A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya"

Átírás

1 Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2890 Tata, Ady E. út 9. telefon: / A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Alapszabálya Tata, május május 19. napján elfogadott-dőlt betűvel jelezett- módosításokkal egységes szerkezetben- Alulírott Alapítók a Ptk ában foglaltak, valamint az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján elhatározták a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület létrehozását. A Tata és Környéke Turisztikai Egyesület megismételt alapító Közgyűlése március 29. napján fogadta el az Egyesület Alapszabályát, melyet az Egyesület május 19. napján az alábbiak szerint módosított: 1

2 I. AZ EGYESÜLET ADATAI 1. Az Egyesület neve: Tata és Környéke Turisztikai Egyesület Az Egyesület rövidített neve: TATA TE Az Egyesület székhelye: 2890 Tata,Ady Endre u Az Egyesület jogállása Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az Elnök önállóan jogosult. 3. Az Egyesület célja Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és - e célra létrehozott megfelelő szakmai munkaszervezet révén - működtetés. A közösségi turisztikai fejlesztésekben való közreműködés javaslattétel és szakmai véleménynyilvánítás útján. A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók, civil szervezetek tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete; Önkormányzati, vállalkozói és civil szervezeti turisztikai tevékenységek összehangolása; Az érintettek széles bevonásával a helyi desztináció-, a városi turisztikai marketing stratégia kialakítása, véleményezése és egyeztetése; Javaslattétel a turisztikai szolgáltatásokat segítő infrastrukturális fejlesztésekre vonatkozóan, a város vezető testülete számára Turisztikai termékfejlesztés kezdeményezése; Turisztikai információs iroda működtetése; Turisztikai szolgáltatások díjmentes közvetítése; Turisztikai információs technológiai alkalmazás működtetése, hozzáférés biztosítása a tagok részére; Statisztikák készítése a helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről; Turisztikai szempontból fontos rendezvények, programok kezdeményezése, támogatása, koordinációja és megvalósítása; Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az egyesület eredményeiről; Képzési igények felmérése, képzések megszervezése Együttműködés a térség, régió más szakmai szervezeteivel és Desztináció Menedzsment Szervezeteivel. Térségi turisztikai termékek összegyűjtése, adatbázisba rendezése és nyilvántartása Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 2

3 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. II. A TAGSÁGI VISZONY 4. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, amelyek az Egyesület célkitűzéseit, illetve alapszabályát elfogadják. Az egyesületi tagság formái: a) rendes tagság, b) pártoló tagság. 5. Rendes tagok Az Egyesület rendes tagja lehet az a jogi személy, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja Az Egyesületbe történő belépés a Választmányhoz intézett a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával történik, amelyben a belépő nyilatkozik, hogy az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelezőnek elismeri. A tagság a nyilatkozatnak a Választmány által történt elfogadásával jön létre, az éves tagdíj befizetésével egyidejűleg. A tagról a Választmány nyilvántartást vezet. A nyilatkozathoz amennyiben jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kéri felvételét mellékelni kell az igazolást arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesületben. A belépési nyilatkozatot az Egyesület Választmányához kell benyújtani. Rendes tag felvételéről a Választmány egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal dönt, amely ellen a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. Az Egyesület rendes tagjainak jogai: a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; c) bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók; d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein; e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat, kedvezményeket, f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhetnek / kaphatnak, Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait; b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni 3

4 6. Pártoló tagok Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, illetve magánszemély aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, az Egyesület céljaival egyetért,. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag személyesen, vagy képviselője útján részt vehet az Egyesület testületi ülésein, ahol javaslatot tehet, felszólalhat, azonban nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, rendszeres tagdíjat nem köteles fizetni, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tag felvételéről a Választmány dönt, egyszerű szótöbbséggel. A Választmány elutasító döntése ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 7. A tagsági viszony megszűnik: a) a tag kilépésével, amelyet a Választmányhoz kell írásban bejelenteni (a tagság az írásbeli bejelentéssel egyidejűleg megszűnik); b) az éves tagdíjbefizetés elmulasztása miatt (írásbeli felszólítás után a kitűzött 30 napos határidő eltelte után, a tagsági viszonyt megszüntető választmányi határozattal, amely ellen a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni.); c) a jogi személy tag felszámolásával, illetve jogutód nélküli megszűnésével; d) a természetes személy tag halálával; e) a tag kizárásával f) az Egyesület megszűnésével. A tagsági viszony megszűnésére vonatkozó szabályok vonatkoznak a pártoló tagokra is. A tag az Egyesületből bármikor kiléphet, de a már befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. Az Választmány egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatja az Egyesület azon tagját, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A tag a kizárásra vonatkozó választmányi határozat felülvizsgálatát, a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, kérheti a Közgyűléstől. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A tagok részére ajánlott postai küldeményként megküldött leveleket a postára adástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 8. Az Egyesület szervei Az Egyesület testületi szervei: a) Közgyűlés, b) Választmány c) Ellenőrző Bizottság. III. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI Az Egyesület tisztségviselői: a) elnök, b) titkár c) ellenőrző bizottsági tagok, 4

5 d) választmányi tagok. A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki megfelel az Etv. módosított és kiegészített 8. (1) bekezdés a./-b./-c./ pontjában előírt feltételeknek az Európai Unió jogának megfelelés érdekében, utalással az Etv. 29. a./-b./ pontjában foglaltakra. Ennek megfelelően a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és: - magyar állampolgár, vagy - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy - a harmadik országbeli beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik Az Egyesület tisztségviselői Az Egyesület tisztségviselői: a Választmány összes tagja, az Elnök, a Titkár, az Ellenőrző Bizottság tagjai. Az Elnök választott tisztségviselő megbízatása a megválasztás napjától 3 évre szól. A mandátum lejárta után az Elnök e tisztségre egy alkalommal újra megválasztható. Az Elnök feladatai: a) a Közgyűlés és a választmányi ülések levezetése, b) a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés, c) az Egyesület működésének irányítása, d) utalványozási jog gyakorlása a Titkárral (vagy bármelyik erre felkért Választmányi Taggal együttesen, e) képviseli az Egyesületet, f) továbbá minden olyan feladat, mellyel a Választmány, illetve a Közgyűlés megbízza A Titkár az Egyesület alkalmazott tisztségviselője, nem tagja a választmánynak. A Titkár személyéről a Választmány dönt. Tevékenységét munkaviszonyban vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban látja el. A Titkár feladatai: a) az Egyesület ügyviteli és ügykezelési, nyilvántartási feladatainak végzése, illetve e feladatok elvégzésének szervezése, irányítása, ellenőrzése. b) az Elnök konzultánsaként működik, c.) tájékoztatja a Tagokat az Egyesület munkájáról; d) a Titkár előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli. 10. A Közgyűlés A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen az Egyesület természetes (magán-) személy továbbá egyéni vállalkozó tagjai személyesen, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező tagjai képviselőjük útján vesznek részt. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az illetékes Bíróság elrendeli. A választmány bármikor dönthet a Közgyűlés összehívásáról, ha azt bármilyen okból fontosnak ítéli. 5

6 A Közgyűlést az Elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A Közgyűlésen az Elnök, akadályoztatása esetén a valamely Választmányi tag elnököl. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A Közgyűlés üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a megjelent tagok száma, döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül ben közli az érintettekkel. Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban bármely tag betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. Az Egyesület Internet-es honlapján, valamint a városi kábel televízión keresztül nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásait, annak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: a) megállapítja és módosítja az Egyesület Alapszabályát, valamint az egyéb szabályzatokat; b) megválasztja az Egyesület vezető testületeit: A Választmány tagjait és az Ellenőrző Bizottság tagjait 3 éves időtartamra, c) határoz a Választmány által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet a Választmány köteles képviselni; d) dönt másodfokon a tagfelvételi kérelmekről; e) dönt másodfokon esetleges kizárásról, tagi jogviszony megszüntetéséről; 6

7 f) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat; g) a Választmány javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében; h) elfogadja az ügyintéző szervek éves beszámolóját. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása, tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik; i) megállapítja az éves költségvetést (a Választmány előterjesztése alapján); kimondja az egyesülést más társadalmi szervezettel, valamint az esetleges feloszlást; j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. A Közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 11. A Választmány Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 9 tagú Választmány látja el. A Választmány tagjai: Berczelly Attila elnök Dér Péter választmányi tag Farkas Károly választmányi tag Gottwald Zoltán választmányi tag Petrezselyem Antalné választmányi tag Michl József választmányi tag Kálazy Sándor választmányi tag Petzke Ferenc választmányi tag Zombori Mihály választmányi tag A Választmány Elnökét és további tagjait a Közgyűlés választja három évre. A Választmány ülésein a Titkár minden esetben javaslattételi, tanácskozási joggal részt vesz. A választmányi ülésre tanácskozási jogkörrel annak tárgykörére figyelemmel esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg. A Választmány tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A Választmány tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. A Választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. A Választmány üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. A Választmány üléseit az Elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A választmányi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult kilenc fő választmányi tag közül 7 fő fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Választmány ülései nyilvánosak. A Választmány üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyveket lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. A jegyzőkönyvet két választmányi tag hitelesíti. 7

8 A Választmány döntéseit a döntés meghozatalát követő két héten belül ben közli az érintettekkel. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 14 napon belül a Választmányt ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon a szavazásra jogosult kilenc fő választmányi tag közül öt fő jelen van. A Választmány dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Választmány feladatai: a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; b) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára; c) tagfelvételi kérdésekben dönt; d) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; e) a tagsági viszonyt megszüntető választmányi határozatot hoz; f) javaslatot tesz tagdíj, és egyéb hozzájárulások mértékéről. g) A Választmány a döntéshozó munkáját segítő, döntés-előkészítést végző állandó, ill. időszakosan (célfeladat megoldására) működő munkabizottságokat hozhat létre, működtethet, illetve szüntethet meg. A Választmány a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. A Választmány döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület tagjait. A Választmány dönt a tagkizárás ügyében, határozattal, amely ellen a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel lehet élni, fellebbezés esetén másodfokon az Egyesület Közgyűlése jár el. A kizárás okai: károkozás a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását veszélyezteti;(ilyen az Alapszabály rendelkezéseinek, vagy a Közgyűlés illetve a Választmány határozatainak megszegése), tagok érdekeivel ellentétes magatartás tanúsítása A választmányi tagság megszűnik: a) a megbízatás időtartamának lejártával; b) a tag elhalálozásával; c) a tag lemondásával; d) a tag visszahívásával; e) törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkeztével; f) az Egyesület megszűnésével. A Választmány tagja tisztségéről bármikor, írásban, indokolás nélkül lemondhat, ha azonban az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított 90. napon válik hatályossá, A lemondás hatályossá válásáig a lemondott tag a halaszthatatlan döntések meghozatalában, ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. Az írásba foglalt lemondást el kell juttatni a Választmány részére akár személyesen, akár postai úton. Visszahívásra kerülhet sor: a tagnak az választmányi tagsági kötelezettség gyakorlásában bármilyen okból bekövetkező, hat hónapot meghaladó akadályoztatása esetén, vagy amennyiben az Egyesület céljának megvalósítását veszélyezteti, az alapszabályban megjelölt kötelezettségeket súlyosan megsérti. A tag visszahívására a Közgyűlés jogosult. A tag visszahívását az Egyesület bármely tagja indítványozhatja. 8

9 IV. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Az Egyesület felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll, tagjait a Közgyűlés választja három évre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Horváthy Lóránt ellenőrző bizottság elnöke Paróczy Pálma ellenőrző bizottsági tag Veizer Tamás ellenőrző bizottsági tag Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki a) a vezető szerv elnöke vagy tagja; b) az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; c) az egyesület szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat ; illetve d) az a) c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; Az Ellenőrző Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet az Ellenőrző Bizottság Elnöke hív össze. Az Ellenőrző Bizottság ülésére, minden Ellenőrző Bizottsági tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között 8 nap időköznek kell lennie. Az Ellenőrző Bizottság mindhárom tagjának jelenléte esetén határozatképes. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Ellenőrző Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni. Az Ellenőrző Bizottság üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható legyen. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják. a) a felügyelő szerv ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását, melynek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja; b) a felügyelő szerv köteles a Választmány által a Közgyűlés számára készített éves terv-, illetve éves gazdasági beszámolót ellenőrizni és véleményezni, és arról jelentést készíteni a Közgyűlés számára. c) a felügyelő szerv tagja az egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha a jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik; 9

10 d) a felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; e) az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül össze kell hívni, mely határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult; f) ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 12. Az Egyesület vagyoni eszközei Az Egyesület bevételei: V. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA a) tagdíjak, b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei, c) az Egyesület egyéb tagjainak nyújtott - szolgáltatásaiból származó bevételek, d) önkormányzati és/vagy állami támogatások, e) egyéb szponzori vagy más támogatások, f) pályázásból származó bevételek. Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal Választmány javaslata alapján. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az Elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. Az Egyesület pénzforgalmi bankszámlája feletti rendelkezésre az Egyesület képviseletében eljáró elnök önállóan egy személyben jogosult. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület tagjai a tagdíjon felül saját vagyonukkal nem felelnek az Egyesület tartozásaiért. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja. VI. AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 14. Az Egyesület működése felett a törvényességi felügyeletet az egyesülési jogról szóló évi II. törvény 14. (1) bekezdése alapján az ügyészség gyakorolja. 10

11 VII. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Belső szabályzatban kell rendelkezni: a.) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés és a Választmány döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya-, ha lehetséges személye- megállapítható b.) a Közgyűlés és a Választmány döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról c.) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjéről, valamint d.) az Egyesület működésének, szolgáltatási igénybevételi módjának beszámolói közlésének nyilvánosságáról. VIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 15. Ezt a módosított alapszabályt az Egyesület Közgyűlése május 19. napján fogadta el. 16. Az alapszabályban meghatározott értesítéseket, illetve az Egyesülettel kapcsolatos bármely tájékoztatást, amennyiben az alapszabály másként nem rendelkezik- a tagok által írásban közölt címére kell megküldeni. Kelt: Tata, május 19. Berczelly Attila Elnök 11

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA

Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Napfény Egyesület Az élhetőbb életért ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

Részletesebben

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Szövetség az Elektronikus Kereskedelemért KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA a 2014. március 6. napján tartott Taggyűlés által - az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében

Az Arany János Diákszövetség Egyesület. Alapszabálya. Preambulum. 450. ünnepi tanévében Az Arany János Diákszövetség Egyesület Alapszabálya Preambulum A nagykırösi Arany János Református Gimnázium és Diákotthon az intézet fennállásának 450. ünnepi tanévében az öregdiákok mindig hőséges és

Részletesebben

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA FIATALOK KÉPZÉSÉT SZERVEZŐ, POLGÁRI NEVELÉSÉT TÁMOGATÓ (FIKSZ PONT) EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai

ALAPSZABÁLYA. I. Az Egyesület adatai. II. Az Egyesület célja és feladatai BARBONCÁS BÁBOKKAL NEMCSAK A GYERMEKEKÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a BARBONCÁS Bábokkal

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért

Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Civil Élet Egyesület, a tudatos fogyasztói szokások kialakításáért Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése szerint elhatározták a Civil Élet Egyesület létrehozását.

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA

Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA Magyar Útügyi Társaság ALAPSZABÁLYA (a módosításokkal egységes szerkezetben) 2010. C:\Users\Rendszergazda\Desktop\MAÚT\MAÚTalszabályegységes2010május.doc 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A társaság neve:

Részletesebben

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva EGYÜTT BEREMENDÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az alapítók az alapító okiratot a 2009. november 5 én megtartott ülésen, az alapítók a 2009./1./1. 2009./1./8.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA. I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ARTIS Egyesület a Művészetekért ALAPSZABÁLYA I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: ARTIS Egyesület a Művészetekért 2. Az egyesület rövid neve: ARTEM 3. Az egyesület székhelye: Magyarország,

Részletesebben

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum VIGYÉL HAZA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján az alábbi

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések A BUDAPESTI FARKASOK AMERIKAI FUTBALL KÖZHASZNÚ EGYESÜLET módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Budapesti Farkasok Amerikai Futball Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

98. Határőr Sport Club

98. Határőr Sport Club 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület 9700 Szombathely Söptei út külső 98. Határőr Sport Club A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület A A 98. Határőr Sport Club Közhasznú Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1

AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 AZ EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA 1 2013 1 Az Alapszabály szövegében a módosításokat és kiegészítéseket vastagon szedett dőlt betűtípussal jelzeteljük 2 I. Általános Rendelkezések

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység

- Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Új Világ Közhasznú Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 5650 Mezőberény, Kereki utca 60. 3. Cél, közhasznú tevékenységek 3.1.Cél: Hátrányos

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület A L A P S Z A B Á L YA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A Wadrózsa Pedagógiai Műhely Közhasznú Egyesület ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25.

ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. - 1 - A MAGYAR RELAXÁCIÓS ÉS SZIMBÓLUMTERÁPIÁS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) Utolsó módosítás 2014. április 25. a módosítások kurzívval - 2 - ALAPSZABÁLY a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben