2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ"

Átírás

1 Regisztrációs szám:.. A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez rlap/ok elektronikus formában kitölthet/k és kinyomtatható/k. Kérjük, MINDEN KÉRDÉSRE választ adva készítse el a pályázatát! Kérjük, a fenti szövegdobozban tüntesse fel az els szakaszban beküldött pályázatának regisztrációs számát! 1. A program neve/címe: Így éltek eleink az Alföldön 2. Mely évfolyamcsoport részére készül a program? Egyéb: 3. Javasolt csoport-/osztálylétszám (Kérjük, amennyire szakmailag lehetséges, tág határokat határozzanak meg!):!): Az osztály nemek szerint 2 csoportba oszlik. k párhuzamosan dolgoznak. 4. A program idtartama (alsó tagozaton min. 3 nap, fels tagozaton min. 5 nap): 5 nap 5. Bentlakásos program-e? (Kérjük, a megfelelt húzza alá!): igen nem részben 6. A helyszín leírása: A szkebb ill. tágabb környezet rövid leírása (pl: nagytáj, nemzeti park területén fekv, hegyekkel körülvett kis falu. Túra, kerékpáros kirándulás szervezhet a köv. területek megismerésére:, stb.) 1. Kecskeméten kiállítások megtekintése és feldolgozása (Szórakaténusz Játékmúzeum, Népi Iparmvészeti Múzeum, Hangszerkiállítás, Természet Háza: Múltbavesz mesterségek - ebbl 3) 2. Szálláshely és a benti foglalkozások helyszíne: Naprózsa Oktatási Központ Fülöpházától 4 km-re, mely a Kiskunsági Nemzeti Park egyik területén található. Foglalkozásokhoz alkalmas helyszínek: eladóterem, laboratórium, szikes tó mintavev stéggel, szabadtéri kézmves mhely (építés alatt áll), 3. A szálláshely környéke: Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi területe: buckavidék, szikesek, romos és él tanyák, hasznosított területek (szántók, kaszálók, legelk, gyümölcsösök, szlk). 2 tanösvény indul ki a szálláshelytl: egyik szabadon látogatható, itt lehet vizsgálódni, kutatni. A másik a fokozottan védett futóhomok buckákhoz vezet, ez csak vezetvel látogatható. 4. Fülöpháza (gyalogtúrával megközelíthet): szikes laposokkal (valaha tavak) 7. A program rövid leírása (max. 20 sorban): Az erdei iskolában a gyerekek nagycsaládokba szervezdnek, és szerepüknek megfelelen vesznek részt az egyes munkákban. 2 csoportra oszlik tehát az osztály, a férfiak és a nk (ruházatuk, sminkjük jelzésszeren utal szerepkörükre), a gyerekek pedig nemüknek megfelelen segítenek a felntteknek. Így ismerik meg a múlt század elején élt alföldi tanyák lakóinak életét, napirendjét, a család szerkezetét, nyelvi kultúráját, a legfontosabb tevékenységeket, a ház körüli és kerti munkákat étkezésüket, öltözködésüket, építészetüket, gazdálkodásukat. Kipróbálhatják a kerti eszközöket és 1

2 munkákat. Megismerhetik a legfontosabb gabona és takarmánynövényeket és felhasználásukat. Elemzik a tanyák agyag és energiaforgalmát. Gyakorolják a fenntartható élet néhány elemét (hulladékszegény életmód, visszafogott fogyasztás, hulladékkezelés, komposztálás, kézi mosás mosószappannal, takarítás sziksóval, ). Készítünk hagyományos ételeket és használati eszközöket természetes anyagokból. Az aktuális ünnephez kötd szokásokkal ismerkednek, használati- és dísztárgyakat készítenek Az elkészült tárgyakat használják, majd hazavihetik. A szabadids tevékenységek a témához kapcsolódnak: tánc- és daltanulás, népi játékok, íjászat, népi kozmetika stb. 8. A program céljainak bemutatása (Kérjük, itt - a megadott szempontok alapján azt írják le, hogy az adott évfolyamcsoport(ok)nál milyen célok valósíthatók meg a program során!): a) A környezeti nevelés területén: Ismeretátadás: - Természeti környezetünk és az ember kapcsolatának, függségünknek megértetése, ebbl adódóan a környezetünk megóvásának fontosságát értsék a gyerekek. - A fogyasztói társadalom hatása a környezet állapotára - Fogyasztói szokások kialakulása régen és ma ( nagyapám is így csinálta - a reklámok szerepe és hatása) Gyakorlati képességek fejlesztése: - A fenntartható élet kialakításához kapnak jó tanácsokat, gyakorolhatják ezeket. - Manuális készség fejlesztése (szerszámok használata, fzés, kézimunkázás, természetes nyersanyagokból használati tárgyak készítése, kertészkedés, ) - Attitdformálás: - Ersítjük a gyerekek környezet állapota iránti érdekldést, érzékenységet. - Támogatjuk a tanulókat a környezetük használatára vonatkozó helyes döntések meghozatalában, segítjük környezettudatuk, felelsségérzetük fejldését (Házirend, az oktatási kp. zöld programja ezeknek a gyerek ismeretszintjén történ megindoklásával.) - a) Az adott évfolyam(ok)nak megfelel tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötden: Természetismeret: - Elemi szinten értsék a természet jelenségeit. - A konkrét ismeretekbl tudjon következtetni térben és idben eltér eseményekre. - Iskolán kívüli ismereteit tudja szervesen beépíteni a tananyag ismeretanyagába. - Használjon egyszer eszközöket balesetmentesen. - A vizsgált folyamatokról döntse el, hogy megfordítható, vagy megfordíthatatlan. - Megfigyeléseit gyakorolja rögzíteni különböz formában (írásban, rajzban), eladni szóban. - A természeti és ember alkotta környezet legfontosabb anyagait ismerje fel, tudja ezeket csoportosítani a környezetre gyakorolt hatása alapján (természetes, környezetbarát nem természetes) - Az égtájakat tudja bejelölni a vázrajzon (tanyák tájolása, szálláshelyünk a térképen). - Ismerje fel a legfontosabb, leggyakoribb éllényeket környezetében. - Ismerje fel a legfontosabb termesztett növényeket és háziállatokat. Hon- és népismeret: - a hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismerése - a hagyományos paraszti élet rendjének, kultúrájának és szokásainak megismerése abban a természeti környezetben, melyben kialakult, tiszteletének elmélyítése, ösztönzés az önálló megismerésére - az érdekldés felkeltése a néprajz, a hétköznapi történelem iránt - a tanyák építészeti jellemzinek, használati (mezgazdaság, háztartás, állattartás) és dísztárgyainak megismerése - megtanulhatnak hagyományos kézmves munkákat (nemezelés, szalmafonás, kosárkötés, csuhé feldolgozás stb. legalább kettt), díszítést - megismerhetnek kihalt mesterségeket ( Múltba vesz kismesterségek kiállítás) - megismernek néhány népszokást 2

3 - a tanyasi élet összehasonlítása a falusi, városi élettel (nem minsítve, vagy egymás elé helyezve ezeket!), hierarchia a családban - régi és mai használati tárgyak összehasonlítása, elemzése, felhasználásuk (cserépedények Magyar nyelv és irodalom: - Petfi Sándor versei (tájat, családot, életmódot bemutatók) - Arany János versei (családot, emberi kapcsolatokat, tevékenységeket bemutatók) - az írott szöveg fontossága, szövegértés fejlesztése - régies kifejezések, tájszavak (eszközök, munkafolyamatok, családtagok,..) és helyesírásuk - régi magyar keresztnevek, foglalkozáshoz kötd nevek (a gyerekek választhatnak maguknak erre a hétre ilyen nevet megfelel szabályok mellett) - az emberek közti érintkezés régen és ma, - fejldjön együttmköd készségük, ebben legyen segítségükre a kultúrált beszéd és a nem verbális kifejezeszközeik - rovásírás, - mondókák, népi játékok megismerése, vonzóvá válása Történelem: - Ismerjék fel a folyamatosság és a változások szerepét a történelmi folyamatokban. - Tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek megrzésének nagy szerepe van a társadalom életében hétköznapi múltunk megismerése és tisztelete mai életünk a múlt tükrében. - Érzékeljék a társadalom idbeli változását. Ének-zene: - Tanuljanak meg és játsszanak dalos népi játékokat, mondókákat, kiszámolókat. - Ismerjenek meg ünnepekhez kötd népdalokat, tanuljanak is meg legalább kettt - Ismerkedjenek meg régi magyar és más népek hangszereivel, néhány jellegzetes magyar hangszert ismerjenek fel hangja alapján (Hangszemúzeum) - Készítsenek a népdalok kísérésére alkalmas, természetben található alapanyagokból hangkelt eszközöket (természetes hangszerek). Matematika: - Ismerjenek meg régen használt mértékegységeket (véka, akó, öl, ) - Alkalmazzanak néhány matematikai, geometriai ismeretet a napi gyakorlatban (birtok területének kiszámítása, fzés nyersanyagainak kimérése, termés mennyiségének becslése, tanya alaprajzának elkészítése, helyiségek területének és térfogatának becslése és kiszámítása, stb.) - A különböz szögeket ismerje fel valós tárgyakon, terepen (kerítés, fal, balta, stb.) - Egyenes és fordított arányosságot fedezze fel a hétköznapi életben (ház magasságának kiszámolása árnyék felhasználásával, fzés a recept mennyiségének többszörösével, stb.) Technika és életvitel: - Rendszerszemléletük kialakulását segítik a feladatok - Feladatsor algoritmusának összeállítása segítséggel (ellenrzés, határidk, felels, eszközigény, helyszín térben és idben történ tájékozódás, folyamatok érzékelése) - A modern építészet és a hagyományos népi építészet anyagainak és szerkezetének egybevetése - A hagyományos paraszti élet ritmusának egybevetése a városi életritmussal, életvitellel, elemzése, kritikája Rajz és vizuális kultúra: - fejldjön ízlésük - a régi használati- és népmvészeti tárgyakat, díszítéseket ítéljék szépnek, értékesnek - elkészített tárgyaikból tudjanak egyszer kiállítást készíteni - fejldjön vizuális memóriájuk - finomodjanak érzékszerveik, alkotás során többet is használjanak fel egyszerre Testnevelés: - ernlét fejlesztése - mozgáskultúra fejlesztése (néptánc, szabadtéri mozgásos népi játékok) - a szabályok kialakításának képessége, e szerint történ munka, játék 3

4 - a nehézségek leküzdésének képessége fejldik - egyensúlyozó és célzó képességük fejldik (üveges tánc, ügyességi és dobálós játékok) Tánc és dráma: - Gyerekjátékok, leánykarikázók mozgásanyaga - Ugrós, legényes táncok - Páros forgatós típusú lépések - Bábozás, altatók (dal, mozgás) - Csárdás b) Egyéb területeken: Közösségfejlesztés: - Az egyes csoportok által készített tárgyak programok iránt érdekldjenek, tartsák tiszteletben egymás munkáját. Erfeszítéseiket méltányolják, segítsék egymást az eredményesség érdekében. A kevésbé ügyeseket, visszahúzódókat ne szólják meg, inkább kiemelt figyelemmel támogassák, bíztassák. Örüljenek egymás eredményeinek. Ezt úgy érjük el, hogy a csoportok munkáját egyben értékeljük, az értékelésben fontos szempont, hogy mindenki részt vett-e a munkában, és milyen volt a csoport hangulata, munkamegosztása, munkastílusa. Az értékelés szöveges, és nem pontozásos, versenyjelleg. Így a csoportok nem konkurensek. Pozitívan értékeljük a másik csoportnak nyújtott segítséget. - Nincs személyzet a szálláshelyen, aki a napi tennivalókat (takarítás, szemétkivitel, mosogatás stb.) elvégezné, ezt a gyerekeknek kell a beosztás szerint elvégezniük. Egymás munkáját meg kell becsülniük, hogy az övékét is megbecsüljék, vigyázzanak rá. Számos munkát közösen, vagy összehangolva kell végezniük, ami alkalmazkodást igényel. - A Házirendet és a családi szokásokat ne nygként, hanem a közös munkát elre viv segítségként éljék meg. Kiszámíthatóságot, biztonságot jelentsen és ne csupán korlátot. Személyiségfejlesztés: - A siet, urbánusvilágtól távol, a fogyasztói társadalmat otthon hagyva a gyerekek egymás felé fordulását ösztönözzük, melyet közösségkovácsoló feladatokkal, játékokkal segítünk. Mivel a városi szórakozási lehetségek itt nincsenek (kulturális vagy sportlétesítmény, tv, számítógép, helyi tömegközlekedés stb.) a gyerekek egy számukra új, kezdetben üresnek és unalmasnak tn világban élnek, melyben fokozatosan fedezik fel egymást, magukat és a valóban való világot. - A nehéz élet parasztember életérl, küzdelmeirl többet megtudva, megtapasztalva, kultúrájához közelebb kerülve múltunk és a ma is nehéz körülmények közt élk tisztelete kialakulhat, ersödhet. - A gyerek-szül hajdan nagyon szigorú kapcsolat megismerése a mai szeretetteljes kapcsolatok értékét növelik. - A közös munka révén ersödik egymás iránti felelsségtudatuk. - Fejleszti a kreativitást. - Kudarctrésük fejldik. - Szabályok tisztelete ersödik. Egészségnevelés: - A környezeti ártalmaktól mentes környezetben való élet legfbb ismérveinek a felismertetése, tudatos megélése. - A napirend hozzáigazítása a természet ritmusához. - Egészséges környezet fenntartása. - Gyógynövényismeret a gyerekek szintjén, alkalmazása (fszerek, teák) - Sok szabadtéri mozgás, sportolási lehetség biztosítása, igény kialakítása az ilyen elfoglaltságok iránt. - Az egészséges napirend, a sok szabadban tartózkodás, sok mozgás, napi sport, a megszokott egészségtelen ételek mellzése az els napokban inkább teher, 5 nap után viszont a gyerekek többségében kellemes emlék marad, s talán néhányan otthoni életükbe is majd beépítik. 4

5 Egyéb területek: - A család tagjainak a szerepvállalása legyen természetes és arányos. - Egymás tisztelete és segítése az együttélést megkönnyíti 9. Módszerek felsorolása: A program lebonyolítása során milyen módszerekkel kívánja a 8. pontban felsorolt célokat megvalósítani? - Project módszer (1-1 nap feladatainak, programjának az összeállítása és kivitelezése a megadott szempontok és segédanyagok alapján) - Kiállítás feldolgozása - A paraszti élet néhány tevékenységének megfigyelése, megtanulása (fzés, konyhakerti munka, eszköz- és dísztárgykészítés) - Tanulmányút, terepi megfigyelések - Szituációs játékok (családi szereposztás, munkamegosztás, ünnepek, jeles események, stb.) - Pásztortznél daltanulás, zenélés, mesélés, néptánc tanulás - Csapatjátékok, népi játékok játszása - Megfigyelések, élmények különböz formában való rögzítése (terepnapló, szöveges, táblázatos adatrögzítés, képzmvészeti megörökítés) - Az egész hetet átfogó tevékenységek: szelektív hulladékgyjtés, - A ráhangolódást biztosító, keretet adó apró trükkök, játékok, helyzetgyakorlatok - Feladatok elvégzése leírás alapján (játékszabály, recept ) - Kézi könyvtár használata 5

6 10. Tantervi táblázat (a program tartalma és az ahhoz kapcsolódó módszerek, eszközök és értékelés ismertetése): /Kérjük, hogy a tantervi táblázatot külön oldalon, fekv elrendezésben töltse ki!/ de du A Kiskunsági Nemzeti Park Ig. székházának elemzése Kiállítások feldolgozása 1. Természetvédelem Magyarországon 2. Múltbavesz mesterségek A KNP természeti értékei diavetítés Hangszergyjtemény Magyar és távoli tájak si, régi és újabb hangszerek megismerése, anyaguk megfigyelése. KNP Ig. Kecskemét Liszt F. u. 19. Természet Háza Kecskemét, Liszt F u. 19. állandó kiállítás és szabadtéri kiállítás a körfolyosón Természet Háza eladó 10.6 Az A 10.1 A program moduljainak, 10.5 A diákok egyes 10.4 Segédeszközök, egyéb napok foglalkozásainak megnevezése, a 10.2 A foglalkozások színhelye munkaformák foglalkozásonként értékelés szempontjai kozások 10.3 Módszerek/ ellenrzésének módja, az foglal- tárgyi eszközök sorszáma tartalmi kifejtése modulonként egységesen. idtar- foglalkozások egyes résztémáinak foglalkozásonként tama 1. nap TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS VÉDELMÜK A KISKUNSÁGBAN Σ 6 óra Hangszermúzeum Kecskemét Szakvezet rövid bemutatása, majd a feladatlap segítségével párosával feldolgozzák. Szakvezet rövid bemutatása, majd a feladatlap segítségével párosával feldolgozzák. Diavetítés, közben azonnali kérdések arról, amit ismerhetnek az iskolában vagy azon kívül tanultakból. Szakvezetvel megnézik a kiállítást, majd a hangszerek közül néhányat megszólaltat a tárlatvezet. Ha mód van rá (fegyelmezettek, és a vezetnek is van ideje, néhányan megszólaltathatnak 1-2 hangszert. Feladatlap Rajzdeszka Hankovszky-liget térképe Feladatlapok Feladatlap Feladatlap Módszer: 1. Múzeumok és kiállítások meglátogatása 2. Feladatlapok kitöltése, ellenrzése Szempontok: 1. A múzeumokban, kiállítóhelyeken való viselkedés, aktivitás 2. A feladatlapok kitöltésének helyessége A feladatlapok rendezettsége, esztétikussága 6

7 du este Játékkiállítás megtekintése A szakvezet bemutatja a kiállítást és a múlt század eleji alföldi parasztgyermek életét Vissza- és elretekint A feladatlapok hiányosságait pótolják. Ha kész, élmények mesélése: Mi volt a legérdekesebb, új, meglep, elgondolkodtató, Az els nap sok helyen jártak. A következ napokban a szálláshelytl nem mennek messze A következ napok munkarendjének, a szerepek megbeszélése. Cél: ráhangolódás az els napon megmutatott világba való elmélyülésbe Szórakaténusz játékmúzeum és mhely Kecskemét Eladó terem Szakvezetvel megnézik a kiállítást, majd lerajzolják, vagy rövid leírásban bemutatják a legérdekesebb játékot A szükséges könyveket, kiadványokat a tanár válogatja ki a kézi könyvtárból, és gondoskodik ezek a csoportok közti mozgásáról. Folyamatosan életben tartandó motívum: Nagyanyáink még tudták Környezetkímél szokások, módszerek, stb. Ez a faliújságra felkerül, és folyamatosan gyjtik a gyerekek alá a cédulákat, záráskor összegzik és viszik magukkal haza megvalósítani. Rajzlap, ceruza Faliújság felirat Szóbeli értékelés a fenti szempontok alapján 7

8 2. nap OTTHONUNK Σ 7 óra de A ház, ahol élünk A tanyasi épületek vizsgálata (épületek funkciója, anyaga, helyiségek) Eladó, majd a környék 2 km-es körzete 3 óra du este Tárgyi kultúránk Edények, használati tárgyak vizsgálata, hasonlóak készítése, a különböz nem emberek szerepe a tárgyak készítésében, használatában Dalaink Ismert népdalok éneklése, újak tanulása Szabadtéri eladó tábortz 1. Diaképekkel szemléltetett tanyabemutató, feladatlap közös kitöltésével (földes padló, vert fal, tégla 2. Rövid séta a környékben: mit lehet felhasználni a természetbl az épületekhez (vessz, akácfa, vályog, törek, szalma, nád) 3. Tanyák megvizsgálása (fekvése, épületek, hviszonyok, bels tagoltság, kemence, ablakok) összehasonlítás az otthoni lakással 4. Milyen állatok lakják a lakott, elhagyott és romos tanyákat és tanyahelyeket 1. Talajvizsgálat: tanári útmutató alapján a gyerekek 6 csoportban önállóan végzik 2. Mire használhatóak a különböz talajok: minták megvizsgálása a ami ember hasonló funkciójú tárgyaival vessék egybe: környezetre gyakorolt hatásának elemzése (nyersanyag, elállítás technológiája, hulladékká válása) 3. Formázás agyagból a fél csoporttal (másik felének: feladatlap kitöltése) A Népi hangszerek feladatlap alapján elkészített hangadó eszközökkel kísérik a népdalokat. 1. diasor, diavetít, feladatlap 2. különböz állapotú, de nem balesetveszélyes tanyák, romok, tanyahelyek (hasított akáckarók, nádfedél 3. irányt, hmér, páratartalom mér 4. kézi határozólapok, kézi könyvek 1. Feladatlap Talajminták (a gyerekek gyjtése a környékbl az elz séta során, és a labor készlete), mész, tojáshéj, csigaház, kagyló, sósav, víz, munkalap 2. vályogtégla, kalász, törek, tégla, tetcserép, mészk, mész, régi cserépedény darabok és cserépedények 3. agyag, damil, hurkapálca, kötények, feladatlap és tabló, hmér, mázas és mázatlan köcsög A gyerekek által készített hangadó eszközök, tábortz, tzön süthet ételek Módszer: 1. Tárgyak, épületek elemzése 2. Feladatlapok kitöltése 3. Munkadarabok elkészítése Szempontok: 1.Ne károsodjon a megvizsgált dolog. Kialakul-e vonzalom ezek iránt? Megértettéke, miért környezetkímélk ezek? 2. A kitöltés szakmailag helyes, esztétikus, rendezett legyen 3. Az elkészített munkadarabok alaposan legyenek kidolgozva. Inkább csak egyet készítsen, de türelmesen, készre. A technológiai elírásokat tartsák be, azon nem lehet újítani. 3 óra 8

9 3. nap MINDENNAPI ÉLETÜNK Σ 7 óra de. Étkeink Hagyományos, tájjelleg ételek készítése 1. Eladó 2. Konyha 3. falu környéke Fzési lehetségek lásd du. du. este Házunk tája Gazdálkodás, háziállatok, termesztett növények, aratási szokások, szalmadíszek készítése Ruházatunk A népviselet Petfi szülföldjén Verses hanganyagos diavetítés Szabadtéri eladó Szabadtéri eladó (öltözni bemegy) eladó 3 csoportra oszlanak, forgószínpad szeren váltják egymást: 1. Eladóban elkészít valamit 2. Süti vagy fzi a kész dolgot 3. 1 órás sétát tesznek a gazdálkodás megfigyelésére (ennek feldolgozása délután lesz) 1. A tanulmányi út során megfigyeltek otthoni összegzése 2. Kézmves foglalkozás: szalmamunkák (gyr, karköt, aratási búzakörte utóbbi csak a nagyon ügyes és kitartó gyerekeknek) Egy népviseleti ruha felpróbálása egy v. több gyerekre (jó, ha van fiúnak és lánynak is) Kapocsi György: Petfi szülföldjén c. diamsorából készített bemutató vetítése. Kísér szöveg: Petfi Sándor: Az Alföld c. verse A szükséges alapanyagok és eszközök + kötények, fejkendk, kosarak, szakajtók, tálaló edények 1. Háziállat puzzle Mibl készültem játék (növényi és állati eredet: szr, br, szaru, toll, szalma, fa, len, kender, gabona, gyékény, stb. tárgyak) 2. rozsszalma, olló, kés, kiskád, rafia, mintadarabok Népviselet (kölcsön kérhet ismers néptáncostól, színháztól) Feladatlap és tablókép A Kárpát medence népei térképen Projektor, magnó Módszer: 1. Ételek elkészítése 2. Feladatlapok kitöltése, értékelése 3. Tárgyak elkészítése Szempontok: 1. és 3. A másik nemek feladatai iránt tanúsítanake érdekldést? Elismerik, tiszteletben tartják-e az munkájukat? Igényesen végzik-e a sajátjukat? A gazdaságban végzend munkáról véleményük elismer-e? Felismerik-e azokat a jellemzket, melyektl ez az életvitel, gazdálkodás, fogyasztás fenntartható? Hajlandóake a paraszti élet számunkra is követend vonásait elfogadni, adaptálása után életvitelükbe beépíteni? 2. gondosság, pontosság, esztétikusság 3 óra (+más munka közben is süthet nek, fzhet nek) 2 óra 9

10 4. nap ÜNNEPEINK Σ 7 óra de. Aktuális ünnepkör Szokások és hátterük, külsségek és a tartalom du. Este Népszokások az adott ünnepen Népszokások tanulása, dramatizálásuk Az ünnepkör tárgyai Kézmves foglalkozás, amin az aktuális ünnephez kötd tárgyakat, jelmezt, eszközt készítenek (tojásfestés, májusfakészítés stb.) Népi játékok Természetes anyagok felhasználásával készül, kreativitást és együttmködést fejleszt játékok készítése, használata. Aprók tánca Népdal és néptánc tanulás A bemutató jellegétl függ (lehetleg szabadban) tábortz A gyerekek beszámolói, bemutatói az otthoni felkészülés alapján (lásd: elkészületek 4.) Beszélgetés, kérdéseket tehetnek fel a nézk az eladóknak. A felkészült gyerekek a foglalkozásvezetvel közösen megtanítanak a többieknek az ünnepkörhöz kötd szokást Szakkönyvek Népszokások az Alföldön lásd: Tátrai-Karácsony: Jeles napok, ünnepi szokások 19. oldal és 263. old.: Kiskalendárium Módszer: Közös játékok, szertartások, kézmves munkák értékelése Szempontok: Legyenek vidámak, vegyék át az ünnep hangulatát. Ne szégyelljék megismerni e szokásokat. Ne nézzék le, de ne essenek túlzásokba se. Akinek a természetétl távol állnak az ilyen tevékenységek, keressünk számára valamilyen háttérmunkát, nem szabad erltetni, mert csak még jobban eltávolodik tle. Pl ha nem akar táncolni, akkor vigyázzon a tzre, kínálja meg teával a táncolókat lehet, hogy egy id múlva feloldódik. Ha valaki egyes munkaterületeken passzív, de másban aktív, ezt el kell fogadnia a foglalkozásvezetknek (és a kísértanároknak is)! 2 óra 2 óra 10

11 5. nap RIZZÜK MEG Σ 5 óra de. Jóban rosszban együtt Szokások, munkamegosztás, Külsségek A látható, tárgyak (épületek, gazdasági területek, használatiés dísztárgyak, ruházat) számbavétele Fenntartható élet A környezet használatával, az anyag- és energia felhasználásával kapcsolatos szokások, életvitel számbavétele. A ma is alkalmazhatók összegyjtése. Eredménye egy fenntartható fogyasztási szokás-rendszer. eladó (Ezt már az elz napokban elkezdték, most csak letisztázzák, kiegészítik.) A gyerekek összegyjtik a hét során tanultak, látottak alapján, mi az, ami megrizhet, ami jó példa lehet számukra. A 3 témafalra és az alatta lev asztalra gyjtik az emlékek felidézése és az elkészült írásos, rajzos és tárgyi munkák áttekintése közben a témákhoz tartozó, valóban kivitelezhet gondolatokat, tárgyakat. Ezt utána hazaviszik, és az osztályteremben kifüggesztik. 3 nagy csomagolópapír a témafalnak, 3 asztal (a lap alá), ragasztószalag, irkalapok Az egész héten gyjtött ötletek: a Nagyanyáink még tudták c. poszter. 2 óra Értékelés, jutalmazás eladó A programvezet, majd a kísértanárok értékelik és jutalmazzák a gyerekek egész heti munkáját. Segítenek megfogalmazni a gyerekeknek az elzekben vázolt célok eléréséhez szükséges stratégiájukat. Módszer: A programvezet a kísértanárokkal közösen egy füzetben vezeti a gyerekek által egzakt módon értékelhet munkák eredményét és a gyerekek fejldésével kapcsolatos észrevételeiket. A kísér tanárokkal elzetesen egyeztetett módon: pl.: szaktárgyi osztályzatot, magatartás és szorgalomjegyet és/vagy szöveges értékelést adnak Szempontok: Sikerült-e közel vinni a gyerekeket egy természetben, azzal összhangban lev élethez? Múltunkat elfogadják-e vagy közömbösek maradtak vele, esetleg szégyellik, kigúnyolják? Hajlandóak-e tanulni seink jó szokásaiból, mintává válnak-e egyes vonásai? Elfogadják-e, hogy fogyasztói szokásaikon változtatniuk kell lemondások árán is, akkor is, ha mások még nem így élnek? 11

12 du. Árpád-kori falu rekonstrukciója Tiszaalpár Templom-domb Tanulmányút hazafelé menet Vezetvel megnézik a skanzent, a templomot, és a Templomdombról a kilátást az Alpárirétre (a monda szerint Zalán futásának helyszíne) Elemzik seink letelepedési szokásait, szempontjait. A földváron megemlékeznek seinkrl (a csoport természetétl, a hangulattól függen verssel: Szózat, vagy egy Petfi vers). búcsút vesznek a tájtól és lakóitól. Árpád kori falu bemutatóhely feladatlap Tanári segédanyag Közösen átnézik a feladatlapokat és önmaguknak javítják. 2 óra 12

13 11. A tantervi táblázatban szerepl módszertani elemek rövid leírása, kiválasztásuk indoklása, ill. a szakirodalomban való fellelhetségének helye: Az általunk összeállított programok és modulok feldolgozásához adott terepnaplókat, munkafüzeteket, munkalapokat, felmér lapokat (terjedelme és tartalma miatt a nevük különböz) A/5-ös méretre nyomtatjuk. Ez a terepi munka során könnyebben kezelhet, mint a nagyobb lapok. Tanácsoljuk ekkora méret füzettartó mappában gyjteni. Azért nem teljes anyagot nyomtatunk egybe, mert így nagyobb a mozgástere a programvezetnek, alkalmazkodni lehet az évszakhoz és a szolgáltatást igénybe vev egyedi kéréseihez. A többször használható fleg a színes képeket, térképeket, feladatleírásokat stb. élfóliázva adjuk a gyerekek kezébe, mert így sokkal tartósabb, vízálló, évekig használható, ezért olcsóbb, agyagtakarékosabb, mint ha mindig újat, bár olcsóbbat nyomtatunk. A fóliázott lapok nehezebbek, így terepen kevésbé fújja el a szél. Alapirodalom: Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret 5 6. osztály. Celldömölk, Apáczai Kiadó Pitrik József: Technika és életvitel 5. osztály. Celldömölk, Apáczai Kiadó Dr. Kresz Mária: Magyar népi cserépedények. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Dr. Flórián Mária: Magyar népviseletek. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Mandel Róbert: Magyar népi hangszerek. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Tátrai Zsuzsanna Karácsony M. Erika. Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Lázár Katalin: Népi játékok. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Nagy Mari Vidák István: Fben, fában játék. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Didier Schmitt: Erdk mezk játékai. Budapest, Passage Kiadó Szakirodalom: Varga Domokos: Aranyhomok. Budapest, Móra Könyvkiadó P. Alcsuti Katalin: Régi magyar ékszerek. Budapest, Dorogi Márton: A csont, a szr, a toll a tojáshéj és a trágya felhasználása a hajdúságban és a Nagykunságban. Ethnográphia LXXXIX (1978.), Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Budapest, (Magyar Népmvészet 3.) Héjjné Détári Angéla: Régi magyar ékszerek. Budapest, Kresz Mária: Magyar parasztviselet ( ). Budapest, Szabó István: A középkori magyar falu. Budapest, Tálasi István: Kiskunság. Budapest, Gondolat Kiadó Baloghné Horváth Terézia. Népi ékszerek. Budapest, Corvina Kk. Malonyay Dezs. A magyar nép mvészete I-IV. Budapest, Ortutay Gyula: A magyar nép mvészete. Budapest, Fél Edit: Népviseletek. Budapest, Papp László: A kecskeméti viselet múltja. Néprajzi Értesít (1930.) Szakál László: Áldd meg Urunk asztalunkat (Régi ünnepek a konyhában) Soltvadkert, A szerz kiadása Garacz Mariann szerk.: 25 éves a Tanyacsárda. Lajosmizse, Tanyacsárda Kft. Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Budapest, Corvina Balassa Ortutay: Magyar néprajz. Budapest, Corvina kiadó Barabás J Gilyén N.: Magyar népi építészet Budapest, Mszaki könyvkiadó Novák ÍL. Selmeczi L. szerk.: Építészet az Alföldön I II. Nagykrös, 1989 Gaál József: Pásztorvilág gazdaszemmel Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Ig. 13

14 12. A program javasolt tanév közbeni, gyerekekkel közös elkészítése, ill. a program utógondozása, a tapasztalatok beépítése a tanév további munkájába, ill. az iskola egészének életébe: Elfeladatokat kapnak a gyerekek: 1. Meg kell figyelniük, listát kell készíteniük, le kell rajzolniuk stb. bizonyos tárgyakat, tevékenységeket mai, otthoni életükbl. Ez összehasonlítási alap lesz. 2. Gyjteniük kell emlékeket, képeket, egyszer tárgyakat a nagyszülk korából, melyet majd közösen feldolgoznak. Ezekrl készítsenek a tanár segítségével fénymásolatot vagy rajzolják le (ne hozzák el!). 3. Mindenki hozzon magával egy olyan hagyományos ruhadarabot, vagy más eszközt, amivel az erdei iskola során hangsúlyt tud adni nemének, szerepének (babos kend, szoknya, kalap, szemceruza bajuszfestéshez, masni, stb.). 4. Az erdei iskola idejétl függen az aktuális, vagy hamarosan következ ünnepekre készüljön fel egy (minél népesebb) csoport. Könyvtárban nézzenek utána, milyen ünnep következik, mit, miért és hogyan ünneplünk. Készüljenek valamilyen bemutatóval is, ami az ünnephez kötdik: népszokás, jellegzetes tárgy, játék, az ünnepkörhöz kapcsolódó hiedelmek, mondák, mesék, versek, stb. Legyen minél sokoldalúbb a bemutató, gondoljanak arra, hogy a gyerekek érdekldését fel tudják-e vele kelteni. Ebbl valamit meg is kell tanítaniuk a többieknek. Az EI utóélete: 1. Otthon az elkészült tárgyakból kiállítást készítenek a gyerekek bemutatóval egybekötve. 2. Az iskolában hetente egy napon a szünetekben népi, illetve környezetbarát játékokat játszanak, amibe bevonják a többi gyereket is, ha tudják, a tanárokat is. Az egész attrakciót segítse az osztályfnök. Addig folytassák ezt, amíg nem nagyon terhes a többieknek. Ha sikerül, válhat ez tartós szokássá is. 13. A program szakmai, pedagógiai értékelésének módja: 1. A szakmai és pedagógiai értékelés program alatti részérl a tantervi táblázatban már esett szó. 2. Fontos azonban a pedagógusoktól kért visszajelzés a program után, az iskolában zajló életrl. Fél egy év elteltével kérünk a pedagógusoktól egy rövid, szöveges visszajelzést, mely számba veszi, melyek azok a változások, melyek a program hatására következtek be: a szokások, életvitel, együttmködés, egymás tisztelete, beszédstílus, felnttekhez, hagyományokhoz való viszony stb. terén. A faliújságon egész héten gyjtögetett fenntarthatósági receptekbl (lásd: Nagyanyáink még tudták ) mit sikerült megvalósítani? 3. A modulokról és az egész programról amikor azok aktuálisak visszajelzést kérünk a diákoktól és a pedagógusoktól az Értékel lapok felhasználásával. 14. A program megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük, helyismeretük megnevezésével; alapvet elvárások velük szemben: Szakvezet a KNP Ig. székházában és a Természet Házában A Hangszermúzeum vezetje A Szórakaténusz Játékmúzeum népmvelje A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelje Gyermekeknek néptáncot tanítani tudó szakember Kézmves munkában jártas (évszaktól függ, mivel dolgoznak) környezeti nevel (mvész, iparmvész vagy népmvész csak akkor, ha a modul illetve a program szellemében közelíti meg a feladatot, és nem öncélúan kézmveskednek ). (nem kötelez megadni) 16. Az ismert költségek: Anyagok (papíráru, kézmves anyagok stb.)/f Belépk/f Egyéb kiadások 14

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez

Részletesebben

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám: EI-03-05-0002 A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesítő levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és

Részletesebben

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat

I. Jövkép. Küldetésnyilatkozat I. Jövkép Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben mködik. Szkebb társadalmi környezetünkhöz igazodunk, annak

Részletesebben

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004.

Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167. Somogyiné Laczkó Mariann 2004. Jókai Mór Általános és Német Nemzetiségi Iskola H-1125 Budapest, Diana út 4. Tel: (36-1) 395-8167 KÖRNYEZETI NEVELÉS Készítette: Hellnerné Nádor Ildikó Somogyiné Laczkó Mariann 2004. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...I

Részletesebben

2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:ei-03-05-0128 A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesítő levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B ŰRLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét

Részletesebben

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes

Magyar Waldorf Szövetség PROGRAM. A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Magyar Waldorf Szövetség WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM A program szerz!i: Annette Stroteich dr. Takácsné Ivaskó Ilona Strazicky Ágnes Budapest, 2012 Az 1997-es WALDORF-ÓVODAPEDAGÓGIAI PROGRAM megírásában

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program

ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM. Pedagógiai Program ÜZLETI, MVÉSZETI SZAKKÉPZ ISKOLA ALAPFOKÚ MVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai Program Készítette: 2007. június 11. Sajtos Attila Elfogadta: Az EVENTUS Igazgató ÜZLETI TUDOMÁNYOK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG 1 1. Előzmények Iskolánkban jelentős hagyományai vannak a környezeti nevelésnek. Az 1990-es évek végén a SOROS Alapítvány Környezeti Nevelési

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

Foglalkozás leírások

Foglalkozás leírások Nyári kompetenciafejlesztő természetismeretei, matematikai és műszaki foglalkozások a szegedi közoktatásban tanuló gyermekek számára Foglalkozás leírások Dél-Alföldi HEURégió Pont Egyesület NTP-KTMK-MPA-12-047

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M F Ó T I N É P M V É S Z E T I S Z A K K Ö Z É P-, S Z A K I S K O L A É S G I M N Á Z I U M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2010. FÓTI NÉPM VÉSZETI SZAKKÖZÉP-SZAKISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EL SZÓ... 4 BEVEZET...

Részletesebben

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet. a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK

Kossuth Lajos Általános Iskola ( 1171 Budapest Erzsébet krt. 56. ) Pedagógiai program I. Nevelési program TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ TARTALOMJEGYZÉK oldal 3. oldal 1. Küldetésnyilatkozat 3. oldal 2. A Pedagógiai Program törvényi háttere 4. oldal 3. Az iskola alapadatai 4. oldal 4. A hatálybalépése, felülvizsgálata 6. oldal

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL

Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 Tartalomjegyzék I. ELŐSZÓ... 4 II. BEVEZETŐ... 4 1. A BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE...

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben