Mórahalom Város Polgármesterétől

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mórahalom Város Polgármesterétől"

Átírás

1 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám: 299/2013 Ügyintéző/Témafelelős: Árva Béláné Tárgy: Mórahalom városi Önkormányzat évi pénzügyi tervének I. félévi beszámolója Véleményező bizottság Valamennyi Bizottság Törvényességi ellenőrzést végezte: H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

2 Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Mórahalom város Képviselő-testülete részére Az államháztartásról szóló évi CXCV.törvény 87. (1) bekezdése előírja, hogy A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-éig, háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztatás tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő ok és a költségvetési egyenleg alakulását. A évi költségvetési tervkoncepciót a Tisztelt Képviselőtestület novemberi ülésén tárgyalta. A költségvetés tárgyalására januári soros ülésen került sor. A évi költségvetést a 1/2012. /I. 31./ Ör. sz. rendeletével fogadta el a Tisztelt Képviselőtestület. Az elfogadott költségvetés módosítására az I. félévben három alkalommal került sor. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a beszámolót vitassa meg az illetékes bizottságok véleményének figyelembevételével, és fogadja azt el. H a t á r o z a t i j a v a s l a t 1. Mórahalom város Képviselőtestülete Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 87 (1) bekezdése alapján a évi pénzügyi terv I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta, és azt eft költségvetési pénzforgalmi bevétellel 797 eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételi összeggel eft költségvetési pénzforgalmi kiadással eft finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási összeggel, e Ft I. félévi záró pénzkészlettel elfogadja. 2. Mórahalom város Képviselőtestülete felhívja a Polgármester figyelmét, hogy a pályázatok utófinanszírozottsága miatt a gazdálkodási egyensúly megtartására különös gondot fordítson. 3. Felhívja az Önkormányzati intézmények vezetőinek figyelmét a költségvetési rendeletben tervezett és jóváhagyott saját bevételek beszedésére, a kiadási ok takarékos és körültekintő felhasználására. Határidő: december Felelős: intézményvezetők Erről értesítést kap: 1. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 2. Napközi-otthonos Óvoda 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház 4. ECONO RACIO Kft. Szeged Mórahalom, augusztus 12. N ó g r á d i Z o l t á n polgármester H-6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1., Tel.: 62 / ; Fax: 62 / G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I.félévi beszámoló előterjesztés.doc

3 2013.I.félévi beszámoló pénzforgalom egyeztetése adatok eft-ban Intézmény neve Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Pénzmaradvány Záró Pénzkészlet Móra Ferenc Általános Iskola és Szakiskola - Naközi-otthonos Óvoda Alapfokú Művészeti Iskola - Mórahalom városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Köz.Ház Intézményfinansz.halmoz ódás Összesen: Intézményfinanszírozás Polgármesteri Hivatal Könyvtár Iskola Óvoda Zeneiskola Összesen: ÁMK Pf. egyeztetés Nyitó pénzkészlet Bevétel Kiadás Záró Pénzkészlet Iskola Óvoda Zeneiskola Hivatal Könyvtár Összesen:

4 Kimutatás Mórahalom város Önkormányzatát 2013-ben megillető normatív állami hozzájárulásokról normatív, kötött felhasználású támogatásokról évi koncepció évi terv 6.sz. melléklet Normatív állami támogatás jogcímei normatíva HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK I. ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása a) Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása Ft/fő , b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása ba) A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár , bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása évi nettó műk. ( ,-)Ktsg. 80%-a % bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása bd) Közutak fenntartásának támogatása nettó műk. Kiad , c) Beszámítás összege (önkorm. Elvárt bevétele a évi ip.adóalap 0,5%) ,50% I.1 a)-c) (1) április 30-ig az I.1.a-c) jogcímen nyújtott éves támogatás : d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 2700Ft/fő , II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 35, évben 8 hónapra - II.1.(1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 1 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közokt. Tv. 1.sz. mell. Első része szerint évben 4 hónapra - II.1.(1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma II.1.(2) 2 Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. Tv. 2.sz. mell. szerint Óvodaműködtetés támogatása 54000Ft/fő/év , II.2. (7) 1 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport II.2. (8) 2 gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezménye gyermek étkeztetés támogatása ( óvodai, iskolai) fő/év - - a) Bölcsődében és a fogy. Szem. Nappali Intézményében elhelyezett gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, étkeztetés támogatása , iskolai étkeztetés támogatása , III. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - 3. Egyes szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása - a) Szoc. És gyermekj. Alapsz. Ált. tám. Csalédsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás , Üdülőhelyi feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA - 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása - d) Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz Ft/fő , ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: FT ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: EFT mutatószám normatíva mutatószám eltérés G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

5 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1. Mórahalom városi Önkormányzat B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beruh.Áfa bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyerség Továbbszámlázott bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam, kamat) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

6 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékű felújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszaf Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art KFt kölcsön visszafizetés Móra-Vital Kft.kölcsön visszafizetés Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvény kib Kiegyenlítő, függő átfutó D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóság V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % 1. Mórahalom városi Önkormányzat 4 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

7 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 3. Városi Fürdő I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel % 2. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek állami pénzalaptól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő V. Irányító szervtől kapott támogatás B. Költségvetési bevételek : % Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % - 2. Polgármesteri Hivatal - I. Működési bevételek - 1. Működési bevételek Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Kiegyenlítő, függő, átfutó -6-6 Bevételek : % 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek 1.2. Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 5 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

8 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 3. Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % III. Támogatási kölcsönök visszatérülése IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % Bevételek : % 4. Napközi-otthonos Óvoda I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési célú ÁFA bevételek visszatérülések % 1.4. Működési célú hozam és kamat bevételek Továbbszámlázott bevétel Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől Támogatásértékű működési bevételek fejezettől Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül IV. Pénzforgalom nélküli bevételek V. Irányító szervtől kapott támogatás % B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev Működési célra Felhalmozási célra % V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % Bevételek : % 5. B. Költségvetési bevételek I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 1.1. Közhatalmi bevételek Egyéb sajátos működési bevételek % 1.3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA bevételek, visszatérülések % 1.4. Beuházási ÁFA bevétel Működési célú hozam és kamat bevételek % Árfolyamnyereség Továbbszámlázott bevétel % 6 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

9 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Önkormányzatok sajátos működési bevétele Illetékek Helyi adók % 2.3. Átengedett központi adók Gépjárműadó % SzJA helyben maradó része SZJA jövedelemkülönbség mérséklése Termőföld bérbeadásából származó jövedelem Birságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek % 3. Működési támogatások Normatív hozzájárulások % 3.2. Központosított ok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása % 3.5. Normatív kötött felhasználású támogatások oktatás Normatív kötött felhasználású támogatások szociális % 4. Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek központi költségvetéstől % 4.2. Támogatásértékű működési bevételek fejezettől % 4.3. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól % 4.5. Támogatásértékű műk.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Működési célú pénzeszközátvétel államh. Kívül Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésse % 1.2. Önkorm.sajátos felh. És tőke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei (osztalék, hozam,) Felhalmozási támogatások Központosított okból felhalm.célú % 2.2. Fejlesztési célú támogatások Céltámogatás Egyéb felhalmozási c. támogatások Támogatásértékű beruházási bevételek központi költségvetéstől % 3.2. Támogatásértékű beruházási bevételek fejezettől Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombizt. alapoktól Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Támogatásértékű beruh.bev.helyi önkorm.tól és kv.-i szerveitől % 3.6. Támogatásértékű bevétel többcélú társulástól Felhalmozási célú pénzeszközátv. áh. Kívül % 3.8. Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Támogatásértékűfelújítási bevételek központi költségvetéstől - III. Támogatási kölcsönök visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH belül Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokh. Önk. Kistérségf. Társ Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Belül Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Mórapartner Kft kölcsön visszaf. - 7 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

10 Mórahalom városi Önkormányzat évi bevételi terve 1.sz. melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosítás tervezete I. félévi teljesítés Megnevezés teljesítés eltérés teljesítés % 2. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről Működési c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről Városfejlesztő Kft Móraép Kft Móra Art Kft Móra-Tourist Kft Móra-Partner Kft kölcsön visszatérülése Felhalm. c. tám. kölcs. Visszat. ÁH. Kívülről % Önk. Lakást. Kölcsön visszat % Kisteleki TCT kölcsön visszafizetés Móra-Invest kölcsön visszaf Szent László Plébánia kölcsön visszafiz. - Homokháti Önk. Kistérségi Ter,F. Egyesület kölcsön visszaf % Móraép Kft. kölcsön visszaf Móra-Art Kft kölcsön visszafizetés Móravital Kft. Kölcsön visszafizetése Mórapartner Kft kölcsön visszaf IV. Pénzforgalom nélküli bevételek B. Költségvetési bevételek : % C. Költségvetési hiány belső finansz. Szolg.pénzf. Nélküli bev V. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele % 1. Működési célra Felhalmozási célra % D. Költségv.hiány belső finansz.-t megh.összeg külső finansz.bev VI. Értékpapírok értékesítésének bevétele Működési célú bevételek Felhalmozási Felhalmozási célú bevételek célú bevételek VII. Hitelek felvétele és kötvénykib. Bevétele Működési célú hitel felvétele és kötvény kibocs Felhalmozási célú hitel felvétele (folyószámla hit.) Kiegyenlítő, függő D. Finanszírozási bevételek : V+VI.+VII % Bevételek : % Bevételek mind: % Önállóan műk. És gazd.intézményfinanszírozás miatt % Önállóan műk.intézményfinanszírozás miatt % Bevételek halmozódás nélkül: % 8 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

11 2.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi kiadási terve 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 1. Mórahalom városi önkormányzat A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások % 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások % 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül Műk.célú tám. kölcsönök Móra- partner kft Városfejlesztő Kft PH Centrum % Banat-Triplex Confinium EGTC % 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre Felhalm. Céú támogatási kölcs TCT-nek pályázat megelőlegezéshez % Móra-Tourist Kft Móraép Kft % Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft Mórahalmi Római Katolikus Egyházközség Lakosságnak kamatmentes kölcsön % Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % 2. Céltartalékok céltartalék % Városfejlesztő Kft % 9 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

12 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Móravital Kft % Móranet Kft % Móraép Kft % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás % Önállóan műk. És gazd. Intézménynek % Önállóan műk. Intézménynek % A. Költségvetési kiadások : % E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások 0 VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai % 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása Bérlakás hitel törlesztés % "Közkincs" hiteltörl % Kötvénybeváltás kiadása % E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII % Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : % közfoglalkoztatott létszámkeret , % Közalkalmazott és MT létszámkeret % 1. Mórahalom városi önkormányzat 2. Városi Sportigazgatóség A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások % A. Költségvetési kiadások : % 1. Mórahalom városi önkormányzat 3. Városi Fürdő A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

13 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Költségvetési létszámkeret % 2. Polgármesteri Hivatal A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Köztisztviselői létszám % Költségvetési létszámkeret 3. Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

14 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % Kiegyenlítő, függő, átfutó V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás A. Költségvetési kiadások : % Költségvetési létszámkeret % 4. Napközi-otthonos Óvoda A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás Függő átfutó A. Költségvetési kiadások : % Engedélyezett létszámkeret % ebből: pedagógus % 12 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

15 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% 5. Önkormányzati kiadások : A. Költségvetési Kiadások I. Működési Kiadások 1. Személyi juttatások % 2. Munkaadókat terhelő járulékok % 3. Dologi és egyéb folyó kiadások % 4. Egyéb működési kiadások Támogatásértékű működési kiadások % 4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 4.3. Társadalom,-szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás % 4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás % 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val % 2. Felújítási kiadások áfával Egyéb felhalmozási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások % 3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre % 3.3. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Belül Műk.célú tám. kölcsönök Városfejlesztő Kft Önkormányzatnak kölcsön visszat PH Centrum % Banat-Triplex Confinium EGTC % 1.2. Felhalm. Céú támogatási kölcs Támog.kölcs. Nyújtása, törl. ÁH. Kívülre Műk.célú tám. kölcsönök Felhalm. Céú támogatási kölcs TCT-nek pályázathoz % Móra-Tourist Kft Móraép Kft kölcsön % Városfejlesztő Kft Móra-Art Kft Móravital Kft Lakosságnak kamatmentes kölcsön % Mórahalmi Római Katolilus Egyházközség Homokh. Önk. Kistérségi Ter.f. Egyesülete kölcsön nyújtása % IV. Pénzforgalom nélküli kiadások Tervezett maradvány % 2. Céltartalékok kötelező céltartalék % Városfejlesztő Kft % 13 G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

16 2.sz.melléklet 2013.évi terv 2013.évimódosított 2013.I.félévi teljesítés Megnevezés tény eltérés teljesítés% Móravital Kft % Móranet Kft % Móraép Kft % V. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás % A. Költségvetési kiadások : % E. A költségvetési többlet felh.-hoz kapcs. Finansz. Kiadások VI. Értékpapírok vásárlásának kiadása Működési célú kiadás Felhalmozási célú kiadás VII.Hitelek törlesztése és kötvénybeváltás kiadásai % 1. Működési c. hiteltörl. És kötvénybeváltás kiadása Felhalmozási célú hitel törlesztés és kötvénybev. Kiadása "Közkincs" hiteltörl % Bérlakás hitel törlesztés % Kötvénybeváltás kiadása % OTP-nek hiteltörlesztés E. Finanszírozási kiadások : VI.+VII % Adósságszolgálat átvállalása 70% Kiegyenlítő, függő átfutó Kiadások : % Kiadás mind: % le: intézményfinanszírozás % le: intézményfinanszírozás % Kiadás halmozódás nélkül: % Költségvetési létszámkeret % közfoglalkoztatottakkal együtt PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE NYITÓ PÉNZKÉSZLET BEVÉTEL KIADÁS PÉNZMARADVÁNY - ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

17 3.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat költségvetésében szereplő pénzeszközátadások, egyéb támogatások évi költségvetési adatai Évi terv Évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% Pénzeszközátadás : % Működési c. pe. átadás ÁH-belül % ebből: Hulladék-gazdálkodási Társulás % Bordányi Belső Ellenőrzési társulás % TÁMOP-5.6.1B-12/ "Élmény pedagógia bűnmegelőzés pály. Pe.átad.Csm-i Rendőrs. 0 0 Mórahalom-Zákányszék Szennyvíz Társulás Homokháti Kistérség Többcélú Társulás 0 0 Homokháti Kistérség Többcélú Társulás % Müködési c. pe. átadás ÁH- kivül % Mezőségi Őrzőkör Alapítvány Erdélyi vice csángó kollégium tám % Homokháti jegyzők Egyesülete % TÖOSZ 50 Moldvai csángó magyarok keresztszülőprogram támogatása % Kerékpárosbarát Települések Országos Szövetsége % Homokháti Kistérségi Területfejlesztési Egyesület 0 0 Kemény Bertalan Falufejlesztési Társaság tagdíj % Városi Sportkör Mórahalom % Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete % Tömegsport Egyesület % Kistérségi Foci suli Egyesülete % Mórahalom város Önkéntes Kiemelten Közhasznú Tűzoltó E % Balneológiai Egyesület % Helyi Egyesületek támogatása % Rákóczi Szövetség % Viktória Sport Egyesület kötélugró csoportja (Úszó és Vizilabda Egylet) % Banat-Triplex ConfiniumEGTC MKEI-PDA SUSBANAT pályázat előkészítési költségeihez hozzájárulás % ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT % Móra-Tourist Információs és Szolgáltató Kft.TDM % TEAM-WORK Szociális Szövetkezet VÁROSFEJLESZTÉSI Kft MÓRAPARTNER Kft % MÓRAVITAL KFT MÓRANET KFT % MÓRAÉP Építő és Szolg.Kft G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

18 4.sz.melléklet Mórahalom városi Önkormányzat évi szociálpolitikai juttatások 2013.évi terv 2013.évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 80% Foglalkoztatást helyettesítő támogatás % 90% Rendszeres szociális segély % 90% Lakásfenntartási táogatás % Közgyógyellátási igazolvány % Ápolási díj Polgármesteri Hivatal : % ápdm. Ápolási dij méltányossági alapon % átm.s. Átmeneti segély pénzbeli felnőtt % Kamatmentes kölcsön % Átmeneti segély természetbeni % Átmeneti segély természetbeni 2012.évet érintő % Karácsonyi csomag % Karácsonyi csomag 2012.évet érintő % tem.s. Temetési segély % Köztemetés % Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás % Önkormányzat : % Mórahalom városi Önk. : % Ápolási díj nyugdíjjáruléka 0 0 0

19 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 5.sz.melléklet 1. Mórahalom városi Önkormányzat 228 HURO-1101/053/2.1.3 "CTORC" (Klebelsberg és Barmos Iskola felújítása) % 30 Könyvtár és Közösségi Ház energetikai fejlesztése % 237 Vidékfejlesztési Minisztérium Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése % FelújításÖsszesen DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) % 82 DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) áfa Móra-Sport Kft. törzstőke vásárlás % Alföld Víz Zrt törzstőke vásárlás % DAOP f Integrált Komplex Városközpont-rehabilitáció Mórahalmon" (Polg.Hiv.) 230 Országalma % 232 Szennyvíz II. ütem területvásárlások hrsz-ú Telek visszavásárlás % /28 hrsz-ú kivett tanya és szőlő megvásárlása % /5.hrszú. Vásártéri termőföld földvédelmi járulék % 6 Móradomb és Környéke 0406/114, 0254/32, 0254/30, 0254/31, 0254/9 hrsz-ú ingatlanok megvásárlása % 226 Naperőmű tervezése % 235 Homokkert Kft. visszasajtoló kútház épület vásárlás % 83 Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése % 83 Mórahalom, Röszke települések közötti kerékpárút építése áfa TÁMOP / Játék, mozgás, biztonság a Mh-i Óvodában % 79 Mórahalom Szegedi u. 6. sz. ingatlan megvásárlása (Masa Sándorné) % 82 Piaccsarnok trafórendszerének átépítése, Röszkei és Szövetkezeti u. közötti teröleten földkábel kiépítése % 59 Geotermal Communities (GeoCom) pályázat azonosító:( ig) % DAOP-3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi 70 k.) % DAOP-3.1.1/B sz. Belterületi gyűjtő úthálózat fejlesztése Mórahalmon (Móradombi 70 k.) ÁFA KEOP közvilágítás fejlesztése % 239 Sportcentrum talajm DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) % 50 DAOP F Szoc városrehab fejlesztések(fészek pályázat) ÁFA % 225 DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) % 225 DAOP Nevelési intézmények fejlesztése (ÓVODA) áfa HURO-1101/165/2.1.3 "VALLÁSI ÚTVONAL" % DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori 36 főgyűjtő I. ütem) % DAOP-5.2.1/A-11 Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése (Bástya sori 36 főgyűjtő I. ütem) áfa % Kistérségi startmunka eszközbeszerzés % 27 Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés % 27 Céltámogatás Eü. Gép-műszer beszerzés áfa % 224 HURO-11-01/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI. kerületi víztározó % 44 Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása % 44 Szent margit Egészségházban található orvosi rendelő tulajdonjog vásárlása áfa % 243 TÁMOP-5.6.1B-12/ "Élmény pedagógia bűnmegelőzés" pály % 242 Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése % 242 Vidékfejlesztési Minisztérium külterületi utak felúj. Gréder beszerzése áfa % 20 Eszközbeszerzés Önkormányzat Eszközbeszerzés Önkormányzat áfa HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken áfa Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei áfa % 31 Szent János térség szennyvízelvezető csatorna kiviteli tervei % Általános működést szolg.felh.ö.: % 32 Közművelődési érdekeltségnövelő önerő % 204 DAOP-4.1.2/B sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beépítése % 204 DAOP-4.1.2/B sz. Kistérségi Járó beteg Szakellátó Központ felső szint beép. Áfa % 240 Szentháromség szobor % TÁMOP / "Hunci Manó játszóház" pály % TÁMOP / "Hunci Manó játszóház" pály. Áfa % Városi Fürdő hőszivattyú pályázat önereje % 236 "Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás "Hűsítő kockák" pály. NOTEBOOK vás. Áfa G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

20 Mórahalom városi Önkormányzat 2013 évi költségvetés fejlesztési jellegű kiadási évi terv évi módosított 2013.I.félévi teljesítés MEGNEVEZÉS tény eltérés teljesítés% 5.sz.melléklet Szakmai tevékenység beruházása % Felhalmozási kiadások : % Ipari Park fejlesztéshez felh.c.kölcsön Móraépnek % Homokháti TCT-nek "DIGICOOP" PROJEKTHEZ TAGI KÖLCSÖN % TCT felhalmozási c. kölcsön % Szent László Kir. Plébánia visszatérítendő felh.c.tám % Városi Sportegyesületnek Szent János Térsége Spoirtcentrum megv. Vissza nem térítendő támogatás % Felh.c.tám. Visszafiz.Integr. Városközpont KEOP-1.3./ Mórahalom és térsége Ivóvíz minőségjavító program % Hulladékgazdálkodási Társulásnak felhalmozási célú pénzeszközátadás % Homokháti TCT-nek Tanyai Gondozási Központ önerő fedezete % Homokháti Önk. Kistérségi Területfejlesztési Egyesületének pályázati önerő % Bordány Község Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás % Gondozási Központ felújítás önerő biztosítás TCT-nek % KEOP Mh.Zszék szennyvízelvezetése és tisztítása II. ütem % HURO-1101/162/1.3.1 "ECOREHAB2" Bivalytelep létrehozása a Tanaszi -semlyéken pénzeszköz 96 átadás % 224 HURO-1101/102/1.3.2 "ESUWATER" (VI.kerületi Víztározó) pénzeszköz átadás % Önkormányzat lakástámogatás % Felhalmozási célú pe.átad.lakos.ö % Felhalmozási kiadások : % Felújítások és felhalmozások : % Mórahalom Városi Önkormányzat Városi Fürdő Trópusi cukrászda eszközbeszerzés % 10 eszközbeszerzés áfa % Felhalmozási kiadások : % - - : Polgármesteri Hivatal - - Iktatóprogram beszerzése % : % Felhalm.c.pe.átad. Zákányszéki szennyvíztiszt.társ-nak Lakáshozjutás támog. 63 Felm.: Tóth Menyhért Városi Könyvtár és Közösségi Ház TÁMOP A-11/ kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" % TÁMOP A-11/ kódszámú "Mesterségek - Kisműhelyek" Áfa Felhalmozási kiadások : % Önkormányzati Fejlesztések mind: FelújításÖsszesen Felhalmozási kiadások : % Felhalmozási célú pe.átad.kölcsön nyújtás % Fejlesztési kiadások Összesen: % G:\2013hiv\Ktanyagok\08ho\2013. I. féléves beszámoló

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Mórahalom Város Polgármesterétől

Mórahalom Város Polgármesterétől Mórahalom Város Polgármesterétől EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐTESTÜLET ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Előterjesztés Mórahalom város Képviselőtestülete részére Előterjesztő: Nógrádi Zoltán polgármester Iktatószám:

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

állapítja meg. Sonkád, december 16.

állapítja meg. Sonkád, december 16. SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2010. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 212. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 1 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról

1/2013. (II.15.) rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról 1/2013. (II.15.) rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II. 24.) rendeletének módosításáról Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 5/2013. (V.7.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Tömörd Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1055 1055 működési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki.

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzati hivatalra terjed ki. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (III. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 1/2012. (II. 16.) ÖR RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2014.(VI.25.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 5/2014.(II.20.) sz. önkormányzati rendeletének módosítására

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 1. sz. táblázat Sorszám 1.1. melléklet a 7/2014 (V.8.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím módosított 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete

Bekecs Községi önkormányzat. 12/2009.(VI.02.) számú rendelete Bekecs Községi önkormányzat 12/2009.(VI.02.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított LEKI és CÉDE

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft)

Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) 1. sz. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítése (eft) B E V É T E L E K Megnevezés Előirányzat-csoport / kiemelt előirányzat K I A D ÁS O K Módosított Teljesítés

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban

2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek E Ft-ban Lébény Város Önkormányzat 1. számú melléklet 2013. évi beszámoló pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi eredeti 2013.évi módosított 2013. évi teljesítés 1. Önkormányzat működési

Részletesebben

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147.

Intézményi működési bevételek összesen: B4 49.914. Közhatalmi bevételek összesen: B3 115.820. Önkormányzati működési támogatás összesen: 147. 1.sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önk. rendelethez Bevételi összesítő Rovatrend eft. Egyéb saját működési bevételek 38.417 Kiszámlázott termékek áfája 8.732 Kamatbevételek 2.500 Önkormányzati lakbér 265

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Költségvetési bevételek és kiadások 1..

Költségvetési bevételek és kiadások 1.. Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(II.25.) önkormányzati rendelete a 9/2012.(III.26.) rendelettel. a 12/2012.(IV.25) rendelettel, a 17/2012.(V.14.) 22/2012 (VIII.23.) önkormányzati

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A Képviselő-testület: Az önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 2. számú melléklet működési bevétel e Ft támogatás 29882 központi költségvetésből 29882 normatív állami hozzájárulás 8778 központosított

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 10. sz. melléklet Sorszám Bevételi jogcím Tervezett Tényleges 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897

1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 156 897 1. melléklet: Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételei -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban CÍM / ALCÍM 1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K 2014. évi tervezett ei. I. SAJÁT BEVÉTELEK

Részletesebben

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat

Címrend. Előirányzatcsoport. Kiemelt előirányzat Címrend 1. számú melléklet Cím Jogcímcsoport Jogcím Önkormányzat Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiadás (e Ft) Saját bevétel (e Ft) Támogatás (e Ft) Létszám előirányzat Kötelező feladat Össz.: 76212

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek

Önkormányzat működési bevételei Önkormányzati támogatások, kiegészítések Támogatásértékű bevételek Lébény Város Önkormányzata 1. számú melléklet 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege 1. oldal Bevételek Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi terv 2014. évi terv 1. Önkormányzat működési bevételei 205276

Részletesebben

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója

KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója KISLÉTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló első félévi beszámolója Kisléta Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992.évi

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról

7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról FOLYÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2014. (IV.29.) Önkormányzati Rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2013. (II. 15.) Önkormányzati Rendelet módosításáról Folyás Község Önkormányzat

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben