rok dr. Szilágyin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "http://olvasovanevels.gportal.hu rok dr. Szilágyin"

Átírás

1 OLVASÓVÁ NEVELÉS Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 1

2 A KÉZIKK ZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE I. Olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája óvodás korban 1. Szövegértési képesség megalapozása az anyanyelvi nevelés eszközeivel 2. A mese lélektani, pedagógiai hatása a kisgyermek személyiség-fejlıdésére 3. A család nevelı funkciója a kisgyermek érzelmi nevelésében 4. Óvodai irodalmi esztétikai nevelés 5. Óvodából iskolába II. Olvasóvá nevelés pszichológiája és pedagógiája kisiskolás korban 1. A szövegértı képesség kialakítása 2. A kisiskolás érdeklıdése 3. Vélemények az olvasóvá nevelés problémakörérıl: okok érvek ellenérvek 4. A tudatos alapozás eredménye Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 2

3 A KÉZIKK ZIKÖNYV FELÉPÍTÉSE III. Alsó tagozat könyvtárpedagógiai módszertana 1. Elızmények 2. Olvasóvá nevelés az iskolai könyvtárban 3. Könyv- és könyvtárhasználati célok, feladatok 4. Könyvtár-pedagógia kompetencia alapú feladatrendszere az alsó tagozaton 5. Könyvtárhasználat tervezése az iskola makrótantervébe Mellékletek 1. sz.: Vekerdi Iréne: Tudatos beszédhallás-fejlesztéssel az anyanyelvi mőveltség emeléséért 2. sz.: Anyanyelvi fejlesztı játékok 3 7 éves gyermekeknek 3. sz.: Mesefeldolgozások a) Mesevarázs - a hallott mese ábrázolása (beszédértés fejlesztése) b) A beszédértés fejlesztése mesefeldolgozással 4. sz.: Ábécés könyvek olvasáspedagógiai és olvasás-pszichológiai elemzése 5. sz.: Fabulák (Mesék, tanítómesék, állatmesék) Mesék szövegértés gyakorlásához Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 3

4 Tóth Tibor mőfordító Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás s nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellı számban olyan hatás, amelyre igazán n elkezdenének nek olvasni. Ki a hibás? A szülı?? Aki a kezdetek kezdetén n nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? r A pedagógus? gus? Aki a tanterv elıírásainak teljesítése se közben k képtelen volt idıt t szakítani arra, hogy olvasásra sra ösztönözze zze a tanulót? t? Ne a bőnöst b keressük, k, hanem a megoldást! st! Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 4

5 MEGOLDÁSI PONTOK Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 5

6 SZAKASZAI ÉLETKOR SZERINT OLVASÁSRA SRA NEVELÉS HOL? FEJLESZTÜNK MIT? CÉLJA KISISKOLÁS KOR ALAPOZÓ SZAKASZA 4. KISISKOLÁS KOR BEVEZETİ SZAKASZA szövegértı olvasás a belsı indíttatású, motivált olvasás Család 3. ÓVODA ISKOLA ÁTMENET 2. ÓVODA CSALÁD beszédhanghallás beszédtanulás beszédészlelés beszédértés nyelvi tudatosság játékos kialakítása nyelvi tudatosság megalapozása beszédfejlesztés olvasói attitőd az élményszerzı, ismeretközlı irodalomból M Ó D S Z E R E K kommunikáció magyarázat könyvek nézegetése anyanyelvi játékok szókincsfejlesztés mondóka, vers mese anyanyelvi játékok eseménykép felolvasás olvasáskor kérdés felelet és szómagyarázat felolvasás tanítói és könyvtárosi praktikák I. A KÖNYV MEGSZERETTETÉSE II. KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 6

7 I. A KÖNYV K MEGSZERETTETÉSE SE A CSALÁDBAN Hermann Alice: A A gyermekkornak két k t tündt ndérvilága van: a cselekvés s síkjs kján n a játék, j szellemi síkon s a mese. Milyen odaadás, mennyi mindenrıl l megfeledkezı áhítat ül l ki a mesét t hallgató gyermek arcára ra Az önfeledt boldogságnak, gnak, a figyelı ámulatnak ezt a teljességét késıbb már m r sohasem, vagy az életnek csak egész ritka perceiben éli át. Csodálkozhatunk lkozhatunk-e, ha legtöbb anya szívesen mesél l gyermekeinek? A mese különösen k közel k hozza ıket egymáshoz: mintha megosztanák k a varázslatot, mintha együtt röpülnr lnének nek a griffmadár r hátán h Csak sajnálni lehet azt az anyát, aki ezt az örömet megtagadja magától. A z igazán n sajnálatra méltm ltó persze az a gyerek, aki mese nélkn lkül l vagy mesét t ritkán n hallva nın fel. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 7

8 I. A KÖNYV K MEGSZERETTETÉSE SE 0-2 ÉVES KORBAN Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 8

9 I. A KÖNYV K MEGSZERETTETÉSE SE 2-3 éves korban Az a gyermek, aki beleszületik letik a könyvkultk nyvkultúrába, már m r maga is szívesen forgat könyveket k 2 éves kora körül. k Erre a legalkalmasabb ebben az életkorban a tárgykt rgyképeskönyv). nyv). (Mérei) A 2-3 éves gyermekeket a vershallgatás ragadja meg a legjobban, ám ekkor még a ritmus és a zeneiség hat rájuk, s nem a rím. Vajon miért? Ennek pszichológiai okai vannak: A ritmus fontos tényezıje különféle mozgásos sémáknak (pl. hangulatot kifejezı mozgásoknak: örömükben páros lábbal ugrálnak a földön, vagy idegességükben himbálják magukat). Ebben a korban a mozgás játssza a legnagyobb szerepet a kicsik életében. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 9

10 KÖNYV MEGSZERETTETÉSE SE AZ ÓVODÁBAN Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 10

11 Az olvasóvá nevelés megalapozásánál - kiemelten - két területre kell az óvodapedagógusnak figyelnie: A) a nyelvi-kommunikációs, valamint az B) irodalmi esztétikai nevelésre. Tapasztalatból tudjuk, hogy a beszéd fejlettsége és az olvasás minısége között szoros kapcsolat van. Az a kisgyerek, akinek a beszédkészsége magasabb szintő, hamarabb és gyorsabban tanul meg olvasni. Gósy Mária, nyelvészprofesszor szerint: Az olvasás s elsajátításának alapja az életkornak megfelelı anyanyelvi teljesítm tmény,s ezen belül l is leginkább a - beszédészlel szlelésisi és - beszédmeg dmegértési,, valamint - az ehhez kapcsolódó egyéb b folyamatok. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 11

12 NYELVI-KOMMUNIK KOMMUNIKÁCIÓS S NEVELÉS (beszédészlel szlelés megértés szöveg vegértés s kapcsolata) A beszédészlelésnél felismeri a kisgyermek: a beszédhangokat, a hangkapcsolatokat, a hosszabb hangsoat és ezeket képes az elhangzásnak megfelelıen megismételni. A beszédmegértés az elhangzó szavak, szókapcsolatok és mondatok, valamint a szövegek jelentésének, tartalmának megértését jelenti. Könyvtárostaná A jó beszédértés eredménye, hogy a gyermek: tisztában van a szavak jelentésével, amely segíti az összefüggések felismerését, megérti, amire kérik, megérti, amit mesélnek neki. Iskolában pedig meg fogja érti, amit ı maga olvas (szövegértés). gyiné Gálos Ildikó 12

13 I. A KÖNYV K MEGSZERETTETÉSE SE IRODALMI-ESZT ESZTÉTIKAI TIKAI NEVELÉS Bruno Bettelheim: A mese és a vers mindig a gyermek valóságos lelki és érzelmi színvonalán fejti ki hatását. Hogy egy gyermeknek egy adott életkorban melyik mese a legfontosabb, teljességgel attól függ, hogy éppen hol tart a lelki fejlıdésben, hogy éppen milyen problémák foglalkoztatják leginkább. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 13

14 MESEKORSZAKOK (BÜHLER) Bühler három nagy mesekorszakot különít el a gyermekek életében: Az elsı a Paprikajancsi-kor (1 4 éves kor közötti idıszak). Ekkor még saját életének eseményei foglalkoztatják, s igénylik a mese tárgyával (báb, játék) való személyes kapcsolatot is. A második korszak az igazi mesék k kora (4 8 év között). Életkori sajátosságaihoz igazodó, változatos és fordulatos a cselekményő, mesék érdeklik, melyek egy csodálatos álomvilágban viszik. A harmadik pedig a Robinson mesék k kora (8 9 éves kortól a pubertás elejéig tart). Csökken a mesék iránti érdeklıdés, inkább az egyszerő szerkezető, izgalmas cselekményő történetek felé fordul. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 14

15 A MESEI KETTİS S TUDAT (5 éves korig) Mérei Ferenc: A gyerek tudja, hogy a szobában levı szınyeg nem repül, hogy a szomszéd kutyája nem szólal meg, s ı semmiféle varázsszóra nem változhat tündérré mégis örül, hogy a repülı szınyeg eljuttatja a hıst céljához, s kétségbeesve várja, hogy a varanggyá változott királyfi visszaváltozzék. A mesei kettıs tudat állapotában a kisgyermek egy belsı kép kivetítésével látja a világot. A belsı képet úgy ismer meg, hogy lefényképezi agyában a látott vagy hallott és valamint az érzékelt dolgokat, és ezeket a belsı képeket különbözı érzelmi töltésekkel gazdagítja. Itt nem csupán belsı képi látványról van szó, hanem olyan érzékleti együttesrıl, melyben szerepet kap mind az öt érzékszerv: a látás, a hallás, a tapintás, az ízlelés és a szaglás is. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 15

16 Könyvtárostaná A BELSİ KÉPEK Vekerdy Tamás:... a gyermek a tekintetét rám függeszti, de közben valahogy mögém vagy fölém néz, nem engem lát, hanem azt a belsı képet, ami mesehallgatás közben képzıdik benne, és belsı moziként pörög lelki szemei elıtt. Mintha ébren álmodna. A pszichológia a belsı képkészítést elaborációnak nevezi. Mi is belsı képekben dolgozzuk fel feszültségeinket, szorongásainkat, vágyainkat, dühünket. Ilyen belsı kép a gyermeki álomkép, az ábrándozás, emlékezés, töprengés, vagy az olvasás során kialakuló fantáziakép. Ez a képalkotás a gyermek gondolkodásának elsı kapaszkodója, melynek segítségével tudatosan össze tudja vetni a múltbéli történéseket és tapasztalatait a jelennel és a várható jövıvel. Mesetudata 5-6 éves korra alakul ki: a mese és valóság különválasztásával. gyiné Gálos Ildikó 16

17 ISKOLA SZEREPE AZ OLVASÓVÁ NEVELÉSBEN Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 17

18 FONÉMATUDATOSS MATUDATOSSÁG BESZÉDHANGHALL DHANGHALLÁS OLVASÁSI SI KÉPESSK PESSÉG G KAPCSOLATRENDSZERE Elsajátításánál fontos szerepe van a rövidtávú memóriának. Két szintje létezik: a betőzı (silabizáló) és a folyékony olvasáskészség. Akkor beszélünk ennek meglétérıl, ha a kisgyermekben tudatosul, hogy a beszélt szavak hangokból (fonémákból) állnak és ezeket a fonémákat képes egymástól elkülöníteni. Könyvtárostaná Elıfeltétele: a jó hallás és a helyes artikuláció [zöngés zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése, valamint ezek tudatos használata]. gyiné Gálos Ildikó 18

19 A SZÖVEG VEGÉRTÉS S MODELLJE Adamikné folyamatábrája (2003) Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 19

20 A KISISKOLÁS S IRODALMI ÉRDEKLİDÉSE Az elsı osztályos gyermekhez elsısorban a tündérmesék állnak közel, mert ezek közvetítik számára a legalapvetıbb értékeket. Második osztályban már az állatmesék érdeklik, melyek erkölcsi igazság szemléltetésére szolgálnak. Nagyon sokat tanul meg a kisiskolás az emberrıl, az emberi kapcsolatokról (fabulák, Móricz Zsigmond állatmeséi) éves korban kezdıdik el az igazi irodalmi érdeklıdés, amikor a a mesék helyett igaz történeteket kedvelik. Életkori sajátossága, hogy olvasmányai olyasmirıl szóljanak, ami megtörtént, de mégis rendkívüli. A személyes célú olvasás és szövegértés közvetlenül kapcsolatba áll az olvasás céljával, azzal, hogy kedvtelésbıl vagy tanulási céllal olvasunk. Ezért két olvasási célt különböztethetünk meg: a) élményszerzı olvasást (szépirodalmi mővek), b) információszerzı olvasást (ismeretterjesztı mővek). Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 20

21 A MÓDSZERTM DSZERTÁR R CD-MELL MELLÉKLET FELÉPÍTÉSE Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 21

22 A MÓDSZERTM DSZERTÁR R TARTALMA Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 22

23 AZ ALSÓ TAGOZATOS KÖNYVTK NYVTÁR- PEDAGÓGIA GIA CÉLJAC 1. Az olvasni tudás elmélyítése és megszerettetése. 2. A könyv- és könyvtárhasználatra való rendszeres rászoktatás. 3. Hozzászoktatni a tanulókat a komplex tanulási környezetre (könyvtárra). 4. A szabadidı értelmes eltöltésének és felhasználásának megtanítása. A könyvtk nyvtárhasználat során: a) ismerjék a következı dokumentumtípusokat: - gyermekújság, - gyereklexikonok, szótárak és enciklopédiák, - szép- és ismeretterjesztı könyvek. b) ismerjék a következı dokumentum-azonosítókat: - a könyv azonosító adatait (szerzı-cím, tartalomjegyzék, kiadó-kiadás, illusztrátor), valamint - a név- és tárgymutatót. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 23

24 MI MOTIVÁLJA A KISISKOLÁST ST A TANULÁSBAN? Látszólag egyszerő a válasz: az értelmes, érdekes és s jój feladat, valamint az a tény, t hogy jó együtt dolgozni. A tudásszerzı motivációk sorában fontos szerepe van a gyermekek eredendı kíváncsiságának. Ezért e belsı késztetését kell kihasználnunk. Ehhez hatékonyan együtt kell mőködnünk az osztálytanítóval, mert: tudnunk kell elsı-második évfolyamos, könyvtárba érkezı kisdiákok olvasási készségét, szövegértését. Harmadik-negyedik évfolyamon elıször mindig gyermek érdeklıdéséhez mérten ajánljunk olvasmányokat, majd az osztálytanítóval egyeztetve, közös stratégiát dolgozzunk ki azért, hogy a kisdiák kíváncsiságát felébresszük. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 24

25 KÖNYVTÁROSI PRAKTIKÁK 1-2. évf. Év végén egy hirdetést tehetünk ki a faliújságra osztályterembe, iskolai könyvtárba -, melyet minden kisiskolásnak írásba is odaadhatunk. Motiváció: Meseország bajba került, a Lustaság boszorkánya fenyegeti. Aki legyızi ıt, az lehet Meseország királya. Hogyan gyızhetjük le? Feladat: Nyáron olvassatok el 10 mesét, írjatok róla vagy rajzoljatok képet. Szeptemberben tartjuk a koronázási ünnepséget. Ne hagyjátok, hogy a Lustaság boszorkánya gyızzön a mesék felett! Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 25

26 Könyvtárostaná KÖNYVTÁROSI PRAKTIKÁK 3. évf. 9 éves korra érnek meg a tanulók k az önálló munkára, amikor már r nem csak befogadni, hanem alkotni is szeretnének, nek, amikor már m képesek tudásukat valamilyen módon m rendszerezni. Motiváci ció: Rajzfilmklub a könyvtk nyvtárban A Vízipók, csodapók rajzfilmsorozat megtekintése, mely hihetetlen mennyiségő ismeretet ad. Az eltáncolt üzenetek rész a méhek tájékozódásáról szól. A tanulók - filmnézés közben jegyzetjenek, mit látnak, majd a film végén kérdezzük meg: mi történik akkor, ha vizes lesz a méhek szárnya? (nem tud repülni.) A rajzfilmbıl megtudhatjuk, hogy tánccal, mozgással beszélgetnek, és mutatják meg, hogy merre van a mézgyőjtı hely. A film megtekintése után további kérdéseket tehetünk fel: pl. hány kört tesznek meg a méhek, és milyen irányba. gyiné Gálos Ildikó 26

27 KÖNYVTÁROSI PRAKTIKÁK 4. évf. Környezetismereti órához: Természetfilmek a könyvtk nyvtárban A környezetismerethez kapcsolódóan számtalan lehetıség nyílik a média felhasználására. Egyik fı téma az erdı élete, melyhez igen jól használható a Tizenkét hónap az erdın címő természetfilm. Könyvajánlás a témához: Pl.: Bölcs Bagoly sorozat, Búvár zsebkönyvek, Mit mesél a természet A gyerekek felkészülhetnek, egy-egy növény, állat vagy táj bemutatására, majd errıl szóban beszámolhatnak. Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 27

28 Minden kisiskolás kap az év elején évfolyamonként egy Mesefát, mely könyvtárhasználati tudását, jártasságát és olvasottságát méri. A fa leveli jelentik az adott témakör egy-egy ismeretének elsajátítását, melyet ha teljesít, akkor kiszínezheti a megadott betőjeles leveleket zöldre. Az a kisdiák gyız, akinek legelıször lesz színes a Mesefája. (A fa törzse már az elsı órán bebarnulhat.) Az egyéni, személyre szóló Mesefa mellett minden osztálynak van egy nagy Mesefája, (50x50cm), melynek leveleit akkor lehet zöldre varázsolni, ha egy-egy feladatot az osztály összes tanulója sikeresen megoldotta. Ez a nagy Mesefa tükrözi az osztály tudásszínjét, melyet a könyvtár falán helyezzünk el, inspirálva a nemes, osztályok közötti versengésre. Könyvtárostaná A MESEFA gyiné Gálos Ildikó 28

29 nem biztos, hogy használsz hazádnak és az emberiségnek, mikor alkotsz valamit; isteni kegyelem kell ehhez. De bizonyos, hogy használsz magadnak is, hazádnak és az emberiségnek is, ha mindennap idıt adsz lelked mővelésének, elolvasod a kivételes alkotó szellemek valamely mővének egyik szakaszát, pontosan megismersz egy igazságot, vagy ismeretet. Nem fontos, hogy sok író legyen egy közösségben, de fontos, hogy sok olvasó legyen. Nem fontos, hogy te szövegezd meg a szépet és igazat; fontosabb, hogy megismerjed. (Mátrai Sándor) KÖSZÖNÖM M A FIGYELMET! Könyvtárostaná gyiné Gálos Ildikó 29

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2.

KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. módszertani útmutatóval. Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. KOMP 2. Szövegértés-szövegalkotás TANÍTÓI KÉZIKÖNYV módszertani útmutatóval Szavakon innen, szavakon túl Olvasókönyv 2. osztályosoknak, 1 2. kötet Beszéd és olvasás 2. munkafüzet 2. osztályosoknak Beszéd

Részletesebben

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó

PÁLYÁZAT. OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó PÁLYÁZAT OLVASNI JÓ!(?) Jelige: Macskacicó Pályázó: Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Madarász Viktor Tagóvoda Lila csoport Budapest, 2012. május 10. Juráncsik Tünde óvodapedagógus

Részletesebben

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE.

HÁROMKIRÁLYOK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE A A PEDAGÓGUS KÉRDÉSKULTÚRÁJA, MINT AZ ÓVODAI ANYANYELVI NEVELÉS ALAPPILLÉRE. JÓ GYAKORLATTAL Készítette: Mester Marianna Tagintézmény vezető Tiszafüred, 2014.07.23.

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a.

Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda. 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Miskolc-Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Óvoda 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. (Zsid. 13,8) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

GYAKORLATI KATEKETIKA

GYAKORLATI KATEKETIKA APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA GYAKORLATI KATEKETIKA BUZA ILONA A képzés bevezetése a HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0019/1.0 A katekéta lelkipásztori munkatárs képzés alapképzési rendszerének kidolgozása és bevezetése

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 1 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10 DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Helyi tanterv II. MELLÉKLET 1. Alapfokú nevelés-oktatás

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA

AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Fővárosi Pedagógiai Intézet Tanácsadás fejlesztés AZ ÓVODA ISKOLA ÁTMENET PEDAGÓGIAI ÉS PSZICHOLÓGIAI PROBLÉMÁI KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A RÉSZKÉPESSÉGEK ZAVARAIRA Szaktanácsadói záró dolgozat Készítette: Dr.

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.) TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM (1-4.)...2 MATEMATIKA (1-4.)...79 ERKÖLCSTAN(1-4.)...129 KÖRNYEZETISMERET(1-4.)...164 ÉNEK-ZENE (1-4.)...202 VÍZUÁLIS KULTÚRA (1-4.)...232 TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS

Részletesebben

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2

SZÜLŐKNEK. a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 SZÜLŐKNEK a logopédiáról és rólunk! A XI. Kerületi Logopédiai Intézet kiadványa 2008/2 Mottó: Umberto Saba: Kislányom arcképe Kislányom piros labdával kezében, nagy égszínkék szemét reám emelve, így szólt

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV

AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV AZ ENDREFALVAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERV TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Az iskola tantárgyi rendszere és óraterve... 6 III. Kompetencia alapú oktatás... 19 IV.

Részletesebben

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály

3/1. sz. melléklet. Tanterv 1-4.osztály 3/1. sz. melléklet Tanterv 1-4.osztály Célok és feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első négy évre terjedő pedagógiai szakaszának alapvető jellemzője az alapozás. Négyéves időtartama két kisebb, eltérő

Részletesebben

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 5. évfolyam 6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam Kötelezően választható órakeret 7. évfolyam A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak. Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése 2010. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Pszichológia szak Ki vagyok én? 13-16 éves serdülık felmérése Készítette: Minyin Gabriella Témavezetı: Szabó Laura 2010. Tartalomjegyzék Bevezetı..

Részletesebben

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program

Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Szılıskerti Általános Iskola Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Pedagógiai Program Nyíregyháza, 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETÉRTÉKELÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer

Részletesebben

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül

Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Az érték szelíd, de követel Kamarás István: Íme az ember Értékmegőrzés a gyermeki tevékenységen keresztül Budaörsi Vackor Óvoda Helyi Nevelési Programja TARTALOMJEGYZÉK I. PROGRAMUNK KÜLDETÉSE, FILOZÓFIÁJA

Részletesebben

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. ISKOLÁNKRÓL... 5 1. Az iskola mőködése, története...

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának PEDAGÓGIAI PROGRAMJA II. rész HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1 és Alapi Tagiskolája Pedagógiai program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZİ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 1.1. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS

KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS SEGÉDLET A KOMPETENCIA ALAPÚ PEDAGÓGUS- KÉPZÉS MÓDSZERTANI MEGÚJULÁSÁHOZ KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2/B PROJEKT KERETÉBEN A GYİR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET KÖZREMŐKÖDÉSÉVEL

Részletesebben

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében

Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar Sérült gyerekek iskolába lépésének lehetőségei az integráció szellemében Készítette: Pál Enikő Témavezető: Kiss Ferenc Főiskolai docens Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3

Részletesebben