A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I."

Átírás

1 EG A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT EGYESULET os A SZULOK A HALLASSERULT GYERMEKEKERT ALAPiTVA ' Y idoszakos kiadvanya XV. cvfolyam I. szam junius

2 BMLtKLAP JUnr"'\"N.~.iI:NA'Q lint rs IlIJ..fraJt ~. loo~ 0_-,. J,

3 EGy()rnt ()KODES HALLAsSERULTEKET OKTATO ISKOLAK 6. Bemutatkozik a soproni T6th Antal 6voda, Altal6nos Iskola, Speci6lis Szakiskola as Kollagium "A /lidas le'jedesell('! Ilogyobb emberi es tzemzeti erdek liines. " TOlh Allla!, ; A sopronnemeti szii letesu kozepbirtokos, T6th Antal ban aiapitotta intezetunket. A halad6 szeuemii mezogazdasz fogekony volt kora ujitasaira. Gyenneke nem h~ven, vagyonat k6zcclokra adomanyozta. Mozgalmat inditott a szerencsetlen sorsu emberek megsegitesere. Foglalkoztat6 miihelyeben siketnema emberek is dolgozhattak, akik kitart6 szorgalmukkal, nagy munkabirasukkal elismerest vivtak ki tarsaik kozott. Ez adta az otletet szamara, hogy figye lemmel kiserje oktatasukat. Adomanya, gyiijtese es szervez6munkaja eredmenyekent evi okt6ber I-en 16 novendekkel megkezd6don Sopronban is a siketek oktatasa.... Az intezet celja, hogy a hauashianya folytan nemanak maradt vagy kesobb megsikettiles folyuin nemava vah szerencsetlen gyennekeket a lafsadalom e.s a haza szamara megmentse, okct kiilon lcgcs m6dszer utjan almas, tapintas 65 az izomerzes segeiy6vei a beszedre 65 mindazon k6zhasznu ismcrctckre oktassa, amelyek mint az emberi miveltsegnek legnelkiilozhetetlenebb alapfeltetelei a gyakorlati elethez sziiksegesek. - Celja tovabba hogy a novendekeknek a rajzban, keziigyessegben es a noi kezimunkaban oly jartassagot biztositson, hogy ezek az intezetbol kilepve, kepesek legyenek valamely ipar;\gat elsajatitani, vagy mas kenyerkeres6 palyan boldogulni... " Intezetiink a kozelmultban iinnepelte centenariumat. Biiszkek vagyunk multunkra. Fontos szamunkra a visszaem h~ kezes. A mu llat enst ado oroksegunknek tckintj iik, s ennek tiikreben forma lj uk jov6nket. Intezetiink special is sziiksegletii gyermekekkel foglalkozik. EIs6dleges fe ladatunknak tartjuk a kiilonbozq fogyatekossagokb61 fakad6 hlitranyok lekiizdeset, a seriilt gyermekek szemelyisegenek kibontakoztatasat, gazdagitasat.

4 2 EGI'OTTMOKOOES Iskolank mokiidesi terqletei : Korai gondozas, lanaesadas Ovoda - halhisserultek szamara - beszedfogyatekos gyermekek szamara Altalanos iskola - siket tagozat - nagyothallo tagozat - beszectfogyatekos tagozat Speeialis Szakiskola - karpitos - asztalos Varosi es teru leti logopediai elhitas Iskolank alapfeladatai: hallasserult gyermekek megtanitasa a hangos beszedre, szajr61 olvasasra az ailalanos iskolai oktatas kereteben; felkeszitesiik a megfelelo szakmavalaszlasra, 6n3l10 cletvitelre; 6vodai, kollegiumi elimas, neveles; beszedfogyatekos gyermekek 6vodai nevelese, altahinos iskolai oktatasa teruleti logopediai elilitasban val6 reszvetel, pedag6giai szakszolgaltalas hallasserult b'ycrmekek korai gondozasa, tanacsadas; szakmunkaskcpzes hallasscrult, dyslexias, dysgraphias tanul6k reszcre 9-12 cvfolyamon karpitos szakmara, melynck gyakoriati kepzese az iskolai lanmghelyben t6rtenik, asztalos szakmara 9-10 evfolyamon k6zismereli targyak tanilasa, a gyakoriali kopz';s egyiittmgk6desi megallapodas szerint a Handler Nandor Szakkepza Iskolaban fo lytat6dik. Korai gondozas, tanacsadas A korai gondozasban a figyelem elsosorban a sziilak fe le iranyu!. Megpr6- b3ljuk elfogadtatni, segitjiik feldolgozni, hogy serult gyermek van a esaladban. Utazo tamira ink a 0-3 eves koru kisgyennek fejlesztesevel foglalkoznak es sziileiknek nyujl segitsegct a tenipia otthoni folytatasilioz. Segiti az integrall ovodai ellatasban reszesiila kisgyennekekkel val6 fog lalkozas!. A hallasfigyelem ebresztgetesohez, erasitesehez a beszcdmegcrtes, az aktiv sz6- kines gyarapitasahoz ad biztatast es eral a sziilaknek, esaladoknak. Ovoda A kisgyermek eleteben nagy valtozast jelent a sziiloklol val6 hosszabb ulvolle!. Csak ugy tudja feldolgozni ezt a traumat, ha mindig van mellette egy simogato

5 EGYOrnrOKODts 3 kez, mosolyg6 felnott, egy 61elo kar. Az erzelmi biztonsag nelkul elkepzelhetetlen a nevel6-oktat6 munka megkezdese. 3 eves kort61 kcriilhetnek ovodankba a kisgyermekek, ahol a hagyomanyos ovodai feladatokon tul a beszed intenziv fejlesztese az elsodleges eel, sok jatekkal cs egyeni sziiksegleteiknek mcgfelel6 foglalkozasokkal. Altalanos iskola Az altahinos iskolaban harom tagozaton (sike!, nagyothal\6 Os sulyos beszcdfogyatekos) tanitiuk a gyermekekct. Az 1-4. evfolyamon fejlesztjiik a tanul6k hangos beszeddel t6rteno kommunik:ilasat, sz6kincsiik bovitcs6t, az erto olvasas mielobbi kialaku13sat. Felebresztjiik a gyermekekben a megismcrcst, a lanulas ininti erdcklodest es nyitottsagot. Egycni igenyek szerint munkalkodunk a szajr61 olvasas, a hallasneveles, az irasos kommunikaci6 megerositesen. Megismertetjiik a tanul6kkal a komyezet, a tarsas kapcsolatok, a termcszcttcl kapesolatos fogalmakat. Olyan kepessegeket, keszscgckct alakitunk ki, amelyek lehetove tcszik a kcsobbi 6nallo ismeretszerzest. A beszedfogyatckos tanul6kat segitjiik abban is, hogy a reszkepcssegzavarokb61 fakado gat13sokat, kudarcokat lekiizdhessok, hogy minel eredmonyesebben tudjanak visszaesatlakozni az altahinos iskolakba. A ha ll asserillt gyermck a.,szem cmbere", czert f0l1105 szamukra a vizualitasra val6 torekves, a gyakorlati tapasztalatszerzos a Icheto legt6bb teriileten. Biztositjuk a esa13dt61 tavol 016 gyermekek testi- lelki egcszsegonek kialakitasat, Illegorzesct. Kialakitjuk, fej lesztjiik a gyermekek alapveto keszscgeit, kepessegeit.

6 4 EGYOTTMDKOots Az 5-8. evfolyamon a legnagyobb feladatunk a tarsas crintkezessel, egyiittelessel kapcsolatos fogalmak kialakit3sa, pontos ertelmezese, pi. becsiiletesseg, udvariassag. Arra neveljiik a gyerrnekeket, hogy ismerjck meg os fogadjak el fogyatekossagukbol adod6 esetleges hatranyokat, de az eliinyoket is. Tudjanak clni jogaikkal. Figyelembe vessziik az egyes tanu- 16k cltcra fejlcttscgi szintjet, differencialtan fejlesztjiik aket. Nevelcsi-oktatasi ccljaink elcresehez szinte minden gyermeknel mas-mas uton jutunk el. Ebben az eletszakaszban mar lathat6, ki az, akinel a verbalis kommunikacio vagy a jelnyelv, vagy az irasos kommunikaci6 a cclravezet6bb. A tanulok egycni kepcssegeit ismerve sziikscgcs a palyaorientacio, a realis lehetosegek tudatositosa. A sziilakkel is ida ben beszelgetiink e temarol. Ne alakuljanak ki olyan elvarasok a gyerekekkel szemben, amit nem tudnak teljesiteni. Kiilonos gonddal fordulunk a veszelyeztetett komyezetben ela gyerrnekek fele. Meg kell ismemiiik beszelgetcsek kereteben, videofilmeken kercsztiil a drog, az alkohol karos hatasat. So kat segitenek ebben kiilsa elaadok is. Ebben az cletszakaszban kiemelten kezeljiik az erkolcsi nevelest, a helyesviselkedesi szokasok gyakorlati alkalmazasat. A felnott- diak viszony pozitiv ertelmezeset. Specialis Szakiskola Az egcsz orszag tcriilctcrol varjuk, fogadjuk a ha ll!lsseriilt tanul6kat, karpitos cs asztalos szakolara, ill. dyslexias es dysgaphias fiukat, lanyokat a karpitos szakma clsajatitasara. Celunk, hogy gyennekeink felnattkent tudjanak viselkedni hall6 tarsaik kozott. Legyen szilard, kialakult elkepzclesiik a vilagban elfoglalt hclyiikrol. Kcllo alazattal, kitartassal, tiirakepcsscggel rcndelkezzcnek. Kepesse probaljuk tenni aket arra, hogy fogyatekossaguk miatt senki ne tudja kihasznalni, befo Iyasolni oket. Ebben a szakaszban fontos, hogy tanul6inknak jovajiikct illetoen kialakult, szilard elkepzelesiik legycn. Ontudatos, celrator6 szemelyiscgek Jcgycnek. Hatarozottan, akarattal, tudatosan torekedjenck celjaik elcreschez. Onall6, szilard, egycniscgck legyenek, minden lehetseges helyzetben a jora torekedjenek.

7 EG I'OrTAI OKOOES 5 Kolltigium Tanul6ink Gyor-Moson-Sopron, Vas,Komarom-Esztergom, Veszprcm, Zala megye teriiletcrol jonnek iskolankba. A szlilok helyzetenek konnyitesere ket fontos vasuti csom6pontig vallaljuk a gyennekek utaztatasat. Gyorig ill. Szombathelyig iskohink neveloi elkiserik a tanulokat. A kollegiumban kenyelmes, agyas szobakban lakhatnak a diakok. A delutani szabadidoben valtozatos programok es szakkorok varjak a gyerekeket. Szakkiiriik Az iskolai eletet gazdagitjak, szinesebbe teszik a szakkorok, ahol a gyennekek a tanulas me llett fejleszlhetik kepessegeiket. A haztartasi szakkorben tanultakal otlhon es kesobbi Cletlikben is hasznositani tudjak.!atekosan elsajalithatjak a kotes, yards, rozes, stites tudomanyat. A kicsik szabadon valasztott foglalkozas - a keramia - soran fejleszthetik kezligyesseglikel, kreativitasukat, eszletikai erzekliket. Sponkedvelo diakjaink szamara sportkorok mgkodnek - a feszliltseglevezeles, fokozott mozgasigeny kielegilesere. A diakok valaszthatnak a roplabda, az aszlalilenisz, uszas, a tobb mozgast igcnylo foci los egy elegansabb sport, a tenisz kozlil. Az alapok elsajalitasa mellett hires sportol6kkal is talalkozhattak. A kozelmullban pi. Taroczy Balazs oszlotta meg lapasztalatait liatal rajong6ival. Saki a labdajatekokat nem kedveli, annak is van lehelosege sportolasra. A kollegium kerelein bellil aerobic orakon tomazhal, mozoghat. A kisebbeknek pedig rcndszeresen szervezunk jatckos sportde lutimokat. A sport mellett a legnagyobb sikere a szamitastechnika szakkoroknek van. Hagyomanyaink Iskolaok fennallasaoak 85. eveben, novembereben keriilt sor TOlh Anlal sirkovenek az udvaron tortcn6 felallitasara, majd ezl kovet6cn nevcnek felvetelere. Nemes gondolalait, emlekel orizzlik. Diakjainkkal minden evben linnepelyes keretek kozo!t emlckezlink meg rola. Onnepeink: Decemberben boldog orommel varjak a minden gyennekel szemelyesen megajandekoz6 Mikulas!. A karacsonyi elokeszulel az adventi delutanokon az ajandekkeszitcssel indul, majd a swnet elotti napon unnepi asztaldiszites mgveszetet probalgat-

8 6 EGyOTTMOKOOES hatjak novendekeink, vegtil az iskolai karacsonyfa komi meghitt bensoseges hangulatban egytitt van sztilo, diak es tanar. Iskolank eleteben fontos szerepet toltenek be nemzeti tinnepeinkr61 valo megemi6kezes. Kedves szinfolt a szalagavato. Vcgzos novendckeink meghat6 ballagassal bucsuznak intezetiinkt61 Az iinnepelyes tanevllirokon evtizedes hagyomany a gijlacsapat akrobatikus bemutat6ja. A sziilok ekkor IMhatjak a sok sikert hozo szinjatsz6 csoport bemutatoit is. Hanyvari Pal Kommunikaci6s Emhlkverseny 18 esztendeje alakul os fomlaj6dik a hallassom lt gyermekek tehetseggondozo kommunikacios versenye, amc Iyct Hanyvari Pal intczeti tanar emlckere szervez a soproni Hanyvari Pal munkakozosseg. A kezdetben csak a hallassemlt iskolak tehetseges diakjai kozotti nemes verseny kibovtil! az integral!, a szakk6zepiskoias, valamint a straubingi. a ;;... ~-=~--I becsi es a kolozsvari testverintezetek tanul6inak reszvetelevel, valamint a halhisneveles onkentes versenyevel. igy nemzetkozi megmcrettetcs taoui lehetiink ban a Soros Alapitvany segitsegevel Kommunikacios feladatgyiijtemeny cimmel kiadvanyt jelentettiink meg a verseny legjobb feladataibol. E gyiijtemeny az egyes feladattipusokb61 boseges valasztckot tartalmaz, mel yet a gyennekek munkafiizetkent, szabadidos fejleszto "rejtvenykcnt", a pedagogusok, gyogypedag6gusok pedig a kommunikaci6s keszscgek fej lesztesehez hasznalhatjak. A gyogypedagogia hosszu utat tett meg a kezdeteklol napjaink odaad6 nevelo-oktato munkajaig. A testi- erzekszervi fogyatekosokkal val6 foglalkozas hivatas. Az e temleten dolgoz6k mindannyian az eselyegycnloseg biztositasara torekszenek. T6th Antal iskolaalapit6 szavai, amelyek az elso soproni tanevnyit6n hangzottak el, hozzank is sz61nak es rna is 6r6k ervenyilck: "Gondolataiknak eloszoval val6 kozlesere megadni a lehetoscget azoknak, akiktol az erre valo termeszetes kepessoget a sors megtagadta, majdnem isteni munka. Segitstik a siketnemak ajkait a nemasag bilincse al61 felszabaditani."

9 EGYOTTMOK()OES 7 Egy edesanya igy ir leveleben iskohinkr61:.. A messzesegben [e/tiint a szivarvally.,.!babits Mihaly! 1996: Mark oteves sulyosan hallassemlt kisfiu. Mindossze nehany sz6toredeket mond, kereseit inkabb kezmozdulataival fejezi ki. Kedves barmsagos, de kisse visszahuz6d6 gyerek. 2003: Ma mar 12 eves Mark. A sz6tlansag mar a multe. Beszel, egesz mondatokkal fogalmaz, sot neha felesel, vitatkozik, mint att61e kiskamasz. Nem visszahuz6do, beszelget a szomszed nenivel, neha mar onall6an ker a boltban. Olyan, mint barmely mas gyerek.... cs az ut, amcly ide vezetett: Az elmult 7 ev alatt megtanult beszelni, imi, olvasni, szamolni. Megcrezte mekkora hatalom a beszed. Sok-sok elmennyel gazdagodolt a kirandulasokon, a veneki es a velem i taborban, az olaszorszagi ut alkalmaval. Sok tiirelmet, kitartast, hitet igenyel ez a fejleszto, nevelo tevekenyseg. Ninesenek gyors, latvanyos sikerek, inkabb csak mindenoapi klizdelmek. Olyan munka ez, mel yet csak elhi vatott emberek tlldnak hosszu eveken at vegezni. K6sz6net erte az iskola valamennyi dolgoz6janak.

10 .. 8 EGYOTTMOKOOES... A hollass{niilt gyermekek, tonul6k egyiitfneveleset meghotaroz6 feltetelek, lehetosegek es kedvezmenyek Az allapotanak mcgfclcl6 ellatas a jogosultsag mcgallapitasatol megillcti a sajatos nevelesi igenyu gyermeket. Az alabbiakban a hatalyos jogszabalyok fliggvenyeben, az altalanos bevezet6 utan oktatasi szintekre lebontva szeretnem bemutatni a lehetosegeket es szakert6i velemenyiinkben valo megjelenitesiiket. A felvazoltak - a katelez6 kontrollvizsgalatokat kiveve - a tabbiekkel egyiitt nevelt-oktatott ill. a hallasseriilt gyermekek neveh~sere-oktahisara letrehozott intezmenyekben tanula gyermekekre egyarant vonatkoznak. Az ellatas megszervezeset es a hozza kapcsolodo allami tamogatasra va lo jogosultsagot a kozoktatasi torveny az int6zmenyi alapdokumentumok megfelelo modositasahoz, kiegesziteshez kati. Az intezmeny az Alapito okirataban feltiintetett feladatokat vegezheti. Az e fe ladatok ellatasahoz sziikseges felteteleket a fenntart6 kotelezoen biztositja. Az oktato-nevelo munka az ovodaban a Nevelesi Program szerint, az iskolaban pedig a Pedag6giai Program, ezen beliil a He Iyi Tanterv szerint folyik. A sajatos nevelesi igenyu gyermek, tallula egyiittnevelesere vallalkoz6 intezmeny czen dokumentumok elkeszitesenel figyelcmbe kcll hogy vegye a Sajatos nevelesi igenyii gyermekek ovodai nevelesenek iranyelvet ill. a Sajatos nevelesi igenyu tanulok iskolai oktatasanak tantervi iranyelveit, amely fogyatekossagi tipusonkent es fokonkent reszletesen tartalmazza a fej lesztesi teriileteket, a fcjlcsztesi alapelvekel, a fejlesztes saran kicmelt feladatokat es a tevekenyegformakat. Az egyiittneveleshez szemelyi-, es targyi felteteleket is rendel. A hallasseriilt gyermekek, tanul6k eseteben a targyi feltctelek az intczmeny reszcrol nem szamottcv6ek, hiszen a gyermekek valamennyien rendelkeznek egyeni hallokesziilekkel, rendszeres audiologiai kontrollra jamak. Az egyiittnevelest segito URH ado-vev6 beszerzese palyazati uton is nyilik lehet6seg. A szcmelyi felteteleket illet6en a hallasseriiltek pcdagogiajara szakosodott gy6gypedagogus vagy terapeuta k6zremuk6deset irja c16, aki lehet a fogado intczmcny sajat szakembere, egyedi esetben megbizott szakember vagy az utaz6 tanari szolgalat munkatarsa. Az ellatas tovabbi fe ltetele a szakerto velemeny, ami csak a benne megjelalt intczmcnyre cs 3 eyre ervenyes. Ezt k6vet6en hatalyat veszti. Nem szolgal alapul a nevcles-oktatas ill. egyeb szolgaitatas szervezesehez es a hozza kapcsolodo allami hozzajarulas igenybevetclehez.

11 EGyOTHfOKODES 9 A pozitiv diszkriminaci6 ervenyesuleset a kotclezoen szervezend6 pedagogiai rchabilitaci6ra cs egyeni fejlcsztesre meghatarozott 6rakerettel CS a ki.ilon fcjezetkent targyalt Kiilonleges gondozashoz val6 jog ervenyesitesevel biztositja. (Ez ut6bbit reszleteiben az altalanos es kozepiskolanal fejtem ki.). Az egyeni banasm6d biztositasahoz az alacsonyabb csoport vagy osztlilyletszam erdekeben az erzekszervi fogyatekos gyem,eket, tanul6t a letszamba sorollisnlil 3 filkent kell figyelembe venni. Ez nem jelent azonban a fogad6 intczmeny rcszcre haromszoros allami normaliv tamogatast. Az allami normativ tamogatas megallapitasakor egy gyermekkent kell figyelembe venni az 6vodaba fe lvett gyermeket, ill. az iskolaval tanul6i jogviszonyban all6 tanul6t. Az intezmeny a Kiilonleges gondozas kereteben nyujtott ellatas kereteben - Gy6gypedag6giai (konduktiv pedagogiai) ellatasi normativat igenyelhet a szeptember I. allapotnak megfeleloen a kovetkezo naptari eyre. Korai fejlesztcs A gyermek 3 eves kon\ig tart. A fej lesztes javasolt gyakorisaga heti 2 6ra. Ha a gyermek 3 eves korat kovetaen nem keriil kozossegbe, a fejlesztes 5 eves korliig folytat6dhat a korabbiak szerint. 6voda Az 6vodai neveles kezdetet legkesobb 5 eves korban allapitja meg a torveny. A gyermek abban az evben eri el tankotelezenseget, amelynek majus 31. napjaig betolti 6. eletevet. Amennyiben a gyermek nem eri el az iskola kezdeshez sziikseges fejlettseget, a sziila az 6voda nevelatestiiletenek egyetertesevel a szakertai bizottsagt61 tovabbi egy evig tart6 6vodai nevelest kerhet gyenneke szamara. A 7. eleteviiket betolto gyermekek szamara meg egy evig tart6 ovodai neveles akkor adhato meg, ha a az adott ev augusztus 31. utan sziilettek. A gyermekek napi 2 6ra fejleszto foglalkozasra jogosultak ovodajukban, ami magaba foglalja a delelotti foglalkozlisokon valo reszvetelt, es javaslatunk alapjan ezt kiegeszito egyeni szurdopedag6giai-, logopediai-, fejleszto pedagogiai foglalkozast. A vizsglilatra jelentkeza gyermekektal kerjiik a vlilasztott 6voda vezetojenek Nyilatkozatat arra vonatkozoan, hogy Alapito okiratukban, Nevelesi programjukban szerepel-e a hallasseriilt gyennekek egyiittnevelese, ill. milyen formaban gondoskodnak a gyennek sajatos nevelesi igenyenek kielegiteserol. Ennek ftiggvenyeben tessziik meg javaslatainkat. A gyermek a csoportletszam megallapitasanlil 3 mnek szamit, az ovoda a korlibban mar emhtett feltetelek mellett emelt allami normativ tamogatasra jogosult. Altalanos iskola A gyennek tankotelezettsege az 6vodan31 leirtak szerint - de legkesobb a gyermck 8. eletevcben - kezd6dik es annak a tancvnek a vcgeig tart 3mclyben 16. eletevet - az es tanevtol tanulmanyaikat kezda tanul6k eseteben

12 10 EGYOTTMUKOots ; 18. eletevet betolti. A sajatos nevelesi igenyii tanulok tankotelezellseget a szakertoi bizottsag tovabbi 2 evvel meghosszabbithatja. A tanulo az allapotanak megfelelo teljes ellatasra ingyenescn jogosult. Szakertoi vclemenyeinkben fokozott egyeni banasm6dra, szukseg szerinti 6raszammal es tartalommal szurdopcdag6giai-, logopcdiai fejlesztesre valamint tantargyi korrepetalasra es egyeb konnyitesi lehetoscgekre tesziink javaslato!. A javasolhat6 6nik szamill a tanul6k napi terhelhetosegere vonatkoz6 eloinlsok hatarozzak meg. Ha az elsis osztalyba beiratkozott gycmlck adoltsagai es kcpessege miatt nem tudja telesiteni a kovetelmenyeket, a szakcrtoi bizotlsagjavaslatara egycni tovabbhaladast engedelyezhet az igazgato, ami vonatkozhat egy vagy tobb tantargyra, de a 4. osztaly vegeig fel kell zark6znia a tobbiekhez. Masik lehctoseg az elso osztaly elokeszito evkent val6 befejczesere. Ekkor a taoula jatekos fannaban vesz reszt a nevelcsben-oktatasban. Az alabbiakban az egyes tananyagreszek, tantargyak ertekelese, minositese al61i I11cntcsitcst cs az cgycb "konnyitcsekct" vcszem szamba. Az egyes tananyagreszek, tantargyak crtckelese es minositese al61 a szakertoi vele ITIeny alapjan menti fel az igazgat6 a tanul6t. Az ertckeles, minosites al6 1i mentesites kerese hatliridohoz es feltetekhez kotot!. A javaslattetelhez kerjiik az osztlilyffinok pedagogiai velemenyet, a szaktanar pedag6giai velemenyet es az igazgat6 egyeterteset. Ebben az esetben az iskola egycni fejleszto tetv alapjan, egyeni fejlesztes kereteben biztositja a tanul6 felzarkozasa!. A tantargyak koziil sziikseg szerint az idegen nyelv es az enek-zene tantargyak ertekelese es min6sitcse al61i mentesit6st javasoljuk. A tananyagreszekel lekintve a tollbamondas es az enekles ertekelese es min6silese al61i mentesitesl, tanulasi zavar escten az annak megfclelo egyeni fcjleszto lervet es k6vetelmeny rendszert javaslunk. Egyeb "konnyitcsck": - vizualis megerosites biztositasa, - hosszabb felkesziilesi ido, - segedeszkozok hasznalata, - sziikseg szerint a sz6beli beszamol6 irasbeli beszamol6val, az irasbeli beszamol6 szobeli beszamoloval torteno felvaltasa. A tanul6 az osztalylctszam megallapitasanaj 3 ffinek szamit, az iskola a megfelelo feltelelek meglete eseten emelt allami normativ tamogatasra jogosult. Az iskola igazgatoj!\t61 yilalkozatot keriink arra vonatkoz6an, hogy Alapit6 okiratukban, Pedag6giai programjukban szerepel-e a hallasscriilt tanul6k egyiittnevelese, ill. milyen fonnaban gondoskodnak a tanul6 sajatos nevelesi igenyenek kielegiteserol. Ennek fuggvenyebcn lessziik meg javaslatainka!. A magantanul6i statuszt a szii lok gyakran az integraci6 lehetseges formajanak tekintik, de aljaspontunk szerint ez a kepzesi forma el6bb vagy ut6bb a gyermek ma-

13 EGYOTTMOKOnES II ximalis elszigetelodeschez vezet. A tankotelezettseg teljesitheto ebben a fanmiban is. Az igazgato felmenti a tanulot a mindennapos iskolabajaras al61. A felcvi es ev vegi vizsgakra val6 felkeszulesre het i 10 ora all a tanulo rendelkezesere. F.jleszto felkeszites Ha a gycnnek tankotelezcnseget sajatos nevelesi igenye (sulyos- vagy halmazott fagyatekossaga) mian nem tudja teljesiteni - fejleszto felkeszitesben vesz reszl heti 3 araban. Kozepiskola A kozepiskoilis tanul6t is megilleti az allapotanak megfelelo inb'yenes elliitas. Az altalanos iskolanal ismenetettek szerint a tovabbiakban is javaslatot teszlink a fokozott egyeni bamismodra, sziikseg szerinti 6raszammal es tartalommal szurdopedag6giai-, logopediai fejlesztesre valamint tantargyi korrepetalasra, tananyagresz vagy tantargy enekelese es minositese aloli mentesitesre os egyeb konnyitesi lehetosegekre. Az ut6bbi lehetosegek az ereusegi vizsgara is vonatkoznak. Ha a tanul6 tanuhminyai soran mentesuit egy tantargy - idegen nyelv - enekelese os minositese al6l, e targy helyett az erettsegi vizsgan masik targyat valaszthat. Tavabbi "konnyitesek" az ercusegi vizsgan - a hasszabb felkeszulesi ido, a tanulmanyak saran alkalmazan segedeszkozok hasznalata, a sz6beli vizsga inisban valo teljesitese, pihcnii idii biztasitasa a feleletek kozott. A tanulo az asztalyletszam megallapitasanal 3 fonek szamit. Az iskala a korabbi feltetelek mellett emelt allami nannativ tamogatasra jagasult. F.lsiifokti tanulmanyok Ha a felsofaku intezmcnybe jelenlkezo az erettscgi vizsgitn a fentiekben ismertetell kedvezmenyekben reszesult, azok a felveteli vizsgan is megilletik. A hallasserlilt hallgato felsafaku tanulmanyai soran az alabbi kedvezmenyekre jogasult: - Sz6beli vizsga helyett irasbeli vizsg:\t tehet. - A sulyas halhlsserlilt (siket), aki karabbi tanulmanyai saran nem tanult idegen nyelvet, felmentest kaphat az allamilag elismert nyelvvizsga letetele al61. - Aki mar elozetes tanuhmlnyai saran is tanult idegen nyelvet (crettsegizett), felmentest kaphat az "A" tipusu (sz6beli) nyelvvizsga letetele alai. - Keresere jeltolmacs biztosithato. - A kcrdesek, utasitasok sz6ban es irasban egyidejgleg val6 megjelenitese. - SegCdeszkozok es vizu.lis szemleltetes biztositasa. - Hosszabb felkeszulesi ido. Ez iranyu szakertoi velemenyt csak a nyilvantartasunkban szereplo hallasserliltekoek all m6dunkban elkesziteni. Egyeb esetben a terliletileg illetekes audiol6- gia szakfiiorvosa jogosult ra. Bombolya M6nika a Hallasvizsgalo Orszagos Szakertai es Rehabilitacios Bizollsag igazgatoja

14 12 EGYOTTMOKOOES : Csal6di nap 2004 tavasz6n Megalmodtam egy ta lalkoz6t, ahol szakemberek, szglok, gyerekek egygtt vannak, tahllkoznak, ismerkednek, beszelgetnek 6s j61 erzik magukat. Marcius 6-an ugy runt, ez az abrand is va l6ra vah es nagyon orliltem a nagy szamu resztvevonek. a sok regi es uj csaladnak, a fesztelen baratkozasnak. A vi dam hangulatr61 a gyerekek gondoskodtak, az eppen megpihenok kezmgves foglalkozasokon Ggyeskedhettek, de a szaladgalas-kergetozes is nepszerg fog lalatossagnak szamitott. Mik6zben keszgltek a nyuszi-babok es csuhekosarkak a szgi6k egymassal kitargyalhattak az aklualis problemakat, talalkozhattak szurdopedag6gusokkal, akikkel megbeszelhettek gyennekeikkel kapcsolalos gondjaikat. KoszonjGk Katona Erzsebet foorvos asszonynak reszletes, minden kerdesre valaszol6 eioadasat a digitalis keszglekekr61 es Balogh J6zsefnek bemutat6val ftiszerezett beszedet a hallasserglt gyennekek zenei fejleszteserol. KoszonjGk a sok szakembemek is, hogy ellmogattak rendezvcnygnkre. J6 volt egygtt lenni. Kislanyom, FI6ra utana megkerdezte: "Mikor talalkozunk megint a ha 1l6kas gyerekekkel?". Remelem, minel hamarabb. K6sz6nettel tartozunk f6 szponzorunknak, a Widex-I-l kft.-nek. A.G.

15 EGy(jrHfuxOOES 13 Gondolotoim a hollasseriiltek neveleserol Brass6ban szi.ilettem. id6sodo sziii6k els6 gyermekekent. Par h6naposan, majusban, kis napozas soran kozepftilgyulladast kaptam, az emiatt fe llepo magas lazat az orvos streptomycin, kanamicyn, neomicynnei kezeltc. Ennck k6vetkezteben elveszitcttem hallasomat. Sziiieim, bar nagy szo l11orusag erte oket, nem vesztett6k el fejilket es hitiikct sem. bt eves koromban dr. Gotze Arpadhoz, BudapestTe hoztak. Itt kaptam el6szor hallokesziileket, es itt tanacsoitak sziileimnek, hogy vigyenek logopedushoz. Ennek soran meg azan a nyaron Airisicr Ibolya, kolozsvari logopedus (Airisier Csaba operaenekes testvere) a partfogasaba vetl: beszelni tanitott es a hangok ertekelesere, erzekeleserc. Ezek a fogialkoz3sokat, mivel mindig nyaran tortentek, a szabad eg alan zaj lottak. Setateren csonakazas kozben vagy a padon egy fagyit elfogyasztva luti fijjast - mint tiidoerosito gyakorlat - kovet6en kezdtiik a hangok megtanuhlsat. Mellre, arera, nyakra, koponyatetore keznitetellel ereztem, milyenek a z6nges, zongctlen, sziszeg6 es mas hangok. Figyeltem k6zfejemmel a szambol, Ibi nen i szajabol kiaraml6 leveg6t. Ugyanakkor az ajkak mozgasat is. Erdekes, Brass6ban nem talalva anyanyelvemen logopedust, csak roman nyelven, eb'y hason l6 kedves asszonnyal tiikor elott gyakoroltuk a roman hangokat. Ez valamiert engem mindig nevetesre kesztetett, nem haladtam, mcrt a tanamo arean mulatsagosnak talaltam az izmok jatekat, egyszeriien nevetogorcsot kaptam. igy maradt (bi nenem es a tanit6 bacsim, meg a sziileim, neneim, batyaim. Mindenki erto figyelemmel, lassan beszelt hozzam es en ertcttem oket, va laszoltam. Elcinte nagyon hib.san beszcitem, de kes6bb, ugy tiz eves koromban tudatosodott bennem, komolyan kell vcnncm a megfelelo artiku lalast. EJeinte elso osztalyban a gyerektarsaim, osztalytarsaim nehezen fogadtak be jateka ikba, de mivel konnyen es j61 tanultam, cz hamar elmult. Mar ncgyedik, otodik es koromban tarsaimat korrepetaltam mindenfele tantargybol. Az iskola fakultativ programjain sikereim is voltak, a magyar irodajom szakkor szervezoje voltam, konyvbemutat6kr6j, szava l6 versenyckr61, meg - mivel magam is versenyszcrucn reszt yettem rajzkiallitasokon - festeszetrol sz616 esszeket irtam. Sziileimnek haillval tartozom. Teljes ortekii emberkent kezeltek. Nap mint nap foglalkoztak vclem, os mindenkitol elvartak, engem teljes emberkent vegyenek szamba. A vil.g mindenfele kihivasaban reszt vchettem. Segitettek kiapadhatatlan tudas~agyam kielegiteset. Koneert-, szinhaz-, kiallitasok, es mukedvcl6 rendezvenyek rcndszcres l.togat6ja voltam. Negy ewel tiatalabb hugommal nemetiil, angolul tanultam es gyakoroltam, 6 volt a kis "tanarom", korrepctilorom. Dr. Gatze Arpad tanar ur javas)atara, miszerint a beszed kb. csak tizenharom eves korig javithat6, a sziileim a nyari id6szakon tulmen6en, amikor Ibi neni fejjesztett engem, az iskola id6szakaban is rendszeresen kovettek, UJ6k-e a tukar (ouhon

16 14 EGyOTHfOKOots a logopedus nclktil - mas ellen6rom nem leven) el6tt, vegzem-e a besz';dgyakorlata kat. Nekem a sziszcgo hangok a gycngcim, am inek a frekvcnciai magasak, ezl all. laban ha1l6idegi karosodasban szenved6k nem halljak. Sulyos, SZ3z db k6rtili vesztescgemmel nem is remelem, hogy val aha telefonalni tudjak, ez mindenki masnal ktilonboz6keppen merulhel eel. Csekely hallasmaradvanyommal van megis haljaselmcnyem! Tanulmanyaim sonin, a gimnaziumban a sokasod6 oraszam es erneh szinvonal miatt mar szaklanarrallanultam nchany kisegitii 6ra erejcig. Egyelemre felveleli utjfm ketiiitem, a temesvari Traian Vuia Tudomanyegyetem vegyeszmcmok karara, ahol a cement-, porcchin- keramiagyartas rejtelmeit sajatitottam el. Az oklevel megszerzese ulan kel es fel evet dolgozlam egy eemenlkombinatban. Kozben megismerkedlem Mees Tamas sulyosan hallasscrull geol6gussal, majd lanarral, aki jelenleg a budapesli Hallass.;rullek Tanintezeteben, a szakiskolai tagozaton tanit. Tamashoz Egerben mentem ferjhez. Itt a komyezetvedelem teruleten dolgoztam, masoddiplomils kepzesen komyezetvcd6 szakvegyesz oklevelet szereztem a KLTE-en Debreeenben. Sajnos, az elboesatlist a rosszabbod6 gazdasagi helyzetnek koszonhet6en en is megeltem. A tovabbkcpzes, alkcpzes remcnyeben a sa l g61.rjani Penztigyi- es Szamviteli F6iskola vallalkozasi szakon mcmokkozgazdasz kepesilcst szereztem. Jelenleg, 2000 janwlrja 6ta Budapesten cwnk esaladommal, kci!''yereklinkkel. Az elmull id6szakban nldobbentem, a mai magyar foglalkoztatas gondjainak legnagyobb vesztese a fogyatekkal el6k tarsadalma, ezen bewi is a hallassertiltek. Ok azok, akik a valtoz6 piaei kortilmcnyek hatasllra a lehet6 leggyorsabban a munkanelktiliek szamat gyarapitjak, vagy egyaltalan nem is talalnak munkahelyet. Igyekszem ezen a helyzeten valloztatni, a Halhlsserullek Rehabilitaei6jaert Ktizd6k Egyestiletcnek (HARKE) neveben lobbizom a tarsad.lom ktilonfele tudalformillasi lehet6segeinek felkutatlisaval. Ez az egyestiletet 2003 november 13-an kerull bejegyzcsre. Rajotttink egyestiletet alapit6 sikeres sorstarsaimmal, az emberekben tudatositani kell, hogyan segitsenek neklink, hogy a tarsadalom aktiv l.gjai maradhassunk. Hallasscrull gyerrnekek sztileinek lenni nagy felelossegel jelent. Megmutatni a gyerrneknek, hogyan erezze j61 magat. vililgban infonnaei6hianyai ellenere: klildeles! Nos, en peldamb61 okulva, sorstarsaimmal foglalkozva rajottem, kevesen rendelkeztek hozzam hasonloan optimista, engem teljes ertekii emberkent a vilag minden esodait szamomra megmutat6 anyaval es apaval. Ozenem a gyerrnektik sorsaert agg6d6, szeret6, hallasserult gyermekel nevel6 sziil6knek, hogy fontos a gyermek onilll6sagra nevelese, tudasigenyenek serkent';se es mindennemti clethelyzet megismertetese. Nem elhanyagolhat6 valamilyen foglalkozasra val6 hajlamanak fejlesztese sem: rajzkeszseg, sportolasi

17 EGyOTTMUKODts 15 kepesseg, ne[an nepi [anc, olvasas. Ne feledkczziink meg a buzdi[asr61 es az elcrt siker ertekeleserol sem! Lcnyeges a hallasseriil[ gyermek szajr61 olvasasi keszsegenek es bcszedcrthet6segenek szinten lartasa, es rendszcres javitasa. Ma mat egyre citerjedtebb a maganalapon val6 10gopCdus szakember segitsegkerese, de sajnos, csak kevesen tudjak megengedni maguknak. A gyermek onall 6sodasi torekveseit [amogatni kell, legyen az bevasarhis, [akari[as, ligyin[ezcs, hobbi tevckenyseg, stb. Szokja meg, hogy a hall6kt61 hogyan erje el az erto figyelmet. Ehhez eloszor a hallasseriiltnek kell megmutatnia: 0 teljes ertekg, mindenre nyitoll szemelyiseg, hajlik az egyiittmiikodesre. Kepesse kell tenni a[ arra, hogy a kivlilall6t61 a megfelela segi[seget igenyelje. Egyesliletiink, a HARKE igyekszik meg[eremteni a raszorul6 csaladok hallasseriil[ tagiai szamara a palyazatok utjan elnyerenda osszegekbal a nyugati peldakb61 j61 ismert hallas rehabilitaci6s kazpontok szorgalmazasa es felallitasa eseten igenybe veheta szolgaltatasokal.. Remoljiik, eljon az ido erre is! Nagyon fontos megfelelo informaci6k birtokaban lenni. Ehhez kellenek a halhisserlil[ek allapouit es annak kove[kezmenyeit leir6 egeszsegligyi, szocialis tajekoztat6 anyagok. Nem elhanyagolhat6 az erdekervenyesilo szerveze[ek os munkatarsai j6 felkesztiltsege, hogy a szakmai informaci6kon 1(11 a lelki cs tcrapias segitsegre is tudjon tippeket adni, tehat a szakmai es a civil szervezetek kozotti kapcsolat mellett a k6zigazgatas szerveivel, az oktatasi intezmenyekkel val6 egylittmiikodes. igy a Sziilak a Hallasserlilt Gyermekeker[ Alapirvimnyal es Egyeslilettel. Fontosnak tartjuk az irasos kommunikaci6s eszkazok szeles korii elterjedesenek hasznala[at, ezen bellil az ir6tolmacs szolgala[ es hal6za[ letrehozasat. Az irotolmacs elsa bemutatkozasa a Hallasseriiltek Rehabilitaciojaert Kiizdok Egyesiilete e lsa, megalakuias utani nyilvanos rendezvenyen tartent, ahol egy lelkes onkentes segila asszony, Hargi[ai Marta segita-gepelo munkaja TeVen ez lehetove va lt. Ajilnlom minden hallasscrliltnck cs sziileinek, csahidtagjainak a nemregen megjelent Bonnie Poitras Tucker "A csend hangjai" cimii oneletrajzi regenyenek elolvasasat. Bonnie irja: "A sliketscg megalaz6. A sliketseg megfoszt melt6sagod[61. A sliketsog ahirendelt szerepbe kenyszeril. Az ep hallasuak, csupan azzal, hogy hallanak, miris folenybe keriilnek veled szemben. A hallaskarosult nem tehet mast, mint hogy rabizza magm az op hallasuak kozvetitesere." Mara a miniszteriumok, a SINOSZ lobbizasa kove[kezteben elismeri a jelnyelv letjogosultsagat. LCtrejottek ajelnyelvi [olmacs kozpon[ok. Csakhogy ennek kove[ kezteben a hallaskarosull kommunikaci6s igenyei nincsenek te)jes koriien kielegilve. Sokan nem 6hajtanak jelnyelven ertckezni a hall6k vilagaval, meg a specialis iskolakban felnevelkedett es jelnyelvet ismera siketek sem, hanem az oralis

18 16 EGYOTTMOKOOES beszedet es irasos kommuni.kaci6t igenylik, mert az egyerteimg, nem felrecrtheto, sokoldaluan fejezheti ki magat a siket ilyen modon. A jelnyelv nem egyhamar fejlodhet jol kimunkalt, onalloan hasznalt nyelvvc. Mindig szukseges lesz hozza az art ikulaei6. Nines irlisbelisege. Egy nyelv fejlesztese generaeiok alatt zaj lik Ie. Akkor, amikor a mai teehn ikai vivmanyoknak koszonhet6en mar az irasos anyagok elcrhet6ek, lehet6ve kell lenni a hallaskarosultnak, hogy a sajat szuksegleteinek, igenyeinek megfelclo kommunikaci6s csatornat hasznalhass3. M indennap emek kudareok es frusztraeiok. Ezt atveszelni a leheto legkonnyebben turelemmel es bolesesseggcl lehet. Meg kell tanulnia a hallasserilltnek kiva- 16an kommunikalnia, amcly a jo artikulaei6b61, a szajr61 olvasasi keszsegebol, a tcstbeszcd-ertesbol, az onmenedzselii keszsegbol. all Az a siket tud jol jelelni, a szavakat megfelelii sorrendben hasznalni, aki megtanulja a beszeit nyelvet is. Kivanom mindannyiunknak, hallasserillt egyenek, a gyermekek os fe lnottek onbeeslilesenek kialakulasat kezdemenyezo, val6ban minket segito hall6 tarsada- 10m megerteset, amit, ha megkapunk teljes korg bei lleszkedesi torekvoseinkkel halasan koszoniink. Mecsne Fullajtar I1dik6 a HARKE elnoke 1078 Budapest, Hemad u. 5. E-mai l:

19 EGYOTTM(JKODES 17 "Tul flatal meg a digitalis haii6keszulekre?" A Widex aliaspontja es nehany kapcsol6d6 egyeb j6 tanaes Ontsunk tiszta vizet a poh6rbal Mitjelent a hall6kesziilekben a digitalisjelfeldolgozas? A mikrofonban a hang elektromos jelle val6 Malakitasa t6rtenik meg, de a digitalis hall6kesziilekben ajel egy anal6g/digitalis atalakit6ba kerii!. Itt ajel binaris (I es 0) szamsorokka l k6dolt jelle alaku!. Ez a szamsor az eredeli jel minden informaci6jm hordozza. A jelfeldolgozas soran a megfeleloen programozott szamit6egyseg - processzor - a digitalis jelet frekvencia-csatomakra bontja. Az egyes csatormikban levo jeleket az utan kedviink szerint alakithatjuk egymast61 ftigget lentil azert, hogy a vegeredmeny a nagyotha ll6 egycn szamara specialisan alakitott es erositett jel legyen. Termeszetesen a feldolgozott digitalis jel meghallgatva csak kopogashoz hason lit, ezt vissza kell alakitani ana l6g jelle, hogy a ftil sza rn ara felismerhet6 informaci6 Jegycn. A digitalis technol6gia bevezetese a hall6kesziilek gyartasba t6bb mint 5 ov kutat6 es kiserletez6 munka eredmenye volt. I 996-ban jelentek meg a digitalis hall6kesziilekek os az elso gyart6k danok voltak. Egyszerre jelentette be a Widex os az Oticon, hogy elkeszitettek es piacra is bocsatottak az elso digitali s modelljeiket. Az elsa modellek utan hamarosan elkesziiltek a t6bbi csaladtagok is es a Widex biiszke volt arra, hogy egy teljes digitalis csaladdal neki sikeriilt els6kent a szakemberek os a hall6kesziilek viselok szolgalatara lenni. Mit jelent az, hogy egy hall 6kesziilek csalad te lj es? Termeszetesen azt, hogy minden igenyt, amelyet egy hallasseriilt fel nott es gyermek a hall6kesziileke iranyaba lamaszt, azl a rcalis elvarasoknak mcgfclcjocn ki tudja cicgiteni. Reszletesebben ezt ugy lehetne kifejezni, hogy ftiggetjeniil az aud iogram formajat61 es a hallascs6kkenes mertekot61 mindig lehet megfelelo teljesitmenyt nyujt6 hall6kesziiloket talalni a komplett csaladban. Az emlitett ket tulajdonsagon kiviil azonban a hallascs6kkeneseknek meg nagyon sak, egyenenkent is va ltozo jellegzetessege is van es ezeket mar nehezebb szamszergen kifcjezni. vagy abrazolni az audiogramon. Egy ik nagyon fontos tulajdonsag a hangossag erzekeleseben megnyilvanul6 kiilonbseg egyenenkent. Ket teljesen azonos aud iogrammal rendelkez6 nagyothall6 scm erzekeli ugyanazt a hangerot egyformanak, mert ami az cgyiknck kcllcmes, a ltiasiknak mar hangos lehet, vagy forditva. Ha ezek mellett em litjiik meg a nagyothall6 egyeniseget, a szemolyes

20 18 EGyOTTMUKOnES jellenwonasokat, a turelmet, a turokepessegel, az alkalmazkod6kepesseget, a tanuhisi kepessegeket, esztetikai igenyeket os az anyagiakat stb., akkor nem nehez arra a kovetkeztetesre jutni, hogy ahogyan minden egyen egyedi es utanozhatatlan, ugy a hallascsokkenes is egyedi. Ebb61 kovetkez6en a hall6kesziilekeknek is egyedieknek kell lenni. Az anal6g vilagban ezt az egyediseget nem egy hall6kosziilcken bewi oldottak meg, hanem kiilonboz6 hall6kesziilekeket konstrualva. A digitalis kesziilekek olyan 6sszetettek, hogy nines sziikseg szamtalan variaci6ra, ugyanazon keszulck ill eszthet6 kiil6nboz6 tulajdonsaggal rendelkez6 hallasseriilt egyenre. Emlitettem mcg a real is elvarasoknak megfelela kifejezest. Mit jelent ez a mi foglalkozasunk koreben? Mast jelent a nagyothall6nak es mast az audiol6gus szakembemek. A hallasseriilt termeszetszeruen a t6keletes hallast varja el a hall6keszuleketal es pedig minden k6riilmenyek kozott! Lehet ezt? Meg a teljesen ep hallo egyen sem egyforma mertekben ert meg mindent zavar6, tul eras zajos hihter mellett! A j61 kepzett szakember tudja, hogy mikor lehet es mikor nem a hallasi kepesseget maximalisan visszaadni. K6zosen azonban az audiologus es a paciens eljuthat ada, hogy az igenyeket realisan felmerve a helyzethez kopest a legjobb eredmenyt hozza ki a hall6keszuiekbal. Nagyon hianyos a hallascsokkenes fontossaganak tudatositasa a nagyk6z6nseg szamara. A hall6kesziileket reklamozzak es nem a j6 hallas fontossagat az clet minasegcnek hozzajarulasahoz. Az idas nagyothall6 csak akkor fordul hozzank, amikor mar legalabb 10 eve nagyothall6. Az aktiv korosztaly sem figyel fel az enyhe vagy k6zepes hallascsokkenesere mindig, mert igyckszik kompenzalni azi CS csak akkor ker hal16kcsziileket, ha mar nem kepes a kornyezete el6tt titkolni a hibajat, vagy eppen a komyezete nyomasara kerui halhisvizsgalatra. Ha a gyermek nagyothall6kra gondolunk, akkor is els6sorban a sulyosan karosodott hallasscriilt gyermekek jutnak az esziinkbe, pedig a kis foku h.llaskarosodas is maradando jegyeket hagy hatra gyennek testi, szellemi es szoci.lizaci6s fejladeseben. A vegletes esetekben pedig tokeletes megoldas sok szempontb61 nem lehetseges. A hal16kesziilekkel val6 javitas teren megelegedettseget tekintve kis, kp, vagy kp. sulyos h.llasseruiesek eseteben lehetiink a legeredmenyesebbek. Fontos tehat a realis elvarasok mertekenek a tisztazasa es egy konszenzus kialakitasa a nagyothall6 elvarasai os a szakember adta segitseg lehetseges mertcke kozott. A fentiek tiikreben mit is jelent a digitalis hallokeszuiek a Widex megitelese szerint? Nem a technol6gia az erdekes a sz{ununkra, akik felhasznal6k vagy ellat6k vagyunk, hanem az, hogy a technol6gia olyan hall6kesziilekek letrehozasat tette lehetave, amelyek sokkal rugalmasabbak, szamtalan, a nagyothallas tulajdonsagait jellemza ad at tiirolhat6 benniik os ezeket az adatokat a szakember ugy tudja osszehangolva h.sznositani, hogy a n.gyothallo igo-

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Oktatási kínálatunkról

Oktatási kínálatunkról Oktatási kínálatunkról Az általános iskolák honlapjaira elsõsorban ismerõsök (jelenlegi és volt diákok, szülõk) ugranak be" néhány futó pillanatra, hogy körülkémleljenek, történt-e valami érdemleges utolsó

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48

A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC törvény rendelkezései 46. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény rendelkezései 48 46 5. Oktatás* Tartalomjegyzék A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény rendelkezései 46 A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezései 48 A szakképzésről szóló 2011.

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata

Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata Az Állam-és Jogtudományi Kar fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségének biztosításáról szóló szabályzata 2009. december 16. DEBRECEN A Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Kari Tanácsa a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. A gyógypedagógiai ellátás területei Óvodánk a sajátos nevelési igényű (hallássérült, valamint súlyos beszéd- és nyelvfejlődési zavarral, részképesség zavarral

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az intervenció jegyében Mohács, 2013. szeptember 28 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge

2. Kérjük, szíveskedjen válaszolni az alábbi kérdésekre, + jelet téve a megfelelő rubrikába! Kérdések agyon Jónak Átlagos Gyenge 9/A 1. Milyen elvárásai vannak iskolánkkal kapcsolatban? Kérjük, állítson fel fontossági sorrendet az 1-5 skála felhasználásával. Vigyázzon arra, hogy az 1. és 2. helyre maximum két területet jelölhet!

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK VI. FEJEZET KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK A SPECIÁLIS SZÜKSÉGLETŰ HALLGATÓKAT MEGILLETŐ TANULMÁNYI KEDVEZMÉNYEK ÉS AZ EGYETEM ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TANULMÁNYI TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL Nftv. 41. (1) A Kormány a) hátrányos

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

A családi háttér és az iskolai utak eltérései

A családi háttér és az iskolai utak eltérései 13 Szanyi-F. Eleonóra A családi háttér és az iskolai utak eltérései Az alábbi cikk első része egy, e folyóiratban korábban megjelent írás (Hiányszakmát tanuló végzős szakiskolások; ÚPSz 211/6) folytatása.

Részletesebben

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4

KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 KOMLÓI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KOMLÓI EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 Székhely: 7300 Komló, Tompa Mihály u. 14. Tagintézmény:

Részletesebben

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7.

BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. BEKESCSABA MEGYEI JOGU V.AROS ALPOLGA~ESTERET6L Bekiscsaba, Szent Istwin rer 7. Ikt. sz.: V. 44212010. E16ad6: Perenyine Czibolya Edit, Dr. UrbGn-Zsilak Klara Mell.: 1 Hiv. sz.: Postacim: 5601 PI 112.

Részletesebben

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved?

Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? A HALLÁSVESZTÉSRŐL Hogyan veheti észre, hogy halláscsökkenésben szenved? Nem elképzelhetetlen, hogy Ön tudja meg utoljára. A hallásromlás fokozatosan következik be és lehet, hogy már csak akkor veszi észre,

Részletesebben

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására

4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez KÉRELEM I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok az ápolási díj megállapítására 1. Személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:...

Részletesebben

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio

JAVASLAT. A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio JAVASLAT A Papai Kozepfoku iskolak kozos varosi ballagasanak a telepulesi ertektarba torteno felvetelehez. Keszitette: Grapmann Laszio Papa, 2015 augusztus 25. I. A javaslattevo adatai 1. A javaslatot

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása

A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Oktatási és Kulturális Minisztérium A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosítása Budapest, 2008. április 2 I. ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro

Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro MINISTERUL,, I!NSiC~~J~UL $COLAR JUDE'fEAN MURE$ Nt/. ~,:..-'. _/ www.edums.ro Nr.lnreg. 9784 /04.11.2013 EDUCATIEI NATIONALE Tanar: Iskola: Osztaly: el6keszit6 Idopont: december MiiveItscgi teriiletek:

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán

Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola beiskolázási tájékoztató a pedagógiai programunk alapján Játszótér és sportpálya iskolánk udvarán 2 Iskolánk adatai: Neve: Bálint Márton Általános Iskola és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Szombathely Bem József u. 33. OM 036460 ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK Küldetésnyilatkozat 3 I. Bevezető 5 I.1. Óvodánk bemutatása 5 II. Gyermekképünk, Óvodaképünk 9 II.1. Gyermekképünk 9 II.2.

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat

Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat Esélyegyenlőségi Bizottság Működési Rend - kivonat 4. A fogyatékossággal élő hallgatók esélyegyenlőségét elősegítő tevékenység intézményi rendje 1) A fogyatékossággal élő hallgató fogyatékosságának típusát

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017.

Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola. Budapesti Tagintézménye 2016/2017. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola Budapesti Tagintézménye 1037 Budapest, Bécsi út 324. 2016/2017. (a 229/2012. (VIII.

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Ikt. szám: 23469/2012. Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Népjóléti Iroda Tájékoztató Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2011. évi ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005

A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 A Nógrád megyei fiatalok helyzete 2005 kutatási zárótanulmány MOBILITÁS Ifjúságkutatási Iroda (a Nemzeti Ifjúságkutató Intézet jogutódja) Készítették: Dankó Adrienn Berényi Eszter Ságvári Bence Máder Miklós

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése

1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése MELLÉKLETEK 1sz. melléklet Nevelıtestületi klíma mérése 1. Szívesen veszek részt a tantestületi kirándulásokon. 2. A tantestületünkben vannak kiközösített kollégák. 3. A tanulókhoz személytelen kapcsolatok

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail:

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:...ir.sz...(település)...(utca, Telefon: Apja neve: E-mail: Ha igen SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely: Születési dátum (év, hó, nap): Anyja neve:

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei

Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei Gyógypedagógiai alapismeretek témakörei 1. A gyógypedagógia fogalma, értelmezése (tárgya, célja, feladatai, integráció, szegregáció) 2. A fogyatékosság fogalma, kritériumai és területei (normalitás, okok,

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról

Igazgatói beszámoló. a tatabányai Árpád Gimnázium. 2007 2012 között végzett munkájáról Igazgatói beszámoló a tatabányai Árpád Gimnázium 2007 2012 között végzett munkájáról 2012. május - június Ezt az igazgatói beszámolót a tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2012. június 6-ai értekezletén

Részletesebben

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban

Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Érettségi felkészítés Fakultációs lehetőségek 2013. szeptemberétől az Erkel Ferenc Gimnáziumban Alapvető információk Az iskola az alaptantervi órákon a középszintű érettségi vizsgához nyújt képzést, a

Részletesebben

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PIEM AVASTETŐI-SZÉCHENYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Minőségbiztosítási csoportunk. februárjában és márciusában végezte el a kétévente esedékes partneri igény-és elégedettségmérést. Megkérdeztük a szülők, tanulók,

Részletesebben

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban

Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Helyzet- és jövőkép a zalai iskolai könyvtárakban Némethné Hajdu Márta projekt menedzser Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézete 2011. 03. 17 Mint a csillagokat a távcsövek, úgy húztam körém, s egyre

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2016. május 19-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2015. évi átfogó értékeléséről Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről

A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja. Beszámoló a 2012-es évről A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Beszámoló a 2012-es évről 1 I. Az intézmény szakmai működése: 1. Szervezeti felépítés (lsd. melléklet) 2. Feladat mutatók Ellátás

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ)

Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Felvételi tájékoztató (JELENTKEZÉSHEZ) Az általános iskola 8. osztályaiból az első félévet követően az osztályfőnökök segítségével a tanulók kitöltik a jelentkezési lapokat, melyeket eljuttatnak iskolánkba.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. 1 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda Ikt. szám: 28.424/2010. T á j é k o z t a t ó Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM

A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM A 2015/2016. TANÉV FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE - 9. ÉVFOLYAM Választható tanulmányi területek, ágazatok: 001 gimnázium emelt óraszámú angollal (1 osztály 28 fő) 006 dekoratőr (0,5 osztály 14 fő) 007 divat-

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása

Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI TERVEZET! (honlapra) Tárgy: A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet módosítása Budapest,

Részletesebben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben

BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott projekt mus által támogatott projekt BETEGTÁJÉKOZTATÓ Genetikai szűrés lehetőségei az Országos Onkológiai Intézetben Kedves Betegeink! A daganatokról

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Győri Kovács Margit. Népi kézműves (Faműves, 3 + 2 év 021 fajátékkészítő) KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA

Győri Kovács Margit. Népi kézműves (Faműves, 3 + 2 év 021 fajátékkészítő) KÉZMŰVES SZAKKÖZÉPISKOLA Győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakközépiskola és Szakiskola 9024 Győr, Répce u. 2. Telefon: 96/428-033, Fax: 411-056 E-mail:

Részletesebben

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2}

Huzella Tivadar Általános Iskola. {mgmediabot2}path=images/video/idegennyelv.wmv width=352 height=288{/mgmediabot2} Idegen nyelvi A munkaközösség-vezetõ rövid, videón való bemutatkozását követõen kérjük, olvassa el a munkaközösség munkájáról szóló tájékoztatót is. (Ha felnagyítva kívánja megtekinteni a felvételt, kattintson

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT

koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT Láda Ágnes gyógypedagógus Rajzó Éva konduktor koragyermekkori intervenciós szakemberek 2012.07.24. POMÁZI KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓS KÖZPONT A kicsinyekről való gondoskodás olyan, mint egy gombolyag

Részletesebben

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés

Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés Szociális és Gyermekvédelmi Iroda Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának, mint fenntartónak a szociális intézményekre vonatkozó 2011. évi ellenőrzése és az értékelés A Segítő Kéz Kispesti

Részletesebben