü-lníirag 'fttimtt pi?iiec gantiiiitrit)ít afilt# fcttmtg. tjtoktyifi e ctl!- tufa gap-lriirntg ^ Az üzletvézetőség berirefteten^ö'atfjmfttíeq Sal spiaj; Seben oit C III szám. Magy. kir. államvasutak. (A nemzetközi személyés pódgyász díjszabás II. pótléka kiadása.) A m. kir. államvasutak igazgatóságától vett értesítés szerint folyó évi november hó 1-től érvényes ' személy- és pótlék lép érvénybe, mely egyrészt Budapest keleti pálya udvar, másrészt Alexandria, Béyreuth, Jaffa Piráus és Smyrna tengeri kikötő állomások közti forgalomban, továbá egyrészt Ancona és Vel'encze, másrészt Belgrád, Konstantinápoly, Saloniki és Sófiai állomások közti forgalomban közvetlen menetdijakat tartalmaz. Ezen pótlék a m. kir. államvasutak díjszabás-el- Az igazgatóság, árusító irodájában (VI. Csengeri utcza 33. sz. II emelet) díjmentesen kap- fomás' nem dijaz- Dijjal kitüntetett, Westfalia» - Separator A N T O I TOMS WÍEN OBER-St. VEIT, XIII/7, Einsiedeleigasse 3. Gazdasági, borásza!! és tejgazdasági gépek és eszközök. Ára franco csomagolás, bécsi indóháztól szállítva: tartány ca 2o kiló, kilónként 40 kr., tartány ca 50 kiló, kilónként 35 kr., postán ingyen csomagolás és bérmentesen 4 kilós, 4 kiló 1 pléhszelencstében 2 frt 50 kr., 4 kiló czében Just Ei. és Társa BÉCS XM, MABSCHALL L kocsi-, hajtó-, lovagló- és istállószergyár, gözfürésze és fahajlitó telepe Pozsonyban, III., Grössling-utcza 16. sz. Ajánlja: landauer broom, félfedeles, nyitott vadászkocsijait és hintóit, igen könnyű és elegáns kivitelben és a legkülönfélébb alakokban. 5 elsőrangú éremmel kitüntetve. Tiszti és polgári lovagló eszközök! Géphajtószijak. Lószerszámok, uri fogatok és gazdasági lovak részére. Mintaraktár a kereskedelmi múzeum állandó kiállításában Budapesten, Városliget. = = = = = KÉPES ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.

15 89 SZÁM. 8ÉVFOLYAM. KÖZTELEK NOVEMBER HO SANGE1HAUSENI Magyarországi gyártelepe B U D A P E S T, K Ü L S Ő V Á C Z I - U T Első és egyedüli magyar special gépgyár. GÉPGYÁR í Z Á M. Mezőgazdasági czélokra mint hajtóerő kiváló gyártmánya a HOFFMEISTER-GŐZ MOTOR a legjobb, a legolcsóbb és legbiztosabb gőzgép. Helyettesit minden gőzgépet és locomobilt. Cséplésre és minden egyéb gazdasági gép hajtására a legalkalmasabb. Fűthető szénnel, fával, cserrel és minden egyéb hulladékkal. Minden nagyságban, Va lőerőtől kezdve egész 30 lóerőig gyártjuk Minden szakbai. < felvilágosítással, tervekkel, költségvetéssel készséggel szolgálunk. Eladó szőlővessző. Az Országos Magyar Gazdasági istvántr'ki imimi ts" szőlőjéből a k' vetkező Egyesület homoktalaju európai«g ^ ü k e r e s sz i wesssi k 1 éves gyökeres európai vesszők. Olasz Rizling 15,000 ezre 14 frt Nagy Burgundi 5,000 14, Mézes fehér.. 3, Szent-Lőrinez... 2,000 14, Nemes Kadarka Veltelini piros 3, Madelaine angevine 1,000 14, GTÁRTMÁSTYOK: az összes mezőgazdasági iparágait számára szükséges gépek. Nevezetesen: Czukorgyárak, Sörgyárak, Malátagyárak és Szeszgyáraik teljes berendezése és átalakítása. Szaktekintély mezőgazdasági szeszgyárak és czukorgyárak terén. Szeszgyárak berendezése ho???abb lejárata törlesztéses kölcsön üujett.- eladók- 2 éves gyökeres európai vesszők. Olasz Rizling 8,000 ezre 18 fi Mézes fehér 1000, 18 Chasselas blanc Nagy Burgundi , 18. OrszágosMagyarGazdaságiEgyesület Budapest Köztelek" intézendők. Yörösl;irk;i tinó es USZO legprímább, 1 2 és pedig hizlalni való öltrök eladására és későbbi szerződésre legolcsőttb á r é r t v á l l a l k o z n a k WEILLER és EISNER Kis-Czelli kereskedők. Pályázat. A hédervári uradalomnál egy irodai munkában jártas központi irnok 600 frt fizetés és 12 mtr. tüzifajárandósággal; egy a tehenészet körül gyakorlottsággal biró gazdasági irnok 480 frt fizetés, 60 frt ellenőrzési pótlék és 12 mtr. tüzifajárandósággal és egy gazdasági gyakornok 300 frt fizetés és 12 mtr. tüzifajárandósággal azonnali belépésre alkalmazást nyer. Gazdasági iskolát végzett nőtlen pályázók bizonyitványmásolataikkal melyek vissza nem adatnak és fényképpel ellátott kérvényeiket a jfitéfifcirájp, Héiwí irtain taziati intézzék I. Seifert József, Pi cs. és kir. udv. Önkéntes árverés. m A gróf Szirmay Alfréd birtokai eladása következtében % M a sajőszentpéteri és zlbuskai birtokán levő élő és holt m instructió úgymint ökör, ló, csikó, tehén és borjú, tehené- M % szeti ós tejeidei felszerelés, valamint mindenféle gazdasági fy gépezetek és szerszámok november hő 27-én a sajő- V ne P er eredeti Krupp DIANA fegyverekből j, m utján el fognak adatni. Ugyanott egy pár ezer kereszt V rozs és buza szalma eladó, továbbá eladó árpa és zab szalma 3 kukoricza szár, amely helyben feletetendő,

16 1666 KÖZTELEK, NOVEMBER HÖ SZÁM. 9-iK ÉVFOLYAM I í A J» venként 24-2(5-28 fr't,flriompecsenye- vajy íajbpr ff DUI tfj " r,fejttc) mlnssé « frt, pecsenyetiszta miots b égí é borimz ^SSo^'^jaiiSer Íy3t ke n Itl tr Fajtiszta, háromszor Szőlővessző. Nernes eperfa ojtvány. ^ s l g i Birs ojtváiiyok. mint az epérnfl. Spanyol meggy fekete, endkivül gazdag gyökerű, tel DIÓFA. gyümölcsfák, Minden másféle nemes Kiselejtezett nemes ojtványok és erőssége szerint ÍO 15 krajcár árban. Mindenféle vadonczok r-r J Kitűnő és tartós anyagbői rendkívül szilárdan Kerti eszközök. Ár- és névjegyzéket küld: Unghvápj László fold-, siílő- és faiskola birtokos CzeglédfÖl. Zsebnaptár az 1900-ik évre E L S Ő É V F O l i Y A M. Szerkeszti és kiadja: = = = JESZENSZKY PAL az Országos Magyar Gazdasági Egyesület titkárja. A Zsebnaptár taríalma s Naplói rész. Jegyzék napló : az állatállomány, takarmányozás, próbafejések, vaj- és sajtnyeredék stb. bejegyzésére. Állattenyésztési-, takarmányozási adatok. Tejkezelés, hűtőkészülékek, tej- és vaj v^gyiösszetétele, tejvizsgálati eljárások, tejhibák, tejértéke'sitési, vaj- és sajtkészitési eljárások, tejgazdaságok mikénti berendezése. Tejgazdaságra és állatforgalomra vonatkozó összes törvények és rendeletek. Tejgazdasági intézményeink ismértetése. Gümükór elleni védekezés. Vasút, posta stb. stb. fira: ö. JVC. E. tagoknak, a gazdatisztek örsz. Egyesülete, valamint a Jejíeraielők Egyesülete tagjainak ajánlott küldéssel 1 frt 65 kr. Bolti ára 2 íox*int. Merendelhető a..köztelek" kiadóhivatalában. Lapunk bekötési táblája kapható f í r t S k r é F t (pórtómeníeseji) kiadóhivatalunkban G R A E P E L H I I G é gép- és rostalemezgyár, malomépitészet Budapesten, V., Külső Vúczi-ut 46. ü j á n 1: Olajsajtókat Víznyomással és kezi hajtásra Pályázati hirdetmény. A vonalainkon évben, esetleg a következő és évben szükséglendo különféle pályafentartási fák szállítását biztosítani óhajtván, azok szállítására nyilvános pályázatot hirdetünk. Az ajánlatok folyó évi november hó 10-éig az üzletvezetőségünknél, Terézkörút 62, sz. I. em.) a bánatpénz pedig ugyanott, a gyűjtő pénztárnál f, é. november hó 9-éig teendő le, A részletes pályázati feltételek, nemkülönben, a megközelítőleg, szükséges menyiségekről szerkesztett jegyzékek s ajánlati űrlapok, általános osztályunkban, (Teréz* körút 62. sz. I. em. 8. sz. atatt) valamint megtekinthetők s ugyanott megszerezhetők. Az űzletvezetöség. Olajmagzuzógépeket Olajmagpörkölégépeket Olajmagpépgyurógépeket Olajmaghajalójáratokat és teljes Olajgyári berendezésebet. Árjegyzékek ingyen és "bérm. en-tue.

17 89. SZÁM. 9-1K ÉVFOLYAM^ KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ KAHNE E. gazdasági gépgyára = M080NBAN. Szecskavágóit, répavágóit, daráló gépeit, angol Rapid" darálók erőhajtásra, j kukoricza-morzsolóit, takarmányfiillesztőit. takarmánvfiuiesztöit. 1 ^ I A czég ajánlkozik teljes takarmány kamra berendezések HÖS tervezésére és eszkozsésére. F Ő R A K T Á R : Budapest, VI., Váczi-körut 5?/a. Részletes árjegyzékek rendelkezésre állanak. SZIVATTYÚK MÉRLEGEK minden neme, házi, nyilvános, mezőgazdasági és iparczélokra. BOWER-BARFF-féle szabadalmazott inoxydálás módszer szerint inoayeíáh szivattyúk rozsda ellen védve. Árjegyzékek ingyen és bérmentve. / J ^ y iakir. f v f sis&si. V, W. GARVENS, Wien /S/OSZTÁLíSORSJATÉK / JegisBertebb és legnépszerflbb \ jgujabb javított rendszerű tizedes, százados és hídmérlegek fából és vasból, kereskedelmi, közlekedési, gyári, mezőgazdasági és ipari czélokra. Embermérlegek, mérlegek házi használatra, barommérlegek. Commandit-társaság szivattyú- és mérleggyártásra. H^ I., Walflschgasse 14. sz. 1 Schwarzenbergstrasse 6. Móczár Andor kunfélegyháziszölö-nagy- birtokos immúnis vesszöiskolája500fajbantermelt gyökeres szölövesszöre megrendeléseket elfogad. Árjegyzékkel bérmentve mhampshibedown"juhok. Kitűnő hus, jó gyapjú, nagy suly. Ezen kiválóan értékes angol juli-fajta bámulatosan korai fejlettségénél fogva utolérhetetlen ezenkívül pedig oly erős szervezetüek, hogy minden éghajlathoz alkalmasak, és a hus minőségére nézve egyedül állanak. Közelebbi felvilágosítást nyújt JAMES E. RAWLENCE, a Hampshire Down juhtenyésztök szövetségének titkárja. Cl SAL1SBURY, England. Ö STAHEL és LEÜÜEB TR I TI I R P V Á R Budapest, V. ker., inicunuian, Katona József-utcza 8. Ajánljuk trieurjeinket minden gabona tisztítására 5 kiló nyerstermény beküldése mellett speciális t r i e u p t készítünk. Lekopott trieurköpenyt gyorsan és olcsón ujjal felcserélünk. Kívánatra képes árjegyzékkel szolgálunk bérmentve. Jutalék, mellett szolid elárusítók alkalmazást nyerhetnek Ilatgyőgy.-dl. 1/J dobol védsjejrygyel valódi minőségben kapható Kwizda Ján. Ferenc, L «> kir. osztr.-magy., román Mr. is bolgír ndr. miiutó. KBP.fl.ETI 6TÓ6TSZEltfojZ, K0BitEEl?PIi6 BÉCS»«Ilctt.

18 1668 KÖZTELEK, NOVEMBER HÓ SZÁM. 9-IK ÉVFOLYAM. Az országos szőlőojtványtelep részvénytársaság amerikai gyökeres és sima vesszőkre, továbbá szőlőojtványokra megrendeléseket elfogad. A fajokra, árakra és szállítási feltételekre készségesen válaszol az Igazgatóság, Arad (csanádi palota). Szőlővessző-eladás. A csányi mintaszőlőtelepről (u. p. Csány, Hevesmegye) mintegy fél millió fajtiszta* szokványminőségü sima bor- és csemegeszőlővessző kerül mérsékelt áron eladásra Árjegyzék kívánatra "bérna.en.t-sre. -" Nagyobb vételnél tetemes árengedmény. Eieopold Adolf borgryara ( Taim- Tówáe* &. Vesz mindennemű állati Ibőröket, szerződésileg is. Készít szarvasl>őrt, moső-, törlő bőrt, cseres, fehér j irhát, ezekből állandó raktár. Elvállal minden e szakba vágé munkákat Bérlet kerestetik. Egy holdas birtokra bérlő ajánlkozik, a birtokol n^gjeíölé- Tűzbiztosistálóvihar-, teherkocsi-, kummet- és kézi lámpákat Árjegyzék ingyí íandó "ctlíók^totábbá 8^ d"rb vastengelyü szekér, teljes felszereléssel, 40íitdrbja; 1 gyűrűs henger, 1 Olayton és fo^utjan^k'heisler t^ór^u^hoz P.-8övénykutra >r. 88)9 Szálas takarmány adagolásához páratlanok a Hideg és nedvesség «llen oltalmat csakis az én világhírű tiszti lópokróezaim emef gawmótaíajdon?s S.^A 1^okSoz^k < Íg?n a ná^ok' élénk színű sávokkal és bojtokkal ellátva, melfg; ágytakarónak is használható*. Ira A. minőség-1 Irt 60 Kr., B. minősüli 2 írt. Sárgaszörü doutole Szétküldés jótállás mellett után-?énz visszaadatik. Egyedüli meg- Wien, IX. Bérfféasse M No < 3. OT ' Hansen Chr.-féls sajtojtó ojtó por, ojtó táblák, vajfestékek., sajtfe PICI iertánil Prága Íett, - Karl8strásse8. Bfflmü HIRSGHL és BALÁZS Raktár következő czikkekben : Gépolaj, Repcze- és Olívaolaj, Tovotte-kenőcs, Kocsikenőcs, Vaselin, Faggyn, Kátrángyártmányok, I Petroleum, Császárolaj, Takarőponyva, Zsák, Permetező, BUZA, ÁRPA, REPGZB betakarításához szállít Szeged. és tar KÖTÉL, ZSÁK és PONYVA mag legjobban értékesíthető HALOEK BUDAPEST, Károly-Mí), aóló éli III. törrénjaikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyarázatokkal ellátva, egy füzetben. i Magy. kir. államvasutak. Pályázati hirdetmény. A magy. kir. államvasutak igazgatósága a jövő évben esetleg 3 éven át szükséges vont vörösréz csővek szállításának biztosítását óhajtván, eziránt nyilvános pályázatot hirdet. Az ajánlatok legkésőbb folyó évi nov. hó 15-én déli 12 óráig beterjesztendők, a bánatpénz, pedig folyó év nov. hó 14-én déli 12 óráig beküldendő. A pályázatra vonatkozó részletezett feltételek,. a menyiségek, úgyszintén a különleges szállítási feltételek a magy. kir. államvasutak anyag- és leltár beszerzési szakosztályánál (Budapest, Andrássy-ut 73. sz.) megtekinthetők. Budajiest, október hóban. A magy. kir. államvasutak igazgatósága. (Utánnyomás nem dijaztatik.) A kőbányai Király-Sörfőző, Góliát-Maláta söre Idegbajokban, vérszegénységnél, emésztési zavaroknál, gyengeségnél stb. kiváló sikerrel használtatik és egyúttal legkellemesebb üditö ital. Vidékre, kőbányai vasúti állomáshoz szállítva; nagy palaozk: 19 kr., kis palaczk 13 kr. fogyasztási adóval együtt. Vidékre legkisebb szállítmány 30 palaczk. Betét: nagy ládáért 1 ftt 60 kr., kis ládáért 1 írt 20 kr., palaczkért 6 kr., mely azoknak bérmentes visszaadásakor visszaszolgáltatik. raktárosoknál. Budapesten kapható minden nagyobb füszerkereskedésben és poharankint a Quisisana 7792 automata buffet-kben is. Lapunk kiadóhivatalában megrendelhető: A sertés javitásaés hizlalása H gazdák és hizlalók használatára, mm Irta K. Ruffy Pál. A-a portóméntes küldéssel I forint 10 krajczar. olaj- műszaki és gazdasági Budapest, TI. ker., Vörösmarty-ntcza 46. Elsőrendű czikkek. L ó p o k r ó c z o k Gépszijak, Balataszij. Műszaki czikkek malmok- és szeszgyárak részére. Önműködő kenőszelenczék stb. mtmtmm Árjegyzékkel és külön ajánlatokkal kívánatra szolgálunk.

19 89. SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. detési ír 15 szóig 30 kr., ezen felül mindé 2 kr., feltűnő betűkkel 4 kr. Czim közlésén minden beiktatásnál 30 kr. bélyegilleték. KÖZTELEK, NOVEMBER HO 4. KIS HIRDETÉSEK k és a szakirodalom terményei, keresők és adók hirdetményei el e kedvezményes rovatban. Csak oly Weleta-e vaias,ol k. melyekkel váh.k.ra SZflkSégeS le^feltoélyeget vagy levelezőlapot kflldenek. BETÖLTENDŐ ÁLLÁS. Nős lspán íógrádmegj'éi ÁLLÁST KERESŐK, Mvfwbin. 61 ' 63 - ^ "Hal

20 mmmm. CÖZEIÉIET, GtZ-UTIHENGEREKET és 6ÖZ-UTIMOZDONYOKAT t legtökéletesebb szerkezettel és iegolcsóbb árak mellett szállit m FiGJLEI I Oo. TeieM-50. BüOflPEST-KElESIFfiLD in lzt mi Iroda, raktár, javítóműhely. Kizlskedés vasutea és villamos v&fqton. KÖZTELEK, NOVEMBER HO 4. SZAM. 9-ik ÉVFOLYAM. Az Első magyar setéshizlaló réssv.-társ. (ala.pitta.tott 1869.) Budapest-Kőbányán, ajánlja a t. gazdaközönség és sertéshizlalóknak a Hizlalda állomás mindkét oldalán fekvő, mintegy darab sertés befogadására alkalmas és czélszerüen berendezett szállástelepeit, melyek csatornázva, kitűnő vízzel biró ártézi kúttal, vízvezetékkel, szükséges eleségraktárakkal, 2 gőzmalommal és szállóval vannak ellátva. Foglalkozik : szállások bérbeadásával, szemes és darált eleség beszerzésével, bizományi bevásárlás és eladással, folyószámlára fizetéseket teljesít. A sertések kényelmes elhelyezése mellett, ügyfeleinek igen mérsékelt árakon, a legmesszebb menő előnyöket nyújtja és a legszolidabb kiszolgálásról gondoskodva van. (Utánnyomat nem dijaztatik.) 8430 A budapesti marhavásártéri vásári-pénztár részvénytárs.: szarvasmarha, borjú, juh, kecske, bárány és sertések fpst" bizományi eladásával foglalkozik. A bizományába küldött állatokat kisérő nélkül lehet feladni. A tulajdonosnak az eladásnál nem szükséges jelen lenni. A feladott állatokra a feladási-vevény ellenében megfelelő előleget nyújt hatóságilag.megállapított kamatláb mellett. Vasúti küldemények czimzendők: Vásárpénztár, Budapest, Ferenczváros Levél-, sürgöny, telefonczim: VÁSÁRPÉNZTÁR BUDAPEST." B E S S E M E R - F E S f É K (VÉDJEGY:ÜLLŐ), a legjobb, éveüsig tartó íl i; 3»AmÉI»Ő AHTTAG va» és hullámbátíogtetíík, szerkezetek, harántrudak, rácsok, gépek stb. részére. SSiat fasaáaogal is ítisűaw feosssses-vábő tizer. Tartósabb, szaporább és a különféle behatásoknak sokkal jobban ellenáll, mint minium és Olajfestmény. Alkalmazása egyszerű és olcsó. Gazdasági üzemekben, uradalmakban, tejgazdaságokban, szeszgyárakban stb. éyek óta kitűnően bevált. Szakkörökből való számos elismerő-nyilatkozattal, mintával színkártyával szívesen szolgálnak az egyedüli gyárosok ( LUTZ EDE és TÁRSA, Pozsony, Gyár-nt 20. Előjegyzések megkezdődtek. Ko< franco visszavétetnek Szegedi I. mezőgazd. orsz. kiállításén I. dij, díszoklevéllel kitünteti nagy nemesilelt fehér fajserlés (YorMire) törzstenyészete sokoldalú kérdések folytán tudatja, hogy a 2 3 hónapos koczamalaezok mind elkeltölt, csak néhány 3 4 hónapos kan á frtig és néhány O hónapos kan 90 frttól van készletben. hónapos malaczokra április-májusi szállítás, 25 frt. kan 30 frt bolduri állomáshoz szállitva. Ketreczek ;ámittatnak. A tenyészet törzs könyvelve van. Eckstein Füiöp, Lúgos (Boldur). Bébeadandó a most csatornázás alá kerülő, a Kovil-Szt-Iváni középrétben elfekvő, az Angol-osztrák bank haszonélvezeti birtokát képező 348 katasztrális hold rét 6 évre. Ezen terület a volt titeli csajkás területben fekszik Szt.-Iván község mellett, jelenleg vasúti állomás. földet a helyszínén megtekinteni kivánja, az szíveskedjék; pár nappal azelőtt Yályi Ignácz urnák, tiszttartónknak, levelet Felső-Kovilra deni, ki az illetőt a Szt.-Iváni vasúti állomásnál várni és. a birtokot megmutatni fogja előre, továbbá 3000frtóvadékkautióképespapirokban. Zárt írásbeli ajánlatok, minden óvadék nélkül, legkésőbb november hó 10-ig intézendök az Angol-osztrákbank. rétgazdásági igazgatóságához 8786 Újvidékre, Buza-tér 4. berendezéseket teljesen, ugy egyes malomgépeket, gépönivényeket Wörner J. és Társa gazdasági gépműhelyek részére gyárt és szállit: valamint malomépitő gépgyára és vasöntödéje Budapesten, Külső váczi-ut sz,.pátria* irodalmi és nyomdai részvénytársaság nyomása Budapest. (Köztelek).

A megreparálhatatlan fátum.

A megreparálhatatlan fátum. 123 A megreparálhatatlan fátum. A Budapesti Hírlapból. Az idei ősz elején, egy reggel, korán, még nyolcz óra előtt (mert hogy nyolczórás terminusom volt) igyekeztem fölfelé, a törvényház felé, hát a legelső

Részletesebben

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska!

Hosszúhetény Online. Kovács Dávid 2012. júl. 24. 11:23 Válasz #69 Szia Franciska! Hosszúhetény Online H.H.Franciska 2012. júl. 24. 12:00 Válasz #70 Köszi a gyors választ! Csak arra tudok gondolni, hogy nem jutott el a felajánlás az illetékesekhez, mert máskülönben biztosan éltek volna

Részletesebben

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló

3/2010. Terménypiaci előrejelzések 2010-01-25, Hétfő. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 3/2010.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2004. július 26-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó termében. Jelen vannak:

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség.

Összefoglaló. A takarmánybúza ára július 6-7-én még tartja magát, utána élesen esni fog. Az igazodás előtt még van a piacon lehetőség. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/15

Részletesebben

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE

14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE 14. óra KENYÉRGABONA TERMELÉSE Manapság is tapasztalhatjátok azt, hogy ha nincs otthon kenyér, akkor az emberek úgy érzik, hogy nincs otthon étel. Pedig a hűtőszekrény roskadozik a finomságoktól, de ha

Részletesebben

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról.

Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Tölgyerdeink aranyszagáról a gubacsról. Irta Erdődi Adolf. (Folytatás.) II. A gubacs értékitése. Az erdőbirtokosok a gubacsot minálunk rendesen a fán szokták ajánlatok vagy árverezés utján eladni. Az eladási

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése.

A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A tehenek szórványos és ragályos elvetélése. A cultura elıhaladtával nemcsak az emberek, hanem az állatok között is ujabb és ujabb betegségek fészkelik be magukat, melyek egyelıre addig t. i., míg elıidézı

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Uj szerkezetű fűrészlap.

Uj szerkezetű fűrészlap. 932 Uj szerkezetű fűrészlap. Közli : Székely György urad. erdömester.*) Hosszabb ideje annak, hogy az erdöüzerh minden oly kérdésével behatóan foglalkozom, melyek kiválóan erdei nyers terményeink felhasználásával

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

A pellagra^betegség.

A pellagra^betegség. A pellagra^betegség. A pellagra (pel agra = durva bőr) sajátságos lefolyású, nehéz és rendesen évek hosszú során át elhúzódó betegség, mely kezdetben egyszerű bőrbetegség alakjában mutatkozik (a honnét

Részletesebben

A zsebrádiótól Turán tételéig

A zsebrádiótól Turán tételéig Jegyzetek egy matekóráról Lejegyezte és kiegészítésekkel ellátta: Meszéna Balázs A katedrán: Pataki János A gráfokat rengeteg életszagú példa megoldásában tudjuk segítségül hívni. Erre nézzünk egy példát:

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban.

A franczia és német tölgydonga üzletállása és jelen termelése a magyar birodalomban. mindkettőt külön véve is a legmagasabb fokon akarják elérni, lehetetlenség felé törekednék, mert a természet által kiszabott határ áthágásán tul, egyik a másikat zárja ki. Hangsúlyozzuk pedig mindezt azért,

Részletesebben

A szeszgyártás és szeszkereskedelem.

A szeszgyártás és szeszkereskedelem. 251 A szeszgyártás és szeszkereskedelem. Előadó: Dr. Szöllősi Ödön szeszgyáros, Székelyudvarhely. A mezőgazdasági szeszgyárak rendszerét legelőször Ausztriában és Magyarországon létesítették az 1888. évben.

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz.

2009/19 Terménypiaci előrejelzések 2009-08-02, Vasárnap. Összefoglaló. A búza ára hamarosan csökkenni fog, igazodva a külpiachoz. Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/19

Részletesebben

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló

3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február 2., Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Vidékfejlesztés Kft 8000 Székesfehérvár, Károly János Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.t-online.hu 3./2014. Terménypiaci előrejelzések 2014. február

Részletesebben

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés

Grilla Stúdiója - gyógytorna, szülésfelkészítés Az ikrek nevelése R.: - Önt talán azért is érdekli az ikerkutatás, az ikergyerekek világa és élete, mert Ön is egy iker, ikerpár egyik tagja. Önök egypetéjû ikrek, vagy kétpetéjû ikrek? Métneki Júlia,

Részletesebben

CSILLAGFÜRT Jelent sége már az ókori Egyiptomban termesztették Több faját ismerjük: fehérvirágú, sárgavirágú, kékvirágú, keskenylevel, ével csillagfürt felhasználása: zöldtrágya, zöldtakarmány, abraktakarmány

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14.

Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme Budapest IX. ker., Bakáts tér 14. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére.

A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A szárítás módjának befolyása a dohány erjedésére. A zöld dohánynak száritása alatt végbemenı erjedés mérve lényeges a dohány értékére, mert a dohány tömegben tartatván vagy egyébként nedves melegséghez

Részletesebben

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről.

XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. XX. Töredékek a hátultöltő fegyverek lőszeréről. DOMANICZKY ISTVÁNTÓL. A kinek agyában új szerkezetű hátultöltő puska eszméje megvillan, legelőször is azt kérdezze magától: van-e tölténye hozzá? Mert závárzatot

Részletesebben

Keresztyén kereskedelem

Keresztyén kereskedelem Keresztyén kereskedelem 1. A modern világ egyik legnagyobb hatalmassága a kereskedelem. Kereskedelmi kapcsolatok látható és láthatatlan szálai behálózzák a világot. Szárazföldi és tengeri közlekedés, posta

Részletesebben

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés

Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés TÁMOP-4.2.1-08/1-2008-0002 projekt Vállalkozás alapítás és vállalkozóvá válás kutatás zárójelentés Készítette: Dr. Imreh Szabolcs Dr. Lukovics Miklós A kutatásban részt vett: Dr. Kovács Péter, Prónay Szabolcs,

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. június 19-én a Polgármesteri Hivatal III. sz. tárgyalójában tartott Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság üléséről Jelen vannak: A jelenléti ív szerinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november hó 18. napján tartott falugyűlésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

HAZAI TÜKÖR. Állattenyésztés korszerűen. Egy agrármérnök tapasztalataiból

HAZAI TÜKÖR. Állattenyésztés korszerűen. Egy agrármérnök tapasztalataiból HAZAI TÜKÖR Állattenyésztés korszerűen Egy agrármérnök tapasztalataiból Az állati eredetű termékek iránt egyre növekvő keresletnek úgy lehet eleget tenni, ha a haszonállatok létszámemelésével párhuzamosan

Részletesebben

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról.

Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet. A húsfogyasztás fokozásáról. Mezıgazdasági Szemle Havi folyóirat. VI. évfolyam. Magyar-Óvár, 1888. évi április hó. IV. füzet A húsfogyasztás fokozásáról. E kérdést fölvetvén, nem vonakodom annak elsırendő nemzetgazdasági és gazdasági

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából*

Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* 288 TUZSON JÁNOS Magyarország növényföldrajzí térképe Símonkaí Lajos hagyatékából* (V. tábla, térkép.) Az elbb közzétett, S i m o n k a i L. tudományos munkálkodásáról szóló megemlékezésben röviden ki

Részletesebben

FITA Terepíjász Útmutató

FITA Terepíjász Útmutató FITA Terepíjász Útmutató Tartalom Bevezet Pálya ésterep íjászat összevetése Fel és lefelé lövés Lövés lejtn Hogy becsüljünk távolságot - A céltábla nagyságának meghatározása - Távolságbecslési eljárások

Részletesebben

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet

A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet A célom az volt, hogy megszólítsam az egész politikai elitet (Népszava 2009. február 27.) Dobjuk félre a meglévő fogalmakat és határokat, mert nem működnek - mondja Kállai Ernő. A nemzeti és etnikai kisebbségi

Részletesebben

A takarmány értékesitéséröl.

A takarmány értékesitéséröl. A takarmány értékesitéséröl. Minden gazda elıtt ismeretes, hogy az állattartásnál való haszonvételi módok közül az a legelınyösebb, mely a felhasznált takarmányt legmagasabban értékesiti, vagy az istállótrágyát

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában.

A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában. A rágalmazás és becsületsértés, valamint a megkövetés bíróság előtti ceremóniája Debrecen város XVII-XVIII. századi régi jogában (könyvismertető) Dr. Diószegi Attila ítélőtáblai bíró 2014. június 2 A minap

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem

Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem Gazdagrét 2012.02.12. Prédikáció Evangélium: Márk 1, 40-45. Kedves Testvéreim! Nem is olyan nagyon régen, talán 15-20 évvel ezelőtt, egyikünknek sem jelenthetett komolyabb problémát az, hogy megértesse

Részletesebben

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között

Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között DR. TAKÁCS JÓZSEF Összefüggések a kultúra és az idegenforgalom között Bevezetés Mindjárt első mondatommal szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy előadást tarthattam és szeretném átadni a székesfehérvári

Részletesebben

A lindenhofi takarmánysajtó.

A lindenhofi takarmánysajtó. A lindenhofi takarmánysajtó. A Mezıgazdasági Szemle f. évi I. füzetében a lindenhofi takarmánysajtó iránt tesz kérdést egy t. gazdatársam. Miután a mult évben egy ily sajtóval kisérletet tettem, nehogy

Részletesebben

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves

M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves M ár meg isházasodik, ha tizenöt-tizenhat éves Mióta van itt, itt született T-n? Én T-n születtem, idevalósi vagyok, és1989 júniusától vagyok iskolaigazgató. Hány roma gyerek jár körülbelül az iskolába

Részletesebben

A Teremtés Negyedik könyv

A Teremtés Negyedik könyv Vlagyimir Megre A Teremtés Negyedik könyv 2008 A KERÍTÉS Na, hát legelőször is, ugye, legelőször természetesen be kell a telket keríteni. Mert amikor az építkezéshez szükséges anyagokat kezdi az ember

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül.

Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Észleletek az erdei fenyő csemeték tűhullatása körül. Irta : M a n d e 1 i k Dániel, m. kir. erdömester. Nem régiben egy kirándulásom alatt alkalmam nyilt megszemlélni egy csemete kertet, melyben a,3 éves

Részletesebben

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans)

::JÁTÉKLAP:: Társasjáték Portál. Klánok. (Clans) Klánok (Clans) Tervezte: Leo Colovini Kiadja: Winning Moves Deutschland GmbH Leugallee 99 40545 Düsseldorf info@winningmoves.de http://www.winningmoves.de/ 2-4 játékos részére, 10 éves kortól, játékidő

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2014. július A mezőgazdaság szerepe a nemzetgazdaságban, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 Tartalom VI. évfolyam 42. szám Összefoglalás...2 1. Nemzetközi kitekintés...3 2. A mezőgazdaság és az élelmiszeripar

Részletesebben

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika

Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül. 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori: zseniális zenészek vesznek körül 2014. 04. 05. Szerző: Szimpatika Péterfy Bori színész- és énekesnő. A Krétakör Színháznak, majd 2008-tól Alföldi menesztéséig a Nemzeti Színház társulatának

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek...

Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... Miért olyan fontosak a pénzzel kapcsolatos érzelmek? Nők, pénz, érzelmek... A pénz-érzelmekkel kapcsolatos, országosan egyedülálló felmérést kezdeményezte, készítette és a tanulmányt írta 2011 szeptemberében

Részletesebben

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA A KALÁSZOS GABONÁK TERMÉSEREDMÉNYEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN 2005 2300/9/2005. GYŐR 2005. november Készült a KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN,

Részletesebben

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái.

A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. 7 Molnár Imre: a Szatmármegyei Gazdasági Egylet titkára A mezőgazdasági termelés fejlesztése és az állattenyésztés főbb problémái. A növénytermelés terén kereshetjük a gazda helyzetének javulását: 1. a

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

A bükkfának egyik ujabb értékesítése.

A bükkfának egyik ujabb értékesítése. A gömbölyüfából 10 15 %-kal kevesebb fagyapot kerül ki, mint a hasábfából. A bemutatott kisérleti adatokból világosan kiderül, hogy a hárs jóval több íagyapotot szolgáltat, mint a nyárfa, eltekintve a

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 56. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselőt-testületének 2016. február 23-án 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló

2009/18 Terménypiaci előrejelzések , Vasárnap. Összefoglaló Zöldforrás Beruházó és Pályázatkészítő Iroda 8000 Székesfehérvár, Károly János u. 18. Telefon: 22/503-123 Fax: 22/503-124 Mobil: 70/318-72-32 E-mail: gyulai@biogaz.axelero.net www.zoldforras.hu 2009/18

Részletesebben

Magyarország rákos betegeinek statisztikája.

Magyarország rákos betegeinek statisztikája. 138 Magyarország rákos betegeinek statisztikája. Magyarország rákos betegeinek összeszámlálására s ezen adatoknak tudományos feldolgozására azon mozgalom szolgáltatta a közvetlen indokot, mely külföldön

Részletesebben

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya.

Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. Az istállótrágya és mőtrágya egymáshozi viszonya. (Agricultur-chemiai eszmefuttatás.) A mőtrágyákat a külföld különösen Anglia, Franczia- és Németország már több évtized óta és folyton fokozódó mértétben

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI.

A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. A HÍRLAPOK ÉS FOLYÓÍRATOK HOMLOKÍRA- SÁNAK MEGTÉVESZTŐ ADATAI. Számtalanszor előfordul hírlapoknál és folyóiratoknál, hogy téves adatok (dátumok, számok stb.) kerülnek a címlapokra és impresszumokba, amelyek

Részletesebben

Helyzetkép 2013. november - december

Helyzetkép 2013. november - december Helyzetkép 2013. november - december Gazdasági növekedés Az elemzők az év elején valamivel optimistábbak a világgazdaság kilátásait illetően, mint az elmúlt néhány évben. A fejlett gazdaságok növekedési

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS

7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS 7 TERMÉKHASZNÁLAT ÉS ELADÁS Ez a téma nagyon nyilvánvalónak tűnhet, de tapasztalataim szerint ez az egyik legfélreértettebb része az üzletnek. Minden üzlet, vállalkozás, cég elad valamit. Rendszerint megoldást

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET.

a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. LT t cl S 11 cl s a földadó-kataszter nyilvántartásáról szóló 1885. évi XXII-ik tv.-czikk végrehajtása iránt. (1885. évi 45.055. szám.) 1. FEJEZET. A földadó-kataszter nyilvántartásának czélja és tárgya.

Részletesebben

termesztéstechnológia III.

termesztéstechnológia III. Növénytermesztéstani alapismeretek (SMKNZ2013VN) Általános termesztéstechnológia III. Kertészmérnök szak (BSc) II. Vadgazda mérnök szak (BSc) II. gyakorlata 2011. október 5. Gyakorlati munka Technikai

Részletesebben

Helyzetkép 2013. július - augusztus

Helyzetkép 2013. július - augusztus Helyzetkép 2013. július - augusztus Gazdasági növekedés Az első félév adatainak ismeretében a világgazdaságban a növekedési ütem ez évben megmarad az előző évi szintnél, amely 3%-ot valamelyest meghaladó

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank

ERDÉLYI VASUTAK. Erdélyi Magyar Adatbank ERDÉLYI VASUTAK ENNEK A CIKKNEK nem feladata az erdélyi vasúti kérdés részletesebb tárgyalása. Hiszen ahhoz előbb ismertetni kellene a mult század hetvenes évei óta sok tekintetben teljesen hibás és a

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. november 30- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester Tóth Albert

Részletesebben

Miért van szükség közigazgatási minimumra?

Miért van szükség közigazgatási minimumra? Dr. Dudás Ferenc közigazgatási elemzõ, az MKKSZ szakmapolitikai vezetõje, a KözigPress fõszerkesztõje Miért van szükség közigazgatási minimumra? Iránymutató és példaadó Mesterek után mindig nehéz szólni.

Részletesebben

A spanyol agarak tragédiájától...

A spanyol agarak tragédiájától... A spanyol agarak tragédiájától... WWW.GALGO-IN-NOT.DE WWW.GREYHOUND-IN-NEED.COM...a családi kedvenc létig Hogy történhetett ez meg? Évszázadok óta csodálja az ember az agarak eleganciáját. Sokakat vonz

Részletesebben

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY

A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A FELVIDÉKI MEZŐGAZDASÁGI BETEGSÉGI BIZTOSÍTÁS TANULSÁGAI ÍRTA: ILLÉS GYÖRGY A csehszlovák köztársaságnak az 1938-39 években történt felszámolása után a Magyarországhoz visszacsatolt területeken élő munkásrétegek

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen

Összetevők. Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Fejlesztés és szabálykönyv: Viktor Kobilke Illusztrációk és grafika: Dennis Lohausen Az élet (és halál) játéka, szerzők Inka és Markus Brand 2-4 játékos részére 12 éves kortól Egy teljesen új fejezet nyílik

Részletesebben

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből.

Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Cserépkályha, kandalló minőségi zalaegerszegi kályhacsempéből. Rögtön az elején egy tévhitet szeretnénk eloszlatni, mely a cserépkályha és a kandalló körül forog. Sokak számára az ülőpadlával, búbbal,

Részletesebben

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években

1. táblázat Adókulcsok a 70-es években 1 AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1.1 Forgalmi adózás alapjai A fejlett országok adórendszereinek ismertetésekor már volt szó a hozzáadott érték-típusú forgalmi adórendszerekről. Bár ez a legnagyobb karriert

Részletesebben