ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében"

Átírás

1 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalataink öt év alatt az artéria carotis interna (ACI) sebészetében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTHER TAMÁS, DR. TARR MIKLÓS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS Hazánkban rendkívül magas a cerebrovascularis megbetegedések száma és az ebbıl eredı halálozás aránya (220/ lakos/év). Ez az összhalálozás 13,5%-a. E betegség miatt évente 40 ezer beteg szorul kórházi kezelésre. (9, 12, 16) A cerebrovascularis kórképek leggyakoribb oka az agyi artériák obliteratív elváltozása következtében kialakult agyi infarktus. Az összes kórkép százalékát képezi az ischaemiás stroke. Ennek kóreredetében jelentıs helyet foglalnak el az artéria carotis extracranialis szakaszának megbetegedései: az arteriosclerosis talaján kialakult sztenotizáló, illetve embóliaforrásként szereplı plaque, az elongatio megtöretéssel járó formái (coiling, kin-king), az aneurizma és néhány ritkább kórelváltozás. Amennyiben egy cerebrovascularis történés hátterében az extracranialis carotisrendszer instabil haemodinamikai viszonyai bizonyítottak, carotis rekonstrukciós mőtét indokolt (4, 5, 12, 14, 17). Ezen beavatkozások száma világszerte, s hazánkban is évrıl évre emelkedik. Nagy győjtı statisztikák alapján Magyarországon évente mintegy 2500 helyreállító érmőtét lenne indokolt az agyi verıerek területén (9, 12). Ez osztályunk vonzásterületét figyelembe véve évi mőtétet jelentene, a gyıri Érsebészeti Osztályra vetítve. Közleményünk célja az ezen a területen végzett tevékenységünk bemutatása, eredményeink közreadása. 1. táblázat. Carotis mőtéten átesett betegek adatai mőtét/261 beteg. Betegek és módszer és között 298 carotis mőtétet végeztünk osztályunkon. A betegek adatait az 1-7. táblázatokon mutatjuk be. Betegeink döntı hányada az 50-

2 2 70 éves populációból került ki, s 2/3-a férfi volt. A betegek kivizsgálásának fontos eleme a korrekt neurológiai és angiológiai fizikális vizsgálat. A Duplex scan objektív, non-invazív vizsgálómódszer, mely nemcsak a szőkület nagyságáról és jellegérıl ad képet, hanem fontos felvilágosítást nyújt a haemodinamikai viszonyokról. A CT scan elengedhetetlen a cerebralis vascularis laesio kimutatására, s egyéb kórképek kizárására. Az angiográfia pontos képet alkot az aortaív- ágakról és a carotis interna intracranialis szakaszáról is. A mőtéti indikáció felállításához DSA (vagy konvencionális 4 ág-angiográfia) és Duplex scan együttesen szükséges (2, 4, 5, 11, 17). 2. táblázat. A mőtétet megelızı cerebrovascularis történések száma, n: táblázat. A tünettói a mőtétig elteit idı, n:251 (47 tünetmentes). A mőtétet megelızıen a cerebrovascularis történések száma egy volt 145 esetben, 67 betegnél kétszer, 32-nél több alkalommal fordult elı. 7 beteget operáltunk halmozott TIA miatt. A tüneteket követı két hónapon belül operáltuk az esetek felét. (2.-3. táblázat) Betegeink 62%-ánál mindkét carotis interna érintett volt. 151 kontralaterális stenosisból 37 esetben volt szükség rekonstruktív mőtétre korábban. Az ellenoldali occlusio 13 esetben komplett stroke-kal járt, 13 alkalommal TIA-t okozott. Ezen elváltozások miatti kivizsgálás derített fényt az ellenoldali, rekonstrukciót igénylı asymptomaticus szőkületre. A 29 társuló a. subclavia stenosisból az egyidejőleg steal-t okozó 4 elváltozást együlésben rekonstruáltuk. Minden 5. betegünk alsóvégtagi obliteratív verıérbetegségben is szenvedett. (4. táblázat)

3 3 4. Táblázat. Kísérıbetegségek 1. Obliteratív verıérbetegség. A betegek 61%-a hypertóniás volt, s több mint 20%-a szenvedett ischaemias szívbetegségben, illetve cukorbajban. A perioperatív szak szempontjából fontos a cardio-respiratoricus betegségek gondos kezelése, a beteg részletes kivizsgálása, alapos elıkészítése. Az anamnézisben szereplı fekélybetegség profilaktikus terápiát igényel. Az 1 SLE azért emelendı ki, mert a beteg stenotisaló plaque-ja is hasonló elváltozást mutatott histológiai feldolgozáskor. (5. táblázat) A mőtét elıtti kórlefolyást elemezve látható, hogy csaknem 75%-ban TIA zajlott korábban. Ebbıl 42 esetben volt átmeneti látásvesztés (TMB, transient monocular blindness, amaurosis íiigax), 160 alkalommal facio-brachialis, illetve alsó végtagra is terjedı paresis (THS, transient hemispheric stroke). 20 betegnél volt eszméletvesztés az anamnézisben, s 37 átmeneti aphasiát, dysarthriát regisztráltunk. 19 esetben volt elhúzódó jellegő a reverzibilis neurológiai deficit (RIND, reverzibilis ischaemiás neur. deficit). Progresszív stroke esetén nem operáltunk. 12 beteget definitív neurológiai elváltozás mellett meglévı instabil haemodinamikai status miatt vittünk mőtétre, megelızendı egy további progressziót. (6.-7. táblázat)

4 4 5. táblázat. Kísérıbetegségek II. 6. táblázat. Carotis rekonstrukción átesett betegek stádium-beosztása (n:298). 7. táblázat. Carotis rekonstrukción átesett betegek megelızı tünetei. A leggyakrabban végzett beavatkozásunk a thrombendarteriectomia (THREA), melynek során az ér lumenében levı thrombust a megvastagodott intimával, olykor a médiával együtt eltávolítjuk. így a keringési akadályt képezı szőkületet megszüntetjük, illetve az embólia forrást elimináljuk. Az eret zárhatjuk direkt varrattal is, de leggyakrabban foltplasztikát végeztünk. 40 esetben THREA nem, csak foltplasztika történt ban kezdtük alkalmazni - s feltehetıen leggyakoribb módszerré fog válni - az eversiós endarteriectomiát. Interpositióra az aneurizma spurium kapcsán, illetve egy coilinghoz társuló hosszú szakaszú fali károsodás esetén volt szükség. Érdekességként említjük egy fiatal nıbeteg esetét, akinél egy diónyi nyirokcsomó okozta comp- ressiós szőkület vezetett neurológiai tünetekhez. Itt a de- compressio volt a mőtéti megoldás. (8. táblázat) A mőtétet általános narkózisban, szoros monitorizálás mellett, szisztémás heparinizációban végezzük. Az agy vérellátását a kirekesztés alatt az esetek 65%- ában idıleges endoluminális shunt alkalmazásával biztosítottuk. Nem szükséges a shunt megfelelı háttérnyomás esetén. A carotis kirekesztési idı 5 percen belül maradt 198 alkalommal, s csak 31 esetben haladta meg a 15 percet.

5 5 8. táblázat. Mőtéti megoldások (n = 298). Eredmények A 298 beavatkozás után - eseménytelen postoperatív szakot követıen - gyógyultan távozott osztályunkról 256 beteg. Újabb mőtét, illetve megfelelı gyógyszeres kezelés után 30 beteg vált panasz- és tünetmentessé. A beteg állapota a szövıdmény miatt beállított kezelést követıen javult 4 esetben. A postoperatív szakban 42 betegnél észleltünk valamilyen szövıdményt. A mőtéti sebben jelentkezı - viszonylag gyakoribb - parenchymás vérzés hátterében gyakran a megnyúlt alvadási idı áll (Ticlid). Az anastomosis vonalából 2 esetben észleltünk vérzést, melyet pótöltéssel oldottunk meg. Egy vénás vérzésnél ligaturát végeztünk. A 14 - vérzés miatt reoperált - betegünk gyógyultan távozott. A 9 hypoglossus paresis átmeneti volt, minden esetben az ideg mőtét közbeni tartós elkampózása volt az ok. A szövıdmények közül kiemelendı a neurológiai károsodás kialakulása, mely 2,3%- ban fordult elı. Hat betegnél 2 órán belül, 1 esetben 12 órával a mőtétet követıen jelentkezett a neurológiai tünet. Az alábbiakban jelentıségük miatt e hét esetet részletezzük. Mind a hét alkalommal a progrediáló neurológiai tünetek miatt sürgıs reoperációt végeztünk. 3 betegnél észleltünk reocclusiót. 2 esetben a distalis intima elıemelkedése volt a thrombosis oka. A harmadik esetben nem találtunk egyértelmő technikai hibát. 4 betegnél az exploratio során átjárható, jól pulzáló ereket, intakt mőtéti területet találtunk. Ezeknél a betegeknél a késıbbiekben elvégzett CTvizsgálat az art. cerebri média területében friss vascularis laesiokat igazolt. Kórokként 2 esetben intra- és postoperatív embolizációt, 2 betegnél a perioperatív szakban észlelt tenzióingadozás okozta centralis ischaemiát feltételeztük. Az egyik operált betegünk a maradandó neurológiai károsodások mellett car- diorespiratoricus elégtelenséghez vezetı pneumonia miatt exitált (anamnézisében infarctus myocardii, hypertonia, dia- betes mellitus, aortobifem. rekonstrukció, Pacemaker implantáció szerepelt). A 3 reoperált betegbıl kettı tünetmentessé vált, egy minor rest tünettel gyógyult. A postoperatív stroke rendkívül súlyos szövıdmény. Gondos mőtétvezetéssel törekedni kell minden apró technikai hiba kiküszöbölésére is (2, 6, 7, 10, 15) A közvetlen postoperatív szakban 4 betegnél észleltünk rövid ideig tartó, átmeneti jellegő neurológiai tünetet. Tekintettel a gyors regresszióra, és a color Doppler

6 6 vizsgálattal átjárhatónak bizonyult artériákra, ezen esetekben reoperáció nem történt. A betegek panasz- és tünetmentesen távoztak osztályunkról. Késıi restenosis miatt 3 beteget operáltunk, mindegyiket sikerrel. 2 betegnél ismételten jelentkezı TIA - az egyiknél 60%-os restenosis, a másiknál exulceralt plaque - volt a redı mőtét indikációja. A harmadik esetben tünetmentes 90%- os restenosis indokolta az ismételt beavatkozást. Egy beteget 2 évvel a primer mőtét után kialakult álaneurizma miatt reoperáltunk. Késıbb reocclusiót a vizsgált anyagban egyet észleltünk. Az elmondottakat a táblázatok szemléltetik. 9. táblázat. Carotis rekonstrukció utáni szövıdmények, n:42/298 (14%). 10. táblázat. Carotis rekonstrukció utáni késıi szövıdmények (n:5/298). 11. táblázat. Carotis mőtét utáni reoperációk és eredményeik, n:24/298 (8%).

7 7 Megbeszélés Az extracranialis artériák helyreállító sebészetének célja az irreverzibilis neurológiai károsodás létrejöttének megelızése, vagy kisebb, részben már kialakult neurológiai deficit kiterjedésének a megakadályozása. A legalkalmasabb jelölt a carotis reconstrukcióra az a beteg, akinél egy vagy több TIA vagy RIND zajlott le teljes restitúcióval és neurológiai státusa a mőtét idıpontjában negatív. A mőtét rizikóját csökkenti, ha az utolsó attacktól számított 30 nap után kerül sor a beavatkozásra (3, 4, 5, 12, 14, 17). Az egyik legvitatottabb terület az asymptomaticus stenosis indikációja. Számos szerzı kitér közleményében e kérdéskörre (1, 3, 9, 11, 13, 14). Indokoltnak tartjuk a mőtétet: ulcerált plaque, szignifikáns (80%-nál nagyobb) szőkület esetén, több eret érintı szőkület meglétekor, s ha a beteg nagy mőtét elıtt áll (pl. coronaria, verıér- rekonstrukció, mellkasi mőtét). A szőkület nagysága fontos tényezı a mőtéti indikáció felállításában. Szignifikáns szőkületet operáltunk az esetek 65%-ában. Kiemelendı, hogy minden 10. betegnél praeocc- lusív stenosist találtunk. A carotis stenosis oldaliságában nem találtunk érdemi különbséget. Az elváltozás jellege is befolyásolta döntésünket. Exulce- rált, inhomogén plaque gyakran forrása egy újabb agyi történésnek. Elongatiot csak szimptómás esetben, valamint egyidejő" megtöretés fennállásakor operáltunk. A két aneu- rizma esetében egyértelmő volt a döntés (12. táblázat). 12. tábiázat. Carotis mőtéten átesett betegek adatai (298/261 beteg). Redo mőtétet tünetmentes betegnél csak exulceralt plaque (embólia veszély), illetve szignifikáns szőkület esetén tartottunk indokoltnak. Ismételten jelentkezı transiens ischaemias attack egyértelmően indokolja az ismételt beavatkozást. Postoperatív álaneurizma kialakulásakor mindig ujabb rekonstrukció szükséges, megelızendı az esetleges szövıdményeket (ruptura-vérzés, embólia cerebri). A redı mőtét technikailag mindig nehezebb, mint a primér beavatkozás. Minuciózus preparálással elkerülhetıek az - ilyenkor gyakoribb - ér- és perifériás idegsérülések (2). A rekonstrukció során választandó megoldás a patch plastica vagy interpositum

8 8 beültetése (8, 9). A carotis sebészet eredményességét a helyesen felállított mőtéti indikáció mellett a gondos narkózis vezetés (volumenpótlás, kontrollált hypertenzió, dehydrálás) és az esetleges hibalehetıségeket figyelembe vevı, a hibákat kizáró mőtéti technika határozza meg. A mőtéti technikát jól minısíti a postoperatív stroke ráta, mely anyagunkban 2,3% (7 stroke/298 mőtét). Nagy győjtı statisztikák, illetve a világirodalmi adatok ezt 0,8-5% közé teszik (3, 4, 6, 7, 11, 14). Reoperációink tanulságaként az alábbi technikai lépések fontosságára hívjuk fel a figyelmet: - a distalis intima lépcsı gondos ellátása, - a desobliterált területbıl minden lebegı részecske eltávolítása, - a lument nem redukáló varratsor, - ne okozzunk intima sérülést a kirekesztıvel, - minden vérzést gondosan csillapítsunk. A postoperatív szakban is rendkívül fontos a stabil tenzió. Az eversiós endarteriectomiával szerzett kezdeti tapasztalataink jók. Bár az esetszám szerény (34), ebben a csoportban - 1 parenchymas vérzést kivéve - postoperatív szövıdményt nem észleltünk. E mőtéti eljárással sok, a fentiekben kiemelt hibalehetıség kiküszöbölhetı. Erre hívja fel a figyelmet számos közlemény (6, 7, 10). Az irodalmi adatokkal korreláló eredményeink arra ösztönöznek minket, hogy a jövıben lehetıségeink szerint növeljük a carotis rekonstrukciók számát, s így sok súlyos definitív stroke-ot megelızhetünk. Irodalom 1. Allenberg, J. R., Lehnert, T.: Die Asymptomatische Carotisstenose: Besteht eine Indikation für Operation? Chi- rurg. 64.: , Bergan,.J..J.. Ycio, J. S. T.: Cerebrovascular insufficiency. Grune & Stratton, New York, (Cervical Nerve In- jury in Carotid Surgery.) 3. DeWeese, J. A.: Long Term Results of Surgery for Carotid Artery Stenosis (in.: Bergan, J. J" Yao, J. S. T.: Cerebrovascular insufficiency. Grune & Stratton, New York 1983.) 4. van Dongen, R. J. A. M.: Gefásschirurgie. Springer, Berlin, Eastcott, H. H. G.: Carotid Surgery. W. de Gruyter, Berlin, Entz, L., Járányi, Zs., Sepa, Gy., Dzsinich, Cs., Papp, S.: Tapasztalataink 361 eversiós endarteriectomiával az a. carotis interna sebészetében. Magyar Sebészet 46: , Entz, L., Járányi, Zs., Nemes, A.: Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása. Érbetegségek 2: 5-9., 1995.

9 9 8. Hepp, W., Raithel, D., Lopeprecht, H.: Aktuelle Herausforderung in Gefásschirurgie. Steinkopff Veri., Darmstadt, Járányi, Zs., Entz. L., Papp, S" Nemes, A.: A carotis interna restenosisa miatt végzett mőtétek az Ér- és Szívsebészeti Klinika anyagában. Magyar Sebészet, 48: , Kasprzak, P., Raithel. D.: Die Eversionsendarteriektomie der A. carotis interna. Vasa, 37: 83-4., Mcignan, P. E., et al..: Internál carotid artery surgery: ten-year results. Ann. Vasc. Surg. 7(6): , Mogán, I., Nagy, Z.: Cerebrovascularis kórképek in.: Szabó, Z., Solti, F., Nemes, A.: Angiológia Medicina, Bp" Moore, W. S.: Surgical Significance and Management of the Ulcerated Carotid Plaque. (in.: Bergan, J. J" Yao, J. S. T.: Cerebrovascular insufficiency. Grune & Stratton, New York, 1983.) 14. North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial (NASCET). Stroke, 22: 816-7, Papp, S" Soltész, L, Szabó, I.: Acta Chir. Ac. Sc. Hung. 1-14, Statisztikai adatok Magyarország évi egészségügyi helyzetérıl: Népegészségügy 73: , Vollmar, J.: Reconstructive Chirurgie der Ártérién. Thi- eme, Stuttgart, Dr. Tamás László Petz Aladár Megyei Kórház Érsebészeti osztály 9023 Gyır, Vasvári Pál u Érbetegségek: 1995/ oldal

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Tapasztalatok és eredmények a posztoperatív álaneurizmák sebészi kezelésében Írta: DR. TAMÁS LÁSZLÓ, DR. GUNTIIER TAMÁS, DR. NÉMETH JÓZSEF, DR. JAKAB LAJOS, DR. CZIGÁNY TAMÁS, DR.

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Akut carotis revaszkularizáció progresszív stroke esetén Írta: DR. BARANYAI ÁRPÁD, DR. DLUSTUS BÉLA, DR. TÓTH GYULA, DR. VALLUS GÁBOR Bevezetés A carotis endarteriectomia negyven

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI A betegek követésének jelentısége carotis rekonstrukció után Írta: DR. HORVÁTH TIBOR, DR. ERDÉLYI BÉLA, DR. ÁDÁM ATTILA, DR. SEMLYÉN JUDIT Napjainkban a carotis villa kóros elváltozásaira

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása 1 ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Az eversiós és a hagyományos carotis endarteriectomia perioperatív eredményeinek összehasonlítása Írta: DR. ENTZ LÁSZLÓ, DR. JÁRÁNYI ZSUZSANNA, DR. NEMES ATTILA A carotis eversiós

Részletesebben

Érsebészeti metodikai levél

Érsebészeti metodikai levél Érsebészeti metodikai levél A Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság vezetőségének ajánlása 1. Az extracranialis artériák helyreállító sebészete A supraaorticus értörzsek helyreállító érsebészetében

Részletesebben

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról

A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról A Nemzeti Erıforrás Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovaszkuláris betegségek ellátásáról Hatályosság: 2010.09.09 - Készítette: a Neurológiai Szakmai Kollégium és a Magyar Stroke Társaság Vezetısége

Részletesebben

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ!

Elnöki köszöntõ! Elnöki köszöntõ! KÖSZÖNTÕ Elnöki köszöntõ! Sok szeretettel köszöntöm a Magyar Angiológiai és Érsebészeti Társaság (MAÉT), valamint a Magyar Cardiovascularis és Intervenciós Radiológiai Társaság (MACIRT) közös kongresszusának

Részletesebben

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2

ABSZTRAKTOK. AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 AORTA STENTGRAFT IMPLANTÁCIÓ TERVEZÉS, KONTROLL, TAPASZTALATOK, BUKTATÓK Szentpétery László 1, Vallus G. 2 1 Magyar Honvédség Egészségügyi Központ, Központi Radiológiai Diagnosztika, Invazív Radiológia,

Részletesebben

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata

RADIOLÓGIA. A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata 1 RADIOLÓGIA A carotis rendszer duplex ultrahang vizsgálata Írta: DR. BALÁZS GYÖRGY, DR. HÜTTL KÁLMÁN A duplex ultrahang (UH) vizsgálat olcsó és veszélytelen eljárás, ami optimális obliteratív és egyéb

Részletesebben

Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév

Sebészet II. félév. Sebészet jegyzet II. félév Sebészet jegyzet II. félév 1 Ileus tünettana és kórisméje Fogalma: a bél különbözı fokú, és eredető passage zavara. Ileusbetegség: a helyi passage zavar következményeként fellépı, az egész szervezetet

Részletesebben

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS

Programfüzet FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK P R O G R A M F Ü Z E T XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS XV. GYERMEKTRAUMATOLÓGIAI VÁNDORGYÛLÉS FEHÉRVÁRI ANGIOLÓGIAI NAPOK 2009. szeptember 17 19. Székesfehérvár, Vörösmarty Színház Programfüzet P R O G R A M F Ü Z E T www.asszisztencia.hu www.angiologia.hu

Részletesebben

Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére

Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére Klinikai irányelv az acut ischaemias stroke i.v. thrombolysis kezelésére A Magyar Stroke Társaság készítette a Neurológiai Szakmai Kollégium egyetértésével. 2005 1 Betegség/betegségcsoport neve Szakmakód

Részletesebben

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok

A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok magazin MOTESZ A stroke thrombolítikus kezelése Szegedi tapasztalatok Dr. Dézsi Lívia 1, Dr. Molnár Anna 2, Dr. Sztriha László 1, Dr. Ágoston Zsuzsanna 2, Dr. Sas Katalin 1, Dr. Vécsei László 1 és Dr.

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja 3. szám EGÉSZSÉGÜGYI KÖZLÖNY 1249 TARTALOMJEGYZÉK Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja a cerebrovascularis betegségekről Készítette: a Magyar Stroke Társaság Vezetősége I. Alapvető megfontolások

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben)

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Terhes nık thromboprofilaxisa - (kockázatbecslésen alapuló thromboprofilaxis terhességben) Írta: DR. RIBA MÁRIA, DR. HORVÁTH BOLDIZSÁR Rövidítések: APCR (aktivált protein C rezisztencia),

Részletesebben

Pécsi Angiológiai Napok

Pécsi Angiológiai Napok Pécsi Angiológiai Napok Helyszín: Pécs, Zsolnay Kulturális Negyed, Zsolnay Vilmos u. 37. Időpont: 2013. november 21-23. Kreditpont: várhatóan 18 pont A konferencia fő témái: Az aneurysmák endovasculáris

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Varicectomia mélyvénás keringés hiányában. Bevezetés 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Varicectomia mélyvénás keringés hiányában Írta: DR. BIHARI IMRE Bevezetés A visszérsebészet egyik alaptétele, hogy mélyvénás elzáródásban nem szabad a felületes vénás rendszeren mőtétet

Részletesebben

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése ST elevációval nem járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai

A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Habilitációs tézisek 1 A Marfan szindróma szívsebészeti vonatkozásai Dr. Szabolcs Zoltán Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Szívsebészeti Klinika Budapest 2010 2 A Marfan szindróma szívsebészeti

Részletesebben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben

VÉNÁK BETEGSÉGEI. Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben 1 VÉNÁK BETEGSÉGEI Az iliocavalis vénás segment rekonstrukciója tumoros esetekben Írta: DR. JOSE ALEMANY Bevezetés A sebészet történetében hosszú idın keresztül a vena cava inferiorba (VCI) vagy a vena

Részletesebben

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek

ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI. Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek ARTÉRIÁK BETEGSÉGEI Aorto-iliacalis keringészavar vesetranszplantációt követően: rekonstrukciós lehetőségek Írta: DR. SÓTONYI PÉTER, DR. SZABÓ ATTILA, DR. SZÉPHELYI KATALIN, DR. TORONYI ÉVA, DR. NEMES

Részletesebben

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról

Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve a cerebrovascularis betegségek ellátásáról A Magyar Stroke Társaság és a Neurológiai Szakmai Kollégium szakmai irányelve, 2010 Készítette: A Magyar Stroke

Részletesebben

Az ST elevációval járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése

Az ST elevációval járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Az ST elevációval járó akut myocardiális infarctus diagnosztikája és kezelése Finanszírozási protokoll háttéranyaga Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Az akut stroke diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2011. április 30. Azonosítószám:

Részletesebben

marcius2.qxp 2008.03.31. 12:53 Page 1

marcius2.qxp 2008.03.31. 12:53 Page 1 marcius2.qxp 2008.03.31. 12:53 Page 1 marcius2.qxp 2008.03.31. 12:54 Page 2 450 mg diosmin + 50 mg hesperidin-ben kifejezett flavonoid Krónikus vénás elégtelenségben Aranyérbetegségben Komplex vénavédelem

Részletesebben

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában

A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A képalkotó diagnosztika és a radiológiai intervenciók szerepe a pulmonalis embolia kórismézésében és gyógyításában A Radiológiai Szakmai Kollégium ajánlása 2005. Készítette: dr. Battyány István PhD, tanszékvezető

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE

EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE EGYETEMI DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS AZ INTRACORONARIÁS STENT IMPLANTÁCIÓT KIEGÉSZÍTİ CLOPIDOGREL-KEZELÉS SÉMÁINAK ELEMZÉSE Dr. Szők Tibor Témavezetı: Dr. Édes István egyetemi tanár Debreceni Egyetem Orvos-

Részletesebben

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja

Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Stabil angina pectoris diagnosztikájának és kezelésének finanszírozási protokollja Finanszírozási protokoll - háttéranyag Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési

Részletesebben

A stabil angina pectoris diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási protokollja

A stabil angina pectoris diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási protokollja A stabil angina pectoris diagnosztikájának és terápiájának finanszírozási protokollja Országos Egészségbiztosítási Pénztár Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály Budapest, 2010. október

Részletesebben

EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR.

EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR. EGYETEMI DOKTORI (PH.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A SZÍVBETEG GYERMEKEK ELLÁTÁSÁNAK KRITIKUS ELEMZÉSE HAJDÚ-BIHAR MEGYÉBEN DR. MOGYORÓSY GÁBOR DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI

Részletesebben