MAGYAR TENGERI VITORLÁZÓK SZÖVETSÉGE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR TENGERI VITORLÁZÓK SZÖVETSÉGE"

Átírás

1 A MAGYAR TENGERI VITORLÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA az egyesülési jogról szóló évi II. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően február 25.

2 2 MAGYAR TENGERI VITORLÁZÓK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló évi II. törvényben foglalt követelmények és az e tárgyban kiadott Legfelsőbb Bírósági határozatok szempontjainak betartásával az október 15-én alapított Magyar Tengeri Vitorlázók Egyesületének közgyűlése február hó 25. napján az alapszabályt az alábbiak szerint módosította és foglalta egységes szerkezetbe: Magyarország tenger nélküli ország, de fiai és lányai sok dicsőséget hoztak már a tengerek meghódításában. Az életszínvonal fejlődésével és az utazási lehetőségek bővülésével arányosan növekszik a tengeri vitorlázás szerelmeseinek száma. A szövetség a tengeri vitorlázás művelőit és barátait fogja össze, és megfelelő keretet biztosít az információk összegyűjtésére, baráti tapasztalatcsere lehetőségére, a tagok tudásának fejlesztésére és arra, hogy más, tapasztaltabb nemzetek hasonló szervezeteivel szorosabb együttműködést alakítson ki. I. Fejezet Általános rendelkezések 1. A Társadalmi szervezet neve: Magyar Tengeri Vitorlázók Szövetsége 2. A Társadalmi szervezet rövidített neve: MTVSZ 3. A Társadalmi szervezet székhelye: 1116 Budapest, Barázda u. 18. fszt A Társadalmi szervezet működésének időtartama: határozatlan időre alakul 1. A szövetség célja: II. Fejezet A szövetség célja, valamint tevékenységi köre A társadalmi szervezetet a tengeri vitorlázással hivatásszerűen vagy amatőrként foglalkozó alapító tagok azért alapították, hogy találkozási és koncentrált információs lehetőséget teremtsenek a tengeri vitorlázást folytatók számára, képviseljék a tengeri vitorlázók érdekeit a hajózási jogalkotásban, fejlesszék és kiszélesítsék a tengeren való vitorlázás művelésének lehetőségeit, kapcsolatot teremtsenek más országok tengeri vitorlázóival, azok szervezeteivel, a szövetség keretein belül fejlesszék tudásukat, hajózási ismereteiket és ezen szervezeten keresztül munkálkodjanak minél szélesebb körben a tengeri vitorlázás népszerűsítése érdekében.

3 3 2. A szövetség céljait különösen a következő eszközökkel valósítja meg: a) Rendszeres összejöveteli lehetőséget biztosít a tengeri vitorlázás iránt érdeklődőknek, b) előadásokat szervez a tengeri vitorlázókat érdeklő szakkérdésekről, c) együttműködést alakít ki a magyar hajózási hatósággal a tengerek használatával kapcsolatos magyar és nemzetközi jogszabályok pontos, naprakész ismerete céljából, d) a tengeri vitorlázók érdekeit képviseli a hajózási jogszabályalkotásban, e) a tengeri vitorlázók képesítésére, a tengeri vitorlás hajók felszereltségére, műszaki követelményeire vonatkozó javaslatokat készít, f) könyvtárat alapít és tart fent, ahol a tengeri vitorlázásra vonatkozó szakkönyveit, újságokat, magazinokat gyűjti és bocsátja olvasásra a tagoknak, érdeklődőknek, g) információkat gyűjt a világ tengerein igénybe vehető charter hajóbérlés feltételeiről, h) tanácsot ad és segítséget nyújt tagjai révén tengeri utazásokkal kapcsolatos kérdésekben, i) információkat szerez be a tengeri vitorlázással kapcsolatos biztosítási kérdésekben, j) együttműködési kapcsolatot alakít ki külföldi vitorlásegyesületekkel, látogatásokat szervez, k) oktatásokat szervez a tengeri vitorlások vezetéséhez szükséges jogosítványok, továbbá kiegészítő jogosítványok megszerzése céljából, l) megszervezi a nagyobb nemzetközi hajózási kiállítások közös látogatását, m) közös tengeri vitorlázási lehetőséget szervez a szövetség tagjai részére, n) népszerűsíti a tengeri vitorlázást Magyarországon. 3. A Szövetség jelszava: Hajózni mindenképpen kell! 4. A szövetség működőképességének feltételeit elsősorban a tagok tagdíjaiból, illetve támogatásából, továbbá egyéb forrásokból kívánja biztosítani. 5. A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat, valamint a szövetség ezen pontban rögzített függetlenséget irányadónak tekinti más társadalmi szervezetekkel kialakítandó együttműködés, illetve kapcsolat során is. III. Fejezet A szövetség jogállása, valamint képviselete 1. A szövetség önálló jogi személy, melynek képviseletére az elnök, valamint a főtitkár önállóan jogosult. 2. A szövetség elnöke: 3. A szövetség főtitkára: Vass Tibor navigációs mérnök anyja neve: Ozsvát Erzsébet lakcíme: 2071 Páty, Torbágy u. 13. sz. Molnár Eszter irodaigazgató anyja neve: Csősz Eszter lakcíme: 2071 Páty, Torbágy u. 13. sz.

4 4 IV. Fejezet A szövetség tagsága, tagok jogai, valamint kötelezettségei 1. A szövetség tagja lehet minden nagykorú magyar, valamint külföldi természetes személy, illetve magyar és külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely a szövetség alapszabályát, ezzel egyidejűleg célkitűzéseit elfogadja. A szövetség tagsági formától függetlenül - nagykorú magyar, valamint külföldi természetes személy tagjai tagságból eredő jogaikat, illetve kötelezettségeiket személyesen, míg magyar és külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagjai tagságból eredő jogaikat, illetve kötelezettségeiket bejegyzett képviselőjük útján jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni. 2. A szövetség tagság formái: 2.1. Rendes tagság A szövetség rendes tagjává választható az a jelen alapszabály IV. fejezet 1. pontjában meghatározott jogi személy, illetve természetes személy, aki a belépési nyilatkozatban a szövetség alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja A szövetség tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A nyilatkozathoz amennyiben jogi személy kéri felvételét mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy a nevében ki járhat el képviselőként a szövetség tagságában Az belépési nyilatkozatot a szövetség Titkárságára kell benyújtani. A kérelmet a főtitkár terjeszti az Elnökség elé, ezt követően a szövetség rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt A szövetség tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok természetes személy esetén személyesen, míg jogi személy esetén jelen alapszabály IV pontjában meghatározott képviselő útján gyakorolják A szövetség rendes tagjainak jogai: részt vehetnek a szövetség Közgyűlésén; tanácskozási, indítványozási, javaslattételi és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók; jogosultak részt venni a szövetség rendezvényein; igénybe vehetik a szövetség által nyújtott kedvezményeket, részt vehetnek a szövetség tanfolyamain, illetve pályázatain; a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak; A szövetség rendes tagjainak kötelességei:

5 kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg a szövetség szerveinek határozatait; kötelesek teljesíteni a szövetség tevékenységével kapcsolatosan önként vállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni a szövetség célkitűzéseinek megvalósítását; kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; a rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges, a Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el Tiszteletbeli tagság A szövetség tiszteletbeli tagja lehet Elnökség felkérése alapján az a személy, aki a szövetség érdekében végzett hosszú időtartamú, kimagasló tevékenységével a szövetség célkitűzéseit támogatja, segíti Tiszteletbeli tagok a szövetség rendezvényeire meghívhatók, azonban tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, illetve tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azon eltéréssel, hogy a szövetséggel szemben tiszteletbeli tagként vállalt kötelezettségeinek köteles eleget tenni, valamint jelen Alapszabály rendelkezéseit megtartani A tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt a szövetség keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök) Pártoló tagság A szövetség pártoló tagja lehet az a jelen alapszabály IV. fejezet 1. pontjában meghatározott jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. c) pontjában meghatározottak - aki, illetőleg amely készségét fejezi ki a szövetség tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, azonban a szövetség munkájában nem tud, illetve nem akar részt venni Jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. Pártoló tag képviselője nem vehet részt a szövetség testületi ülésein, szavazati joggal nem rendelkezik, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval, azon eltéréssel, hogy a szövetséggel szemben pártoló tagként vállalt kötelezettségeinek köteles eleget tenni. Pártoló tag ingyen látogathatja a szövetség által szervezett rendezvényeket, előadásokat Pártoló tag felvételéről első fokon Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a Közgyűlés felé lehetséges, Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 3. A szövetségi tagság megszűnése, az alábbi pontokban meghatározottak bekövetkezése esetén, az Elnökség által a tagnyilvántartásból való törléssel történik: 3.1. kilépéssel, azaz a tag által írásban, az Elnökség felé bejelentett egyoldalú döntésével,

6 kizárással, azaz az Elnökségnek a tag ellen a szövetség célkitűzéseivel össze nem egyeztethető, alapszabály-ellenes így különösen a szövetség rosszhírét keltő, a szövetségnek kárt okozó, a szövetség céljával, elveivel, a tagsággal vállalt kötelezettségeivel ellentétes, a szövetség hátrányos megítélését előidéző - magatartása miatt hozott írásbeli döntése alapján, Tag kizárására bármely más tag javaslatot tehet az elnökségnek. A kizárás kérdését a legközelebbi elnökségi ülés napirendjére kell tűzni A kizárási indítványról, valamint az eljárás megindításáról az érintett tagot - az indokolás megjelölésével együtt haladéktalanul értesíteni kell, megfelelő időt és lehetőséget biztosítva számára álláspontja írásbeli vagy szóbeli kifejtésére. Az érintett tagot meg kell hívni azon elnökségi ülésre, amely kizárásának kérdését tárgyalja A kizárás tárgyában hozott elnökségi határozat ellen - annak kézbesítését követő 15 napon belül a közgyűléshez címzett fellebbezésnek van helye. A fellebbezés elbírálásáról a legközelebbi rendes vagy rendkívüli közgyűlés szótöbbséggel dönt törléssel, azaz előzetes - jogkövetkezményeket kilátásba helyező írásbeli felszólításban meghatározott 90 napos eredménytelen határidőt követően, a tagsági díj legalább 3 hónapon át keresztül történő nem fizetése esetén Elnökség határozata alapján - tiszteletbeli tagok esetét kivéve mely határozat ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a természetes személy tag halálával, illetve jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével a szövetség megszűnésekor, illetve feloszlatása esetén V. Fejezet A szövetség szervezeti felépítése, valamint tisztségviselői 1. A szövetség testületi szervei 1.1. Közgyűlés Közgyűlés (a továbbiakban Közgyűlés) a tagok összessége, a szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve, melyen természetes személy tagok személyesen, míg a jogi személy tagok képviselőjük útján vesznek részt Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. A szövetség rendes Közgyűlését évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját, ha erről az Elnökség minősített többséggel (kétharmados) dönt. A Közgyűlést össze kell hívni továbbá, ha azt a Fővárosi Bíróság elrendeli A Közgyűlést a főtitkár vagy az elnök írásban hívja össze, mely összehívás szabályszerűnek akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (postai levél, telefax, ) értesülnek, valamint az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nem nyilvánosak.

7 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb kettő (2) héten belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes amennyiben erre, valamint a megismételt közgyűlés pontos időpontjára a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár elnököl Közgyűlésen olyan napirendi pontok tárgyalhatóak, melyek jelen Alapszabály V. fejezet pontjában meghatározottak szerint megküldött írásbeli értesítésen, meghívóban feltüntetésre kerültek A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelynek elkészítéséért a szövetség főtitkára felelős. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az előterjesztéseket, javaslatokat, szavazásra feltett kérdéseket, szavazás módját és eredményét - a döntést támogatók és ellenzők számarányát -, az elfogadott határozatok és állásfoglalások szövegét, időpontját és hatályát. A jegyzőkönyvet a Közgyűlést levezető elnök, valamint az általa felkért kettő (2) tag hitelesíti A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlést levezető elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója - Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont -, élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Közgyűlés üléseiről, valamint az ülésen meghozott határozatokról, illetve döntésekről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya, nyílt szavazás esetében pedig a döntésben résztvevő szavazatot leadó, vagy tartózkodó tagok neve. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a szövetség iratai között megőrizni, ennek folyamatos kezelését a szövetség főtitkára látja el A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a szövetség székhelyén a szövetség képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet, azonban a betekintés során nyomatékosan figyelmet kell fordítani a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok rendelkezéseire is A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: megválasztja, valamint az Elnökség javaslatára a szövetség célkitűzéseivel össze nem egyeztethető, alapszabály-ellenes magatartása, illetve vállalt kötelezettségeinek nem teljesítése esetén - visszahívja a szövetség vezető testületeit, valamint tisztségviselőit, így az elnököt, (alelnököket), főtitkárt, valamint tiszteletbeli elnököt;

8 Elnökség határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a szövetséget érintő ügyekben, és kialakítja a szövetség álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; jóváhagyja vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg a szövetség egyéb szabályzatait; Főtitkár előterjesztése alapján az Elnökség által hozott döntés elleni fellebbezés esetén másodfokú eljárás keretében dönt a tagfelvételi kérelmekről; meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; elbírálja az Elnökség kizárást, illetve törlést kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést; tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében; elfogadja az ügyintéző szerv éves beszámolóját. A szövetség éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés döntése alapján történik; éves költségvetés megállapítása; Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása; tisztségviselők visszahívása és lemondásuk elfogadása; döntéshozatal mindazokban az ügyekben, amelyeket jelen alapszabály Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal A szövetség ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség, mely a szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, és a főtitkár. Az elnökségi ülésre annak tárgykörére figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal tartja, melynek üléseit elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak Elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább 4/5-e jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Elnökség ülései nyilvánosak. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon Elnökség tagjainak 3/5-e jelen van.

9 Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet jelen Alapszabály nem utal Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, kivéve azon kérdéseket, melyek ugyan nem tartoznak Közgyűlés hatáskörébe, azonban amelyekben egyébként Közgyűlés dönt Elnökség feladatai különösen: ellátja a szövetség operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; a szövetséget érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg Közgyűlés számára; tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon; befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz; javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására; indokolt esetben javaslatot tesz Közgyűlés részére a szövetség vezető tisztségviselőinek, így az elnök, főtitkár, illetve tiszteletbeli elnök visszahívására; Főtitkár javaslatára dönt titkárságvezető kinevezéséről Elnökség két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja a szövetség tagjait Elnökség dönt első fokon a tagkizárás, valamint a törlés ügyében, másodfokon a szövetség Közgyűlése jár el. Kizárás oka: - a tag a szövetség célkitűzéseivel össze nem egyeztethető, alapszabály-ellenes magatartása; Törlés oka: - a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 15 napos határidő eltelte után Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója - Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 685. b) pont -, élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, nyílt szavazás esetében a döntésben résztvevő szavazatot leadó, vagy tartózkodó tagok neve, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a szövetség iratai között megőrizni, ennek folyamatos kezelését a szövetség főtitkára látja el. 2. A szövetség tisztségviselői 2.1. A szövetség elnöke A szövetség, mint önálló jogi személy képviseletét a szövetség elnöke önállóan látja el.

10 A szövetség elnökét a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja 5 év határozott időtartamra. Elnök megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után elnök e tisztségre több alkalommal újra megválasztható Elnök megbízatása megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával, alapszabály, illetve jogszabályellenes eljárása, a szövetségnek okozott károkozása, illetve tartós akadályoztatása esetében, Elnökség javaslatára a Közgyűlés által történt visszahívással, Közgyűléshez címzett egyoldalú nyilatkozattal történő lemondással, elhalálozással Elnök feladatai különösen: a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése, konferenciák és más rendezvények szervezése, a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére történő felkérés, a szövetség működésének irányítása, utalványozási jog gyakorlása, a szövetség képviselete Alelnökök szervezeti, illetve stratégiai alelnök A szövetség az Elnök helyettesítésére és munkája segítésére alelnököket választhat. A szövetség alelnökei az Elnököt, annak akadályoztatása esetén, illetve az Elnök, vagy Elnökség megbízatása alapján képviselik, illetve helyettesítik, valamint a Közgyűlés megbízása, illetve felhatalmazása estén önálló feladatokat látnak el A szövetség kettő alelnökét a szövetség Közgyűlése titkos szavazással választja. Alelnökök megbízatása a megválasztás napjától 2 évre szól. A mandátum lejárta után alelnökök e tisztségre több alkalommal újra megválaszthatók Alelnök megbízatása megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával, alapszabály, illetve jogszabályellenes eljárása, a szövetségnek okozott károkozása, illetve tartós akadályoztatása esetében, az Elnökség javaslatára Közgyűlés által történt visszahívással, Közgyűléshez címzett egyoldalú nyilatkozattal történő lemondással, elhalálozással Alelnökök feladatköre oly módon oszlik meg, hogy

11 Tiszteletbeli elnök Stratégiai alelnök a szövetség céljainak meghatározásáért, kidolgozásáért felelős, míg Szervezeti alelnök ezen célok eléréséhez szervezeti, illetve működési feladatok kidolgozásáért felel. A szövetség alelnökei feladataikat kötelesek egymással kölcsönösen együttműködve és egymással rendszeresen egyeztetve a szövetség Elnökének utasításai szerint, valamint felügyelete mellett ellátni Közgyűlés tiszteletbeli elnököt választhat Tiszteletbeli elnök kizárólag tanácskozási joggal vesz részt Elnökség ülésein Tiszteletbeli elnök megbízatása megszűnik: 2.4. a szövetség főtitkára alapszabály, illetve jogszabályellenes eljárása, a szövetségnek okozott károkozása esetében, Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozatta által történt visszahívással, Közgyűléshez címzett egyoldalú nyilatkozattal történő lemondással, elhalálozással a szövetség, mint önálló jogi személy képviseletét a szövetség főtitkára önállóan látja el a szövetség főtitkárát a szövetség Közgyűlése titkos szavazással választja. Főtitkár megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után főtitkár e tisztségre újra megválasztható Főtitkár megbízatása megszűnik: a megbízatás időtartamának lejártával, alapszabály, illetve jogszabályellenes eljárása, a szövetségnek okozott károkozása, illetve tartós akadályoztatása esetében, Elnökség javaslatára Közgyűlés határozata által történt visszahívással, Közgyűléshez címzett egyoldalú nyilatkozattal történő lemondással, elhalálozással Főtitkár feladatai különösen: önállóan képviseli a szövetséget, valamint gyakorolja a szövetség alkalmazottai fölött a munkáltatói jogokat előkészíti a közgyűlést és az elnökség üléseit, elkészíti a közgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvét, végrehajtja a két testület határozatait és folyamatosan intézi a szövetség ügyeit,

12 Elnök akadályoztatása, illetve távolléte esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését; rendszeres kapcsolatot tart a szövetség elnökével és elnökségével, elnök tanácsadójaként működik a szövetség ügyeinek intézése körében a szövetség céljainak megvalósításán túlmenően gondoskodik a szövetségi élet feltételeiről is, így - többek között - a naprakész tagnyilvántartás vezetéséről, a tagok információval való ellátásáról, a fontosabb ügyekben véleményük kikéréséről, javaslataik összegyűjtéséről gondoskodik a szövetség gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátásáról, e tekintetben veszteség nélküli gazdálkodásra törekszik javaslatot tesz Elnökség részére a titkárságvezető kinevezésére, illetve visszahívására VI. Fejezet A szövetség gazdálkodása 1. A szövetség vagyona tevékenysége során szerzett bevételekből áll. 2. a szövetség bevételei: 2.1. a tagdíj, melyet a szövetség rendes tagjai belépésüket követő hónap 5. napjáig, ezt követően pedig minden év január hó 15. napjáig fizetnek meg, s melynek mértékét Közgyűlés állapítja meg, valamint a szakmai szervezetek számára kiírt pályázatokból és egyéb adományokból származó források. 3. a szövetség költségei: 3.1. a tevékenysége érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 4. A szövetség pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít, következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök/főtitkár terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 5. A kifizetések az utalványozásra jogosult elnök illetve főtitkár aláírása alapján teljesíthetők. 6. a szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel, míg megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. 7. a szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 8. A szövetség vállalkozási tevékenységet nem végez.

13 13 VII. Fejezet A szövetség megszűnése 1. a szövetség megszűnik, amennyiben 1.1. feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését a legfelsőbb szerve 2/3-os minősített többséggel kimondja; 1.2. az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 2. A szövetség jelen fejezet 1.1. pontjában meghatározott módon történő megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról jelen alapszabály előírása, azaz a legfelsőbb szervének, Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata. VIII. Fejezet A szövetség felügyelete A szövetség működése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 14. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. IX. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések Ezt az október 15. napján kelt, április 30-án és március 19. napján módosított alapszabályt a tagok a február 25.-én tartott közgyűlésükön egyhangúan módosították, jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt elfogadták valamint a benne foglaltakat magukra nézve kötelezőnek ismerték el. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, és az egyesülési jogról szóló évi II. törvény rendelkezései irányadóak. Jelen Alapszabályt a tagok elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadták, melynek hiteléül azt az elnök és a főtitkár jóváhagyólag aláírták. Kelt, Budapesten, február hó 25. napján Vass Tibor elnök Molnár Eszter főtitkár Az okiratot szerkesztettem és ellenjegyzem: Budapesten, február hó 25. napján dr. Füzi Tamás ügyvéd

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ

A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Egyesület neve: Magyarországi Kis- és Középvállalkozások Egyesülete Az Egyesület székhelye:

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az egyesület székhelye: 8220 Balatonalmádi, Hunyadi u. 10. Az egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök jogosult. Alulírott alapító az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelmények szerint a Veszprémben 1997.

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület

Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület Magyar Telemark- és Extrémsport Egyesület (MTESE) A L A P S Z A B Á L Y A Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. 4. Az egyesület tevékenysége Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

I. AZ EGYESÜLET ADATAI. 4. Az egyesület tevékenysége Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. DOBOGÓKŐ EGYESÜLET 2011. május 14-i állapotnak megfelelő, korábbi módosításokkal is egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület neve: Dobogókő Egyesület 2. Az Egyesület

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZABÁLYZATA

1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZABÁLYZATA 1956-os MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Az 1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARCOSOK VILÁGSZÖVETSÉGE EGYESÜLET SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I.

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA

Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA Kállósemjéni Diákokért és Ifjakért Egyesület ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI DRÓTSZŐRŰ MAGYARVIZSLA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYARORSZÁGI DRÓTSZŐRŰ MAGYARVIZSLA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYARORSZÁGI DRÓTSZŐRŰ MAGYARVIZSLA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint 2011. február 20. napján elhatározták a Magyarországi

Részletesebben

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és feladatai

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és feladatai A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1./ Az egyesület neve: Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért Az egyesület angol neve: Association for E-commerce

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

A Magyar Orvosok Sportegyesületének

A Magyar Orvosok Sportegyesületének A Magyar Orvosok Sportegyesületének alapszabálya 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Magyar Orvosok Sportegyesülete Székhelye: 1068 Budapest, Szondi u. 100. sz. Működése kiterjed az ország egész

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

ULTRA VIOLA BULLDOGS SZURKOLÓI EGYESÜLET Alapszabály. Az ULTRA VIOLA BULLDOGS SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ULTRA VIOLA BULLDOGS SZURKOLÓI EGYESÜLET Alapszabály. Az ULTRA VIOLA BULLDOGS SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az ULTRA VIOLA BULLDOGS SZURKOLÓI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016

Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Megismételt Közgyűlés Budapest, 2016 Időpont: 2016. április 20. 20:15 Helyszín: Budapest Mellékletek: Jelenléti ív Alapszabály Az elnök a határozatképesség vizsgálata

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Magyar Akupunktúra és Moxaterápiás Egyesület ALAPSZABÁLYA A Fővárosi Bíróságon 1991. január 8. napján 3217 számon nyilvántartásba vett Magyar Akupunktúra és Moxatherápiás Egyesület 2012. augusztus 15.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül,

3. környezetvédelmi tevékenység, az épített környezetünk ökologikusabbá tétele az Egyesület valamennyi tevékenységén keresztül, ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 1. A szervezet megnevezése: a./ magyar: Magyar Szalmaépítők Egyesülete b./ nemzetközi: Hungarian Strawbuilders Association 2. A szervezet alapítási éve: 2009. 3.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az Egyesület működési területe kiterjed az ország egész területére és az Európai Unió országaira.

ALAPSZABÁLY I. AZ EGYESÜLET ADATAI. Az Egyesület működési területe kiterjed az ország egész területére és az Európai Unió országaira. ALAPSZABÁLY Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdésében, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt követelményeknek megfelelően

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY

TAGOZATI ALAPSZABÁLY TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Magasépítési Tagozat, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) egyesületi formában működő civil szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány,

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik mindazok a természetes és jogi személyek, akik ill. amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. MHE tagsági adatok frissítése Kérjük, az alábbi űrlapon frissítse tagsági adatait annak érdekében, hogy könnyebben el tudjuk érni Önt! Frissítem a tagsági adataim Az alapszabályunk III. fejezete: Az Egyesület

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA

Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Magyar Felkészülők Egyesülete ALAPSZABÁLYA Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A DOHNÁNYI KERT TÁRSASÁG Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI

AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta el. I. A SPORTEGYESÜLET ADATAI AVIS Sportegyesület 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 40. tel.: +36 70 335 33 37 e-mail: info@avisse.hu AVIS SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Egyesület 2009. november 13-án az alábbi Alapszabályt fogadta

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA LENDÜLETBEN AZ IFJÚSÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Lendületben az Ifjúság Egyesületet. A Lendületben

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben

A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Mozgás- és Táncterápiás Egyesület Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetben Alulírott tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya

A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya A Magyar Ultisok Országos Egyesülete Alapszabálya 1.Általános rendelkezések 1.1.Alapítás A jelen alapszabály (továbbiakban: Alapszabály) 1. sz. mellékletében megjelölt személyek az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A MAGYAR TÉRINFORMATIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TÉRINFORMATIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR TÉRINFORMATIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. május 22. A MAGYAR TÉRINFORMATIKAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. Az alapítók attól a felismeréstől vezérelve, hogy a magyar térinformatika kultúra

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya

A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya A Csepeli Kertbarát Kör Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1.) Az egyesület neve: Csepeli Kertbarát Kör Egyesület (továbbiakban egyesület) 2.) Rövidített neve: CSKK 3.) Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság A MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság AUDIT BIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. március 24. A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: +36-34/586-045 e-mail: tata@tourinform.hu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

Egyesületi Alapszabály. I. Általános Rendelkezések. 3. Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. Egyesületi Alapszabály A Törökbálinti Kamarakórus Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Vízpart Életmód és Szabadidősport Közhasznú Egyesület Az egyesület rövidített neve:

Részletesebben

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 VADVIRÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.1. A szervezet neve VADVIRÁG EGYESÜLET 1.2. Székhelye: 7621 Pécs, Szent István tér 17 Civil Közösségek Háza 1.3. Működési területe: Magyarország, különös tekintettel

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

Öt Falu Egyesület alapszabálya

Öt Falu Egyesület alapszabálya Öt Falu Egyesület alapszabálya A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. II. törvény alapján az alapító tagok egyesületet hoznak létre az alábbiak szerint

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

ESÉLYT A SZENTIVÁNI IFJÚSÁGNAK Egyesület Alapszabálya

ESÉLYT A SZENTIVÁNI IFJÚSÁGNAK Egyesület Alapszabálya ESÉLYT A SZENTIVÁNI IFJÚSÁGNAK Egyesület Alapszabálya Alapítók az egyesület 2008. december 15. napján elfogadott alapszabályát - a jogszabályváltozásokra figyelemmel - a 2013. október 10. napján megtartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben