Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kérdés. Válasz. Kérdés. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? Válasz"

Átírás

1 Az előre nem látható és nem tervezhető, de az év folyamán felmerülő beszerzési szükségleteket az ajánlatkérőnek hogyan kell figyelembe vennie az egybeszámítás szempontjából? Az adott évben (tizenkét hónapban) felmerülő, még beszerzendő tárgyakra melyeket az ajánlatkérő nem vett, vagy nem tudott figyelembe venni az egybeszámított érték szerint irányadó eljárásrendben kell a közbeszerzési eljárást lefolytatni, függetlenül attól, hogy annak értéke eléri-e az adott közbeszerzési értékhatárt. A Kbt ának (4) bekezdése értelmében ugyanis abban az esetben, ha a becsült érték kiszámításakor a Kbt ának (2) bekezdésben foglaltakat nem vették figyelembe, a Kbt. adott fejezete szerinti közbeszerzésnek a költségvetési évben vagy tizenkét hónapban még beszerzendő tárgyaira azok értékétől függetlenül csak a Kbt.-nek adott fejezete szerinti közbeszerzési eljárás alapján lehet szerződést kötni. Amennyiben az ajánlatkérő egy költségvetési évben, illetőleg tizenkét hónap alatt megkezdte egyes közbeszerzési tárgyak beszerzését (úgy, hogy a becsült érték kiszámításakor a Kbt ának (2) bekezdésében foglaltakat nem vette figyelembe, vagy adott esetben önhibáján kívül nem tudta figyelembe venni), az adott költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt még megvalósítandó beszerzései vonatkozásában figyelemmel kell lennie arra, hogy a már beszerzett, illetőleg a még beszerezni kívánt közbeszerzési tárgyak együttes értéke eléri-e, vagy meghaladja-e az egyszerű, a nemzeti, illetőleg a közösségi közbeszerzési értékhatárt. Amennyiben ugyanis ezen értékhatárok valamelyikét a már beszerzett, és az éppen megvalósítani kívánt beszerzés együttes értéke eléri vagy meghaladja, a Kbt ának (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő köteles az éppen megvalósítani kívánt beszerzése, illetőleg az ezt követő, adott éven vagy tizenkét hónapon belül megvalósítani kívánt további beszerzései vonatkozásában azok értékétől függetlenül a Kbt. azon része, illetőleg fejezete szerinti közbeszerzési eljárást lefolytatni, amely értékhatárát az ilyen beszerzések együttes becsült értéke eléri vagy meghaladja. A Kbt a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egybeszámítási feltétel, hogy a beszerzésekre egy költségvetési évben kerüljön sor; kikerül tehát a Kbt a (2) bekezdésének a) pontjából a tizenkét hónapos vagylagos feltétel. A különböző típusú élelmiszerek beszerzését egybe kell-e számítani? E téma kapcsán jellemzően a Kbt a (2) bekezdésének b) pontjában foglalt feltétel vet fel kérdéseket.

2 Az élelmiszer beszerzések tekintetében kétségkívül teljesül azon egybeszámítási kritérium, miszerint ezek rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg [Kbt. 40. (2) bekezdés c) pont], azonban a Kbt a (2) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel megítélésére általános szabály nem adható. Ennek vizsgálata mint ahogy a Kbt a (2) bekezdésének a) pontja szerinti feltételé is az ajánlatkérő feladata. A 40. -a (2) bekezdésének b) pontja azt a feltételt támasztja az egybeszámítandó beszerzésekkel kapcsolatban, hogy azok beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni. Hangsúlyozni kell, hogy ez elvi lehetőség; azaz abban a kérdésben kell állást foglalni, hogy van-e reális esély az egybeszámítandó beszerzések egy ajánlattevővel, egy szerződés keretében történő teljesítésére. Meg kell jegyezni továbbá, hogy e feltétel teljesülése természetesen nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérők kötelesek lennének adott esetben az összes élelmiszer-beszerzés teljesítésére képes egyetlen ajánlattevővel szerződni, különös tekintettel arra is, hogy nem jelenti a közbeszerzési törvény megkerülését, ha az egybeszámítandó beszerzésekre több eljárás keretében kerül sor [Kbt. 40. (3) bekezdés]. Másfelől az egybeszámítandó beszerzések körének meghatározása nyilvánvalóan nem irányulhat a Kbt. megkerülésére. Azaz hangsúlyozottan az ajánlatkérő feladata, hogy piacfelmérés keretében tájékozódjon abban a kérdésben, hogy a beszerzéssel érintett piacon milyen jellegű az ajánlattevők összetétele. Előzőek alapján kiemeljük, hogy a Kbt a (2) bekezdésének b) pontja szerinti egybeszámítási kritérium fennállása tekintetében minden esetben a potenciális ajánlattevői kör és a beszerzéssel érintett piac sajátosságainak ismeretében adható megalapozott válasz. Az egybeszámítási szabályokat tilos a Kbt. megkerülésének céljával alkalmazni [Kbt. 40. (1) bekezdés]. Az állásfoglalásban hivatkozott Kbt a (2) bekezdésének b) pontja szerinti feltétel, mely előírja az egybeszámítás alkalmazásához, hogy a beszerzésre egy ajánlattevővel lehessen szerződést kötni, hatályát veszti, és helyébe a következő rendelkezés lép: b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Előzőek alapján a Kbt a (2) bekezdésének c) pontjára hivatkozás nem megfelelő. Hogyan kell kezelni a Kbt a (2) bekezdésének a) pontjában foglalt egybeszámítási szempontot; vagyis az egy költségvetési évben, vagy tizenkét hónap alatt megvalósuló beszerzések szempontját?

3 A Kbt a (2) bekezdésének a) pontja értelmében az ajánlatkérőnek mindazon azonos típusú beszerzéseinek értékét kell egybeszámítania, amelyek túl azon, hogy azok tekintetében a Kbt a (2) bekezdésének b) és c) pontjában foglaltak is fennállnak beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt (37. (1) bekezdése) kerül sor (a 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével). Az egybeszámítási feltételek együttes fennállását főszabály szerint azon beszerzések vonatkozásában kell megvizsgálni, amelyek beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor. E főszabály alól két kivétel van: - A Kbt ának (1) bekezdése szerinti beszerzések. A több év alatt megvalósuló építési beruházások esetén ugyanis a teljes beruházásért járó ellenszolgáltatást kell a becsült érték számításakor figyelembe venni. - A Kbt ának (1) bekezdése szerinti beszerzések. Tekintettel arra, hogy nem lehetséges minden beszerzés esetén a beszerzések sajátos jellege folytán pontosan meghatározni annak becsült értékét, a Kbt ai a becsült érték meghatározása vonatkozásában különböző vélelmeket állítanak fel. Ilyen vélelmet állít fel a Kbt ának (1) bekezdése is a rendszeresen, illetőleg időszakonként visszatérően kötött árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződések vonatkozásában. E beszerzések esetében a becsült érték kiszámítása az előző költségvetési év vagy tizenkét hónap során kötött azonos vagy hasonló tárgyú szerződés, illetőleg szerződések szerinti ellenszolgáltatás alapul vételével, és ezen összegnek a következő tizenkét hónap alatt várható mennyiségi és értékbeli változással történő módosításával kerülhet megállapításra; vagy az első teljesítést követő, a következő tizenkét hónap alatti vagy a tizenkét hónapnál hosszabb időre kötött szerződés, illetőleg szerződések időtartama alatti ellenszolgáltatást kell becsült értéknek tekinteni. A Kbt január 15-ei módosítása (Kbt a (2) bekezdésének utolsó mondata) egyértelművé tette, hogy a 40. -a (2) bekezdésének a) pontjának alkalmazása tekintetében a közbeszerzés megkezdésének időpontja irányadó, így a beszerzések egybeszámítását ezen időpont figyelembe vételével kell elvégezni. A közbeszerzés megkezdésén pedig a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény feladásának időpontját, a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetében pedig az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a a (2) bekezdésének c) pontja [135. ] szerinti eljárásban a tárgyalás megkezdésének időpontját kell érteni. A Kbt. hivatkozott 40. -a (2) bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek) a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével]. A Kbt ának (1) bekezdésére hivatkozás tehát nem megfelelő.

4 Abban az esetben, ha az ajánlatkérő korábban rendszerint adott helyi vállalkozótól szerzett be bizonyos terméket és a környéken nincsen más akitől beszerezhetné azokat, egybe kell-e számítania egyéb beszerzéseivel? A Kbt ának (2) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek egybe kell számítania mindazon azonos típusú beszerzéseinek értékét (tehát például az árubeszerzést az árubeszerzéssel, a szolgáltatás megrendelést a szolgáltatás megrendeléssel), amelyek beszerzésére egy költségvetési évben vagy tizenkét hónap alatt (37. (1) bekezdése) kerül sor (a 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével), és beszerzésére egy ajánlattevővel lehetne szerződést kötni, továbbá rendeltetése azonos vagy hasonló, illetőleg felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Az egybeszámítási kötelezettséget kizárólag e három feltétel együttes fennállása alapozza meg, egyéb kritérium az egybeszámítás megítélésénél nem bír jelentőséggel. (Ez azt is jelenti egyben, bármely fenti feltétel hiánya esetén az ajánlatkérő nem köteles az azonos típusú beszerzéseit egybeszámítani a becsült érték meghatározása során.) Amennyiben a Kbt ának (2) bekezdése szerinti feltételek együttesen fennállnak, az egybeszámítási szabályok mellőzésére nincsen mód azon az alapon, hogy a megvalósítani kívánt beszerzések földrajzilag egymástól eltérő helyen realizálódnak, vagy földrajzilag eltérő helyszínekhez kapcsolódnak, illetőleg, hogy az ajánlatkérő közvetlen földrajzi környezetében milyen az ajánlattevők összetétele. A Kbt. hivatkozott 40. -ának (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek a) beszerzésére egy költségvetési évben kerül sor [a 39. (1) bekezdése szerinti eset kivételével], és b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. Hogyan kell értelmezni a Kbt a (2) bekezdésének c) pontja szerinti egybeszámítási feltételt? A Kbt a (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott jellemzők így egyrészről a rendeltetés azonossága vagy hasonlósága, másrészről a felhasználás egymással való összefüggése legalább valamelyikének kell fennállnia az egybeszámítási feltételek ezen

5 szempontjának teljesüléséhez. Azaz a rendeltetés azonossága vagy hasonlósága is, és a felhasználás egymással való összefüggése is önmagában megalapozza a kérdéses részszempont teljesülését. Megjegyezzük, míg az a) és b) pontban foglaltak jellemzően objektív alapú kategóriák, addig a c) pontban meghatározott követelmény teljesülését a használt fogalmak hétköznapi jelentését alapul véve célszerű megítélni. Az állásfoglalásban hivatkozott Kbt a (2) bekezdésének c) pontja szerinti feltétel a Kbt a (2) bekezdésének b) pontjába kerül a következőképp: (A becsült érték kiszámítása során mindazon árubeszerzések vagy építési beruházások, vagy szolgáltatások értékét egybe kell számítani, amelyek) b) amelyek beszerzési tárgya és rendeltetése azonos, vagy felhasználásuk egymással közvetlenül összefügg. A Kbt szeptember 15-ét megelőzően hatályos 40. -a (2) bekezdésének b) pontja pedig hatályát veszti. Ha az ajánlatkérő különböző beszerzéseit köteles egybeszámítani, akkor egy közbeszerzési eljárásban is köteles azokat megrendelni? Az egybeszámítási kötelezettség fennállása nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérő köteles egy közbeszerzési eljárásban megvalósítani az egybeszámított értékű beszerzéseket. Az ajánlatkérőnek a Kbt ának (3) bekezdése értelmében módja van arra, hogy azokat külön-külön eljárásban szerezze be. E szakasz szerint ugyanis, ha a Kbt ának (2) bekezdése alapján, több egyenként a közösségi értékhatárt el nem érő értékű beszerzési tárgy együttes értéke miatt a Kbt. adott fejezete szerinti közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, nem minősül a törvény megkerülésének, ha az egybeszámított értékű beszerzési tárgyakat több az egybeszámított érték szerinti eljárásrendben lefolytatott közbeszerzési eljárásban szerzik be. A Kbt ának (3) bekezdése nem módosul.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.

A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról. (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11. A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az új Kbt. szerinti egybeszámítási szabály alkalmazásáról (KÉ. 2012. évi 78. szám; 2012. július 11.) Tekintettel arra, hogy a közbeszerzésekrıl szóló 2011. évi CVIII.

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény. a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ. Általános rendelkezések. I. Fejezet. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről 1 ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések I. Fejezet A törvény célja és alapelvei 1. E törvény szabályozza a közbeszerzési eljárásokat és az azokhoz kapcsolódó jogorvoslat

Részletesebben

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet. egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 287/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 182. (1) bekezdés 9.

Részletesebben

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság

C-16/98. sz. ügy. Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság C-16/98. sz. ügy Európai Közösségek Bizottsága kontra Francia Köztársaság Tagállami kötelezettségszegés 93/38/EGK irányelv Közbeszerzési szerződések a vízügyi, az energiaipari, a szállítási és a távközlési

Részletesebben

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről

168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet. a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A jogszabály mai napon hatályos állapota 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről A Kormány a közbeszerzésekről

Részletesebben

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN

(KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN (KÖZ)BESZERZÉSI RENDSZER KIALAKULÁSÁNAK TÖRTÉNELMI ALAPJAI, VONATKOZÓ SZABÁLYOZÓK ALKALMAZÁSA HAZÁNKBAN HISTORICAL BACKGROUND TO THE FORMATION OF THE PUBLIC PROCUREMENT

Részletesebben

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT

KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT MINISZTERELNÖKSÉG KONCEPCIONÁLIS JAVASLAT az Európai Unió 2014 tavaszán elfogadott közbeszerzési tárgyú új irányelveinek hazai jogba történő átültetésére és új közbeszerzési törvény elfogadására 2014.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Alapelvek. 2. Értelmező rendelkezések 218/2011. (X. 19.) Korm. rendelet a minősített adatot, az ország alapvető biztonsági, nemzetbiztonsági érdekeit érintő vagy a különleges biztonsági intézkedést igénylő beszerzések sajátos szabályairól

Részletesebben

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon

Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon Transzferárazás avagy a szokásos piaci ár meghatározása a gyakorlatban I. A transzferár-nyilvántartások készítésére vonatkozó szabályok Magyarországon A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket

Részletesebben

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II.

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Különböző Számítástechnikai eszközök szállítása II. TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK AZ ÚJ MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK Az új Munka Törvénykönyvének általános hatályba lépési időpontja 2012. július 1-e volt. Néhány rendelkezés esetében azonban, ahol az előző

Részletesebben

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN

A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN A SZOKÁSOS PIACI ÁR MEGHATÁROZÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ NYILVÁNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG JELENTŐSÉGE AZ ELLENŐRZÉSEK SORÁN I. Bevezetés Az adóellenőrzések elsődleges feladata a jogszabályokban előírt adózói kötelezettségek

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. HA TÁR OZA T- ot. KOZBESZERZE SI HATp~Á~ ~ ~ KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZ OT TSÁG 1024 Budapest, Margit krtl~5. 1525Pf:166.. 2012 FEBR Ot Tel.: 06-1/336-7776,fax: 06-1/336-7778... E-mail: dontobizottsag~kt.h u I. -~.LOL ALTATO

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE 2014.3.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 94/243 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2014/25/EU IRÁNYELVE (2014. február 26.) a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő

Részletesebben

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz

A fogyasztói kölcsönszerz désben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerz dési feltételekben szerepl egyoldalú szerz 1 A fogyasztói kölcsönszerződésben pénzügyi intézmény által alkalmazott általános szerződési feltételekben szereplő egyoldalú szerződésmódosítás tisztességtelensége megítélése tárgykörben felállított joggyakorlat-elemző

Részletesebben

In-house (köz)beszerzés

In-house (köz)beszerzés In-house (köz)beszerzés Kivétel vagy kibúvó? Juhász Ágnes Bevezetés közös piac megvalósítása során az Európai Közösségnek számos nehézséggel kellett szembenéznie. A piac egységességét akadályozó korlátok

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE. (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I. L 177/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.4. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 593/2008/EK RENDELETE (2008. június 17.) a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.) AZ EURÓPAI PARLAMENT

Részletesebben

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült.

A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. A kötet a 2012. január 1-jén életbe lépő új közbeszerzési törvény rendelkezései alapján készült. AMIT TUDNI AKARTÁL A KÖZBESZERZÉSRŐL, DE NEM MERTED MEGKÉRDEZNI MI IS AZ A KÖZBESZERZÉS? A közpénzek elköltésének

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE

KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE IX. Évfolyam 1. szám - 2014. március Derzsényi Attila attila.derzsenyi@hm.gov.hu KATONAI BESZERZÉS I. A KÖZBESZERZÉS, (KÖZ)BESZERZÉS, BESZERZÉS RENDSZERE Absztrakt A katonai beszerzésről sokaknak első

Részletesebben

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÁKK Zrt.) Postai cím: Csalogány utca 9-11. Város/Község: Budapest EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok:

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya

46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről. A rendelet személyi és tárgyi hatálya 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 404. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben