európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli"

Átírás

1 európai uniós pályázati források a nyugat-dunántúli és a gyôri nonprofit szervezetek Körében Dr. Reisinger Adrienn Hajós Barbara bevezető gondolatok Európaiunióscsatlakozásunkótamárhazánkszámáraisrendelkezésreállnakatársadalmi és gazdasági fejlődés támogatását elősegítő EU-s támogatások, amelyek egy részérecivil/nonprofitszervezetekispályázathatnak.2004óta2012októberéigközel187,5 milliárdfteu-stámogatáskerültkifizetésreacivil/nonprofitszektorszámára,ezenkívül további136,5milliárdft-rólszületettmárpozitívdöntés. Tanulmányunkcéljaanyugat-dunántúliésagyőricivil/nonprofitszervezetekEU-spályázatokon 2004 és 2012 októbere között elért eredményeinek bemutatása. Bemutatjuk, hogyanemzetifejlesztésitervésazújmagyarországfejlesztésiterv(2011-tőlújszéchenyi Terv)keretébenhánypályázatérkezettbe,mekkoraösszegetigényeltekaszervezetekés ezekközülmennyivoltasikerespályázat,ésezmekkoratámogatásiösszegetjelentetta szervezetek számára. A mélyebb következtetések levonása érdekében bemutatjuk az országosadatokatis.továbbárészletesenkitérünkagyőriszervezetekaktivitásáraésasikeres pályázatokkalrendelkezőszervezetekfőbbjellemzőire.tanulmányunkcélja,hogyáltalános áttekintéstadjonarégióésaválasztottmegyeszékhelyszervezeteinekeu-spályázatokkal kapcsolatosfőbbadatairólésagyőriszervezetekáltalmegvalósítottprojektekjellemzőiről. Fontosnak tarjuk megjegyezni, hogy tanulmányunkban a szektor szervezeteinek megjelölésére a civil/nonprofit fogalompárt használjuk, mivel a különböző törvényi és szakirodalmi(pl.seligman1997;kuti1998;bartal2005,kákai2009stb.)meghatározások 35

2 alapján véleményünk szerint nem lehet egyértelmű határt szabni a szervezetek civil és/vagynonprofitjellegeközött(atanulmánybanerrerészletesennemkívánunkkitérni). Civil/nonprofitszervezetekalattértünkmindenolyanszerveződésiformát,amelyetrészbenvagyegészbenállampolgáriakarathozottlétreönkéntesen,egyéni,közösségivagy közcélokmegvalósításaérdekében. a civil/nonprofit szervezetek bevételei a bevételek típusai A civil/nonprofit szervezetek gazdálkodásának sajátossága, hogy bevételi forrásaik nagy részét külső forrásból szerzik meg támogatások, adományok formájában. Természetesen ez nem zárja ki a saját források meglétét, de ennek aránya az összbevételen belülalacsonyabbmintapiaciszféraszereplőinél. A szektor bevételeinek főbb típusait a szakirodalom, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH)ésahatályosjogszabályokiskülönbözőképpencsoportosítják.BartalAnnaMária (2005) csoportosítása szerint léteznek magántámogatások, köztámogatások valamint alap- és gazdálkodási tevékenységből származó bevételek. A magántámogatások közé sorolhatók a lakosságtól, piaci szereplőktől, külföldi szervezetektől, valamint más civil/nonprofitszervezetektőlkapotttámogatások,adományok.köztámogatásnakminősülnekazállamiésönkormányzatiszereplőkáltaladottnormatívésnemnormatívtámogatások, különböző pályázati támogatások és az szja 1 százalékának az adózók által a szervezetek számára felajánlott összegek, továbbá ide tartoznak az Európai Unió által nyújtotttámogatásokis.azalaptevékenységbőlszármazójövedelmekközétartoznaka szolgáltatási és tagdíjak, gazdálkodási bevételként könyvelhetők el a befektetési tevékenységbőlszármazójövedelmek,valamintahitelek.aksh5főcsoportbasoroljaabevételeket:államitámogatás,magánadományok,alaptevékenységbevétele,gazdálkodási bevételésegyéb. A január 1. óta hatályban lévő ún. Civil törvény (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülésijogról,aközhasznújogállásáról,valamintacivilszervezetekműködésérőléstámogatásáról)19.paragrafusának1.bekezdéseértelmében Acivilszervezetbevételei: a) egyesületesetébentagdíj,alapítványesetébenalapítótólkapottbefizetés,valamintaz alapítóáltalazalapítványrendelkezésérebocsátottvagyon; b)gazdasági-vállalkozásitevékenységből(szolgáltatásnyújtásából)származóbevétel; c) aköltségvetésitámogatás; ca) apályázatútján,valamintegyedidöntésselkapottköltségvetésitámogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésbőljuttatotttámogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származótámogatás; cd) aszemélyijövedelemadómeghatározottrészénekazadózórendelkezéseszerint kiutaltösszege; 36 Civil Szemle 2013/1.

3 d)az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; e) másszervezettől,illetvemagánszemélytőlkapottadomány; f) befektetésitevékenységbőlszármazóbevétel; g)aza) f) pontokalánemtartozóegyébbevétel. Afentiekalapjánmegállapítható,hogyazEurópaiUnióáltalnyújtotttámogatásokállamibevételnekminősülnek.Hazánkeurópaiunióscsatlakozásávalelérhetővéváltakaz EUáltaltámogatottfejlesztésiprogramok,amelyetfőkéntaStrukturálisAlapokésaKohéziósAlapbiztosítanak.AzEUpályázatokútjántámogatástnyújtazállamiszervezetek, vállalkozások,valamintacivil/nonprofitszektorszámára.céljaakevésbéfejlettterületek támogatása,hosszútávonmagyarországnakanyugat-európaiországokhoztörténőfelzárkóztatása.aforrásokigénybevételénekfeltételeegy,azországstratégiaitervéttartalmazódokumentum,anemzetifejlesztésitervelkészítése. ANemzetiFejlesztésiTerv( )ésazÚjMagyarországFejlesztésiTerv( ,2011ótaÚjSzéchenyiTerv)keretébentöbbolyanOperatívProgram(apályázatok pontostartalmaazoperatívprogramokprogramkiegészítődokumentumaibanszerepel) isvolt/van,melyekkeretébencivil/nonprofitszervezetekszámáraiskiírásrakerültekpályázatok.előfordultakolyanpályázatkiírásokis,amelyekkizárólagacivil/nonprofitszervezeteket célozták meg (pl. Nonprofit foglalkoztatási projektek megvalósítása a szociális gazdaságban,nőkmunkaerőpiacravalóvisszatérésénekösztönzése),deszámukelenyészővolt.többségébenacivil/nonprofitszervezeteknekazeurópaiunióstámogatásokért azállamiésapiaciszektorintézményeivelkellettversenyreszállniuk(kuti,2006).a gyakorlataztmutatja(kuti,2006),hogyjellemzőenanagyobb,regionálisvagyországoshatókörű, többmilliós bevétellel rendelkező szervezetek azok, amelyek képesek olyan pályázatokbeadására,amelyeksikerrelisjárnak,ésmegistudjákakitűzöttcélokatvalósítani.ennekegyikoka,hogyamainapigapályázatirendszertúlbürokratikus,ígyszakértő segítség nélkül nehéz eligazodni benne. A kisbevételű szervezetek legnagyobb gátja, hogy nem tudnak megfelelő mértékű önrészt biztosítani a pályázatokhoz, így inkább nemispróbálkoznak. Nemelegendő(bárfeltétlenülszükséges)tehátegyszerűsítenia pályázatokbürokratikuskövetelményeitésgördülékenyebbé,civilbarátabbátennimagát a pályáztatási eljárást, illetve a támogatások folyósítását. Maguknak a civil/nonprofit szervezeteknekismegvannakateendőik.elkerülhetetlen,hogypénzügyeikkezelésében, forrásteremtésitevékenységükbenazeddiginéllényegesentudatosabbáésprofesszionálisabbáváljanak,ésennekrészeként többekközött pályázniismegtanuljanak (Kuti, 2006:19). a szektor bevételei a számok tükrében Akövetkezőkbenrövidenismertetjükacivil/nonprofitszektorgazdálkodásáravonatkozó főbb adatokat egyrészt országos szinten, másrészt a vizsgált régióra vonatkoztatva. 37

4 Elöljáróbanmegállapítható,hogyarendszerváltásótafolyamatosannőaszektormérete,mindaszervezetekszáma,mindabevételiforrásaiknagyságáttekintve.Az1.ábrán látható,hogy2010-benközel65ezerszervezetműködötthazánkban,ezközelkétszerese(1,87szeres)az1993-asértéknek.anyugat-dunántúlirégióbanaz1990-esévekelejéhezképestbárnőttaszervezetekszáma,anövekedésiütemközelazonosvoltazországoshozképest,ígyarégióbanműködőszervezetekarányalényegesennemváltozottaz időszakalatt,mindvégigkb.10százalékvolt.ehhezképestabevételekmindösszekb.4,7 százalékávalrendelkeztekarégiószervezetei1993és2010közöttátlagosan. 1.ábra.Acivil/nonprofitszervezetekszámaországosanésaNyugat-Dunántúlon 1993és2010között Összesen Nyugat-Dunántúlon Forrás: KSH A2.ábraaztmutatja,hogy2011-bentöbbmint1200milliárdFtvoltaszektorbevétele,mígavizsgáltrégióémindössze58milliárdFt.Azösszbevételfolyóértéken1993és 2011közöttközel10,5szeresérenőtt,a2010-igtartóidőszakalattarégióbevételeikicsiveltöbb,minttizenegyszereséreváltoztak.Reálértékenviszontmárközelsemilyennagymértékűanövekedésüteme,aszektorösszbevételeaszektorméretéhezhasonlóan1,87 szeresére nőtt reálértelemben, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag a szektor gazdasági helyzetébenabevételekténylegesértékealapjánnemtörténtváltozás.anyugat-dunántúlirégióesetébenkismértékbennagyobbvoltareálváltozásüteme(2,1szeres),deeza különbségnemmeghatározó. Továbbáafentiekalapjánmegállapítható,hogybárkismértékben,denagyobbvolta régiószervezeteinekbevételinövekedésemintazországosérték,azonbanazegyszer- 38 Civil Szemle 2013/1.

5 vezetre jutó bevétel minden évben kevesebb mint a fele volt az országos értéknek a rendszerváltásótaelteltidőszakban.ezrészbenköszönhetőannakis,hogyaközép-magyarországirégióbanműködőszervezetekkb.abevételek60százalékávalgazdálkodhatnak,bárettőlfüggetlenülanyugat-dunántúlirégióbanvoltalegalacsonyabbabevételek arányaazországosértékekhezviszonyítva.(anonprofitszervezetekszerepearégióban 2012.) 2.ábra.Ateljesszektorésanyugat-dunántúliszervezetekösszbevételefolyó-ésreálértéken 1993és2011között Összes bevétel Reálértéken NYD összesen Reálértéken Forrás: KSH Megjegyzés: anyugat-dunántúlirégióesetébena2001-esés2002-esértékekhiányoznak,mertebbenakétévbennemvoltteljeskörűfelmérésaszektorban,ígynincsenekrégiósadatok,tovább2011-resemközöltemégaksharégiósértékeket. A szektor bevételi szerkezetét tekintve megállapítható, hogy az ezredforduló óta a köztámogatásokarányaalegmagasabb,40és45százalékközötti.eztkövetiazalaptevékenységbőlszármazóbevétel(jelenlegkb.25százalék),amagántámogatásokésagazdálkodási tevékenységből származó bevételek aránya kb. azonos, 15 százalék. Az, hogy ezenbelülmekkoraazeurópaiuniónkeresztülpályázatiútonelnyerttámogatásokarányanemtudhatópontosan.annyibizonyos,hogyeddig(2004és2012októbereközött) összesen187,4milliárdftunióstámogatáskerültkifizetésre,amiazezenidőszakösszbevételéhez viszonyítva 2,3 százalékos arányt jelent. Ha az eddig megítélt támogatásokat vesszükfigyelembe,magasabbaránytkapunk,kb.4százalékot.ezazarányalacsonynak tűnhet,viszont,hafigyelembevesszükazt,hogyeztöbbezersikeresenmegírtpályáza- totjelentéstöbbezerolyanmegvalósultprojektet,amelyhozzájárultatársadalomkör- 39

6 nyezeténekélhetőbbétételéhez,akkorkijelenthetjük,hogyezazösszegjelentősszerepetjátszottahazaicivilszférafejlődésében. európai uniós támogatások a nyugat-dunántúli régió és győr civil/nonprofit szektorában módszertan Kutatásunkcéljaazvolt,hogyátfogóképetadjunkanyugat-dunántúliésezenbelüla győricivil/nonprofitszervezetekeu-spályázatokonelérteredményeiről.akutatástminda kéttervezésiidőszakraelvégeztük,ígyképetkaptunkarról,hogya2004és2006ésajelenlegi,2007és2013közöttiidőszakbanmijellemezteaszervezetekpályázatiaktivitását. ANemzetiFejlesztésiÜgynökségEgységesMonitoringInformációsRendszert(EMIR) működtetabbólacélból,hogynyomonkövethetővéváljonazeurópaiunióstámogatásokfelhasználása,valamintsegítsealebonyolításbanrésztvevőintézményekmunkáját. AzEMIRnyilvánosadatbázisalehetővéteszi,hogybárkiszámáraátláthatóváváljonafinanszírozott projektek alakulása a kezdetektől egészen a kifizetésig. Az adatgyűjtést 2012.október16-ánzártukle. Azadatgyűjtésünkazalábbiinformációkmegszerzéséreirányult beérkezettéstámogatottpályázatokszámaösszesenésoperatívprogramonként; igényeltésmegítélt(kifizetett)támogatásoknagyságaösszesenésoperatívprogramonként; anyertesgyőriszervezetekfőbbjellemzői. Az információkat legyűjtöttük a Nyugat-dunántúli régióra, Győrre és a mélyebb következtetéseklevonásaérdekébenországosszintenis. AfentiekbenmárbemutatásrakerültaNyugat-Dunántúlonműködőszervezeteksúlya a hazai szektoron belül, ahhoz azonban, hogy a győri adatok is megfelelően értelmezhetők legyenek, fontosnak tartjuk néhány Győrre vonatkozó információ közlését. A legfrissebbadatokszerint2011-bengyőrben896szervezetvoltregisztrálva,ezamegyeszékhelyekrejellemzőtöbbszázasnagyságrendnekmegfelelőérték.az,hogyebbőla közel900szervezetbőlténylegesenmennyiműködik,csakbecslésekvannak;ezekszerint kb aktív szervezet tevékenykedik a városban. A regisztrált szervezetek szervezetiformaszerintimegoszlásaazországosértékekhezhasonló:aszervezetek53,3 százaléka működik egyesületi, 33 százalékuk alapítványi formában. A Győrben működő civil/nonprofitszervezetekkörében hasonlóanazországosadatokhoz alegnépszerűbbtevékenységcsoportokaszabadidő,hobbi,kultúra,sport.agyőriszervezetek17,6 százalékatevékenykedettszabadidő,hobbitevékenységcsoportonbelül,13,8százalékuk a kultúrát, 13 százalékuk a sportot választotta mint tevékenységi kört. Emellett nagy aránytképviselazoktatás(12,6százalék),szociálisellátás(10,1százalék),szakmaigazdaságiérdekképviselet(8,1százalék)ésegészségügy(6,7százalék)területeis. 40 Civil Szemle 2013/1.

7 a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének részvétele a nemzeti fejlesztési terv operatív programjaiban Összességébenamagyarcivil/nonprofitszektorbanműködőszervezeteka2004és 2006közöttiidőszakban65,7milliárdFttámogatástnyertekel(1.táblázat).Ennekazöszszegnek 7,6 százaléka, azaz közel 5 milliárd Ft került a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetekhez.agyőrbenműködőcivil/nonprofitszervezetek301milliófttámogatáshozjutottakazelsőtámogatásiidőszakban,amely6százalékosaránytjelentanyugatdunántúlirégiónbelül.anyertespályázatokszámánakarányamagasabbvoltnyugat-dunántúlon(58,3százalék),mintországosszinten(42,2százalék),amegítéltésigényelttámogatásiösszegarányaazonbanmindkétesetbenközel40százalékosvolt.ezmagyarázhatóazzal,hogyapestmegyeicivil/nonprofitszervezeteknagyobbtámogatásiösszeget kaptak projektjeikhez (Aykai, 2011). A Győrben működő civil/nonprofit szervezetek általbenyújtottpályázatok32százalékáttámogatták,amegítélttámogatásiösszegpedig13,9százalékavoltazigényelttámogatásiösszegnek.ezazarányjóvalalacsonyabb aziméntemlítettországosésnyugat-dunántúlitámogatottsághozképest. 1.táblázat.A2004és2006közöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Beérkezettpályázatok száma(db) Igényelttámogatási összeg(millióft) Támogatottpályázatok száma(db) Megítélttámogatási összeg(millióft) Leszerződöttpályázatok száma(db) Szerződéssellekötött összeg(millióft) Megkezdettkifizetések száma(pályázat)(db) Kifizetetttámogatási összeg(millióft) Győr Arányrégiónbelül Nyugat-Dunántúl Arányországon belül Ország 25 6,48% 386 9,99% ,38% ,57% ,56% ,81% ,04% ,59% ,56% ,87% ,26% ,44% ,56% ,04% ,46% ,35% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. A civil/nonprofit szervezetek operatív programonként különböző mértékben részesültekakiírttámogatásokból.apályázatokszámáttekintveországosszintenaszervezetekkörébenazagrár-ésvidékfejlesztésioperatívprogramazelsőszámútámogató762 nyertespályázattal,amásodikahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogram709pályá- 41

8 zattal(2.táblázat).eztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram,aregionálisoperatívprogram,ésvégülakörnyezetvédelemésinfrastruktúraoperatívprogram. A HEFOP népszerűségét annak köszönheti, hogy a pályázatok széles skáláját hirdette meg, és legnagyobb hányaduk a civil/nonprofit szervezetek számára is elérhető volt. A GVOPpályázataifőkéntavállalkozásokszámárajelentettektámogatást,(pl.beruházás terén), ennek ellenére két prioritás kapcsán Fejlesztési és innovációs tevékenység támogatása,információstársadalomfejlesztése erőscivilaktivitásvolttapasztalható(kuti, 2006). A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében hasonlóan az országos adatokhoz alegtöbbpályázat(142)azagrár- ésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretébennyerttámogatást,majdeztkövetteahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramkeretébentámogatottpályázatokszáma(64).ehhezképestatöbbioperatívprogrambanlényegesenkevesebbpályázatotnyújtottakbeanyugat-dunántúlicivil/nonprofit szervezetek. A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében a fővárosi civil/nonprofitszervezetek,mígaregionálisfejlesztésoperatívprogramesetébenakelet-magyarországirégióbanműködőcivil/nonprofitszervezetekdominanciájaérvényesült (Aykai,2011). Győrbenabenyújtott25pályázatbólösszesen8nyerttámogatást,melyekből7aHumánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram,1pedigaGazdaságiVersenyképességOperatívProgramkeretébentörtént. 2.táblázat.2004és2006közöttiidőszakpályázatainakmegoszlásaOperatívProgramonként országosan,anyugat-dunántúlonésgyőrben,db Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés:AVOP Agrár-ésVidékfejlesztésiOperatívProgram;GVOP GazdaságiVersenyképességOperatívProgram;HEFOP Humánerőforrás-fejlesztésOperatívProgram;KIOP KörnyezetésInfrastruktúraOperatívProgram;ROP RegionálisFejlesztésOperatívProgram. Ha a támogatás összegét vesszük alapul, országos szinten első helyen áll a Humán- erőforrás-fejlesztésoperatívprogram amelynekkeretébenahazaicivil/nonprofitszer- 42 Civil Szemle 2013/1.

9 vezetek39,1milliárdft-hozjutottak,amásodikpedigaregionálisfejlesztésoperatív Program(3.táblázat).Figyelembevéveazelnyerttámogatásiösszegnagyságátésatámogatottpályázatokszámát,megállapítható,hogyaRegionálisFejlesztésOperatívProgrambárapályázatokkisebbhányadáttámogatta,deazokatnagyobbösszeggel. A nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek körében az országos adatokhoz hasonlóanlegnagyobbösszegekahumánerőforrás-fejlesztésoperatívprogramésaregionálisfejlesztésoperatívprogramkeretébenkerültekkiosztásra,2,7milliárdftés1,5milliárdft,mígalegtöbbpályázatazagrárésvidékfejlesztésioperatívprogramkeretében nyert. Győrben mind a pályázatok számát, mind a támogatási összeget figyelembe véve legnépszerűbb volt a Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program(7 támogatott pályázat),majdeztkövetteagazdaságiversenyképességoperatívprogram(1támogatottpályázat). 3.táblázat.2004és2006közöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Beérkezettpályázatok Támogatottpályázatok Operatív Programok Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Nyugat- Dunántúl Országos összesen AVOP GVOP HEFOP KIOP ROP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil/nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az nft operatív programjaiban A közötti időszakban a győri civil/nonprofit szervezetek körében 8 pályázatrólszületetttámogatásidöntés.anyertespályázatokhozösszesen301milliófteurópaiuniósforrástársult.a8nyertespályázatösszesen7pályázószervezethezkapcsolható, ami azt jelenti, hogy egy szervezet két sikeres pályázatot tudhatott magáénak. A két legnagyobb támogatási összeg 103 és 91 millió Ft volt, az előbbi a HEFOP, utóbbi a GVOPkeretébenkerültkifizetésre. 43

10 Atámogatásokmegoszlásaalapjánelmondható,hogyazösszesgyőriszervezetnek megítélt támogatás legnagyobb hányadát(40,4 százalékát) a többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek tevékenységcsoporton belül működő 2 győri szervezet egy-egy projektjekapta.agazdaságfejlesztés,munkaügyterületén1szervezet1pályázatanyert, az általa elnyert összeg aránya az összes támogatáson belül 30,3 százalék. További 15,1 százalékot képvisel 2, az oktatás területén működő civil/nonprofit szervezet számára megítélttámogatásiösszeg.atámogatások14,2százalékátkaptaaszociálisellátásterületén tevékenykedő 2 győri szervezet 1-1 projektje, segítve ezzel a hátrányos helyzetű csoportoktársadalmibeilleszkedését,képzésétésfoglalkoztatását. AHEFOPkeretébenösszesen7sikerespályázatvalósultmegGyőrbenazalábbipályázatokesetében(zárójelbenszerepelatámogatásnagysága): atársadalmibeilleszkedéselősegítéseaszociálisterületendolgozószakemberekképzésével(2pályázat:43millióft); hátrányos helyzetű emberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása (103millióFt); Alternatívmunkaerő-piaciszolgáltatások,képzéseknyújtásaésmegismertetése (19millióFt); felkészítéskompetencia-alapúoktatásra(2pályázat:36millióft); akompetenciaalapúoktatásiprogramokeszközielemeinek,értékelésieszközeinek, valamintezekmegjelenítésérealkalmaseszközökbiztosítása(10millióft). AGVOPkertébenegysikerespályázatvolt: alapszintűtanácsadás(91millióft). Összességébenelmondható,hogya2004és2006közöttiidőszakbanmindössze7 olyancivil/nonprofitszervezetvoltgyőrben,amelyneksikeresenmegvalósulteu-spályázatavolt,ezekaszervezetekazösszesbeadottpályázat28százalékátvalósítottákmeg (8projekt).Asikeresenpályázószervezetektöbbmintafele(4szervezet)alapítványiformábanműködött,továbbá1szervezetszövetségés2szervezetnonprofitszervezetintézményeként.Egyesületésközhasznútársaságnemvoltasikerespályázókközött. A fentiek alapján megállapítható, hogy az EU-csatlakozást követő néhány évben a győriszervezetekaktivitásaetérenmégnemvoltjelentős,azországosátlaghozképest iskevesebbszervezetpróbálkozotteu-spályázatokbeadásával. a győri a nyugat-dunántúli és az ország összes civil/nonprofit szervezetének pályázati eredményessége az úmft operatív programjaiban AzÚjMagyarországFejlesztésiTerv(2011-tőlÚjSzéchenyiTerv)a2007és2013közöttiidőszakraszólófejlesztésidokumentumahazánknak,melyekkeretébenhasonlóanaz előzőtervezésiidőszakhoz,lehetőségevolt/vanacivil/nonprofitszervezeteknekiseu-s támogatásokrapályázni.értelemszerűenahosszabbtervezésiidőszaknakésapályázási gyakorlat egyre hatékonyabb elsajátítása következtében az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében Győrben, a Nyugat-Dunántúlon, valamint országosan is több pályázatot 44 Civil Szemle 2013/1.

11 nyújtottakbeacivil/nonprofitszervezetekmintaznftkeretében,ésértelemszerűenaz igényelttámogatásösszegeisnagyobbvolt(4.táblázat). Országosanközelháromszorannyipályázatotadtakbeaszervezetek,mintazelőző tervezésiidőszakban,a2012.október16-igbeérkezettpályázatokszámamegközelítette a11ezret,viszontatámogatástnyertpályázatokarányakisebb,mint2004és2006között(27,7százalékszembena42százalékkal).ennekokalehetazis,hogymégvannakel nembíráltpályázatokisarendszerben.hasonlótendenciafigyelhetőmeganyugat-dunántúlonis,viszontittcsakközel2,5-szervolttöbbabeérkezettpályázat.győrbenegészenmásahelyzet,mindabeérkezett,mindatámogatottpályázatokszámatöbbmint hatszorosavolta2004és2006közöttiidőszakhozképest,viszontanyertespályázatok arányaközelazonos,egyharmadosértéketjelentettmindkétidőszakban. Amegítélttámogatásiösszegettekintvemegállapítható,hogyországosanésaNyugat-Dunántúlonközelnégyszer,Győrbentöbbminttízszerakkoraösszegűforráshozjutottak a civil/nonprofit szervezetek mint a közötti időszakban. Tehát Győr nemcsakapályázatokszámábanvoltjobbhelyzetbenazországosésrégiósértékekhez képest,hanemamegszerzetttámogatásnagyságábanis. 4.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatijellemzőiországosan, anyugat-dunántúlonésgyőrben Győr Arány régión belül Nyugat- Dunántúl Arány országon belül Országos összesen Beérkezettpályázatokszáma(db) ,07% 943 8,58% Igényelttámogatásiösszeg(millióFt) ,66% ,31% Támogatottpályázatokszáma(db) 53 17,67% 300 9,86% 3044 Megítélttámogatásiösszeg(millióFt) ,61% ,66% Leszerződöttpályázatokszáma(db) 49 18,42% 266 9,86% 2699 Szerződéssellekötöttösszeg(millióFt) ,13% ,15% Megkezdettkifizetésekszáma (pályázat)(db) 47 19,58% 240 9,74% 2465 Kifizetetttámogatásiösszeg(millióFt) ,19% ,66% Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Az 5. táblázat szemlélteti, hogy a győri, nyugat-dunántúli, és az ország összes civil/nonprofitszervezeteazegyesoperatívprogramokonbelülmekkoraaktivitástmutatott. Az adatok alapján megállapítható, hogy országosan, a Nyugat-Dunántúlon és Győrben is a Társadalmi Megújulás Operatív Program és a Környezet és Energia Operatív Programkeretébenadtákbeaszervezetekalegtöbbpályázatot.Országosan1804,azaz 45

12 a civil/nonprofit szervezetek által benyújtott pályázatok több mint fele a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében nyert, hasonló az arány a vizsgált régióban és Győrbenis. Nyugat-DunántúlonaTársadalmiMegújulásOperatívProgramonbelül156,aKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül72pályázatnyert. Győrbenazeddigbenyújtott161pályázatból53-attámogattak.Ebből27-etaTársadalmiMegújulásOperatívProgram,12-taKörnyezetésEnergiaOperatívProgramonbelül. 5.táblázat.2007és2012.októberközöttiidőszakpályázatainakmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,db Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Azeurópaiunióstámogatásokösszegéttekintveapályázatokszámáhozhasonlóana TársadalmiMegújulásOperatívProgramvoltalegsikeresebb,atámogatásokteljesösszegének43,6százalékátadta,azaz112,6milliárdFt-ot(6.táblázat).Atöbbioperatívprogram keretében megítélt hazai civil/nonprofit szektor számára nyújtott összeg aránya operatívprogramonkéntnemérteela10százalékotsemazeddigelnyertteljestámogatásiösszegenbelül. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP 11 4 NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Megjegyzés: ÁROP ÁllamreformOperatívProgram;DAOP Dél-AlföldiOperatívProgram;DDOP Dél-DunántúliOperatívProgram;ÉAOP Észak-AlföldiOperatívProgram;ÉMOP Észak-MagyarországiOperatívProgram;GOP GazdaságfejlesztésiOperatívProgram;KDOP Közép- DunántúliOperatívProgram;KEOP KörnyezetésEnergiaOperatívProgram;KMOP Közép-MagyarországiOperatívProgram;KÖZOP KözlekedésOperatívProgram;NYDOP Nyugat-DunántúliOperatívProgram;TÁMOP TársadalmiMegújulásOperatívProgram;TIOP Társadalmi InfrastruktúraOperatívProgram. 46 Civil Szemle 2013/1.

13 Anyugat-dunántúliszervezetekkörébenatámogatásösszegéttekintveazelsőszámú támogató a Nyugat-Dunántúli Operatív Program, a támogatások 44,8 százaléka, vagyis 8,9milliárdFtkerültkiosztásraennekaprogramnakakeretében.Szinténjelentősösszeget ítéltek meg a nyugat-dunántúli civil/nonprofit szervezetek számára a Társadalmi MegújulásOperatívProgramkeretében,ittazarány36,9százalék. 6.táblázat.A2007és2012.októberközöttiidőszaktámogatásiösszegeinekmegoszlása OperatívProgramonkéntországosan,aNyugat-DunántúlonésGyőrben,millióFt Operatív program Győr Beérkezettpályázatok Győrbena2007és2013közöttiidőszakbantöbbminthatszortöbbpályázatotnyújtottakbecivil/nonprofitszervezetek,éstöbbmint6,5-szertöbbnyertespályázatkeretébentörténtekfejlesztésekavárosban.Továbbámegállapítható,hogyagyőriszervezetek általkezeltpályázatokmindmennyiségre,mindazáltalukképviseltösszegtekintetében növelték súlyukat a Nyugat-dunántúli régióban (4. táblázat). Ez azt jelenti, hogy míg a 2004és2006közöttiidőszakbanarégiósikerespályázatainakcsak3,56százalékavolt győri, addig a jelenlegi tervezés időszakban megközelítette a 18 százalékot. A megítélt támogatásiösszegesetébenistöbbmint10százalékpontosakülönbségajelenlegitervezésiidőszakjavára. Nyugat- Dunántúl Országos összesen Győr Támogatottpályázatok Nyugat- Dunántúl Országos összesen ÁROP DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP GOP KDOP KEOP KMOP KÖZOP NYDOP TÁMOP TIOP Összesen Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. a győri civil /nonprofit szervezetek néhány további jellemzője az úmft operatív programjaiban 47

14 3.ábra.Győricivil/nonprofitszervezetekáltalazÚMFTkeretében2012.október16-igelnyert támogatásokmegoszlásaoperatívprogramokszerint Pályázatok száma Támogatás összege % 20% 40% 60% 80% 100% TÁMOP KEOP NYDOP TIOP ÁROP GOP Forrás: EMIRadatbázisalapjánsajátszerkesztés. Agyőricivilszervezetekkörébenmindapályázatokszáma,mindatámogatásiöszszeg alapján a Társadalmi Megújulás Operatív Program volt a legnépszerűbb (3. ábra). A TÁMOPkeretébenbenyújtott26pályázatösszesen1,2milliárdFt-otnyert.Aforrások nagyságáttekintvemagasösszegkerültkiosztásraanyugat-dunántúlioperatívprogram keretébenis,azonbanaznydopkeretébenkevesebbpályázatottámogattak,deaztnagyobbösszeggel. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program és az Államreform Operatív Program győricivilszervezetekszámáranyújtotttámogatásaapályázatokszámátésatámogatási összeget figyelembe véve jelentéktelennek mondható. Az összes támogatott pályázat közülekétprogramkeretébentámogatottpályázatokarányamindössze6százalékaz összes nyertes pályázaton belül. A támogatás aránya hasonlóan alacsony, az összes támogatásonbelüla2százalékotsemérteel. Kiemelendő a GOP keretében elnyert támogatás, amelynek mértéke 400 millió Ft, amiazértjelentős,mertországosanösszesen443millióft-otkaptakcivil/nonprofitszervezetekezenoperatívprogramkeretében,ígyagyőritámogatásmértékemeghaladjaaz összérték90százalékát,ráadásulezazösszegegyszervezetmunkájátsegítette(aszervezetnonprofitkft.-kéntműködikésoktatásiterületentevékenykedik) október16-igaz53támogatottpályázatközül49esetébentörténtszerződéskötés,amelyösszesen31szervezetetérintett.8szervezetkettővagyannáltöbbsikeres pályázatottudhatmagáénak,mígatöbbiszervezetnekegy-egypályázatáttámogatták. A többszörös pályázókról elmondható, hogy jellemzően egy operatív programon belül nyerttámogatásttöbbpályázatuk,ésgyakori,hogymáregykorábbanmegvalósultprojekt további szakaszához nyertek újabb összeget. A legtöbb sikeres pályázattal (7) egy oktatásiterületenműködőszervezetrendelkezik.akétlegnagyobbtámogatást(425és 400millióFt)egyszinténoktatássalfoglalkozóésegyinnovációstevékenységettámogatószervezetkapta,ígyamegítéltösszestámogatás31,1százalékajutottehhezakét szervezethez. 48 Civil Szemle 2013/1.