1. A tevékenység jogszabályi háttere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A tevékenység jogszabályi háttere"

Átírás

1 A technikai elemzési tevékenység összehasonlítása a befektetési elemzéssel, valamint a befektetési elemzési tevékenység törvényi tényállás-elemeinek részletes kifejtése Az állásfoglalást kérő befektetési vállalkozás (a továbbiakban: Társaság) azt a problémát veti fel, hogy valamilyen értékpapírra vonatkozó, a múltbeli árfolyamokat tartalmazó grafikon és ahhoz a technikai elemzés szakmai követelményeinek megfelelően fűzött függvény kimerítheti-e a befektetési ajánlás, s ezen keresztül a befektetési elemzés fogalmát. A Társaság álláspontja szerint a technikai elemzések szigorú szabályai, valamint az ezeket készítő személyeknek mind a befektetési vállalkozásoktól, mind a befektetőktől, mind a kibocsátóktól való függetlensége kizárja azt a szándékot, amely az ügyfél vagy a befektető befolyásolására irányul. Az állásfoglalást kérő levélben felvetett kérdés arra vonatkozik, hogy a Társaság igénybe veheti-e és a befektetői számára közzéteheti-e olyan személyek és társaságok elemzéseit, amelyek nem rendelkeznek a befektetési elemzésre felügyeleti engedéllyel. 1. A tevékenység jogszabályi háttere A befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, mint a befektetési szolgáltatási tevékenységeket kiegészítő szolgáltatás az Európai Parlament és a Tanács április 21-i 2004/39/EK irányelve (a pénzügyi eszközök piacairól; a továbbiakban: MiFID) szabályainak implementálásakor került a magyar jogba. A MiFID rendelkezéseit a magyar jogszabályi környezetbe átültető jogi norma, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) általános indokolásából következően a szabályozás célja elsődlegesen e tevékenység súlyának növelése mellett az elemzői függetlenség megteremtése volt, nevezetesen hogy az elemzéseket készítő személyek az elemzésük tárgyát képező pénzügyi eszközökre adott elemzésekből következő ügyletkötésekben ne vegyenek részt. Mindezek alapján mind a MiFID, mind pedig a Bszt. önálló tevékenységként jeleníti meg a tevékenységek között a befektetési elemzést. A Bszt. 5. (2) bekezdés f) pontja a befektetési elemzést a befektetési szolgáltatásokat kiegészítő szolgáltatások körében helyezi el. A befektetési elemzés járulékos jellegét, a befektetési szolgáltatásokhoz való szoros kapcsolódását mutatja, hogy amellett, hogy a Bszt. 8. (1) bekezdéséből következően ehhez is az egyéb kiegészítő szolgáltatások nyújtásához, illetve a befektetési szolgáltatási tevékenységek folytatásához hasonlóan a Felügyelet engedélye szükséges kiegészítő szolgáltatás nyújtására vonatkozó engedély befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély nélkül önállóan nem szerezhető, tekintettel a Bszt. 8. (4) bekezdésében foglalt rendelkezésre. Az engedélyhez kötöttségen túl a Bszt. 7. (1) bekezdése a befektetési vállalkozásra és a hitelintézetre szűkíti le azt a specifikus intézményi kört, amely e szolgáltatás nyújtására engedélye birtokában jogosult. A befektetési elemzés tartalmát a Bszt. 4. (2) bekezdés 8. pontjában foglalt utaló szabály a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 5. (1) bekezdés 9. pontjában megjelenő befektetési ajánlás meghatározásán keresztül adja meg: 8. befektetési elemzés: pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára vonatkozó, a Tpt. szerinti befektetési ajánlás, ide nem értve a befektetési tanácsadást.

2 9. befektetési ajánlás: pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé. A befektetési elemzésnek ennél szűkebb meghatározását adja a MiFID végrehajtási irányelve (A Bizottság augusztus 10-i 2006/73/EK Irányelve a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról; a továbbiakban: MiFID Végrehajtási Irányelv), illetve a Committee of European Securities Regulators (a továbbiakban: CESR) értelmezése, legalábbis a magyar szabályozásban foglaltakhoz képest. A MiFID Végrehajtási Irányelv 24. cikke és ezzel összhangban a CESR álláspontja szerint ugyanis a befektetési elemzés egy olyan, a pénzügyi eszközökkel vagy a pénzügyi eszközök kibocsátóival kapcsolatos befektetési stratégiára vonatkozó ajánlás vagy javaslat, amely ezen eszközök jelenlegi vagy jövőbeni értékére vagy árára vonatkozóan a szolgáltató véleményét, (érték)ítéletét is tartalmazza. 2. A jogszabályi rendelkezések részletes elemzése 2.1. befektetési elemzés A befektetési elemzés mint azt a Bszt. 4. (2) bekezdés 8. pontja alapján a fentiekben idéztük tartalmában olyan befektetési ajánlás, amelynek tárgyi hatálya a pénzügyi eszközre vagy annak kibocsátójára terjed ki, a tevékenység negatív meghatározását pedig a befektetési tanácsadástól való elhatárolás jelenti. A befektetési elemzésről tehát eleve csak akkor beszélhetünk, ha az elemzési tevékenység alapját adó ajánlás tárgya a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszköz kibocsátója, és ugyanakkor a személyre szabott befektetési tanácsadás nem valósul meg. Ebben az esetben további vizsgálatot igényel, hogy a befektetési ajánlás fogalmi elemei megvalósulnak-e vagy sem befektetési ajánlás A befektetési ajánlás 1. pontban idézett definíciója alapján az alábbi részelemek értékelése releváns pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó elemzés, javaslat, más információ: a befektetési ajánlás tárgyánál a befektetési elemzésnél leírtak irányadók azzal a kiegészítéssel, hogy a Tpt. 5. (1) bekezdés 126. pontja alapján tőzsdei termék a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza vagy áru. A felvetett probléma szempontjából az elemzés grafikonok vizsgálatát, az árfolyammozgások kalkulációját, a javaslat a fenti eszközökre (termékekre, kibocsátókra) vonatkozó értékítéletet, míg az információ az ajánlás tárgyára vonatkozó statikus adatokat jelenti nyilvánosságra hozatal, hozzáférhetővé tétel: a fenti elemzés, javaslat, információ egy erre alkalmas kommunikációs csatornán keresztül a szolgáltatásnyújtó által közvetlenül továbbításra kerül a potenciális ügyfelekhez, vagy a szolgáltatásnyújtó szándékával 2

3 összhangban közvetett úton egy befektetési vállalkozás közbeiktatásával jut el az ügyfelekhez a befektetői döntés befolyásolásának lehetősége: az ajánlásban lévő objektív adattartalom a potenciális befektető tudatában olyan szubjektív mérlegelési folyamatot indít el, amelynek eredménye lehet egy általa meghozott befektetői döntés, tehát az ajánlás tartalma és a befektetői döntés, illetve az ajánlás tartalma és már maga a befektetői mérlegelés is okokozati viszonyban állnak egymással. Hangsúlyozandó, hogy nem szükségszerű a befektetői döntés meghozatala, e tényálláselemet már a befolyásolás lehetőségének bizonyítható fennállása esetén is megvalósultnak kell tekinteni a tőkepiac hatásaitól való függés: a potenciális befektető az esetleges döntését az ajánlás tartalma alapján a tőkepiac aktuális trendjeire tekintettel hozza meg. 3. A befektetési elemzés, mint kiegészítő szolgáltatás engedélyhez kötöttsége Amennyiben a befektetési ajánlásnak valamennyi törvényi tényállás-eleme együttesen megvalósul így az ajánlás pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy a kibocsátóra vonatkozóan tartalmaz adatokat, és ezen adatok a potenciális befektetők számára megszerezhetővé válnak a szolgáltatásnyújtó aktív vagy jóváhagyó magatartásának következtében, továbbá ezen adatok alkalmasak arra, hogy a befektetői döntést befolyásolják, végül az adatok tartalmára tekintettel reálisan felmerül annak lehetősége, hogy a befektető a vagyonát a tőkepiac aktuális trendjeit figyelembe véve kockáztassa akkor (feltéve, hogy az ajánlás személyes jellege, mint a befektetési tanácsadás tényálláseleme hiányzik) az elemzési tevékenység befektetési elemzésnek minősül, amely kiegészítő szolgáltatás a Bszt. 8. (1) bekezdése alapján amint azt az 1. pontban említettük a Felügyelet engedélyével nyújtható. Ugyanakkor ha a fenti, pontokban felsorolt konjunktív jogszabályi feltételek valamelyike hiányzik, akkor befektetési elemzésről nem beszélhetünk. A technikai elemzés lényegéből adódik, hogy múltbeli adatokat, trendeket elemez, s nem feltétlenül tartalmaz a trendek jövőbeni alakulására vonatkozó következtetéseket. Amennyiben ezen adatok nyilvánosságra kerülnek, a befektetők levonhatják e következtetéseket, azok alapján tőzsdei, befektetési döntéseket hozhatnak, tehát befektetői magatartásukat a technikai elemzésben szereplő grafikonok, függvények tartalma befolyásolja. Másrészt önmagában az a tény, hogy a technikai elemzés egy speciális elemzési tevékenység, még nem jelenti azt, hogy kivételt képez a befektetési elemzés alól, hanem éppen a befektetési elemzésnek egyik típusát jeleníti meg a fundamentális elemzés mellett. Mindezek alapján a Felügyelet álláspontja szerint a technikai elemzés a magyar szabályozást figyelembe véve, a MiFID Végrehajtási Irányelv rendelkezéseitől eltérően (tekintettel arra, hogy az Irányelv Magyarországon közvetlenül nem alkalmazható) már abban az esetben is befektetési elemzésnek (illetve befektetési ajánlásnak) minősül, ha az elemzésben konkrétan kifejezett elemzői vélemény vagy értékítélet nem jelenik meg. (Megjegyezzük ugyanakkor, hogy a technikai elemzés közvetve magában hordozza az elemzést készítő értékítéletét azáltal, hogy mely pénzügyi eszközök, milyen hosszú időtávot figyelembe véve kerülnek bemutatásra.) A Tpt. terminológiája alapján ugyanis mint azt az előzőekben részletesen kifejtettük a befektető befolyásolása elvi lehetőségének fennállása már a törvényi tényállás megvalósulását jelenti, ahhoz a befektetői döntéshozatal tényleges befolyásolása nem szükséges. 3

4 4. A befektetési elemzési tevékenység végzésének lehetséges formái Az engedélyköteles befektetési elemzési tevékenységet a következő intézményi formákban, illetve jogviszonyok alapján lehet végezni Önálló tevékenységvégzés Abban az esetben, ha valamely szervezet a szolgáltatást saját jogon kívánja nyújtani, akkor a Bszt. 7. (1) bekezdése értelmében kizárólag befektetési vállalkozási vagy hitelintézeti formában, a tevékenységre vonatkozó engedélye birtokában teheti ezt meg Befektetési elemzési szolgáltatás kiszervezés keretében történő nyújtása Befektetési elemzési tevékenységet ezen túlmenően kiszervezés keretében is lehet végezni, mivel a Bszt. 4. (2) bekezdés 35. pontja, valamint a Bszt. 79. (1) bekezdése befektetési szolgáltatás és kiegészítő szolgáltatás kiszervezését is lehetővé teszi. 35. kiszervezés: olyan megállapodás egy befektetési vállalkozás és egy harmadik személy között, amelynek keretében e harmadik személy olyan tevékenységet végez, amelyet egyébként a befektetési vállalkozás maga végezne. 79. (1) A befektetési vállalkozás a (2)-(5) bekezdésekben, valamint a 80. és 81. -ban foglaltakra figyelemmel befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy bármely e törvény hatálya alá nem tartozó tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti. A Bszt. 79. (3) bekezdés a) pontjából következően e kiegészítő szolgáltatás kiszervezésének feltétele, hogy a kiszervezett tevékenységet végző maga is befektetési vállalkozás vagy hitelintézet legyen és rendelkezzen a tevékenység folytatására vonatkozó engedéllyel. 79. (3) Ha a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy kritikus funkcióját szervezi ki, a kiszervezésről szóló megállapodás megkötését megelőzően meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél a) rendelkezik-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátásához szükséges valamennyi hatósági engedéllyel ( ) Befektetési elemzési tevékenység közvetítése A Bszt (1) bekezdése értelmében a befektetési vállalkozás bármely befektetési szolgáltatás, illetőleg kiegészítő szolgáltatás nyújtásához közvetítőt vehet igénybe. Ennek alapján a befektetési elemzési tevékenység közvetítésére tehát nem saját jogon történő folytatására is van jogszabályi lehetőség függő ügynökként bejelentés alapján vagy több megbízó esetén befektetési vállalkozásként. 5. A pénzügyi elemző fogalma, igénybevételének esetei 4

5 A Bszt. meghatároz egy olyan speciális jogalanyi kategóriát, amely a befektetési elemzések elkészítésére jogosult, amennyiben egy befektetési vállalkozással közvetlen vagy közvetett kapcsolatban áll. Ez a Bszt. 4. (2) bekezdés 50. pontjában meghatározott pénzügyi elemző személye. 50. pénzügyi elemző: a befektetési elemzés tartalmát a befektetési vállalkozás részéről, a befektetési vállalkozás függő ügynöke részéről, illetve ezek rendelkezése szerint vagy a befektetési vállalkozással kötött kiszervezési megállapodás alapján kialakító, a Tpt.-ben meghatározott érintett személynek minősülő természetes személy, függetlenül attól, hogy a befektetési elemzést milyen jogviszony alapján készíti. Az érintett személy fogalmánál a Tpt. 5. (1) bekezdés 41. pontja visszautal a befektetési ajánlásra. 41. érintett személy: minden olyan személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében befektetési ajánlást készít vagy terjeszt. A fenti definícióból kitűnik, hogy valamely természetes személy pénzügyi elemzővé minősítésének előfeltétele, hogy az általa nyújtott szolgáltatás megfeleljen a befektetési elemzés pontokban felsorolt valamennyi tényállás-elemének. A természetes személy pénzügyi elemző tehát gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében kialakítja a befektetési elemzés tartalmát. A befektetési elemzésre vonatkozó engedélyezési kötelezettség teljesülését itt az jelenti, hogy a pénzügyi elemző a befektetési vállalkozással függő viszonyba kerül. A pénzügyi elemző igénybevételének esetei a következők lehetnek Pénzügyi elemzői tevékenység munkaviszony alapján Amennyiben a pénzügyi elemző a befektetési elemzés tartalmát a befektetési vállalkozás részéről, vagy a befektetési vállalkozás függő ügynöke részéről alakítja ki, akkor ez azt jelenti, hogy az elemző a befektetési vállalkozással vagy a függő ügynökkel munkaviszonyban áll Pénzügyi elemzői tevékenység polgári jogi jogviszony alapján Ha a pénzügyi elemző az elemzést ezek rendelkezése szerint hozza létre, akkor a befektetési vállalkozással vagy függő ügynökével polgári jogi jogviszonyban jellemzően megbízási jogviszonyban, esetleg vállalkozási jogviszonyban áll. Az első esetben a pénzügyi elemző a befektetési vállalkozás függő ügynökének, a függő ügynökkel létesített jogviszonya esetén pedig alügynöknek tekinthető, ez utóbbi igénybevételét a Bszt (4) bekezdése teszi lehetővé Pénzügyi elemzői tevékenység kiszervezés alapján Kiszervezési megállapodás alapján történő elemzői szolgáltatásnyújtás csak úgy valósulhat meg, ha a pénzügyi elemző egy olyan befektetési vállalkozás alkalmazottja, amely a szolgáltatás nyújtására maga is engedéllyel rendelkezik, mivel a Bszt. 79. (3) bekezdés a) pontjából következően a 4.2 pontban kifejtett érvelés alapján kiegészítő szolgáltatást csak olyan jogalany részére lehet kiszervezni, amelynek a tevékenység végzésére felügyeleti 5

6 engedélye van. A kiszervezési megállapodás tartalmában szintén megbízási vagy vállalkozási jogviszonyt jelent. Az állásfoglalást kérő levélben leírt konkrét esetben a technikai elemzéseket készítő személyek kifejezetten befektetési vállalkozások (így például a Társaság) számára készítik el elemzéseiket, így vélhetően az elemzők és a Társaság szerződéses kapcsolatban állnak, ezért e természetes személyek pénzügyi elemzőnek tekinthetők, ebből következően amennyiben a törvényi definíció minden eleme fennáll és az előzőekben leírt jogviszonyok valamelyike a Társaság és a pénzügyi elemző között megvalósul befektetési elemzési tevékenységet végezhetnek. Ebben az esetben az érintett magánszemély pénzügyi elemzőre kiterjednek a Bszt ainak az elemzői függetlenségre vonatkozó előírásai. A pénzügyi elemző kategóriájának a természetes személyre történő jogszabály általi leszűkítése felveti azt a kérdést, hogy amennyiben ugyanezeket a technikai elemzéseket valamely cég készíti el a befektetési vállalkozások számára, akkor annak rendelkeznie kell-e a Felügyelet engedélyével a befektetési elemzés kiegészítő szolgáltatásra. Álláspontunk szerint a Bszt. 4. (2) bekezdés 50. pontjában meghatározott pénzügyi elemző alanyi körének szigorú értelmezése indokolt, ebből következően a magánszemélynek nem minősülő szervezetre a pénzügyi elemzői minősítés nem vonatkozik, így a technikai elemzést készítő szervezet a Bszt. alapján az állásfoglalás 4. pontjában leírt módokon végezheti e tevékenységet jogszerűen. Hangsúlyozni kell azonban, hogy az elemző cég tevékenységének jogi minősítését döntően befolyásolja, hogy az általa a Társaság részére nyújtott szolgáltatás valóban befektetési elemzésnek tekinthető-e. Jelen esetben feltételezzük, hogy a befektetési elemzésnek az állásfoglalás és pontjaiban foglalt részelemei megvalósulnak, ezért a továbbiakban a nyilvánosságra hozatal, illetve hozzáférhetővé tétel kérdését kell elemezni. Ekkor három fő esetkört lehet elkülöníteni. a) Az elemző cég közvetlenül nyilvánosságra hozza az általa elkészített technikai elemzéseket a befektetők számára. Ekkor tevékenysége befektetési elemzésnek minősül, így azt a 4. pontban leírt módokon engedéllyel befektetési vállalkozásként, vagy kiszervezett tevékenység keretében szintén engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozásként végezheti. b) Az elemző cég szolgáltatását kizárólag befektetési vállalkozások így a Társaság részére nyújtja, s a befektetési vállalkozások az elemzések tartalmát nem közölhetik az elemző cég és a befektetési vállalkozás megállapodása alapján a befektetőikkel. Ebben az esetben álláspontunk szerint a nyilvánosságra hozatal, illetve a közvetett nyilvánosságra kerülés, mint az elemzési tevékenység tényállás-eleme nem valósul meg, így magáról az engedélyköteles kiegészítő szolgáltatásról sem beszélhetünk. c) Az elemző cég által a befektetési vállalkozások részére elkészített technikai elemzést a befektetési vállalkozások továbbíthatják az elemző cég és a befektetési vállalkozás megállapodása alapján a befektetőik részére. Ekkor az elemző cég bár az elemzés tartalmát közvetlenül nem maga hozza nyilvánosságra közvetve, a befektetési vállalkozásnak történő átadással hozzájárul ahhoz, hogy az nyilvánosságra kerüljön, mivel a befektetési vállalkozás számára a szerződéses keretek között oly módon teszi azt hozzáférhetővé, amely alapján az elemzés nyilvánosságra kerülése nem zárható ki. Véleményünk szerint a befektetési elemzés az elemző cég részéről az a) esethez hasonlóan itt is megvalósul, így a cég a tevékenységet az előbbiekben említett módokon és szervezeti formákban végezheti. Ennek oka az, hogy ez esetben a befektetési elemzés törvényi 6

7 tényállásának az elemzés ( ) mások számára oly módon történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet fordulata valósul meg. 6. A Társaság tevékenységének minősítése A Társaság tevékenységének megítélését az határozza meg, hogy az elemzőtől átvett elemzést a Társaság saját célra használja fel, vagy ügyfelei részére is továbbadja A technikai elemzés saját célra történő felhasználása a Társaság részéről Amennyiben a szolgáltatást igénybe vevő befektetési vállalkozás jelen esetben a Társaság a technikai elemzések tartalmát kizárólag saját célra használja fel (például piaci folyamatok elemzése, és ennek alapján üzletpolitikájának kialakítása céljára), és e grafikonokat, értékeléseket a Bszt ára tekintettel az ügyfél-tájékoztatás keretében nem bocsáthatja az ügyfelek rendelkezésére, illetve nem teheti lehetővé, hogy azok az ügyfelek számára hozzáférhetővé váljanak, akkor a Társaság részéről a befektetési ajánlás, s így a befektetési elemzés nem valósul meg. Megjegyzendő, hogy ez esetben az 5. pontban kifejtettek alapján a befektetési elemzésnek a nyilvánosságra hozatal, hozzáférhetővé tétel eleme hiányzik, így az elemző cég által részére átadott elemzés már eleve nem minősül befektetési elemzésnek A technikai elemzés nyilvánosságra hozatala a Társaság részéről Ha a Társaság a megrendelt szolgáltatást az ügyfelek részére továbbíthatja, akkor elsődlegesen meg kell vizsgálni, hogy a szolgáltatás szempontjából a Társaság csak egy közbeiktatott kommunikációs csatornaként jelenik meg, s az elemzés változatlan tartalommal, az elemző cég neve alatt kerül nyilvánosságra, vagy pedig a Társaság azt saját neve alatt, mintegy saját produktumaként teszi ügyfelei/befektetői számára elérhetővé. Előbbi esetben álláspontunk szerint a Társaság önállóan nem végez befektetési elemzést, legfeljebb a tevékenység közvetítője lehet. A második esetben viszont a Társaság tevékenysége amennyiben azt rendszeres gazdasági tevékenysége keretében nyújtja (amely a Bszt. 5. (1) bekezdéséből következően a befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységi minősítés előfeltétele) befektetési elemzésnek minősül, ezáltal engedélyköteles. A rendszeres gazdasági tevékenység fogalmát a Bszt. nem határozza meg, ezért ezen a kifejezés nyelvtani értelmezését alapul véve egy adott cég ismétlődően végzett, profitszerzésre irányuló üzleti tevékenységét értjük. A Társaság levele sem a tevékenység rendszeressége, sem annak gazdasági jellege vonatkozásában nem tartalmaz információt, így ebből a szempontból a tevékenységet minősíteni nem áll módunkban. Ugyanakkor jelezzük, hogy a Felügyelet álláspontja szerint önmagában azon lehetőség esetleges fennállása, hogy a Társaság az ügyféltől kifejezetten a befektetési elemzésben szereplő információk közléséért nem kér ellenszolgáltatást, még nem zárja ki azt, hogy a Társaság az elemzési szolgáltatást üzleti tevékenységének részeként quasi üzletszerűen nyújtsa. Tekintettel arra, hogy a Társaság e kiegészítő szolgáltatás nyújtására jelenleg nem rendelkezik felügyeleti engedéllyel, ezért az elemzéseket jogszerűen csak abban az esetben hozhatja nyilvánosságra, illetve teheti a befektetői számára hozzáférhetővé, ha azt az elemző cég neve alatt, változatlan tartalommal teszi az elemző cég, mint befektetési vállalkozás kiegészítő szolgáltatásának közvetítőjeként a Bszt (2) bekezdés b) pontja alapján, vagy pedig a 7

8 saját nevében és általa kialakított tartalommal történő elemzési szolgáltatásnyújtás esetén a befektetési elemzés végzésére megszerzi a Felügyelet engedélyét. 7. Összegzés Az előzőekben kifejtett részletes érvelésből következően megállapítható, hogy a technikai elemzés a nyilvánosság számára továbbíthatóság függvényében tartozik vagy nem tartozik a befektetési elemzés kategóriájába, feltéve, hogy a és pontokban foglalt definíciós elemek is megvalósulnak. Mindezek alapján a megkeresésben felvetett kérdésekre az alábbi válaszok adhatók. Amennyiben a technikai elemzés tartalma a befektetők számára semmilyen módon nem kerülhet nyilvánosságra, akkor befektetési elemzésről sem beszélhetünk. Ebben az esetben a Társaság igénybe veheti mind az elemző természetes személy, mind az elemző cég technikai elemzéseit, amelyek tevékenységéhez nem szükséges a Felügyelet engedélye. Abban az esetben, ha az elemzés tartalmának nyilvánosságra kerülése nem zárható ki, s ezáltal a befektetési elemzési szolgáltatás megvalósul, akkor a Társaság csak olyan elemző cégtől veheti igénybe a szolgáltatást, amely maga is befektetési vállalkozás és a tevékenységre engedéllyel rendelkezik. Ekkor a Társaság a befektetői számára csak változatlan tartalommal, az elemző cég neve alatt, a szolgáltatás közvetítőjeként teheti közzé az elemzéseket a befektetői számára, mivel a Társaság a befektetési elemzésre vonatkozó felügyeleti engedéllyel nem rendelkezik. 8

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A CONCORDE ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A jelen Üzletszabályzat 2014. augusztus 8. napjától hatályos. AZ ÜZLETSZABÁLYZATBAN HASZNÁLT FOGALMAK Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon

Részletesebben

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS

I. TÉNYÁLLÁS A JOGKÉRDÉS Független biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezeten, illetve az e gazdálkodó szervezettel egyéb jogviszonyban álló gazdálkodó szervezeten belül biztosításközvetítői tevékenységet

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. május 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK...

Részletesebben

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Orosz Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Orosz Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2010. augusztus A PSZÁF engedélyének száma: EN-III/TTE-308/2010. Kelte: 2010.07.29.. i TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. ÖSSZEFOGLALÁS...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója

ÁLTAL KEZELT. Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója ÁLTAL KEZELT Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 24. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Magyar Államkincstár BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2012. július 1. napjától Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 7 1. A jelen Üzletszabályzatra vonatkozó jogszabályok és

Részletesebben

Kezelési Szabályzata

Kezelési Szabályzata ÁLTAL KEZELT CONCORDE MAX EURO SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. május 02. Tartalomjegyzék I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata

A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása. A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata A KELER Csoport Panaszkezelési eljárása A 2015. szeptember 5-től hatályos KELER Csoport Panaszkezelési Szabályzatának kivonata ÁLTALÁNOS RÉSZ A szabályzat hatálya Tárgyi hatálya: Alanyi hatálya: kiterjed

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RUBICON SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2015. augusztus 19. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I.

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei

Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI. PhD értekezés tézisei Dr. Miskolczi-Bodnárné dr. Harsányi Gyöngyi Melinda A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK KÖTELMI JOGI ASPTEKTUSAI PhD értekezés tézisei MISKOLC 2012. I. A KUTATÁSI FELADAT ÖSSZEFOGLALÁSA, A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSEI

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS

PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről PORTFÓLIÓKEZELÉSI MEGBÍZÁSI KERETSZERZŐDÉS a.takarékszövetkezet Székhely: Számlaszám: Cégjegyzékszám: Adószám: Telefonszám: Elektronikus levélcím: Postacím: mint megbízó (a továbbiakban:

Részletesebben

Kezelési szabályzata

Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB GYÓGYSZERGYÁRTÓK TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Kezelési szabályzata Hatályba lépés időpontja: 2015. június 22. Az Alap portfóliója származtatott terméket

Részletesebben

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KINCSTÁRI TAKARÉKJEGY PLUSZ ELNEVEZÉSŰ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET TÁJÉKOZTASSA A FORGALOMBA

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. szeptember 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 7 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról

Vizsgálati jelentés. A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Ikt.: 63996-16/2009 A QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt. célvizsgálatáról Készítette: Jóváhagyta: Budapest, 2009. augusztus 12. TARTALOMJEGYZÉK 1. A VIZSGÁLAT JELLEMZŐI, CÉLJA, VIZSGÁLATI

Részletesebben

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1.

dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. dr. Tomori Erika KIEGÉSZÍTÉS AZ ÉRTÉKPAPÍRJOG ÉS A TŐKEPIAC SZABÁLYOZÁSA 2014. évi KIADÁSÁHOZ 2016. május 1. Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. Az új Ptk. és a kapcsolódó jogintézmények 4 2. Az értékpapírokra

Részletesebben

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt.

Alaptájékoztató. K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról. Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Alaptájékoztató A K&H Bank Zrt. 100 milliárd Forint keretösszegű 2009. évi Kötvényprogramjáról Kibocsátó és forgalmazó: K&H Bank Zrt. Budapest, 2009. május 4. Az Alaptájékoztató PSZÁF engedély száma: EN-III/KK-1/2009.

Részletesebben

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata

STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata STRATEGON Értékpapír Zrt. Üzletszabályzata Hatályos: 2012. 04. 16. Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út. 165. 3.emelet Cégjegyzékszám: 01-10-045641

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2012. november 28. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 3 A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében. dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az egyenlő bánásmódról szóló törvény kimentési rendszere a közösségi jog elveinek tükrében dr. Kádár András Kristóf ügyvéd, Magyar Helsinki Bizottság Az irányelvek és átültetésük A közösségi jog egyik

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-8250/2012. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindulása A panaszos azért fordult hivatalomhoz, mivel sérelmezte, hogy a közfoglalkoztatás

Részletesebben

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba

Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Dr. Glatz Ferenc Bevezetés a Bank és Tőkepiaci Jogba oktatási segédanyag III. I. rész Befektetési

Részletesebben

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA

ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA ACCORDE SELECTION RÉSZVÉNY ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Accorde Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1123 Budapest, Alkotás utca 50.) Forgalmazó: Concorde Értékpapír Zrt. (Székhely: 1123

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ ABSZOLÚT HOZAMÚ KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma:

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA ÁLTAL KEZELT CONCORDE CAM2 ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. február 25. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA VONATKOZÓ

Részletesebben

A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása elhatárolásának szempontjai

A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása elhatárolásának szempontjai 51255-2/2015 A biztosításközvetítés, illetve biztosítottak csoportos biztosításhoz történő csatlakoztatása elhatárolásának szempontjai I. TÉNYÁLLÁS Az MNB állásfoglalását kérő ügyvédi iroda (Ügyvédi Iroda)

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA

ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE MEGTAKARÍTÁSI PLUSZ ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-224 Hatályba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.

TÁJÉKOZTATÓ. Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához. Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. TÁJÉKOZTATÓ az Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Befektetési jegyeinek nyilvános folyamatos forgalmazásához Alapkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Forgalmazó: UniCredit Bank

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6

Tartalomjegyzék. I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 6 CEE Active Asset Management Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2010.10.25. 1 Tartalomjegyzék I. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 4 Kiegészítő szolgáltatások (Bszt. 5. (2) 5 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április 16. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA

ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA Az ERSTE TŐKEVÉDETT ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-439 Hatályba lépés: 2015.08.10.

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.

ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50. ÁLTAL KEZELT PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2016. január 12. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA

K&H hazai deviza kötvény zártvégű forint alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA A KEZELÉSI SZABÁLYZATA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-207/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor

Részletesebben

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14.

ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. ÁLTAL KEZELT CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2014. november 14. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI ALAPRA

Részletesebben

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15.

A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Üzletszabályzata (módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályba lépés időpontja: 2015. április 15. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1971/2013. számú ügyben (Kapcsolódó ügy: AJB-3046/2013.) Előadó: dr. Bódis Cecília Az eljárás megindítása A panaszos akinek panaszához később újabb panaszos

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-515/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen

Részletesebben

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. *

A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (nagytanács) 2014. április 8. * Tagállami kötelezettségszegés 95/46/EK irányelv A személyes adatok kezelése vonatkozásában a természetes személyeket megillető védelem és az ilyen adatok

Részletesebben

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap

MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap MKB Bázis Nyíltvégű Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, nyíltvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő Rt. 1056 Budapest, Váci utca

Részletesebben

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015.

K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. A K&H dollár négyes származtatott nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-4/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy)

13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről (policy) A befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó üzletszabályzat 7. sz. melléklete 13/2012. számú Felügyelőbizottsági szabályzat az Összeférhetetlenségi irányelvekről

Részletesebben

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről

T/8157. számú. törvényjavaslat. a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/8157. számú törvényjavaslat a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről Előadó: Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter Budapest, 2015.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5.

TÁJÉKOZTATÓJA CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. ÁLTAL KEZELT CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. szeptember 5. Tartalomjegyzék DEFINÍCIÓK... 5 I. A BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek

Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék. körében. Az adókötelezettségek 48 Pfeffer Zsolt, tanársegéd Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék Az adókötelezettségek megjelenése a közbeszerzések szabályozásában 1 I. Bevezető gondolatok és az adókötelezettségek

Részletesebben

Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások

Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások EIOPA-BoS-14/253 HU Az irányítási rendszerre vonatkozó iránymutatások EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Részletesebben

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-539/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT AREAL NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ACCESS BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1054 Budapest, Akadémia u. 7-9. Verzió: v.1 Hatályos: 2016. 05. 13. MNB határozat száma: H-KE-III-469/2016.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA Jóváhagyta a Generali Alapkezelő Zrt. Igazgatósága 2014. július 18-án kelt 22/2014 számú határozatával Hatályba lépés időpontja: 2014. július 22. Generali Alapkezelő

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

1. számú melléklet A Biggeorge 4. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap KEZELÉSI SZABÁLYZATA Magyar Nemzeti Bank engedélyének száma: H-KE-III-927/2015. Dátuma: 2015. október hónap 29. 1 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: E-III/110.167-13/2006 Dátuma: 2006. augusztus

Részletesebben

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat

Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat Hatályos:2016 február 1. napjától Közzétéve: 2015. december 31. napján Jelen Befektetési Üzletági Üzletszabályzatban a módosítások szürke háttérrel és

Részletesebben

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB APOLLO SZÁRMAZTATOTT RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat Közzétéve: 2015. december 7. Hatályos: 2015. december 7. Tartalom Tájékoztató...12 A

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8.

Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája. Hatályos: 2016. március 8. Az Alapforgalmazó Zrt. Összeférhetetlenségi politikája Hatályos: 2016. március 8. Értelmező rendelkezések Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által

Részletesebben

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1

Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1 Az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. forgalmazási tevékenységre vonatkozó ügyfél-tájékoztatója lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. január 1-től Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, összesen: 10 oldal Ügyszám: 1350/B/2009 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Lenkovics Barnabás Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 1350/B/2009. AB határozat ABH oldalszáma: 2010/2225

Részletesebben

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ BABAKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2035/S SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTSON A

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 16. cikkére, C 37/6 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2012.2.10. Az európai adatvédelmi biztos véleménye a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet és az 561/2006/EK európai

Részletesebben

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ KAMATOZÓ KINCSTÁRJEGY NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A KIBOCSÁTÓ TÁJÉKOZTASSA A BEFEKTETŐKET A FORGALOMBA HOZATAL

Részletesebben

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató Adatkezelési tájékoztató Bevezetés A SZABOLCS Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) kiemelten fontosnak tartja ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogainak biztosítását, a személyes adatok

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala

2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala 2014.01.31 ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Maximum 1.000.000.000 össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala Az ERSTE 2013-2014. évi 100.000.000.000,- Ft keretösszegű

Részletesebben

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata

AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata AZ FHB Bank Zrt. Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzata Hatályos: 2014. március 03. napjától Közzétéve: 2014. február 25. napján Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48. Nyilvántartásba vette

Részletesebben

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására

Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására Javaslat az OTP Bank Nyrt. Alapszabályának módosítására A javaslatok összefoglalása Az Alapszabály módosítása tárgyában két határozati javaslat kerül a Közgyűlés elé, amelyekről külön-külön történik szavazás:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Tallér Részvény Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt.

TÁJÉKOZTATÓJA A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP. Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. A CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA Alapkezelő: Concorde Alapkezelő zrt. (1123 Budapest, Alkotás utca 50.) 2013. április TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓJA...

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2017/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2383/2014. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia Az eljárás megindulása 2014 tavaszán átfogó vizsgálatot indítottam, amelynek célja Békés

Részletesebben

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez

Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL -------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma:./2014. E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ

ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ISMERTETŐ PRÉMIUM EURÓ MAGYAR ÁLLAMKÖTVÉNY ELNEVEZÉSŰ, 2015/X SOROZATSZÁMÚ ÁLLAMKÖTVÉNYEK NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ AZ ALÁBBI ISMERTETŐ A KIBOCSÁTÓ MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÜLT, ABBÓL A CÉLBÓL, HOGY A BEFEKTETŐKET

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. október 13. (15.10) (OR. en) 14299/09 ADD 1 AGRILEG 182 DENLEG 93 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. október 3. (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 FELJEGYZÉS AZ I/A NAPIRENDI PONTHOZ KIEGÉSZÍTÉS Küldi: az állat-egészségügyi szakértők munkacsoportja

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ

ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ 1 / 69 ÚTMUTATÓ NYÍLT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK AJÁNLATI FELHÍVÁSÁHOZ Az alábbi útmutató nyújt segítséget, iránymutatást és javaslatokat a Kbt.

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

A hatályos pénzforgalmi szabályozás és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv (PSD) összehasonlító elemzése 1

A hatályos pénzforgalmi szabályozás és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv (PSD) összehasonlító elemzése 1 Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás A hatályos pénzforgalmi szabályozás és a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2007/64/EK irányelv (PSD) összehasonlító elemzése 1 (Jelentősebb változások

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2014. október 24. (OR. en) 2012/0169 (COD) PE-CONS 91/14 EF 137 ECOFIN 396 CODEC 1111 JOGALKOTÁSI AKTUSOK ÉS EGYÉB ESZKÖZÖK Tárgy: AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE L 84/72 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2014.3.20. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/26/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a szerzői és szomszédos jogokra vonatkozó közös jogkezelésről és

Részletesebben

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására

Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására Döntés az OTP Bank Nyrt. új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről, és javaslat az Alapszabály módosítására A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ALAPTÁJÉKOZTATÓK. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ALAPTÁJÉKOZTATÓK UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2013-14. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen dokumentum két alaptájékoztatót foglal magában (a jelen dokumentum alkalmazásában

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

5/2012. számú Vezetői körlevél. egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról

5/2012. számú Vezetői körlevél. egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról 5/2012. számú Vezetői körlevél egyes pénzügyi szervezetek által igénybe vett szolgáltatókkal, kereskedési partnerekkel kapcsolatos elvárásokról A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Felügyelet) tevékenységének

Részletesebben

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete. az adatvédelemről. A rendelet célja. A rendelet hatálya Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 3/2000. (III.1.) Ök. rendelete az adatvédelemről Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról

Részletesebben

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd.

V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata. Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. V 114. A CIB Bank Zrt. Adatvédelmi és adatbiztonsági Szabályzata Data Protection and data security Policy of CIB Bank Ltd. Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 4 1.1. A szabályzat célja... 4 1.2. A Szabályzat

Részletesebben

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata

7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata 7/2014. sz. vezérigazgatói utasítás a Diákhitel Központ Zrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályzata A Diákhitel Központ Zrt. (a továbbiakban DK Zrt.) Felügyelőbizottságának 81/2012. (XI.21.) sz.

Részletesebben

Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez

Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez Útmutató ismertető közzétételének engedélyezéséhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 4 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1037/2013. számú ügyben Előadó: dr. Sárközy István Az eljárás megindulása A panaszos álláspontja szerint Debrecen, Hajó utca szervizútja közlekedési rendjének

Részletesebben