VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben"

Átírás

1 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben Írta: DR. JOSE ALEMANY Bevezetés A sebészet történetében hosszú idın keresztül a vena cava inferiorba (VCI) vagy a vena iliacákba történı beavatkozás kizárólag a lekötésre, a resectióra, illetve az oldalvarratokra korlátozódott. Az érsebészet, valamint az aneszteziológia fejlıdése, továbbá egy új érprotézis bevezetése (PTFE) a vénás rendszer iliocavalis szegmentjének sikeres rekonstrukciójában ugrásszerő javuláshoz vezetett. Az esetek csekély száma, a malignus tumor miatti kétséges kimenetel és az alloplasztikus véna graftok felügyelt alkalmazása magyarázza a még mindig ellentmondó álláspontokat az indikáció és a mőtéti technikák területén. A vese carcinomák 4-12%-ában tumoros infiltráció van a vena renalison vagy a caván. Ezekben az esetekben korábban lokális inoperabilitásról beszéltünk, és a betegek többsége egy éven belül meghalt. Közben számos megfigyelés bebizonyította, hogy a VCI-ba, illetve a vena renalisba való beterjedés rendszerint csak a vénákra korlátozódik. A tumor teljes eltávolítása a legtöbb esetben részleges cavotomiával elérhetı anélkül, hogy az operáció elhúzódása a letalitást növelné, így az életkilátások jelentısen javíthatók. Még abban az esetben is, amikor a VCI-t tumor massza tölti ki, és a cava en bloc szegment resectiója és alloplasztikus anyaggal való helyettesítése szükséges. Ez a beavatkozás jelentısen megnöveli az életkilátásokat, és javítja az életminıséget. Azon betegek többségének, akik kevésbé invazív retroperitoneális tumor miatti infrarenalis cava occlusióban szenvednek, a mőtét végleges gyógyulást hozhat. A vena iliacák egyik oldali tumoros elzáródása esetén, ami miatt áramláscsökkenés következik be, szóba jöhet a "Palma-mőtét" vagy a suprapubicus alloplasztikus, illetve az autológ cross-over- bypass. A tágítás és az intraluminális stent behelyezés további alternatívákat jelent az iliocavalis segment tumoros elzáródásának, illetve szőkületének recanalizációjában. Jelen tanulmány bemutatja a primer vagy secunder tumor miatti vena iliaca, illetve VCI elzáródások sebészeti megoldásában szerzett tapasztalatainkat. Anyagok és módszerek 1982 és 1994 között összsen 32 onkológiai beteg esetében (21 férfi és 11 nı, átlagéletkor: 86,8 év) 34 beavatkozás történt vénás kompressziót vagy elzáródást okozó tumor miatt. Az iliocavalis segment vizsgálatára minden esetben phlebographiát végeztünk. Ha a VCI teljesen el volt záródva, akkor retrográd cavographia történt, a cava occlusio felsı határának meghatározására. Szelektív renalis arteriographia és CT-vizsgálat szintén hasznos lehet. A posztoperatív értékeléseket 6 és 12 hónap után végeztük el, ami phlebographiából és color duplex sonographiából állt, ezzel határoztuk meg az átjárhatóság mértékét. Posztoperatív anticoagulatióra 3-6 hónapon át alacsony molekulasúlyú heparinnal került sor. Cumarin származékokat szándékosan nem adtunk a posztoperatív idıszakban, mert az onkológiai betegek esetében nagy a vérzés rizikója.

2 2 A VCI infrarenalis szakaszának rekonstrukciója Az infrarenalis vena cava rekonstrukciója indikált, ha a VCI kompresszióját malignus vagy benignus tumor akozza, akár van trombózis, akár nincs, en bloc resectio kapcsán, kiterjesztett onkológiai mőtét során. A cava rekonstrukció kontraindikált, ha 1. a vena iliacákon súlyos post- thrombotikus elváltozás van. 2. a vena iliacák nem átjárhatók. Abszolút indikált a cava rekonstrukció, ha bármilyen típusú tumor okozta a vénás kompressziót, és a konzervatív terápia ellenére súlyos vénás elégtelenség alakult ki, amely vagy phlegmasia coerula dolenst vagy a perifériás mik- rocirkuláció elégtelenségét okozta, amely distalis vénás gangrénával fenyeget. Kilenc esetben a VCI infrarenalis szakaszát stenotizáló tumor és az ugyanott jelenlévı trombózis miatt operáltuk (1. ábra). Három esetben a VCI folytonosságát sikerült megtartanunk, miután exstirpáltuk a tumort, trombectómiát és foltplasztikát végeztünk. Három betegben a rekonstrukciót szintetikus graft (győrős PTFE) interpozíciójával végeztük. Egyik betegünknél hatalmas tumort találtunk, amely komprimálta a jobb uretert, ezért az ureternek ezt a szakaszát resecálni kellett. Az allograftok miatt megnövekedett fertızésveszély csökkentése céljából, a cava pótlására a vena femoralis superficialis graftként történi? felhasználását határoztuk el. Két esetben a vena iliaca oszlásában elhelyezkedı tumor kompressziója miatt a VCI-ban fibrózis alakult ki, és ez a cava trombózisához vezetett. A rekonstrukciót egy esetben iliocavalis PTFE bypasszal végeztük. Egy másik esetben az iliocavalis bypasszhoz a vena femoralis superficialist használtuk (2. ábra). A vena iliaca rekonstrukciója Sebészi beavatkozást a vena iliacán csak a betegek egy kiválasztott csoportjában végeztünk, abban az esetben, ha egyik oldalon elzáródás vagy szőkület volt primer vagy secunder neo- plasma miatt. A rekonstrukció azoknál a betegeknél minden esetben indikált, ahol mőtét alatt a vena iliaca transsectiója szükséges a malignus elváltozás kezelésének érdekében. Indikált továbbá, ha szőkület vagy elzáródás áll fenn és a kiáramlási pálya elváltozásai a mikrocirkulációt veszélyeztetik, ez ugyanis phlegmasia coerulea dolenst vagy súlyos vénás elégtelenséget okoz, amely vénás gangrénával fenyeget. Phlebographiát és vénás nyomásmérést célszerő végezni. 21 iliaca revascularisatiót végeztünk tumor kompresszió miatt 19 betegen. A vena iliaca revascularisatiójához három mőtéti megoldás közül választhattunk: 1. a tumort exstirpáltuk, és autológ vagy alloplasztikus interpozíciós grafttal rekonstruáltuk, 2. a thrombust eltávolítottuk, a vénát feltágítottuk és stentet helyeztünk be a véna átjárhatóságának fenntartására, 3. cross-over technikával saját vagy alloplasztikus graftot ültettünk be.

3 3 A tumor exstirpációja során végzett vena resectio, majd direkt rekonstrukció graft interpozícióval rendszerint lehetetlen, mert nagy a retrombózis veszélye. Az elfolyási akadály miatt bekövetkezı véna dilatáció általában intravascularis stent behelyezésének szükségességére utal annak érdekében, hogy a véna folytonosságát megtartsuk. Hét esetben mi Gianturco stentet használtunk (3. ábra). A perifériáról történı' dilatáció öt esetben nem volt kivitelezhetı, ezért az iliacák tumorról történı közvetlen felszabadítására retroperitoneális megközelítésre volt szükségünk. Amennyiben a véna dilatációja egyáltalán nem volt lehetséges, crosspubicus-bypasst használtunk. Ezen operáció elvégzéséhez négy módszer ismeretes: 1. cross-pubicus-bypass a vena sa- phena magna felhasználásával, cross-pubicus-bypass protézis grafttal, autológ iliofemoralis cross-pubi-cus-bypass, cross-pubicus-bypass az ellenkezd oldali vena femoralis superficialis felhasználásával. Sok esetben a klasszikus..paima- mőtét" nem éri el a kívánt eredményt a megfeleld vénás elfolyás fenntartására, mert a saphena magnának kicsi az átmérıje. A crossover-bypass esetében a kívülrıl megerısített (ring) PTFE protézis nagyobb áramlást biztosít, ezért manapság elınyben részesítik a klasszikus "Palma-mőtéttel" szemben. Három betegünkben a ring PTFE graft mellé arterio-venosus fistulát is készítettünk. Az autológ iliofemoralis bypass hasonlóan jó áramlást tart fenn, de gyakran elıfordul, hogy a vena iliaca externa nem elég hosszú egy ellenoldali femoralis vagy iliacalis anasz- tomózishoz. Az ellenoldali mélyvénával végzett cross-pubicus-bypass a következı elınyöket nyújtja: 1. a vena femoralis superficialis nagy átmérıje miatt megfelelı áramlást biztosít, 2. megfelelı véna billentyőket tartalmaz helyes irányban, még ismételt eljárás esetén is alacsony a fertızésveszély a korai posztoperatív idıszakban. E technika hátránya viszont az egészséges láb enyhe vénás elégtelensége a posztoperatív elsı hónapokban. A vena iliaca externa ritkán érintett akár elsıdleges, akár metasztatikus tumor esetén. Mobilizálható 6-10 cm hosszan, elvágható közvetlenül a tumor alatt, antepozícióba hozható, átvezethetı egy suprapubicus alagúton és anasztomozálható a femoralis communissal vagy a szemben lévı vena iliaca externával. Amennyiben a mobilizált iliaca externa nem elég hosszú, megnyújthatjuk egy szabad szegment grafttal, amit az ellenkezı oldali vena femoralis superficialisból veszünk (3. ábra). A vena femoralis superficialist ezen különleges használat során egyik végén a vena femoralis profundával való összeömlésénél átvágtuk, majd distal felé a kívánt hosszban kivettük. Az autológ cross-over-bypass, amely a femorális vénát és az iliacát használta, nagy vénás áramlást és az autológ graftok minden egyéb elınyét nyújtotta. A véna billentyők mőködıképesek maradtak, mert a femoralis superficialist nem fordított graftként használtuk.

4 4 Eredmények A juxtarenalis vena cava rekonstrukciója Ez a rekonstrukció mind a négy beteg esetében sikeres volt. A mőtétet követı 12 hónapban minden vena cava átjárható volt, nem volt tumor embólia, cava trombózis vagy lokális recidiva. Az infrarenalis vena cava rekonstrukciója A kilenc rekonstruált infrarenalis vena cava közül egy iliocavalis PTFE bypass korán elzáródott és egy másik PTFE cava interpozíciı trombotizált a tumor resectiója után hat hónappal. A többi rekonstrukció egy év után is megfelelıen mőködött. A vena iliaca rekonstrukciója Számításba véve a tumorok elırehaladott állapotát, az általunk beültetett hét Gianturco stent megfelelıen mőködött (3. ábra). Egy év elteltével egy stent kivételével az összes átjárható volt. Eddig egyetlen betegnél sem alakult ki posztoperatív vénás elégtelenség. Összesen 14 cross-over-bypass készült 12 olyan betegen, akiknek a tumor occlusiót vagy stenosist okozott a vena iliacán. Három esetben cross-pubicus bypasst készítettünk interponált PTFE grafttal. Öt betegen klasszikus "Palma-mőtétet" hajtottunk végre a vena saphena magna felhasználásával. Két esetben a saphena magna átmérıje kicsi volt, emiatt a posztoperatív elsı, illetve harmadik napon retrombózis lépett föl, súlyos vénás elégtelenséggel és a perifériás mikrocirkuláció veszélyeztetettségével. A szintetikus bypass lehetıségét elvetettük a localis haematóma és a magas fertızési kockázat miatt. Azért, hogy a fenyegetett végtagot megmentsük, az ellenoldali vena femoralis superíicialissal készítettünk egy crosspubicus-bypasst. Ilyen bypasst összesen három esetben készítettünk. További három alkalommal a cross-pubicus-bypasshoz az érintett oldali vena iliaca externát használtuk. Mivel az iliaca externa hossza nem bizonyult elegendınek a mobilizálás után, ezért az ellenkezı oldali vena femoralis superficialisbıl vett segmenttel megtoldottuk azt. A bypassok átjárhatóságának fenntartása érdekében, az elsı négy betegnél, akiknél mélyvénákat használtunk, arterio-venosus fistulát is készítettünk. A biztató eredmények alapján nem folytattuk tovább az arterio-venosus fistula készítését az utolsó két betegen. Náluk sem következett be occlusio a bypassban, ebbıl azt a következtetést vontuk le, hogy az arterio-venosus fistula készítése elhagyható a vena femoralis superficialis cross-pubicus-bypassok esetében. A láb oedemája minden betegnél rohamosan csökkent. Egy beteg áttéteket adó prostata és hólyagrák következtében a mőtétet követı 25. napon meghalt. A cross-over-saphena-bypass azonban átjárható volt. Hat hónap múlva egy cross-pubicus PTFE bypass és két saphena magnával készített áthidalás elzáródott. Az összes olyan cross-pubicusbypass, amelyet a láb mélyvénájával vagy a vena iliacá- val készítettünk, a két éves kontroll idıszak alatt mindvégig nyitva volt (3. ábra). A color duplex scan kontroll vizsgálatok szerint az áramlási irányban beültetett vena femoralis superficialis billentyői minden esetben kompetensek voltak.

5 5 Megbeszélés Még néhány évvel ezelıtt is - a ma- lignus tumorok rossz prognózisa és a sok sikertelen beavatkozás miatt - nagyon ritkán végezték a VCI rekonstrukcióját. A diagnosztika (CT, MRI), az anaesztézia és a sebészeti technikák fejlıdése új perspektívákat nyitott (1, 2, 3, 5, 7, 12, 14, 15). Benignus vagy korai stádiumban lévı, alacsony invazivitású malignus tumorok esetében a curatív sebészet ma már szóba jön. Vese- vagy mellékvese tumoroknál, amelyek a VCI juxtarena- lis szakaszára korlátozódnak, a radikális mőtét elvégezhetı (5, 7, 14, 16, 17). Olyan retroperitonealis tumorok esetében, amelyek komprimálják vagy beszőrik a VCI-t, sokkal radikálisabb sebészeti megközelítés lehetséges, ha az eret a tumorral együtt en bloc resecáljuk. A radikális mőtét különösen fontos, mert ezek a tumorok rendszerint a kemoterápiára és az irradiációra nem reagálnak (6, 18). Annak ellenére, hogy az ideális graftot még nem találták ki, jó eredmények érhetık el autológ és PTFE protézissel is. Az in- terpozíciós graftok behelyezése elkerüli azokat a végzetes következményeket, amelyeket régebben a VCI, illetve a vena iliaca lekötése eredményezett. A vena iliaca átjárhatósága és a beteg életének legalább 6 hónapos túlélési kilátása elıfeltétele a VCI rekonstrukciójának. A PTFE-vel végzett ilio-ca- valis bypassok eredményei nem kielégítıek, a saját mélyvénák használata sokkal ígéretesebbnek mutatkozik. Egy olyan esetben, amikor túlságosan nagy volt a fertızés veszélye, a VCI helyettesítésére egy 10 mm átmérıjő vena femoralis superficialist használtunk. Az egy éves követési idıszak alatt a bypass mőködött. Több olyan beteg volt, aki a vena iliaca rekonstrukcióján esett át. Sebészeti beavatkozás csak a betegek válogatott csoportjában indikált, olyanoknál, akik vénás elégtelenségben, phlegmasia coerulea dolensben szenvednek, vagy distalis vénás gangréna veszélye fenyegti ıket. A vena iliaca occlusiója esetén a revascularisatio trombectomiával, tágítással és stent behelyezéssel is elérhetı. Néhány esetben az iliocavalis vénák retroperitonealis direkt felszabadítása szükséges. Eredményeink 89%-os egy éves átjárhatóságot mutatnak. Amennyiben az endovascularis eljárások, például a tágítás vagy a stent behelyezés lokális vagy technikai okok miatt nem kivitelezhetık, az unilateralis vena iliaca occlusióban szenvedı betegek számára a cross-over-bypass az elsıdlegesen szóba jövı lehetıség. A klasszikus "Palma" cross-over-bypass gyakran nem ad kielégítı eredményt a saphena magna kis átmérıje miatt. A mi tanulmányunkban csak a bypassok 60%-a volt átjárható, mert két bypass 30 napon belüli korai occlusiója következett be. A győrős PTFE bypassok 1 éven belül 66%-os átjárhatósági eredményt adtak. A cross-pubicus-bypassok, amennyiben az érintett oldal iliaca externáját vagy az egészséges oldal vena femoralis superficiali- sát használtuk, különösen értékes alternatívát jelentettek abban az esetben, ha a fertızésveszély nagy volt. Az autológ graftok nagy átmérıjére tekintettel az arterio-venosus fistula készítése nélkülözhetı. Az autograftok további elınye a kompetens véna billyentyők megtartása. Mélyvénákkal készített cross-pubicus-bypassokról eddig még nem jelent meg publikáció. Eredményeink ígéretesek, az egy éves átjárhatósági arány 100%. Végül szeretnénk kihangsúlyozni, hogy onkológiai betegek esetében az átjárhatósági tényezı csak egy szempont, hiszen a betegek élettartama gyakran limitált, és ez nem teszi lehetıvé a szokásos nyomon követési idı betartását. Éppen ezért nincs megfelelı, összehasonlításra alkalmas tapasztalat a szakirodalomban. Saját betegeink csekély száma nem tesz lehetıvé statisztikai kiértékelést. Ennek ellenére az említett

6 6 palliációs megoldásokkal szerzett kitőnı tapasztalatok felhatalmaznak minket arra, hogy a leírt sebészeti eljárásokat, betegeink érdekében. alkalmazzuk. Irodalom 1. Kieffer, E.. Bahnini, A.. Koskas. F.: Nonthrombotic disease of the inferior vena cava. Surgical managment of 24 patients. In: Venous Disorders, Bergan J. I, Yao, J. (ecls.). W. B. Saunders, Philadelphia (1991.) pp Alemany. J,. Montag. H.: Die Verwendung der Vena femoralis superficialis hei femorocruralen Rekonstruktionen: Methodik-Indikation-Ergebnisse. Der crurale Gefassverschluss A. Zehle. Zuckschwerdt Verlag (1990.) 3. Alemany, J., Montag, H. Göitz. H., Wozniak, G.: Die tiefen Beinvenen als Gefassersatz hei femorocruralen Rekonstruktionen: Indikation, Früh- und Spiitergebnis.se. Angio Archív. Bd.. 21: (1991.) 4. Dale. W. A.. Harris. S" Terry. R. B.: Polytetrafluoroethylene reconstruction of the inferior vena cava. Surgery, 95: (1984.) 5. Katz. N. M.. Spence. I. J" Wallace, R. B.: Reconstruction of the inferior vena cava with a polytetrafluoroethylene tőbe graft after resection for hypernephroma of the right kidney. J. Thorac. Cardio- vasc. Surg. 87: (1984.) 6. Vollmar. J.. Loeprecht. H., Hutschenreiter. S.: Rekonstruktive Eingriffe am Venensystem. Der Chirurg, 49: (1978.) 7. Okada, Y.. Kumada. K.. Habuch. T.. Nishimura. K.. Yoshida, O.: Total replacement of the suprarenal inferior vena cava with an expanded polytetrafluoroethylene tőbe graft in 2 patients with tumor thrombi from renal cell carcinoma. J. Urol. 141: (1989.) 8. Okadamme. K.. Muto. Y.. Equchi, H. el al.: Venous reconstruction for iliofemoral venous occlusion facilitated by temporary arteriovenous shunt: Long-therm results in nine patients. Arch. Surg. 124: (1989.) 9. Clowes, A. W.: Rxtraanatomical bypass of the iliac vein obstruction. Use of a synlhetic (expanded PTFE) graft. Arch. Surg. 115: (1980.) 10. Gruss. J. D.. Bartels, D.. Vargas-Montano, H.: Rekonstruktion des utiilateralen Beckenvenenverschlusses. Langen- becks Arch. Chir. (suppl.) 2: (1988.) 11. Kistner. R. L.: Autogenous iliofemoral bypass. In: Atlas of Venous Surgery, Bergan,.1..1., Kistner. R. L. (eds.). W. B. Saunders, Philadelphia, pp (1992.) 12. Palma. C. E.. Esperon, R.: Vein transplants and grafts in the surgical treatment of poslphlebitic syndrome. J. Cardiovasc. Surg. 1: (1960.) 13. Bollinger. A.: Funktionelle Angiologie. Thieme Verlag, pp (1979.)

7 7 14. Gloviczki, P., Pairolero, P. C" Cherry, K. S. et al: Reconstruction of the vena cava and its primary tributaries: A pre- liminary report. J. Vasc. Surg. 1 1: (1990.) 15. Schulman, M. L, Bathey. M. R.. Yatco. R.. Pillan. G.: An 11-year experience with deep leg veins as femoropoliteal bypass grafts. Arch. Surg. 121: (1986.) 16. Sogani. P. C" Herr. H. N., Bains, M. S. et al.: Renal cell carcinoma extending into inferior vena cava. J. Urol. 60: (1983.) 17. Vekemans. K. M.. Schroder. F. H.: Prosthetic replacement of the inferior vena cava in renal cell carcinoma. Surg. Eur. Urol. 19(3): (1991.) Pleasants. J. H.: Obstruction of the inferior vena cava with a report of 18 ca- ses. John Hopkins Hosp. 16: 363 (1911.) Prof. dr. Jose Alemany Osterfelder str D Bottrop, Deutschland Érbetegségek: 1998/ oldal

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ

Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ Szívsebészet Dr. Galajda Zoltán DE OEC Szívsebészeti Központ A humán érpálya A szívburok Humán koszorúerek I Humán koszorúerek II Humán koszorúerek III Szívizom scintigraphia Szívizom kóros perfúzió A

Részletesebben

A vesedaganatok sebészi kezelése

A vesedaganatok sebészi kezelése A vesedaganatok sebészi kezelése Szendrői Attila Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum Az Európai Urológus Testület képzőhelye Robson elvek (1963) Nincs szisztémás kezelés -radikális

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Rövidítések: mélyvénás trombózis -MVT; krónikus vénás elégtelenség - KVE; pulmonalis embolia - PE; vena cava filter - VCF.

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Rövidítések: mélyvénás trombózis -MVT; krónikus vénás elégtelenség - KVE; pulmonalis embolia - PE; vena cava filter - VCF. 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új lehetıség a mélyvénás trombózis kezelésében Írta: DR. SZATMÁRI FERENC, DR. PAUKOVICS ÁGNES, DR. BARTEK PÉTER, DR. STEINBACH MÁRTA, DR. HORVÁTH SZERÉNA, DR. KÉKI MIKLÓS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek Írta: DR. SÓTONYI PÉTER, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZÉPHELYI KATALIN, DR. TORONYI ÉVA, DR. NEMES

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Femoro-poplitealis thrombendarteriectomiák videoangioscopos kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Femoro-poplitealis thrombendarteriectomiák videoangioscopos kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Femoro-poplitealis thrombendarteriectomiák videoangioscopos kontroll mellett Írta: DR. KASZA GÁBOR, DR, KOLLÁR LAJOS, DR, ROZSOS ISTVÁN Bevezetés Az orvosi gyakorlatban a technika

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. AAA új mőtéti megoldása: stentgraft. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. AAA új mőtéti megoldása: stentgraft. Bevezetés 1 AAA új mőtéti megoldása: stentgraft ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. VARGA ZSOLT, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. HORVÁTH LÁSZLÓ Bevezetés

Részletesebben

HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE

HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK HEVENY VÉNÁS KÓRKÉPEK SEBÉSZETE Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció, beosztás A vénák trombózisából, sérülésébõl, rupturájából származó olyan elváltozások, amelyek

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA

TOVÁBBKÉPZÉS. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA 1 TOVÁBBKÉPZÉS Alsó végtagi traumás arteriovenosus fistulák Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. NEMES ATTILA Az érsérülések legritkább szövıdménye a traumás arteriovenosus

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új mőtéti eljárás: a feltárt mélyvéna védelme külsı PTFE-spirállal

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Új mőtéti eljárás: a feltárt mélyvéna védelme külsı PTFE-spirállal 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Új mőtéti eljárás: a feltárt mélyvéna védelme külsı PTFE-spirállal Írta: DR. HETÉNYI ANDRÁS A mélyvénákon végzett beavatkozások (thrombectomia, reconstructio) közben a sebész óhatatlanul

Részletesebben

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK

KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK KRITIKUS VÉGTAGISCHAEMIA, BELGYÓGYÁSZATI SZEMPONTOK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció A végtagok vérellátási zavara az ischaemia klinikai állapota. A kritikus végtagischaemia megjelölés

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata

RADIOLÓGIA. A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A vesetumorok vaseularisatiójának és vénás terjedésének komputer tomográfiás vizsgálata Írta: PALKÓ ANDRÁS Bevezetés A vese térfoglaló folyamatok kimutatása, elkülönítı kórismézése, stádiumba

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése

ESETISMERTETÉS. Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése 1 ESETISMERTETÉS Fedett, retroperitoneumba rupturált hasi aorta aneurysma sikeres endovascularis kirekesztése Írta: DR. JUHÁSZ GYÖRGY, DR. MÁTYÁS LAJOS, DR. LÁZÁR ISTVÁN Bevezetés Ultrahangos felmérések

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Infrarenalis hasi aorta aneurysma (AAA) stentgraft versus nyitott mőtét Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. FORGÁCS SÁNDOR, DR. GREXA ERZSÉBET, DR. VERZÁR ZSÓFIA Bevezetés Az infrarenalis

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Arterio-venosus mikroshuntök egyes pókvénák hátterében Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. MAGYAR ÉVA Bevezetés A pókvénák gyakran okoznak kozmetikai panaszokat a nıknek. A népesség 10-14%- ában

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A varicositas endovascularis mőtétei laserrel és rádiófrekvenciás koagulátorral - módszerek, eredmények, szövıdmények

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A varicositas endovascularis mőtétei laserrel és rádiófrekvenciás koagulátorral - módszerek, eredmények, szövıdmények 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A varicositas endovascularis mőtétei laserrel és rádiófrekvenciás koagulátorral - módszerek, eredmények, szövıdmények Írta: NICK MORRISON Életrajz: Elsôsorban az endovascularis eljárások

Részletesebben

ESETISMERTETÉS. Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring

ESETISMERTETÉS. Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring 1 ESETISMERTETÉS Intima pótlás thrombendarteriectomia után: Enduring Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. VARGA ZSOLT, DR. GREXA ERZSÉBET A femoro-poplitealis

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Intraoperatív carotis interna stent implantatio videoangioszkópiás kontroll mellett Írta: DR. KOLLÁR LAJOS, DR. KASZA GÁBOR, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. MENYHEI GÁBOR, DR. SZABÓ MÁRIA,

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

ESETISMERETÉS. Femoropoplitealis áthidalás PTFE-grafttal - perigraft reakció huszonhat évvel a beültetés után

ESETISMERETÉS. Femoropoplitealis áthidalás PTFE-grafttal - perigraft reakció huszonhat évvel a beültetés után ESETISMERETÉS Femoropoplitealis áthidalás PTFE-grafttal - perigraft reakció huszonhat évvel a beültetés után Írta: DR. PAPP RÓBERT, DR. WÉBER GYÖRGY Bevezetés A femoropoplitealis és cruralis érszakasz

Részletesebben

2006. évi érsebészeti statisztika

2006. évi érsebészeti statisztika AKTUÁLIS. évi érsebészeti statisztika ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. NEMES ATTILA Tisztelt Kollégák! A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetõségének megbízásából önkéntes alapon, a régi hagyományok folytatására

Részletesebben

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei

Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Az akut myocardialis Infarctus mechanikus szövődményei Dr.Szabolcs Zoltán Ph.D. Semmelweis Egyetem, Szívsebészeti Klinika Budapest Székelyudvarhely, 2011. június 9-10. Az akut transmuralis szívinfarktus

Részletesebben

EGYÉB. Robert May (1912-1984) és a tudományos phlebológia

EGYÉB. Robert May (1912-1984) és a tudományos phlebológia 1 EGYÉB Robert May (1912-1984) és a tudományos phlebológia Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. SÁNDOR TAMÁS, BIHARI PÉTER Az osztrák Robert May az 1970-es, ' 80-as években a modern phlebológia egyik úttörıje, a

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés Három éve, 2007 ıszén számoltunk be lézeres visszérmőtéttel szerzett elsı tapasztalatainkról (www.erbetegsegek.com)

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Mérsékelt és mély hipotermia alkalmazása akut aorta ascendens dissectio miatt végzett mőtéteknél Írta: DR. SIMONFALVI IMRE, DR. TOMCSÁNYI ISTVÁN, DR. NAGY ESZTER, DR. SOMOGYI ANDRÁS

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Alimentáris traktusba perforált aorta aneurysmák endovascularis kirekesztése Írta: DR. JUHÁSZ GYÖRGY, DR. MÁTYÁS LAJOS, DR. SIMON GIZELLA, DR. LÁZÁR ISTVÁN Bevezetés Parodi, argentin

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A transperitonealisan végzett aorto-iliacalis érrekonstrukciók általános sebészeti szövıdményei Írta: DR. ARATÓ ENDRE, DR. ROZSOS ISTVÁN, DR. KASZA GÁBOR, DR. KOLLÁR LAJOS Beteganyag

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Rupturált mycoticus poplitealis aneurysma endovascularis megoldása Írta: GEORGE M. SOMJEN, WENDELA SCHIMMER A "mycotikus aneurysma" kifejezést a septicus etiológiájú elváltozások

Részletesebben

Prenatalis MR vizsgálatok

Prenatalis MR vizsgálatok Prenatalis MR vizsgálatok Prof. Dr. Lombay Béla Borsod A.Z. Megyei Kórház és s Egyetemi Oktatókórház Miskolci Egyetem, Egészségtudományi gtudományi Kar, Képalkotó Diagnosztikai Tanszék Miskolc Múlt - jelen

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Endoscopia a visszérsebészetben. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Endoscopia a visszérsebészetben. Bevezetés 1 Endoscopia a visszérsebészetben VÉNÁK BETEGSÉGEI Írta: DR. VIZSY LÁSZLÓ, DR. BEZNICZA HENRIETTA, DR. BÁTORFI JÓZSEF Bevezetés Az alsó végtagi chronicus vénás insufficientia (CVI) kialakulásában és fenntartásában

Részletesebben

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai

A.) A végtagmegtatás javallatai, ellenjavallatai III./12.5. Rekonstrukciós eljárások a végtagmegtartó sebészetben Szendrői Miklós, Perlaky Tamás, Antal Imre, Kiss János A fejezet célja, hogy megismerje a hallgató a végtagmegtartó sebészetben alkalmazható

Részletesebben

Ovation ix hasi sztentgraftrendszer Használati utasítás

Ovation ix hasi sztentgraftrendszer Használati utasítás Ovation ix hasi sztentgraftrendszer Használati utasítás HU (810-0016-13-01) 0 0 5 0 810-0016-13-01 Rev A Tartalomjegyzék 1. Eszközleírás... 3 1.1. Bevezetőrendszer... 4 1.2. A feltöltőkészlet és az automata

Részletesebben

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály

Vertebroplastica osztályunkon. Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Vertebroplastica osztályunkon dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth dr. Szentágotai Attila, dr. Kiss Attila, dr. Horváth Zoltán Kaposi Mór Oktató Kórház, Idegsebészeti Osztály Osteoporosis

Részletesebben

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János

Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi. Dr. Kiss János SEMMELWEIS EGYETEM BUDAPEST ORTOPÉDIAI KLINIKA Igazgató: Prof.Dr. Szendrői Miklós Életminőség-vizsgálat musculosceletalis daganatok miatt végzett vállövi resectiók után Dr. Kiss János Végtagmegtartó műtétek

Részletesebben

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia

CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia CCSVI- avagy a felszabadító (?) terápia Chronic CerebroSpinal Venous Insufficiency = Krónikus Központi Idegrendszeri Vénás Elégtelenség Paolo Zamboni olasz érsebész felesége SM betegsége kapcsán kezdett

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010.

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. Miként lehetne A-V shunt képzı mőtéteink eredményeit javítani? Bevezetés

TOVÁBBKÉPZÉS. Miként lehetne A-V shunt képzı mőtéteink eredményeit javítani? Bevezetés 1 TOVÁBBKÉPZÉS Miként lehetne A-V shunt képzı mőtéteink eredményeit javítani? Írta: DR. SZÉLL KÁLMÁN Bevezetés A gyógyító orvos soha meg nem szőnı törekvése és feladata az eredmények szüntelen javítására

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Lézeres visszérmőtét újabb tapasztalatai Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés Három éve, 2007 ıszén számoltunk be lézeres visszérmőtéttel szerzett elsı tapasztalatainkról (www.erbetegsegek.com)

Részletesebben

XIII./5. fejezet: Terápia

XIII./5. fejezet: Terápia XIII./5. fejezet: Terápia A betegek kezelésekor a sebészi kezelés, a kemoterápia (klasszikus citotoxikus és a biológiai terápia), a radioterápia és ezek együttes alkalmazása egyaránt szóba jön. A gégének

Részletesebben

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések

**** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** Fıcsoport: 01 Idegrendszeri megbetegedések **** 01 013C Neuroimmunológiai betegség teljes dózisú humán immunglobulin terápiával, 18 év felett G6100 Guillain-Barré-syndroma G7000 Myasthenia gravis

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az érbetegek szolgálatában - Soltész Lajos emlékelıadás

AKTUÁLIS. Az érbetegek szolgálatában - Soltész Lajos emlékelıadás 1 AKTUÁLIS Az érbetegek szolgálatában - Soltész Lajos emlékelıadás Írta: DR DLUSTUS BÉLA Ez az alkalom a sebészi életpályám betetızése. A magyar érsebészeti tevékenység kimagasló elismerése a Soltész Lajos

Részletesebben

EGYÉB. 1. ábra. Cook cava filter bemutatása Tony Gasparis irányításával.

EGYÉB. 1. ábra. Cook cava filter bemutatása Tony Gasparis irányításával. EGYÉB Európai Vénás Fórum elsı gyakorlati továbbképzése Írta: DR. MICHEL PERRIN Az elsı, Európai Vénás Fórum által szervezett gyakorlati továbbképzés, a ciprusi Larnacában 2010. november 4-6-ig került

Részletesebben

Intraocularis tumorok

Intraocularis tumorok Intraocularis tumorok 25 évvel ezelőtt, ha egy szemben chorioidea melanomát találtunk, akkor a szemet enucleáltuk. Szemben lévő festékes daganat (melanoma chorioideae) Chorioidea melanoma miatt eltávolított,

Részletesebben

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója

Stroke kezelésének alapelvei. Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Stroke kezelésének alapelvei Prof. Dr. Komoly Sámuel MTA doktora PTE Neurológiai Klinika igazgatója Hogyan kezelhetı a stroke? Primer prevenció a stroke rizikójának csökkentése STROKE Akut kezelés Szekunder

Részletesebben

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK

Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK A robotizált prostatectomia előnyei Ender Ferenc, II. OBMK Kocsis Adrienn, II. OBMK 2009. május 6. MATE mini-szimpózium Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Egészségügyi Mérnök Képzés A davinci

Részletesebben

A HEVENY MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BELGYÓGYÁSZATI AJÁNLÁSA

A HEVENY MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BELGYÓGYÁSZATI AJÁNLÁSA A HEVENY MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS DIAGNOSZTIKUS ÉS TERÁPIÁS BELGYÓGYÁSZATI AJÁNLÁSA Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Phlebothrombosis = mélyvénás trombózis (MVT) = a mély elvezetõ és izomvénák

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (finanszírozási eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A visszerek duplex ultrahang vizsgálata

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A visszerek duplex ultrahang vizsgálata 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A visszerek duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BIHARI IMRE Az alsó végtagi visszér rendszer duplex UH vizsgálatának célja hazánkban eddig a rnélyvénák acut thrombosisának, illetve

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vénás rendszer megbetegedései. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vénás rendszer megbetegedései. Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja A vénás rendszer megbetegedései Készítette: A Sebészeti Szakmai Kollégium I. Alapvető megfontolások A vénás megbetegedések felosztásának alapja az a morfológiai

Részletesebben

Vascularis intervenciós radiológia

Vascularis intervenciós radiológia Vascularis intervenciós radiológia Dr. Bérczi Viktor az MTA Doktora igazgató Semmelweis Egyetem, Budapest, Radiológiai és Onkoterápiás Klinika Intervenciós Radiológia Képalkotó módszer (röntgen átvilágítás,

Részletesebben

PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK

PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK ANGIOLÓGIA PERIFÉRIÁS VERÕÉR-MEGBETEGEDÉSEK Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság Definíció Az a. femoralis communison, a profunda femorison, az a. femoralis superficialison, valamint a poplitealis

Részletesebben

Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében. Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék

Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében. Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék Radiológiai intervenció a perifériás érbetegség kezelésében Dr Veisz Richárd Diagnoscan Magyarország Kft DEOEC Angiologiai Tanszék Történelmi fordulópont - Seldinger-módszer: 1953 - Sven Ivar Seldinger

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TARR MIKLÓS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság?

Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság? SZINT 2010 Szeged Egynapos sebészet: hazárdírozás, vagy biztonság? Gál János Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika Egynapos sebészet elterjedése Az idı pénz Gazdasági nyomás

Részletesebben

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma

Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Katasztrófális antifoszfolipid szindróma Gadó Klára Semmelweis Egyetem, I.sz. Belgyógyászati Klinika Antifoszfolipid szindróma Artériás és vénás thrombosis Habituális vetélés apl antitest jelenléte Mi

Részletesebben

EGYÉB. A Nemzetközi Angiológiai Unió XVII. Világkongresszusáról, 1995. április 3-7., London

EGYÉB. A Nemzetközi Angiológiai Unió XVII. Világkongresszusáról, 1995. április 3-7., London Világkongresszus Londonban Írta: DR. BIHARI IMRE EGYÉB A Nemzetközi Angiológiai Unió XVII. Világkongresszusáról, 1995. április 3-7., London A kongresszus London régen várt elsı tavaszi napjaira esett,

Részletesebben

Palliatív endoszkópia az onkológiában

Palliatív endoszkópia az onkológiában Palliatív endoszkópia az onkológiában Dr Topa Lajos Szent Imre Egyetemi OktatókórházKórház, Budapest Gasztroenterológia Nyelőcsőtumorok palliatív kezelése A vékony és vastagbél tumoros szűkületeinek palliatív

Részletesebben

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens

1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László PhD egyetemi docens SZAKDOLGOZAT TÉMAJAVASLATOK A 2012/2013 tanévre Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika SEBÉSZET 1. Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára 2.

Részletesebben

AKTUÁLIS. Maradvány és kiújult varixok. Bevezetés

AKTUÁLIS. Maradvány és kiújult varixok. Bevezetés 1 AKTUÁLIS Maradvány és kiújult varixok Van-e különbség a hagyományos- és a lézeres visszérmőtét utáni ultrahang leletben? Írta: DR. SÖMJÉN M. GYÖRGY Bevezetés Az utóbbi 10 évben egyre több rövid és középtávú

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉS. GYERMEKKORI ÉRBETEGSÉGEK: A perifériás erek anomáliái (2. rész)

TOVÁBBKÉPZÉS. GYERMEKKORI ÉRBETEGSÉGEK: A perifériás erek anomáliái (2. rész) 1 TOVÁBBKÉPZÉS GYERMEKKORI ÉRBETEGSÉGEK: A perifériás erek anomáliái (2. rész) Írta: DR. TASNÁDl GÉZA 1. Klasszifikáció A perifériás erek anomáliáit - az utóbbi évek definíciói szerint - két nagy csoportra

Részletesebben

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna A minősítő beosztása: főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Központi

Részletesebben

HISTÓRIA. Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI.

HISTÓRIA. Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI. HISTÓRIA Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI. Írta: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA Sorozatunk

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A vénás thrombosis prophylaxisa traumatológiai betegeken Írta: DR. DETRE ZOLTÁN A vénás trombózisok és szövıdményeik nincsenek kellı súlyuk szerint a köztudatban, nagyfokú elterjedésük

Részletesebben

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata

Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Artériák és vénák fizikális és eszközös vizsgálata Dr. Szomják Edit Debreceni Egyetem Belgyógyászati Intézet III. sz. Belgyógyászati Klinika Történeti áttekintés I. A kezdetek - 300 éve a patológusok:

Részletesebben

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye:

A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Helye: M E G H Í V Ó Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottság A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelõintézet Tudományos Bizottsága meghívja Önt tudományos ülésére: Minimál invazív

Részletesebben

EGYÉB. A magyarországi allogen és xenogen értranszplantációs kutatások története

EGYÉB. A magyarországi allogen és xenogen értranszplantációs kutatások története EGYÉB A magyarországi allogen és xenogen értranszplantációs kutatások története Írta: DR. BARTOS GÁBOR, DR. BIHARI IMRE, DR. MARKOVICS GABRIELLA A magyar sebészek között mindig voltak olyanok, akik tudományos

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TARR MIKLÓS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY

Részletesebben

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens

Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Témavezető: Dr. Harsányi László egyetemi docens SZAKDOLGOZAT - TÉMAJAVASLATOK A 2013/2014 tanévre Semmelweis Egyetem Budapest Általános Orvostudományi Kar I. sz. Sebészeti Klinika Emlődaganatok neoadjuváns kezelésének hatása a műtéti technikára Csírasejtes

Részletesebben

Érsebészet Vénák sebészete

Érsebészet Vénák sebészete Érsebészet Vénák sebészete Szeberin Zoltán Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Érsebészeti Tanszék 2015.10.09. Érsebészet Artériás betegségek Életet veszélyeztető betegségek Vénás betegségek Magas

Részletesebben

Daganatok sebészi szemmel

Daganatok sebészi szemmel Daganatok sebészi szemmel Dr Bánfi András; Dr Zsoldos László Primavet Kisállat-Rendelőintézet 1152 Bp. Rákos út 60. www.primavetrendelo.hu T.: 306-1364 Korai diagnózis Senior care vizsgálatok 6 havonta

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Acut alsó végtagi ischaemiát okozó poplitea aneurysmákról

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Acut alsó végtagi ischaemiát okozó poplitea aneurysmákról 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Acut alsó végtagi ischaemiát okozó poplitea aneurysmákról Írta: DR. TARR MIKLÓS, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. JAKAB LAJOS, DR. SZATMÁRI

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. GUNTHER TAMÁS Bevezetés Az aneurysmák sürgıs beavatkozást igényid szövıdményeinek

Részletesebben

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály

Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Primer retroperitonealis daganatok sebészi kezelése Dr Tóth László Országos Onkológiai Intázet Általános és Mellkassebészeti Osztály Sebészi anatómia Felül: rekeszkupola felső áthajlása Alul: diaphragma

Részletesebben

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend)

A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) A nem világossejtes vesedaganatok diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja (eljárásrend) Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály

Részletesebben

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései

**** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** Fıcsoport: 03 Fül-orr-gége és maxillofacialis régió megbetegedései **** 03 1031 Orrvérzés sürgısségi ellátása "A" BEAVATKOZÁSOK "B" BEAVATKOZÁSOK "C" 52100 Orrvérzés ellátása edzıszerrel 52102 Orrvérzés

Részletesebben

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér

CCSVI. Történelmi és tudományos háttér CCSVI Történelmi és tudományos háttér Prof. Paolo Zamboni érsebész Felesége SM beteg Hipotézis: Vénás keringési zavar Vaslerakódás Érfalkárosodás Sejtpusztulás Autoimmun folyamat SM Az agy vénás rendszere

Részletesebben

Pályázat témája: Versiva XC alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül

Pályázat témája: Versiva XC alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Pályázat témája: Versiva XC alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai esettanulmányon keresztül Címe: Kevert típusú kiterjedt lábszárfekély komplex kezelése a Versiva XC segítségével esetbemutatás Dr. Benkő

Részletesebben

A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról

A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról TOVÁBBKÉPZÉS A krónikus vénás betegségek CEAP felosztásáról DR. JÁRAI ÁKOS, DR. HARMAT ZOLTÁN, DR. BATTYÁNI ISTVÁN ÖSSZEFOGLALÁS A krónikus vénás betegségek standardizált leírásához a mára már széles körben

Részletesebben

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései

Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv, teljeskörű parodontális kezelés lépései Előzetes kezelési terv 1. Parodontálisan teljesen egészséges egyén kezelési terve aktuális teendőnk nincs panaszok esetén, illetve legalább

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában. Bevezetés 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Nehézségek és eredmények az aneurysmák sürgısségi ellátásában Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR. GUNTHER TAMÁS Bevezetés Az aneurysmák sürgıs beavatkozást igényid szövıdményeinek

Részletesebben

Fiatalkori iliofemoralis mélyvénás thrombosis ritka oka: tünetmentes vena cava inferior elzáródás

Fiatalkori iliofemoralis mélyvénás thrombosis ritka oka: tünetmentes vena cava inferior elzáródás Fiatalkori iliofemoralis mélyvénás thrombosis ritka oka: tünetmentes vena cava inferior elzáródás Tóth Gerda Brigitta dr. Csobay-Novák Csaba dr. Berencsi Anikó dr. Szeberin Zoltán dr. Semmelweis Egyetem,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az epeutak sebészete

Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, I. sz. Sebészeti Klinika Az epeutak sebészete Az epeutak sebészete Dr. Szíjártó Attila Története: 1882 Carl Langenbuch: első cholecystectomia 1890 Kehr: extrahepatikus epesebészet kidolg 1931 Mirizzi: periop. Cholangiographia 1942 Caroli: radiomanometria

Részletesebben

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lényeges információk visszérbetegek color-flow duplex UH-vizsgálata során

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Lényeges információk visszérbetegek color-flow duplex UH-vizsgálata során 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Color ultrahang vizsgálat visszérbetegségben Írta: DR. CAVEZZI ATTILIO Bevezetés Az ultrahang-vizsgálat széles körben bevezetést nyert a phlebológiában. A történet mintegy 30 évvel ezelıtt,

Részletesebben

HISTÓRIA. Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI.

HISTÓRIA. Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI. HISTÓRIA Korai érsebészeti műhelyek Magyarországon, a múlt század ötvenes-nyolcvanas éveiben VI. Írta: BARTOS GÁBOR, BIHARI IMRE, JÁMBOR GYULA, NEMES ATTILA, MARTOS VERONIKA, MARKOVICS GABRIELLA Sorozatunk

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Felső végtagi vénabetegségek. Bevezetés VÉNÁK BETEGSÉGEI Felső végtagi vénabetegségek Írta: DR. BIHARI IMRE, DR. TASNÁDI GÉZA Bevezetés Minden érbetegségre jellemző az alsó végtagi túlsúly, például az érszűkület, a visszértágulat és a nem iatrogen

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a "T" formájú interpositum bevezetése

VÉNÁK BETEGSÉGEI. A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a T formájú interpositum bevezetése 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A vena cava superior syndroma érsebészeti kezelése: a "T" formájú interpositum bevezetése Írta: DR. ACSADY GYÖRGY, DR. LACZKO ÁGNES, DR. BIRO GÁBOR, DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. HÜTTL KÁLMÁN

Részletesebben

Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit

Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit INTERVENCIÓS RADIOLÓGIA Klinikai tanulmány Transzplantált vesék ureterszûkületeinek kezelése invazív radiológiai módszerekkel Doros Attila, Weszelits Viola, Puhl Mária, Rusz András, Jansen Judit BEVEZETÉS

Részletesebben

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam

Májátültetés. Szınyi László. I. Sz. Gyermekklinika Budapest. 3/24/2009 XII. Budapesti Gyermekgyógyászati Továbbképzı Tanfolyam Májátültetés Szınyi László I. Sz. Gyermekklinika Budapest 1 2 3 4 5 6 A májátültetés indikációi Krónikus, végállapotú májbetegség. Cholestasissal járó májbetegség. Máj eredető öröklıdı anyagcsere-betegség.

Részletesebben

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata

A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata A krónikus veseelégtelenség kardio-metabolikus kockázata Dr. Kiss István Fıv. Önk. Szent Imre Kórház, Belgyógyászati Mátrix Intézet, Nephrologia-Hypertonia Profil 1 2 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI KOCKÁZAT ÉS BETEGSÉG

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. DR. SÖMJÉN M. GYÖRGY, FRANKLIN POND M. D., GRAEME C. LAST M. D.

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. DR. SÖMJÉN M. GYÖRGY, FRANKLIN POND M. D., GRAEME C. LAST M. D. 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Endovascularis aorta mőtéteink eredményei - computer tomográffal végzett 54 hónapos követés Írta: DR. DR. SÖMJÉN M. GYÖRGY, FRANKLIN POND M. D., GRAEME C. LAST M. D. Bevezetés Parodi

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. RÉPA IMRE, DR. NEMES ATTILA

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. RÉPA IMRE, DR. NEMES ATTILA 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI A vénák aneurizmái Írta: DR. ACSÁDY GYÖRGY, DR. LACZKÓ ÁGNES, DR. PINTÉR LÁSZLÓ, DR. RÉPA IMRE, DR. NEMES ATTILA A vénás rendszer aneurizmái kóreredetüket tekintve 85%-ban congenitalisak,

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Érsebészeti beavatkozások a felsı végtagok artériáinak megbetegedései miatt Írta: DR. LACZKO ÁGNES, DR. ACSADY GYÖRGY ES DR. NEMES ATTILA A felsı végtagok artériás eredető keringészavarai

Részletesebben

Revascularisatio az aortában, a veseartériákban és az alsó végtagok artériás rendszerében

Revascularisatio az aortában, a veseartériákban és az alsó végtagok artériás rendszerében ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY Revascularisatio az aortában, a veseartériákban és az alsó végtagok artériás rendszerében Nagy Csaba dr. 1 Király István dr. 1 Bánsághi Zoltán dr. 2 Doros Attila dr. 3 1 Markusovszky

Részletesebben

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest

A retroperitoneum. Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum képalkotó diagnosztikája Dr.Nyitrai Anna Semmelweis Egyetem I.Sz Gyermekklinika Budapest A retroperitoneum A hasüregben találhat lható kötıszövettel bélelt b tér, t mely a hashártya hátsh

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2420-06 Intervenciós radiológiai diagnosztika és terápia követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lágyéki behatolásból végzett intervenciós radiológiai beavatkozás után kötést alkalmaz a punkciós nyíláson. Mondja el az Ön mellé beosztott tanuló asszisztensnek, hogy, milyen sebfedési lehetőségek

Részletesebben

AKTUÁLIS. Az Amerikai Vénás Fórum 2003. február 20-23-án Cancumban (Mexikó) tartott éves kongresszusán elhangzott elnöki elıadás

AKTUÁLIS. Az Amerikai Vénás Fórum 2003. február 20-23-án Cancumban (Mexikó) tartott éves kongresszusán elhangzott elnöki elıadás 1 AKTUÁLIS Vénasebészet: a mostohagyermekbıl partner lett Az Amerikai Vénás Fórum 2003. február 20-23-án Cancumban (Mexikó) tartott éves kongresszusán elhangzott elnöki elıadás Írta: DR. GLOVICZKI PÉTER

Részletesebben