István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, az egyházat és a kereszténységet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, az egyházat és a kereszténységet"

Átírás

1 XX. évfolyam 8. szám Jánoshalma augusztus Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe A finn-ugor nyelvcsaládhoz tartozó, a finnekkel és észtekkel rokon magyarság az Ural vidékérõl indulva több évszázados, gyakori harcokkal nehezített vándorlás utána a IX. század utolsó évtizedében érkezett a gyér szláv és avar népességû Kárpát-medencébe. Elõdeink úgy vélték, hogy a Kárpátok hegykoszorúja megfelelõ védelmet nyújthat a külsõ támadások ellen, s a térség kedvezõ természeti adottságai: a halban gazdag nagy folyók, a kiterjedt erdõségek, a dús legelõk és a bõven termõ szántóföldek végleges otthont biztosítanak a mintegy félmilliónyi magyarnak. Ez a honfoglalás azonban nem jelentette a törzsi-nemzetségi szervezetben élõ, pogány istenekben hívõ lovas-pásztor nép életmódjának teljes feladását. Fennállt annak a veszélye, hogy a magyarság hasonlóan a népvándorláskori népekhez hamarosan felmorzsolódik, beolvad más népekbe, és eltûnik a történelem színpadáról. A honfoglalást vezetõ Árpád fejedelem (-907) leszármazottja Géza fejedelem (-997) felismerte, hogy a magyarság csak úgy maradhat fenn, ha békés megegyezésre törekszik I. Ottó német-római császárral, kapcsolatokat keres a kereszténységgel és a nomád életmódról áttér a földmûvelésre. Géza ezért német hittérítõket kért, I. Ottó német-római császárnak területi engedményeket tett, s házassági kapcsolatok révén a szomszédos országokkal jó viszonyt alakított ki. A változást ellenzõ magyar törzsfõkkel pedig kemény kézzel számolt le. Fia, Vajk ( ) megkeresztelkedett, folytatta apja politikáját, és 1000-ben István néven királlyá koronáztatta magát. István három helyrõl kérhetett koronát: a keleti kereszténységet megtestesítõ bizánci császártól, a német-római császártól és a pápától. Mivel István a nyugati kereszténységhez akart csatlakozni, s nem kívánt a világhatalmi terveket fontolgató német-római császárság függõségébe kerülni, ezért II. Szilveszter római pápától kért és kapott koronát. Ezzel egyúttal elismerte a pápai hatalom jelentõségét is. István célja az volt, hogy a nemzetségekre tagolódó magyarságból és az ország egyéb akóiból erõs központi hatalom irányítása alatt nyugati mûveltségû, független, keresztény államot alapítson. Mindezek megvalósításához a legfontosabb lépés a magánbirtok intézményének megteremtése volt. Fegyveres harcban végérvényesen legyõzte a régi berendezkedést fenntartani akaró utolsó ellenfeleit és birtokába vette az ország földterületének közel kétharmadát. A többit az egyháznak, a hozzá hûséges nemzetségfõknek és a fegyveres segítséget nyújtó német lovagoknak adományozta. Ezzel István Király szilárd hatalomra tett szert, s megszilárdította az ország belsõ helyzetét. A királyi birtokokat nyugati mintára királyi vármegyékbe szervezte. Központjaikba egy-egy várat építtetett, ahonnan megbízható emberei irányították a vármegye életét. A gazdasági élet és a fegyveres erõk legnagyobb része így közvetlenül a király ellenõrzése alá került. A kereszténység felvételét német és olasz hittérítõk segítségével hajtották végre. Az egyházi szervezet 10 püspökség és az önálló esztergomi érsekség megalapításával valósult meg. Az egyházszervezet mellett a szerzetesrendek is hamarosan meghonosodtak Magyarországon. A kereszténység felvétele rövidesen számos területen éreztette hatását. Ezek közül a legfontosabb a keresztény mûveltség rohamos térhódítása és a nyugati írásbeliség meghonosodása volt. István király az új szervezetet és rendet törvényeivel erõsítette meg. Ezek elsõsorban a magántulajdont, a köznyugalmat, az erkölcsöt, az egyházat és a kereszténységet védelmezték ban bekövetkezett halálakor Magyarország egy fiatal, életképes, a nyugati társadalmakhoz közeli erõs és független ország volt. István királyt halála után néhány évtizeddel, 1083-ban szentté avatták, ettõl kezdve Szent István napján, augusztus 20-án, az akkori királyi székhelyen, Székesfehérváron a magyar királyok törvénynapot tartottak, s ott minden eléjük járuló alattvalójuk panaszát meghallgatva, személyesen intézkedtek és bíráskodtak. Ezt követõen évrõl évre, a nagy számban összegyûlt sokaság együtt hajtott fejet királyával a nagy király sírja és ereklyetartóban õrzött jobb keze a Szent Jobb elõtt, így emlékezve Szent Istvánra. Az évszázadok múltán a törvénynap elvesztette közjogi jelentõségét, a király személyes bíráskodását a királyi kúrián való ítélkezés rendszere váltotta fel. A törvénynapi országos gyülekezet helyébe a rendi országgyûlés lépett, s az ország központja Székesfehérvár helyett Buda, majd 1873-tól Budapest lett. A nemzet azonban augusztus 20-án továbbra is eljárt tiszteletadásra az államalapító király székesfehérvári sírjához. Szent István napja nemzeti ünnep lett, s az maradt nagyon sokáig. Csak az állampárt bukása, az évi szabad és demokratikus választások, és az ezzel járó rendszerváltozás után vált lehetõvé, hogy augusztus 20-a államalapító Szent István ünnepeként ismét nemzeti ünnepeink sorába kerüljön. A Szent István-i életmû vizsgálata azt mutatja, hogy az elsõ magyar király nagy egyéniség, minden megnyilvánulásában konstruktív és reális, keresztény szellemû, reformer uralkodó volt. Legnagyobb történelmi érdeme a magyarság fennmaradását biztosító döntése a Nyugathoz, Európához történõ csatlakozás volt. Szent Istvánban, államalapító királyunkban a magyar nemzet új életútját kijelölõ alkotó egyéniséget, minden idõk legnagyobb magyarját tiszteljük. Jánoshalma Város Önkormányzata Tisztelettel meghívja a augusztus 20-i Államalapítási ünnepségre és a Díszpolgári cím átadására a Honvéd Kaszinó Nagytermébe Program 10 óra Ünnepi szentmise a Szent Anna Római Katolikus Templomban 11 óra Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselõtestület ünnepi ülése a Honvéd Kaszinóban Ünnepi beszédet mond: Rapcsák András polgármester Irodalmi, zenei mûsor Jánoshalma Város Díszpolgára Posztumusz cím átadása Rendkívüli ülés Meghívó A Képviselõ-testület július 7- én este rendkívüli ülést tartott. Az ülésen 15 képviselõ volt jelen. A napirend megállapításakor Rapcsák András polgármester javaslatára a nyílt ülésre tervezett három napirendi pontból az egyiket zárt ülésre tették a képviselõk szavazataikkal. Ennek megfelelõen nyílt ülésen döntöttek a képviselõk a es számú testületi határozat módosításáról és a közmûvelõdési feladatok ellátásáról. Zárt ülésen Díszpolgári és Jánoshalmáért cím adományozásáról döntöttek. Döntöttek a képviselõk a rendszeres gyermekvédelmi támogatás, illetve közgyógyellátás iránti fellebbezésrõl. Szóbeli elõterjesztés alapján döntöttek a képviselõk a Lajtha László Mûvészeti Kht. ügyvezetõjének megbízásáról. a Szüreti Napok 2005 Rendezvényeire Jánoshalma, szeptember Program: szeptember 16. (péntek): Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás. Helye: Gazdakör székháza (Jánoshalma, Bernáth Zoltán u.7.) A kiállításon a részvétel díjtalan! Kiállítás megnyitása: de. 10 óra (A kiállítás óráig tart nyitva.) 11 órakor szüreti felvonulás: utána szüreti ételek kóstolója lesz a Gazdakör székházának udvarán. Bõvebben a 4. oldalon.

2 2. oldal HUNYADI NÉPE augusztus A Képviselõ-testület június 23-i ülésén az oktatási törvény alapján döntött az indítható általános és középiskolai osztályok és óvodai csoportok számáról. Képviselõ-testület döntése értelmében a 2005/2006 tanévben a Hunyadi János Általános Iskolában újonnan induló osztályok számát 4- ben (kettõ hagyományos tantervû, kettõ úgynevezett zsolnais), a speciális tagozaton pedig 1 csoportban határozta meg. A 2005/2006-os tanévben induló napközis csoportok számát: - az alsó tagozaton: 4 tanulócsoportban, a sajátos nevelési igényû tanulók tagozatán: 1 csoportban határozta meg. A Radnóti Miklós Gimnázium és Informatikai Szakközépiskolában a Osztálylétszámokról két induló osztály közül az egyik a hagyományos kilencedik (elsõ) gimnáziumi, a másik pedig az úgynevezett nulladik évfolyam. Ez utóbbi osztályban a nyelv és informatika oktatás a domináns. A tervek szerint szeptember elsejétõl a 9. osztály létszáma 32, a 9.N, nyelvi elõkészítõ osztályé 22, a 10. osztályé 34 és a 10.N osztályé 28 fõ lesz. dr. Fekete Imréné igazgató asszony arról tájékoztatott, hogy június 23-ig a 9. nyelvi osztályba 20 tanuló iratkozott be. A 10. osztályban pedig elõfordulhatnak bukások, így a végleges létszám csak az augusztusi pótvizsga után alakul ki. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsõde vezetõje arról tájékoztatott, hogy az óvodai és bölcsõdei beiratkozás eredménye, valamint iskolát még nem kezdõ 7 éves korú gyermekek számának alakulása, szükségessé teszi továbbra is a 12 óvodai csoport mûködtetését. 2005/2006-os nevelési évben a gyermekcsoportok létszámai következõként alakulnak Radnóti utcai óvodában egy csoportban 25, négy csoportban és a egy csoportban 21 fõ lesz a csoport létszáma Petõfi utcai óvodában az 1. csoportba 20, a 2. csoportba 19 és a 3. csoportba 19 gyerek iratkozott be. Batthyány utcai óvoda mindhárom csoportjába gyermeket írattak be a szülõk. A három tagóvodában az óvodapedagógusok tehát összesen 256 gyermek nevelését, tanítgatását kezdik, illetve folytatják a tanévkezdéstõl, összesen 12 csoportban. Rekonstrukció a Radnóti Miklós Gimnáziumban Fõttek a birkák A gimnázium felújítására ebben az évben minisztériumi pályázati úton összességében mintegy 27 millió forintot tudtunk költeni- nyilatkozták lapunknak. Ezek a munkálatok a következõk: - Lapostetõk hõ- és csapadékvíz elleni szigetelés, bádogszerkezetek cseréje - Fõépületben mintegy 80 darab ablak nyílászáró cseréje modern mûanyag ablakokra - Elektromos hálózat (informatikai rész) felújítása és cseréje. - Tornaterem padozatának korszerû sportpadlóra való cseréje Kivitelezõk: - Poli-BIT Szolgáltató Kft. - Rittgasser és Müller Építõipari és Ablakgyártó Kft. Baja - Piramis TRADE BAU Kft., Takács István Jánoshalma. A munkálatokat mûszakilag Pippan Pongrác felügyelte. A teljes rekonstrukció befejezésének határideje: augusztus 30. A közelmúltban Kéleshalmán falunap keretében birkafõzõ versenyt rendeztek. A szakemberekbõl álló zsûri Szakál Lajos vezetésével Balogh József fõztjét ítélte a legjobbnak. Versenyen kívül mindenki azt amit fõzött meg is ehette. a község központjában lévõ parkban. Szoborszentelés Jánoshalmán megújulva szolgálja a betegek és gondozottak lelki megnyugvását a Pelikán Kht. udvarán felállított Máriaszobor. A kecskési templomból bekerült ereklye többek között Ádám György, Ádám Márta és Takács István munkájának, segítségének köszönhetõen került új helyére. A szobrot Rónaszéki Gábor plébános áldotta meg. bs Szent Anna búcsú Vasárnap búcsú volt Jánoshalmán. Szent Anna ünnepén külön kiemelt figyelmet szenteltek a nagyszülõk köszöntésére. A szentmise végén minden nagymama annyi szelet csokoládét kapott amenynyi unokája van. Felvételünkön újmisés Nagyidai Zsolt káplán is segít a csokik kiosztásába, aki ezen a szentmisén ismertek meg a legtöbben Jánoshalmán Hétfõn,a búcsú másnapján sokan Kunfehértón kerestek felüdülést. Volt, aki a fák árnyékában egy sakkpartira vállakozott, néhány nézõ társaságában.

3 2005. augusztus HUNYADI NÉPE 3. oldal Az Igazságügyi Minisztérium tájékoztatója a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeirõl Értesítés A jogi segítségnyújtásról szóló évi LXXX. törvény biztosítja a szociálisan rászorulók számára, hogy jogaik érvényesítéséhez, jogvitáik megoldásához szakszerû jogi segítséget kapjanak. Az Igazságügyi Minisztériumnak a megyeszékhelyeken felállított jogi segítségnyújtó hivatalai bírálják el a segítségnyújtás iránti kérelmeket. Az ügyfél a Hivatal által kiadott engedélyezõ határozattal veheti igénybe mindazon jogi segítõk szolgáltatását, akik a jogi segítõi névjegyzékbe bejelentkeztek. Milyen ügyekben nyújtható támogatás? A jogi segítõ jelenleg (2006. január 01-ig) kizárólag peren kívül ad tanácsot, illetve szerkeszt beadványt, egyéb iratot minden olyan jogvitás ügyben, amelyben a késõbbiekben per lefolytatására kerülhet sor (szükség esetén a keresetlevelet is elkészíti), illetve jogi felvilágosítást, tanácsot ad a mindennapi megélhetést érintõ kérdésekben (lakhatási, nyugdíj, munka- és foglalkoztatási, hatósági, közüzemi tartozás, birtokháborítás, végrehajtási ügyek, stb.). Ki tekinthetõ rászorultnak, és a rászorultság mértékétõl függõen milyen támogatásban részesíthetõ? 1. A jogi szolgáltatás díját az ügyfél helyett az állam viseli a következõ esetekben: a. Jövedelmi és vagyoni viszonyaira tekintet nélkül az, aki rendszeres szociális segélyben, közgyógyellátásban részesül, átmeneti szállást igénybe vevõ hajléktalan, továbbá a menekült, illetõleg aki menekültügyi eljárásban vesz részt. b. Akiknél a családban az egy fõre esõ havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (2005-ben forintot) 2. A jogi szolgáltatás megfizetésének a díját az állam legfeljebb 1 éves idõtartamra megelõlegezi azoknak a rászorulóknak az esetében, akiknek a havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér összegét (2005-ben forint). Hol és milyen formában terjeszthetõ elõ a támogatás iránti kérelem? A kérelmet a félnek az erre szolgáló nyomtatvány kitöltésével, valamint a szükséges mellékletekkel a kérelmezõ lakóhelye szerint illetékes megyei (fõvárosi) hivatalnál kell személyesen benyújtania, vagy postán megküldenie. A nyomtatvány beszerezhetõ a megyei (fõvárosi) hivatalokban, illetve letölthetõ a világhálóról (www.im.hu). A kérelem elõterjesztése illeték és díjmentes. A jogi szolgáltatások igénybevétele Fontos tudni, hogy a jogi szolgáltatást (tanácsadás, iratszerkesztés) nem a megyei hivatalok nyújtják, hanem a jogi szolgáltatási névjegyzékbe felvett jogi segítõk (ügyvédek, közjegyzõk, egyetemi oktatók, társadalmi szervezetek). Az engedélyezõ határozat birtokában az ügyfél megkeresi az általa kiválasztott jogi segítõt. A jogi segítõi névjegyzék az interneten az Igazságügyi Minisztérium honlapján (www.im.hu) olvasható. Természetesen a megyei (fõvárosi) hivatalok is bármikor tájékoztatást adnak a névjegyzékben szereplõ jogi segítõkrõl. IM Pártfogó Felügyelõi és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Hivatala Kecskemét, Széchenyi sétány 5. Tel.: 76/ Fax: 76/ Ügyfélfogadás: Hétfõ: 9-13 óráig Szerda: óráig Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a benzinüzemû és benzin-gáz kettõsüzemû gépkocsik mellett vállaljuk a dízelüzemû gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatát is munkanapokon óráig. B ÁCSGÉPKE R KFT. Kisszállási út 11. Tel.: 77/ , 77/ Lemondott az ügyvezetõ Jánoshalma Város Képviselõ-testülete tudomásul veszi a Lajtha László Mûvészeti és Szolgáltató Kht. ügyvezetõjének, Kovács Gábornak a felmondását. A Képviselõ-testület a felmondási idõ felére a munkavégzés alól felmenti, munkaviszonyát július 16-val szüntette meg. A Képviselõtestület megbízta Mizser Attilát a Városi Könyvtár vezetõjét a Lajtha Kht ügyvezetõi teendõinek ellátásával, amíg az ügyvezetõi állás pályázat útján nem kerül betöltésre, de legkésõbb december 31-ig. Eltekintettek a visszatartástól A Pénzügyi, Gazdasági Bizottság javaslatára a Képviselõtestület április 22-én elfogadott döntése alapján a Fecskeház építésére kötött vállalkozási szerzõdésben a garanciális hibák kijavításának pénzügyi fedezetének biztosítására a szerzõdéses összeg 3 százalékát a beruházó önkormányzat 1 éves idõtartamig visszatartja a használatba vételi engedély kiadásától, amely öszszeg a végszámlából levonható. A kérdés ismét a testület napirendjére került. Rapcsák András polgármester azt javasolta, hogy a Képviselõ-testület tekintsen el a Fecskeház korábban hat lakásos társasház építésre kötendõ Vállalkozási Szerzõdésben megfogalmazott kikötéstõl. A képviselõk egyhangú szavazással elfogadták a javaslatot. Eszerint a beruházó önkormányzat eltekint a Fecskeház beruházás garanciális hibái kijavításának pénzügyi fedezetének biztosítására a szerzõdéses összeg három százalékának a használatbavételi engedély kiadásától számított 1 éves idõtartamig történõ visszatartásától. bs A közmûvelõdési feladatok ellátásának további lehetõségei A Képviselõ-testület a évi költségvetésében a közmûvelõdési feladatok ellátására 12 millió forintot irányzott elõ. Ebbõl a keretbõl a Képviselõtestület a április 4-i ülésén hozott határozatában a közmûvelõdési feladatok finanszírozására a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesületnek 3 millió forintot, a Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht-nak. 2 millió forintot biztosított. A Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel a támogatási szerzõdés aláírásra került április 13-án ez elõbbi határozat szerinti összeggel. A megállapodás január 1-tõl május 31-ig terjedõ idõtartamra köttetett. A június 23-i testületi ülésen viszont elhangzott, hogy a Honvéd Kaszinó nem kapta meg teljes egészében a 3 millió forintot az akkori testületi ülés idõpontjáig. A képviselõk rövid vitát követõen úgy döntöttek, hogy a közmûvelõdés további lehetõségérõl rendkívüli ülésen döntenek, válogatva a több lehetõség közül. A kérdés elnapolásában közrejátszhatott Kovács Gábor lemondása a Lajtha Kht. ügyvezetésérõl. A június 23-i ülésre benyújtott elõterjesztés több határozati javaslatot is tartalmazott. Ezek szerint Jánoshalma Képviselõ-testülete az átmeneti helyzetre és idõre a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel köt Közmûvelõdési Megállapodást a közmûvelõdési feladatok ellátására. A Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. lássa el a közmûvelõdéssel kapcsolatos rábízott feladatait. Továbbá javaslatok szerint a Képviselõ-testület a Honvéd Kaszinó épületének tulajdonba vételét követõen ott, egy közmûvelõdési centrumot hoz létre és csak egy épületet tart fenn közmûvelõdési célokra. A benyújtott határozati javaslat értelmében a Képviselõ-testület a Városi Könyvtárat önálló közmûvelõdési színtérként tartja fenn, egyben rábízza a Helytörténeti gyûjtemény kezelését is. A Képviselõ-testület július 7- én rendkívüli ülésen foglalkozott a kérdés megtárgyalásával a korábbi elõterjesztések alapján. Vitaindítójában Mikó Mária a javaslatokat két részre javasolta bontani, miszerint az egyik évre vonatkozna a másikak a évre. Elsõként azt javasolta, hogy elsõ határozati javaslathoz, hogy december 31-ig kerüljön megkötésre a megállapodás. A második határozati javaslatnál javasolta módosítani az összegeket 5 és 2 millió Ft-ra. A harmadik határozati javaslat már a évre szólna. A negyedik határozati javaslatnál javasolta, hogy január 1-tõl a Kossuth u. 1 szám alatti ingatlan szakmai, gazdálkodási, munkáltatói egységként mûködjön. A Béke tér 7. szám alatti épület a Kossuth u. 1. szám alá tartozzon. A Béke tér 7. szám alatti épület közösségi házként funkcionáljon, telephelyet biztosítva a mûvészeti iskola oktatásához. A Kossuth u. 1. szám alatti ingatlan vezetõjét a Képviselõ-testület pályázat útján válassza meg. A Béke tér 7. szám alatti épületben a mûvészeti iskola jelenleg nem tud oktatási centrumként mûködni. Pályázat útján ez megvalósítható lenne és a Kölcsey utcából átköltözne a Béke tér 7. számú épületbe, és a Kölcsey utcai épület a Többcélú Kistérségi Társuláshoz kerülne át. 1. Jánoshalma Város Képviselõ-testülete az átmeneti helyzetre és idõre a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel Közmûvelõdési Megállapodást köt 5 évre a közmûvelõdési feladatok ellátására. A Lajtha László Mûvészeti Szolgáltató Kht. lássa el a közmûvelõdéssel kapcsolatos rábízott feladatait december 31-ig. 2. A évi költségvetésben a évi közmûvelõdési feladatok ellátására szánt keretösszegbõl fennmaradó 7 millió forintból 4,5 millió forintot a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület kap, a fennmaradó 2,5 milliót pedig a Lajtba László Mûvészeti Szolgáltató Kht. Továbbiakban a Képviselõ-testület az adott év költségvetésében határozza meg a közmûvelõdési feladatok keretösszegét és annak felosztását. A Képviselõ-testület a Honvéd Kaszinó épületének tulajdonba vételét követõen ott január 1-tõl egy közmûvelõdési, kommunikációs, informatikai centrumot hoz létre, és vezetõjét pályázat útján választja meg. A Képviselõ-testület a Honvéd Kaszinó épületének tulajdonba vételét követõen csak egy épületet tart fenn közmûvelõdési célokra, abban az esetben, ha a Béke tér 7. szám alatti épületet az Önkormányzat fokozatosan átalakítja oktatási feladatokra és az ott lévõ közmûvelõdési feladatok átkerülnek a Kossuth u. 1. szám alatti épületbe. A Képviselõ-testület a Városi Könyvtárat önálló közmûvelõdési színtérként tartja fenn, egyben rábízza a Helytörténeti Gyûjtemény kezelését is. A Képviselõ-testület a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel megkötendõ Közmûvelõdési Megállapodásban nem fogalmazza meg az intézmény fenntartására vonatkozó, személyi, dologi kiadások költségeit. Az Önkormányzat bérleti szerzõdést köt június 1- tõl december 31-ig a Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesülettel, a Kossuth u. 1. szám alatti ingatlan díjmentes használatára. A határozati javaslatokat a képviselõk egyhangú szavazással fogadták el. ikor

4 4. oldal HUNYADI NÉPE augusztus Táncgála Jánoshalmán A Szüreti Napok programja Jelentkezés, valamint a kiállítással kapcsolatos tájékoztatás a következõ címeken: Dági József (Jánoshalma, Jókai u. 55. Tel.: 77/ ) Keresztényi András (Jánoshalma, Álmos u.3. Tel.:77/ ) Skribanek János (Jánoshalma, Dózsa Gy. u Te.: ) Jelentkezési határidõ: 2005.szeptember 16. péntek reggel 7 óráig szeptember 17. (szombat): 9-17 óráig Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás szeptember 18. (vasárnap): 9-15 óráig: Kertészeti, növénytermesztési-, termény- termékkiállítás A kiállítás díjainak átadása 15 órakor lesz a Gazdakör székházában. A kiállítás helyszínén a teremõröknél tombolajegy vásárolható, a tombolahúzás a kiállítás díjainak átadása után történik. A kiállításon részt lehet venni: minden mezõgazdasági terménnyel és termékkel, régi permetezõvel, préssel, káddal, mezõgazdasági eszközökkel, kézimunkákkal, gyümölcs, szõlõ, zöldségfélék terméseivel azok feldolgozott termékeivel, különleges alakú, nagyságú termésekkel, dísznövényekkel. Szeretettel várunk minden érdeklõdõt és kiállítót! Gazdakör Gyümölcs és Szõlõtermesztõk Egyesülete Kevés település dicsekedhet azzal, hogy hasonló rendezvénnyel nyár közepén megtöltsön egy nagy sportcsarnokot a nagyágyúk sora nélkül. A szereplõk mégis a több mint ezer fõs közönség számára a legkedvesebbek, a legaranyosabbak voltak, mert a mi fiaink és lányaink. Július 9-én este immár hatodik alkalommal rendezte meg a Hunyadi János Általános Iskola Aerobic-csoportja és a Probitas Táncsport Egyesület közös évadzáró gála mûsorát. Bátyai Gáborné testnevelõ tanár és Balaton Renáta táncedzõ által közel négyórás programot állított össze. Nagy sikert aratott a legkisebb óvodás korosztályú aerobicosok kacsatánca. Emellett felléptek a diákolimpián országos döntõs és utánpótlás aerobicosok, többek között matróztánccal, fátyoltánccal, és a NOX együttes zenéjére koreografált step-aerobiccal. Nagysikerrel mutatott be részletet Rómeó és Júlia címû musicalbõl Somogyi Szilárd, aki rendezi is a nagysikerû darabot a Fõvárosi Operett Színházban. Bátyai Fruzsina ezen az esetén ismét ámulatba ejtette a nézõket hastáncával, mellyel országos sikereket ért el. A szegedi, mélykúti és jánoshalmi ifjú táncosok repertoárjából nem hiányozhatott a bécsi keringõ. A nagyobbak Magyarországon elõször formációban mutattak be exhibition-táncot, s mûsorukat Bizet Carmen címû operájának keresztmetszetével zárták, természetesen mindezt táncra fordítva. A hõség ellenére a csarnokot zsúfolásig megtöltõ közönség hosszasan ünnepelte a fináléban a szervezõket, rendezõket és fellépõket. Mint Kiss György a Jánoshalmáért Alapítvány kuratóriumának elnöke zárszavában elmondta: Ezen az estén is elkápráztattak bennünket a fiatalok. Köszönet érte mindenkinek. V minõségben D D és VHS Esküvõk, keresztelõk, születés- és névnapok. baráti és családi rendezvények videózását vagy fotózását vállalom Blázsik Sándor - ZSIKOR Tel:06-30/ Megrendelését fogadja Renner Mária is a 20/ as telefonon Biztosításkötés és ügyintézés helyben A Generali-Providencia településünkön is elindította azt az egész országot lefedõ prog-ramját, melynek célja az alapvetõ biztosítási igények helybeli kielégítése. Meg szeretnénk állítani azt a tendenciát, hogy sorban szûnnek meg vagy válnak nehezen elérhetõvé a szolgáltatások! Én itt a településen, a Generali-Providencia könnyen elérhetõ kárrendezõi csapatát a hátam mögött tudva szeretnék megbízható kiszolgálást adni mindazoknak, akik megtisztelnek bizalmukkal. Ha lakás-, casco vagy gépjármû kötelezõ felelõsségbiztosítási igénye van, és arra vágyik, hogy a szerzõdéssel kapcsolatos módosítás igényeivel a károk bejelentésével és késõbbi ügyintézésével kapcsolatos ügyeiben egy olyan személy segítsen, aki gyors és hathatós szolgáltatást tud biztosítani, forduljon hozzám. Elérhetõségem: Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 99. Tel.: 77/ Tisztelettel: Széll Zoltán

5 2005. augusztus HUNYADI NÉPE 5. oldal (NA)TÚRÁRA FEL! 2005 Hagyományos postai levelek, telefonhívások, ek váltása, személyes találkozások ezek a pillérei az immár 16 éve virágzó testvériskolai kapcsolatunknak. Tartalommal pedig a jóízû, sokszor éjszakába nyúló beszélgetések, élmények, emlékek töltik meg. Természeti képpel élve erdélyi barátaink jelentik számunkra a gyökereket Feltöltõdünk a közelükben, s valami láthatatlan kötelék tart össze minket áthidalva a köztünk lévõ 650 km-t. Ezért is óvjuk és ápoljuk ilyen figyelemmel a csíkszeredai Petõfi Sándor és a jánoshalmi Hunyadi János Általános Iskola között 1989-ben létesített viszonyt. A forgatókönyv évrõl évre ugyanaz: az egyik esztendõben õk jönnek el hozzánk, a másikban mi utazunk a hargitai megyeszékhelyre. Idén vendéglátók voltunk. Szó mi szó, már a szervezés alatt bebizonyosodott, hogy nemcsak a háborúhoz, hanem a tartalmas programokat felsorakoztató, kikapcsolódást nyújtó táborozáshoz is pénz kell. Talán, mert szívvel-lélekkel készültünk, és jó ügyet szolgáltunk, kéréseink meghallgatásra találtak: két pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült. Az így nyert Ft adta a tábor alaptõkéjét (természetesen a kiírók által pontosan körülhatárolva az összeg felhasználhatósági körét), ehhez járultak a készpénz felajánlások. Ugyancsak a bevételi oldalt gazdagították a természetbeni juttatások: mindenekelõtt az ingyenes szálláslehetõség a Városi Diákotthonban, az étkezési alapanyagok és az élelmiszer adományok. Szívet melengetõ érzés, hogy milyen szép számban álltak mellénk egyének és cégek egyaránt - akár ismeretlenül is támogatva bennünket anyagilag, bízva céljaink tisztaságában, nemességében. Hálásan köszönjük a segítségüket! A programok összeállításánál elsõsorban vendégeink kívánságait tartottuk szem elõtt, hiszen legfõbb célunk az volt, hogy jól érezzék magukat nálunk. Szórakozás közben ugyanakkor észrevétlenül erõsítettük az anyaországiak és a határon túliak kapcsolatát. Igyekeztünk meglátni, megláttatni és védeni környezetünk értékeit. Jobban megismerhettük egymás kultúráját, szívesen hallgattuk az ízes székely beszédet. Egyhetes csillagtúránkon kb. 500 km-t tettünk meg. Megmártóztunk a mórahalmi, kiskunmajsai és a halasi termálfürdõk vizében (Szereda és környéke szûkölködik melegvizes forrásokban), s ahol volt, megküzdöttünk a csúszdákkal és az örvényekkel. A kisvasúton zötykölõdve megcsodáltuk a Gemenci Tájvédelmi Körzet növény- és állatvilágát. Elõadással egybekötött látogatást tettünk a Paksi Atomerõmûbe, mely hazánk legjelentõsebb villamosenergia biztosítója. Ráadásul, aki jól figyelt, s hibátlanul oldotta meg a számítógépes kérdéssort, melyben az elhangzottakra voltak kíváncsiak, ajándékot kapott. Az esténkénti kínálat is színes volt. A discozenére mintegy ötven pár gyerekláb (sõt néhány felnõtt is) ropta, de ez csak a bemelegítés volt. Folytatás következett a tánciskolában. A sport számos ágában rendeztünk magyar-magyar rangadót, legtöbbször csak a hosszabbítás döntötte el, ki a jobb. A kisebbek társasjátékokkal múlatták az idõt. Nem csoda, hogy ezen a héten megrövidültek az éjjelek, dehát aludni otthon is lehet! Rosszul tette, aki erre a hétre idõzítette a fogyókúrát. Választékos, finom ételek kerültek asztalainkra a Diákélelmezési konyha dolgozóinak jóvoltából. Dicséret illeti a lelkes jánoshalmi gyerekcsapatot, akik a pihenés mellett nem kis szerepet vállaltak abban, hogy a csíki cimborák felejthetetlen napokat töltsenek itt. Nehéz volt az elválás A búcsút csak az könnyítette meg, hogy tudtuk, jövõre újra találkozunk: akkor CSÍKSZERE- DÁN! Táborunk sikerességét megítélni úgy véljük nem a mi tisztünk, tegyék ezt meg helyettünk a résztvevõk. Zárszó helyett álljon itt néhány sor barátaink levelébõl: itthon vagyunk és próbáljuk rendszerezni és feldolgozni az élményeket a fáradtsági fokunk nagy, de az élmények is... a gyerekek sokat mesélnek itthon, nagyon nagy élmény volt nekik, persze nekünk is köszönjük a szeretetet, amivel fogadtatok, a mindennapi gondoskodást még egyszer szeretnénk mindent megköszönni, csodálatos napokat töltöttünk nálatok ÉRTESÍTÉS! Az Agroprodukt Kft. értesíti a tisztelt földtulajdonosokat, hogy a földbérleti díj búzában, árpában történõ kiadása augusztus 13-ig tart. Kiadás idõpontja: Hétfõtõl péntekig: 7-16 óráig Szombaton: 7-12 óráig A kiadás helye: A Petõfi Szövetkezet Mélykúti úti majorja Mezõõrség az alábbi telefonon hívható: 06/30/ Eredményesen hirdethet lapunkban! AGROBISNIS KFT. Értesíti a tisztelt földtulajdonosokat, hogy a földbérleti díj búzában, árpában történõ kiadása augusztus 13-ig tart. Kiadás idõpontja: Hétfõtõl péntekig: 7-16 óráig Szombaton: 7-12 óráig A kiadás helye: A Petõfi Szövetkezet Mélykúti úti majorja Karosszéria javítás, autófényezés, PPG festék, fényezõ kamra, szervízmunkák, biztosítási kárrendezés teljes körben. SZÉLL ZOLTÁN karosszéria lakatos Tel.: 77/

6 6. oldal HUNYADI NÉPE augusztus Tánciskolások vizsgája Hitelt szeretne? Forduljon hozzám, házhoz megyek (személyi-kölcsön, jelzálog-hitel). Ingyenes ügyintézés! Érd.: 06/20/ Az idei tánciskolások sikeres vizsgát tettek pénteken este, errõl a Mûvelõdési Ház udvarán gyõzõdhettek meg az érdeklõdõk. Ekkor volt a szerda esti táncverseny ünnepélyes eredményhirdetése. A leadott szavazatok alapján (a baloldali képünkön balról jobbra) elsõ lett a Horváth Adrienn Papp Lóránt páros, második Nagy Nikolett Tóth Milán kettõs és harmadik helyezett Malustyik Klára Faragó Ronald lett. Különdíjat vehetett át a Kasziba Cintia és Varga Norbert páros (jobbról a legszélsõ). Pénteken este bálvizsga királynõjévé szoros eredménnyel Malustyik Klárát választotta a közönség, a bálkirály Híz Péter lett, Horvát Ágnes és Nagy Nikolett pedig a két udvarhölgy. Jobb felsõ képünkön az udvartartás látható Fuszkóné Gáspár Judit tánctanárnõ társaságában. Terranova a legszebb a házon! Ódor László kõmûves mester VÁLLALJA: Nemes vakolatok és hõszigetelõ vakolatok készítését Átalakítást Bõvítést Tanyák tatarozását Új lakóházak építését a vállalt határidõ betartásával, anyaggal együtt is. Cím: Jánoshalma, Kazinczy u. 7. Tel.: PC abc Számítástechnikai Szaküzlet Jánoshalma, Rákóczi utca 13. Tel./fax: 77/ Mobil: 70/ Lézernyomtatók TONERKAZETTÁINAK és tintasugaras nyomtatók PATRONJAINAK utántöltése GARANCIÁVAL! Eredeti minõség kedvezõ áron! 128 MB Pendrive Ft, 256 MB-os Ft-ért! Optikai egér Ft! Újraírható CD 264 Ft. USB infraport Ft! 96 db-os lapozós CD táska Ft. USB gamepad Ft. GFX MB/64bit Ft. Inno Ati Radeon MB/128bit Ft. Samsung 512/400 DDR Ram Ft. Továbbá pénztárgépek forgalmazása, és adómemória kiíratása. Üzletünkben Budapest Bank áruhitel segítségével könnyen és gyorsan hozzájuthat számítógéphez. Nyitva tartás: Hétfõ- Péntek: 9-17 Szombat: 9-12,30-ig Vasárnap: zárva ÉPÜLET- BONTÁST, törmelékszállítást, földkiemelési munkát, alapkiásást, homokrakodást szállítással rövid határidõre, vagy azonnalra vállalok. Palkó László kõmûves vállalkozó Jánoshalma, Diófa u. 10. Tel.: 77/ Mobil: 30/

7 2005. augusztus HUNYADI NÉPE 7. oldal B Á N Y A I M I H Á L Y ( ) Telefonon érkezett a szomorú hír, hogy hónapokig tartó hosszú szenvedés után a brazíliai Lagoa Santában július elsõ hetében elhunyt egykori honfitársunk, ismerõsünk és jó barátunk: Bányai Mihály ban született a mai ABC - sarok helyén állt egykori Holácsházban. Édesapja a régi jánoshalmi Taskovicsok paraszti sorából mûszerésszé és kereskedõvé küzdötte fel magát, ezért a kalandos képzeletû, pajtásai által Tasinak becézett fiából szintén mûszerészt akart nevelni. De ez a négy polgári elvégzése és az aktív cserkészélet ellenére sem sikerült. A 40-es években a család dunántúli gazdálkodási kísérletét a háború és a szovjet rendszerû szocializmus, Misi egyenes pályára állását pedig az ide-oda vetõdés tette lehetetlenné. A II. Világháború önkéntes katonai kalandjait végigcsinálva és az 1956-os forradalom eseményeit szerencsésen túlélve, mélykúti származású feleségével (Kerekes Mária) együtt menekülve 1957-ben Brazíliába került, ahol két lányuk is született (Erika, aki a múzeumot most tovább vezeti és Pálma). Lagoa Santában telepedtek meg, házat építettek, s Mihály egy évtizeden át mûszerészként és fényképészként tartotta fenn családját. Azután, engedve a még hazulról hozott fiatalkori vágyainak, Lagoa Santa barlangjainak autodidakta régészeti kutatója lett. Az õsvadonban várkastélynak is beillõ múzeumot épített, amelynek tornyán ma is ott lobog a magyar zászló. Oda gyûjtögette kutatásainak, ásatásainak nagyszerû eredményeit, s 1972 után övé lett Brazília egyik leggazdagabb múzeuma, amelyet fennállásának három évtizede alatt tíz- meg tízezer brazil iskolás, felnõtt turista és külföldi érdeklõdõ keresett már fel. Eredményeirõl a Régészeti kutatásaim Brazíliában címû, portugál nyelven is megjelent könyvében számolt be. Csodálatos gyûjteményébõl a mi helyi múzeumunknak is bõven juttatott. Ajándéktárgyait nemcsak ritkaságuk teszik értékessé, hanem az a hazaszeretet is, melylyel Bányai Mihály, Lagoa Santa múzeológusa és díszpolgára, városunkhoz addig is kötõdött, amely õt további ajándékozásokra és mind gyakoribb nyári hazalátogatásokra ösztönözte. Közben két nagy öröm is érte: magyar állampolgárságát visszakapta, s 1994-ben egy bensõséges ünnepség keretében városunk vezetõsége a Jánoshalmáért címmel is kitüntette. És ha megnézzük a jánoshalmi múzeumban kiállított szép anyagát: a 200 millió éves ásványokat, a nem sokkal fiatalabb halkövületeket, az õsi teknõcpáncélokat, az óriáskígyó bõrét, az indiánok néhány ezer esztendõs kõbaltáit és kõékszereit, akkor rádöbbenünk arra, hogy milyen is a szavakon túli hazaszeretet. (A rokonok, barátok, ismerõsök és városunk népe nevében Bányai Mihály családjának a messzi távolba ezúton is küldjük õszinte részvétünket.) A MEMENTO Temetkezési Kft. az elmúlt hónapban a gyászoló családok megbízásából a következõ személyeket temette el: Júliusban hunytak el: Császár Árpádné Élt: 83 évet Lajkó László Élt: 82 évet Rada Józsefné Élt: 80 évet Sz.: Dobos Katalin Molnár Ferencné Élt: 91 évet Sz.: Szórádi Veronika Sz.: Lakatos Etelka Vakula Lászlóné Élt: 76 évet Sz.: Zámbó Margit Péntek Szilveszter Élt: 86 évet Farkas János Élt: 80 évet Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! A gyászoló családok nevében a MEMENTO Kft. köszönetet mond mindazoknak, akik az elhunyt személyek gyászszertartásán, temetésén megjelentek, sírjukra virágot, koszorút helyeztek, s ezzel a gyászoló családok fájdalmát enyhíteni igyekeztek. MEMENTO Kft. Csényi László és Csényi Lászlóné ügyvezetõk

8 8. oldal HUNYADI NÉPE augusztus Sulinetes és szabad felhasználású személyi kölcsön. Kezes- és ingatlanfedezet nélkül igényelhetõ. Gyors, kényelmes hitelügyintézés. Jánoshalma, Mûvelõdési Ház, hétfõn és pénteken óra között. Idõpontegyeztetés: 06/70/ Lada 1500-ös jó mûszaki állapotban, év végéig érvényes mûszakival eladó. Érdeklõdni: 30/ telefonon Eladó Opel Corsa 1.4 injektoros Üzemanyag: benzin Gyártási év: 1991 Mûszaki: Futott kilométer: Extra: Vonóhorog Irányár: Ft. Jánoshalma, Petõfi u. 32. Telefon: 06-70/ Csima János közterületfelügyelõ telefonszáma: 30/ AUGUSZTUSI számunk munkatársai voltak: Blázsik Sándor, Dági József, Mokóné Ballai Éva. Jánoshalma Város Önkormányzatának lapja Megjelenik: havonta Felelõs szerkesztõ: Agócs János Kiadja: Jánoshalma Város Önkormányzata Felelõs kiadó: Rapcsák András Tördelés: Nagy Sándor Készült: Kópia Kft. Kiskunhalas Szerkeszti a szerkesztõbizottság A szerkesztõség címe: Jánoshalma, Béke tér Határõrök elõl menekülve karamboloztak Tisztelettel köszöntjük Önt! Kérem olvassa el az alábbiakat figyelmesen, hogy NE A TOLVAJ KÖLTSE EL A NYUGDÍJAT! A bûnelkövetõk mindig a leggyengébb ellenállást keresve követik el cselekményeiket, ezért támadnak meg, ejtenek tévedésbe gyermekeket, nõket és egyedül élõ, védekzésre képtelen idõseket. Sajnálatos módon Jánoshal mán is elõfordult, hogy bûnözõk idõseket tévedésbe ejtve csaltak ki, loptak el nyugdíjakat, megtakarított pénzeket. Az elkövetõk hivatalos és közfeladatot ellátó személynek álcázva magukat önkormányzat, nyugdíjbiztosítás, szolgáltató munkatársként /víz, gáz, áram, telefon, kábel tv. stb./ jelennek meg, kereskedõ, házaló tevékenységet folytatva. Módszerek: - Trükkös kutatást végezve a lakásban, kifigyelt helyrõl eltulajdonítják az értéktárgyakat, esetleg ellenõrzés jogcímen pénzt vagy nyugdíjcsekket kérnek. - A bekéredzkedés ürügye lehet rosszullét színlelése, ivóvíz kérése, WC-mosdó használat igénybevétele, pénzváltás. - Régiség, egyéb használati tárgyak felvásárlása. - Szociális állapot felmérése, közvélemény-kutatás Védekezési lehetõségek: 1. Biztonsági zár, lánc illetve kitekintõ nyílás kialakítása és használata ajánlott! 2. A munkáltató által e célra kibocsátott arcképes, sorozatszámmal ellátott igazolvány alapos megtekintése szükséges. 3. Csak ennek felmutatása után engedjük be az illetékes személyt lakásunkba. 4. Egyéb esetekben a kapu a ház ajtaja egész nap folyamán zárva legyen! 5. A valódi közfeladatot ellátó személyek készpénzt már nem szedhetnek beszolgáltatásaikért, az ilyen irányú ügyintézés csekkel vagy átutalással történik. 6. Esetleges meghibásodások alkalmával a javítás díját kizárólag hivatalos számla ellenében szabad kifizetni. 7. Nagyobb mennyiségû készpénzt legjobb bankban tartani. 8. Anyagi helyzetérõl lehetõ- Két személyautó ütközött össze hétfõn éjjel Jánoshalma belterületén, az egyik jármû úgy tudni, hogy a határõrök igazoltatása elõl menekült, azért hajtott ki a védett útra - értesült az OBJEKTÍV Hírügynökség a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól. A baleset éjjel 11 óra után történt Jánoshalma belterületén a Bajai út és a Jókai utca keresztezõdésében, ahol egy Fiat és egy Ford személyautó ütközött össze. Az elsõ adatok szerint a Fordban öten utaztak, a három fiatal és egy középkorú nõ, valamint egy fiatal férfi megsérült, mindannyiukat a kiskunhalasi kórházba szállították. A OLCSÓN AKAR VÁSÁROLNI? Mindent egy helyen? Térjen be hozzánk! Gyors és udvarias kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat. Élelmiszerek, játékok, italok, vegyi áruk, fényképezõgépek, fotócikkek, fali- és karórák. leg másokkal ne beszéljen, mivel ez akár ötletadás is lehet bûncselekmény elkövetéséhez. Ha már megtörtént a baj: - Haladéktalanul értesítse a rendõrséget, a vezetékes telefonról ingyenesen hívható 107-es vagy a 06-77/ es telefonszámon! - Próbáljon mindig minél pontosabb személyleírást adni, esetleg személygépkocsi rendszámot megjegyezni. - Hívja fel a szomszéd, ismerõs figyelmét arra, ha gyanús dolgokat észlel lakókörnyezetében. Háborítatlan, egészséges, örömteli nyugdíjas éveket kívánunk! Jánoshalmi Rendõrõrs dolgozói Felhívjuk továbbá a Tisztelt közlekedõk figyelmét, hogy passzív biztonsági eszközöket használják (biztonsági õv, bukósisak, gyermekülés), mert fokozott közúti közlekedési ellenõrzéseket tartunk az Önök biztonsága érdekében, balesetmegelõzési célzattal, valamint többszöri sebességmérést végzünk belterületen. másik autóban két férfi utazott, egyikük könnyebben megsérült a balesetben. Úgy tudni, hogy a két férfit határõrök akarták igazoltatni, de nem álltak meg a jelzésre, menekülésük közepette pedig figyelmetlenül hajtottak be az útkeresztezõdésbe, ahol karamboloztak. OBJEKTÍV Hírügynökség Sana margarin 250 g 69 Ft/db Jacobs Meridó Mocca kávé 250 g 199 Ft/db 5 l-es üdítõ 3 féle íz 179 Ft/db Paraszt kolbász 599 Ft/kg 2 l-es üdítõ 2 féle íz 59 Ft/db Coca-Cola dupla 2x2 l 199 Ft/db Országos kirakodó vásár augusztus 17-én (szerda) Petróczky Ferenc Jánoshalma, Dózsa György u. 75. Tel./fax: 77/ , 06/20/ Orvosi ügyelet Csak SÜRGÕS és ÉLETVESZÉ- LYES esetben vehetõ igénybe! Ellátási területe Borota, Jánoshalma és Kéleshalom bel- és külterületére terjed ki Ideje: hétköznapokon: du. 17 órától másnap reggel 7 óráig tart,. Hétvégén és ünnepnapokon: pénteken ill. az ünnepet megelõzõ nap 17 órától hétfõn ill. az ünnepet követõ nap reggelén 7 óráig tart. Helye: Orvosi rendelõ Jánoshalma, Rákóczi u. 7. Telefon: (06) 77/ Az ügyeleti szolgálat tagjai: az ügyeleti szolgálatot híváson kívül csak nagyon indokolt esetben, a legrövidebb ideig hagyhatják el a tartózkodási hely megjelölésével. Ügyeleti beosztás: Augusztus 5. Dr. Tompa László, 6. dr. Mikó Attila, 7. dr. Mikó Attila, 8. dr. Csoboth Johanna, 9. dr. Kishonti Attila, 10. dr. Tompa László, 11. dr. Csoboth Johanna, 12. dr. Mikó Attila, 13. dr. Kishonti Attila, 14. dr. Kishonti Attila, 15. dr. Tompa László, 16. dr. Mikó Attila, 17. dr. Kishonti Attila, 18. dr. Tompa László, 19. dr. Mikó Attila, 20. dr. Tompa László, 21. dr. Tompa László, 22. dr. Kishonti Attila, 23. dr. Csoboth Johanna, 24. dr. Mikó Attila, 25. dr. Kishonti Attila, 26. dr. Csoboth Johanna, 27. dr. Szincsák Eleonóra, 28. dr. Szincsák Eleonóra, 29. dr. Kishonti Attila, 30. dr. Mikó Attila, 31. dr. Csoboth Johanna. Augusztus havi magán-állatorvosi ügyeleti beosztás Jánoshalma Mélykút Kéleshalom Borota Rém Augusztus órától Augusztus óráig Dr. Mikó Nándor, Jánoshalma, Molnár J. u. 32. Tel.: 77/ Augusztus órától Augusztus óráig Dr. Ivanics Mihály, Jánoshalma, Bíró Béla u. 7. Tel.: 77/ Augusztus órától Augusztus óráig Dr. Erdõdi János, Jánoshalma, Béke tér 10. Tel.: 30/ Augusztus órától Augusztus óráig Dr. Joó Lajos, Rém Május 1. u. 32. Tel.: 79/ , 20/ J á n o s h a l m á n Kunfehértóhoz közel, a kiserdei csárdának szemben három szobás kétemeletes nyaraló eladó. Érd.: 30/ Anyakönyvi hírek Kedves Olvasóink! Az Adatvédelmi Törvény értelmében személyi jellegû közléseket (születés, esküvõ, halálozás) csak az érintettek írásos hozzájárulásával közli le lapunk. (Szerk.) Születtek: Kerekes Lóránt (an.: Kerekes Klaudia), Szilágyi Luca (Faragó Henriett), Horváth Tibor (Papp Kornélia Edit), Vida Bálint (Sztrinkó Mónika).

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma

Az idén is érkeztek az iskolához a felsõbb évfolyamokra új tanulók. Velük és az egy elsõ osztállyal az iskola tanulólétszáma XX. évfolyam 9. szám Jánoshalma 2005. szeptember Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Véget ért a nyári szünet ismét benépesültek az iskolák Városunk három oktatási

Részletesebben

és támogatta. Nélküle nem végezhettem

és támogatta. Nélküle nem végezhettem XX. évfolyam 6. szám Jánoshalma 2005. június Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja A városi Pedagógusnapi ünnepségen Rapcsák András köszöntötte az ünnepelteket. A polgármester

Részletesebben

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc

MEGHÍVÓ Isten, áldd meg a magyart / Jó kedvvel, bõséggel, / Nyújts feléje védõ kart, /Ha küzd ellenséggel; Kölcsey Ferenc XX. évfolyam 10. szám Jánoshalma 2005. október Megjelenik havonta Ára: 100 forint Jánoshalma Város önkormányzatának lapja Szakmai konferencia Kistérségek mint kommunikációs mezõ címmel szakmai konferencia,

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap MEGNYITOTT A STRAND XIX. évfolyam, 2009. május Ballagás A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 118 diák fejezte be sikeresen a középiskolát,

Részletesebben

Kistérségi Jánoshalmi Napok

Kistérségi Jánoshalmi Napok XXII. év fo lyam 7. szám Já nos hal ma 2007. július Meg je le nik ha von ta Ára: 140 forint Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Kistérségi Jánoshalmi Napok Egy kisváros nagy ünnepe Jánoshalma

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XX. évfolyam, 2010. május BALLAGÁS 2010. A Petõfi Sándor Gimnáziumban az idei tanévben 102 diák fejezte be sikeresen a középiskolát, és kezdte meg

Részletesebben

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében

Ára: 150 forint. szociális felzárkóztató program keretében Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Így szavaztunk Jánoshalmán Június 7-én az Európai parlamenti választások során Jánoshalmán a 7617 választásra jogosult polgár közül 2609 (34,25%) élt állampolgári

Részletesebben

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának!

Szeretetteljes, boldog új évet kívánunk falunk minden lakosának! 1394 2008 2008. január XV. évfolyam 1. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL EZ TÖRTÉNT 2007-BEN Hónapról hónapra áttekintettük milyen események történtek az

Részletesebben

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves

Jánoshalmi Napok 2014 Városunk 25 éves HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén TÁJÉKOZTATÓ Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Önkormányzatunk 2014. június 30-i hatállyal a

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken

www.nagykallo.hu Biztonságban kétkeréken XIX. évfolyam 1. szám 2009. január Biztonságban kétkeréken A Magyar Kultúra Napján Elkészült a kerékpárút Nagykálló és Kállósemjén között, melynek decemberi ünnepélyes átadására még Veres János pénzügyminiszter

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A tartalomból: Kiskalendárium ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. FEBRUÁR XVIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM A tartalomból: A magyar kultúra napja 2 Kulturális hírek 3 Az ülésteremből jelentjük 4 Kötvény-kibocsátás 5 A Biblia éve 6 Tájékoztatók,

Részletesebben

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság

Gyáli Újság. Tisztelt Gyáliak! Meghívó. 2014. augusztus. Gyáli Újság Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Tisztelt Gyáliak! Egy település fejlettségében nagyon fontos, hogy milyen az utak, egyéb közművek állapota, az intézményhálózat színvonala

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. április / I. 30 ÉVE ÉPÜLT 1978. április 2-án adták át Mezõberényben a Mûvelõdési Központot. Az "új, korszerû mûvelõdési és

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek. : * : Hirdessen Ön is a Gödöllői. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Gödöllői Szolgálat XIV. évf. 14. szám 2005. április 14. Terjesztői ára: 75 Ft Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Az 1849-es tavaszi hadjáratra emlékeztek Ünnepség és koszorúzás Az 1848/49-es magyar forradalom

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Alsónémedi Hírmondó. Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata Alsónémedi Hírmondó XXV. évfolyam 3. szám Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Áldott Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! Alsónémedi Nagyközség

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Tisztelt Mélykúti Lakosok!

Tisztelt Mélykúti Lakosok! Tisztelt i Lakosok! Nagyközség Önkormányzata január 9-i döntése értelmében a szükséges engedélyek beszerezése után lakosaink fekvõbeteg ellátását a Kiskunhalasi Kórházban szeretné biztosíttatni. Az országgyûlés

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja

Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja HUNYADI NÉPE Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén. Ára: 150 forint XXV. év fo lyam 3. szám Nőnapi gondolatok Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan

Részletesebben

Tisztelt Alsónémediek!!

Tisztelt Alsónémediek!! Terjeszti a Magyar Posta Alsónémedi Önkormányzatának tájékoztatója XVIII. évfolyam 2008. október Tisztelt Alsónémediek!! A Képviselõ-testület szeptember 12-én tartotta idei elsõ õszi ülését, melyen a napirendi

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Hírmondó XXII. évfolyam Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Önkormányzati hírek Címlapon: Érik a gabona a némedi határban

Részletesebben

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja

Görhönyfesztivál: szeptember 21. Városi ünnepség. Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Kistarcsa város önkormányzatának tájékoztató lapja Városi ünnepség 2013. 09. szám Kistarcsa díszpolgára: post mortem Simándy József. A kitüntetést a művész felesége vette át. Kistarcsa városért: Dr. Laczay

Részletesebben