Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása"

Átírás

1 Paks Város Önkormányzata 6/2013. (III. 19.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben) I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI I. Működési költségvetés I/1 Közhatalmi bevételek 2.1 Helyi adók ( ezer forint) A helyi adók tervezésénél a bázis év adatait, valamint a legnagyobb adózó gazdasági terveit vettük figyelembe ezer forint építményadó, ezer forint magánszemélyek által fizetett kommunális adó, ezer forint iparűzési adó, és ezer forint idegenforgalmi adó szerepel a helyi adó bevételek között. 2.2 Átengedett közhatalmi bevételek ( ezer forint) A gépjárműadó bevétel 40%-a a helyi önkormányzatok bevételét képezi, tervezett összege ezer forint. 2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok ( ezer forint) A lakbérbevételek összegét a bérlakások üzemeltetője, a DC Dunakom Kft. adatszolgáltatása alapján állítottuk be a bevételi tervbe: - lakóingatlanok lakbér bevétele: ezer forint - nem lakáscélú helyiségek bérleti díja: ezer forint I/2 Intézményi működési bevételek ( ezer forint) Ezen a soron terveztük az intézményeknél az étkeztetéshez kapcsolódó díjakat. Itt terveztük az alkalmazottak térítését, a hivatal vonatkozásában pedig az élelmezés térítését, az üdülési térítési díjakat, az adatszolgáltatást, sokszorosítás díját, a továbbszámlázott szolgáltatást, a bérleti díjakat (köztük pl. a strand bérleti díját) a közterület használati díjat, az infrastruktúra magáncélú igénybevételét, és az egyéb bevételek soron tervezett előirányzatokat. A szociális ágazatban a külső étkeztetés és mosás, az óvodáknál az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsitérítés tartozik ide. Az általános iskolák esetében az étkezési szolgáltatást nyújtó által fizetett rezsi térítésen kívül az ingatlan sportcélú bérbeadásából származik bevétel, a könyvtárnál a tagdíj, a késedelmi díj, a múzeumnál pedig a belépődíj jelenik meg e soron. Az intézmények bérleti díj bevételt terveztek, ezen kívül a Rendelőintézetnek származik bevétele a foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatásért a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központtól, és a korábban a Háziorvosi Szolgálathoz tartozó épülettakarításból

2 továbbszámlázott szolgáltatásként. A Városi Múzeum és a Képtár részvételi díjat szed a nyári táborok kapcsán, a látogatóktól pedig belépő díjat, a Pákolitz István Városi Könyvtár pedig dia- és videofilmeket kölcsönöz. Az infrastruktúra magáncélú igénybevétele bevétel, az önkormányzati csomag mobiltelefon számláinak dolgozói térítése. Ezen a címen az intézményi, az önkormányzati hivatali és az önkormányzati bevételek ÁFA tartalmát és a visszaigényelt adó összegét terveztük. A betétállományból származó kamat bevétellel terveztünk. I/3 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ( e Ft) 4.1 A helyi önk. általános működésének támogatása ( ezer forint) Központi költségvetési forrásokból működési bevételeink 8,87 % - a származik. A bevezetett feladat-finanszírozási rendszer négy területre csoportosítja a forrásokat: - általános működtetés, - helyben maradó köznevelési, - szociális és gyermekjóléti, - kulturális feladatok támogatása. Az önkormányzati hivatal működtetésére e Ft, a település üzemeltetési feladatok támogatására e Ft került meghatározásra, melyet a beszámítási összegként definiált az önkormányzat iparűzési adóképességét tükröző ( e Ft) elvonás miatt nem kerülnek folyósításra. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása: e Ft A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben nevesített feladatok ellátására. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása: e Ft A támogatás a települési önkormányzatokat az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére, valamint az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz: e Ft Az önkormányzat az egyes jövedelempótló ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrész általi támogatása. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása: e Ft 2

3 A támogatás az Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott bölcsődében beíratott és ellátott gyermekek, és az Idősek Otthona által ellátott feladatok után vehető igénybe. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: e Ft A települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés támogatására. 4.2 Központosított előirányzatok (6.184 ezer forint) Az alábbiak szerint mutatjuk be városunk által igényelhető központosított támogatásokat. - lakossági közműfejlesztés támogatása, - kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása - bérkompenzáció támogatása - könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása - helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása, - önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása, - esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatása - egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása - önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása - gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása - üdülőhelyi feladatok támogatása (5.716 e Ft) - lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása (468 e Ft) 4.8 Működési célú támogatásértékű bevétel ( ezer forint) Az önkormányzat bevételei között kerültek megtervezésre a következő támogatások összesen ezer forint összegben: egyes szociális juttatások támogatása, kistérségi támogatása, iskolatej programhoz átvett támogatás, prémium évek program támogatása, települések által térített összeg. Ezt az egészségügyi intézmények OEP finanszírozása is kiegészíti. Erre a tételre vonatkozóan pontos adatok előzetesen nem állnak rendelkezésünkre, a várt összeget tapasztalat alapján terveztük, ezer forintra. 3

4 A kistérségi társulástól terveztünk bevételt a Polgármesteri Hivatalba integrált munkaszervezet költségeire ezer forintit. A Városi Könyvtár EU támogatása jelentkezik a soron (5.419 ezer forint) a 8. mellékletben bemutatottak szerint. A Napsugár Óvoda tervezett átvett pénzeszközt tervezett a augusztus 31-ig Németkérrel és Pusztahencsével közösen működtetett óvodai feladatok ellátására ezer forint értékben. I/4 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 5.1 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (160 ezer forint) II. Felhalmozási költségvetés II/1 Felhalmozási célú bevételek ( e Ft) 8.3 Pénzügyi befektetések bevételei ( ezer forint) A szabad pénzeszközök kamatbevételének tervezett összege jelenik meg a soron. 8.5 Egyéb felhalmozási célú bevétel (910 ezer forint) A korábbi önkormányzattól vásárolt telkek és lakások törlesztő részei szerepelnek ezen a soron. II/2 Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről ( e Ft) 9.5 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ( ezer forint) Az önkormányzatnál a TEIT és az EU támogatás került tervezésre. Intézményeink EU támogatása egészíti ki az előirányzatot. II/3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről ( e Ft) 10.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök Államháztartáson kívülről ( ezer forint) A felhalmozási célú kölcsönök egyrészt a helyi támogatás, a gazdaságfejlesztési céltámogatás, a munkáltatói kölcsön, és védett épületek támogatása visszafizetését tartalmazza együttesen Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ( e Ft) 4

5 Fogyatékkal élők és idősek napközi otthona felújításához a Jövőnk Energiája Területfejlesztési Alapítvány (JETA) által megítélt támogatás összege szerepel a soron. I. Működési költségvetés kiadásai 6.2 tájékoztató tábla Önállóan működő intézmények ( ezer forint)) Az intézmények kiadásai a bevételeikkel együtt a mellékletekben, ágazatonkénti bontásban találhatók. Az üzemeltetési költségeknél az önkormányzat által meghatározott hatósági áremelkedésekkel, valamint a közölt infláció mértékével (4,2 %) számoltunk. Az egyéb dologi kiadások előirányzata: készletbeszerzések, karbantartási és egyéb üzemeltetési kiadásokat az intézmények a Képviselő testület által jóváhagyott normatív alapú tervezéssel került meghatározásra. Az alábbiakban az intézményi költségvetések legfontosabb jellemzőit mutatjuk be. Az intézményi sajátosságokat és intézményvezetői igényeket figyelembe véve kerültek tervezésre keretek. Egészségügyi ágazat ( ezer forint, 7,4 %-os növekedés) Városi Rendelőintézet A Városi Rendelőintézet költségvetési terve tartalmazza a háziorvosi szolgálattól átvett Képviselő testület által meghatározott feladatokat. Szociális ágazat ( ezer forint, 1,1 %-os csökkenés) Szociális Intézmények Igazgatósága A év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 2,73 %-os növekedés mutatkozik a dologi kiadások növekedése miatt. Bóbita Bölcsőde A év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 2,68 %-os csökkenés mutatkozik. Óvodai ágazat ( ezer forint, -17 %-os csökkenés) Napsugár Óvoda A év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 8,68 %-os csökkenés mutatkozik. A németkéri és a pusztahencsei tanóvodák kiadásai 8 hónapra kerültek tervezésre. Benedek Elek Óvoda 5

6 A év érvényes előirányzatához képest a 2013-es gazdasági évben 3,32 %-os növekedés mutatkozik, a dologi kiadások növekedése miatt. A pénzügyi tervben szerepel a képviselő-testület döntése alapján a +1 óvodai csoportra jutó kiadás. Pákolitz István Városi Könyvtár A év érvényes előirányzatához képest a 2013-as gazdasági évben 18,34 %-os csökkenés mutatkozik. A személyi juttatások csökkenése jelentős (6,6 %). A kiadáshoz kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok ennek megfelelően 1,4 csökkenést eredményeznek. Városi Múzeum A Városi Múzeum költségvetésében a 2013-es gazdasági évben 8,24 %-os csökkenés mutatkozik ben az intézményben az elnyert pályázatok kiadásai realizálódtak, áthúzódó költségek nem jelentkeznek az idei évben. Polgármesteri hivatal kiadásai ( e Ft) Polgármesteri hivatalhoz tartozó feladatok (7 tájékoztató tábla) Igazgatási és területi igazgatás kiadások A személyi jellegű kiadásokat az irányelvekben megfogalmazottak alapján terveztük. A tétel tartalmazza a köztisztviselők és a képviselők személyi juttatásait, járulékait, a kifizetői adót. Az önkormányzati igazgatás és a területi igazgatás együttes dologi költségeit és egyéb folyó kiadásait az alábbi feladatok figyelembe vételével, takarékosan terveztük: irodaszer, nyomtatvány beszerzés, működéshez szükséges könyv, folyóirat, hajtó- és kenőanyag beszerzés, tisztítószer, egyéb anyagok, nem adatátviteli célú távközlési díjak, adatátviteli célú távközlési díjak, egyéb kommunikációs szolgáltatások (szoftver követések), vásárolt élelmezés, fénymásolók, számítógépek karbantartása, járművek (személygépkocsik) karbantartása, egyéb gépek karbantartása, ingatlanok karbantartása, szemétszállítás, kéményseprés, postaköltség, egyéb üzemeltetés (adathálózati szolgáltatás, szaktanácsadás (ügyvédi díjak, szakértői díjak, biztonsági szolgálat, mosás), vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója, belföldi kiküldetés, reprezentáció, reklám és propaganda kiadások, hirdetés, egyéb folyó kiadások (étkezési jegyek jutaléka, hatósági díjak), különféle adók, díjak (banki jutalék, casco, kötelező felelősségbiztosítás, vagyonbiztosítás, tagdíjak, hitelezői igénybejelentés és végrehajtási díj). Kistérségi munkaszervezet A társulási tanács jóváhagyása értelmében kerültek tervezésre a kiadási előirányzatok június 30-ig. 6

7 Önkormányzati költségvetési kiadások Önkormányzat (6 tájékoztató tábla) Az önkormányzat kiadásait tartalmazza a melléklet. (1) Önkormányzat kiadásai Az Önkormányzati Hivataltól elkülönített kiadások szerepelnek a táblázatban. (szakértői díjak, szaktanácsadások, hétvégi orvosi ügyelet kiadása, vagyonbiztosítás, reklám és propaganda, számlázott szellemi tevékenység, tagdíjak előirányzatai). Előirányzatként szerepel a Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak átadásra kerülő hozzájárulás, amely alapvetően az EU-s támogatással megvalósuló új szeméttelep költségeinek az önrésze ( ezer forint), és a Paksi Ipari Park Kft., Dunakom Plusz Kft. részére ezer forint. A hosszú lejáratú hitel visszafizetését ( ezer forint), és a kötvény beváltásának kiadásait is ( ezer forint) itt mutatjuk be a Képviselő-testületnek. (2) Rendezvények A tétel tartalmazza a Magyar Kultúra Napja, a nagyadózói fogadás, a március 15-i ünnepély, a Pedagógus Nap, a Semmelweis Nap, a Nemzetközi Duna-túra fogadás, az augusztus 20-i rendezvény, az Idősek Világnapja, az október 23-i ünnepség, Szociális Munka Napja, Föld Napja, és a városi rendezvényekhez kapcsolódó kiadások előirányzatát. (3) Prelátus üzemeltetése A prelátus költségvetése az alábbi fő tételeket tartalmazza: a DC Dunakom Kft-vel közszolgáltatási megállapodás alapján a fűtés, a villamos energia, vízdíj, karbantartási díj, a figyelőszolgálat és tisztítószerek költségét. A feladaton szerepel a személyi juttatások között a megbízási szerződéssel foglalkoztatott bére, és a munkaadót terhelő járulék is. (4) Turisztikai kiadások, és városmarketing A költségvetésben a turisztikai, és városmarketing feladatok ellátására fordítandó kiadások előirányzata jelenik meg a dologi kiadások során. (5) Dolgozók üdültetése Az előterjesztésben ezer forint összeget terveztünk dologi kiadásokra: tisztítószerekre, kábel televízió szolgáltatásra, vízdíjra, szemétszállításra, kéményseprésre. A sor tartalmazza az idegenforgalmi adót is. (6) Nemzetközi kapcsolatok Külföldi kapcsolatok ápolására, a partnervárosból (Reichertshoffen, Galánta, Kézdivásárhely, Visk, Loviisa) érkezők vendégül látására, partnervárosok felkeresésére terveztünk előirányzatot. 7

8 (7) Díjak A képviselő-testület által alapított díjak költségvonzata került tervezésre a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján. (8) Kiváló sportolók jutalmazása A nemzetközi eredményeket elérő paksi sportolók támogatására terveztünk ezer forint keretösszeget. (9) Intézmények számítástechnikai, rendszergazda tevékenységei Az előirányzat az intézmények rendszergazda-kiváltás tevékenységét szolgálta. Egységesen került megállapításra a gépekhez kapcsolódó karbantartási díj. Intézményenkénti mértéke a használatban lévő gépek számának függvénye. Ezen a részletezésen szerepeltetjük az intézményrendszer belső intranetes rendszerének, és a humán és a portál rendszer továbbfejlesztésének, a szerver park üzemeltetési, az intézmények vírus irtási, és az intézményi telefonközpontok működési előirányzatát is. Szociális gondoskodás (6. tájékoztató tábla) (1a, 1b) Rendszeres nevelési segély A rendszeres nevelési segély, segítségnyújtás a szociálisan rászorult családok gyermeknevelési, iskoláztatási költségeihez. A támogatás folyósítása pénzben vagy természetben (napközi térítési díjkedvezmény) történik. A rendszeres nevelési segély kiadása teljes mértékben az Önkormányzatot terheli. (2a, 2b, 2c) Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj maradt az önkormányzat feladatai között. Méltányos: A helyi szociális rendeletben meghatározott szociális rászorultság esetén ápolási díj állapítható meg a 18. életévét betöltött tartósan beteg ápolt esetén. Ebben az esetben az ápolási díj összege nem lehet kevesebb az ápolási díj minimum 80 %-ánál. A méltányossági alapon megállapított ápolási díj és járulékai teljes egészében az Önkormányzatot terhelik. (3a-3c) Rendszeres szociális segély - tartós munkanélküliek A nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők illetve a 14 aluli gyermeket nevelő szülök (amennyiben gyermekük nappali ellátás keretében nem látható el) illetve a helyi rendeletben szabályozott esetekben kaphatják, amennyiben a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Együttműködésre az Önkormányzat által kijelölt szervvel kötelesek. Összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza. - egészségkárosodottak Azon személy részére kell megállapítani, aki 8

9 - 18. éven felüli és aktív korú, továbbá - munkaképesség csökkenése 67 %, illetve legalább 50%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg az 50 %-os mértéket vagy, - fogyatékossági támogatásban részesül és saját jövedelme illetve családjában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem a nyugdíjminimum 90 %-át nem haladja meg. Ők együttműködésre csak a felülvizsgálat érdekében kötelezettek. A támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg jogszabályban meghatározott összeget. A folyósított támogatás 90 %-a igényelhető vissza - foglalkoztatást helyettesítő támogatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatást azok kaphatják, akik rendszeres szociális segélyre nem jogosultak, tartós munkanélküliek és a család jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján jogosultak. Elsősorban munkavégzésre kötelezettek, viszont abban az esetben a támogatást kell folyósítani, amennyiben ezen személyek önhibájukon kívül a közfoglalkoztatásban nem tudnak részt venni. A 2013-ban elvégzendő felülvizsgálatok alkalmával ezen személyeknek az elmúlt év vonatkozásában 30 napos munkavégzést kell igazolniuk. A folyósított támogatás 80 %-a igényelhető vissza. (4) Közlekedési támogatás 2013-tól nem tartozik az önkormányzat feladatai közé. (5) Közgyógyellátás Célja az egészségi állapot megőrzése és helyreállítása illetve az ehhez kapcsolódó költségek csökkentése. Az ellátás júniusától változott és gyógyszerkeret került biztosításra. Az alanyi és normatív alapon kiadott közgyógyellátási igazolványok esetén a támogatás teljes összegét az állami költségvetés téríti meg. Méltányosságból a helyi szociális rendelet alapján kerül jogosultság megállapításra. A megállapított gyógyszerkeret 30 %-át, térítésként be kell fizetni. (6) Átmeneti segély A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek, családok részére nyújtott ellátás. A támogatottak körében évek óta lényeges változás nincs, viszont időről-időre megjelennek a nagyobb összegű támogatást igénylő élethelyzetek (tüzifa hiánya, közüzemi végelszámolások, betegség). (7a, 7b, 7c) Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartás költségeit enyhítő támogatás. Összegét az igénylő szociális helyzete, valamint a lakáskiadási költségei határozzák meg. A támogatás természetben, közüzemi számlák kiegyenlítés útján is nyújtható. Alanyi ellátás esetén kötelező a természetbeni ellátás biztosítása. (9) Első lakáshoz jutók támogatása 9

10 Fiatal házaspárok részére nyújtható, Ft összegű vissza nem térítendő támogatás az első lakás (lakóház) megvételéhez, illetve építéséhez. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (10) Helyi támogatása Lakás, illetve lakóház építése, vásárlása, bővítése, felújítása céljából kérhető, visszatérítendő támogatás. Azon paksi családok kérhetik lakásgondjuk megoldására a támogatást, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem a nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg és jelentősebb vagyonnal nem rendelkeznek. A támogatás nyújtásának feltételeit, eljárási rendjét helyi rendelet szabályozza. (11) Lakhatást veszélyeztető elemi kár esetén nyújtható támogatás A támogatás azon rászorult családoknak nyújt gyors segítséget, akiknél pincebeszakadás, vagy más elemi kár miatt a lakhatás biztonságos feltételei veszélybe kerültek. Helyi rendeletben szabályozott feltételekkel nyújtható Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön. (12) Munkáltatói kölcsön A keret a közszférában dolgozók részére hosszú futamidejű, kamatmentes munkáltatói kölcsön nyújtására szolgál. (13) Temetési segély Az Önkormányzat temetési segélyt nyújthat annak, akinek a temetési költség viselése saját illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségeinek 10 %-ánál, de elérheti annak teljes összegét is. (14) Köztemetés A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzatnak kell gondoskodnia annak a vagyontalan személynek közköltségen történő eltemettetéséről, akinek nincs, vagy nem lelhető fel tartásra köteles és képes hozzátartozója, illetve a hozzátartozó az eltemettetésről nem gondoskodik. Amennyiben volt paksi lakos köztemetését más önkormányzat rendeli el, úgy annak költségeit meg kell téríteni. A köztemetések száma nem becsülhető. (17) Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és egyszeri támogatás Évente két alkalommal a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek egyszeri támogatást kapnak. Ezen kívül a tartásra köteles gyámok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek után kiegészítő támogatásra jogosultak. Ezek tervezése történik itt. A kifizetés 100 %-a visszaigényelhető. (18) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg azon gyermeket nevelő családok részére, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon gondoskodni nem tudnak. 10

11 A rászorult családok a támogatást általában nagyobb kiadásaik alkalmával veszik igénybe. Leggyakrabban iskolakezdéskor, tüzelő vásárlás vagy gyógyszerköltség kifizetése, villanyszámla végelszámolás kiegyenlítése esetén fordulnak a szülők az Önkormányzathoz anyagi segítségért. (19) Időskorúak járadéka A nyugdíjkorhatárt betöltött, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező személy részére biztosított ellátás. (20) Szociális kölcsön Pénzintézeti tevékenységnek nem minősülő, kamatmentes kölcsön formájában biztosított speciális átmeneti segély. A támogatást 12 havi részletben kell visszafizetni. Azon család/személy kaphatja aki - rendkívüli élethelyzetbe került vagy - nyugdíjazás vagy árvaellátás megállapítása előtt áll, vagy - a temetési költséget nem tudja kifizetni. A kölcsön maximális összege a nyugdíjminimum háromszorosa (jelenleg: ,-Ft) lehet. A évben nem terveztünk szociális kölcsönt. (21) Pénzbeli kárpótlás E címen a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság megkeresése alapján, a vonatkozó jogszabály szerint nem állapítottunk meg ellátást. (23) Kábeltelevízió támogatás A kábeltelevízió alapcsomagra szerződést kötő paksi lakosok ezen szolgáltatást ingyenesen kapják a szolgáltatóval kötött szerződés alapján. (24) Esélyegyenlőségi támogatás A felzárkóztatási ösztöndíj az alap- és középfokú oktatásban részesülő cigány származású tanulók esélyegyenlőségének elősegítése érdekében, a tanítási időszakra folyósított, feltételekhez kötött támogatás. A támogatás összege a tanulmányi eredmény szerint differenciált. (25) Adósságkezelési támogatás A támogatás célja a családok lakhatási feltételeinek megőrzése. Segítségnyújtás a felhalmozott közüzemi hátralékok kifizetéséhez és tanácsadás annak érdekében, hogy a további eladósodás elkerülhetővé váljék. A támogatás 90 %-a visszaigényelhető. (26a) Diákbérlet Helyi járatú autóbusz bérlet 80 %-ának megtérítését jelenti a paksi általános- és középiskolai tanulók részére, a helyi rendeletben meghatározottak szerint. (27) Óvodatej A megkezdett akció folytatásaként az óvodatejet 2013-ban is biztosítja a város az óvodákban az intézményvezetők által jelzett igények szerint. 11

12 (28) Bursa Hungarica Az Önkormányzat óta minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz. (29) Karácsonyi ajándékcsomag Évek óta az önkormányzat a legalacsonyabb nyugellátásból élő személyek részére karácsonyi ajándékcsomagot biztosít. A csomagot a Szociális Intézmények Igazgatósága dolgozói házhoz szállítják. (31) Szociális szemétszállítás A szociális rendelet alapján a szemétszállításban nyújtott pénzügyi támogatás, ami a 70 éven felülieknek biztosított részleges mentesség biztosításával bővült. (32) Óvodáztatási támogatás A támogatásra folyósítására akkor kerül sor, ha a szülő a gyermekét annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a negyedik életévét betöltötte és a gyermek 3 éves koráig egyik szülő sem rendelkezik általános iskolánál magasabb végzettséggel. (33) Vis maior (segély) A 18/2010. (VII.16.) önkormányzati rendelet alapján került tervezésre az előirányzati sor. (35) Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ (hozzájárulás) A 112/2010. (XI.17.) Kt. számú határozattal Paks Város Önkormányzata Képviselőtestülete döntött arról, hogy a házi segítségnyújtás, családsegítés, időskorúak nappali intézményi ellátása, szociális étkezés szociális alapszolgáltatási feladatainak és a gyermekjóléti alapellátási feladatainak ellátásáról január 31-től a Paksi Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozott önállóan működő és gazdálkodó szociális intézmény (Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központ) útján gondoskodik. A sor a feladatellátáshoz szükséges városi hozzájárulást tartalmazza. Városüzemeltetés (6. tájékoztató tábla) (1) Köztisztaság: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Gépi úttisztítás Illegális hulladéklerakó megszüntetése Nyilvános WC- k üzemeltetése Kézi úttisztítás, síkosságmentesítés Közterületi konténerek szemétszállítás ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint ezer forint (2) Parkfenntartás: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: ( e Ft) 12

13 parkfenntartás ezer forint Közterületi rovarírtás 807 ezer forint Fák, szoliter cserjék locsolása ezer forint V.B.oszlopok fenntartása ezer forint Virágládák fenntartása ezer forint Közterületi fák gallyazása ezer forint Növényvásárlás lakosság részére ezer forint Fák, díszcserjék, növények pótlása ezer forint Virágágyak felújítása, létesítése ezer forint Vízi és tóparti növények telepítése ezer forint Fák, cserjék talajszerkezetének javítása ezer forint Új és régi játszóterek ellenőrzése, működtetése ezer forint Játszóterek felújítása ezer forint Játszótéri eszközök éves ellenőrzése szakcéggel 659 ezer forint A sor tartalmazza az alábbi várható kiadásokat is: Parkok vízdíja kaszálási díjat szökőkutak áramdíja és a szökőkutak üzemeltetésének előirányzatát, az éves ellenőrzési, felügyeleti díjat: ezer forint). (3) Árvíz - belvízmentesítés: Belvízmentesítésre, viziközmű üzemeltetésre ezer forint összeget terveztünk. A sor magába foglalja a csapadékcsatorna hálózat szakági nyilvántartásának vezetésének, 365 napos ár/belvízvédelmi készenléti szolgálat felállításának, csapadékvíz elvezető rendszerekhez tartozó árvízvédelmi zsilipeken lévő szivattyúk üzemeltetésének (6 saját + 1 bérelt), zárt és nyílt csapadékvíz csatornák kezelésének, üzemeltetésének, a dunai árvízvédelmi töltésen lévő zsilipek kezelésének, üzemeltetésének, a Hidegvölgy utcában található záporvíz tározó kezelésének, üzemeltetésének, valamint a dunai árvízvédelmi töltésben lévő átereszek tisztítását. Ezen a soron szerepeltetjük a kiemelt árkok meder-rendezésének előirányzatát is. (4) Strand szolgáltatás: A ezer forint összegű keret három feladat fedezetét tartalmazza. A Paksi Atomerőmű Zrt. által üzemeltetett tanuszoda bérleti díjának kifizetése mellett megtéríti a város a gyógy-úszásban résztvevők belépődíjainak 50 %-át ( ezer forint). A keret második eleme a lakótelepi strand üzemeltetése ( ezer forint). Az üzemeltetés a szezonban végzett tevékenységeken, a működéshez szükséges energia költségeken kívül magában foglalja a felkészítési időszakban felmerülő karbantartási, javítási költségeket és a téli fagyvédelemre történő felkészítést is. Az üzemeltető az ingatlanért bérleti díjat fizet. A harmadik elem a dunai szabad strand időnkénti takarítása (443 ezer forint). Ezzel a feladattal kapcsolatban a évi költségek meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe. (5) Települési vízellátás: Az ezer forint terhére végezhetők el a feladatok: közkutak vízdíja hévízkút üzemeltetése, tüzivíztározók üzemeltetése, és közkutak karbantartása. 13

14 (6) Helyi utak fenntartása: A ezer forintot terveztük keret jelleggel a következő munkákra: jelzőtáblák és egyéb úttartozékok karbantartása, kátyúzás, útburkolati jelek festése, járdák javítása. (7) Földutak: Földutak karbantartását Paks város bel- és külterületein végezzük. Ennek költségeit terveztük ezer forint összeggel. (8) TelePaks Nonprofit Kft. támogatása A felmalmozási célt is tartalmazó támogatás ( ezer forint) tartalmazza Paksi Hírnökre fordítandó előirányzatot is. (9) Városgazdálkodási egyéb feladatok: A évi költségeink meghatározásakor közszolgáltatási megállapodás keretében részben a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat vettük figyelembe: Buszvárók karbantartása, és fenntartása ezer forint Vasúti aluljárók karbantartása ezer forint Városi berendezések karbantartása és fenntartása ezer forint Szobrok, emlékművek üzemeltetése és karbantartása 740 ezer forint Toronyórák és közterületi órák karbantartása ezer forint Választásnál használatos fülkék karbantartása 487 ezer forint Kisebb munkák általános tartaléka ezer forint Városgondnoki feladatok ezer forint városgazdálkodási feladatok ellátása ezer forint Ezen a soron szerepeltetjük a lőtér áramdíját, a piac vízdíját, valamint WIFI üzemeltetést is. (10) Állategészségügy: E feladatok költségigényének ( ezer forint) meghatározásánál az alábbi kötelezettségeket vettük figyelembe: - Egyrészt közszolgáltatási megállapodás keretében a DC Dunakom Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által ellátott feladatokat: ATEV szerződés + veszélyes hulladék ártalmatlanítása ezer forint Kutya toalettek üzemeltetése ezer forint - Másrészt a megmaradt feladat ellátásához a évi kötelezettségek figyelembe vételével: a gyepmesteri feladatok ellátására a PO-RA Bt-vel kötött szerződés, valamint eboltáshoz konténer kiszállítás, és injekció, és gyógyszervásárlás. (12) Szúnyogirtás: 14

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére. Városgazdálkodási Bizottság Humán Bizottság 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-irendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztő : Készítette: Tárgyalta: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 30.-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Tóth

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére. Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Javaslat Polgár Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésére polgármester Dr. Váliné Antal Mária jegyző

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2007. február 1-i ülésére Tárgy: Javaslat Gödöllő város 2007. évi költségvetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE. Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. Rendkívüli sürgősséget igénylő előterjesztés Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente POLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 38/2012/02.13. A rendeletalkotási javaslat elfogadásához az SZMSZ 52. (2) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására

JAVASLAT. az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 1003-28/2008. Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése H e l y b e n JAVASLAT az önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítására, a költségvetési rendelet

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2015. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2015. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2015. évi költségvetési

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. Előterjesztés a 2. napirendi ponthoz Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetését az Országgyűlés a 2011. évi CLXXXVIII. törvényben határozta meg. A képviselő-testület 2011. november

Részletesebben

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető. Tisztelt Képviselő-testület! Füzesgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058., 491-401. Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu. Előterjesztés Füzesgyarmat Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

JEGYZŐKÖNYV. 1. Tard Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése JEGYZŐKÖNYV Száma:./2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 5.-én 17,30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló

Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének tervezetére. I. forduló PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-9/2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének tervezetére

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. november 27. napján 13:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya

A rendelet célja, alapelvei. A rendelet hatálya Nagytarcsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2008.(II.25.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátási formák megállapításának helyi szabályairól egységes szerkezetben Nagytarcsa

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010.

Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. Szentgotthárd város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2010. 1 Tartalomjegyzék 1. Szentgotthárd szociális ellátórendszerének megvalósult fejlesztései, eredményei a 2008-as koncepció

Részletesebben