CÉGÉRTÉKELÉS ÉS MARKETING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CÉGÉRTÉKELÉS ÉS MARKETING"

Átírás

1 Varsányi Judit CÉGÉRTÉKELÉS ÉS MARKETING Megjelent a Marketing folyóirat 1991/5-6. számában. Napjainkban erősen felgyorsult Magyarországon a privatizáció folyamata, és ennek sikere nagyban hozzájárulhat hazánk gazdasági konszolidációjához. A privatizációt azonban a köztudat elsősorban vagyonértékelési, vevőközvetítési, cégeladási műveletek sorának tekinti, és kevés hangsúly esik arra, milyen ismeretek, elemzések szükségesek a reális cégérték meghatározásához, a privatizáció megalapozott, minden fenntartást kizáró lebonyolításához. A magyar állami vállalatok privatizációt célzó átalakulása - akár az Állami Vagyonügynökség kezdeményezésére, akár önálló indíttatásra - úgy kezdődik meg, hogy valamely külső szakértő cég részletesen felméri, majd értékeli a vállalat eszközvagyonát. Elvben ezt kellene követnie az üzletértékelésnek, majd a társasággá alakulásnak, s végül a privatizáció valamelyik változatának. A hazai gyakorlat A vállalatértékelés hazai gyakorlata azonban még a közelmúltban is többnyire kimerült abban, hogy a vállalat materiális javait sora vették valamilyen egységes értékelési elv alapján. Az értékelés lehetőségei közül indokolt esetben sem mindig került sor az újrabeszerzési, újraelőállítási érték meghatározására. A vállalatok többnyire egyenkénti eladási áron értékelték eszközeiket, ami tág teret nyitott a vállalati vagyon alulértékelésének, habár (az üzletmenet folytatásának esélye nélkül) gyakran valóban reális helyzetet tükrözött. Egy vállalkozás állóeszközeinek értéke azonban akár nagyságrendjében is másként alakulhat, ha azokat azért nem kell eladni, mert a piacra már régen bevezetett, korábban jól menő üzleti tevékenység - bizonyos erőfeszítésekkel bár - továbbra is folytatható. Az egyes állóeszközöket megvásárló vevők ugyanis külön-külön nem feltétlenül rendelkeznének ugyanezzel az előnyös induló pozícióval. Értékelési eljárások Egy vállalat értékelése során élesen meg kell különböztetni a vállalat saját vagyonának értékét (amit eszközértéknek, állagértéknek, dologi értéknek is nevezünk) a teljes vállalkozás üzleti értékétől. A cégértékelésnek a tőkés vállalati gyakorlatban bevált több eljárása ismeretes. Az állagértékelés két szélsőséges változata - a konkrét körülmények függvényében - a felszámolási érték, avagy az újraelőállítási érték meghatározása. Felszámolási (likvidációs) értéken olyan komplett vállalatok, üzleti egységek vagy egyes eszközök értékelhetők, melyek további gazdaságos üzemeltetésére bizonyíthatóan semmilyen körülmények között nincsen esély. Az újraelőállítási érték az induló vállalkozások pozíciójához viszonyítja a szóban forgó, értékelendő vállalkozást, és eszerint becsli fel a reményteli céget, üzleti egységet vagy termelő berendezést. Utóbbi értékkategóriában fontos szempont, hogy az úgynevezett materiális javak mellett a fontosabb immateriális javakat (szellemi tőkét, márkát, vagyoni értékű jogokat) is felbecsüljük. Az üzleti érték az említett két értéktípushoz képest más jellegű - látszólag azoktól független - kategória. Ennek meghatározása során a felszámolási vagy újrabeszerzési vagyonérték elemeket mint jövedelemtermelő képességet vesszük figyelembe, a cégértéket pedig az ezek feltételezhető legjobb hasznosítása esetén várható éves hozamok tőkésítésével határozzuk meg. 1

2 CÉGÉRTÉK TÍPUSOK Dologi érték Felszámolási érték Újraelõállítási érték Üzleti érték ÉRTÉKELÕ MÓDSZEREK Beruházási számítások Hozadékérték-számítás Középérték meghatározása Nyereség-eljárás Osztalékigényre alapozó számítás GOODWILL értékszámítás 1. ábra Cégérték-típusok és értékelő módszerek Az üzleti érték becslése elvben akkor válik indokolttá, ha a tevékenység folytatásának feltételei fennállnak. A gyakorlatban azonban - kontrollképpen - a felszámolási értékkel párhuzamosan is tanácsos elvégezni a nagyvonalú üzletértékelést. Az üzleti értéket meghatározhatjuk az ismert beruházási számítással, hozadékérték számítással, és/vagy középérték módszerrel. Rendelkezésre áll még a nyereségeljárás, az elvárt osztalékból kiinduló értékbecslés, végül a "goodwill"-jellegű cégérték meghatározása, ami a tőkés vállalatértékelési gyakorlatnak talán a leginkább elterjedt módszere egy vállalkozás versenypiaci feltételek között történő megmérettetésére. A megfelelő módszer megválasztásában nem dönthetünk szabadon: a vállalat piaci esélyei és a vezetés szándéka, a vezetés alkalmatlansága esetén pedig a vezetőváltáshoz fűződő remények döntik el a kérdést. A vagyonértékelésre, üzletértékelésre vállalkozó tanácsadó cégeket az élet rákényszeríti arra, hogy olyan eljárást válasszanak, ami a reális cégértéket legjobban közelíti. Az ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Rt. például a vagyonértékelési és üzletértékelési módszerek sajátos kombinációjával éri el azt, hogy becslése híven tükrözze a vállalkozások piacának értékítéletét. A cégértékelések megalapozottabb meghatározása érdekében az ECONOMIX Rt. vagyonértékelési tanácsadói saját átvilágítási gyorstechnikákat alkalmaznak. Arra törekszünk továbbá, hogy a cégértékelésben is hasznosítsuk a vállalati stratégiák és üzletpolitikák megformálásában szerzett évtizedes tapasztalatainkat. Elvek, szempontok Bármilyen jellegű cégértékelést alkalmazunk is, alapjában véve három út áll előttünk: a felszámolási érték, újraelőállítási érték vagy az üzletérték meghatározása. A gyakorlatban ezek összevetése elkerülhetetlen. A cégértékelési feladat kiterjedt bár, és bolyolult, elveiben azonban meglehetősen egyértelmű: meg kell vizsgálni, hogy a vállalat összes "megfogható" (materiális) és "eszmei" (immateriális) javainak mai 2

3 értékéhez képest mi módon lehet minél többet kihozni egy privatizációra váró cégből! A nemzetgazdasági cél és a munkavállalók érdeke itt ugyanis egybe esik: az állami vállalatot, mely versenyképtelen tevékenységi kört, termékszerkezetet, tengernyi adósságot, és gyakran alkalmatlan vezetést sörökölts, életképes és fejlődőképes magántulajdonná kell átalakítani, ahol a tulajdonosok egyértelmű hatékonysági követelménnyel (világosan megfogalmazható, számszerűsíthető osztalékigénnyel) lépnek fel a működtetőkkel szemben, és ahol a hatékonyság elmaradását a vezetés cseréje, kritikus esetben pedig a vállalat felszámolása követi. Időigény, információk A reális üzletértékelésnek, mint a sikeres privatizáció fontos előfeltételének, időigényét döntően az határozza meg, hogy a következőkben vázlatosan felsorolt feltételek megteremtéséhez milyen információs háttér és kivitelező kapacitás áll rendelkezésre. Az üzletértékeléshez a megalapozott dologi értékelés, és az átalakulás előtt álló vállalat menedzsmentjének gyors átvilágítása első közelítésben elegendő - feltéve, hogy abban helyt kap a felső vezetők szakismeretének, üzleti érzékének, kreativitásának és szemléletének (avagy szemléletváltási esélyeinek) minősítése. A további elemzésnek azonban a vállalat marketing képességeit is fel kell tárnia: a marketing tevékenység helyét, rangját a szervezetben, a vállalat marketing sösszkapacitásáts, különös tekintettel a marketing területen foglalkoztatott szakemberek piacismeretére, üzleti tehetségére, teherbírására, aktivitására, kapcsolataira. Ehhez adódik hozzá a vállalat partnerkapcsolatainak, piaci pozícióinak, márkáinak és egész szellemi kapacitásának értékbecslése. A szellemi kapacitás értékbecslése többváltozatú elemzést feltételez. Az állami vállalatok egy részénél ugyanis bőven találunk értelmetlen munkán tengődő, többre érdemes embereket, akik magas potenciális szellemi értéket hordoznak: célszerűbb foglalkoztatásuk erősen növelhetné a vállalati jövedelmet. A privatizálandó vállalat múltbeli siker-kudarc elemzései, melyek a stratégiai tervezés során hangsúlyos szerepet kapnak, nemcsak a vezetés színvonalának minősítéséhez, hanem a jövőbeni jövedelmezőségi esélyek előrevetítéséhez is nélkülözhetetlenek, s így az üzletértékelésnek fontos verbális bemenő "adatait" képezik. Sajátos esetek Ha a vállalat tevékenysége szerteágazó, nehéz dönteni a vagyon- és üzletértékelés elvi lehetőségei között. Ilyenkor célszerű üzleti egységenként elemezni a lehetőségeket és korlátokat: brainstormingot kell tartani az egyes üzleti egységek többirányú hasznosítására (pl. eladás, bérbeadás, profilváltás, átépítés, lebontás, vagy hagyományos hasznosítás, de színvonalasabb marketing eszközökkel, stb.). Az érintett vállalat átalakulása után a részvényesek szolíd osztaléki elvárásokkal lépnek fel, és még egy magasnak igazán nem mondható, 10 % körüli osztalékot ígérő jövedelmezőségi prognózis alátámasztása is komoly fejtörést okozhat a vezetésnek. Ehhez legalábbis tevékenység-szintű, megbízható jövedelmezőségi statisztikákra, múltelemzésekre, valamint a konkurencia fejlődését figyelő jelzőrendszerre lenne szükség. A majdani részvényesek osztalékigényét a földrajzi régió és a szakmastruktúra hasonló cégeinek elvárásaihoz igazítva kell meghatározni, ami a majdani társaság alaptőkéjének és nyereségének többváltozatú egybevetését követeli meg. A többváltozatú osztalék-prognózis feltételezi, hogy minden egyes változatnál az egymásnak megfelelő vagyonérték/üzletérték elemeket vessük egybe. Ebből a számításból súlyos hiba lenne kihagyni a hagyományok, közismertség, szakmakultúra eszmei tőkeértékét, jövedelmezőséget növelő hatását. 3

4 Azokban a gyakori esetekben, amikor egy vállalat nem végez tevékenységenkénti jövedelmezőségi elemzéseket, több évre visszamenőleg kell részletes gyűjtést és elemzést végezni a kulcstevékenységek hasznosságáról. A mérlegszintű elemzés ugyanis csupán a következményeket tükrözi, és így bármilyen értékes, nem ad útmutatást arról, hogy a tevékenységi kör milyen jellegű és mértékű változásai hogyan hatnának a szóban forgó cég nyereségességére. A marketing szakterület szerepe A marketing szakterület igazi súlya, sőt: vízválasztó szerepe annak eldöntése, hogy az értékbecslő szakértők milyen cégértékelési elvet és módszert alkalmazzanak, és milyen információkra építkezzenek. Fontos tehát, hogy a marketing szakemberek már a vagyonértékelés kezdetén szóhoz jussanak, előzetes információkkal és elemzésekkel támogassák a vagyonértékelők munkáját. Az egyes cégértékelési részfeladatokhoz is különféle, jellegzetes marketing teendők kapcsolódnak. A felszámolási érték meghatározása során - bár furcsán hangzik - a marketing szakemberek alapvető feladata a helyzet fennállásának bizonyítása. A vagyonértékelésre vállalkozó külső szakértő ugyanis alaposan ismeri a saját szakterületét, de a vállalat jövője dolgában kizárólag a vállalatvezetés megítélésére támaszkodhat. A vállalatvezetés viszont - tegyük fel - jóhiszeműen úgy ítéli meg, hogy a vállalat tevékenysége nem folytatható gazdaságosan, tehát az eszközök és más vagyoni javak egyenkénti eladhatóságának vizsgálatára ad megbízást. S ha később mégis kiderül, hogy az alacsony áron privatizált társasági vagyon a korábbi tevékenység folytatását szolgálja, mégpedig jövedelmezően, akkor jogosan merülhet fel a cég "elkótyavetyélésének" gyanúja. A marketing terület feladata ez esetben abban összpontosul, hogy nagy biztonsággal kizárjon minden olyan lehetőséget, ami még megmenthetné a vállalat hagyományos tevékenységét, annak piacát. Ennek a negatív kicsengésű feladatnak nagyonis pozitív hozzáállásban kell megfelelni: sorra kell venni mindazokat a piaci, üzletpolitikai, strukturális, szervezési, vezetési és emberi tényezőket, melyek változást hozhatnának a vállalat életében, végig kell gondolni a pozitív változások valamennyi feltételét, majd alaposan indokolni kell, hogy melyik lehetséges megoldási út miért nem követhető. Ha az üzleti tevékenység eredményes folyatásának valamelyik lehetősége mégis követhetőnek bizonyulna, akkor a vagyonelemek újraelőállítási értékének meghatározása lesz a vállalatértékelés alapja. Ekkor ugyanis az újonnan alakult társaság azokkal a cégekkel kerül versenybe, melyeknek új forrásból kellett beszereznie a hasonló célú és jellegű berendezéseket, s mindezen túl az új társaságnak semmit nem kell befektetnie az indításhoz szükséges piackutatásba, piacformálásba. Az újraelőállítási érték meghatározása során így temérdek marketing jellegű feladat adódik. A többi között fel kell mérni a termelőeszközök piacának kínálatát és aktuális árait, valamint más beszerzési feltételeit. Meg kell vizsgálni, hogy a termelőeszközök szállítóinak versenyében - a társaság későbbi üzletmenete szempontjából - mely cégek milyen előnyöket kínálnának, azaz melyek a legjobb, és melyek az átlagos kínálati feltételek. A marketing szakemberek igazi "terepe" azonban az üzleti érték meghatározásában nyílik meg, mely a mai profil változatlan folytatásának feltételéhez kötődik, illetőleg olyan szerkezetváltáshoz, aminek jövőbeni jövedelmezősége a menedzsment szakmai és üzleti ismeretei szerint jól prognosztálható. Annak eldöntéséhez, hogy milyen céltevékenység keretében lehet reálisan értékelni egy vállalat meglévő vagyontárgyait, hatalmas piacismerettel kell rendelkezni, és végig kell gondolni a leendő vállalkozás tevékenységi körének összes reális lehetőségét. Mivel pedig a termelő vagyon nagyrészt meghatározott technológiai körökhöz, s ezeken keresztül adott termékkörökhöz kötődik, csakis a termék/piac lehetőségek széleskörű felmérése adhat választ arra, milyen keretek között folytatható az adott tevékenység. 4

5 Ez az elemzés egyben akár a cégérték nagyságrendjét eldöntő kérdésre is válaszol: arra, hogy a két szélsőség közül a "darabonkénti végkiárusítás" legyen-e a vállalat sorsa, avagy a tevékenységek folytatása - felfrissítve, és természetesen a reális vagyonértékre alapozott, komoly vagyonarányos jövedelmezőségi igények mellett. Az üzletmenet változatlan folytatása, vagy kisebb szerkezetváltások esetében a jövőbeni jövedelmezőség becslése minimálisan a következő teendőket feltételezi: a mûködési kör finom szegmentálását, jól elkülönülõ profilokra az elkülönített profilok pontos üzemgazdasági adatait, különös tekintettel az arányos költségszerkezetre, és a költséghordozók ABC megoszlására az elkülönített profilok piacának méretét, stabilitását, növekedési esélyeit beruházással és anélkül, marketinggel és anélkül, különös tekintettel az alaptevékenységek és fontosabb kiegészítõ tevékenységek egyes környezeti feltételeinek nagyobb regionális változásaira az egymást követõ üzleti évek jövedelmezõségi helyzete közötti "váltás" okainak alaposabb elemzését a vállalati méret célszerûségének felülvizsgálatát a piaci vonzáskörzet ellátottsága, új cégek megjelenése és más piaci szempontok alapján az üzletegységek (mûhelyek, stb.) telepítettségének, helyének, méretének és beépítettségének ésszerûségi vizsgálatát a hazai piac igényszerkezetét, igényalakulási prognózisait, különös tekintettel a minõségfejlesztést, szerkezetváltást követelõ piaci szegmensekre a külpiacok igényszerkezetének elemzését, és a minõséghez, választékhoz köthetõ külpiaci igényprognózisokat az egyes kulcstevékenységek elkülönített minõsítését az elérhetõ árak, költségek, jövedelmezõség, valamint fejlõdési perspektívák szempontjából, s végül: mindezek alapján a tevékenységi szerkezet kívánatos arányainak, és össz-jövedelmezõségének többéves, többváltozatú prognózisát. A dologi vagyonértékelés csupán a legelemibb alapokat szolgáltatja ahhoz, hogy felbecsülhessük, minimálisan mennyiért lehetne áruba bocsátani a céget, ha... És itt a hangsúly az utolsó szócskán van: ha a cég piaci helyzete nem javítható, belső tartalékai nincsenek, vezetői gárdája jó eséllyel ki nem 5

6 cserélhető, de az általa folytatott termelő vagy szolgáltató tevékenység fontos a közellátás, foglalkoztatás és más fontos közösségi feladatok ellátása szempontjából. Egyszóval: ha az alaptevékenység megtartása indokolt, a cég vagyonértéke és üzleti értéke nagyjából egybe esik - feltéve, hogy a vagyonértéket már eleve ilyen feltételezéssel határozták meg. Az üzleti érték meghatározása során viszont nyereségnövelési esélyként az olyan eszmei értékeket is számításba kell venni, mint pl. a vezetés és a munkatársak szakértelmét, a cég gyártási és kereskedelmi hagyományait, a márkák, védjegyek értéknövelő, piaci helyzeterősítő hatását, vagy a cég partnerkapcsolatait. A cég üzleti értékének egy jól menő és jó esélyű vállalkozás esetében magasan meg kell haladnia a dologi vagyonértéket, de az eszmei értékkel megnövelt, úgynevezett tőkeértéket is. Az üzleti értéket minden esetben alapos piaci helyzetelemzés, és az üzletpolitika felülvizsgálata alapján kell meghatározni. A vagyonátmentés, elkótyavetyélés vádjának elkerüléséhez mind a megbízó vállalatnak, mind az üzletértékelésre vállalkozó tanácsadó cégnek érdeke, hogy vagy a sikeres jövőbeni üzletvitelnek megfelelően, magas hasznosítási értéken becsülje fel a vállalat vagyonát (és így annak eladási árát), vagy - ha erre semmi esély - bizonyító erővel érzékeltesse, hogy a szóban forgó vagyon hasznot nem hajtó, elfekvő érték, ami legjobb esetben használt berendezésként, csökkentett áron értékesíthető, legrosszabb esetben pedig még tetemes költségeket, esetleg jogi nehézségeket is támaszt az elfekvő vagyontárgyak selejtezése, lebontása, elszállítása, és hulladékként történő elhelyezése. Megfontolások A vagyonérték csak látszatra független az üzleti értéktől, hiszen az, hogy az egyes vagyonelemeket - két szélsőségként - újrabeszerzési vagy likvidációs értéken vesszük-e számításba, erősen annak függvénye, hogy folytatható-e sikeresen az alaptevékenység, avagy lebontásra szánt üzemeket kell eladni mélyen leértékelt áron. Relatíve túl alacsony üzletérték esetén alaposan vizsgálni kell a cég környezeti helyzetét, eddigi üzletpolitikáját, marketing kultúráját és aktivitását, majd fel kell becsülni, hogy ezek gyökeres megváltoztatása, valamint radikális vezetőcsere esetén - legrosszabb és legjobb esetben - hogyan alakulhat a privatizálandó vállalat jövőbeni jövedelmezősége. Amennyiben a vagyonérték és üzletérték között túl nagy a különbség, akkor kap különösen nagy hangsúlyt az a kérdés, hogy helyes elveken történt-e meg a vagyon értékelése, és hogy a jelenlegi menedzsment alkalmas-e a jövőbeni sikeres üzletvitelre. A cégértéket megalapozó átvilágításnak ki kell emelnie az érintett cég erős és gyenge pontjait, mégpedig nem sösszefoglalóans, hanem kulcsterületekre, és fontosabb vállalati funkciókra kiélezve. A kulcsterületek között lehetőleg szerepeljenek mind a létező, mind a lehetséges tevékenységek, szolgáltatások, üzleti egységek, a kulcsfunkciók minősítése pedig olyan jellemzőket foglaljon magában, mint pl. a műszaki felszereltséget és hozzáértést, marketing színvonalat és kultúrát (piaci információs rendszert, reklámtevékenységet, piaci aktivitást, diverzifikáció fokát), ár- és üzletpolitikát, gazdasági és pénzügyi nyilvántartásokat, elemzéseket és döntéseket, emberi motivációkat és környezeti kapcsolatokat (partnerekkel, bankokkal, gazdaságirányítási és egyéb szervekkel). Az átvilágításnak nemcsak a kórképre, hanem a gyógyíthatóságra is utalnia kell. Az átalakulás akkor lesz sikeres, ha a felfedett gyenge pontok megerősítésére, és az erősségek tudatosabb, jobb kihasználására egyértelműen utaló diagnózis alapozza meg az üzletértékeléshez készült nyereségprognózisokat, és így a privatizálásra kerülő vállalat reális, támadhatatlan értékét. Az üzletérték becslése akkor lesz elfogadható, ha az elkövetkező évek nyereségprognózisa szélesebb piacismereten, piackutatáson, és a tevékenységi kör alakításának ötletgazdag, de a valóság talaján álló változatos elképzelésein, ezek piaci kilátásain alapul. 6

7 A vállalati marketing kultúrának az elmondottak alapján kettős szerepe van a privatizációban. Egyrészről a marketing szakemberek felkészültsége, informáltsága segít felmérni a vállalat jövőbeni piaci, üzleti lehetőségeit, és így a cég reális értékét. Másrészről, a magas marketing kultúra hozzásegítheti az átalakulás utáni céget jövedelmezőségi reményeinek valóra váltásához. Források 1) Bartók Nagy András: A vállalkozás, az aktívák és passzívák értékelése. Amit a vagyonértékelésről tudni kell... Profit Plusz 1. Produktorg, ) Liszkai Imre-Gombos Imre: Vállalatértékelési tanulmányok. ECONOMIX, Budapest, ) Tompa Miklós: Vállalatértékelés. Mit ér a cégér? - Heti Világgazdaság, 991. augusztus 31. 4) Varsányi Judit: Vállalatdiagnosztikai, stratégiai tanulmányok. ECONOMIX, Budapest,

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Előadássorozat vállalkozóknak

Előadássorozat vállalkozóknak Előadássorozat vállalkozóknak Makay Mátyás Patmos Kft. makaym@t-online.hu 2. Előadás A növekedés problémái A kisvállalkozások nagyon különböznek de mégis ugyanolyanok Különböző karakterű tulajdonosok,

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás)

Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) 3-6. Vállalati pénzügyek II. Vállalatértékelés/Értékteremtés és értékrombolás(folytatás) Pénzügyek Tanszék Deliné Pálinkó Éva palinko@finance.bme.hu BME GTK Pénzügyek Tanszék, Pálinkó Éva 1 Bevezetés A

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com

Gazdaságosság, hatékonyság. Katona Ferenc franzkatona@gmail.com franzkatona@gmail.com A különböző gazdasági egységek rendeltetésük szerinti feladataik végrehajtása érdekében a rendelkezésre álló erőforrások felhasználásával kifejtett céltudatos tevékenysége a gazdálkodás.

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉMIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET VÁLLALKOZÁSTAN Entrepreneurial studies Tantárgyi tájékoztató Érvényes a 2003/2004. tanévtől Előadó:

Részletesebben

Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései.

Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései. Az értékelési tevékenységekkel kapcsolatos igazságügyi szakértői tevékenységek megfelelőségi kérdései. Javaslat a vagyonelemek értékelésével összefüggő tevékenységek egységes szerkezetű, koherens jogi

Részletesebben

Piackutatás versenytárs elemzés

Piackutatás versenytárs elemzés Piackutatás versenytárs elemzés 2015 TÁJÉKOZTATÓ Jelen szigorúan bizalmas piackutatást / versenytárs elemzést (a továbbiakban mellékleteivel és kiegészítéseivel együtt Elemzés ) az Elemző (a továbbiakban

Részletesebben

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban)

Részletesebben

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./

Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Mátészalka Város Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése /ÁROP-1.A.2/A-2008-0084. sz./ Kivonat a Corporate Values Szervezetfejlesztési és Vezetési Tanácsadó Kft. Stratégiai műhelymunkáról szóló visszajelző

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Hatékonyságnövelő program

Hatékonyságnövelő program Hatékonyságnövelő program LARSKOL Tanácsadók 1165 BUDAPEST, FARKASFA U. 21. +3620 931 7979 +3620 329 2651 email: info@larskol.hu web: www.larskol.hu Hatékonyságnövelés - költségcsökkentés A gazdasági környezet

Részletesebben

Összeállította: Sallai András. Minőség

Összeállította: Sallai András. Minőség Összeállította: Sallai András Minőség MINŐSÉG (QUALITY) Az egység azon jellemzőinek összessége, amelyek befolyásolják képességét, hogy meghatározott és elvárt igényeket kielégítsen. Célok a vevő elvárásainak

Részletesebben

Környezetelemzés módszerei

Környezetelemzés módszerei MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Környezetelemzés módszerei Dr. Musinszki Zoltán A vállalkozás és környezete Közgazdasági

Részletesebben

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26.

Gazdasági alapok Vállalkozási formák október 26. Gazdasági alapok Vállalkozási formák 2016. október 26. Globalizáció Globalizáció alatt a különböző társadalmi rendszerek (például a gazdaság, a politika, a kultúra, a kereskedelem és a kommunikáció) nemzetközi

Részletesebben

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása

A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása A banki projekthitel-portfóliók kitisztítása dr. Kandrács Csaba Hitelezés 2015. Sofitel Hotel, Budapest, 2015. május 7. A vállalati hitelállomány javulást mutat, de továbbra is lassú a portfoliótisztulás

Részletesebben

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében.

I. A Pályázó vállalkozás tulajdonosainak vizsgálata az államháztartáshoz kapcsolódás tekintetében. A pályázó vállalkozás minősítése a kis-és középvállalkozás kedvezményezett helyzetének megállapításához a Bizottság 800/2008/EK rendelete (2008.08.06) valamint a KKV meghatározásáról szóló 2003/361/EK

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Innováció és stratégia. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Innováció és stratégia Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripar kormányzati stratégiája KÖZPONTI PROBLÉMA: GYENGE VERSENYKÉPESSÉG, GYENGE JÖVEDELEMTERMELŐ KÉPESSÉG

Részletesebben

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel

ERP projektek gazdasági. esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel ERP projektek gazdasági gi értékelése: rtékelése: esettanulmány ny egy mobil kiegészítés értékelésérőlrtékel Rózsa TündeT egyetemi tanárseg rsegéd Debreceni Egyetem AMTC AVK GAIT Kutatásom Gazdaságossági

Részletesebben

Az Alcatel a vásárlók számára is előnyös megoldásokra összpontosít

Az Alcatel a vásárlók számára is előnyös megoldásokra összpontosít A MARKETING TERÜLETEI Az Alcatel a vásárlók számára is előnyös megoldásokra összpontosít Az Alcatel multinacionális nagyvállalat hálózati kommunikációs rendszerek, tartalomszolgáltatási megoldások fejlesztője.

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ

ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Varsányi Judit: ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Megjelent a Marketing folyóirat 1990/2. számában A cikk szerzője a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Technológusként és fejlesztő mérnökként

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17

TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ 15 ELŐSZÓ 17 A könyv által tárgyalt témakörök 17 Kinek van szüksége információra? 18 A megcélzott olvasóközönség 18 A szervezett információs rendszer szükségessége

Részletesebben

M OL-csoport Beszállítói Fórum

M OL-csoport Beszállítói Fórum M OL-csoport Beszállítói Fórum 2003. március 27. BESZÁLLÍTÓI FÓRUM 2003. március 27. MOL-csoport Beszállítói Politikája Beszállítók értékelése 1. SZAKMAI SZEKCIÓ Beruházás, karbantartás, indirekt és Jónásné

Részletesebben

Üzleti jelentés 2009.

Üzleti jelentés 2009. Adószám: 13039848-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Sztmár-Bereg Megyei Cégjegyzék szám: 15-09-068364 4400 Nyíregyháza, Gomba út 1 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási időszak: 2009. január 01. - 2009.

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ?

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS Nagyné Miske Margit ügyvezető igazgató NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft. RÖVID TARTALOM 1. Néhány mondat a NATURTEX

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Vállalatértékelés példák

Vállalatértékelés példák Vállalatértékelés példák Részvényértékelés reálopcióval Egy vállalat eszközeinek várható értéke jelenleg 1000 mft. Ennek a relatív szóródása 40%. Rövid lejáratú hitel összege 10 mft, kamata 10%, lejárata

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A vállalatok és a minőségbiztosítás

A vállalatok és a minőségbiztosítás 4. A vállalatok és a minőségbiztosítás 4.1 Minőségbiztosítás piaci ösztönzői A vállalatok piaci helyzete nagyon különböző. A minőségbiztosítás bevezetésére vonatkozó kényszereket és ösztönzőket ez a piaci

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás

A befektetőbarát önkormányzat. 2011 szeptember 23. Lunk Tamás A befektetőbarát önkormányzat 2011 szeptember 23. Lunk Tamás Témakörök A befektetésösztönzési stratégia A stratégiakészítés folyamata és tartalma Beavatkozások, kulcsprojektek Gyakorlati teendők a befektetők

Részletesebben

2015-2018. Község Önkormányzata

2015-2018. Község Önkormányzata Ikt.szám:../2015 BELSŐ ELLENŐRZÉSI STRATÉGIAI TERV 2015-2018. Község Önkormányzata A belső ellenőrzési feladat végrehajtására különböző szintű előírások vonatkoznak. Törvényi szinten az Államháztartási

Részletesebben

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei I. A dokumentum célja és alkalmazási területe A Kockázatkezelési Irányelvek az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1068 Budapest,

Részletesebben

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál

Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Az eredmény a kereskedelmi vállalkozásoknál Hozam: az adott időszak alatt értékesített áruk számlázott nettó ellenértéke (értékesítés nettó árbevétele) Ráfordítás: az értékesítés érdekében felmerült közvetlen

Részletesebben

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai

1. ábra Termelő vállalat logisztikai rendszerének kapcsolatai Elosztó raktár Bank Logisztikai vállalat VÁM Adó, Tbj Felhasználók Vállalat Vállalati m enedzsm ent (Logisztikai menedzsment Tulajdonosok Pénzügyszámvitel Termelési rendszer (Term elés tervezés és irányítás)

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában

Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában Rendeltetésszerű joggyakorlás a részekre bontás tilalma vonatkozásában A Közbeszerzési Hatóság Útmutatója alapján, az egységes jogalkalmazás elősegítésére Szerző: dr. Garancsy Georgina jogász, hivatalos

Részletesebben

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella

3. A logisztikai szemlélet jellemzői. Készítette: Juhász Ildikó Gabriella 3. A logisztikai szemlélet jellemzői 1 A logisztika új menedzsment szemléletet jelent a gazdaságban. Kialakulásának oka: élesedő versenyhelyzet a piacon A termék minőség mellett a kapcsolódó szolgáltatás

Részletesebben

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I.

PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. OTP Kockázati Tőke Alap I. OTP Kockázati Tőke Alap I. BEFEKTETÉSI ELŐMINŐSÍTŐ ADATLAP I. A társaság adatai: 1. Alapadatok Teljes név: Székhely: Iparág: A fő tevékenység és TEÁOR kódja: Alapítás dátuma: Kapcsolattartó személy neve:

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is.

Ha nem akarsz változni. választhatod a kihalást is. Ha nem akarsz változni választhatod a kihalást is. Amiért a vállalkozások coach-csal a fedélzeten többre jutnak és növekednek Mit hoz a konyhára, ha egy üzleti (Action) coach érkezik a fedélzetre? Teljesítménynövelő

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Versenyképesség és egészségnyereség

Versenyképesség és egészségnyereség Versenyképesség és egészségnyereség A munkahelyi egészségfejlesztés értéknövelő alternatív megoldásai HR-megoldások a XXI. században - fókuszban a közszféra és a magánszféra nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

Átalakuló energiapiac

Átalakuló energiapiac Energiapolitikánk főbb alapvetései ügyvezető GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Átalakuló energiapiac Napi Gazdaság Konferencia Budapest, December 1. Az előadásban érintett témák 1., Kell-e új energiapolitika?

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

A gazdálkodás és részei

A gazdálkodás és részei A gazdálkodás és részei A gazdálkodás a szükségletek kielégítésének a folyamata, amely az erőforrások céltudatos felhasználására irányul. céltudatos tervszerű tudatos szükségletre, igényre összpontosít

Részletesebben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben

Magyar Könyvvizsgálói Kamara. XX. Országos Könyvvizsgálói Konferencia. Kihívások az elkövetkező 5 évben Kihívások az elkövetkező 5 évben (hogyan kell módosítani a könyvvizsgálati módszertant a várható új IFRS-ek követelményeinek figyelembevételével) Új IFRS standardok - Összefoglaló Standard Mikortól hatályos?

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Selejtezés. Kedves Partnereink!

Selejtezés. Kedves Partnereink! Selejtezés Kedves Partnereink! A vállalkozásnál selejtezni ritkább esetben az immateriális javakat, gyakrabban a tárgyi eszközöket és a készletet kell. A selejtezés értelemszerűen nem jelent fizikai megsemmisítést

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra)

III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) VÁLLALATI PÉNZÜGYEK III. A RÉSZVÉNYEK ÉRTÉKELÉSE (4 óra) Összeállította: Naár János okl. üzemgazdász, okl. közgazdász-tanár Részvény: olyan lejárat nélküli értékpapír, amely a társasági tagnak: 1) az alaptőke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére Kétpó Községi Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terve ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. augusztus 9-i ülésére

Részletesebben

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013.

SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK 2013. Sorsz. Témakör megnevezése Tanszéki konzulens neve 1. Egy új vállalkozás számviteli információs rendszerének kialakítása., 2. Egy vállalkozás átalakulásának

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége

Működési szabvány MPTSZ Minősített Pénzügyi Tervezők Magyarországi Szövetsége MPTSZ NONPROFIT KFT. HAQFP Hungarian Association of Qualified Financial Planners Nonprofit Ltd. Sas utca 9. II/5., Budapest H-1051, Hungary P: (+36)30944426 e-mail: info@mptsz.org www.mptsz.org Működési

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020.

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020. Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Az Indecs rendszer. Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben

Az Indecs rendszer. Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben Késmárki Szoftverfejlesztő Kft Budapest, Cházár András utca 18. Tel.: +36 (1) 794-9199 Mobil: +36 (20) 319-0612 Web: www.kesmarki.com Az Indecs rendszer Kockázat- és követeléskezelés nagyvállalati környezetben

Részletesebben

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik.

Activity Plan. A javaslat nem teljes körű: csupán a konzultáción, a cégvezető elmondása alapján szerzett információkon alapszik. Activity Plan A program fő pillérét a cégvezetővel folytatott szakértői konzultáció adja, melynek tartalma minden esetben cégspecifikus és személyre szabott. A Human Map szakértői számára a programban

Részletesebben

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok

HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok HR Business Partner kutatás 3. szekció: Az Ulrich modell értékajánlata és hazai megvalósítási gyakorlatok Széni Zoltán - EY (Ernst & Young), Europe, Middle East, India and Africa (EMEIA) HR Igazgató Farkas

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Belső Ellenőrzési Alapszabály

Belső Ellenőrzési Alapszabály Belső Ellenőrzési Alapszabály Az Ecomore Befektetési és Tanácsadó Kft. ügyvezetőjének utasítása a belső ellenőrzési rendszer szabályozásáról Az Ecomore Kft ellenőrzési funkciói a belső ellenőrzési rendszer

Részletesebben

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA

2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA 40 2. MELLÉKLET KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MEGHATÁROZÁSA Kis- és középvállalkozás fogalma (részletesen lásd általános csoportmentességi rendelet I. melléklet) A vállalkozástípus meghatározása az alkalmazotti

Részletesebben

SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG. Gazdálkodói szakértelem

SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG. Gazdálkodói szakértelem SZAKTUDÁS MENEDZSMENT CSOMAG Gazdálkodói szakértelem 1 Kezdjük a vállalkozással... emberi, technikai és pénzügyi erőforrások olyan együttesét, kombinációját jelenti, amelyek egymással koordináltan és kölcsönhatásban

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE

SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE KISVÁLLALKOZ LLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSI SI FELADATAINAK SZERVEZÉSE SE INNONET Innovációs és Technológiai Központ, Győr 2007. május 08. Előadó: Hajdu Elemér cégvezető tanácsadó Hajdu & Társai Tanácsadó és

Részletesebben

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL

BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL BÉRLETI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁS A SZOMBATHELY, HOLLÁN E. 7. FSZ. 4. ALATTI MŰHELY HELYISÉGRŐL SZOVA ZRT. Műszaki Osztály 9700 Szombathely, Welther K. u. 4. Nyilvántartó szerv: Vas Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Részletesebben

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése

Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése Az InfoPark Alapítvány 2008 évi közhasznúsági jelentése 2009. május 25. 1. Számviteli beszámoló 1.1. Mérleg adatok E Ftban Tételszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév a b c d 1 A. Befektetett eszközök

Részletesebben

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4.

STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP B-10/2/KONV PROJEKT KERETÉN BELÜL. Projekt koordinációs értekezlet október 4. STRATÉGIA ALKOTÁS A TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 PROJEKT KERETÉN BELÜL Projekt koordinációs értekezlet 2011. október 4. A stratégia készítés - szerződéses kötelezettség A Pályázónak a kiemelt kutatási

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség.

Tárgyszavak: többcsatornás értékesítés; marketing-mix; vásárlói elégedettség. A MARKETING TERÜLETEI Többcsatornás értékesítés Németországban A német vállalatok 40%-a négy vagy ennél is több értékesítési csatornát használ. A hagyományos értékesítési csatornák mellett a (helyhez kötött)

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május

Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 1 Hírlevél - 2007/3. szám, Május Hírlevél - 2007/3. szám, Május 2 MI KELL AHHOZ, HOGY BEFEKTETŐT TALÁLJUNK VÁLLALKOZÁSUNKHOZ? Induló vagy korai, növekedési szakaszban lévő

Részletesebben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben

Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben A MARKETING ESZKÖZEI Elvárások és követelmények az e-piacterekkel szemben Az e-piacok úgy nőnek, mint eső után a gomba, habár időközben a kezdeti lelkesedés alábbhagyott és józanságba ment át. A Cell Consulting

Részletesebben