Mórahalom Város Polgármesterétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám: 299/2013 Ügyintéző/Témafelelős: Árva Béláné Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója Véleményező bizottság Valamennyi Bizottság Törvényességi ellenőrzést végezte: H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

2 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Az államháztartásról szóló évi CXCV.törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A évi költségvetési tervkoncepciót a Tisztelt Képviselőtestület novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására januári soros ülésen került sor. A évi költségvetést a 1/2012. /I. 31./ Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület. Az elfogadott költségvetés módosítására az I. félévben három alkalommal került sor. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87 (1) bekezdése alapján a évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt eft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 797 eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi összeggel eft költségvetési pénzforgalmi kiadással eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel, e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok utófinanszírozottsága miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson. 3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási ok takarékos és körültekintő felhasználására. Határidő: december Felelős: intézményvezetők Erről értesítést kap: 1. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2. Napközi-otthonos Óvoda 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. ECONO RACIO Kft. Szeged Mórahalom, augusztus 12. N ó g r á d i Z o l t á n polgármester H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

3 2013.I.félévi beszámoló pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Pénzmaradvány Záró Pénzkészlet Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola - Naközi-otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola - Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmoz ódás Összesen: Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Záró Pénzkészlet Iskola Óvoda Zeneiskola Hivatal Könyvtár Összesen:

4 Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról évi koncepció évi terv 6.sz. melléklet Normatív állami támogatás jogcímei normatíva HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK I. ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő , b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár , bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi nettó műk. ( ,-)Ktsg. 80%-a % bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad , c) Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a évi ip.adóalap 0,5%) ,50% I.1 a)-c) (1) április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás : d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő , II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 35, évben 8 hónapra - II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint évben 4 hónapra - II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év , II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év - - a) Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, étkeztetés támogatása , iskolai étkeztetés támogatása , III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása - a) Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás , Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Ft/fő , ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT mutatószám normatíva mutatószám eltérés G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

5 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beruh.Áfa bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyerség Továbbszámlázott bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

6 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszaf Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art KFt kölcsön visszafizetés Móra-Vital Kft.kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 4 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

7 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel % 2. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : % Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % - 2. Polgármesteri Hivatal - I. Működési bevételek - 1. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Kiegyenlítő, függő, átfutó -6-6 Bevételek : % 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 5 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

8 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % 4. Napközi-otthonos Óvoda I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev Működési célra Felhalmozási célra % V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % Bevételek : % 5. B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beuházási ÁFA bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyereség Továbbszámlázott bevétel % 6 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

9 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől % 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. - 7 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

10 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszafizetés Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés Móravital Kft. Kölcsön visszafizetése Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.) Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % Bevételek mind: % Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt % Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt % Bevételek halmozódás nélkül: % 8 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

11 2.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi kiadási terve 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások % 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások % 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül Műk.célú tám. kölcsönök Móra- partner kft Városfejlesztő Kft PH Centrum % Banat-Triplex Confinium EGTC % 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre Felhalm. Céú támogatási kölcs TCT-nek pályázat megelőlegezéshez % Móra-Tourist Kft Móraép Kft % Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség Lakosságnak kamatmentes kölcsön % Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % 2. Céltartalékok céltartalék % Városfejlesztő Kft % 9 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

12 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Móravital Kft % Móranet Kft % Móraép Kft % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás % Önállóan műk. És gazd. Intézménynek % Önállóan műk. Intézménynek % A. Költségvetési kiadások : % E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai % 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés % "Közkincs" hiteltörl % Kötvénybeváltás kiadása % E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII % Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : % közfoglalkoztatott létszámkeret , % Közalkalmazott és MT létszámkeret % 1. Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások % A. Költségvetési kiadások : % 1. Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI /2014. (II. ) önk. rend. 1. sz. melléklet HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN (nettó) 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI 2014. ÉVI TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI 1./ Intézményi működési

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I

Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei adatok eft-ban A B C D E F G H I 1. melléklet a /2015. ( ) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetési bevételei A B C D E F G H I Kiemelt 2013. évi eredeti 2015. évi eredeti Előir. csop. előir. tény

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. szeptember10 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 009. szeptember10 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról

RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete. módosításáról RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 3/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 7/2012.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról Répcelak Város Önkormányzatának

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2015. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet adatok e Ft-ban költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s 215.évi terv B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 2 986 646 Működési

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben