európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli"

Átírás

1 európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi és gazdasági fejlődés támogatását elősegítő EU-s támogatások, amelyek egy részérecivil/nonprofitszervezetekispályázathatnak.2004óta2012októberéigközel187,5 milliárdfteu-stámogatáskerültkifizetésreacivil/nonprofitszektorszámára,ezenkívül további136,5milliárdft-rólszületettmárpozitívdöntés. Tanulmányunkcéljaanyugat-dunántúliésagyőricivil/nonprofitszervezetekEU-spályázatokon 2004 és 2012 októbere között elért eredményeinek bemutatása. Bemutatjuk, hogyanemzetifejlesztésitervésazújmagyarországfejlesztésiterv(2011-tőlújszéchenyi Terv)keretébenhánypályázatérkezettbe,mekkoraösszegetigényeltekaszervezetekés ezekközülmennyivoltasikerespályázat,ésezmekkoratámogatásiösszegetjelentetta szervezetek számára. A mélyebb következtetések levonása érdekében bemutatjuk az országosadatokatis.továbbárészletesenkitérünkagyőriszervezetekaktivitásáraésasikeres pályázatokkalrendelkezőszervezetekfőbbjellemzőire.tanulmányunkcélja,hogyáltalános áttekintéstadjonarégióésaválasztottmegyeszékhelyszervezeteinekeu-spályázatokkal kapcsolatosfőbbadatairólésagyőriszervezetekáltalmegvalósítottprojektekjellemzőiről. Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy tanulmányunkban a szektor szervezeteinek megjelölésére a civil/nonprofit fogalompárt használjuk, mivel a különböző törvényi és szakirodalmi(pl.seligman1997;kuti1998;bartal2005,kákai2009stb.)meghatározások 35

2 alapján véleményünk szerint nem lehet egyértelmű határt szabni a szervezetek civil és/vagynonprofitjellegeközött(atanulmánybanerrerészletesennemkívánunkkitérni). Civil/nonprofitszervezetekalattértünkmindenolyanszerveződésiformát,amelyetrészbenvagyegészbenállampolgáriakarathozottlétreönkéntesen,egyéni,közösségivagy közcélokmegvalósításaérdekében. a civil/nonprofit szervezetek bevételei a bevételek típusai A civil/nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátossága, hogy bevételi forrásaik nagy részét külső forrásból szerzik meg támogatások, adományok formájában. Természetesen ez nem zárja ki a saját források meglétét, de ennek aránya az összbevételen belülalacsonyabbmintapiaciszféraszereplőinél. A szektor bevételeinek főbb típusait a szakirodalom, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)ésahatályosjogszabályokiskülönbözőképpencsoportosítják.BartalAnnaMária (2005) csoportosítása szerint léteznek magántámogatások, köztámogatások valamint alap- és gazdálkodási tevékenységből származó bevételek. A magántámogatások közé sorolhatók a lakosságtól, piaci szereplőktől, külföldi szervezetektől, valamint más civil/nonprofitszervezetektőlkapotttámogatások,adományok.köztámogatásnakminősülnekazállamiésönkormányzatiszereplőkáltaladottnormatívésnemnormatívtámogatások, különböző pályázati támogatások és az szja 1 százalékának az adózók által a szervezetek számára felajánlott összegek, továbbá ide tartoznak az Európai Unió által nyújtotttámogatásokis.azalaptevékenységbőlszármazójövedelmekközétartoznaka szolgáltatási és tagdíjak, gazdálkodási bevételként könyvelhetők el a befektetési tevékenységbőlszármazójövedelmek,valamintahitelek.aksh5főcsoportbasoroljaabevételeket:államitámogatás,magánadományok,alaptevékenységbevétele,gazdálkodási bevételésegyéb. A január 1. óta hatályban lévő ún. Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülésijogról,aközhasznújogállásáról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámogatásáról)19.paragrafusának1.bekezdéseértelmében Acivilszervezetbevételei: a) egyesületesetébentagdíj,alapítványesetébenalapítótólkapottbefizetés,valamintaz alapítóáltalazalapítványrendelkezésérebocsátottvagyon; b)gazdasági-vállalkozásitevékenységből(szolgáltatásnyújtásából)származóbevétel; c) aköltségvetésitámogatás; ca) apályázatútján,valamintegyedidöntésselkapottköltségvetésitámogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbőljuttatotttámogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származótámogatás; cd) aszemélyijövedelemadómeghatározottrészénekazadózórendelkezéseszerint kiutaltösszege; 36 Civil Szemle 2013/1.

3 d)az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) másszervezettől,illetvemagánszemélytőlkapottadomány; f) befektetésitevékenységbőlszármazóbevétel; g)aza) f) pontokalánemtartozóegyébbevétel. Afentiekalapjánmegállapítható,hogyazEurópaiUnióáltalnyújtotttámogatásokállamibevételnekminősülnek.Hazánkeurópaiunióscsatlakozásávalelérhetővéváltakaz EUáltaltámogatottfejlesztésiprogramok,amelyetfőkéntaStrukturálisAlapokésaKohéziósAlapbiztosítanak.AzEUpályázatokútjántámogatástnyújtazállamiszervezetek, vállalkozások,valamintacivil/nonprofitszektorszámára.céljaakevésbéfejlettterületek támogatása,hosszútávonmagyarországnakanyugat-európaiországokhoztörténőfelzárkóztatása.aforrásokigénybevételénekfeltételeegy,azországstratégiaitervéttartalmazódokumentum,anemzetifejlesztésitervelkészítése. ANemzetiFejlesztésiTerv( )ésazÚjMagyarországFejlesztésiTerv( ,2011ótaÚjSzéchenyiTerv)keretébentöbbolyanOperatívProgram(apályázatok pontostartalmaazoperatívprogramokprogramkiegészítődokumentumaibanszerepel) isvolt/van,melyekkeretébencivil/nonprofitszervezetekszámáraiskiírásrakerültekpályázatok.előfordultakolyanpályázatkiírásokis,amelyekkizárólagacivil/nonprofitszervezeteket célozták meg (pl. Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban,nőkmunkaerőpiacravalóvisszatérésénekösztönzése),deszámukelenyészővolt.többségébenacivil/nonprofitszervezeteknekazeurópaiunióstámogatásokért azállamiésapiaciszektorintézményeivelkellettversenyreszállniuk(kuti,2006).a gyakorlataztmutatja(kuti,2006),hogyjellemzőenanagyobb,regionálisvagyországoshatókörű, többmilliós bevétellel rendelkező szervezetek azok, amelyek képesek olyan pályázatokbeadására,amelyeksikerrelisjárnak,ésmegistudjákakitűzöttcélokatvalósítani.ennekegyikoka,hogyamainapigapályázatirendszertúlbürokratikus,ígyszakértő segítség nélkül nehéz eligazodni benne. A kisbevételű szervezetek legnagyobb gátja, hogy nem tudnak megfelelő mértékű önrészt biztosítani a pályázatokhoz, így inkább nemispróbálkoznak. Nemelegendő(bárfeltétlenülszükséges)tehátegyszerűsítenia pályázatokbürokratikuskövetelményeitésgördülékenyebbé,civilbarátabbátennimagát a pályáztatási eljárást, illetve a támogatások folyósítását. Maguknak a civil/nonprofit szervezeteknekismegvannakateendőik.elkerülhetetlen,hogypénzügyeikkezelésében, forrásteremtésitevékenységükbenazeddiginéllényegesentudatosabbáésprofesszionálisabbáváljanak,ésennekrészeként többekközött pályázniismegtanuljanak (Kuti, 2006:19). a szektor bevételei a számok tükrében Akövetkezőkbenrövidenismertetjükacivil/nonprofitszektorgazdálkodásáravonatkozó főbb adatokat egyrészt országos szinten, másrészt a vizsgált régióra vonatkoztatva. 37

4 Elöljáróbanmegállapítható,hogyarendszerváltásótafolyamatosannőaszektormérete,mindaszervezetekszáma,mindabevételiforrásaiknagyságáttekintve.Az1.ábrán látható,hogy2010-benközel65ezerszervezetműködötthazánkban,ezközelkétszerese(1,87szeres)az1993-asértéknek.anyugat-dunántúlirégióbanaz1990-esévekelejéhezképestbárnőttaszervezetekszáma,anövekedésiütemközelazonosvoltazországoshozképest,ígyarégióbanműködőszervezetekarányalényegesennemváltozottaz időszakalatt,mindvégigkb.10százalékvolt.ehhezképestabevételekmindösszekb.4,7 százalékávalrendelkeztekarégiószervezetei1993és2010közöttátlagosan. 1.ábra.Acivil/nonprofitszervezetekszámaországosanésaNyugat-Dunántúlon 1993és2010között Összesen Nyugat-Dunántúlon Forrás: KSH A2.ábraaztmutatja,hogy2011-bentöbbmint1200milliárdFtvoltaszektorbevétele,mígavizsgáltrégióémindössze58milliárdFt.Azösszbevételfolyóértéken1993és 2011közöttközel10,5szeresérenőtt,a2010-igtartóidőszakalattarégióbevételeikicsiveltöbb,minttizenegyszereséreváltoztak.Reálértékenviszontmárközelsemilyennagymértékűanövekedésüteme,aszektorösszbevételeaszektorméretéhezhasonlóan1,87 szeresére nőtt reálértelemben, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szektor gazdasági helyzetébenabevételekténylegesértékealapjánnemtörténtváltozás.anyugat-dunántúlirégióesetébenkismértékbennagyobbvoltareálváltozásüteme(2,1szeres),deeza különbségnemmeghatározó. Továbbáafentiekalapjánmegállapítható,hogybárkismértékben,denagyobbvolta régiószervezeteinekbevételinövekedésemintazországosérték,azonbanazegyszer- 38 Civil Szemle 2013/1.

5 vezetre jutó bevétel minden évben kevesebb mint a fele volt az országos értéknek a rendszerváltásótaelteltidőszakban.ezrészbenköszönhetőannakis,hogyaközép-magyarországirégióbanműködőszervezetekkb.abevételek60százalékávalgazdálkodhatnak,bárettőlfüggetlenülanyugat-dunántúlirégióbanvoltalegalacsonyabbabevételek arányaazországosértékekhezviszonyítva.(anonprofitszervezetekszerepearégióban 2012.) 2.ábra.Ateljesszektorésanyugat-dunántúliszervezetekösszbevételefolyó-ésreálértéken 1993és2011között Összes bevétel Reálértéken NYD összesen Reálértéken Forrás: KSH Megjegyzés: anyugat-dunántúlirégióesetébena2001-esés2002-esértékekhiányoznak,mertebbenakétévbennemvoltteljeskörűfelmérésaszektorban,ígynincsenekrégiósadatok,tovább2011-resemközöltemégaksharégiósértékeket. A szektor bevételi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az ezredforduló óta a köztámogatásokarányaalegmagasabb,40és45százalékközötti.eztkövetiazalaptevékenységbőlszármazóbevétel(jelenlegkb.25százalék),amagántámogatásokésagazdálkodási tevékenységből származó bevételek aránya kb. azonos, 15 százalék. Az, hogy ezenbelülmekkoraazeurópaiuniónkeresztülpályázatiútonelnyerttámogatásokarányanemtudhatópontosan.annyibizonyos,hogyeddig(2004és2012októbereközött) összesen187,4milliárdftunióstámogatáskerültkifizetésre,amiazezenidőszakösszbevételéhez viszonyítva 2,3 százalékos arányt jelent. Ha az eddig megítélt támogatásokat vesszükfigyelembe,magasabbaránytkapunk,kb.4százalékot.ezazarányalacsonynak tűnhet,viszont,hafigyelembevesszükazt,hogyeztöbbezersikeresenmegírtpályáza- totjelentéstöbbezerolyanmegvalósultprojektet,amelyhozzájárultatársadalomkör- 39

6 nyezeténekélhetőbbétételéhez,akkorkijelenthetjük,hogyezazösszegjelentősszerepetjátszottahazaicivilszférafejlődésében. európai uniós támogatások a nyugat-dunántúli régió és győr civil/nonprofit szektorában módszertan Kutatásunkcéljaazvolt,hogyátfogóképetadjunkanyugat-dunántúliésezenbelüla győricivil/nonprofitszervezetekeu-spályázatokonelérteredményeiről.akutatástminda kéttervezésiidőszakraelvégeztük,ígyképetkaptunkarról,hogya2004és2006ésajelenlegi,2007és2013közöttiidőszakbanmijellemezteaszervezetekpályázatiaktivitását. ANemzetiFejlesztésiÜgynökségEgységesMonitoringInformációsRendszert(EMIR) működtetabbólacélból,hogynyomonkövethetővéváljonazeurópaiunióstámogatásokfelhasználása,valamintsegítsealebonyolításbanrésztvevőintézményekmunkáját. AzEMIRnyilvánosadatbázisalehetővéteszi,hogybárkiszámáraátláthatóváváljonafinanszírozott projektek alakulása a kezdetektől egészen a kifizetésig. Az adatgyűjtést 2012.október16-ánzártukle. Azadatgyűjtésünkazalábbiinformációkmegszerzéséreirányult beérkezettéstámogatottpályázatokszámaösszesenésoperatívprogramonként; igényeltésmegítélt(kifizetett)támogatásoknagyságaösszesenésoperatívprogramonként; anyertesgyőriszervezetekfőbbjellemzői. Az információkat legyűjtöttük a Nyugat-dunántúli régióra, Győrre és a mélyebb következtetéseklevonásaérdekébenországosszintenis. AfentiekbenmárbemutatásrakerültaNyugat-Dunántúlonműködőszervezeteksúlya a hazai szektoron belül, ahhoz azonban, hogy a győri adatok is megfelelően értelmezhetők legyenek, fontosnak tartjuk néhány Győrre vonatkozó információ közlését. A legfrissebbadatokszerint2011-bengyőrben896szervezetvoltregisztrálva,ezamegyeszékhelyekrejellemzőtöbbszázasnagyságrendnekmegfelelőérték.az,hogyebbőla közel900szervezetbőlténylegesenmennyiműködik,csakbecslésekvannak;ezekszerint kb aktív szervezet tevékenykedik a városban. A regisztrált szervezetek szervezetiformaszerintimegoszlásaazországosértékekhezhasonló:aszervezetek53,3 százaléka működik egyesületi, 33 százalékuk alapítványi formában. A Győrben működő civil/nonprofitszervezetekkörében hasonlóanazországosadatokhoz alegnépszerűbbtevékenységcsoportokaszabadidő,hobbi,kultúra,sport.agyőriszervezetek17,6 százalékatevékenykedettszabadidő,hobbitevékenységcsoportonbelül,13,8százalékuk a kultúrát, 13 százalékuk a sportot választotta mint tevékenységi kört. Emellett nagy aránytképviselazoktatás(12,6százalék),szociálisellátás(10,1százalék),szakmaigazdaságiérdekképviselet(8,1százalék)ésegészségügy(6,7százalék)területeis. 40 Civil Szemle 2013/1.

7 a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének részvétele a nemzeti fejlesztési terv operatív programjaiban Összességébenamagyarcivil/nonprofitszektorbanműködőszervezeteka2004és 2006közöttiidőszakban65,7milliárdFttámogatástnyertekel(1.táblázat).Ennekazöszszegnek 7,6 százaléka, azaz közel 5 milliárd Ft került a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetekhez.agyőrbenműködőcivil/nonprofitszervezetek301milliófttámogatáshozjutottakazelsőtámogatásiidőszakban,amely6százalékosaránytjelentanyugatdunántúlirégiónbelül.anyertespályázatokszámánakarányamagasabbvoltnyugat-dunántúlon(58,3százalék),mintországosszinten(42,2százalék),amegítéltésigényelttámogatásiösszegarányaazonbanmindkétesetbenközel40százalékosvolt.ezmagyarázhatóazzal,hogyapestmegyeicivil/nonprofitszervezeteknagyobbtámogatásiösszeget kaptak projektjeikhez (Aykai, 2011). A Győrben működő civil/nonprofit szervezetek általbenyújtottpályázatok32százalékáttámogatták,amegítélttámogatásiösszegpedig13,9százalékavoltazigényelttámogatásiösszegnek.ezazarányjóvalalacsonyabb aziméntemlítettországosésnyugat-dunántúlitámogatottsághozképest. 1.táblázat.A2004és2006közöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Beérkezettpályázatok száma(db) Igényelttámogatási összeg(millióft) Támogatottpályázatok száma(db) Megítélttámogatási összeg(millióft) Leszerződöttpályázatok száma(db) Szerződéssellekötött összeg(millióft) Megkezdettkifizetések száma(pályázat)(db) Kifizetetttámogatási összeg(millióft) Győr Arányrégiónbelül Nyugat-Dunántúl Arányországon belül Ország 25 6,48% 386 9,99% ,38% ,57% ,56% ,81% ,04% ,59% ,56% ,87% ,26% ,44% ,56% ,04% ,46% ,35% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. A civil/nonprofit szervezetek operatív programonként különböző mértékben részesültekakiírttámogatásokból.apályázatokszámáttekintveországosszintenaszervezetekkörébenazagrár-ésvidékfejlesztésioperatívprogramazelsőszámútámogató762 nyertespályázattal,amásodikahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogram709pályá- 41

8 zattal(2.táblázat).eztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram,aregionálisoperatívprogram,ésvégülakörnyezetvédelemésinfrastruktúraoperatívprogram. A HEFOP népszerűségét annak köszönheti, hogy a pályázatok széles skáláját hirdette meg, és legnagyobb hányaduk a civil/nonprofit szervezetek számára is elérhető volt. A GVOPpályázataifőkéntavállalkozásokszámárajelentettektámogatást,(pl.beruházás terén), ennek ellenére két prioritás kapcsán Fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása,információstársadalomfejlesztése erőscivilaktivitásvolttapasztalható(kuti, 2006). A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében hasonlóan az országos adatokhoz alegtöbbpályázat(142)azagrár- ésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretébennyerttámogatást,majdeztkövetteahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramkeretébentámogatottpályázatokszáma(64).ehhezképestatöbbioperatívprogrambanlényegesenkevesebbpályázatotnyújtottakbeanyugat-dunántúlicivil/nonprofit szervezetek. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a fővárosi civil/nonprofitszervezetek,mígaregionálisfejlesztésoperatívprogramesetébenakelet-magyarországirégióbanműködőcivil/nonprofitszervezetekdominanciájaérvényesült (Aykai,2011). Győrbenabenyújtott25pályázatbólösszesen8nyerttámogatást,melyekből7aHumánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram,1pedigaGazdaságiVersenyképességOperatívProgramkeretébentörtént. 2.táblázat.2004és2006közöttiidőszakpályázatainakmegoszlásaOperatívProgramonként országosan,anyugat-dunántúlonésgyőrben,db Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés:AVOP Agrár-ésVidékfejlesztésiOperatívProgram;GVOP GazdaságiVersenyképességOperatívProgram;HEFOP Humánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram;KIOP KörnyezetésInfrastruktúraOperatívProgram;ROP RegionálisFejlesztésOperatívProgram. Ha a támogatás összegét vesszük alapul, országos szinten első helyen áll a Humán- erőforrás-fejlesztésoperatívprogram amelynekkeretébenahazaicivil/nonprofitszer- 42 Civil Szemle 2013/1.

9 vezetek39,1milliárdft-hozjutottak,amásodikpedigaregionálisfejlesztésoperatív Program(3.táblázat).Figyelembevéveazelnyerttámogatásiösszegnagyságátésatámogatottpályázatokszámát,megállapítható,hogyaRegionálisFejlesztésOperatívProgrambárapályázatokkisebbhányadáttámogatta,deazokatnagyobbösszeggel. A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében az országos adatokhoz hasonlóanlegnagyobbösszegekahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramésaregionálisfejlesztésoperatívprogramkeretébenkerültekkiosztásra,2,7milliárdftés1,5milliárdft,mígalegtöbbpályázatazagrárésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretében nyert. Győrben mind a pályázatok számát, mind a támogatási összeget figyelembe véve legnépszerűbb volt a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program(7 támogatott pályázat),majdeztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram(1támogatottpályázat). 3.táblázat.2004és2006közöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil/nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az nft operatív programjaiban A közötti időszakban a győri civil/nonprofit szervezetek körében 8 pályázatrólszületetttámogatásidöntés.anyertespályázatokhozösszesen301milliófteurópaiuniósforrástársult.a8nyertespályázatösszesen7pályázószervezethezkapcsolható, ami azt jelenti, hogy egy szervezet két sikeres pályázatot tudhatott magáénak. A két legnagyobb támogatási összeg 103 és 91 millió Ft volt, az előbbi a HEFOP, utóbbi a GVOPkeretébenkerültkifizetésre. 43

10 Atámogatásokmegoszlásaalapjánelmondható,hogyazösszesgyőriszervezetnek megítélt támogatás legnagyobb hányadát(40,4 százalékát) a többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek tevékenységcsoporton belül működő 2 győri szervezet egy-egy projektjekapta.agazdaságfejlesztés,munkaügyterületén1szervezet1pályázatanyert, az általa elnyert összeg aránya az összes támogatáson belül 30,3 százalék. További 15,1 százalékot képvisel 2, az oktatás területén működő civil/nonprofit szervezet számára megítélttámogatásiösszeg.atámogatások14,2százalékátkaptaaszociálisellátásterületén tevékenykedő 2 győri szervezet 1-1 projektje, segítve ezzel a hátrányos helyzetű csoportoktársadalmibeilleszkedését,képzésétésfoglalkoztatását. AHEFOPkeretébenösszesen7sikerespályázatvalósultmegGyőrbenazalábbipályázatokesetében(zárójelbenszerepelatámogatásnagysága): atársadalmibeilleszkedéselősegítéseaszociálisterületendolgozószakemberekképzésével(2pályázat:43millióft); hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (103millióFt); Alternatívmunkaerő-piaciszolgáltatások,képzéseknyújtásaésmegismertetése (19millióFt); felkészítéskompetencia-alapúoktatásra(2pályázat:36millióft); akompetenciaalapúoktatásiprogramokeszközielemeinek,értékelésieszközeinek, valamintezekmegjelenítésérealkalmaseszközökbiztosítása(10millióft). AGVOPkertébenegysikerespályázatvolt: alapszintűtanácsadás(91millióft). Összességébenelmondható,hogya2004és2006közöttiidőszakbanmindössze7 olyancivil/nonprofitszervezetvoltgyőrben,amelyneksikeresenmegvalósulteu-spályázatavolt,ezekaszervezetekazösszesbeadottpályázat28százalékátvalósítottákmeg (8projekt).Asikeresenpályázószervezetektöbbmintafele(4szervezet)alapítványiformábanműködött,továbbá1szervezetszövetségés2szervezetnonprofitszervezetintézményeként.Egyesületésközhasznútársaságnemvoltasikerespályázókközött. A fentiek alapján megállapítható, hogy az EU-csatlakozást követő néhány évben a győriszervezetekaktivitásaetérenmégnemvoltjelentős,azországosátlaghozképest iskevesebbszervezetpróbálkozotteu-spályázatokbeadásával. a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének pályázati eredményessége az úmft operatív programjaiban AzÚjMagyarországFejlesztésiTerv(2011-tőlÚjSzéchenyiTerv)a2007és2013közöttiidőszakraszólófejlesztésidokumentumahazánknak,melyekkeretébenhasonlóanaz előzőtervezésiidőszakhoz,lehetőségevolt/vanacivil/nonprofitszervezeteknekiseu-s támogatásokrapályázni.értelemszerűenahosszabbtervezésiidőszaknakésapályázási gyakorlat egyre hatékonyabb elsajátítása következtében az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Győrben, a Nyugat-Dunántúlon, valamint országosan is több pályázatot 44 Civil Szemle 2013/1.

11 nyújtottakbeacivil/nonprofitszervezetekmintaznftkeretében,ésértelemszerűenaz igényelttámogatásösszegeisnagyobbvolt(4.táblázat). Országosanközelháromszorannyipályázatotadtakbeaszervezetek,mintazelőző tervezésiidőszakban,a2012.október16-igbeérkezettpályázatokszámamegközelítette a11ezret,viszontatámogatástnyertpályázatokarányakisebb,mint2004és2006között(27,7százalékszembena42százalékkal).ennekokalehetazis,hogymégvannakel nembíráltpályázatokisarendszerben.hasonlótendenciafigyelhetőmeganyugat-dunántúlonis,viszontittcsakközel2,5-szervolttöbbabeérkezettpályázat.győrbenegészenmásahelyzet,mindabeérkezett,mindatámogatottpályázatokszámatöbbmint hatszorosavolta2004és2006közöttiidőszakhozképest,viszontanyertespályázatok arányaközelazonos,egyharmadosértéketjelentettmindkétidőszakban. Amegítélttámogatásiösszegettekintvemegállapítható,hogyországosanésaNyugat-Dunántúlonközelnégyszer,Győrbentöbbminttízszerakkoraösszegűforráshozjutottak a civil/nonprofit szervezetek mint a közötti időszakban. Tehát Győr nemcsakapályázatokszámábanvoltjobbhelyzetbenazországosésrégiósértékekhez képest,hanemamegszerzetttámogatásnagyságábanis. 4.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Győr Arány régión belül Nyugat- Dunántúl Arány országon belül Országos összesen Beérkezettpályázatokszáma(db) ,07% 943 8,58% Igényelttámogatásiösszeg(millióFt) ,66% ,31% Támogatottpályázatokszáma(db) 53 17,67% 300 9,86% 3044 Megítélttámogatásiösszeg(millióFt) ,61% ,66% Leszerződöttpályázatokszáma(db) 49 18,42% 266 9,86% 2699 Szerződéssellekötöttösszeg(millióFt) ,13% ,15% Megkezdettkifizetésekszáma (pályázat)(db) 47 19,58% 240 9,74% 2465 Kifizetetttámogatásiösszeg(millióFt) ,19% ,66% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Az 5. táblázat szemlélteti, hogy a győri, nyugat-dunántúli, és az ország összes civil/nonprofitszervezeteazegyesoperatívprogramokonbelülmekkoraaktivitástmutatott. Az adatok alapján megállapítható, hogy országosan, a Nyugat-Dunántúlon és Győrben is a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Környezet és Energia Operatív Programkeretébenadtákbeaszervezetekalegtöbbpályázatot.Országosan1804,azaz 45

12 a civil/nonprofit szervezetek által benyújtott pályázatok több mint fele a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyert, hasonló az arány a vizsgált régióban és Győrbenis. Nyugat-DunántúlonaTársadalmiMegújulásOperatívProgramonbelül156,aKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül72pályázatnyert. Győrbenazeddigbenyújtott161pályázatból53-attámogattak.Ebből27-etaTársadalmiMegújulásOperatívProgram,12-taKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül. 5.táblázat.2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatainakmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,db Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Azeurópaiunióstámogatásokösszegéttekintveapályázatokszámáhozhasonlóana TársadalmiMegújulásOperatívProgramvoltalegsikeresebb,atámogatásokteljesösszegének43,6százalékátadta,azaz112,6milliárdFt-ot(6.táblázat).Atöbbioperatívprogram keretében megítélt hazai civil/nonprofit szektor számára nyújtott összeg aránya operatívprogramonkéntnemérteela10százalékotsemazeddigelnyertteljestámogatásiösszegenbelül. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP 11 4 NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés: ÁROP ÁllamreformOperatívProgram;DAOP Dél-AlföldiOperatívProgram;DDOP Dél-DunántúliOperatívProgram;ÉAOP Észak-AlföldiOperatívProgram;ÉMOP Észak-MagyarországiOperatívProgram;GOP GazdaságfejlesztésiOperatívProgram;KDOP Közép- DunántúliOperatívProgram;KEOP KörnyezetésEnergiaOperatívProgram;KMOP Közép-MagyarországiOperatívProgram;KÖZOP KözlekedésOperatívProgram;NYDOP Nyugat-DunántúliOperatívProgram;TÁMOP TársadalmiMegújulásOperatívProgram;TIOP Társadalmi InfrastruktúraOperatívProgram. 46 Civil Szemle 2013/1.

13 Anyugat-dunántúliszervezetekkörébenatámogatásösszegéttekintveazelsőszámú támogató a Nyugat-Dunántúli Operatív Program, a támogatások 44,8 százaléka, vagyis 8,9milliárdFtkerültkiosztásraennekaprogramnakakeretében.Szinténjelentősösszeget ítéltek meg a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek számára a Társadalmi MegújulásOperatívProgramkeretében,ittazarány36,9százalék. 6.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Győrbena2007és2013közöttiidőszakbantöbbminthatszortöbbpályázatotnyújtottakbecivil/nonprofitszervezetek,éstöbbmint6,5-szertöbbnyertespályázatkeretébentörténtekfejlesztésekavárosban.Továbbámegállapítható,hogyagyőriszervezetek általkezeltpályázatokmindmennyiségre,mindazáltalukképviseltösszegtekintetében növelték súlyukat a Nyugat-dunántúli régióban (4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy míg a 2004és2006közöttiidőszakbanarégiósikerespályázatainakcsak3,56százalékavolt győri, addig a jelenlegi tervezés időszakban megközelítette a 18 százalékot. A megítélt támogatásiösszegesetébenistöbbmint10százalékpontosakülönbségajelenlegitervezésiidőszakjavára. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil /nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az úmft operatív programjaiban 47

14 3.ábra.Győricivil/nonprofitszervezetekáltalazÚMFTkeretében2012.október16-igelnyert támogatásokmegoszlásaoperatívprogramokszerint Pályázatok száma Támogatás összege % 20% 40% 60% 80% 100% TÁMOP KEOP NYDOP TIOP ÁROP GOP Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Agyőricivilszervezetekkörébenmindapályázatokszáma,mindatámogatásiöszszeg alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program volt a legnépszerűbb (3. ábra). A TÁMOPkeretébenbenyújtott26pályázatösszesen1,2milliárdFt-otnyert.Aforrások nagyságáttekintvemagasösszegkerültkiosztásraanyugat-dunántúlioperatívprogram keretébenis,azonbanaznydopkeretébenkevesebbpályázatottámogattak,deaztnagyobbösszeggel. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és az Államreform Operatív Program győricivilszervezetekszámáranyújtotttámogatásaapályázatokszámátésatámogatási összeget figyelembe véve jelentéktelennek mondható. Az összes támogatott pályázat közülekétprogramkeretébentámogatottpályázatokarányamindössze6százalékaz összes nyertes pályázaton belül. A támogatás aránya hasonlóan alacsony, az összes támogatásonbelüla2százalékotsemérteel. Kiemelendő a GOP keretében elnyert támogatás, amelynek mértéke 400 millió Ft, amiazértjelentős,mertországosanösszesen443millióft-otkaptakcivil/nonprofitszervezetekezenoperatívprogramkeretében,ígyagyőritámogatásmértékemeghaladjaaz összérték90százalékát,ráadásulezazösszegegyszervezetmunkájátsegítette(aszervezetnonprofitkft.-kéntműködikésoktatásiterületentevékenykedik) október16-igaz53támogatottpályázatközül49esetébentörténtszerződéskötés,amelyösszesen31szervezetetérintett.8szervezetkettővagyannáltöbbsikeres pályázatottudhatmagáénak,mígatöbbiszervezetnekegy-egypályázatáttámogatták. A többszörös pályázókról elmondható, hogy jellemzően egy operatív programon belül nyerttámogatásttöbbpályázatuk,ésgyakori,hogymáregykorábbanmegvalósultprojekt további szakaszához nyertek újabb összeget. A legtöbb sikeres pályázattal (7) egy oktatásiterületenműködőszervezetrendelkezik.akétlegnagyobbtámogatást(425és 400millióFt)egyszinténoktatássalfoglalkozóésegyinnovációstevékenységettámogatószervezetkapta,ígyamegítéltösszestámogatás31,1százalékajutottehhezakét szervezethez. 48 Civil Szemle 2013/1.

15 MígazNFTkeretébenmindössze4tevékenységiterületenműködőszervezetekkaptak támogatást (többcélú adományozás [40,4 százalék], oktatás [15,1 százalék], szociális ellátás[14,2százalék]ésgazdaságfejlesztés[30,3százalék]),addigajelenlegitervezésiidőszakban 10. Az összes támogatás egyes tevékenységcsoportok szerinti megoszlását a győricivil/nonprofitszervezetekkörébena4.ábratartalmazza. 4.ábra.Támogatásokmegoszlásaanyertesgyőricivil/nonprofitszervezetek tevékenységiterületeszerintazúmftidőszakában2012.október16-ig Szakmai gazdasági érdekképviselet 13,0% Egyéb, 1,4% Kultúra, 13,6% Sport, 0,4% Szabadidô, hobbi, 0,6% Oktatás, 4,3% Többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek 14,0% Kutatás, 16,1% Szociális ellátás, 5,2% Gazdasági fejlesztés, munkaügy, 24,5% Környezetvédelem, 6,9% Forrás: EgységesMonitoringInformációsRendszer. Asikeresenpályázó31szervezettöbbmintfeleműködöttklasszikuscivilszervezetként(32,3százalékegyesület,16,1százalékalapítványés9,7százalékszövetség).Nonprofit kft.-ként 7 szervezet, nonprofit szervezet intézményként 3, míg köztestületként 1 szervezet működött. Ez alapján elmondható, hogy a nem klasszikus civil szervezeti formák(ún.kvázinonprofitszervezetek)nagyobbaránybanvannakjelenasikerespályázók körében, mint a szektor egészében (országos szinten és Győrben is jellemző, hogy a szektorkb.85 90százalékaklasszikuscivilszerveződéskéntműködik).Ennekokaazlehet, hogy a kvázi szervezetek sokkal nagyobb gazdasági erővel bírnak a szektorban (2010-benezekaszervezetekabevételekkb.kétharmadávalrendelkeztek),ígybiztosítanitudnakmegfelelőmértékűönrészt,továbbáamegfelelőgazdaságiháttérmiatttudnak olyan alkalmazottakat fizetni, akik értenek a pályázatíráshoz, vagy fel tudnak kérni 49

16 külsőszakértőt.haatámogatásiösszegeloszlásátnézzük,megállapítható,hogyazeu-s támogatásokkicsiveltöbbmintfelenemaklasszikuscivilszervezeteknéljelenikmeg,tehát éppen azok a szervezetek lesznek képesek nagyobb összegű támogatáshoz jutni, amelyektevékenységüknélésszervezetiformájuknálfogvaamúgyisjellemzőennagyobb bevétellelrendelkeznek. A2007és2013közöttiidőszakbanazalábbisikerespályázatokvalósultak/valósulnak meggyőrbenakülönbözőoperatívprogramokkeretében(zárójelbenfeltüntetveatámogatásnagyságátésaholnemegypályázatrólvanszó,ottapályázatokszámais): Államreform Operatív Program partnerségerősítése(35millióft); Gazdaságfejlesztési Operatív Program kutatás-fejlesztésiközpontokfejlesztése,megerősítése(400millióft); Környezet és energia Operatív Program afenntarthatóéletmódotésehhezkapcsolódóviselkedésmintákatösztönzőkampányok(szemléletformálás,informálás,képzés)(9szervezet,12pályázat:287millióft); Nyugat-Dunántúli Operatív Program aregionálisjelentőségűklaszterekközösberuházásainaktámogatása,szolgáltatásainakkialakításaésfejlesztése(30millióft); vállalatiegyüttműködésésklaszterektámogatása(2pályázat:54millióft); abefektetésikörnyezetfejlesztése ipariparkok,iparterületekésinkubátorházaktámogatása(400millióft); arégiótörténelmiéskulturálisörökségénekfenntarthatóhasznosítása(127millióft); környezetfejlesztési akciók a fenntartható településekért (2 pályázat, 1 szervezet: 53millióFt); Társadalmi megújulás Operatív Program munkahelyiképzésektámogatása ernyőszervezetekenkeresztül(2szervezet,2pályázat:513millióft); munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek tagjainak képzése a konvergenciarégiókban(25millióft); érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek önkénteseinek képzése (3szervezet:46millióFt); pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben)(10millióft); nevelés-oktatásiintézményektanórai,tanóránkívüliésszabadidőstevékenységeinek támogatása(3szervezet:100millióft); kulturálisintézményekrészvételeatanóránkívülinevelésifeladatokellátásában (24millióFt); Építőközösségek közművelődésiintézményekazélethosszigtartótanulásért (26millióFt); audiovizuálisemlékgyűjtés(5millióft); Iskolaitehetséggondozás (2szervezet,2pályázat:22millióFt); 50 Civil Szemle 2013/1.

17 összegzés Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életviteltelősegítőprogramjai(2szervezet,2pályázat:128millióft); alátássérültemberekszámáraelemirehabilitációsszolgáltatásokfejlesztése (87millióFt). Horizontális célkitűzések megvalósulását elősegítő helyi közösségi kezdeményezések,programoktámogatása (58millióFt); a családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése (3 szervezet, 32 pályázat:101millióft); azönkéntességelterjesztése(2szervezet,2pályázat:43millióft); civilszervezeteknekszolgáltató,azokatfejlesztőszervezetektámogatása (50millióFt). egészségrenevelőésszemléletformálóéletmódprogramok(10millióft); Társadalmi infrastruktúra Operatív Program múzeumokéslevéltárakiskolabarátfejlesztéseésoktatási-képzésiszerepénekinfrastrukturáliserősítése(10millióft); könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése Tudásdepó Expressz (5millióFt). Tanulmányunkcéljaazvolt,hogybemutassukahazaicivil/nonprofitszektor,ezenbelülanyugat-dunántúliésagyőriszervezetekaktivitásátazeurópaiunióspályázatiforrások megszerzésében. Kijelenthető, hogy csak néhány olyan pályázat került kiírásra, amelyrekizárólagcivil/nonprofitszervezetekpályázhattak,aszektorszervezeteitöbbségébenatöbbitársadalmi,gazdaságiszereplővelszállt harcba apályázatipénzekért. 2004és2012októbereközöttazországszervezeteiszámáratöbbmint323milliárd FtEU-stámogatástítéltekmeg,ebből24,7milliárdFtjutottaNyugat-Dunántúlomműködő szervezeteknek, ez a teljes összeg 7,6 százaléka. A győri szervezetek 3,5 milliárd Fthozjutottakavizsgáltidőszakalatt,amiazországosérték1,1százalékát,mígavizsgált régiótámogatásának14,5százalékátjelentette. Agyőrinyertesszervezeteketrészletesebbenmegvizsgálvamegállapítottuk,hogybár aklasszikuscivilszervezetekisjelentőstámogatáshozjutottak,azállamiés/vagyönkormányzatialapítású(jellemzőennonprofitkft.-k)szervezetekaktívabbakvoltak,amitöbb tényezőnekisköszönhető.úgygondoljuk,hogymivelanemklasszikuscivilszervezeteknekjellemzőennagyobbatőkeereje,ígynagyobbvalószínűséggeltudnakmegfelelőönrésztbiztosítaniapályázatokhoz,másrészt,ezekaszervezeteknagyobbhumántőkével is rendelkeznek, így nagyobb szakmai tudás birtokában vannak ahhoz, hogy sikeresen megírjanakegypályázatot.a2004és2006közöttiidőszakbanmindössze7sikeresgyőri pályázó volt, míg az ÚMFT időszakában már 31 nonprofit szervezet 10 tevékenységi körönbelüljutotteurópaiunióstámogatásiforráshoz.ezaszámavárosszektoráhozképestalacsonyszámnaktűnhet,azonbanazaktivitásnövekvőtendenciátmutat,amiazt 51

18 jelzi,hogyegyretöbbszervezetképeseu-spályázatoksikeresmegírásáraésazokmegvalósítására. Az NFT időszakában a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program, az ÚMFT keretében a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Környezet és Energia OperatívProgramvoltalegnépszerűbbtámogató,ugyanakkoraNyugat-DunántúliOperatívProgramokkeretébenisjelentősösszegekkerültekkiosztásra. Asikeresgyőripályázatokjellemzőenazalábbiterületekensegítettékagyőriéskörnyékbelilakosokéletét: hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának és társadalomi beilleszkedésének segítése; azóvodákban,alapfokúésközépfokúképzésbendolgozótanárokésegyébszakemberektovábbképzése; kutató-fejlesztőmunkátvégzőtudásközpontokfejlesztése; afenntarthatóéletmód,valamintazehhezkapcsolódóviselkedésmintáknépszerűsítése; abefektetésikörnyezetvonzóbbátétele; mikro-,éskisvállalkozásokalkalmazottainaktovábbképzése; acivilérdekképviseletekhumánerőforrás-kapacitásánakerősítése; pedagógiaikultúrafejlesztése,oktatókképzése,újmódszerekeszközökmegismertetése; kulturálisintézményekszerepéneknövelése,bekapcsolásukazoktatásba; atehetségesdiákokkiemeltoktatása,tehetséggondozástámogatása; amegváltozottmunkaképességű,fogyatékossággalélő,látássérültembereksegítése; azönkéntességfontosságánakelterjesztése. Összességében megállapítható, hogy az európai uniós fejlesztési támogatások a civil/nonprofit szervezetek számára is hatalmas lehetőséget jelentenek, hiszen a nyertes pályázókolyanprojekteketvalósíthatnakmegatámogatásoknakköszönhetően,amelyremásforrásbólnemvolnalehetőségük.győrazértisérdemelkülönfigyelmetanyugat-dunántúlirégiónbelül,mert2007ótaapólus-programegyikkedvezményezettje,és ez óriási fejlődési lehetőséget jelent a város számára. Az elemzések is azt bizonyítják, hogypl.agazdaságfejlesztésenbelülazoktatás,innováció,kutatás,foglalkoztatásterületén történő projektekben az állami és profitorientált szervezeteken túl a civil/nonprofit szervezetekisaktívanrésztvesznek. A szervezetek azonban nem egyenlő arányban részesülnek a kiírt támogatásokból. A pályázati sikerességet befolyásolja többek között a szervezeti forma, a végzett tevékenység jellege és a gazdálkodás. A kisebb tőkeerejű szervezetek kevésbé szerepeltek eredményesenapályázatokon,holottazeu-sforrásokcéljaéppenafejlesztés,felzárkóztatás.ennekmegoldásaképpenvéleményünkszerintolyanpályázatikiírásokraisszükség lenne, amelyek kimondottan ezeket a szervezeteket célozzák. Tehát lehetnének külön pályázatikiírásokakisebbtőkeerejűéskülönanagyobbbevétellelrendelkezőcivil/nonprofitszervezetekrészéreis.ígylehetőségnyílnaapályázószervezetekszámánakbővítésére,amártámogatástnyertcivil/nonprofitszervezetekmégeredményesebbszerepléséreazeurópaiunióspályázatifelhívásokon. 52 Civil Szemle 2013/1.

19 irodalom AykaiAdrián(2011):Azeurópaiuniósfejlesztésitámogatásokszerepeanyugat-dunántúlinonprofitszervezetekműködésében. Doktoridisszertáció.Sopron:NyugatMagyarországiEgyetem,SzéchenyiIstvánGazdálkodás-ésSzervezéstudományokDoktoriIskola. BartalAnnaMária(2005):Nonprofitelméletek,modellek,trendek.Budapest:Századvég. KákaiLászló(2009):Kikvagyunkmi?CivilszervezetekMagyarországon. Pécs,PublikonKiadó. KutiÉva(1998):Hívjuktalánnonprofitnak Budapest:NonprofitKutatócsoport. KutiÉva(2006):Anonprofitszervezetekunióspályázatokonelérteredményei.Online: május10. NemzetiFejlesztésiTerv AMagyarKöztársaságKormánya,Budapest. NonprofitszervezetekMagyarországon2006.KSH,Budapest NonprofitszervezetekMagyarországon2010.KSH,Budapest Anonprofitszervezeteklegfontosabbjellemzői2011.StatisztikaiTükör,KSH,Budapest.Online: december20. Anonprofitszervezetekszerepearégiókban.KSH,Budapest.2012.Online: Seligman,AdamB.(1997):Aciviltársadalomeszméje. KávéKiadó. ÚjMagyarországFejlesztésiTerv AMagyarKöztársaságKormánya,Budapest éviCLXXV.törvényazegyesülésijogról,aközhasznújogállásáról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámogatásáról 53

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1. A Nemzeti Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: 1 2 3 4 5 A B C D E Prioritás Intézkedés Jelenlegi közreműködő szervezet program Gazdasági Versenyképesség Humán

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal

Központi Statisztikai Hivatal Központi Statisztikai Hivatal A 2003-ra vonatkozó nonprofit-adatgyűjtés legfontosabb megállapításai A Központi Statisztikai Hivatal 2004-ben, három év után ismét teljes körű adatgyűjtést hajtott végre

Részletesebben

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása:

1. A Nemzeti Fejlesztési Terv I. tekintetében eljáró közreműködő szervezetek feladatainak változása: Intézményrendszeri változások a pályázatkezelés tekintetében A 2007-203 közötti európai uniós programok lebonyolítását támogató intézményrendszer szervezeti kereteiről szóló 52/204. (III. 20.) Kormányhatározat,

Részletesebben

Regionális politika 6. elıadás

Regionális politika 6. elıadás 1 Regionális politika 6. elıadás Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT regionális programjai 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek

A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek A külpiacra lépéshez igénybe vehető pályázatok, hitelek, garanciák, egyéb finanszírozási lehetőségek Szivi Orsolya 2009. április 20. Budapest Az előadás felépítése Fejlesztési programok, pályázati lehetőségek

Részletesebben

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek

NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek NMI IKSZT Program Szolgáltatási modellek Erőforrástérkép Erőforrások feltárása, tervezése Forrásbevonás TÁMOP-3.2.3/B-12/1 Építő közösségek Korszerű, többfunkciós közművelődési fejlesztéseket szolgáló

Részletesebben

Regionális politika 2. gyakorlat

Regionális politika 2. gyakorlat 1 Regionális politika 2. gyakorlat Magyarország regionális politikája a 2007-2013 idıszakban ÚMFT ÚMVP 2 A nemzeti fejlesztési tervek stratégiai tervezésének lépései Hazai dokumentumok (OFK, Lisszaboni

Részletesebben

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005

Táblázatok. 1. A nonprofit szervezetek száma és megoszlása településtípus szerint, 2005 TÁBLÁK JEGYZÉKE 1. A nonprofit szervezetek és megoszlása településtípus szerint, 2005 2. A nonprofit szervezetek és megoszlása tevékenységcsoportok szerint, 2005 3. A nonprofit szervezetek és megoszlása

Részletesebben

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Petykó Zoltán elnök. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Petykó Zoltán elnök Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Önkormányzatok részére megítélt támogatás mértéke és megoszlása Megítélt támogatás 2007-10 között Mrd Ft Mrd Ft 1200 1000 800 600 400 200 0 139 177 190

Részletesebben

Regionális gazdaságtan 10. elıadás

Regionális gazdaságtan 10. elıadás 1 Regionális gazdaságtan 10. elıadás Regionális fejlesztési programok Magyarországon Regionális fejlesztési célú pályázati lehetıségek 2 EU-s támogatások: A támogatás egy része az EU költségvetésébıl származik,

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 9 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK Fejezeti kezelésű előirányzatok 4 Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0 90,0 0 938,7 0 938,7 Működési költségvetés

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei. Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutás lehetőségei Farkas Attila szakmai főtanácsadó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 Magyarország Nemzeti Stratégiai Referenciakerete

Részletesebben

Klaszterek hatékony vezetése

Klaszterek hatékony vezetése Punak Éva Gazdasági keretek: Könyvelési alapok, klaszter-és menedzsmentszervezet könyvelési pénzügyi alapjai Klaszterek pályázati elszámolásai (eszköz, HR, nyilvántartások) Tartalom: pályázati rendszerek

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban

A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban A Zöld Régiók Hálózata program bemutatása, civilek a monitoring bizottságokban Dönsz Teodóra, csoportvezető Magyar Természetvédők Szövetsége Zöld Régiók Hálózata A program célja a hazai környezetvédők

Részletesebben

Az önkormányzatok pályázati eredményei regionális dimenzióban

Az önkormányzatok pályázati eredményei regionális dimenzióban KÖZLEMÉNYEK HUTKAI ZSUZSANNA Bevezetés Az önkormányzatok pályázati eredményei regionális dimenzióban Az Európai Unió a regionális fejlesztési programokat többek között a strukturális alapokon, a Kohéziós

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában

A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában A Közép-Magyarországi Operatív Program forrásfelhasználása a Budapesti agglomeráció vonatkozásában Dr. Gordos Tamás programiroda vezető Pro Régió Ügynökség Az elemzés témája Forrásfelhasználás a Közép-magyarországi

Részletesebben

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl

Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl Tájékoztató a 2009. évi innovációs és technológiai pályázati lehetıségekrıl László Csaba KDRFÜ Nonprofit Kft. KSZ Operatív igazgató Székesfehérvár 2009. 05. 14. Közép-Dunántúli Régió operatív programja

Részletesebben

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében?

Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Hogyan áll hazánk a gazdaságfejlesztési célú EU-s források lekötésében? Mezősi Balázs, CMC jelölt 2010. február 16. Bevezetés Témaválasztás indoklása Relevancia EU Strukturális Alap programokhoz kapcsolódó

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése

A közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a közötti időszak várható feladatainak áttekintése A 2007-13. közötti európai uniós programozási időszak előrehaladásának, valamint a 2014-20. közötti időszak várható feladatainak áttekintése PBKIK pályázói tájékoztató fórum Nagy Árpád tervezési csoportvezető

Részletesebben

A civil szervezetek működési környezetének bemutatása a statisztikai adatok tükrében

A civil szervezetek működési környezetének bemutatása a statisztikai adatok tükrében MINISZTERELNÖKSÉG A civil szervezetek működési környezetének bemutatása a statisztikai adatok tükrében Dr. Kisida Tamás Civil Kapcsolatok és Társadalmi Konzultáció Főosztálya Civil szervezetek általános

Részletesebben

Beadás kezdete. Beadás vége

Beadás kezdete. Beadás vége OP Azonosító kód Pályázat címe Keret (Mrd Ft) Beadás kezdete Beadás vége Pályázók köre Támogatás összege Támogatás mértéke GOP- 2009-1.1.2 Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése 1,27 2009.08.31

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI DÁNYI GÁBOR EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR Téma vázlat 2007-2013-as időszak: Lehívások

Részletesebben

Az EU-s támogatások jelentősége

Az EU-s támogatások jelentősége Az ESZA NKft, mint Közreműködő Szervezet szerepe a hajléktalanellátás fejlesztésében az EU-s források hatékony szétosztása, kezelése és monitorozása Előadó: Laczkó Brigitta, programirányító Miről lesz

Részletesebben

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19.

Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Észak - Alföldi Régió Fejlesztése az Új Magyarország Fejlesztési Terv lehetőségei alapján 2010. Február 19. Dr. Debreczeni Ferenc Ügyvezető Igazgató ÉARFÜ Nonprofit Kft. UMFT eredményei régiónkét (valamennyi

Részletesebben

ÚMFT pályázatok a szociális szférában

ÚMFT pályázatok a szociális szférában ÚMFT pályázatok a szociális szférában 2009-2010 Református vonatkozású pályázatok Benyújtott pályázatok száma: 105 Benyújtott pályázatok összértéke: 12 343 963 297 Ft Támogatott pályázatok száma: 9 Támogatott

Részletesebben

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei

Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei Uniós fejlesztéspolitikai források felhasználásának környezetpolitikai vetületei - Eredmények és kihívások Kovács Kálmán államtitkár Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Környezetpolitikai Fórum-sorozat,

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Pályázatírás Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET)

Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Magyar-szlovák agglomeráció Pozsony környékén - Közszolgáltatás fejlesztési hálózat Pozsony határon átnyúló agglomerációjában WS 6 (AGGLONET) 2010. május 19. A Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:...

K É R D Ő Í V. 2. Civil szervezet formája. Alapítvány Közalapítvány Egyesület Civil társaság Egyház Egyéb:... K É R D Ő Í V 1. Civil szervezet adatai Név:.. Székhely:.. Képviselő neve: Képviselő e-mail címe:. Képviselő telefonszáma:... Civil szervezet honlapja:... 2. Civil szervezet formája Alapítvány Közalapítvány

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév

Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2011/2012. I. félév Pályázati ismeretek Tantárgy kódja:

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007

NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NONPROFIT SZERVEZETEK MAGYARORSZÁGON 2007 N PROF I T N BUDAPEST, 2009 Központi Statisztikai Hivatal, 2009 ISSN 1218 7194 Felelős szerkesztő: Tokaji Károlyné főosztályvezető

Részletesebben

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató

ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató ESZA Kht. Dr. Tátrai Ferenc Ügyvezető igazgató Alapítás: 2179/2000 (VIII. 19) korm. hat. Társasági Szerződés: 2000. október 16. Bejegyzés: 2001. február 26. Munkaszervezet felállítása: 2001. április 3.

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24.

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL. Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám április 24. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL Pályázati információk, események, aktualitások Vállalkozóknak, gazdálkodóknak I. évfolyam 1. szám 2007. április 24. Tartalomjegyzék A 2007-2013-as

Részletesebben

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek

4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám. Kormányrendeletek 4400 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 96/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a közreműködő szervezetek útján ellátott feladatok központi költségvetési szerv által

Részletesebben

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK

KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK KÖNYVTÁRI INNOVÁCIÓ INNOVATÍV KÖNYVTÁRAK Sörény Edina vezető tanácsos Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári Osztály Budapest, 2012. július 13. TARTALOM Könyvtár és Innováció Kulturális fejlesztések

Részletesebben

Bakonyi Péter c.docens

Bakonyi Péter c.docens Az EU csatlakozás gyorsmérlege - informatikai szempontból Bakonyi Péter c.docens Kormányzati lépések 2003-20062006 Stratégia készítés és programtervezés: Magyar Információs Társadalom ( MITS ) Kormány

Részletesebben

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei

KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei KEOP 1.2.0 - Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatási lehetőségei Az alábbi cikk röviden ismerteti az Új Magyarország Fejlesztési Terv (UMFT), az Operatív

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Regionális Operatív Programok

Regionális Operatív Programok Regionális Operatív Programok A ROP-ok az ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERVBEN Tematikus és területi prioritások Operatív programok: Területfejlesztés (ROP-ok) Gazdaságfejlesztés (GOP) Közlekedésfejlesztés

Részletesebben

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március

(Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer. 2010. március TeIR (Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Támogatási Alrendszer Használati útmutató 2010. március Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. TÁMOGATÁSOK IDŐ ALAPÚ ELEMZÉSE... 5 2.1 BEVEZETŐ...

Részletesebben

Szerkezeti változás a évben

Szerkezeti változás a évben 02/01/02/01 Versenyképes alapanyag-termelés megalapozása a mezőgazdaságban (249167) 02/01/02/02 Élelmiszergazdaság modernizálása (249178) 02/01/02/03 Vidéki térségek fejlesztése (249189) 02/01/03/01 Beruházás-ösztönzés

Részletesebben

Egyedül nem megy! Boros Áron ügyvezető igazgató. Településtervezés - politika - üzlet web:www.otphp.hu

Egyedül nem megy! Boros Áron ügyvezető igazgató. Településtervezés - politika - üzlet web:www.otphp.hu Egyedül nem megy! Településtervezés - politika - üzlet Boros Áron ügyvezető igazgató Budapest Pécs 2011.04.28. 2011.10.27. Gyarapodás a csatlakozás előtt és az EU-ban 4 400 000 Lakások; épített lakások

Részletesebben

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában

Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Területi kohézió a fejlesztéspolitikában Dr. Szaló Péter szakállamtitkár 2008. Március 20.. Lisszaboni szerzıdés az EU-ról 2007 december 13 aláírják az Európai Alkotmányt Az Európai Unióról és az Európai

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft.

Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei. Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az ÉAOP végrehajtásának tapasztalatai, eredményei Dr. habil. Mező Ferenc Ügyvezető ÉARFÜ Nonprofit Kft. Az Észak-Alföldi Operatív Program keretszámai Eredeti OP keret Prioritás OP forrás M EUR Mrd HUF

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság

Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Összefoglaló az Új Magyarország Fejlesztési Terv sporthoz közvetetten kapcsolódó fejlesztési lehetőségeiről 2008. március I. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk.

(A táblázatban az EU forrásból társfinanszírozott pályázatok www.palyazatportal.hu 2008-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Új Magyarország Fejlesztési Terv 00-as pályázati ütemterve 00-ra tervezett megjelenését láthatjuk. Forrás: NFÜ) Sorszám Témakör Megjelentetés ideje 00 OP Konstrukció száma Konstrukció rövid címe Várható

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

A szakmai program a siker záloga. Ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT

A szakmai program a siker záloga. Ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT A szakmai program a siker záloga Ifj. Pólya Endre MEDIPLAN KFT 1 Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013 2013 között 8000 milliárd forint Egészségügyre kb. 400 milliárd forint Brüsszelben elfogadták,

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től)

A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) A nemzetközi pénzügyi intézményektől felvett állami projektfinanszírozó hitelek (2004. január 1-től) Program megnevezése Hitelnyújtó intézmény Szerződés száma Hitelszerződés kelte Hitelnyújtás célja Beruházás(ok)

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH

2007-2013 közötti Operatív programok Irányító Hatóságainak betagozódása ÁROP IH TIOP IH EKOP IH Európai Uniós fejlesztési források hazai intézményrendszere A Kormány elkötelezett abban, hogy a 2014 2020-as programozási időszakban az uniós források felhasználásához kapcsolódó feladatok ellátása során

Részletesebben

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre

Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre Pályázati felhívás a Civil Liciten való részvételre A pályázat kiírója: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség A pályázati program háttere Egyre több vállalat fordít fokozott figyelmet a felelős társadalmi szerepvállalásra

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok)

A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A minisztérium tervezési feladatkörébe tartozó EU-s társfinanszírozású projektek helyzete (kiemelt projektek, pályázatok) A/ Az OKM részvétele az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) és operatív programjainak

Részletesebben

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 15. szám július 15.

AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL. II. évfolyam 15. szám július 15. AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI HITELGARANCIA ALAPÍTVÁNY AVHGA HÍRLEVÉL II. évfolyam 15. szám 2008. július 15. Tartalomjegyzék Mérlegen a vidékfejlesztési pályázatok (ÚMVP)... 2 Az Új Magyarország Vidékfejlesztési

Részletesebben

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK

POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK POGÁNYI INFORMÁCIÓS NAPOK 2017.03.09-10. Felsőoktatási és Középiskolás Diákközpontú Szellemiségért és Világért Egyesület rendezésében A rendezvényt a Nemzeti Együttműködési Alap - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Részletesebben

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán

Önkormányzati pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán i pályázati elképzelések, eredmények 2008-2009. években Berhidán Sorszám Pályázati cél pályázó Projekt helyzete Támogatási igény- összeg Megjegyzés 1 TIOP-1.1.1/07/1 Informatikai infrastruktúra fejlesztése

Részletesebben

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3.

Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Akad még lehetőség Vállalkozói pályázatok uniós forrásból Gáspár Bence, főosztályvezető Debrecen, 2010. június 3. Uniós gazdaságfejlesztés számokban 2007-2009 3-ból 2 sikeres pályázó 10 000 hazai vállalkozás

Részletesebben

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése

A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány évi Közhasznúsági jelentése A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése 1. Számviteli beszámoló A 3. Szektor Közhasznú Alapítvány 2011. évi gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a közhasznúsági törvénynek

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára

Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára Nemzeti Együttműködési Alap pályázati lehetőségei civil szervezetek számára 1 Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2015 Pályázat kiírás kódja:

Részletesebben

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND)

II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Projektalapozás Pályázatkészítés Üzleti tervezés II. Nemzeti Fejlesztési Terv (PND) Szabó Sándor András pályázati és innovációs tanácsadó regisztrált pályázati tréner egyetemi oktató 1 Mi a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSÁNAK LOKÁLIS VETÜLETE

AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSÁNAK LOKÁLIS VETÜLETE AZ INNOVÁCIÓ FINANSZÍROZÁSÁNAK LOKÁLIS VETÜLETE A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XV. VÁNDORGYŰLÉSE DUALITÁSOK A REGIONÁLIS TUDOMÁNYBAN MOSONMAGYARÓVÁR, 2017. OKTÓBER 20. Dr. Gajzágó Éva Judit Docens,

Részletesebben

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály

Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek. Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Felsőoktatás és K+F pályázati keretek, feltételek Fonyó Attila OKM Felsőoktatás Fejlesztési és Tudományos Főosztály Kutatás és fejlesztés helyzete II. Alacsony K+F ráfordítás és kevés kutató Állami forrás

Részletesebben

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

A Széchenyi Programiroda tevékenységei. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenységei Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 EU-s forrásfelhasználás növelése Aktuális pályázati kiírások megismertetése, pályázók körének

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában

Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Aktuális pályázati konstrukciók az oktatásfejlesztés szolgáltatában Bevezetés Uniós források a közoktatásban A támogatási rendszer Fejlesztési dokumentumok Rendelkezésre álló lehetőségek TÁMOP 3 TIOP 1

Részletesebben

Pályázati hírek vállalkozások számára

Pályázati hírek vállalkozások számára Tisztelt Olvasó! Ön rendszeresen megjelenő hírlevelünk 2009. évi 8. számát olvassa. Hírlevelünkbe az elmúlt hetek fontosabb információit gyűjtöttük össze a pályázatokról és a pályázókat érintő egyéb, legfrissebb

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata

Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Együttműködési Ajánlata A rugalmasságot növelő helyi, innovatív kezdeményezések támogatása címmel meghirdetett pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP 245-12/4 100%-os

Részletesebben

Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés. Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen)

Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés. Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Kohéziós politika, uniós támogatások és közbeszerzés Dr. Holovács Gabriella (LL.M Groningen) Kohéziós politika Cél: - a gazdasági egység erősítése, - a hátrányos helyzetű régiók versenyképességének növelése

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló -

Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése. - összefoglaló - Norvég Civil Támogatási Alap pályázóinak értékelése - összefoglaló - A kutatás célja a Norvég Civil Támogatási Alap keretében, három pályázati körben beadott (támogatott, illetve elutasított) pályázatok

Részletesebben

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban

Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Jelenleg elérhető fejlesztési források és pályázati lehetőségek a Közép-Dunántúli régióban Rendelkezésre álló forrás 2009-2010 - Gazdaságfejlesztés 13,56 Mrd Ft - Turizmusfejlesztés 9,91 Mrd Ft - Fenntartható

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 7694/2010. J a v a s l a t a közoktatási intézmények Pedagógusképzések c. pályázatainak támogatására Tisztelt

Részletesebben

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22.

Pályázati tapasztalatok. Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Pályázati tapasztalatok Ferencz Dóra 2008. 05. 22. Új pályázatok, új filozófia A támogatás nem helyettesíti a magántőkét, csak kiegészítjük azt Életképes, de támogatás nélkül meg nem valósuló fejlesztések

Részletesebben

3.2. Ágazati Operatív Programok

3.2. Ágazati Operatív Programok 3.2. Ágazati Operatív Programok A. Versenyképesség operatív program Irányító Hatóság Gazdasági Minisztérium Közreműködő Szervezetek Ellenőrző Hatóság a Számvevőszék Auditáló Hatósága A pályázók köre: A

Részletesebben

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY

A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY A KOHÉZIÓS POLITIKA ÁTTEKINTÉSE EMBER LÁSZLÓ MONITORING ÉS ÉRTÉKELÉSI FŐOSZTÁLY TÉMÁK TÉMÁK I. Célok, célkitűzések, prioritások, műveletek II. Régiótípusok, alapok III. Elvek, fogalmak IV. Éves fejlesztési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Pannon Fejlesztési Alapítvány 2006 évi tevékenységérıl TARTALOM: 1. Bevezetés 2. Fenntartható gazdálkodás 3. Közhasznú tevékenység Az alapítvány éves pénzügyi beszámolójának, mérlegének

Részletesebben

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal

O F. Nonprofit szervezetek Magyarországon, 2006 P R. Központi Statisztikai Hivatal szervezetek alapítványok egyesületek szövetségek érdekképviseletek közhasznú társaságok egyesülések köztestületek társadalmi szervezetek közalapítványok társas nonprofit szervezetek kamarák hegyközségek

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Üzemtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Új Magyarország Fejlesztési Terv 40. lecke Új Magyarország Fejlesztési Terv 2007-2013

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

A magyar regionális intézményrendszer

A magyar regionális intézményrendszer Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A magyar regionális intézményrendszer Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti kollar.kitti@gtk.szie.hu

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja

Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai. Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja Nemzeti Együttműködési Alap Társadalmi Felelősségvállalás Kollégium 2012. évi bírálói tapasztalatai Udvaros Renáta NEA- TF Kollégium Civil tagja NEA szabályozása A NEA működését a 5/ 2012 (II.16) KIM rendelet

Részletesebben

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére

Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Babos Dániel P. Kiss Gábor: 2016-ban fel kell készülni az Európai Uniótól érkező támogatások átmeneti csökkenésére Az Európai Unió azért hozta létre a strukturális és kohéziós alapokat, hogy segítsék a

Részletesebben

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon

A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A területi politika főbb összefüggései Magyarországon Előadó: Némediné Dr. Kollár Kitti adjunktus

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Széchenyi Programiroda tevékenysége, vállalkozásfejlesztés A Széchenyi Programiroda feladatai Az Új Széchenyi Terv célkitűzése: hatékony pályázati rendszer működtetése a kis- és középvállalkozások versenyképességének

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője

A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője A magyar regionális fejlesztéspolitika múltja, jelene és jövője Együttműködési lehetőségek a magyar-horvát területfejlesztésben konferencia Eszék, 2018. február 5. A magyar regionális fejlesztés politika

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben