A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA"

Átírás

1 A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó BEMUTATKOZÓJA 1

2 Nevelési Tanácsadó 2

3 A kiadványért felel: Mucsi Katalin mb. igazgató Szerkesztette: Tábit Sarolta ig. helyettes Billesné Rácz Marianne Dibácziné Ambrus Enik Solti Imre Kiadja: XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó Budapest

4 Mottó: Én nem vagyok csodatév, soha senkit nem szabadítottam meg semmiféle betegségtl, csak megtanítottam az embereket arra, hogyan gyógyítsák meg magukat /Emile Coué/ 4

5 1. Bevezet Ezzel a bemutatkozó kiadványunkkal szeretnénk segíteni mindazoknak, akik a XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó mködésére, feladataira, szakmai munkájára kíváncsiak. Intézményünk gyermekpszichológiai és fejleszt pedagógiai profillal mködik, ahol térítésmentesen látjuk el a XVIII. kerületben lakó, és a kerület bármely nevelési-oktatási intézményeibe járó 3 18 éves korosztályt. Magasan képzett pszichológusok, gyógypedagógusok, pszichopedagógusok látják el a feladatokat, naponta változó rendelési beosztással. Célunk, hogy olyan összefoglaló kiadványt írjunk, amely tájékoztatja partner intézményeinket, szakembereket és a szülket egyaránt munkánk jellegérl, specialitásairól. Ebben a tájékoztatóban szerepl adatok a évi helyzetet tükrözik. Ezek aktualizálása, frissítése szükség szerint folyamatos lesz. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Pedagógiai Intézet munkatársainak kiadványunk nyomdai elállításban nyújtott segítségéért. Mucsi Katalin mb. igazgató 5

6 2. Intézményünk múltja Magyarországon 1972-ben, a 148/1972. Mveldésügyi Minisztériumi rendelet alapján jöttek létre a szervezetileg is önálló nevelési tanácsadók. Kerületünkben azonban már 1968-tól mködött nevelési tanácsadó jelleg rendelés, de kezdetben nem önállóan, hanem elször az iskolaorvosi hálózat keretében és a gyámhatóságon belül, aztán az akkori kisegít iskola épületében. Alapító okiratunk tanúsága szerint óta létezik a XVIII. kerületben szervezetileg önálló intézményünk, mint jogi személy. Sokszor kellett költözni: mködött a Nevelési Tanácsadó a Darus utcai Általános Iskola akkori melléképületében, a Lakatos úti (ma Eötvös) Általános Iskolában, a Bókay Általános Iskola melléképületében, az Ülli úton egy kertes villában. Itt volt elször külön szobája minden pszichológusnak és a vezetnek, és elször volt a helyiség az intézmény igényei szerint kialakítva. Innen azonban 1991-ben ismét költözni kellett, mert az önkormányzat más célra kívánta igénybe venni az épületet. Bizonytalanságban eltelt rövid idszak után a Kondor Béla stny. 15-ben, egy megsznt bölcsde nagyobb részét kaptuk meg. Innen egy év múlva megint költözni kellett, a Kondor Béla stny. 17-be ben költözött a Nevelési Tanácsadó jelenlegi helyünkre, a Kondor Béla stny. 10. szám alá, a Csontváry Általános Iskola udvarán lév külön épületbe. Hányatott sorsú intézményünk mködését az is nehezítette, hogy többször lebegett felettünk az összevonás és a megszntetés veszélye. Ezek a kísérletek azonban rendre kudarcba fulladtak, mert intézményünk a kerületben egyedülálló szolgáltatásrendszerrel alapfeladatokat látott el és lát el ma is. 6

7 Az els vezet Kígyós Éva pszichológus, t követte Zakariás Éva pszichológusi végzettséggel, majd Dr. Sósmezeyné Apor Katalin pszichológus gyógypedagógus. Ezután Semperger Jánosné kapott ideiglenes megbízást. A jelenlegi vezet Janovszki Gabriella, illetve Mucsi Katalin megbízott igazgató. A nevelési tanácsadókat országszerte társadalmi igény hozta létre, észlelve az egyre nagyobb számú tanulási és magatartási problémákat, melyeket az iskolák és óvodák már nem tudtak önállóan megoldani. Ezek diagnosztizálására, pszichológiai illetve pedagógiai megsegítés céljából szervezdött ez az intézménytípus. Kerületi vonatkozásban kiemeljük, hogy a Nevelési Tanácsadó több helyen és módon mködött, de mindig a kitzött célnak megfelelen, a mindennapok változása és a megújuló igények szerint. Újabb és újabb szakemberek és szakterületek kapcsolódtak be a szakmai munkába, így lehetett egyre hatékonyabban segíteni a gyerekeknek, szülknek, pedagógusoknak és egymásnak is. Kezdetben néhány pszichológus és családgondozó dolgozott nálunk. k végezték a vizsgálatokat és a pedagógiai jelleg megsegítést is. Az intézmény akkor vált a maihoz hasonló szerkezetvé, amikor a nevelési tanácsadó több munkatárssal bvült: több pszichológus és családgondozó állt munkába, és alkalmaztunk gyógypedagógusokat, pedagógusokat, valamint gyermekorvost és gyermekideggyógyászt is. Ez már komoly szakmai közösség, igazi team volt. Ehhez képest változást a legújabb idkben az jelentett, hogy a családgondozók helyett is inkább pszichológusokat és gyógypedagógusokat vettünk fel, hiszen a Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegít Központ ellátja a családgondozói feladatokat. Amióta Milotay doktor úr nyugdíjba vonult, gyermekorvos nem dolgozik nálunk. 7

8 Összefoglalva: a XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó hskorát helyi szinten hosszan tartó kezdeti nehézségek, mostoha tárgyi feltételek, végül fokozatos elfogadás és támogatás jellemezte. A napjainkban pedig új, másfajta nehézségekkel, kihívásokkal kell szembenézni ben már az EU-s elvárásoknak megfelelen az integrációs törekvéséket is támogatjuk diagnosztikus és terápiás munkánkkal. 8

9 3. Intézményünk felépítése és mködési rendje A XVIII. kerületi Nevelési Tanácsadó a nevelési tanácsadók országos (ezen belül budapesti) hálózatához, a pedagógiai szakszolgálatok rendszerébe tartozik. Fenntartója a XVIII. kerületi Pestszenlrinc-Pestszentimrei Önkormányzat, szakmai felügyeleti szerve az Oktatási Minisztérium. Szervezetileg önálló intézmény. Feladata a kerületben él és/vagy kerületi nevelésioktatási intézménybe járó 3-18 éves gyerekek, fiatalok és szüleik pszichológiai és pedagógiai segítése, valamint a kerületi nevelési-oktatási intézmények tevékenységének támogatása sajátos szakmai eszközeinkkel, diagnosztikus és terápiás jelleg munkánkkal. Intézményünk jelenleg (2005-ben) a Havanna lakótelepen, a Csontváry Általános Iskolával egy udvaron, a Pedagógiai Intézettel közös épületben található. Címünk: 1181 Kondor Béla stny. 10. Tel/fax: , Megközelítés: piros 136-os autóbusszal és a 19-es autóbusszal. Szolgáltatásaink a kerületben él, illetve kerületi intézménybe járó gyerekek és szüleik számára térítésmentes. Intézményünket a szülk és tanulók felkereshetik önkéntesen, valamint az óvoda, iskolai, orvos vagy egyéb intézmény (pl. Gyermekjóléti Szolgálat, Gyámhatóság ) javaslatára. Rendelésünket elzetes idpont egyeztetés alapján lehet igénybe venni. A korrekt kapcsolattartás része, hogy ha mi kérünk idpontváltozást, vagy ránk visszavezethet okok miatt a foglalkozás elmarad, errl a szült, a tanulót vagy az intézményt telefonon, szóban vagy írásban értesítjük, a legközelebbi idpontban megegyezünk. Hasonló esetben mi is értesítést kérünk. 9

10 Munkarendünkre tanévenkénti ciklikusság jellemz. Ennek optimális megtartásához kérjük az óvodák és iskolák együttmködését! Mindenki számára elérheten, váltott rendelési idben dolgozunk. Nyitvatartásunk: H-Cs: 8-18, P: 8-14 óra. Déleltt fként vizsgálatokat végzünk, és óvodásoknak tartunk foglalkozásokat, délután, pedig pszichoterápiás és fejleszt pedagógiai foglalkozások zajlanak. Szakalkalmazottaink pedagógusi közalkalmazotti státuszban, ennek megfelel munkarendben és óraszámban dolgozó, pszichológus, gyógypedagógus, pedagógus és gyermekpszichiáter végzettség szakemberek. Pszichológus, fejleszt pedagógus, illetve gyermekpszichiáter munkakörben dolgoznak. Munkájukat két adminisztrátor segíti. Beilleszkedési, tanulási, magatartási és egyéb pszichés problémákkal küzd, de épértelm gyerekekkel foglalkozunk. A sajátos nevelési igény (fogyatékkal él) gyerekek viselkedési és tanulási nehézségei jóval súlyosabbak, ezért ezeket a tanulókat további vizsgálatokra küldjük, ahol szükség esetén a nekik megfelel ellátást nyújtó speciális intézményrendszerbe irányítják ket. A terápiás lehetségek igénybevétele önkéntes, szüli vagy tanulói kérésre történik. Rendszeres, többnyire heti egyszeri elfoglaltságot jelent, a szülk tájékoztatását is magába foglalja, és számítunk a család aktív együttmködésére. 10

11 Mködésünk egyik lényeges eleme a team munka. Egy-egy gyerek minél teljesebb diagnózisa és sikeres terápiája érdekében több szakemberünk dolgozik együtt. A terápiás tevékenység aktív és tudatos részesei a gyermekek és a szülk. Célunk: egyre jobb együttmködés kiépítése a partner intézményekkel, a gyerekkel foglalkozó más intézményekben dolgozó szakemberekkel, érintettekkel. 11

12 12

13 4. Alapfeladataink és egyéb szolgáltatásaink Törvényileg meghatározott alapfeladataink: Tanulási, magatartási, beilleszkedési problémákkal küzd gyermekek vizsgálata, ezekrl szakvélemény készítése, javaslattétel A nevelési-oktatási intézmények által küldött, beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM) problémával rendelkez gyerekek vizsgálatait egész tanév folyamán végezzük. Ennek rendje a következ: az iskolák (óvodák) írásban, lehetleg erre rendszeresített kérdívünkön beküldik írásbeli kérelmüket. Ezeket mi a team megbeszélések alkalmával elosztjuk, az idpontról a szült az iskolán keresztül értesítjük. A nagyszámú vizsgálat miatt gyakran több héttel késbb tudjuk behívni a gyerekeket. Az elvégzett vizsgálat idpontjához képest 30 napon belül írásos szakvéleményt készítünk, amit az intézmény és (kérésére) a szül is megkap. Az iskola (óvoda) által hivatalosan kezdeményezett BTM vizsgálatokon a megjelenés kötelez! Ezekre a gyerekeket a szül kíséri. A pedagógiai vélemény aláírásával, valamint személyes jelenlétével a gondvisel jelzi beleegyezését a vizsgálat lefolytatásába. Kérjük ezzel kapcsolatban az óvodákat és iskolákat, hogy a törvényi rendelkezésnek megfelelen minden hivatalos vizsgálat iránti kérelmüket (BTM, minsítés alóli mentesítés) legkésbb április 30-ig juttassák el intézményünkbe! A határidn túl beérkezett kérelmeknek lehet, hogy csak a következ tanévben tudunk eleget tenni. 13

14 A vizsgálat idtartama kb. 3 óra. Két szakember: pszichológus és gyógypedagógus együtt végzi (amennyiben tanulási probléma nincs, egyedül a pszichológiai rész is elegend). Az alapos anamnézist általában a pszichológus veszi fel, amíg a gyógypedagógus a pedagógiai vizsgálatot végzi. Ez kiterjed a jelzett részképesség gyengeség mértékének megállapítására, és az okok feltárása céljából végzett kiegészít vizsgálatokra. Ezután, rövid pihent követen, pszichológiai vizsgálat következik. Ennek része: célzott beszélgetés a gyerekkel, intelligenciateszt, családrajz, projektív teszt, valamint szükség esetén kiegészít vizsgálatok. Amennyiben a kijelölt id minderre nem elég, a vizsgálatot másik idpontban folytatjuk. A szülvel eredményeinket és tapasztalatainkat mindig megbeszéljük, majd ezeket írásba foglaljuk, és elküldjük a vizsgálatot kezdeményez intézménynek és kérésére a szülnek is. Munkánknak ezt a részét a hatályos Közoktatási törvény pontja szabályozza (részletesen lásd. 6. fejezet). Az egyes tantárgyak, tantárgyrészek minsítése alóli mentesítést javasló (intézmények által írásban kezdeményezett) vizsgálatnak ugyanez a rendje. A hatályos Közoktatási törvény pontjának rendelkezései vonatkoznak erre. Természetesen a szül vagy a tanuló önmaga (a nevelési-oktatási intézmény javaslata, st tudta nélkül is) kérhet pszichológiai-pedagógiai vizsgálatot és bármilyen más szakellátást. Ezeket ugyanilyen komplex módon végezzük, de írásos szakvéleményt ekkor a szül kérésére, kizárólag az számára készítünk. 14

15 Iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése Minden tanévben visszatér alapfeladatunk az iskolaérettségi vizsgálatok elvégzése is. Ezek kérése szintén határidhöz kötött. A kérelmek beérkezésének határidejérl és feltételeirl az óvodákat januárban írásban tájékoztatjuk. Kérjük, olvassák el figyelmesen ezt a tájékoztatót, és csak az ott meghatározott, indokolt esetben küldjék a gyerekeket iskolaérettségi vizsgálatra! Kérdéses esetben az óvodákban dolgozó szakembereink készségesen adnak információkat. A vizsgálat idpontjáról a szült az óvodán keresztül értesítjük. Az óvoda által kért iskolaérettségi vizsgálaton a megjelenés kötelez! (Amennyiben a szül akadályoztatását jelzi, újabb idpontot adunk.) Eredményérl a szült, az óvodát és a körzeti iskolát tájékoztatjuk. Az iskolaérettségi vizsgálatot a szül is kezdeményezheti, ebben az esetben csak kap szakvéleményt. Az iskolaérettségi vizsgálatok általában februárban-márciusban délelttönként zajlanak, a véleményeket az iskolai beiratkozások eltt kiküldjük. Az iskolaérettségi vizsgálat célja eldönteni kérdéses esetekben, hogy a gyermeknek mi az elnyösebb: ha óvodában marad, illetve ha iskolába megy. A két leggyakoribb javaslat az általános iskolába beiskolázható, vagy a további óvodai nevelés. Szükség esetén javasolhatunk kis létszámú osztályt (az általános iskola pontos megnevezésével), illetve különösen problémás esetekben kérhetünk további diagnózist és javaslatot, többnyire a Szakérti Bizottságtól. A logopédiai osztályba történ beiskolázásra a logopédiai munkaközösségen belül Udvary Mária tehet javaslatot. Az iskolaérettségi vizsgálat kb. 2 órán át tart, és három részbl áll. A gyerekek elször csoportos feladatvégzésben vesznek részt, melyet egy szakemberünk vezet, kb. 6-8 kicsi számára. 15

16 Eközben munkatársaink anamnézist vesznek fel egyénileg a szülkkel. Ezután rövid pihent követen a vizsgálat egyéni részét végezzük. Ennek során minden olyan fbb készség, képesség szintjét felmérjük, ami az iskolai tanulmányok elkezdéséhez és sikeres folytatásához szükséges. A szülvel végül minden esetben megbeszéljük az eredményeket és javaslatainkat, és tájékoztatjuk fellebbezési jogáról. Szakvéleményeink szakmailag megalapozottak, objektívek, és a gyerek érdekeit tartják szem eltt. Javaslatunk kötelez érvény /14/1994. (VI. 24.) MKM. rendelet/. A gyerekek korrekciós és rehabilitációs foglalkoztatása és terápiája, a szülk és szükség szerint a pedagógus bevonásával. Pszichoterápiás és fejleszt-pszichopedagógiai foglalkozások vezetése (részletesen lsd. 5. fejezet) Gyámhatóság kérésére konfliktusos láthatási ügyek esetén szakvéleményt készítünk. Egyéb szolgáltatásaink Fontos, egyre inkább eltérbe kerül feladatunk a prevenció. (Lsd. részletesen 5. fejezet.) Több éve végezzük a kerület óvodáiban szeptember folyamán, az óvónk által kijelölt a nagycsoportos gyerekek szrvizsgálatát a tanulási zavarok megelzésére, és teszünk javaslatot részképességek fejlesztésére, pszichoterápiára. Az erre épül preventív terápiás foglalkozásokat az óvo- 16

17 dákban vagy intézményünkben tartjuk. A szrvizsgálatok elvégzésében minden szakemberünk részt vesz. Az óvodák együttmködését abban kérjük, hogy az óvónk gondolják át, kik azok a gyerekek, akiknek elzetes szrését (részképesség gyengeség, várható tanulási problémák szempontjából) indokoltnak tartják. Kérjük, a szülkkel írassák alá, hogy a vizsgálatokba beleegyeznek, mert szakemberünk ezt csak így végezheti el. Mi az eredményekrl és terápiás javaslatainkról röviden írásban (szóban igény szerint bvebben is) tájékoztatjuk az óvónket, és rajtuk keresztül vagy személyesen a szülket. Szeptember-október hónapban alakítjuk meg a csoportokat, és tervezzük meg az egyéni terápiákat és fejlesztéseket. Néhány éve elkezdtük az óvodapszichológusi, illetve fejleszt pedagógusi hálózat kiépítését. Ma már a legtöbb óvodában a helyszínen is dolgoznak szakembereink, néhány iskolában pedig pszichológusunk. Szándékunk az iskolapszichológusi hálózat kiépítése is. Ilyen módon nagy számban tudunk segíteni olyan gyermekeket, akik valamilyen okból nem tudnak eljutni Tanácsadónkba. Bár az iskolákban folyó fejlesztpedagógiai feladatok nagy részét az intézmények saját hatáskörükben, a Pedagógiai Intézet szakmai irányításával oldják meg, mégis nagy számban járnak hozzánk fejlesztésre iskolás gyerekek is. Szakvéleményeinkkel pedig minden esetben segítjük az iskolai fejleszt pedagógiai munkát. Az óvodában illetve iskolában a helyszínen dolgozó pszichológus zömében egyéni, illetve csoportos terápiát végez az önkéntesen, vagy pedagógusi javaslatra hozzáforduló gyermekekkel. Természetesen csak a szül beleegyezésével, lehetleg együttmködésével. Ezen kívül rendszeres megfigyeléseket végez az óvodai csoportokban, iskolai osztályokban. Szükség esetén hatékony segítséget nyújthat az egész közösséggel együtt dolgozva, pl. egy beilleszkedési probléma 17

18 megoldásában. A nevelmunkában konzultatív, illetve tanácsadói szerepben vesz részt. Segíti az óvoda/iskola és a család együttmködésének kialakítását. Feladataink közé tartozik még, hogy az óvodák vagy iskolák kérésére szakembereink részt vesznek szüli értekezleteken. Alkalmanként, igény szerint eladásokat, szakmai programokat tartunk a nevel testületeknek. Esetenként szülk részére is szervezünk csoportfoglalkozásokat. Vezet szakmai mhellyé válásunk fontos része, hogy vállalt feladatunk a pszichológiai, pedagógiai kultúra terjesztése, új módszerek megismerése és megismertetése, szakmai innováció és publikáció. Ehhez kapcsolódik, hogy évente szakmai konferenciát rendezünk a kerületben pedagógusoknak és érdekldknek. A munkánk alapjában gyermekközpontú és pszichológiai szemlélet. Egyszerre kíván pszichológiai megközelítést, hiszen a cél tartós pozitív személyiségváltozás elérése, de fontos a gyereket körülvev óvodai/iskolai, illetve otthoni környezet ismerete és a velük való szoros együttmködés. Ezért fontos szerepet kap a pedagógiai megközelítés is. 18

19 19

20 5. Prevenció, diagnózis és szakvélemény, terápiás lehetségek Prevenció A prevenció a tanulási-beilleszkedési-magatartási problémák kialakulásának, elmélyülésének megelzését, másodlagos pszichés rendellenességek és tanulási problémák kialakulásának, rárakódásának megakadályozását jelenti. Fontos része a szrvizsgálat, amely nem azonos az iskolaérettségi vizsgálattal. A szrést sszel, a kerületi összes óvodájában, az óvónk által kijelölt nagycsoportosok között végezzük. Célja, hogy a részképesség problémákat, egyes területek fejletlenségét, elmaradását még idben felfedezzük. Ez lehetséget ad arra, hogy a hátralev hónapokban (ha a gyerek óvodában marad még, akkor a következ tanévben is) céltudatos, intenzív fejlesztést vagy pszichoterápiát nyújtsunk. Többek között a következ részterületek szintjét mérjük: nagymozgások, finommozgások (grafomotoros készség), nyelvi kifejez készség, térben, síkban és idben való eligazodás, emlékezet, analógiás gondolkodás, észlelés pontossága. Képet kapunk olyan fontos pszichés tényezkrl is, mint az együttmködési készség, feladattudat, figyelem, kudarcfeldolgozás, motiváltság. Az eredményeket röviden írásba foglaljuk, megjelöljük a fejldésben elmaradt területeket, és javaslatot teszünk a részképesség fejlesztésre, illetve szükség esetén pszichoterápiára. Bár úgy gondoljuk, hogy ez egyértelm, mégis le kell írnunk itt, hogy a problémák, amit jelzünk, nem az óvodát, az óvónt, a szült vagy a gyereket minsítik, hanem egyfajta kiindulási alapot jelentenek a további munkához. Mert a preventív munka nagy része csak a felmérés után 20

21 kezddik. Óvodákban rendel pszichológus és gyógypedagógus szakembereink a helyszínen foglalkozásokat vezetnek egész tanév során azoknak a gyerekeknek, akiknek erre a teszt eredményei szerint szükségük van. Ez is team munka: eredményt igazán akkor tudunk elérni, ha szorosan együttmködünk az óvónkkel, szülkkel, az óvodában dolgozó többi szakemberrel (gyógytornász, logopédus), és az életkoruknál fogva is egyre tudatosabb gyerekkel. Több mint hét év felmérései, tapasztalatai bizonyítják, hogy ezek a preventív foglalkozások eredményesek. A kontroll adatok ugyanis a természetes érésnél jóval nagyobb mérték fejldést mutatnak. Az esetek nagy részében a foglalkozásokban részesült gyerekek részképesség problémái enyhültek, sokszor meg is szntek, és örömmel értesülünk arról, hogy sokan közülük sikeresen végzik az iskolát. Fontos tehát, hogy elmaradás esetén általában nem elég az, hogy a gyermek óvodában marad még egy évig. Akkor igazán nyereség számára az az egy tanév, ha közben a szükséges, javasolt szakellátásokat megkapja. Erre akkor is lehetség van, ha az óvodában nem dolgozik kint szakemberünk (kevés ilyen óvoda van már). A Nevelési Tanácsadóban is fogadják szakembereink az óvodás gyerekeket, telefonos egyeztetés alapján. A prevenciós tevékenységek közé tartozik nagycsoportban és 1, 2. osztályokban a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia veszélyeztetettség megállapítása. Ezek kezelését vállaljuk intézményünkben, vagy szakvéleményünkkel az iskolai fejleszt pedagógus munkáját segítjük ilyen probléma esetén. Pszichológusaink sokszor elérik azt, hogy az idben hozzájuk kerül, különböz pszichés zavarokkal küzd óvodás gyerekek problémái enyhülnek, vagy megsznnek, mire a gyerek iskolába kerül. Ez mindig a család többi (fleg felntt) tagjának együttmködését, problémákkal való szembesülésektl, változásoktól sem mentes, mély, aktív és szinte bels önismereti munkáját 21

22 feltételezi. Az idben kiszrt, megfelel ellátásban részesül gyerekeknél elérhet, hogy hátrányuk ne fokozódjon azzal, hogy másodlagos pszichés és tanulási problémák rakódnak az alapproblémára. A tanulási, beilleszkedési, magatartási problémákkal küzd tanuló ugyanis magára hagyva egyre inkább lemarad, egyre több kudarcot él át. Erre számtalan módon reagálhat: daccal, szembefordulással, tanulási kedvének elvesztésével majd motivációs bázisának további sérülésével, szorongással, agresszióval, fantáziavilágba meneküléssel, pszichoszomatikus tünetekkel, iskolakerüléssel, hazudozással, apátiával, kétségbeesett figyelemfelkeltésként rendbontással. Ezzel tovább nehezíti önmaga, társai és a vele foglalkozó felnttek helyzetét. Ezek a kirívó magatartásformák rögzülhetnek, a tanulási problémák is tovább mélyülnek, és ezzel a fiatal sorsa megpecsételdhet. Ezt megelzni sokkal könnyebb és eredményesebb, mint utólag korrigálni. Ezért fontos a prevenció, ami intézményi profilunkhoz tartozik, és munkánk kiemelt, egyre nagyobb szerephez jutó része. Diagnózis és szakvélemény Munkánk nélkülözhetetlen része a diagnózis felállítása, hisz ez az alapja és kiindulópontja rehabilitációs és terápiás munkánk megtervezésének, lefolytatásának. Illetve ez alapján tudunk javaslatot tenni más szakember (pl. iskolai fejlesztpedagógus) számára a gyermekkel való foglalkozáshoz. A diagnózisalkotásban a problémától függen vesznek rész munkatársaink: pszichológus és/vagy fejlesztpedagógus, egyes esetekben szükség szerint gyermekpszichiáter is. A már említett szi óvodai szrvizsgálatok kivételével (melyeket kevés kivétellel az óvodákban vég- 22

23 zünk) a diagnosztikai munka intézményünkben zajlik. A vizsgálatokat (amint ezt a 4. fejezetben is jeleztük), kérhetik önkéntesen a szülk, ebben az esetben csak k kapnak szóban vagy írásban visszajelzést. Gyakoribb azonban, hogy a vizsgálatot az intézmények hivatalosan kérik, javasolják. Amennyiben a vizsgálatot az intézmény írásban kezdeményezi, elssorban számukra adunk írásbeli szakvéleményt. Természetesen a szült is tájékoztatjuk, szóban minden esetben, kérésére írásban is. A vizsgálatok mindegyikéhez szükséges a szül írásos beleegyezése. Diagnosztikus munkánk sokrét, ezekrl korábban részletesen írtunk: Nagycsoportos óvodások szrvizsgálata Iskolaérettségi vizsgálatok Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzd gyerekek vizsgálata (BTM) Minsítés alóli mentesítést kezdeményez vizsgálat Vizsgálatok szüli kérésre bármilyen pszichés vagy tanulási probléma esetén Egyéb vizsgálatok, pl: gyámhatósági kérésre láthatási ügyekben A szakvélemények mögött tehát team munka, komoly elméleti és gyakorlati diagnosztikus ismeretrendszer van. Kiemeljük benne az anamnézis fontos adatait (a titoktartási kötelezettséget figyelembe véve), leírjuk az elvégzett pszichológiai vizsgálatokat, ezek eredményeit, a pedagógiai vizsgálat részeit és ezek eredményeit. Mindezt diagnózis, összegzés és javaslat zárja. Szakvéleményünk szakmailag megalapozott, értheten megfogalmazott, a gyerek állapotát hen tükrözi, okfeltáró és használható javaslatokkal zárul. Itt kell megjegyeznünk, hogy a szakvélemény egyes megállapításai között lehetnek látszólagos ellentmondások (pl. átlag feletti intelligencia 23

24 és súlyos tanulási probléma), mégis ezek nem zárják ki egymást, hanem egyidejleg létezk és jelenlevk lehetnek. Terápiák A prevención, a diagnosztizáláson, a szülk és pedagógusok segítésén kívül fontos feladatunk a pszichoterápiás és a fejleszt-pszichopedagógiai munka. Pszichoterápia Pszichológusaink a legkülönbözbb lelki eredet problémák esetén tudnak segíteni: agresszió, szorongás, kirívó viselkedési problémák, kapcsolati, önértékelési zavarok, kényszeres tünetek, dadogás, elektív mutizmus, éjszakai bevizelés, gyászfeldolgozás, pszichoszomatikus tünetek (pl. fejfájás), stb Gyakran a tanulási nehézségek hátterében is fellelhetk pszichés feszültségek. Többféle terápiás módszert alkalmaznak a háttérben meghúzódó okok feltárására és a tünetek kezelésére. A foglalkozások leggyakrabban egyéni formában zajlanak: játékterápia, feltáró verbális terápia, viselkedés terápia, kognitív terápia, relaxációs módszerek. Elször a szülvel folytatunk beszélgetést (els interjú), melyben tájékozódunk a problémáról, a gyermek eddigi fejldésérl, a családi viszonyokról. Majd általában heti egy alkalommal zajlanak a terápiás foglalkozások. A szülkkel rendszeres konzultációt tartunk, mert a probléma megoldása csak velük szoros együttmködésben, gyakran gondolkodásbeli, érzelmi áthangolódásuk során történhet. 24

25 Szervezünk csoportterápiákat is: pszichodráma, önismereti csoport, bábcsoport, kreatív mvészetterápia. Lehetség van családterápiára, melyen az egész család együtt vesz részt, így a családon belüli kommunikációs, kapcsolati nehézségek hatékonyabban javíthatók. Fejleszt pedagógiai foglalkozások A fejleszt foglalkozásokat gyógypedagógus-pszichopedagógus szakemberek tartják. Többféle terápiás eljárást alkalmaznak pl: Iskolára elkészít komplex képesség fejlesztés Szenzomotoros koordinációt fejleszt, szenzomotoros integrációt segít mozgásterápiák elemei (Ayres, Delacato) Meixner-féle diszlexia megelz és korrekciós program Diszgráfia korrekciója Diszkalkulia korrekciója Figyelemkoncentráció, emlékezet fejlesztése Beszédészlelés -beszédértés fejlesztése Ritmusérzékelés, sorrendiség észlelés fejlesztése zenei módszerekkel Drámapedagógia Tanulás-módszertani segítség fels tagozatosoknak 25

26 Fejleszt pedagógiai foglalkozásokat vezet gyógypedagógus szakembereinket tanulási probléma (vagy annak eljelei) esetén érdemes keresni. Terápiás munkánk komplex megközelítést, pszichológiai szemléletet, pszichológiai és pedagógiai felkészültséget, kreatív és önálló hozzáállást, kiemelkeden jó kapcsolattartási készséget kíván. Már az els foglalkozások során megállapodunk a terápia céljaiban, várható idtartamában, betartandó szabályaiban, és abban, hogy mit várunk és milyen együttmködést kérünk egymástól. Ez a szóbeli szerzdést minden terápiás munka kezdetén megkötjük a terápia minden résztvevjével. Ez a titoktartást is magába foglalja, és különös érzékenységgel kell kezelniük intézményben dolgozó munkatársainknak. 26

27 6. Mködésünk törvényi háttere Alapfeladataink meghatározását tartalmazzák, és mködésünket szabályozzák a következ törvények, rendeletek, dokumentumok. A Magyar Köztársaság Alkotmánya , 2., 3.: tanuláshoz, mveldéshez való jog biztosítása mindenki számára. XXIII. sz. Közalkalmazotti törvény évi LXXXIX. sz. Közoktatási törvény és ennek módosításai /legutóbb 2003-ban módosították/. Ennek pontja alapján mondják ki a Nevelési Tanácsadó szakemberei, amennyiben a vizsgálat eredményei ezt indokolják, hogy a tanuló jogosult külön rehabilitációs célú foglalkoztatásra /BTM vizsgálat/. Az egyéni és kiscsoportos fejlesztésre, felzárkóztatásra vonatkozó jogszabályok a közoktatás egészére vonatkoznak, és érvényesek az óvodás gyerekekre is. Szakmai kérdés annak eldöntése, hogy mennyi ideig, milyen foglalkoztatásra van szükség. A Nevelési Tanácsadó mindaddig, amíg a rehabilitációs célú foglalkoztatás fennáll, a tanuló fejldését az els vizsgálatot követ második évben, ezt követen háromévenként felülvizsgálja (14/1994. MKM rendelet, pont). Ezt az adott oktatási intézmény kíséri fegyelemmel és kérelmezi a kontroll vizsgálatot. A hatályos Közoktatási törvény bekezdése kimondja, hogy egyes tantárgyakból, tantárgyrészekbl a tanuló teljesítményének értékelése, minsítése alóli mentesítést javasolhatja a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye. A vizsgálat indítható az iskolai oktatás 1-6 évfolyamán január 31-ig bármikor, azt követen csatolni kell az iskola igazgatójának egyetért nyilatkozatát a 14/1994. MKM rendelet és 4. bekezdése szerint. Megjegyzend, hogy a K.t

28 bekezdése alapján az értékelés, minsítés alóli mentesítés a tanuló jelents részképesség elmaradása esetén érvényesíthet. A törvény kiemelten hívja fel az intézmények figyelmét az általános iskolák 1-4. évfolyamain tanuló kisdiákok szrésére, a Nevelési Tanácsadó által elvégzett vizsgálatokra, hogy minél több tanuló megkaphassa a személyre szabott pszichológiai-fejleszt pedagógiai megsegítést (Kt pont). A jogszabályok lehetvé teszik a szükséges megsegítést óvodától egészen a 10. évfolyamig. Munkánk tartalmi részét, feladatainkat meghatározó fbb dokumentumok tehát: XXXIII. sz közalkalmazotti törvény, az 1993.évi LXXXIX. sz. Közoktatási törvény 14/1994. MKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról. 28

29 29

30 7. Szakembereink, küls és benti rendelések Szakembereink közül sokan tanulnak tovább, többen több diplomások, képzettségük magas színvonalú, érdekldk, a legkülönbözbb képzésekre járnak. Lelkesek, új módszerek iránt fogékonyak. Célunk a jelenlegi munkatársakból állandó szakembergárda stabilizálása. Vannak olyan munkaterületek, melyek végzésében minden szakember egyformán részt vesz (kivéve pszichiáterünket). Ilyen pl. az iskolaérettségi vizsgálat és az szi óvodai szrés. A munka többi része különbözképpen oszlik meg a szakembercsoportok között. A pszichológusok jellemzen a vizsgálatok pszichológiai részét és a pszichoterápiákat végzik. A gyógypedagógusok a vizsgálatok pedagógiai részét látják el, és fejleszt foglalkozásokat vezetnek. Az óvodapszichológusi, illetve fejleszt pedagógusi hálózat kialakulásával létrejött a helyileg a Tanácsadóban dolgozó benti és a helyileg az oktatási-nevelési intézményben dolgozó küls szakemberek két csoportja. A benti pszichológusok váltott rendelési idben a Nevelési Tanácsadóban dolgoznak, igény szerint alkalmanként látogatják a körzetükbe tartozó intézményeket. A benti gyógypedagógusok nagyobb részben a Tanácsadóban rendelnek, ezenkívül heti egy déleltt során pedig egy adott óvodában fejlesztenek. A küls szakemberek zömében óvodai illetve, iskolai helyszínen, terepen látják el munkájukat. Emellett heti egy alkalommal részt vesznek a Tanácsadó team megbeszélésein, valamint egy déleltt során intézményünkben vizsgálatokat folytatnak. A benti pszichológusok között az iskolákat és óvodákat elosztottuk, rendelésük körzetesített. Attól függetlenül, hogy az óvodában vagy iskolában dolgozik- e küls szakemberünk, vala- 30

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A

Az Addetur Alapítványi. Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) ÉS A 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel.: 445-05-35 Tel./Fax: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu /2010. Az Addetur Alapítványi Gimnázium és Szakképz Iskola INTÉZMÉNYI MINSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA ÉS A FELNTTKÉPZÉSI

Részletesebben

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. Tel./fax: (42) 311-815 E mail: buzaszemovi@gmail.com A BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. szeptember AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 5 I.

Részletesebben

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 4 sz. MELLÉKLET A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási magatartási - beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt,

Részletesebben

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra

Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés. Katona Nóra Iskolapszichológiai hálózat, integrált oktatás és fejlesztés Katona Nóra - 2 - I. Ki az iskolapszichológus és mi az iskolapszichológia 3 I.1. A definíció szintjén 3 I.2. Jelenlegi kihívások a magyar rendszerben

Részletesebben

1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban

1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban 1_9. Janovszki Gabriella Gyógyító munka a XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban Tartalom: 1. A XVIII. Kerületi Nevelési Tanácsadó múltja 2. A Nevelési Tanácsadó működésének

Részletesebben

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ

SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ SZAKMAI AJÁNLÁS AZ ISKOLAPSZICHOLÓGUSI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSÁHOZ Budapest, 2009. - 1 - BEVEZETŐ A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 16. b)

Részletesebben

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint:

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint: Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szívedben, éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) A Szatmári

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja

Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Kiemelt figyelmet, kiemelt bánásmódot igénylő gyermekek, pedagógiai programja Sajátos nevelési igényű gyermek Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek Kiemelten tehetséges gyermek

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzatot

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÁTDOLGOZÁS 2014 BEVEZETÉS... 2 AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSE... 2 AZ INTÉZMÉNY TÖRTÉNETE... 2 MUNKÁNKAT BEMUTATÓ, SZEMLÉLETÜNKET TÜKRÖZŐ PUBLIKÁCIÓINK,

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek

Iránytû. Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Autisták Országos Szövetsége 2009 Iránytû Információs csomag autizmussal diagnosztizált gyermekek szüleinek Harmadik, javított

Részletesebben

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Báthori Adél Lőrinczné Kovács Terézia Somorjai Ágnes Székelyné Kárpáti Ildikó sulinova Közoktatás-fejlesztési

Részletesebben

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak

TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK. Útmutató a szakértõi bizottságoknak HORVÁTH MIKLÓS TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK INTEGRÁLT NEVELÉSE-OKTATÁSA Útmutató a szakértõi bizottságoknak A tanulási akadályozottság fogalma Bár az utóbbi idõben elég sok cikk, tanulmány foglalkozik

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006.

SZAKDOLGOZAT. Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. SZAKDOLGOZAT Csóka Ágnes PR szakreferens szak 2006. ATALANTA Távoktatási Központ SZAKDOLGOZAT MI KÖNE, HA VOLNA? AZAZ EGY CIVIL SZERVEZET PR STRATÉGIÁJA Készítette: Csóka Ágnes Konzulens tanár: Morva Gábor

Részletesebben

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja

A Soproni Széchenyi István Gimnázium Pedagógiai Programja A Pedagógiai Programja I. BEVEZETÉS Iskolánk alapítása a magyarországi oktatásügy XIX. század közepi újjászületéséhez kapcsolódik. Ekkor jelent meg az igény soproni polgárság körében, hogy gyakorlatias

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u.

Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű. Gyermekek Fejlesztéséért. Kiemelten Közhasznú Alapítvány. 2051 Biatorbágy Arany János u. Dr. Vass Miklós Alapítvány a Megváltozott Fejlődésmenetű Gyermekek Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Alapítvány 205 Biatorbágy Arany János u. Számlaszám: AXA bank-700009-57986 Képviselő: Surányi Kornél

Részletesebben

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 1 Az emberi erőforrások minisztere /2012. ( ) EMMI r e n d e l e t e a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz

Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz Szakmai ajánlások pszichológusoknak a tehetséggondozáshoz GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja

A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. Az iskola nevelési programja A ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2011. A. Az iskola nevelési programja 1 P R E A M B U L U M AZ ISKOLA HIVATALOS ELNEVEZÉSE: Zipernowsky Károly AZ ISKOLA FENNTARTÓJA

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK INTEGRÁLT OKTATÁSÁRA VALÓ ÉRZÉKENYÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK TÁMOGATÁSA ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VIDONYINÉ SÓLYMOS RITA NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM 2010. Bevezető...

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben