európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli"

Átírás

1 európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi és gazdasági fejlődés támogatását elősegítő EU-s támogatások, amelyek egy részérecivil/nonprofitszervezetekispályázathatnak.2004óta2012októberéigközel187,5 milliárdfteu-stámogatáskerültkifizetésreacivil/nonprofitszektorszámára,ezenkívül további136,5milliárdft-rólszületettmárpozitívdöntés. Tanulmányunkcéljaanyugat-dunántúliésagyőricivil/nonprofitszervezetekEU-spályázatokon 2004 és 2012 októbere között elért eredményeinek bemutatása. Bemutatjuk, hogyanemzetifejlesztésitervésazújmagyarországfejlesztésiterv(2011-tőlújszéchenyi Terv)keretébenhánypályázatérkezettbe,mekkoraösszegetigényeltekaszervezetekés ezekközülmennyivoltasikerespályázat,ésezmekkoratámogatásiösszegetjelentetta szervezetek számára. A mélyebb következtetések levonása érdekében bemutatjuk az országosadatokatis.továbbárészletesenkitérünkagyőriszervezetekaktivitásáraésasikeres pályázatokkalrendelkezőszervezetekfőbbjellemzőire.tanulmányunkcélja,hogyáltalános áttekintéstadjonarégióésaválasztottmegyeszékhelyszervezeteinekeu-spályázatokkal kapcsolatosfőbbadatairólésagyőriszervezetekáltalmegvalósítottprojektekjellemzőiről. Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy tanulmányunkban a szektor szervezeteinek megjelölésére a civil/nonprofit fogalompárt használjuk, mivel a különböző törvényi és szakirodalmi(pl.seligman1997;kuti1998;bartal2005,kákai2009stb.)meghatározások 35

2 alapján véleményünk szerint nem lehet egyértelmű határt szabni a szervezetek civil és/vagynonprofitjellegeközött(atanulmánybanerrerészletesennemkívánunkkitérni). Civil/nonprofitszervezetekalattértünkmindenolyanszerveződésiformát,amelyetrészbenvagyegészbenállampolgáriakarathozottlétreönkéntesen,egyéni,közösségivagy közcélokmegvalósításaérdekében. a civil/nonprofit szervezetek bevételei a bevételek típusai A civil/nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátossága, hogy bevételi forrásaik nagy részét külső forrásból szerzik meg támogatások, adományok formájában. Természetesen ez nem zárja ki a saját források meglétét, de ennek aránya az összbevételen belülalacsonyabbmintapiaciszféraszereplőinél. A szektor bevételeinek főbb típusait a szakirodalom, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)ésahatályosjogszabályokiskülönbözőképpencsoportosítják.BartalAnnaMária (2005) csoportosítása szerint léteznek magántámogatások, köztámogatások valamint alap- és gazdálkodási tevékenységből származó bevételek. A magántámogatások közé sorolhatók a lakosságtól, piaci szereplőktől, külföldi szervezetektől, valamint más civil/nonprofitszervezetektőlkapotttámogatások,adományok.köztámogatásnakminősülnekazállamiésönkormányzatiszereplőkáltaladottnormatívésnemnormatívtámogatások, különböző pályázati támogatások és az szja 1 százalékának az adózók által a szervezetek számára felajánlott összegek, továbbá ide tartoznak az Európai Unió által nyújtotttámogatásokis.azalaptevékenységbőlszármazójövedelmekközétartoznaka szolgáltatási és tagdíjak, gazdálkodási bevételként könyvelhetők el a befektetési tevékenységbőlszármazójövedelmek,valamintahitelek.aksh5főcsoportbasoroljaabevételeket:államitámogatás,magánadományok,alaptevékenységbevétele,gazdálkodási bevételésegyéb. A január 1. óta hatályban lévő ún. Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülésijogról,aközhasznújogállásáról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámogatásáról)19.paragrafusának1.bekezdéseértelmében Acivilszervezetbevételei: a) egyesületesetébentagdíj,alapítványesetébenalapítótólkapottbefizetés,valamintaz alapítóáltalazalapítványrendelkezésérebocsátottvagyon; b)gazdasági-vállalkozásitevékenységből(szolgáltatásnyújtásából)származóbevétel; c) aköltségvetésitámogatás; ca) apályázatútján,valamintegyedidöntésselkapottköltségvetésitámogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbőljuttatotttámogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származótámogatás; cd) aszemélyijövedelemadómeghatározottrészénekazadózórendelkezéseszerint kiutaltösszege; 36 Civil Szemle 2013/1.

3 d)az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) másszervezettől,illetvemagánszemélytőlkapottadomány; f) befektetésitevékenységbőlszármazóbevétel; g)aza) f) pontokalánemtartozóegyébbevétel. Afentiekalapjánmegállapítható,hogyazEurópaiUnióáltalnyújtotttámogatásokállamibevételnekminősülnek.Hazánkeurópaiunióscsatlakozásávalelérhetővéváltakaz EUáltaltámogatottfejlesztésiprogramok,amelyetfőkéntaStrukturálisAlapokésaKohéziósAlapbiztosítanak.AzEUpályázatokútjántámogatástnyújtazállamiszervezetek, vállalkozások,valamintacivil/nonprofitszektorszámára.céljaakevésbéfejlettterületek támogatása,hosszútávonmagyarországnakanyugat-európaiországokhoztörténőfelzárkóztatása.aforrásokigénybevételénekfeltételeegy,azországstratégiaitervéttartalmazódokumentum,anemzetifejlesztésitervelkészítése. ANemzetiFejlesztésiTerv( )ésazÚjMagyarországFejlesztésiTerv( ,2011ótaÚjSzéchenyiTerv)keretébentöbbolyanOperatívProgram(apályázatok pontostartalmaazoperatívprogramokprogramkiegészítődokumentumaibanszerepel) isvolt/van,melyekkeretébencivil/nonprofitszervezetekszámáraiskiírásrakerültekpályázatok.előfordultakolyanpályázatkiírásokis,amelyekkizárólagacivil/nonprofitszervezeteket célozták meg (pl. Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban,nőkmunkaerőpiacravalóvisszatérésénekösztönzése),deszámukelenyészővolt.többségébenacivil/nonprofitszervezeteknekazeurópaiunióstámogatásokért azállamiésapiaciszektorintézményeivelkellettversenyreszállniuk(kuti,2006).a gyakorlataztmutatja(kuti,2006),hogyjellemzőenanagyobb,regionálisvagyországoshatókörű, többmilliós bevétellel rendelkező szervezetek azok, amelyek képesek olyan pályázatokbeadására,amelyeksikerrelisjárnak,ésmegistudjákakitűzöttcélokatvalósítani.ennekegyikoka,hogyamainapigapályázatirendszertúlbürokratikus,ígyszakértő segítség nélkül nehéz eligazodni benne. A kisbevételű szervezetek legnagyobb gátja, hogy nem tudnak megfelelő mértékű önrészt biztosítani a pályázatokhoz, így inkább nemispróbálkoznak. Nemelegendő(bárfeltétlenülszükséges)tehátegyszerűsítenia pályázatokbürokratikuskövetelményeitésgördülékenyebbé,civilbarátabbátennimagát a pályáztatási eljárást, illetve a támogatások folyósítását. Maguknak a civil/nonprofit szervezeteknekismegvannakateendőik.elkerülhetetlen,hogypénzügyeikkezelésében, forrásteremtésitevékenységükbenazeddiginéllényegesentudatosabbáésprofesszionálisabbáváljanak,ésennekrészeként többekközött pályázniismegtanuljanak (Kuti, 2006:19). a szektor bevételei a számok tükrében Akövetkezőkbenrövidenismertetjükacivil/nonprofitszektorgazdálkodásáravonatkozó főbb adatokat egyrészt országos szinten, másrészt a vizsgált régióra vonatkoztatva. 37

4 Elöljáróbanmegállapítható,hogyarendszerváltásótafolyamatosannőaszektormérete,mindaszervezetekszáma,mindabevételiforrásaiknagyságáttekintve.Az1.ábrán látható,hogy2010-benközel65ezerszervezetműködötthazánkban,ezközelkétszerese(1,87szeres)az1993-asértéknek.anyugat-dunántúlirégióbanaz1990-esévekelejéhezképestbárnőttaszervezetekszáma,anövekedésiütemközelazonosvoltazországoshozképest,ígyarégióbanműködőszervezetekarányalényegesennemváltozottaz időszakalatt,mindvégigkb.10százalékvolt.ehhezképestabevételekmindösszekb.4,7 százalékávalrendelkeztekarégiószervezetei1993és2010közöttátlagosan. 1.ábra.Acivil/nonprofitszervezetekszámaországosanésaNyugat-Dunántúlon 1993és2010között Összesen Nyugat-Dunántúlon Forrás: KSH A2.ábraaztmutatja,hogy2011-bentöbbmint1200milliárdFtvoltaszektorbevétele,mígavizsgáltrégióémindössze58milliárdFt.Azösszbevételfolyóértéken1993és 2011közöttközel10,5szeresérenőtt,a2010-igtartóidőszakalattarégióbevételeikicsiveltöbb,minttizenegyszereséreváltoztak.Reálértékenviszontmárközelsemilyennagymértékűanövekedésüteme,aszektorösszbevételeaszektorméretéhezhasonlóan1,87 szeresére nőtt reálértelemben, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szektor gazdasági helyzetébenabevételekténylegesértékealapjánnemtörténtváltozás.anyugat-dunántúlirégióesetébenkismértékbennagyobbvoltareálváltozásüteme(2,1szeres),deeza különbségnemmeghatározó. Továbbáafentiekalapjánmegállapítható,hogybárkismértékben,denagyobbvolta régiószervezeteinekbevételinövekedésemintazországosérték,azonbanazegyszer- 38 Civil Szemle 2013/1.

5 vezetre jutó bevétel minden évben kevesebb mint a fele volt az országos értéknek a rendszerváltásótaelteltidőszakban.ezrészbenköszönhetőannakis,hogyaközép-magyarországirégióbanműködőszervezetekkb.abevételek60százalékávalgazdálkodhatnak,bárettőlfüggetlenülanyugat-dunántúlirégióbanvoltalegalacsonyabbabevételek arányaazországosértékekhezviszonyítva.(anonprofitszervezetekszerepearégióban 2012.) 2.ábra.Ateljesszektorésanyugat-dunántúliszervezetekösszbevételefolyó-ésreálértéken 1993és2011között Összes bevétel Reálértéken NYD összesen Reálértéken Forrás: KSH Megjegyzés: anyugat-dunántúlirégióesetébena2001-esés2002-esértékekhiányoznak,mertebbenakétévbennemvoltteljeskörűfelmérésaszektorban,ígynincsenekrégiósadatok,tovább2011-resemközöltemégaksharégiósértékeket. A szektor bevételi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az ezredforduló óta a köztámogatásokarányaalegmagasabb,40és45százalékközötti.eztkövetiazalaptevékenységbőlszármazóbevétel(jelenlegkb.25százalék),amagántámogatásokésagazdálkodási tevékenységből származó bevételek aránya kb. azonos, 15 százalék. Az, hogy ezenbelülmekkoraazeurópaiuniónkeresztülpályázatiútonelnyerttámogatásokarányanemtudhatópontosan.annyibizonyos,hogyeddig(2004és2012októbereközött) összesen187,4milliárdftunióstámogatáskerültkifizetésre,amiazezenidőszakösszbevételéhez viszonyítva 2,3 százalékos arányt jelent. Ha az eddig megítélt támogatásokat vesszükfigyelembe,magasabbaránytkapunk,kb.4százalékot.ezazarányalacsonynak tűnhet,viszont,hafigyelembevesszükazt,hogyeztöbbezersikeresenmegírtpályáza- totjelentéstöbbezerolyanmegvalósultprojektet,amelyhozzájárultatársadalomkör- 39

6 nyezeténekélhetőbbétételéhez,akkorkijelenthetjük,hogyezazösszegjelentősszerepetjátszottahazaicivilszférafejlődésében. európai uniós támogatások a nyugat-dunántúli régió és győr civil/nonprofit szektorában módszertan Kutatásunkcéljaazvolt,hogyátfogóképetadjunkanyugat-dunántúliésezenbelüla győricivil/nonprofitszervezetekeu-spályázatokonelérteredményeiről.akutatástminda kéttervezésiidőszakraelvégeztük,ígyképetkaptunkarról,hogya2004és2006ésajelenlegi,2007és2013közöttiidőszakbanmijellemezteaszervezetekpályázatiaktivitását. ANemzetiFejlesztésiÜgynökségEgységesMonitoringInformációsRendszert(EMIR) működtetabbólacélból,hogynyomonkövethetővéváljonazeurópaiunióstámogatásokfelhasználása,valamintsegítsealebonyolításbanrésztvevőintézményekmunkáját. AzEMIRnyilvánosadatbázisalehetővéteszi,hogybárkiszámáraátláthatóváváljonafinanszírozott projektek alakulása a kezdetektől egészen a kifizetésig. Az adatgyűjtést 2012.október16-ánzártukle. Azadatgyűjtésünkazalábbiinformációkmegszerzéséreirányult beérkezettéstámogatottpályázatokszámaösszesenésoperatívprogramonként; igényeltésmegítélt(kifizetett)támogatásoknagyságaösszesenésoperatívprogramonként; anyertesgyőriszervezetekfőbbjellemzői. Az információkat legyűjtöttük a Nyugat-dunántúli régióra, Győrre és a mélyebb következtetéseklevonásaérdekébenországosszintenis. AfentiekbenmárbemutatásrakerültaNyugat-Dunántúlonműködőszervezeteksúlya a hazai szektoron belül, ahhoz azonban, hogy a győri adatok is megfelelően értelmezhetők legyenek, fontosnak tartjuk néhány Győrre vonatkozó információ közlését. A legfrissebbadatokszerint2011-bengyőrben896szervezetvoltregisztrálva,ezamegyeszékhelyekrejellemzőtöbbszázasnagyságrendnekmegfelelőérték.az,hogyebbőla közel900szervezetbőlténylegesenmennyiműködik,csakbecslésekvannak;ezekszerint kb aktív szervezet tevékenykedik a városban. A regisztrált szervezetek szervezetiformaszerintimegoszlásaazországosértékekhezhasonló:aszervezetek53,3 százaléka működik egyesületi, 33 százalékuk alapítványi formában. A Győrben működő civil/nonprofitszervezetekkörében hasonlóanazországosadatokhoz alegnépszerűbbtevékenységcsoportokaszabadidő,hobbi,kultúra,sport.agyőriszervezetek17,6 százalékatevékenykedettszabadidő,hobbitevékenységcsoportonbelül,13,8százalékuk a kultúrát, 13 százalékuk a sportot választotta mint tevékenységi kört. Emellett nagy aránytképviselazoktatás(12,6százalék),szociálisellátás(10,1százalék),szakmaigazdaságiérdekképviselet(8,1százalék)ésegészségügy(6,7százalék)területeis. 40 Civil Szemle 2013/1.

7 a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének részvétele a nemzeti fejlesztési terv operatív programjaiban Összességébenamagyarcivil/nonprofitszektorbanműködőszervezeteka2004és 2006közöttiidőszakban65,7milliárdFttámogatástnyertekel(1.táblázat).Ennekazöszszegnek 7,6 százaléka, azaz közel 5 milliárd Ft került a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetekhez.agyőrbenműködőcivil/nonprofitszervezetek301milliófttámogatáshozjutottakazelsőtámogatásiidőszakban,amely6százalékosaránytjelentanyugatdunántúlirégiónbelül.anyertespályázatokszámánakarányamagasabbvoltnyugat-dunántúlon(58,3százalék),mintországosszinten(42,2százalék),amegítéltésigényelttámogatásiösszegarányaazonbanmindkétesetbenközel40százalékosvolt.ezmagyarázhatóazzal,hogyapestmegyeicivil/nonprofitszervezeteknagyobbtámogatásiösszeget kaptak projektjeikhez (Aykai, 2011). A Győrben működő civil/nonprofit szervezetek általbenyújtottpályázatok32százalékáttámogatták,amegítélttámogatásiösszegpedig13,9százalékavoltazigényelttámogatásiösszegnek.ezazarányjóvalalacsonyabb aziméntemlítettországosésnyugat-dunántúlitámogatottsághozképest. 1.táblázat.A2004és2006közöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Beérkezettpályázatok száma(db) Igényelttámogatási összeg(millióft) Támogatottpályázatok száma(db) Megítélttámogatási összeg(millióft) Leszerződöttpályázatok száma(db) Szerződéssellekötött összeg(millióft) Megkezdettkifizetések száma(pályázat)(db) Kifizetetttámogatási összeg(millióft) Győr Arányrégiónbelül Nyugat-Dunántúl Arányországon belül Ország 25 6,48% 386 9,99% ,38% ,57% ,56% ,81% ,04% ,59% ,56% ,87% ,26% ,44% ,56% ,04% ,46% ,35% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. A civil/nonprofit szervezetek operatív programonként különböző mértékben részesültekakiírttámogatásokból.apályázatokszámáttekintveországosszintenaszervezetekkörébenazagrár-ésvidékfejlesztésioperatívprogramazelsőszámútámogató762 nyertespályázattal,amásodikahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogram709pályá- 41

8 zattal(2.táblázat).eztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram,aregionálisoperatívprogram,ésvégülakörnyezetvédelemésinfrastruktúraoperatívprogram. A HEFOP népszerűségét annak köszönheti, hogy a pályázatok széles skáláját hirdette meg, és legnagyobb hányaduk a civil/nonprofit szervezetek számára is elérhető volt. A GVOPpályázataifőkéntavállalkozásokszámárajelentettektámogatást,(pl.beruházás terén), ennek ellenére két prioritás kapcsán Fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása,információstársadalomfejlesztése erőscivilaktivitásvolttapasztalható(kuti, 2006). A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében hasonlóan az országos adatokhoz alegtöbbpályázat(142)azagrár- ésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretébennyerttámogatást,majdeztkövetteahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramkeretébentámogatottpályázatokszáma(64).ehhezképestatöbbioperatívprogrambanlényegesenkevesebbpályázatotnyújtottakbeanyugat-dunántúlicivil/nonprofit szervezetek. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a fővárosi civil/nonprofitszervezetek,mígaregionálisfejlesztésoperatívprogramesetébenakelet-magyarországirégióbanműködőcivil/nonprofitszervezetekdominanciájaérvényesült (Aykai,2011). Győrbenabenyújtott25pályázatbólösszesen8nyerttámogatást,melyekből7aHumánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram,1pedigaGazdaságiVersenyképességOperatívProgramkeretébentörtént. 2.táblázat.2004és2006közöttiidőszakpályázatainakmegoszlásaOperatívProgramonként országosan,anyugat-dunántúlonésgyőrben,db Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés:AVOP Agrár-ésVidékfejlesztésiOperatívProgram;GVOP GazdaságiVersenyképességOperatívProgram;HEFOP Humánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram;KIOP KörnyezetésInfrastruktúraOperatívProgram;ROP RegionálisFejlesztésOperatívProgram. Ha a támogatás összegét vesszük alapul, országos szinten első helyen áll a Humán- erőforrás-fejlesztésoperatívprogram amelynekkeretébenahazaicivil/nonprofitszer- 42 Civil Szemle 2013/1.

9 vezetek39,1milliárdft-hozjutottak,amásodikpedigaregionálisfejlesztésoperatív Program(3.táblázat).Figyelembevéveazelnyerttámogatásiösszegnagyságátésatámogatottpályázatokszámát,megállapítható,hogyaRegionálisFejlesztésOperatívProgrambárapályázatokkisebbhányadáttámogatta,deazokatnagyobbösszeggel. A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében az országos adatokhoz hasonlóanlegnagyobbösszegekahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramésaregionálisfejlesztésoperatívprogramkeretébenkerültekkiosztásra,2,7milliárdftés1,5milliárdft,mígalegtöbbpályázatazagrárésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretében nyert. Győrben mind a pályázatok számát, mind a támogatási összeget figyelembe véve legnépszerűbb volt a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program(7 támogatott pályázat),majdeztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram(1támogatottpályázat). 3.táblázat.2004és2006közöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil/nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az nft operatív programjaiban A közötti időszakban a győri civil/nonprofit szervezetek körében 8 pályázatrólszületetttámogatásidöntés.anyertespályázatokhozösszesen301milliófteurópaiuniósforrástársult.a8nyertespályázatösszesen7pályázószervezethezkapcsolható, ami azt jelenti, hogy egy szervezet két sikeres pályázatot tudhatott magáénak. A két legnagyobb támogatási összeg 103 és 91 millió Ft volt, az előbbi a HEFOP, utóbbi a GVOPkeretébenkerültkifizetésre. 43

10 Atámogatásokmegoszlásaalapjánelmondható,hogyazösszesgyőriszervezetnek megítélt támogatás legnagyobb hányadát(40,4 százalékát) a többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek tevékenységcsoporton belül működő 2 győri szervezet egy-egy projektjekapta.agazdaságfejlesztés,munkaügyterületén1szervezet1pályázatanyert, az általa elnyert összeg aránya az összes támogatáson belül 30,3 százalék. További 15,1 százalékot képvisel 2, az oktatás területén működő civil/nonprofit szervezet számára megítélttámogatásiösszeg.atámogatások14,2százalékátkaptaaszociálisellátásterületén tevékenykedő 2 győri szervezet 1-1 projektje, segítve ezzel a hátrányos helyzetű csoportoktársadalmibeilleszkedését,képzésétésfoglalkoztatását. AHEFOPkeretébenösszesen7sikerespályázatvalósultmegGyőrbenazalábbipályázatokesetében(zárójelbenszerepelatámogatásnagysága): atársadalmibeilleszkedéselősegítéseaszociálisterületendolgozószakemberekképzésével(2pályázat:43millióft); hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (103millióFt); Alternatívmunkaerő-piaciszolgáltatások,képzéseknyújtásaésmegismertetése (19millióFt); felkészítéskompetencia-alapúoktatásra(2pályázat:36millióft); akompetenciaalapúoktatásiprogramokeszközielemeinek,értékelésieszközeinek, valamintezekmegjelenítésérealkalmaseszközökbiztosítása(10millióft). AGVOPkertébenegysikerespályázatvolt: alapszintűtanácsadás(91millióft). Összességébenelmondható,hogya2004és2006közöttiidőszakbanmindössze7 olyancivil/nonprofitszervezetvoltgyőrben,amelyneksikeresenmegvalósulteu-spályázatavolt,ezekaszervezetekazösszesbeadottpályázat28százalékátvalósítottákmeg (8projekt).Asikeresenpályázószervezetektöbbmintafele(4szervezet)alapítványiformábanműködött,továbbá1szervezetszövetségés2szervezetnonprofitszervezetintézményeként.Egyesületésközhasznútársaságnemvoltasikerespályázókközött. A fentiek alapján megállapítható, hogy az EU-csatlakozást követő néhány évben a győriszervezetekaktivitásaetérenmégnemvoltjelentős,azországosátlaghozképest iskevesebbszervezetpróbálkozotteu-spályázatokbeadásával. a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének pályázati eredményessége az úmft operatív programjaiban AzÚjMagyarországFejlesztésiTerv(2011-tőlÚjSzéchenyiTerv)a2007és2013közöttiidőszakraszólófejlesztésidokumentumahazánknak,melyekkeretébenhasonlóanaz előzőtervezésiidőszakhoz,lehetőségevolt/vanacivil/nonprofitszervezeteknekiseu-s támogatásokrapályázni.értelemszerűenahosszabbtervezésiidőszaknakésapályázási gyakorlat egyre hatékonyabb elsajátítása következtében az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Győrben, a Nyugat-Dunántúlon, valamint országosan is több pályázatot 44 Civil Szemle 2013/1.

11 nyújtottakbeacivil/nonprofitszervezetekmintaznftkeretében,ésértelemszerűenaz igényelttámogatásösszegeisnagyobbvolt(4.táblázat). Országosanközelháromszorannyipályázatotadtakbeaszervezetek,mintazelőző tervezésiidőszakban,a2012.október16-igbeérkezettpályázatokszámamegközelítette a11ezret,viszontatámogatástnyertpályázatokarányakisebb,mint2004és2006között(27,7százalékszembena42százalékkal).ennekokalehetazis,hogymégvannakel nembíráltpályázatokisarendszerben.hasonlótendenciafigyelhetőmeganyugat-dunántúlonis,viszontittcsakközel2,5-szervolttöbbabeérkezettpályázat.győrbenegészenmásahelyzet,mindabeérkezett,mindatámogatottpályázatokszámatöbbmint hatszorosavolta2004és2006közöttiidőszakhozképest,viszontanyertespályázatok arányaközelazonos,egyharmadosértéketjelentettmindkétidőszakban. Amegítélttámogatásiösszegettekintvemegállapítható,hogyországosanésaNyugat-Dunántúlonközelnégyszer,Győrbentöbbminttízszerakkoraösszegűforráshozjutottak a civil/nonprofit szervezetek mint a közötti időszakban. Tehát Győr nemcsakapályázatokszámábanvoltjobbhelyzetbenazországosésrégiósértékekhez képest,hanemamegszerzetttámogatásnagyságábanis. 4.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Győr Arány régión belül Nyugat- Dunántúl Arány országon belül Országos összesen Beérkezettpályázatokszáma(db) ,07% 943 8,58% Igényelttámogatásiösszeg(millióFt) ,66% ,31% Támogatottpályázatokszáma(db) 53 17,67% 300 9,86% 3044 Megítélttámogatásiösszeg(millióFt) ,61% ,66% Leszerződöttpályázatokszáma(db) 49 18,42% 266 9,86% 2699 Szerződéssellekötöttösszeg(millióFt) ,13% ,15% Megkezdettkifizetésekszáma (pályázat)(db) 47 19,58% 240 9,74% 2465 Kifizetetttámogatásiösszeg(millióFt) ,19% ,66% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Az 5. táblázat szemlélteti, hogy a győri, nyugat-dunántúli, és az ország összes civil/nonprofitszervezeteazegyesoperatívprogramokonbelülmekkoraaktivitástmutatott. Az adatok alapján megállapítható, hogy országosan, a Nyugat-Dunántúlon és Győrben is a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Környezet és Energia Operatív Programkeretébenadtákbeaszervezetekalegtöbbpályázatot.Országosan1804,azaz 45

12 a civil/nonprofit szervezetek által benyújtott pályázatok több mint fele a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyert, hasonló az arány a vizsgált régióban és Győrbenis. Nyugat-DunántúlonaTársadalmiMegújulásOperatívProgramonbelül156,aKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül72pályázatnyert. Győrbenazeddigbenyújtott161pályázatból53-attámogattak.Ebből27-etaTársadalmiMegújulásOperatívProgram,12-taKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül. 5.táblázat.2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatainakmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,db Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Azeurópaiunióstámogatásokösszegéttekintveapályázatokszámáhozhasonlóana TársadalmiMegújulásOperatívProgramvoltalegsikeresebb,atámogatásokteljesösszegének43,6százalékátadta,azaz112,6milliárdFt-ot(6.táblázat).Atöbbioperatívprogram keretében megítélt hazai civil/nonprofit szektor számára nyújtott összeg aránya operatívprogramonkéntnemérteela10százalékotsemazeddigelnyertteljestámogatásiösszegenbelül. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP 11 4 NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés: ÁROP ÁllamreformOperatívProgram;DAOP Dél-AlföldiOperatívProgram;DDOP Dél-DunántúliOperatívProgram;ÉAOP Észak-AlföldiOperatívProgram;ÉMOP Észak-MagyarországiOperatívProgram;GOP GazdaságfejlesztésiOperatívProgram;KDOP Közép- DunántúliOperatívProgram;KEOP KörnyezetésEnergiaOperatívProgram;KMOP Közép-MagyarországiOperatívProgram;KÖZOP KözlekedésOperatívProgram;NYDOP Nyugat-DunántúliOperatívProgram;TÁMOP TársadalmiMegújulásOperatívProgram;TIOP Társadalmi InfrastruktúraOperatívProgram. 46 Civil Szemle 2013/1.

13 Anyugat-dunántúliszervezetekkörébenatámogatásösszegéttekintveazelsőszámú támogató a Nyugat-Dunántúli Operatív Program, a támogatások 44,8 százaléka, vagyis 8,9milliárdFtkerültkiosztásraennekaprogramnakakeretében.Szinténjelentősösszeget ítéltek meg a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek számára a Társadalmi MegújulásOperatívProgramkeretében,ittazarány36,9százalék. 6.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Győrbena2007és2013közöttiidőszakbantöbbminthatszortöbbpályázatotnyújtottakbecivil/nonprofitszervezetek,éstöbbmint6,5-szertöbbnyertespályázatkeretébentörténtekfejlesztésekavárosban.Továbbámegállapítható,hogyagyőriszervezetek általkezeltpályázatokmindmennyiségre,mindazáltalukképviseltösszegtekintetében növelték súlyukat a Nyugat-dunántúli régióban (4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy míg a 2004és2006közöttiidőszakbanarégiósikerespályázatainakcsak3,56százalékavolt győri, addig a jelenlegi tervezés időszakban megközelítette a 18 százalékot. A megítélt támogatásiösszegesetébenistöbbmint10százalékpontosakülönbségajelenlegitervezésiidőszakjavára. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil /nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az úmft operatív programjaiban 47

14 3.ábra.Győricivil/nonprofitszervezetekáltalazÚMFTkeretében2012.október16-igelnyert támogatásokmegoszlásaoperatívprogramokszerint Pályázatok száma Támogatás összege % 20% 40% 60% 80% 100% TÁMOP KEOP NYDOP TIOP ÁROP GOP Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Agyőricivilszervezetekkörébenmindapályázatokszáma,mindatámogatásiöszszeg alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program volt a legnépszerűbb (3. ábra). A TÁMOPkeretébenbenyújtott26pályázatösszesen1,2milliárdFt-otnyert.Aforrások nagyságáttekintvemagasösszegkerültkiosztásraanyugat-dunántúlioperatívprogram keretébenis,azonbanaznydopkeretébenkevesebbpályázatottámogattak,deaztnagyobbösszeggel. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és az Államreform Operatív Program győricivilszervezetekszámáranyújtotttámogatásaapályázatokszámátésatámogatási összeget figyelembe véve jelentéktelennek mondható. Az összes támogatott pályázat közülekétprogramkeretébentámogatottpályázatokarányamindössze6százalékaz összes nyertes pályázaton belül. A támogatás aránya hasonlóan alacsony, az összes támogatásonbelüla2százalékotsemérteel. Kiemelendő a GOP keretében elnyert támogatás, amelynek mértéke 400 millió Ft, amiazértjelentős,mertországosanösszesen443millióft-otkaptakcivil/nonprofitszervezetekezenoperatívprogramkeretében,ígyagyőritámogatásmértékemeghaladjaaz összérték90százalékát,ráadásulezazösszegegyszervezetmunkájátsegítette(aszervezetnonprofitkft.-kéntműködikésoktatásiterületentevékenykedik) október16-igaz53támogatottpályázatközül49esetébentörténtszerződéskötés,amelyösszesen31szervezetetérintett.8szervezetkettővagyannáltöbbsikeres pályázatottudhatmagáénak,mígatöbbiszervezetnekegy-egypályázatáttámogatták. A többszörös pályázókról elmondható, hogy jellemzően egy operatív programon belül nyerttámogatásttöbbpályázatuk,ésgyakori,hogymáregykorábbanmegvalósultprojekt további szakaszához nyertek újabb összeget. A legtöbb sikeres pályázattal (7) egy oktatásiterületenműködőszervezetrendelkezik.akétlegnagyobbtámogatást(425és 400millióFt)egyszinténoktatássalfoglalkozóésegyinnovációstevékenységettámogatószervezetkapta,ígyamegítéltösszestámogatás31,1százalékajutottehhezakét szervezethez. 48 Civil Szemle 2013/1.

15 MígazNFTkeretébenmindössze4tevékenységiterületenműködőszervezetekkaptak támogatást (többcélú adományozás [40,4 százalék], oktatás [15,1 százalék], szociális ellátás[14,2százalék]ésgazdaságfejlesztés[30,3százalék]),addigajelenlegitervezésiidőszakban 10. Az összes támogatás egyes tevékenységcsoportok szerinti megoszlását a győricivil/nonprofitszervezetekkörébena4.ábratartalmazza. 4.ábra.Támogatásokmegoszlásaanyertesgyőricivil/nonprofitszervezetek tevékenységiterületeszerintazúmftidőszakában2012.október16-ig Szakmai gazdasági érdekképviselet 13,0% Egyéb, 1,4% Kultúra, 13,6% Sport, 0,4% Szabadidô, hobbi, 0,6% Oktatás, 4,3% Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek 14,0% Kutatás, 16,1% Szociális ellátás, 5,2% Gazdasági fejlesztés, munkaügy, 24,5% Környezetvédelem, 6,9% Forrás: EgységesMonitoringInformációsRendszer. Asikeresenpályázó31szervezettöbbmintfeleműködöttklasszikuscivilszervezetként(32,3százalékegyesület,16,1százalékalapítványés9,7százalékszövetség).Nonprofit kft.-ként 7 szervezet, nonprofit szervezet intézményként 3, míg köztestületként 1 szervezet működött. Ez alapján elmondható, hogy a nem klasszikus civil szervezeti formák(ún.kvázinonprofitszervezetek)nagyobbaránybanvannakjelenasikerespályázók körében, mint a szektor egészében (országos szinten és Győrben is jellemző, hogy a szektorkb.85 90százalékaklasszikuscivilszerveződéskéntműködik).Ennekokaazlehet, hogy a kvázi szervezetek sokkal nagyobb gazdasági erővel bírnak a szektorban (2010-benezekaszervezetekabevételekkb.kétharmadávalrendelkeztek),ígybiztosítanitudnakmegfelelőmértékűönrészt,továbbáamegfelelőgazdaságiháttérmiatttudnak olyan alkalmazottakat fizetni, akik értenek a pályázatíráshoz, vagy fel tudnak kérni 49

16 külsőszakértőt.haatámogatásiösszegeloszlásátnézzük,megállapítható,hogyazeu-s támogatásokkicsiveltöbbmintfelenemaklasszikuscivilszervezeteknéljelenikmeg,tehát éppen azok a szervezetek lesznek képesek nagyobb összegű támogatáshoz jutni, amelyektevékenységüknélésszervezetiformájuknálfogvaamúgyisjellemzőennagyobb bevétellelrendelkeznek. A2007és2013közöttiidőszakbanazalábbisikerespályázatokvalósultak/valósulnak meggyőrbenakülönbözőoperatívprogramokkeretében(zárójelbenfeltüntetveatámogatásnagyságátésaholnemegypályázatrólvanszó,ottapályázatokszámais): Államreform Operatív Program partnerségerősítése(35millióft); Gazdaságfejlesztési Operatív Program kutatás-fejlesztésiközpontokfejlesztése,megerősítése(400millióft); Környezet és energia Operatív Program afenntarthatóéletmódotésehhezkapcsolódóviselkedésmintákatösztönzőkampányok(szemléletformálás,informálás,képzés)(9szervezet,12pályázat:287millióft); Nyugat-Dunántúli Operatív Program aregionálisjelentőségűklaszterekközösberuházásainaktámogatása,szolgáltatásainakkialakításaésfejlesztése(30millióft); vállalatiegyüttműködésésklaszterektámogatása(2pályázat:54millióft); abefektetésikörnyezetfejlesztése ipariparkok,iparterületekésinkubátorházaktámogatása(400millióft); arégiótörténelmiéskulturálisörökségénekfenntarthatóhasznosítása(127millióft); környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért (2 pályázat, 1 szervezet: 53millióFt); Társadalmi megújulás Operatív Program munkahelyiképzésektámogatása ernyőszervezetekenkeresztül(2szervezet,2pályázat:513millióft); munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése a konvergenciarégiókban(25millióft); érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek önkénteseinek képzése (3szervezet:46millióFt); pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)(10millióft); nevelés-oktatásiintézményektanórai,tanóránkívüliésszabadidőstevékenységeinek támogatása(3szervezet:100millióft); kulturálisintézményekrészvételeatanóránkívülinevelésifeladatokellátásában (24millióFt); Építőközösségek közművelődésiintézményekazélethosszigtartótanulásért (26millióFt); audiovizuálisemlékgyűjtés(5millióft); Iskolaitehetséggondozás (2szervezet,2pályázat:22millióFt); 50 Civil Szemle 2013/1.

17 összegzés Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életviteltelősegítőprogramjai(2szervezet,2pályázat:128millióft); alátássérültemberekszámáraelemirehabilitációsszolgáltatásokfejlesztése (87millióFt). Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések,programoktámogatása (58millióFt); a családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (3 szervezet, 32 pályázat:101millióft); azönkéntességelterjesztése(2szervezet,2pályázat:43millióft); civilszervezeteknekszolgáltató,azokatfejlesztőszervezetektámogatása (50millióFt). egészségrenevelőésszemléletformálóéletmódprogramok(10millióft); Társadalmi infrastruktúra Operatív Program múzeumokéslevéltárakiskolabarátfejlesztéseésoktatási-képzésiszerepénekinfrastrukturáliserősítése(10millióft); könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz (5millióFt). Tanulmányunkcéljaazvolt,hogybemutassukahazaicivil/nonprofitszektor,ezenbelülanyugat-dunántúliésagyőriszervezetekaktivitásátazeurópaiunióspályázatiforrások megszerzésében. Kijelenthető, hogy csak néhány olyan pályázat került kiírásra, amelyrekizárólagcivil/nonprofitszervezetekpályázhattak,aszektorszervezeteitöbbségébenatöbbitársadalmi,gazdaságiszereplővelszállt harcba apályázatipénzekért. 2004és2012októbereközöttazországszervezeteiszámáratöbbmint323milliárd FtEU-stámogatástítéltekmeg,ebből24,7milliárdFtjutottaNyugat-Dunántúlomműködő szervezeteknek, ez a teljes összeg 7,6 százaléka. A győri szervezetek 3,5 milliárd Fthozjutottakavizsgáltidőszakalatt,amiazországosérték1,1százalékát,mígavizsgált régiótámogatásának14,5százalékátjelentette. Agyőrinyertesszervezeteketrészletesebbenmegvizsgálvamegállapítottuk,hogybár aklasszikuscivilszervezetekisjelentőstámogatáshozjutottak,azállamiés/vagyönkormányzatialapítású(jellemzőennonprofitkft.-k)szervezetekaktívabbakvoltak,amitöbb tényezőnekisköszönhető.úgygondoljuk,hogymivelanemklasszikuscivilszervezeteknekjellemzőennagyobbatőkeereje,ígynagyobbvalószínűséggeltudnakmegfelelőönrésztbiztosítaniapályázatokhoz,másrészt,ezekaszervezeteknagyobbhumántőkével is rendelkeznek, így nagyobb szakmai tudás birtokában vannak ahhoz, hogy sikeresen megírjanakegypályázatot.a2004és2006közöttiidőszakbanmindössze7sikeresgyőri pályázó volt, míg az ÚMFT időszakában már 31 nonprofit szervezet 10 tevékenységi körönbelüljutotteurópaiunióstámogatásiforráshoz.ezaszámavárosszektoráhozképestalacsonyszámnaktűnhet,azonbanazaktivitásnövekvőtendenciátmutat,amiazt 51

18 jelzi,hogyegyretöbbszervezetképeseu-spályázatoksikeresmegírásáraésazokmegvalósítására. Az NFT időszakában a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, az ÚMFT keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Környezet és Energia OperatívProgramvoltalegnépszerűbbtámogató,ugyanakkoraNyugat-DunántúliOperatívProgramokkeretébenisjelentősösszegekkerültekkiosztásra. Asikeresgyőripályázatokjellemzőenazalábbiterületekensegítettékagyőriéskörnyékbelilakosokéletét: hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának és társadalomi beilleszkedésének segítése; azóvodákban,alapfokúésközépfokúképzésbendolgozótanárokésegyébszakemberektovábbképzése; kutató-fejlesztőmunkátvégzőtudásközpontokfejlesztése; afenntarthatóéletmód,valamintazehhezkapcsolódóviselkedésmintáknépszerűsítése; abefektetésikörnyezetvonzóbbátétele; mikro-,éskisvállalkozásokalkalmazottainaktovábbképzése; acivilérdekképviseletekhumánerőforrás-kapacitásánakerősítése; pedagógiaikultúrafejlesztése,oktatókképzése,újmódszerekeszközökmegismertetése; kulturálisintézményekszerepéneknövelése,bekapcsolásukazoktatásba; atehetségesdiákokkiemeltoktatása,tehetséggondozástámogatása; amegváltozottmunkaképességű,fogyatékossággalélő,látássérültembereksegítése; azönkéntességfontosságánakelterjesztése. Összességében megállapítható, hogy az európai uniós fejlesztési támogatások a civil/nonprofit szervezetek számára is hatalmas lehetőséget jelentenek, hiszen a nyertes pályázókolyanprojekteketvalósíthatnakmegatámogatásoknakköszönhetően,amelyremásforrásbólnemvolnalehetőségük.győrazértisérdemelkülönfigyelmetanyugat-dunántúlirégiónbelül,mert2007ótaapólus-programegyikkedvezményezettje,és ez óriási fejlődési lehetőséget jelent a város számára. Az elemzések is azt bizonyítják, hogypl.agazdaságfejlesztésenbelülazoktatás,innováció,kutatás,foglalkoztatásterületén történő projektekben az állami és profitorientált szervezeteken túl a civil/nonprofit szervezetekisaktívanrésztvesznek. A szervezetek azonban nem egyenlő arányban részesülnek a kiírt támogatásokból. A pályázati sikerességet befolyásolja többek között a szervezeti forma, a végzett tevékenység jellege és a gazdálkodás. A kisebb tőkeerejű szervezetek kevésbé szerepeltek eredményesenapályázatokon,holottazeu-sforrásokcéljaéppenafejlesztés,felzárkóztatás.ennekmegoldásaképpenvéleményünkszerintolyanpályázatikiírásokraisszükség lenne, amelyek kimondottan ezeket a szervezeteket célozzák. Tehát lehetnének külön pályázatikiírásokakisebbtőkeerejűéskülönanagyobbbevétellelrendelkezőcivil/nonprofitszervezetekrészéreis.ígylehetőségnyílnaapályázószervezetekszámánakbővítésére,amártámogatástnyertcivil/nonprofitszervezetekmégeredményesebbszerepléséreazeurópaiunióspályázatifelhívásokon. 52 Civil Szemle 2013/1.

19 irodalom AykaiAdrián(2011):Azeurópaiuniósfejlesztésitámogatásokszerepeanyugat-dunántúlinonprofitszervezetekműködésében. Doktoridisszertáció.Sopron:NyugatMagyarországiEgyetem,SzéchenyiIstvánGazdálkodás-ésSzervezéstudományokDoktoriIskola. BartalAnnaMária(2005):Nonprofitelméletek,modellek,trendek.Budapest:Századvég. KákaiLászló(2009):Kikvagyunkmi?CivilszervezetekMagyarországon. Pécs,PublikonKiadó. KutiÉva(1998):Hívjuktalánnonprofitnak Budapest:NonprofitKutatócsoport. KutiÉva(2006):Anonprofitszervezetekunióspályázatokonelérteredményei.Online:www.nonprofit.huLetöltve: 2008.május10. NemzetiFejlesztésiTerv AMagyarKöztársaságKormánya,Budapest. NonprofitszervezetekMagyarországon2006.KSH,Budapest NonprofitszervezetekMagyarországon2010.KSH,Budapest Anonprofitszervezeteklegfontosabbjellemzői2011.StatisztikaiTükör,KSH,Budapest.Online:www.ksh.hu.Letöltve: 2012.december20. Anonprofitszervezetekszerepearégiókban.KSH,Budapest.2012.Online:www.ksh.hu.Letöltve:2012.december20. Seligman,AdamB.(1997):Aciviltársadalomeszméje. KávéKiadó. ÚjMagyarországFejlesztésiTerv AMagyarKöztársaságKormánya,Budapest éviCLXXV.törvényazegyesülésijogról,aközhasznújogállásáról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámogatásáról 53

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében?

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Mezősi Balázs, CMC jelölt 2010. február 16. Bevezetés Témaválasztás indoklása Relevancia EU Strukturális Alap programokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer Használati útmutató 2010. március Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE... 5 2.1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/4 100%-os

Részletesebben

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A pályázati program háttere Egyre több vállalat fordít fokozott figyelmet a felelős társadalmi szerepvállalásra

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

Rudolf András (projektvezető)

Rudolf András (projektvezető) SZOLNOK SZAJOL VASÚTI VONALSZAKASZ, SZOLNOKI TISZA-HÍD ÁTÉPÍTÉSE Rudolf András (projektvezető) Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Vasútfejlesztési Programiroda Összefoglalás A Nemzeti Infrastruktúra

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2014-es Civil Licit

Részletesebben

Az NFT 2-ről röviden

Az NFT 2-ről röviden Tájékoztató a DAOP és az NFT II. aktuális állapotáról, tervezett pályázati lehetőségeiről Mohl Péter DARFT Kht. Az NFT 2-ről röviden NFT 2 (2007-13) 22,3 Mrd EURO 1) Gazdaságfejlesztés OP 674 Mrd Ft 2)

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr.

Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben. Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Fejlesztési igények és lehetőségek a gyermekjóléti és gyermekvédelmi rendszerben Hajdúszoboszló 2009. június 10 dr. Katonáné dr. Pehr Erika Mottó Nézz hosszasan egy gyermekarcra, és látni fogod : ha van

Részletesebben

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007

Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Pályázatok a gazdaságfejlesztésért, 2007 Ormosy Gábor, vezérigazgató 2007. május 10. Legfőbb kritika az NFT I. időszakából Hosszú átfutás az értékelés, a szerződéskötés és a kifizetés tekintetében Bonyolult

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03.

Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2008. Kabai Anikó 2008. 06. 03. A minőségi javulás ígérete Változások az új tervezési időszakban NFT I. tapasztalatok ÚMFT Hosszú támogatási folyamat, ezen belül elhúzódó

Részletesebben

Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál

Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál Magyar Nemzeti Parkok Hete 2015 Értékek és élmények nyomában nemzeti parkjainkban Új irányok, fejlesztési lehetőségek az ökoturisztikai létesítmények kialakításánál Dr. Rácz András helyettes államtitkár

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre Pályázati kiírás a 2012. évi Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Alapítvány együttműködésben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek

Részletesebben

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012

Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek. SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Közbeszerzési, Pályázati és Beruházási ismeretek SZIE GTK Bsc. képzés 2012 Fejlesztési programok Új Széchenyi Terv (Új Magyarország Fejlesztési Terv) Darányi Ignác Terv (Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2013-as Civil Licit

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása

Aktuális pályázatok. Civil szervezetek szakmai programjának támogatása Aktuális pályázatok Civil szervezetek szakmai programjának támogatása NEA-KK-15-SZ, NEA-MA-15-SZ NEA-NO-15-SZ, NEA-TF-15-SZ NEA-UN-15-SZ Pályázat célja: NEA-KK-15-SZ Kulturális tevékenység, közművelődés,

Részletesebben

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH

Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Energiahatékonysági fejlesztések - KEOP Kasza György NFÜ, KEOP IH Tartalom 1. KEOP determinációk - Belső tényezők - EU-s és hazai fejlesztéspolitikán innen -Külső tényezők - a fejlesztéspolitikán túl (?)

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Pénzkezelési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...3 II. RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK...3 1. Fogalom meghatározások... 3 2. Felelősségek... 4 3. Ügyrendi előírások... 4 4. Az utalványozás rendje... 5 5. Könyvelési kapcsolat...

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján

A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján A régió, ahol íze van az életnek A regionális fejlesztés perspektívái a Dél-Dunántúli Régió példáján A magyar uniós elnökség és a régiók jövője konferencia BKF, Budapest 2009. május 21. Sári László fejlesztési

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások

VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.: Hazai társfinanszírozású uniós programok, támogatások VI./2.2.1.: A kohéziós és strukturális alapok felhasználása Magyarországon 2007 és 2013 között Milyen szabályok vonatkoznak az Unió kohéziós

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere

az unios források felhasznállásának gyakorlata, szabályozási háttere Minden végrehajtási rendszer hatékony működéséhez elengedhetetlen a feladat- és hatáskörök egyértelmű rögzítése és erős, jól működő koordinációs mechanizmusok felállítása, mégpedig jól dokumentáltan és

Részletesebben

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása

A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása A Foglalkoztatási Fıigazgatóság és az Európai Szociális Alap bemutatása Miskolc, 2010. október 21. Ságodi Nóra Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális és Esélyegyenlıségi Fıigazgatóság A2 Fıosztály

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány.

Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre. A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. Pályázati kiírás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója A Civil Licit Közhasznú Alapítvány. A pályázat témája Magyarországi civil szervezetek pályázatot nyújthatnak be a 2015-ös Civil Licit

Részletesebben

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai

A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai A civil törvény végrehajtásának és a Nemzeti Együttműködési Alap működési tapasztalatai Emberi Erőforrások Minisztériuma Civil Kapcsolatok Főosztálya Jogszabályok 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. február 12. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Válság

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

TÁMOP-TIOP céljai, pályázati lehetőségek az ÚMFT humánerőforrás programjaiban Dr. Tóthné Schléger Mária szakmai tanácsadó NFÜ HEP IH

TÁMOP-TIOP céljai, pályázati lehetőségek az ÚMFT humánerőforrás programjaiban Dr. Tóthné Schléger Mária szakmai tanácsadó NFÜ HEP IH TÁMOP-TIOP céljai, pályázati lehetőségek az ÚMFT humánerőforrás programjaiban Dr. Tóthné Schléger Mária szakmai tanácsadó NFÜ HEP IH TÁMOP, TIOP, akciótervek és konstrukciók Az akciótervek a magyar kormány

Részletesebben

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program

Projekt adatlap. a Környezet és Energia Operatív Program Projekt adatlap a Környezet és Energia Operatív Program A Fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek A komponens c. pályázati felhívásához

Részletesebben

Hazai és uniós támogatási programok

Hazai és uniós támogatási programok Hazai és uniós támogatási programok PhD-kurzus 2012. március 29. Szitáné dr. Kazai Ágnes SE Pályázati és Innovációs Központ A kutatás, fejlesztés finanszírozása kutatók üzleti szféra állam send more money

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

Projektek egy ökoiskolában

Projektek egy ökoiskolában Projektek egy ökoiskolában Forrás Pályázni kell Innovatív iskolák Fenntartás, működés- állami és önkormányzati finanszírozás Fejlesztés Fejlesztéshez forrást kell teremteni Pályázatok EU-s pályázatok forrásai

Részletesebben

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

TÁMOP Pár Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program MC Helyettesítse be a megfelelő fogalmakat a megfelelő helyre az alábbi mondatba: A projekttervező szoftver az általunk E és A által B és H egy valós projekt reakcióját. Válasz A - összefüggések HELYES

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Észak-Magyarországi régió Operatív Program (2007-2013)

Észak-Magyarországi régió Operatív Program (2007-2013) Észak-Magyarországi régió Operatív Program (2007-2013) Török Zoltán programigazgató UMFT (NFT II ) A támogatás teljes összege: 8000 Mrd Ft. SA:KA = 2:1 (5300 Mrd Ft / 2700 Mrd Ft) Konvergencia OP-k : ágazati

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2014-2020 Pályázatok irányai

2014-2020 Pályázatok irányai 2014-2020 Pályázatok irányai Operatív programok 2014-2020 ÁROP VOP TIOP 2007-2013 EKOP GOP 975 Mrd 2014-2020 KOOP TÁMOP VEKOP VOP GINOP 2 668 Mrd KEOP EFOP ROP KÖZOP 1322/2013 (VI. 12.) Korm. határozat

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra)

Pályázati felhívás. Támogatás igényelhető: (2014-ben megvalósított/megvalósítandó célokra) 1. sz. melléklet Pályázati felhívás Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet pályázati úton támogatott sportszervezetek (kiemelt és nem kiemelt sportágak), valamint utánpótlást-nevelés fejlesztést

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7.

TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005. IMPULZUS Program. Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. TÁMOP 5.5.3-08/01-2008-0005 IMPULZUS Program Európai uniós foglalkoztatási ismeretek és forrásteremtés 2009. November 5-7. Budapest Az uniós támogatások története TÁMOP 5.5.3. Előcsatlakozás Előcsatlakozási

Részletesebben

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára Kutatási és Technológiai Innovációs Alap - 2012 Új innovációs pályázatok az ÚSZT keretében Kiemelt figyelem a K+F+I témájú pályázatokra. 5 pályázati konstrukció Hazai és nemzetközi lehetőségek KKV-k számára

Részletesebben

"Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek

Európai Unió 2007-2013 fejlesztési időszak 2007-2012. évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek EU 2013 "Európai Unió 2007-2013" fejlesztési időszak 2007 - évi támogatási döntésű Jász-Nagykun-Szolnok megyei projektek (Új Széchenyi Tervből támogatások külön táblázatban) nként Adatok forrása: www.nfu.hu;

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

J E L E N T É S. Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján Magyarország. Benyújtva az Európai Bizottság számára 2012.

J E L E N T É S. Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján Magyarország. Benyújtva az Európai Bizottság számára 2012. Ref. Ares(2012)1536512-20/12/2012 J E L E N T É S Nemzeti Stratégiai Jelentés a 1083/2006/EK 29. alapján Magyarország Benyújtva az Európai Bizottság számára 2012. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK 1. GAZDASÁGI-TÁRSADALMI

Részletesebben

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre

Sajtóanyag. 10 új pályázat -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre Sajtóanyag 10 új -13 milliárdos támogatás gazdaságfejlesztésre A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség július 13-án mintegy 13 milliárd forint értékben újabb tíz gazdaságfejlesztési ot jelentet meg. Ezek a ok

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak?

Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Hogyan segíthetnek az EU-ból jövő pénzek a cégeknek ill. Magyarországnak? Agenda 2 Eredmények, tanulságok a múltból Aktuális pályázatok vállalkozóknak Néhány stratégiai gondolat, kezdeményezés Néhány gondolat

Részletesebben

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november

JELENTÉS. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0941 2009. november JELENTÉS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0941 2009. november 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet

10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet 10/2006. (XI. 3.) MeHVM-SZMM-FVM-GKM-KvVM-PM együttes rendelet az Európai Unió strukturális alapjaiból, valamint Kohéziós Alapjából származó támogatásokhoz kapcsolódó költségvetési előirányzatok felhasználásának

Részletesebben

A Magyar Köztársaság kormánya

A Magyar Köztársaság kormánya A Magyar Köztársaság kormánya Új Magyarország Fejlesztési Terv 2009. áttekintése Varga István nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter Válságkezelés 4 pillér A gazdasági válság kirobbanását követően

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban

Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Foglalkoztatási stratégia, munkahelyteremtés a KKV szektorban Vállalkozásfejlesztési konferencia Győr 2011. május 17. Helyzetértékelés Rendkívül alacsony foglalkoztatási szint, 60,4%-os foglalkoztatási

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP-1.2.2-15 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Részletesebben

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP 1. számú melléklet TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSA KÉRELEM ADATLAP Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel, írógéppel vagy számítógéppel kitölteni! 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI Pályázó megnevezése:

Részletesebben

http://www.napi.hu/vallalkozas/megusszuk_az_ujabb_belviz-katasztrofat_itt_vannak...

http://www.napi.hu/vallalkozas/megusszuk_az_ujabb_belviz-katasztrofat_itt_vannak... Page 1 of 5 06.28. SZOLGÁLTATÁSOK ELFIZETÉS HÍRLEVÉL ÁRFOLYAMOK REAL TIME CSDFIGYEL KONFERENCIA ' ( &)' '!"#$$%"&' Foldal Cikkek Vállalkozás Nyomtatom Elküldöm június 14., kedd 10:28 Major András Megjelentek

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15. A Pólus a Gazdaságfejlesztési Operatív Programban tapasztalatok és lehetőségek Szilágyi László Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Vállalkozásfejlesztési Főosztály Miskolc, 2008. október 15.

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben