I. TÉNYÁLLÁS. A Kérelmező az alábbi kérdéseket tette fel:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. TÉNYÁLLÁS. A Kérelmező az alábbi kérdéseket tette fel:"

Átírás

1 A Bszt. és a Hpt. kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek együttes vizsgálata, a befektetési szolgáltatást is nyújtó hitelintézetek kiszervezett tevékenysége kapcsán A Kérelmező (ügyvédi iroda) kérelme a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek együttes értelmezése kapcsán került benyújtásra. I. TÉNYÁLLÁS A Kérelmező konkrét ügyfél képviseletét nem látja el, kizárólag a jogszerű és biztonságos ügyvédi munka jövőbeni elvégezhetősége miatt terjesztette elő kérelmét. Kérdéseire az általa az alábbiak szerint ismertetett, jogi tanácsadási tevékenysége során felmerülő gyakorlati kérdések szolgáltak alapul, konkrét tényállást a Kérelmező nem ismertetett. Emellett a Kérelmező működési körében merült fel annak a kérdésnek a tisztázására vonatkozó igény, hogy melyek azok a Bszt. hatálya alá tartozó ún. egyéb" tevékenységek, amelyek harmadik személy általi ellátása esetén a Bszt. kiszervezési rendelkezései alkalmazandóak. A Hpt. és a Bszt. kiszervezésre vonatkozó szabályainak együttes értelmezése különösen azért szükséges, mert a Hpt. és a Bszt. a tevékenységek kiszervezhetőségének körét és a kiszervezés feltételeit sem azonosan határozza meg, így a Kérelmező számára a megfelelő jogalkalmazás, és ennek alapján a megfelelő jogi tanácsadás nyújtása érdekében szükséges a megjelölt kérdések megválaszolása. II. A JOGKÉRDÉS A Kérelmező az alábbi kérdéseket tette fel: - 1. kérdés: Azon hitelintézetek, amelyek a Bszt. hatálya alá tartozó tevékenységet is végeznek, a befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységük kiszervezése során kizárólag a Bszt. rendelkezései szerint kötelesek-e eljárni vagy rájuk a Hpt. kiszervezési szabályai is alkalmazandóak? - 2. kérdés: Melyek azok a Bszt. hatálya alá tartozó ún. egyéb szolgáltatások amelyeket az univerzális hitelintézet végezhet és amelyre a Bszt. kiszervezési szabályai alkalmazandóak? III. A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA III.1. A Kérelmező álláspontja az első kérdés kapcsán A Kérelmező által előadottak szerint a Hpt. 1. (1) a) pontja alapján a Magyarország területén pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző szolgáltatókra, így a hitelintézetekre a Hpt. rendelkezései irányadóak. Ugyanakkor a Bszt. 3. (2) bekezdésében felsoroltak vonatkozásában (így a kiszervezés tekintetében is) a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézetre a befektetési vállalkozásokra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a Bszt. 3. (2) alapján. A Kérelmező kérelmében hivatkozik az MNB jogelődje, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) által kiadmányozott, A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (Bszt.), illetve a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, valamint árutőzsdei szolgáltatást folytató gazdálkodó szervezet üzletszabályzatának kötelező tartalmi elemeiről szóló 22/2008. (II. 7.) Korm. rendelet (Rendelet) kiszervezésre vonatkozó szabályainak alkalmazásával kapcsolatos jogértelmező felügyeleti állásfoglalás" elnevezésű állásfoglalásra (PSZÁF Állásfoglalás), melynek idézett tartalma szerint a Bszt., illetve a Hpt. alapján történő tevékenység-kiszervezésre vonatkozó - egymástól részben eltérő - szabályait a Hpt. mellett egyidejűleg a Bszt. hatálya alá is tartozó hitelintézet esetében egyaránt megfelelően alkalmazni kell. Ami konkrétan azt jelenti, hogy a Hpt. által szabályozott tevékenységekhez kapcsolódó kiszervezés esetén a Hpt., míg a Bszt. által szabályozott befektetési szolgáltatási tevékenységvégzéssel vagy kiegészítő szolgáltatásnyújtással összefüggő vagy a Bszt. hatálya 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Telefon: +36 (1) , Fax: +36 (1) Kérjük, válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

2 alá nem tartozó tevékenységet vagy szolgáltatást illető kiszervezés esetén a - Hpt.-hez képest speciális és az ilyen hitelintézetre vonatkozóan alkalmazandó - Bszt. előírásai irányadók." Fentiek alapján a Kérelmező álláspontja szerint a Bszt. 3. (2) pontja úgy értelmezendő, hogy a Bszt. hatálya alá tartozó tevékenységet is végző univerzális hitelintézetek esetében a Bszt. rendelkezéseit kizárólag abban az esetben kell alkalmazni, amennyiben a kiszervezés kizárólag a Bszt. hatálya alá tartozó tevékenységük keretében merül fel, míg kizárólag a Hpt. hatálya alá tartozó tevékenység esetén a kiszervezés szükségességét a Hpt. alapján szükséges megítélni, és a Hpt. szabályai alapján lehetséges e vonatkozásban a kiszervezési szerződés megkötése is. III.2. A Kérelmező álláspontja a második kérdés kapcsán A Kérelmező által előadottak szerint a Bszt pontja és a Bszt. 79. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatása, kiegészítő befektetési szolgáltatása mellett bármely, a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenységét, vagy szolgáltatását kiszervezheti a Bszt. szabályai szerint. A Bszt. 8. (5) bekezdése alapján a befektetési vállalkozás kizárólag a Bszt. 8. (5) bekezdésében meghatározott tevékenységek és szolgáltatások végzésére jogosult a befektetési szolgáltatási tevékenysége, kiegészítő szolgáltatása mellett. Erre tekintettel a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatók által a befektetési szolgáltatásuk, kiegészítő szolgáltatásuk mellett kiszervezhető bármely, a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenységet, vagy szolgáltatást kizárólag azok a tevékenységek/szolgáltatások jelenthetik, amelyeket a befektetési vállalkozás a Bszt. 8. (5) bekezdése alapján maga is jogosult végezni. Ezért a Bszt. kiszervezési szabályai csak a taxatív módon felsorolt tevékenységi listára nézve értelmezhetőek, a befektetési vállalkozás ugyanis egyéb tevékenységet nem végezhet. Ezen érvelést erősíti az a tény is, hogy a Bszt pontja szerinti értékpapírtitok, a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltatók (kivéve az árutőzsdei szolgáltatókat) fenti befektetési szolgáltatási és kiegészítő szolgáltatási tevékenységeihez kapcsolódóan keletkezik. Fentiek alapján a Kérelmező szerint megkérdőjelezhető a PSZÁF Állásfoglalás azon részeinek helytállósága, amelyek a Bszt. szerint kiszervezhető tevékenységek, szolgáltatások körét a fenti III.2. pontban foglaltakon túlmenően határozza meg, rögzítve, hogy a Felügyelet álláspontja szerint megállapítható, hogy nemcsak az állásfoglalás kérésben felvetett, hanem valamennyi egyéb tevékenység, szolgáltatás, funkció is kiszervezhető, vagyis amennyiben azokat a szolgáltató nem a saját alkalmazottaival látja el, hanem harmadik féltől veszi igénybe, a tevékenység végzés kiszervezésnek minősül." A PSZÁF Állásfoglalás ugyanis olyan tevékenységek és szolgáltatások harmadik személy által történő ellátását, és ezen személy Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltató általi igénybevételét is kiszervezésnek minősíti (így különösen a takarítást, ingatlanbérlést, futárszolgálat igénybevételét, stb.), amely tevékenység végzésére egyébként a Bszt. alapján, a befektetési vállalkozás maga nem jogosult, és amely tevékenység ezek alapján a Bszt. 79. (1) pontjának utolsó fordulatára tekintettel nem minősülhet a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltató saját maga által végezhető, a Bszt. hatálya alá nem tartozó tevékenységének, szolgáltatásának. Mindezekre tekintettel, a Kérelmező álláspontja szerint, amennyiben a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltató a fentiekben felsoroltakon kívüli szolgáltatások igénybevételére, tevékenységek ellátására (így például futárszolgálat, felnőttképzés, marketing szolgáltatás) harmadik személlyel szerződést köt, az kiszervezésnek nem minősíthető, mivel a Bszt. hatálya alá tartozó szolgáltató nem jogosult ezen tevékenységeket végezni és nyújtani, továbbá e szolgáltatás igénybevétele során értékpapírtitokhoz való hozzáférés sem valósul meg. Ezen tevékenységekre és szolgáltatásokra nem a Bszt. kiszervezési rendelkezéseit kell alkalmazni, hanem a Polgári törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.), mint a Bszt. háttérjogszabályának rendelkezéseit (kivéve, ha az adott szolgáltatásra speciális szabályozás vonatkozik, mely esetben arra e speciális szabályozásban foglaltak irányadóak). IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA IV.1. A Bszt. és a Hpt. kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek hatálya IV.1.1. A Hpt. hatálya A Hpt. 1. (1) bekezdés a) pontja szerint E törvény rendelkezései alkalmazandóak: a Magyarország területén végzett, e törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra. 2/5

3 A Hpt pontja alapján a kiszervezésnek minősül ha a pénzügyi intézmény a pénzügyi vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó vagy jogszabály által végezni rendelt olyan tevékenységét, amelynek során adatkezelés, adatfeldolgozás vagy adattárolás valósul meg, nem önállóan végzi, hanem annak folyamatos vagy rendszeres elvégzésére tőle szervezetileg független személlyel köt szerződést. A kiszervezés részletes feltételeit a Hpt a tartalmazza. IV.I.2. A Bszt. hatálya A Bszt. 1. -a alapján Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező személy és szervezet által Magyarország területén végzett aa) befektetési szolgáltatási tevékenységre, ab) befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatásra (a továbbiakban: kiegészítő szolgáltatás), ac) árutőzsdei szolgáltatásra, b) a Magyarország területén székhellyel rendelkező vállalkozás az Európai Unió más tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásban részes más állam területén végzett határon átnyúló vagy fióktelep formájában folytatott ba) befektetési szolgáltatási tevékenységére, és bb) kiegészítő szolgáltatására, és c) az a) és b) pontban szereplők e törvény szerinti felügyeletére. A Bszt. 3. (2) bekezdése szerint Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézetre - a 8. (5) bekezdése, a 13., a , a 19/A-20/B., a 21/A., a 22. (1)-(3) bekezdése, a 22/A., a 24/A-24/G., 25. (1) bekezdése, a 26/A., a , a 60., a 78. (2a) bekezdése, a , a 100. (1) bekezdés e) pontja, a , a XX/A. Fejezet, a 121., a 123. (8) és (9) bekezdése, a 123/A., a (1) és (2) bekezdése, a , a 136. (5) bekezdése, a , a /B., a 164. (1) bekezdés v) pontja, a 164. (7) és (8) bekezdése, valamint a 4. melléklet kivételével - a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni, azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott hitelintézetet kell érteni. A Bszt. 4. (2) bekezdés 35. pontja szerint a kiszervezés olyan megállapodás egy befektetési vállalkozás és egy harmadik személy között, amelynek keretében e harmadik személy olyan tevékenységet végez, amelyet egyébként a befektetési vállalkozás maga végezne. A kiszervezés részletes feltételeit a Bszt ai tartalmazzák. IV.1.3. A Hpt. és a Bszt. kiszervezésre vonatkozó szabályainak alkalmazási köre A fent idézett jogszabályhelyek alapján megállapítható, hogy amennyiben egy hitelintézet a Bszt. hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást is végez, úgy rá a befektetési vállalkozásokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, mivel a Bszt. 3. (2) bekezdése a Bszt ában foglaltakat nem teszi a Bszt. hatálya alóli kivétel tárgyává. Tekintettel arra, hogy a Bszt. hatálya a befektetési szolgáltatási tevékenységre vagy kiegészítő szolgáltatásra terjed ki, amennyiben egy univerzális hitelintézet a Hpt. hatálya alá tartozó tevékenységet kíván kiszervezni, úgy arra a Hpt. kiszervezésre vonatkozó szabályai alkalmazandóak. Amennyiben az univerzális hitelintézet a Bszt. hatálya alá tartozó befektetési szolgáltatási tevékenységét vagy kiegészítő szolgáltatását érintően kíván kiszervezésre irányuló megállapodást kötni, úgy a kiszervezésre a Bszt. rendelkezései alkalmazandóak. Megállapítható tehát, hogy a kiszervezett tevékenység vonatkozásában a Hpt. és a Bszt. alkalmazásának ismérve az, hogy az univerzális hitelintézet mely tevékenysége kapcsán kívánja a kiszervezésre vonatkozó megállapodás megkötését. IV.2. A Bszt. hatálya alatt kiszervezhető egyéb szolgáltatások A Bszt. 8. (5) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és kiegészítő szolgáltatás nyújtása mellett kizárólag a) a 9. (1) bekezdésében meghatározott tevékenységet, b) részvénykönyvvezetést, 3/5

4 c) részvényesi meghatalmazotti (nominee) tevékenységet, d) a Hpt. 3. (1) bekezdésének i) pontja szerinti pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységet, e) a Bit. szerinti biztosításközvetítést ügynökként, f) értékpapír-kölcsönzést, és g) pénzügyi eszközre vonatkozó adat, információ értékesítést, h) a Hpt. 6. (1) bekezdésében meghatározott csoportfinanszírozási tevékenységet folytathat. A Bszt. 79. (1) bekezdése szerint a befektetési vállalkozás - a (2)-(5) bekezdésekben, valamint a 80. és 81. -ban foglaltakra figyelemmel - befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy bármely e törvény hatálya alá nem tartozó tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti. A Bszt ának (1) bekezdése tartalmazza a kiszervezhető tevékenységek felsorolását, mely alapján főszabályként minden tevékenység - még a törvény hatálya alá nem tartozó tevékenység vagy szolgáltatás is - és funkció kiszervezhető. A Bszt. 79. (7) bekezdése szerint nem minősül a (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak a) a jogi tanácsadás, b) az alkalmazottak képzése és továbbképzése, c) a számlázás, d) a befektetési vállalkozás helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó tevékenység, e) a szabványosított piaci információ szolgáltatása, f) az árindikáció szolgáltatása. Mint ahogyan azt IV.I.2. pontban megjelöltük, a kiszervezés fogalmát a Bszt. 4. (2) bekezdés 35. pontja határozza meg, amely alapján a kiszervezés egy megállapodás alapján harmadik személy által végzett olyan tevékenység, amelyet e megállapodás hiányában maga a szolgáltató végezne. A Nagykommentár a Bszt.-hez XV. fejezete 1. pontja szerint, a kiszervezés akként határozható meg, hogy minden, amit nem a szolgáltató saját maga végez, az kiszervezésnek minősül. A kiszervezés fenti meghatározása alapján a szolgáltató számára végzett bármilyen tevékenység kiszervezésnek minősülhet. Ez a meghatározás azonban rendkívül tág, és bármilyen tevékenység beleérthető lenne, amit a befektetési vállalkozás nem maga végez, hanem mással végeztet. A fentiek szerinti tág meghatározást ezért célszerű szűkíteni. Az MNB jogértelmezése szerint a kiszervezési rendelkezéseket a Bszt. hatályára tekintettel indokolt vizsgálni, így a Bszt. 79. (1) bekezdésének rendelkezése vagyis a kiszervezés tárgyi hatálya arra terjed ki, amikor a befektetési vállalkozás valamely a Bszt. hatálya alatt általa végezhető, végzendő befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy egyéb ahhoz kapcsolódó funkcióját a befektetési vállalkozás által megbízott harmadik személy végez. A kiszervezésre vonatkozó rendelkezések alapján tehát a kiszervezési szabályokat kell alkalmazni kifejezetten a befektetési szolgáltatási tevékenység, a kiegészítő szolgáltatás, a kritikus funkciók (pl.: informatikai feladatkör) és egyéb, a befektetési vállalkozás működésével összefüggő, a Bszt.-ben előírt, kritikusnak nem minősülő feladatok, funkciók átadására harmadik személy részére. Ezt a jogértelmezést támasztja alá a Nagykommentár a Bszt.-hez is. A Nagykommentárnak a kiszervezés szabályairól szóló XV. fejezetének 2. pontja szerint A Bszt. szabályai azonban csak azon tevékenységekre, funkciókra alkalmazandóak, amelyeket külön nevesít a törvény, így a befektetési szolgáltatási tevékenységekre, a kiegészítő szolgáltatásokra és a későbbiekben kifejtésre kerülő ún. kritikus funkciókra. Más harmadik fél által ellátott tevékenységekre nem kell alkalmazni. Ha kellene, akkor például a telefonszolgáltatás, takarítás is olyan tevékenység lenne, amelyre vonatkozóan csak a Bszt. szerinti, alább részletezésre kerülő feltételekkel lehetne szerződni. Ezt támasztja alá - több felügyeleti állásfoglaláson felül - a MiFID végrehajtási irányelv (18) preambulumbekezdése is: (18) Az illetékes hatóságok nem szabhatják a befektetési szolgáltatások vagy tevékenységek végzésére jogosító működési engedély feltételéül az egy vagy több kritikus jelentőségű vagy fontos funkció, illetve befektetetési szolgáltatás vagy tevékenység kiszervezésére vonatkozó általános tilalmat. A befektetési vállalkozások kiszervezhetik ezeket a tevékenységeket, amennyiben a vállalkozás által megállapított kiszervezési körülmények megfelelnek bizonyos feltételeknek. 4/5

5 Összegezve tehát, az MNB jogértelmezése szerint, egy befektetési vállalkozás által végzett tevékenység (ellátott funkció) átadása akkor minősíthető kiszervezésnek, ha az adott tevékenység (résztevékenység), funkció szorosan kapcsolódik a befektetési szolgáltatási tevékenység végzéséhez, vagyis indokolt, hogy annak a harmadik személy általi végeztetése az MNB felügyeleti kontrollja alatt történjen. Amennyiben a befektetési vállalkozás a Bszt.-ben rögzített tevékenységi körén, ellátandó funkcióin kívül egyéb a gazdasági társaságként való működésből eredő általános - feladatok ellátásához (pl.: futárszolgálat, takarítás) köt szerződést harmadik személlyel, erre a jogviszonyra a Bszt. kiszervezési szabályai (így a kiszervezési szerződés tartalmi elemeire, a kiszervezés ellenőrzésére, a bejelentési kötelezettségre vonatkozó különös rendelkezések) nem alkalmazandók, az a Ptk. szerinti megbízási jogviszonyban lehetséges. *** Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy az MNB a véleményét kizárólag a Kérelmező által rendelkezésre bocsátott információk alapján alakította ki. Az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Kérelmező által előadott tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma október 13. 5/5

Jogi tanácsadási tevékenység kiszervezése

Jogi tanácsadási tevékenység kiszervezése Jogi tanácsadási tevékenység kiszervezése A Kérelmező állásfoglalás iránti kérelmet (Kérelem) nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest,

Részletesebben

III.2. A Bank által alkalmazott gyakorlat az informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása és a hibaelhárítás vonatkozásában

III.2. A Bank által alkalmazott gyakorlat az informatikai rendszerek fejlesztése, üzemeltetése, karbantartása és a hibaelhárítás vonatkozásában A Bszt. és a Hpt. kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése A kérelmező (Bank) kérelme a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

A Bszt. hatályának és a hatálya alóli kivételnek a vizsgálata, a sajátszámlás kereskedés vonatkozásában a 2. -ban foglalt rendelkezések alapján

A Bszt. hatályának és a hatálya alóli kivételnek a vizsgálata, a sajátszámlás kereskedés vonatkozásában a 2. -ban foglalt rendelkezések alapján A Bszt. hatályának és a hatálya alóli kivételnek a vizsgálata, a sajátszámlás kereskedés vonatkozásában a 2. -ban foglalt rendelkezések alapján A Kérelmező (ügyvéd) kérelme a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

A Hpt. 7. (1) bekezdése alapján [p]énzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás.

A Hpt. 7. (1) bekezdése alapján [p]énzügyi intézmény a hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás. 30337-2/2018 2018. február 28. A befektetési szolgáltatási tevékenységet nyújtó harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti díj számításának szabályai A Fióktelep

Részletesebben

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát:

II. Az Adatvédelmi tv. 1. -ának 4.a) pontja határozza meg az adatkezelés fogalmát: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelet elnökének 2/2003 számú ajánlása a hitelintézetek, a befektetési szolgáltatók, az árutőzsdei szolgáltatók és a biztosítók adatkezelési szabályairól A hitelintézet,

Részletesebben

/2018 I. TÉNYÁLLÁS

/2018 I. TÉNYÁLLÁS 66965-3/2018 Tárgy: állásfoglalás az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes

Részletesebben

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése

I. A JOGKÉRDÉSEK. Az első kérdés értelmezése A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termékek esetében a szerződő félnek a befektetett díjak eszközalapok közötti átváltása körében való képviseletének jogi minősítése I. A JOGKÉRDÉSEK A Pénzügyi

Részletesebben

/2014. Hitelintézet függő biztosításközvetítői tevékenysége versengő termékek esetében I. TÉNYÁLLÁS

/2014. Hitelintézet függő biztosításközvetítői tevékenysége versengő termékek esetében I. TÉNYÁLLÁS 60631-3/2014 Hitelintézet függő biztosításközvetítői tevékenysége versengő termékek esetében I. TÉNYÁLLÁS A Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) állásfoglalás iránti kérelmet (Kérelem) benyújtó ügyvédi iroda (Kérelmező)

Részletesebben

Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 2. oldal (5) Szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló része

Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 2. oldal (5) Szövetkezeti hitelintézetben történő befolyásoló része Magyar joganyagok - 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet - a Magyar Nemzeti Bank által a 1. oldal 14/2015. (V. 13.) MNB rendelet a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében,

Részletesebben

Állásfoglalás a 29/2017. MNB rendeletnek a fióktelepre vonatkozó hatályáról, valamint egyes rendelkezései értelmezéséről

Állásfoglalás a 29/2017. MNB rendeletnek a fióktelepre vonatkozó hatályáról, valamint egyes rendelkezései értelmezéséről Állásfoglalás a 29/2017. MNB rendeletnek a fióktelepre vonatkozó hatályáról, valamint egyes rendelkezései értelmezéséről A Fióktelep képviseletében az Ügyvédi Iroda a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki

Részletesebben

- 4. kérdés: A Rendelet cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján lehet-e a felügyelő bizottság független

- 4. kérdés: A Rendelet cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján lehet-e a felügyelő bizottság független A BIZOTTSÁG 2015. december 17-i (EU) 2016/438 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a letétkezelők kötelezettségei tekintetében történő kiegészítéséről

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS. 2.3 A Batv. alapján továbbra is kötelező-e a befektetési alap éves beszámolójának könyvvizsgálata? A JOGKÉRDÉSEK

I. TÉNYÁLLÁS. 2.3 A Batv. alapján továbbra is kötelező-e a befektetési alap éves beszámolójának könyvvizsgálata? A JOGKÉRDÉSEK A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (Batv.) egyes könyvvizsgálókat is érintő rendelkezéseinek értelmezése A Kérelmező állásfoglalás iránti

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ

ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ ÁLLÁSFOGLALÁS AZONNALI DEVIZAVÁLTÁSI TEVÉKENYSÉG KIEMELT KÖZVETÍTŐ ÚTJÁN TÖRTÉNŐ VÉGZÉSÉHEZ I. TÉNYÁLLÁS Kiemelt Közvetítő a Hitelintézettel kötött megbízási szerződés és a vonatkozó felügyeleti engedély

Részletesebben

/ június 05.

/ június 05. 79908-3/2018 2018. június 05. Állásfoglalás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 23. (1) bekezdése, azaz befektetési szolgáltató alkalmazásának kérdése tárgyában értékpapírok multilaterális

Részletesebben

A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek?

A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek? A Hpt. szerinti közvetítők vezető tisztségviselőinek meg kell-e felelni a Hpt. 219/D. (1) bekezdésében foglalt szakmai követelményeknek? A Kérelmező állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-IV-50059/2011. számú határozata a Pannónia Nyugdíjpénztár részére kiegészítő vállalkozási tevékenység engedélyezéséről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez

Részletesebben

Állásfoglalás a követelésvásárlást követően tett panaszok kezelésével összefüggésben

Állásfoglalás a követelésvásárlást követően tett panaszok kezelésével összefüggésben 57435-2/2018 Állásfoglalás a követelésvásárlást követően tett panaszok kezelésével összefüggésben A kérelmező (Pénzügyi vállalkozás) állásfoglalás iránti kérelemmel (Beadvány) fordult a Magyar Nemzeti

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK Dr. Herceg Ügyvédi Iroda Ügyintéző: dr. Somogyi Szilvia Dr. Herceg József ügyvéd Telefon: 489-9408 részére E-mail: somogyisz@mnb.hu

Részletesebben

2.1. Állásfoglalás kérés a Kötvények kibocsátásának megítélésére vonatkozóan

2.1. Állásfoglalás kérés a Kötvények kibocsátásának megítélésére vonatkozóan [183180-6/2017][2017. október 27.] Állásfoglalás a magyarországi székhellyel rendelkező kibocsátók kötvényeinek külföldi multilaterális kereskedési rendszerben (MTF) történt regisztrációt követően a 2001.

Részletesebben

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Telefon: +36 (1) 4899-100, Fax: +36 (1) 4899-102 Tárgy: Egy faktorcég által a követelés behajtására létesített megbízási jogviszonyban a megbízott a Hpt. szerinti függő közvetítőként vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti

Részletesebben

Végezhető-e a hitelbiztosítéki érték megállapítási tevékenység kiszervezés keretében?

Végezhető-e a hitelbiztosítéki érték megállapítási tevékenység kiszervezés keretében? Végezhető-e a hitelbiztosítéki érték megállapítási tevékenység kiszervezés keretében? A hitelbiztosítéki érték meghatározására irányuló tevékenységnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

A 39/2014. (X. 9.) MNB

A 39/2014. (X. 9.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 39/2014. (X. 9.) MNB rendelete a teljesítményjavadalmazás diszkontált értékének számításával, nyilvántartásával és közzétételével összefüggő szabályokról A hitelintézetekről

Részletesebben

A Bank a Beadványában foglaltak szerint három, az alábbiakban leírt jogviszony keretében tervezi kielégíteni ügyfelei igényét.

A Bank a Beadványában foglaltak szerint három, az alábbiakban leírt jogviszony keretében tervezi kielégíteni ügyfelei igényét. 54840-1/2019 A kérelmező (Bank) állásfoglalás iránti kérelemében (Beadvány) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 68. -ának értelmezése kapcsán fordult

Részletesebben

Követelésvásárlás és követelésértékesítés céljából létrehozott online piactér működtetésének Hpt. szerinti megítélése

Követelésvásárlás és követelésértékesítés céljából létrehozott online piactér működtetésének Hpt. szerinti megítélése Követelésvásárlás és követelésértékesítés céljából létrehozott online piactér működtetésének Hpt. szerinti megítélése A Kérelmező a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) benyújtott beadványában állásfoglalás iránti

Részletesebben

A Kérelmező álláspontját részletesen az alábbi érvekkel indokolta, melyek a következők.

A Kérelmező álláspontját részletesen az alábbi érvekkel indokolta, melyek a következők. Állásfoglalás az üzletkötői szabályok értelmezése vonatkozásában I. TÉNYÁLLÁS A Kérelmező, mint befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult intézmény egyik vele munkaviszonyban álló, nyilvántartásba vételre

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben befolyásoló részesedésszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 139. -ában foglalt jó üzleti

Részletesebben

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén

Természetes személy(ek) minősített befolyás szerzésének engedélyezésére irányuló kérelem esetén Kérdőív pénzügyi intézményben minősített befolyásszerzés engedélyezéséhez a Kérelmezőnek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 44/C. -ában foglalt jó üzleti hírneve

Részletesebben

a) egy ügyvezető igazgatói tisztség, két nem ügyvezető igazgatói tisztség, b) négy nem ügyvezető igazgatói tisztség.

a) egy ügyvezető igazgatói tisztség, két nem ügyvezető igazgatói tisztség, b) négy nem ügyvezető igazgatói tisztség. A hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv

Részletesebben

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez 2. melléklet a.../2012. (........) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítő

Részletesebben

A 32/2013. (XII.16.) MNB

A 32/2013. (XII.16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 32/2013. (XII.16.) MNB rendelete a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő szervezetekkel összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA Tárgy: nyereség-részesedési jogokkal kapcsolatos befektetési konstrukció jogi megítélése a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (új Hpt.), valamint a kollektív

Részletesebben

Az ún. tippadói tevékenység minősítése

Az ún. tippadói tevékenység minősítése Az ún. tippadói tevékenység minősítése A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló

Részletesebben

Hitelintézet vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, újbóli kinevezésének engedélyezése PILOT ELJÁRÁS

Hitelintézet vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, újbóli kinevezésének engedélyezése PILOT ELJÁRÁS Hitelintézet vezető állású személye megválasztásának, kinevezésének, újraválasztásának, újbóli kinevezésének engedélyezése PILOT ELJÁRÁS I. FELÜGYELETI JOGKÖRREL RENDELKEZŐ VEZETŐ TESTÜLET ELNÖKE, ÉS AZ

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2014. június 26-tól 1 I. Ügyfélminősítési kategóriák A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFÉLMINŐSÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Érvényes: 2018. január 03-tól 1 I. Ügyfélminősítési kategóriák A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról

Részletesebben

Az állásfoglalás iránti kérelemben a Pénzügyi Vállalkozás a következők szerint fejtette ki az álláspontját.

Az állásfoglalás iránti kérelemben a Pénzügyi Vállalkozás a következők szerint fejtette ki az álláspontját. Kezesség vállalása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végző pénzügyi vállalkozás ezen tevékenységéből származó követeléseinek kezelésére, behajtására adott megbízás függő ügynöki tevékenységnek minősül-e,

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Telefon: +36 (1) , Fax: +36 (1)

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. Telefon: +36 (1) , Fax: +36 (1) Követeléskezelési, követelésbehajtási tevékenységnek a jelzáloghitel közvetítői tevékenység szempontjából való jogi megítélése a Hpt. és az MCD Irányelv szabályozása alapján I. TÉNYÁLLÁS Az állásfoglalást

Részletesebben

Magyar joganyagok - 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet - a javadalmazási politikána 2. oldal (2) Az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai G

Magyar joganyagok - 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet - a javadalmazási politikána 2. oldal (2) Az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai G Magyar joganyagok - 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet - a javadalmazási politikána 1. oldal 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet a javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás

Részletesebben

Javadalmazási politika

Javadalmazási politika Javadalmazási politika Tartalom I. A javadalmazási politika szabályozása II. A javadalmazási politikával szembeni elvárások 2 I. A javadalmazási politika szabályozása II. A javadalmazási politikával szembeni

Részletesebben

Mellékletek 1. sz. melléklet. Statisztikai összesítés a Felügyelet II. félévében hozott intézkedéseiről

Mellékletek 1. sz. melléklet. Statisztikai összesítés a Felügyelet II. félévében hozott intézkedéseiről Mellékletek 1. sz. melléklet Statisztikai összesítés a Felügyelet 2007. II. félévében hozott intézkedéseiről Pénzpiaci szektorban hozott intézkedések Prudenciális intézkedések 83 Felügyeleti ellenőrzést

Részletesebben

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BANKI ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A BANKI ÉS PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉRE VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK EURÓPAI BIZOTTSÁG A PÉNZÜGYI STABILITÁS, A PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A TŐKEPIACI UNIÓ FŐIGAZGATÓSÁGA Brüsszel, 2018. február 8. Rev1 KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ

Részletesebben

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS

A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS A TÁRSASÁG LÉTESÍTŐ OKIRAT MÓDOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE KOGENCIA DISZPOZITIVITÁS I. A hatályos törvényi szabályozás ugyan a korábbinál részletesebben határozza meg a volt tag üzletrészének értékesítését,

Részletesebben

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL

SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA POLGÁRI KOLLÉGIUMA 3/2004. (VI. 17.) SZÁMÚ KOLLÉGIUMI AJÁNLÁSA A KÉSEDELMI ÉS AZ ÜGYLETI KAMAT EGYES KÉRDÉSEIRŐL A Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégiuma az illetékességi területéhez

Részletesebben

Az egészségügyi tevékenység végzésének speciális jogi formái I. A működési engedélyhez nem kötött jogi lehetőségek 1

Az egészségügyi tevékenység végzésének speciális jogi formái I. A működési engedélyhez nem kötött jogi lehetőségek 1 Az egészségügyi tevékenység végzésének speciális jogi formái I. A működési engedélyhez nem kötött jogi lehetőségek 1 Az a körülmény, hogy az egészségügyi szolgáltató és az egészségügyi dolgozó között,

Részletesebben

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani.

Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok. Az engedélyek kiadásához a kérelmezőnek előzetesen kell az engedélykérelmet benyújtani. Engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok I. Általános szabályok A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 46. -ában foglalt rendelkezések alapján az MNB hatósági eljárásaira

Részletesebben

A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítők díjazása

A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítők díjazása A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítők díjazása A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítők díjazásának kérdései figyelemmel a hitelintézetekről és a pénzügyi

Részletesebben

Pénzpiaci közvetítők általános tájékoztató

Pénzpiaci közvetítők általános tájékoztató Pénzpiaci k általános tájékoztató 1. AZ MNB-VEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRA VONATKOZÓ ÚJ SZABÁLYOK (ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS) Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

A befektetési aranyhoz kapcsolódó számlavezetés megítélése I. TÉNYÁLLÁS

A befektetési aranyhoz kapcsolódó számlavezetés megítélése I. TÉNYÁLLÁS A befektetési aranyhoz kapcsolódó számlavezetés megítélése I. TÉNYÁLLÁS A Kérelmező (gazdasági társaság) által nem nevesített ügyfele (Szolgáltató), a Budapest Főváros Kormányhivatala, Kereskedelmi, Haditechnikai,

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK PÉNZÜGYI SZERVEZETEK FELÜGYELETÉÉRT ÉS FOGYASZTÓVÉDELEMÉRT FELELŐS ALELNÖK ÁLLÁSFOGLALÁSKÉRÉS ZÁLOGÁLLOMÁNY MÁS PÉNZÜGYI INTÉZMÉNY RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ÁTADÁSÁNAK MÓDJÁ- RÓL A Pénzügyi Vállalkozás a Magyar

Részletesebben

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA AZ AURUM CREDIT ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: EN-I-369/2010 Tevékenységi engedély dátuma: 2010. május 31. TARTALOMJEGYZÉK A. KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK 3 B. BEVEZETŐ 3 C. PANASZKEZELÉS

Részletesebben

1. A tevékenység jogszabályi háttere

1. A tevékenység jogszabályi háttere A technikai elemzési tevékenység összehasonlítása a befektetési elemzéssel, valamint a befektetési elemzési tevékenység törvényi tényállás-elemeinek részletes kifejtése Az állásfoglalást kérő befektetési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. - a MiFID II szabályozásról lakossági ügyfelek részére -

TÁJÉKOZTATÓ. - a MiFID II szabályozásról lakossági ügyfelek részére - TÁJÉKOZTATÓ - a MiFID II szabályozásról lakossági ügyfelek részére - Tisztelt Ügyfelünk! Szeretnénk Önt tájékoztatni, hogy 2018. január 3. napjától a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT.

TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. Oldalszám: 1 - Retail\Panaszkezelési szabályzat TOYOTA PÉNZÜGYI ZRT. gondozásért felel: Ügyvezető igazgatója Hatályos: 2018.05.25-től Procedures\01 Hatályos - Operative\Vevőfinanszírozás Oldalszám: 2 I.

Részletesebben

I. A TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS

I. A TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS Függő ügynöki tevékenység végzése mellett folytatandó óvadéknyújtási tevékenység a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) szerinti pénzügyi, illetve kiegészítő

Részletesebben

TOP5 jelentés évre vonatkozóan

TOP5 jelentés évre vonatkozóan TOP5 jelentés 2017. évre vonatkozóan Az első öt végrehajtási helyszínre és a végrehajtás minőségére vonatkozó információk. Vizsgált időszak: 2017-es adatok alapján Az alábbi táblázatok tartalmazzák az

Részletesebben

A Társaság az alábbi jogkérdések vonatkozásában kérte a Felügyelet állásfoglalását:

A Társaság az alábbi jogkérdések vonatkozásában kérte a Felügyelet állásfoglalását: A befektetési vállalkozás vezető állású személyei, alkalmazottai és egyéb érintett személyek saját ügyleteivel kapcsolatos, a befektetési vállalkozást terhelő tájékoztatási, bejelentési és nyilvántartás-vezetési

Részletesebben

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén

Természetes személy(ek) befolyásoló részesedésszerzésére vonatkozó bejelentés esetén Kérdőív pénzforgalmi intézményben/elektronikuspénz-kibocsátó intézményben befolyásoló részesedés szerzésének bejelentéséhez a Bejelentőnek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS JOGKÉRDÉS

I. TÉNYÁLLÁS JOGKÉRDÉS Állásfoglalás a Bit., a Bszt., valamint a Hpt. hatálya alá tartozó termékek és szolgáltatások rögzített telefonvonalon történő nyújtásának lehetőségéről. A Bank állásfoglalás iránti kérelmet (Beadvány)

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Bohemian Financing Zrt. Panaszkezelési szabályzat Verzió Száma: V3 Készítette: Titkos Alexandra Jóváhagyó határozat száma: Igazgatóság 1/2013. (01. 25.) számú határozata Hatályba lépés napja: 2013. 01.

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata

MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata MBI Kft. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Elfogadva: 1/2015. ügyvezetői határozattal Hatályba lépés napja: 2015. január 01. 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3 2. DEFINÍCIÓK 4 3. PANASZOK TÍPUSAI

Részletesebben

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL HIRDETMÉNY DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL Látraszóló számlák kondíciói: Devizanem Éves kamat EBKM EUR 0,00% 0,00% CHF 0,00% 0,00% USD 0,00% 0,00% GBP 0,00% 0,00% Természetes személyek részére nyitott fix kamatozású

Részletesebben

A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZVETÍTŐ: VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE HUNGARIAN FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY Iktatószám: 12106-82/2012* Tárgy: határozat rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség tartalmának módosításáról Melléklet:

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA. Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra.

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS A KÉRELMEZŐ ÁLLÁSPONTJA. Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. Állásfoglalás abban a tárgyban, hogy egy kiskereskedő tevékenysége a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) alapján minősülhet-e közvetítői tevékenységnek.

Részletesebben

Mit tanácsolsz? FBAMSZ XV. Biztosításszakmai Konferencia. Dr Scheffer Zsolt vezető jogász Generali Biztosító Zrt

Mit tanácsolsz? FBAMSZ XV. Biztosításszakmai Konferencia. Dr Scheffer Zsolt vezető jogász Generali Biztosító Zrt Mit tanácsolsz? FBAMSZ XV. Biztosításszakmai Konferencia Dr Scheffer Zsolt vezető jogász Zrt AIDA Magyar Nemzeti Szekció Biztosításközvetítői Munkacsoport Siófok, 2018. 10.01. 2 A témaválasztásról Everybody

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés

A. Melléklet. Keretszerződés. Keretszerződés A. Melléklet Keretszerződés Keretszerződés Hatályos: 2014. június 13. napjától, az ezt követően megkötött szerződések esetében, míg az ezt megelőzően megkötött szerződések esetében 2014. július 14. napjától.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 2. (T/17566.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 2. (T/17566.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 2. (T/17566.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés:

PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: Ű PANASZOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ hatályba lépés: 2018.03.20. Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy pénzügyei kezelésével az Erste Befektetési Zrt-t bízta meg. Elsődleges szempontunk,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása

A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása A Magyar Nemzeti Bank 5/2018. (II.19.) számú ajánlása a szakmai felelősségbiztosítás vagy más hasonló garancia minimális pénzösszegének meghatározására vonatkozó kritériumokról I. Az ajánlás célja és hatálya

Részletesebben

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL

HIRDETMÉNY A DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL HIRDETMÉNY DEVIZA BETÉTEK KAMATAIRÓL Látraszóló számlák kondíciói: Devizanem EUR 0,001 % 0,001 % CHF 0,001 % 0,001 % USD 0,001 % 0,001 % GBP 0,001 % 0,001 % Természetes személyek részére nyitott fix ozású

Részletesebben

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1

NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. netmaxx.hu. Oldal: 1 NETMAXX HUNGARY KFT. Panaszkezelési és fogyasztóvédelmi szabályzata Hatályba lépés napja: 2014. március 15. Oldal: 1 TARTALOM 1. PREAMBULUM 3. oldal 2. DEFINÍCIÓK 4. oldal 3. ÜGYFÉLPANASZOK TÍPUSAI 5.

Részletesebben

A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA

A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA A VÖRÖSKŐ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET IS TARTALMAZÓ PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁS KÖZVETÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ÜZLETSZABÁLYZATA KÖZVETÍTŐ: VÖRÖSKŐ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

DOLGOZÓI GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖLCSÖN A HPT. ALAPJÁN HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSNAK MINŐSÜL-E?

DOLGOZÓI GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖLCSÖN A HPT. ALAPJÁN HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSNAK MINŐSÜL-E? DOLGOZÓI GÉPJÁRMŰVÁSÁRLÁSI PROGRAM KERETÉBEN NYÚJTOTT KÖLCSÖN A HPT. ALAPJÁN HITEL ÉS PÉNZKÖLCSÖN NYÚJTÁSNAK MINŐSÜL-E? Egy Társaság képviseletében állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti

Részletesebben

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat

AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat AppeninnCredit Hitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzat 2016. október 20. 1 1. Kapcsolódó jogszabályok 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

Magyar joganyagok - 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet - a befektetési szolgáltatási tev 2. oldal ba) az ügyfélnek felkínált, azon pénzügyi eszközök foly

Magyar joganyagok - 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet - a befektetési szolgáltatási tev 2. oldal ba) az ügyfélnek felkínált, azon pénzügyi eszközök foly Magyar joganyagok - 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet - a befektetési szolgáltatási tev 1. oldal 15/2017. (VI. 30.) NGM rendelet a befektetési szolgáltatási tevékenységhez, illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz

Részletesebben

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT

1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT 1. számú függelék ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGET FELTÁRÓ NYILATKOZAT Lakossági minősítésű természetes és jogi személy számlatulajdonos esetén töltendő ki! Jogi személy számlatulajdonosnak csak a szürke háttérrel

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik elnök Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat benyújtása A Gazdasági bizottság - az egyes

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 46/2017. (IV. 20) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott üzleti évről történő

Részletesebben

Ügyintéző: Elmondható, hogy a háziorvosi tevékenység tekintetében mindhárom esetkör vizsgálatának helye van.

Ügyintéző: Elmondható, hogy a háziorvosi tevékenység tekintetében mindhárom esetkör vizsgálatának helye van. Ügyszám: Ügyintéző: NAIH/2018/2170/2/K [ ] [ ] részére [ ] Tisztelt [ ]! A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak elektronikus úton küldött levelében az Európai Unió új általános adatvédelmi

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44. Levelezési címe:

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához

Adatkezelési tájékoztató Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához F. MELLÉKLET Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Az OTP Bank Nyrt. Regionális Treasury Igazgatóságának Értékesítési Üzletszabályzatához Hatályos: 2018. augusztus 17. napjától Közzétéve: 2018.

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.2.1 2017. augusztus 25. MNB EASZ 2/8 Tartalom 1 BEVEZETÉS...3

Részletesebben

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása

Elektronikus Aláírási Szabályzat. Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása Elektronikus Aláírási Szabályzat Elektronikus aláírással ellátott küldemények fogadása és elektronikus aláírással ellátott iratok kiadmányozása v.2.0 2013. október 01. MNB EASZ 2/7 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A fogyasztók védelmével összefüggő egyes törvényi rendelkezésekben hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi rendelkezések

A fogyasztók védelmével összefüggő egyes törvényi rendelkezésekben hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi rendelkezések A fogyasztók védelmével összefüggő egyes törvényi rendelkezésekben hivatkozott uniós jogi aktusokat átültető jogszabályi rendelkezések (lezárás időpontja: 2009. december 31.) Egyes, a fogyasztók védelmével

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása

Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása Általános Üzletszabályzat I. sz. melléklete: A kiszervezett tevékenységek köre és a kiszervezett tevékenységet végzők felsorolása A Tksz-nél a kiszervezett tevékenységek és a kiszervezett tevékenységet

Részletesebben