2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ"

Átírás

1 Regisztrációs szám:.. A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez rlap/ok elektronikus formában kitölthet/k és kinyomtatható/k. Kérjük, MINDEN KÉRDÉSRE választ adva készítse el a pályázatát! Kérjük, a fenti szövegdobozban tüntesse fel az els szakaszban beküldött pályázatának regisztrációs számát! 1. A program neve/címe: Így éltek eleink az Alföldön 2. Mely évfolyamcsoport részére készül a program? Egyéb: 3. Javasolt csoport-/osztálylétszám (Kérjük, amennyire szakmailag lehetséges, tág határokat határozzanak meg!):!): Az osztály nemek szerint 2 csoportba oszlik. k párhuzamosan dolgoznak. 4. A program idtartama (alsó tagozaton min. 3 nap, fels tagozaton min. 5 nap): 5 nap 5. Bentlakásos program-e? (Kérjük, a megfelelt húzza alá!): igen nem részben 6. A helyszín leírása: A szkebb ill. tágabb környezet rövid leírása (pl: nagytáj, nemzeti park területén fekv, hegyekkel körülvett kis falu. Túra, kerékpáros kirándulás szervezhet a köv. területek megismerésére:, stb.) 1. Kecskeméten kiállítások megtekintése és feldolgozása (Szórakaténusz Játékmúzeum, Népi Iparmvészeti Múzeum, Hangszerkiállítás, Természet Háza: Múltbavesz mesterségek - ebbl 3) 2. Szálláshely és a benti foglalkozások helyszíne: Naprózsa Oktatási Központ Fülöpházától 4 km-re, mely a Kiskunsági Nemzeti Park egyik területén található. Foglalkozásokhoz alkalmas helyszínek: eladóterem, laboratórium, szikes tó mintavev stéggel, szabadtéri kézmves mhely (építés alatt áll), 3. A szálláshely környéke: Kiskunsági Nemzeti Park fülöpházi területe: buckavidék, szikesek, romos és él tanyák, hasznosított területek (szántók, kaszálók, legelk, gyümölcsösök, szlk). 2 tanösvény indul ki a szálláshelytl: egyik szabadon látogatható, itt lehet vizsgálódni, kutatni. A másik a fokozottan védett futóhomok buckákhoz vezet, ez csak vezetvel látogatható. 4. Fülöpháza (gyalogtúrával megközelíthet): szikes laposokkal (valaha tavak) 7. A program rövid leírása (max. 20 sorban): Az erdei iskolában a gyerekek nagycsaládokba szervezdnek, és szerepüknek megfelelen vesznek részt az egyes munkákban. 2 csoportra oszlik tehát az osztály, a férfiak és a nk (ruházatuk, sminkjük jelzésszeren utal szerepkörükre), a gyerekek pedig nemüknek megfelelen segítenek a felntteknek. Így ismerik meg a múlt század elején élt alföldi tanyák lakóinak életét, napirendjét, a család szerkezetét, nyelvi kultúráját, a legfontosabb tevékenységeket, a ház körüli és kerti munkákat étkezésüket, öltözködésüket, építészetüket, gazdálkodásukat. Kipróbálhatják a kerti eszközöket és 1

2 munkákat. Megismerhetik a legfontosabb gabona és takarmánynövényeket és felhasználásukat. Elemzik a tanyák agyag és energiaforgalmát. Gyakorolják a fenntartható élet néhány elemét (hulladékszegény életmód, visszafogott fogyasztás, hulladékkezelés, komposztálás, kézi mosás mosószappannal, takarítás sziksóval, ). Készítünk hagyományos ételeket és használati eszközöket természetes anyagokból. Az aktuális ünnephez kötd szokásokkal ismerkednek, használati- és dísztárgyakat készítenek Az elkészült tárgyakat használják, majd hazavihetik. A szabadids tevékenységek a témához kapcsolódnak: tánc- és daltanulás, népi játékok, íjászat, népi kozmetika stb. 8. A program céljainak bemutatása (Kérjük, itt - a megadott szempontok alapján azt írják le, hogy az adott évfolyamcsoport(ok)nál milyen célok valósíthatók meg a program során!): a) A környezeti nevelés területén: Ismeretátadás: - Természeti környezetünk és az ember kapcsolatának, függségünknek megértetése, ebbl adódóan a környezetünk megóvásának fontosságát értsék a gyerekek. - A fogyasztói társadalom hatása a környezet állapotára - Fogyasztói szokások kialakulása régen és ma ( nagyapám is így csinálta - a reklámok szerepe és hatása) Gyakorlati képességek fejlesztése: - A fenntartható élet kialakításához kapnak jó tanácsokat, gyakorolhatják ezeket. - Manuális készség fejlesztése (szerszámok használata, fzés, kézimunkázás, természetes nyersanyagokból használati tárgyak készítése, kertészkedés, ) - Attitdformálás: - Ersítjük a gyerekek környezet állapota iránti érdekldést, érzékenységet. - Támogatjuk a tanulókat a környezetük használatára vonatkozó helyes döntések meghozatalában, segítjük környezettudatuk, felelsségérzetük fejldését (Házirend, az oktatási kp. zöld programja ezeknek a gyerek ismeretszintjén történ megindoklásával.) - a) Az adott évfolyam(ok)nak megfelel tantárgyi, tantárgyközi követelményekhez kötden: Természetismeret: - Elemi szinten értsék a természet jelenségeit. - A konkrét ismeretekbl tudjon következtetni térben és idben eltér eseményekre. - Iskolán kívüli ismereteit tudja szervesen beépíteni a tananyag ismeretanyagába. - Használjon egyszer eszközöket balesetmentesen. - A vizsgált folyamatokról döntse el, hogy megfordítható, vagy megfordíthatatlan. - Megfigyeléseit gyakorolja rögzíteni különböz formában (írásban, rajzban), eladni szóban. - A természeti és ember alkotta környezet legfontosabb anyagait ismerje fel, tudja ezeket csoportosítani a környezetre gyakorolt hatása alapján (természetes, környezetbarát nem természetes) - Az égtájakat tudja bejelölni a vázrajzon (tanyák tájolása, szálláshelyünk a térképen). - Ismerje fel a legfontosabb, leggyakoribb éllényeket környezetében. - Ismerje fel a legfontosabb termesztett növényeket és háziállatokat. Hon- és népismeret: - a hagyományos paraszti kultúra és értékrend megismerése - a hagyományos paraszti élet rendjének, kultúrájának és szokásainak megismerése abban a természeti környezetben, melyben kialakult, tiszteletének elmélyítése, ösztönzés az önálló megismerésére - az érdekldés felkeltése a néprajz, a hétköznapi történelem iránt - a tanyák építészeti jellemzinek, használati (mezgazdaság, háztartás, állattartás) és dísztárgyainak megismerése - megtanulhatnak hagyományos kézmves munkákat (nemezelés, szalmafonás, kosárkötés, csuhé feldolgozás stb. legalább kettt), díszítést - megismerhetnek kihalt mesterségeket ( Múltba vesz kismesterségek kiállítás) - megismernek néhány népszokást 2

3 - a tanyasi élet összehasonlítása a falusi, városi élettel (nem minsítve, vagy egymás elé helyezve ezeket!), hierarchia a családban - régi és mai használati tárgyak összehasonlítása, elemzése, felhasználásuk (cserépedények Magyar nyelv és irodalom: - Petfi Sándor versei (tájat, családot, életmódot bemutatók) - Arany János versei (családot, emberi kapcsolatokat, tevékenységeket bemutatók) - az írott szöveg fontossága, szövegértés fejlesztése - régies kifejezések, tájszavak (eszközök, munkafolyamatok, családtagok,..) és helyesírásuk - régi magyar keresztnevek, foglalkozáshoz kötd nevek (a gyerekek választhatnak maguknak erre a hétre ilyen nevet megfelel szabályok mellett) - az emberek közti érintkezés régen és ma, - fejldjön együttmköd készségük, ebben legyen segítségükre a kultúrált beszéd és a nem verbális kifejezeszközeik - rovásírás, - mondókák, népi játékok megismerése, vonzóvá válása Történelem: - Ismerjék fel a folyamatosság és a változások szerepét a történelmi folyamatokban. - Tudatosítsák, hogy a folyamatosságnak, az értékek megrzésének nagy szerepe van a társadalom életében hétköznapi múltunk megismerése és tisztelete mai életünk a múlt tükrében. - Érzékeljék a társadalom idbeli változását. Ének-zene: - Tanuljanak meg és játsszanak dalos népi játékokat, mondókákat, kiszámolókat. - Ismerjenek meg ünnepekhez kötd népdalokat, tanuljanak is meg legalább kettt - Ismerkedjenek meg régi magyar és más népek hangszereivel, néhány jellegzetes magyar hangszert ismerjenek fel hangja alapján (Hangszemúzeum) - Készítsenek a népdalok kísérésére alkalmas, természetben található alapanyagokból hangkelt eszközöket (természetes hangszerek). Matematika: - Ismerjenek meg régen használt mértékegységeket (véka, akó, öl, ) - Alkalmazzanak néhány matematikai, geometriai ismeretet a napi gyakorlatban (birtok területének kiszámítása, fzés nyersanyagainak kimérése, termés mennyiségének becslése, tanya alaprajzának elkészítése, helyiségek területének és térfogatának becslése és kiszámítása, stb.) - A különböz szögeket ismerje fel valós tárgyakon, terepen (kerítés, fal, balta, stb.) - Egyenes és fordított arányosságot fedezze fel a hétköznapi életben (ház magasságának kiszámolása árnyék felhasználásával, fzés a recept mennyiségének többszörösével, stb.) Technika és életvitel: - Rendszerszemléletük kialakulását segítik a feladatok - Feladatsor algoritmusának összeállítása segítséggel (ellenrzés, határidk, felels, eszközigény, helyszín térben és idben történ tájékozódás, folyamatok érzékelése) - A modern építészet és a hagyományos népi építészet anyagainak és szerkezetének egybevetése - A hagyományos paraszti élet ritmusának egybevetése a városi életritmussal, életvitellel, elemzése, kritikája Rajz és vizuális kultúra: - fejldjön ízlésük - a régi használati- és népmvészeti tárgyakat, díszítéseket ítéljék szépnek, értékesnek - elkészített tárgyaikból tudjanak egyszer kiállítást készíteni - fejldjön vizuális memóriájuk - finomodjanak érzékszerveik, alkotás során többet is használjanak fel egyszerre Testnevelés: - ernlét fejlesztése - mozgáskultúra fejlesztése (néptánc, szabadtéri mozgásos népi játékok) - a szabályok kialakításának képessége, e szerint történ munka, játék 3

4 - a nehézségek leküzdésének képessége fejldik - egyensúlyozó és célzó képességük fejldik (üveges tánc, ügyességi és dobálós játékok) Tánc és dráma: - Gyerekjátékok, leánykarikázók mozgásanyaga - Ugrós, legényes táncok - Páros forgatós típusú lépések - Bábozás, altatók (dal, mozgás) - Csárdás b) Egyéb területeken: Közösségfejlesztés: - Az egyes csoportok által készített tárgyak programok iránt érdekldjenek, tartsák tiszteletben egymás munkáját. Erfeszítéseiket méltányolják, segítsék egymást az eredményesség érdekében. A kevésbé ügyeseket, visszahúzódókat ne szólják meg, inkább kiemelt figyelemmel támogassák, bíztassák. Örüljenek egymás eredményeinek. Ezt úgy érjük el, hogy a csoportok munkáját egyben értékeljük, az értékelésben fontos szempont, hogy mindenki részt vett-e a munkában, és milyen volt a csoport hangulata, munkamegosztása, munkastílusa. Az értékelés szöveges, és nem pontozásos, versenyjelleg. Így a csoportok nem konkurensek. Pozitívan értékeljük a másik csoportnak nyújtott segítséget. - Nincs személyzet a szálláshelyen, aki a napi tennivalókat (takarítás, szemétkivitel, mosogatás stb.) elvégezné, ezt a gyerekeknek kell a beosztás szerint elvégezniük. Egymás munkáját meg kell becsülniük, hogy az övékét is megbecsüljék, vigyázzanak rá. Számos munkát közösen, vagy összehangolva kell végezniük, ami alkalmazkodást igényel. - A Házirendet és a családi szokásokat ne nygként, hanem a közös munkát elre viv segítségként éljék meg. Kiszámíthatóságot, biztonságot jelentsen és ne csupán korlátot. Személyiségfejlesztés: - A siet, urbánusvilágtól távol, a fogyasztói társadalmat otthon hagyva a gyerekek egymás felé fordulását ösztönözzük, melyet közösségkovácsoló feladatokkal, játékokkal segítünk. Mivel a városi szórakozási lehetségek itt nincsenek (kulturális vagy sportlétesítmény, tv, számítógép, helyi tömegközlekedés stb.) a gyerekek egy számukra új, kezdetben üresnek és unalmasnak tn világban élnek, melyben fokozatosan fedezik fel egymást, magukat és a valóban való világot. - A nehéz élet parasztember életérl, küzdelmeirl többet megtudva, megtapasztalva, kultúrájához közelebb kerülve múltunk és a ma is nehéz körülmények közt élk tisztelete kialakulhat, ersödhet. - A gyerek-szül hajdan nagyon szigorú kapcsolat megismerése a mai szeretetteljes kapcsolatok értékét növelik. - A közös munka révén ersödik egymás iránti felelsségtudatuk. - Fejleszti a kreativitást. - Kudarctrésük fejldik. - Szabályok tisztelete ersödik. Egészségnevelés: - A környezeti ártalmaktól mentes környezetben való élet legfbb ismérveinek a felismertetése, tudatos megélése. - A napirend hozzáigazítása a természet ritmusához. - Egészséges környezet fenntartása. - Gyógynövényismeret a gyerekek szintjén, alkalmazása (fszerek, teák) - Sok szabadtéri mozgás, sportolási lehetség biztosítása, igény kialakítása az ilyen elfoglaltságok iránt. - Az egészséges napirend, a sok szabadban tartózkodás, sok mozgás, napi sport, a megszokott egészségtelen ételek mellzése az els napokban inkább teher, 5 nap után viszont a gyerekek többségében kellemes emlék marad, s talán néhányan otthoni életükbe is majd beépítik. 4

5 Egyéb területek: - A család tagjainak a szerepvállalása legyen természetes és arányos. - Egymás tisztelete és segítése az együttélést megkönnyíti 9. Módszerek felsorolása: A program lebonyolítása során milyen módszerekkel kívánja a 8. pontban felsorolt célokat megvalósítani? - Project módszer (1-1 nap feladatainak, programjának az összeállítása és kivitelezése a megadott szempontok és segédanyagok alapján) - Kiállítás feldolgozása - A paraszti élet néhány tevékenységének megfigyelése, megtanulása (fzés, konyhakerti munka, eszköz- és dísztárgykészítés) - Tanulmányút, terepi megfigyelések - Szituációs játékok (családi szereposztás, munkamegosztás, ünnepek, jeles események, stb.) - Pásztortznél daltanulás, zenélés, mesélés, néptánc tanulás - Csapatjátékok, népi játékok játszása - Megfigyelések, élmények különböz formában való rögzítése (terepnapló, szöveges, táblázatos adatrögzítés, képzmvészeti megörökítés) - Az egész hetet átfogó tevékenységek: szelektív hulladékgyjtés, - A ráhangolódást biztosító, keretet adó apró trükkök, játékok, helyzetgyakorlatok - Feladatok elvégzése leírás alapján (játékszabály, recept ) - Kézi könyvtár használata 5

6 10. Tantervi táblázat (a program tartalma és az ahhoz kapcsolódó módszerek, eszközök és értékelés ismertetése): /Kérjük, hogy a tantervi táblázatot külön oldalon, fekv elrendezésben töltse ki!/ de du A Kiskunsági Nemzeti Park Ig. székházának elemzése Kiállítások feldolgozása 1. Természetvédelem Magyarországon 2. Múltbavesz mesterségek A KNP természeti értékei diavetítés Hangszergyjtemény Magyar és távoli tájak si, régi és újabb hangszerek megismerése, anyaguk megfigyelése. KNP Ig. Kecskemét Liszt F. u. 19. Természet Háza Kecskemét, Liszt F u. 19. állandó kiállítás és szabadtéri kiállítás a körfolyosón Természet Háza eladó 10.6 Az A 10.1 A program moduljainak, 10.5 A diákok egyes 10.4 Segédeszközök, egyéb napok foglalkozásainak megnevezése, a 10.2 A foglalkozások színhelye munkaformák foglalkozásonként értékelés szempontjai kozások 10.3 Módszerek/ ellenrzésének módja, az foglal- tárgyi eszközök sorszáma tartalmi kifejtése modulonként egységesen. idtar- foglalkozások egyes résztémáinak foglalkozásonként tama 1. nap TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS VÉDELMÜK A KISKUNSÁGBAN Σ 6 óra Hangszermúzeum Kecskemét Szakvezet rövid bemutatása, majd a feladatlap segítségével párosával feldolgozzák. Szakvezet rövid bemutatása, majd a feladatlap segítségével párosával feldolgozzák. Diavetítés, közben azonnali kérdések arról, amit ismerhetnek az iskolában vagy azon kívül tanultakból. Szakvezetvel megnézik a kiállítást, majd a hangszerek közül néhányat megszólaltat a tárlatvezet. Ha mód van rá (fegyelmezettek, és a vezetnek is van ideje, néhányan megszólaltathatnak 1-2 hangszert. Feladatlap Rajzdeszka Hankovszky-liget térképe Feladatlapok Feladatlap Feladatlap Módszer: 1. Múzeumok és kiállítások meglátogatása 2. Feladatlapok kitöltése, ellenrzése Szempontok: 1. A múzeumokban, kiállítóhelyeken való viselkedés, aktivitás 2. A feladatlapok kitöltésének helyessége A feladatlapok rendezettsége, esztétikussága 6

7 du este Játékkiállítás megtekintése A szakvezet bemutatja a kiállítást és a múlt század eleji alföldi parasztgyermek életét Vissza- és elretekint A feladatlapok hiányosságait pótolják. Ha kész, élmények mesélése: Mi volt a legérdekesebb, új, meglep, elgondolkodtató, Az els nap sok helyen jártak. A következ napokban a szálláshelytl nem mennek messze A következ napok munkarendjének, a szerepek megbeszélése. Cél: ráhangolódás az els napon megmutatott világba való elmélyülésbe Szórakaténusz játékmúzeum és mhely Kecskemét Eladó terem Szakvezetvel megnézik a kiállítást, majd lerajzolják, vagy rövid leírásban bemutatják a legérdekesebb játékot A szükséges könyveket, kiadványokat a tanár válogatja ki a kézi könyvtárból, és gondoskodik ezek a csoportok közti mozgásáról. Folyamatosan életben tartandó motívum: Nagyanyáink még tudták Környezetkímél szokások, módszerek, stb. Ez a faliújságra felkerül, és folyamatosan gyjtik a gyerekek alá a cédulákat, záráskor összegzik és viszik magukkal haza megvalósítani. Rajzlap, ceruza Faliújság felirat Szóbeli értékelés a fenti szempontok alapján 7

8 2. nap OTTHONUNK Σ 7 óra de A ház, ahol élünk A tanyasi épületek vizsgálata (épületek funkciója, anyaga, helyiségek) Eladó, majd a környék 2 km-es körzete 3 óra du este Tárgyi kultúránk Edények, használati tárgyak vizsgálata, hasonlóak készítése, a különböz nem emberek szerepe a tárgyak készítésében, használatában Dalaink Ismert népdalok éneklése, újak tanulása Szabadtéri eladó tábortz 1. Diaképekkel szemléltetett tanyabemutató, feladatlap közös kitöltésével (földes padló, vert fal, tégla 2. Rövid séta a környékben: mit lehet felhasználni a természetbl az épületekhez (vessz, akácfa, vályog, törek, szalma, nád) 3. Tanyák megvizsgálása (fekvése, épületek, hviszonyok, bels tagoltság, kemence, ablakok) összehasonlítás az otthoni lakással 4. Milyen állatok lakják a lakott, elhagyott és romos tanyákat és tanyahelyeket 1. Talajvizsgálat: tanári útmutató alapján a gyerekek 6 csoportban önállóan végzik 2. Mire használhatóak a különböz talajok: minták megvizsgálása a ami ember hasonló funkciójú tárgyaival vessék egybe: környezetre gyakorolt hatásának elemzése (nyersanyag, elállítás technológiája, hulladékká válása) 3. Formázás agyagból a fél csoporttal (másik felének: feladatlap kitöltése) A Népi hangszerek feladatlap alapján elkészített hangadó eszközökkel kísérik a népdalokat. 1. diasor, diavetít, feladatlap 2. különböz állapotú, de nem balesetveszélyes tanyák, romok, tanyahelyek (hasított akáckarók, nádfedél 3. irányt, hmér, páratartalom mér 4. kézi határozólapok, kézi könyvek 1. Feladatlap Talajminták (a gyerekek gyjtése a környékbl az elz séta során, és a labor készlete), mész, tojáshéj, csigaház, kagyló, sósav, víz, munkalap 2. vályogtégla, kalász, törek, tégla, tetcserép, mészk, mész, régi cserépedény darabok és cserépedények 3. agyag, damil, hurkapálca, kötények, feladatlap és tabló, hmér, mázas és mázatlan köcsög A gyerekek által készített hangadó eszközök, tábortz, tzön süthet ételek Módszer: 1. Tárgyak, épületek elemzése 2. Feladatlapok kitöltése 3. Munkadarabok elkészítése Szempontok: 1.Ne károsodjon a megvizsgált dolog. Kialakul-e vonzalom ezek iránt? Megértettéke, miért környezetkímélk ezek? 2. A kitöltés szakmailag helyes, esztétikus, rendezett legyen 3. Az elkészített munkadarabok alaposan legyenek kidolgozva. Inkább csak egyet készítsen, de türelmesen, készre. A technológiai elírásokat tartsák be, azon nem lehet újítani. 3 óra 8

9 3. nap MINDENNAPI ÉLETÜNK Σ 7 óra de. Étkeink Hagyományos, tájjelleg ételek készítése 1. Eladó 2. Konyha 3. falu környéke Fzési lehetségek lásd du. du. este Házunk tája Gazdálkodás, háziállatok, termesztett növények, aratási szokások, szalmadíszek készítése Ruházatunk A népviselet Petfi szülföldjén Verses hanganyagos diavetítés Szabadtéri eladó Szabadtéri eladó (öltözni bemegy) eladó 3 csoportra oszlanak, forgószínpad szeren váltják egymást: 1. Eladóban elkészít valamit 2. Süti vagy fzi a kész dolgot 3. 1 órás sétát tesznek a gazdálkodás megfigyelésére (ennek feldolgozása délután lesz) 1. A tanulmányi út során megfigyeltek otthoni összegzése 2. Kézmves foglalkozás: szalmamunkák (gyr, karköt, aratási búzakörte utóbbi csak a nagyon ügyes és kitartó gyerekeknek) Egy népviseleti ruha felpróbálása egy v. több gyerekre (jó, ha van fiúnak és lánynak is) Kapocsi György: Petfi szülföldjén c. diamsorából készített bemutató vetítése. Kísér szöveg: Petfi Sándor: Az Alföld c. verse A szükséges alapanyagok és eszközök + kötények, fejkendk, kosarak, szakajtók, tálaló edények 1. Háziállat puzzle Mibl készültem játék (növényi és állati eredet: szr, br, szaru, toll, szalma, fa, len, kender, gabona, gyékény, stb. tárgyak) 2. rozsszalma, olló, kés, kiskád, rafia, mintadarabok Népviselet (kölcsön kérhet ismers néptáncostól, színháztól) Feladatlap és tablókép A Kárpát medence népei térképen Projektor, magnó Módszer: 1. Ételek elkészítése 2. Feladatlapok kitöltése, értékelése 3. Tárgyak elkészítése Szempontok: 1. és 3. A másik nemek feladatai iránt tanúsítanake érdekldést? Elismerik, tiszteletben tartják-e az munkájukat? Igényesen végzik-e a sajátjukat? A gazdaságban végzend munkáról véleményük elismer-e? Felismerik-e azokat a jellemzket, melyektl ez az életvitel, gazdálkodás, fogyasztás fenntartható? Hajlandóake a paraszti élet számunkra is követend vonásait elfogadni, adaptálása után életvitelükbe beépíteni? 2. gondosság, pontosság, esztétikusság 3 óra (+más munka közben is süthet nek, fzhet nek) 2 óra 9

10 4. nap ÜNNEPEINK Σ 7 óra de. Aktuális ünnepkör Szokások és hátterük, külsségek és a tartalom du. Este Népszokások az adott ünnepen Népszokások tanulása, dramatizálásuk Az ünnepkör tárgyai Kézmves foglalkozás, amin az aktuális ünnephez kötd tárgyakat, jelmezt, eszközt készítenek (tojásfestés, májusfakészítés stb.) Népi játékok Természetes anyagok felhasználásával készül, kreativitást és együttmködést fejleszt játékok készítése, használata. Aprók tánca Népdal és néptánc tanulás A bemutató jellegétl függ (lehetleg szabadban) tábortz A gyerekek beszámolói, bemutatói az otthoni felkészülés alapján (lásd: elkészületek 4.) Beszélgetés, kérdéseket tehetnek fel a nézk az eladóknak. A felkészült gyerekek a foglalkozásvezetvel közösen megtanítanak a többieknek az ünnepkörhöz kötd szokást Szakkönyvek Népszokások az Alföldön lásd: Tátrai-Karácsony: Jeles napok, ünnepi szokások 19. oldal és 263. old.: Kiskalendárium Módszer: Közös játékok, szertartások, kézmves munkák értékelése Szempontok: Legyenek vidámak, vegyék át az ünnep hangulatát. Ne szégyelljék megismerni e szokásokat. Ne nézzék le, de ne essenek túlzásokba se. Akinek a természetétl távol állnak az ilyen tevékenységek, keressünk számára valamilyen háttérmunkát, nem szabad erltetni, mert csak még jobban eltávolodik tle. Pl ha nem akar táncolni, akkor vigyázzon a tzre, kínálja meg teával a táncolókat lehet, hogy egy id múlva feloldódik. Ha valaki egyes munkaterületeken passzív, de másban aktív, ezt el kell fogadnia a foglalkozásvezetknek (és a kísértanároknak is)! 2 óra 2 óra 10

11 5. nap RIZZÜK MEG Σ 5 óra de. Jóban rosszban együtt Szokások, munkamegosztás, Külsségek A látható, tárgyak (épületek, gazdasági területek, használatiés dísztárgyak, ruházat) számbavétele Fenntartható élet A környezet használatával, az anyag- és energia felhasználásával kapcsolatos szokások, életvitel számbavétele. A ma is alkalmazhatók összegyjtése. Eredménye egy fenntartható fogyasztási szokás-rendszer. eladó (Ezt már az elz napokban elkezdték, most csak letisztázzák, kiegészítik.) A gyerekek összegyjtik a hét során tanultak, látottak alapján, mi az, ami megrizhet, ami jó példa lehet számukra. A 3 témafalra és az alatta lev asztalra gyjtik az emlékek felidézése és az elkészült írásos, rajzos és tárgyi munkák áttekintése közben a témákhoz tartozó, valóban kivitelezhet gondolatokat, tárgyakat. Ezt utána hazaviszik, és az osztályteremben kifüggesztik. 3 nagy csomagolópapír a témafalnak, 3 asztal (a lap alá), ragasztószalag, irkalapok Az egész héten gyjtött ötletek: a Nagyanyáink még tudták c. poszter. 2 óra Értékelés, jutalmazás eladó A programvezet, majd a kísértanárok értékelik és jutalmazzák a gyerekek egész heti munkáját. Segítenek megfogalmazni a gyerekeknek az elzekben vázolt célok eléréséhez szükséges stratégiájukat. Módszer: A programvezet a kísértanárokkal közösen egy füzetben vezeti a gyerekek által egzakt módon értékelhet munkák eredményét és a gyerekek fejldésével kapcsolatos észrevételeiket. A kísér tanárokkal elzetesen egyeztetett módon: pl.: szaktárgyi osztályzatot, magatartás és szorgalomjegyet és/vagy szöveges értékelést adnak Szempontok: Sikerült-e közel vinni a gyerekeket egy természetben, azzal összhangban lev élethez? Múltunkat elfogadják-e vagy közömbösek maradtak vele, esetleg szégyellik, kigúnyolják? Hajlandóak-e tanulni seink jó szokásaiból, mintává válnak-e egyes vonásai? Elfogadják-e, hogy fogyasztói szokásaikon változtatniuk kell lemondások árán is, akkor is, ha mások még nem így élnek? 11

12 du. Árpád-kori falu rekonstrukciója Tiszaalpár Templom-domb Tanulmányút hazafelé menet Vezetvel megnézik a skanzent, a templomot, és a Templomdombról a kilátást az Alpárirétre (a monda szerint Zalán futásának helyszíne) Elemzik seink letelepedési szokásait, szempontjait. A földváron megemlékeznek seinkrl (a csoport természetétl, a hangulattól függen verssel: Szózat, vagy egy Petfi vers). búcsút vesznek a tájtól és lakóitól. Árpád kori falu bemutatóhely feladatlap Tanári segédanyag Közösen átnézik a feladatlapokat és önmaguknak javítják. 2 óra 12

13 11. A tantervi táblázatban szerepl módszertani elemek rövid leírása, kiválasztásuk indoklása, ill. a szakirodalomban való fellelhetségének helye: Az általunk összeállított programok és modulok feldolgozásához adott terepnaplókat, munkafüzeteket, munkalapokat, felmér lapokat (terjedelme és tartalma miatt a nevük különböz) A/5-ös méretre nyomtatjuk. Ez a terepi munka során könnyebben kezelhet, mint a nagyobb lapok. Tanácsoljuk ekkora méret füzettartó mappában gyjteni. Azért nem teljes anyagot nyomtatunk egybe, mert így nagyobb a mozgástere a programvezetnek, alkalmazkodni lehet az évszakhoz és a szolgáltatást igénybe vev egyedi kéréseihez. A többször használható fleg a színes képeket, térképeket, feladatleírásokat stb. élfóliázva adjuk a gyerekek kezébe, mert így sokkal tartósabb, vízálló, évekig használható, ezért olcsóbb, agyagtakarékosabb, mint ha mindig újat, bár olcsóbbat nyomtatunk. A fóliázott lapok nehezebbek, így terepen kevésbé fújja el a szél. Alapirodalom: Bánhegyi Ferenc: Hon- és népismeret 5 6. osztály. Celldömölk, Apáczai Kiadó Pitrik József: Technika és életvitel 5. osztály. Celldömölk, Apáczai Kiadó Dr. Kresz Mária: Magyar népi cserépedények. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Dr. Flórián Mária: Magyar népviseletek. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Mandel Róbert: Magyar népi hangszerek. Budapest, Móra Kk. Kolibri könyvek Tátrai Zsuzsanna Karácsony M. Erika. Jeles napok, ünnepi szokások. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Lázár Katalin: Népi játékok. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Nagy Mari Vidák István: Fben, fában játék. Budapest, Planétás Kiadó (Jelenlév múlt sorozat) Didier Schmitt: Erdk mezk játékai. Budapest, Passage Kiadó Szakirodalom: Varga Domokos: Aranyhomok. Budapest, Móra Könyvkiadó P. Alcsuti Katalin: Régi magyar ékszerek. Budapest, Dorogi Márton: A csont, a szr, a toll a tojáshéj és a trágya felhasználása a hajdúságban és a Nagykunságban. Ethnográphia LXXXIX (1978.), Gáborján Alice: Magyar népviseletek. Budapest, (Magyar Népmvészet 3.) Héjjné Détári Angéla: Régi magyar ékszerek. Budapest, Kresz Mária: Magyar parasztviselet ( ). Budapest, Szabó István: A középkori magyar falu. Budapest, Tálasi István: Kiskunság. Budapest, Gondolat Kiadó Baloghné Horváth Terézia. Népi ékszerek. Budapest, Corvina Kk. Malonyay Dezs. A magyar nép mvészete I-IV. Budapest, Ortutay Gyula: A magyar nép mvészete. Budapest, Fél Edit: Népviseletek. Budapest, Papp László: A kecskeméti viselet múltja. Néprajzi Értesít (1930.) Szakál László: Áldd meg Urunk asztalunkat (Régi ünnepek a konyhában) Soltvadkert, A szerz kiadása Garacz Mariann szerk.: 25 éves a Tanyacsárda. Lajosmizse, Tanyacsárda Kft. Kövi Pál: Erdélyi lakoma. Budapest, Corvina Balassa Ortutay: Magyar néprajz. Budapest, Corvina kiadó Barabás J Gilyén N.: Magyar népi építészet Budapest, Mszaki könyvkiadó Novák ÍL. Selmeczi L. szerk.: Építészet az Alföldön I II. Nagykrös, 1989 Gaál József: Pásztorvilág gazdaszemmel Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Ig. 13

14 12. A program javasolt tanév közbeni, gyerekekkel közös elkészítése, ill. a program utógondozása, a tapasztalatok beépítése a tanév további munkájába, ill. az iskola egészének életébe: Elfeladatokat kapnak a gyerekek: 1. Meg kell figyelniük, listát kell készíteniük, le kell rajzolniuk stb. bizonyos tárgyakat, tevékenységeket mai, otthoni életükbl. Ez összehasonlítási alap lesz. 2. Gyjteniük kell emlékeket, képeket, egyszer tárgyakat a nagyszülk korából, melyet majd közösen feldolgoznak. Ezekrl készítsenek a tanár segítségével fénymásolatot vagy rajzolják le (ne hozzák el!). 3. Mindenki hozzon magával egy olyan hagyományos ruhadarabot, vagy más eszközt, amivel az erdei iskola során hangsúlyt tud adni nemének, szerepének (babos kend, szoknya, kalap, szemceruza bajuszfestéshez, masni, stb.). 4. Az erdei iskola idejétl függen az aktuális, vagy hamarosan következ ünnepekre készüljön fel egy (minél népesebb) csoport. Könyvtárban nézzenek utána, milyen ünnep következik, mit, miért és hogyan ünneplünk. Készüljenek valamilyen bemutatóval is, ami az ünnephez kötdik: népszokás, jellegzetes tárgy, játék, az ünnepkörhöz kapcsolódó hiedelmek, mondák, mesék, versek, stb. Legyen minél sokoldalúbb a bemutató, gondoljanak arra, hogy a gyerekek érdekldését fel tudják-e vele kelteni. Ebbl valamit meg is kell tanítaniuk a többieknek. Az EI utóélete: 1. Otthon az elkészült tárgyakból kiállítást készítenek a gyerekek bemutatóval egybekötve. 2. Az iskolában hetente egy napon a szünetekben népi, illetve környezetbarát játékokat játszanak, amibe bevonják a többi gyereket is, ha tudják, a tanárokat is. Az egész attrakciót segítse az osztályfnök. Addig folytassák ezt, amíg nem nagyon terhes a többieknek. Ha sikerül, válhat ez tartós szokássá is. 13. A program szakmai, pedagógiai értékelésének módja: 1. A szakmai és pedagógiai értékelés program alatti részérl a tantervi táblázatban már esett szó. 2. Fontos azonban a pedagógusoktól kért visszajelzés a program után, az iskolában zajló életrl. Fél egy év elteltével kérünk a pedagógusoktól egy rövid, szöveges visszajelzést, mely számba veszi, melyek azok a változások, melyek a program hatására következtek be: a szokások, életvitel, együttmködés, egymás tisztelete, beszédstílus, felnttekhez, hagyományokhoz való viszony stb. terén. A faliújságon egész héten gyjtögetett fenntarthatósági receptekbl (lásd: Nagyanyáink még tudták ) mit sikerült megvalósítani? 3. A modulokról és az egész programról amikor azok aktuálisak visszajelzést kérünk a diákoktól és a pedagógusoktól az Értékel lapok felhasználásával. 14. A program megvalósításához szükséges szakemberek felsorolása szakterületük, helyismeretük megnevezésével; alapvet elvárások velük szemben: Szakvezet a KNP Ig. székházában és a Természet Házában A Hangszermúzeum vezetje A Szórakaténusz Játékmúzeum népmvelje A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelje Gyermekeknek néptáncot tanítani tudó szakember Kézmves munkában jártas (évszaktól függ, mivel dolgoznak) környezeti nevel (mvész, iparmvész vagy népmvész csak akkor, ha a modul illetve a program szellemében közelíti meg a feladatot, és nem öncélúan kézmveskednek ). (nem kötelez megadni) 16. Az ismert költségek: Anyagok (papíráru, kézmves anyagok stb.)/f Belépk/f Egyéb kiadások 14

15 17. Javasolt szállás és annak körülményei: A szállás neve, címe, telefonszáma (ha ismert ill. ajánlható): A szálláshely címe: 6042 Fülöpháza I. körzet 29. Naprózsa Oktatási Központ Az üzemeltet címe: 6000 Kecskemét Liszt F. u. 19. KNP Igazgatóság tel.: 76/ A szállás leírása (itt az elhelyezés körülményeit kell leírni: pl. sátor/turistaház 5-10 ágyas szobákkal/3 *-os hotel stb): 3 szintes korszer kház kulcsos ház jelleggel. Gázftéses, szobák: =30 ágy (részben emeletes) ágynemvel kérés szerint ágyhuzattal, 3 tusolóval szintenként WC. Földszinten eladóterem, a pincében ping-pong terem, laboratórium. Az étkezés megoldása (itt az étkezés körülményeit kell leírni: pl. saját fzés/a szállásadó intézmény ebédljében/küls helyszínen stb.): A szálláshelyen teakonyha található. Napi 3 étkezési lehetség a szomszédos étteremben rendelhet. Amikor az nincs nyitva, akkor a Fülöpháza Önkormányzata által üzemeltetett konyháról lehet kérni kiszállítással együtt. 18. Közlekedés a terepi foglalkozások helyszíne és a szállás között: A szálláshely a lehetséges vizsgálati területek között található, egyik irányba sem kell 1-2 km-nél messzebb menni, kivéve a Buckatúrát, az 4 km oda, 4 vissza. A dlk többsége a forgalom ell elzárt. 19. Javasolt helyi szakemberek elérhetsége (nemzeti parki vezet, erdész, kézmves mesterségek mveli, stb.): Név Cím Feladat Téma Lendvai Mária Kiskunsági Nemzeti Park Ig. program-, modul-, és környezeti nevel, Kecskemét, Liszt F. u. 19. foglalkozásvezetés népi játékkészítés Váci Mária Szórakaténusz Játékmúzeum foglalkozásvezetés népmvel, Kecskemét, Gáspár A. krt. 11. népmvész Leskovszky Albert Hangszermúzeum, Kecskemét, foglalkozásvezetés hangszermúzeum vezetése Szabóné Ronkó Kiskunsági Nemzeti Park Ig. modul és környezeti nevel, Erzsébet Kecskemét, Liszt F. u. 19. foglalkozásvezetés néptánc Gilly Zsolt Kiskunsági Nemzeti Park Ig. foglalkozásvezetés környezeti nevel Kecskemét, Liszt F. u. 19. Borossné Szabó Kiskunsági Nemzeti Park Ig. foglalkozásvezetés környezeti nevel, Ágnes Kecskemét, Liszt F. u. 19. népi játékkészítés 15

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ

2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Regisztrációs szám:.. A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/A RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI PROGRAMOKHOZ Az adatlap és a mellékletét

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete)

AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) AZ EGÉSZSÉGÜNK ÉRTÉK (a témahét tervezete) Készítették: Baánné Gruber Irén, Boros Rudolfné, Horváthné Pados Teréz, Ladányiné Karádi Róza, Molnár Edina, Varsányiné Horváth Erika A témahét célja: - A gyermek

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program

22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014. Analitikus program A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit Kosztolányi Dezső 22. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2014 Differenciált oktatás, felzárkóztatás és tehetségápolás a A. Curriculáris

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat

I. FOGLALKOZÁS. Emese Álam, Hunor és Magor mondák rövid elmondása A gyerekek önkéntesen választanak csoportokat és megfigyelési szempontokat I. FOGLALKOZÁS Népünk genetikai családfája c. kiállítás megtekintése Alsó tagozaton olvasott mondatok felelevenítése Megfigyelési szempontok kiosztása és csoportalakítás. Szempontsor alapján kiállítás

Részletesebben

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22.

Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Nyári napközi programterv 2011. 07. 18. - 2011. 08. 12. 1. hét 2011. 07. 18-07. 22. Hétfő 07. 18. 9.15-10.00 Bemutatkozás-ismerkedés. 10.00-12.00 Zeneiskola - Fúvószenekar bemutatója, hangszerek kipróbálása

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület

Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola Helyi tanterv Ember és természet műveltségi terület V. Környezetismeret 1-4. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Fizika 7-8. évfolyam Kémia 7-8. évfolyam Biológia

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök

1. évfolyam. Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás. Heti óraszám: Éves órakeret felosztás témakörönként. Témakörök 1. évfolyam Éves és heti óraszámok, éves órakeret felosztás Éves óraszám: Heti óraszám: 36. óra 1. óra Éves órakeret felosztás témakörönként Témakörök Az iskola 4 Az iskolás gyerek 4 Tájékozódás az iskolában

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése A MINDENNAPOS MűVÉSZETI NEVELÉS MEGVALÓSULÁSÁNAK LEHETőSÉGEI TANTÁRGYAK KÖZÖTTI INTEGRÁCIÓS PROJEKTEK GÁSPÁR TAMÁS Projekt témakör: itthon láss csodát Projekt cím/téma/: Országos Kék Túra értékeinek megismerése

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ

2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Regisztrációs szám:... A Pályázó tölti ki! /Az OMAI-tól a pályázati értesít levélben kapott regisztrációs szám/ 2/B RLAP A RÉSZLETESEN KIDOLGOZOTT ERDEI ISKOLAI MODULOKHOZ Az adatlap és a mellékletét képez

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

tut Beszprémy Katalin

tut Beszprémy Katalin A népi hagyományok oktatásának fontossága az iskolarendszerben tut Beszprémy Katalin A népi kézművesség megmaradásának záloga a mesterségbeli tudás hiteles átadása a felnövekvő nemzedékek számára, ami

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág

Lovagkor projekt. 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs. Készítette: Erdős Virág Lovagkor projekt 2009-2010 Herman Ottó Általános Iskola Budaörs Készítette: Erdős Virág A projekt menete 3 nagyobb részből áll Minden tantárgyat felölel Külső helyszínek Iskolai helyszínek 1. rész:

Részletesebben

Itt a kikelet! (projekt tervezet)

Itt a kikelet! (projekt tervezet) Itt a kikelet! (projekt tervezet) Készítette: Baánné Gruber Irén, Varsányiné Horváth Erika A project célja: - A tavaszi népszokások, ünnepek széles kör megismerése. - Tavaszi jeles napok összegyjtése,

Részletesebben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben

Környezetismeret. 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra. 1. évfolyam. Az iskolás gyerek. Hóban, szélben, napsütésben Környezetismeret heti óraszám éves óraszám 1. évfolyam 1 óra 32+4 óra 2. évfolyam 1 óra 32+4 óra 1. évfolyam Az iskola Az iskolás gyerek Hóban, szélben, napsütésben Tájékozódás az iskolában és környékén

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására.

TÁMOP / Készítette: Nagyné Réti Ildikó Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó gyakorlat átadására. Készítette: Forgatókönyv és eljárási folyamatleírás intézményi jó átadására. Intézmény neve: Marcali Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA

ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA CHRISTMAS WEEK ANGOL NYELVI PROJEKTHÉT AZ ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN BAJA 2012. DECEMBER 17-2012. DECEMBER 21. Készítette: Mellár Valéria Ez a témahét az Újvárosi Általános Iskola éves munkatervének

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE

NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE NEVELÉSI PROGRAM A MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ OSZTÁLYOK RÉSZÉRE Budapest, 2009. szeptember 1 A M A G Y A R A N G O L K É T T A N Í T Á S I N Y E L V Ű O K T A T Á S S A J Á T O S S Á G A I B E V

Részletesebben

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Beszámoló az IKT munkaközösség 2011/2012-es tanév végén végzett méréséről Készült: Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola A mérésről Munkaközösségünk mérést végzett a felsős tanulók (5.a,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum

Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ. 33/500-250 irisz@dunamuzeum.h u Duna Múzeum Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Név Múzeumpedagógiai szolgáltatások Általános információ Megrendelés Telefon E-mail Név Telefon E-mail Fehér Györgyi 33/500-250 irisz@dunamuzeum.hu

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM

KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 284 KÖRNYEZETISMERET 1 4. ÉVFOLYAM KÖRNYEZETISMERET 285 CÉLOK ÉS FELADATOK A tantárgy célja, hogy felkészítse a tanulókat a természeti világ elemi megismerésének lehetıségére, azaz fejlessze

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló

Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi tábor Szöveges és képes beszámoló Gyula Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung der Stadt Gyula 5700 Gyula, K. Schriffert József u. 1. Utazás a múltba, fedezzük fel a jövő kincseit Német nemzetiségi

Részletesebben

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM

HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM HON-ÉS NÉPISMERET 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám:36 óra, heti óraszám: 1óra Készült az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete 2.2.05. Hon- és népismeret az 5-8. évfolyam számára alapján. Bevezetés

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Környezetismeret Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli

Részletesebben