TANANYAGBEOSZTÁS. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Mátészalka, szeptember 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANANYAGBEOSZTÁS. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán. Mátészalka, 2012. szeptember 1."

Átírás

1 TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Filepné Fábián Anna Implementációs terület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia Mátészalka, szeptember 1.

2 szka101_10 Az én birodalmam Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Szabolcs Csilla Az én birodalmam 1

3 szka101_10 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 3 45 perc A szűkebb környezet megismertetése, a művészetek, a környezeti érzékenység kialakítása, néhány ezt segítő eljárás, módszer bemutatása Témák: Tér: közösségi és személyes terek Tartalom: Mesés kerettörténet segítségével saját környezet (birodalom) és benne egy saját lakosztály (szoba) kialakítása, megfelelő bútor, berendezés meghatározása. Adat- és anyaggyűjtés épületekről (P1) Közösségépítés, szabályok alkotása, finommozgások fejlesztése, szókincsbővítés Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, szabálykövetés; kreativitás Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom (gondolatok, információk, érzelmek és vélemények közlése, figyelem a beszélgetőtársra), Ember a természetben (tárgy, test és anyag megkülönböztetése a nyelvhasználatban, anyagok felismerése, egyszerűbb anyagok technikai formálása), Művészetek (dráma, fantáziajátékok, szerepjáték tárgyakkal), Vizuális kultúra (különböző anyagok élményszerű megtapasztalása, anyagalakítás, szabadkézi rajzolás, festés, megadott szempontok alapján tárgyak, anyagok gyűjtése) Modulokhoz: Hol laksz, hogyan jössz iskolába?, Város és falu, Tervezzünk játszóteret! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás Az én birodalmam 2

4 szka101_10 Kivitelezéséhez komoly előzetes gyűjtőmunkára van szükség (lásd P1). A modult egyben érdemes megtartani. Ha meg szeretnénk szakítani, akkor az első próba után iktatható be szünet, de a második két órát semmi esetre ne bontsuk meg, mivel azok szoros egységet alkotnak. A modult jól használhatjuk a tanév első félévében közösségalakító tevékenységként. Az egyes csoportok munkája során figyelemmel kísérhetjük a gyerekek együttműködési képességét. A munka megfigyelése sok hasznos információt szolgáltathat a tanítónak a gyerekek manuális képességének fejlettségéről és kreativitásáról is. A csoportokban folyó beszélgetésekbe belehallgatva tájékozódhatunk a gyerekek aktív szókincséről és arról, mennyire képesek beleélni magukat egy történetbe. A tevékenység végzésével hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a gyerekek fantáziája, alkotóképessége fejlődjék. Az együtt végzett munka során kialakul és erősödik a gyerekek egymás iránti felelőssége is. A tevékenységben közvetített tartalmak hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek könnyebben eligazodjanak a hétköznapi helyzetekben, játékos formában ismerkedjenek meg (vagy pontosítanak) olyan kifejezésekkel, amelyek ehhez szükségek. Nem célja a tevékenységnek, hogy a lakókörnyezettel kapcsolatosan valamiféle minősítést tanítson a gyerekeknek, de az igen, hogy az ezzel kapcsolatos tudást felszínre hozza és növelje, a szókincset bővítse és aktivizálja, mozgósítsa a gyerekek alkotóképességét, fantáziáját. A munka szervezésénél különösen nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a rosszabb szociális helyzetű gyerekek érzékenysége ne sérüljön a feladatok megoldása során. Az ezzel kapcsolatos tanácsokat és szervezési fogásokat a tanítóknak szóló részletes utasításokban adtuk meg. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Előzetes gyűjtőmunka P2 A birodalom nélkül maradt királylány P3 Építészcéhek alapítása P4 Szógyűjtés P5 Honnan jöttek az építészek? P6 Első próba P7 Telefonos interjú az építészekkel P8 Második próba (A királylány házának berendezése) P9 Harmadik próba (Saját birodalmuk elkészítése) P10 Értékelés Az én birodalmam 3

5 szka101_07 Az én családom, a Te családod Családbemutatás, családi élmények, a család tagjai Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Leléné Gonda Irén Az én családom, a Te családod 1

6 szka101_07 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 2 45 perc A modul közvetlen célja A pozitív énkép alakítása. Tapasztalatszerzés különböző családi értékekről A modul témái, tartalma Témák: Kapcsolatok: család, otthon, generációk Tartalom: A gyerekek bemutatják családjukat: lerajzolják családtagjaikat, mesélnek kiskori élményeikről. Állításokat fogalmaznak meg, és állítások helyességét döntik el a családdal kapcsolatban. Megelőző tapasztalat Családi fotók nézegetése, családi szerepjátékok, kisgyermekkori élmények felelevenítése Ajánlott továbbhaladási irány Az első könyvem elkészítése A kompetenciafejlesztés Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás, hitelesség fókuszai Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás, bizalom A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, együttműködés; társadalmi részvétel szociális érzékenység Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom, Művészetek Tantárgyakhoz: magyar, társadalomismeret, vizuáliskultúra Modulokhoz: Idősek és fiatalok, Nagypapa, mesélj! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Bagdy Emőke Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó. Budapest, 1988 Bordács Margit Lázár Péter: Kedveskönyv. Gyerekekért SOS 90 Alapítvány Dinasztia Tankönyvkiadó Kft. Budapest, 2002 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan célszerű kezelni. Az A, B, C variációk szabadon alkalmazhatók, nem azt jelentik, hogy valamennyi tevékenységre sor kerüljön. A gyermekek előzetes feladatként kapják, hogy gyűjtsenek szüleik, nagyszüleik elbeszélése alapján olyan Az én családom, a Te családod 2

7 szka101_07 eseményeket, élményeket, amelyek kora gyermekkorukban (csecsemőkor, óvodáskor) történtek meg velük. A tanév második felében, egymást követő órákon célszerű a modult feldolgozni Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban Rendezzünk kiállítást a foglalkozáson készült rajzokból. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Zelk Zoltán: Anya, apa, hazajöttek P2 Álljon be a körbe P3 Rajzbemutatás P4 Találd meg azt aki P5 Igaz-hamis mondatok P6 Első könyvem Diákmellékletek D1 Találd meg azt, aki D2 Válaszolj a következő kérdésekre! D3 Válaszd ki D4 Kösd a szókapcsolatokat D5 Egészítsd ki a mondatokat! D6 Hogyan érezted magad az órán? Az én családom, a Te családod 3

8 szka101_05 Egy napom otthon A szabadidő hasznos eltöltése Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília) Egy napom otthon 1

9 szka101_05 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer 6-7 évesek 2 45 perc A szabadidő hasznos eltöltésének néhány formája és a mindennapok ritmusa Témák: Kapcsolatok: család, otthon, szabadidő Tartalom: A napszakokban való eligazodás segítése. A mindennapi és az otthoni szabadidős tevékenységek megismerése, napszakokhoz rendelése. Megfigyelési feladat: a napi tevékenységek megfigyelése és egy hétvégi program rögzítése rajzban Napirend az iskolában, egészséges életmód: étkezés, higiénia, testedzés stb. gyakorlása az iskolában, otthon, szabadidőben Önszabályozás: törődés, tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás, bizalom A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás, szabálykövetés Társas kompetenciák: együttműködés A NAT-hoz: Művészetek (dramatikus játékok), Magyar nyelv és irodalom (beszédkészség, árnyalt szóhasználat); Ember és társadalom (térben és időben való tájékozódás; viszonyítások gyakorlása) Modulokhoz: Egy napom az iskolában, A mozgás öröme Gabnai Katalin: Drámajátékok. Bevezetés a drámapedagógiába. Helikon Kiadó Kft. Budapest, 2005 Kaposi László: Játékfüzet Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A modul feldolgozását megszakítás nélkül, egységében javasoljuk. A modul mellékletei Egy napom otthon 2

10 szka101_05 Tanári mellékletek P1 Csoportalakítás P2 Zsákbamacska játék P3 A zsákok hozzárendelése napszakokhoz P4 Pantomim P5 Este P6 Segítő kérdések P7 Befejezetlen mondatok P8 Értékelési szempontok Egy napom otthon 3

11 szka101_09 Együtt, vagy egymással? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzői: Kovácsné Vojnovics Éva és Solymos Éva Együtt, vagy egymással? 1

12 szka101_09 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok Támogató rendszer 6-7 évesek 2 45 perc Osztályközösség alakítása, az együttélés pozitívumainak megismerése Témák: Kapcsolatok: Együttműködés az iskolában Kultúra: Mesék, történetek, versek, életek Tartalom: Névtanulás. Az óvoda és az iskola összehasonlítása. Egy mese megismerésén keresztül a társak, a barátok, a segítő közeg fontosságának megéreztetése, az egymáshoz való odafordulás jelentőségének elmélyítése. Egy napom az iskolában Az úgy van nálunk Önismerettel összefüggő kompetenciák: identitás Önszabályozás: tekintet másokra; tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés A NAT-hoz: Ember és társadalom, Ember a természetben, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Magyar nyelv és irodalom Modulokhoz: Játék a szabadban, Együtt az osztály, Mikor tanulsz hogyan tanulsz, Egy napom az iskolában Konta Ildikó Zsolnai Anikó: A szociális készségek játékos fejlesztése az iskolában. (Pszichológia és pedagógia nevelőknek sorozat) Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 2002 Janikovszky Éva (szerk.): Anyukám képeskönyve. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest, 1983 T. Aszódi Éva (szerk.): Nefelejcs. Szép magyar versek kisiskolásoknak. Móra Könyvkiadó. Budapest, 1975 Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Együtt, vagy egymással? 2

13 szka101_09 Módszertani ajánlás A modul feladataival a gyerekek az életkori sajátosságokat figyelembe véve elsősorban érzelmi megközelítéssel, a játékokon keresztül tapasztalják meg az együttlét örömét, az együttműködés, az együttérzés fontosságát. A modul két különálló foglalkozást tartalmaz. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Kosztolányi Dezső: Az iskolában hatvanan vagyunk P2 A színezhető rajzok témái P3 Összegzés P4 Erdőben jártunk P5 Befejezetlen történetek Diákmellékletek D1 A répa Együtt, vagy egymással? 3

14 szka101_13 Étkezzünk egészségesen! Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Vassné Juhász Julianna Étkezzünk egészségesen!

15 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 3 45 perc A modul közvetlen célja Szerezzen tapasztalatot az egészséges, egyben kulturált étkezésről A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás Tartalom: A gyerekek az egészséges táplálkozás elveit kísérlik meg alkalmazni saját étrendjük kontrollálásával, helyes étrendek összeállításával. Megelőző tapasztalat Az előző napi étkezés megfigyelése, lerajzolása Ajánlott továbbhaladási irány Vitaminnap bevezetése A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: felelősségvállalás fókuszai Énhatékonyság-érzés: konstruktív self-érzékelés belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés, problémakezelés problémaazonosítás, reális célkitűzés; szabályalkotás, szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Ember a természetben Tantárgyakhoz: természetismeret, társadalomismeret Modulokhoz: Mozogni jó!, Biztos, hogy beteg vagyok? Támogató rendszer Barna Mária: Gyermekek táplálkozása. In: Az iskola-egészségügy kézikönyve. Anonymus. Budapest, 1998 Émilie Beaumont Phillippe Simon: Nézd, milyen az emberi test! Passage Kiadó Kft. Budapest, 2000 Fehérné Mérey Ildikó: Se többet, se kevesebbet. Press Publica Kiadó Útmutató Kiadó. Budapest, 2000 Polcz Alaine: Főzzünk örömmel! Kaligram Kiadó. Budapest, 2006 Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan kell kezelni. Az A, B, C. variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. 2

16 A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a táplálkozási szokások tekintetében heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. A modult aktuális eseményhez is köthetjük (pl.: egészség és sport hete az iskolában). Mielőtt megtartjuk a foglalkozást, célszerű végiggondolni, milyen szokásokat figyelhetünk meg az osztályban a témával kapcsolatban. Fontos, hogy pontosan tudjuk, ki az a gyerekek közül, akinek a táplálkozással kapcsolatban esetleg nehézségei vannak: túlsúlyos, liszt-, tej-, cukorérzékeny stb. Fontos, hogy ezt a nehézséget kellő figyelemmel, de a probléma jelentőségét nem túlozva tárgyszerűen kezeljük. Mintha arról beszélnénk, hogy van, aki érzékenyebb a hőmérséklet változására, van, aki kevésbé. A nehézséggel küzdő gyerek önképét erősen befolyásolja, ha nem fordítunk rá gondot, vagy ha túlságosan kiemeljük a vele való törődést. Ha az osztályban többségében szegénységben, mélyszegénységben élő gyerekek járnak, akkor nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy ötleteket adjunk, hogyan lehetne olcsó, egészséges ételekkel kiegészíteni a táplálkozásukat. (Kitűnő megoldás ilyenkor a szülőkkel lépni kapcsolatba, nekik segíteni ebben, akár szülők főzőtanfolyama révén. Lásd a támogató rendszerben Polcz Alaine szakácskönyvét.) Ha az osztályba szegény és gazdag gyerekek egyaránt járnak, ne menjünk végig a modul egyes tevékenységein, ne tegyük ki a szegényeket annak, hogy előző napi étlapjukat gazdag gyerekével kelljen összehasonlítaniuk. Ilyenkor legjobb, ha olcsó, egyszerű ételeket például salátákat készítünk el együtt a gyerekekkel, és ehhez kapcsoljuk az élelmiszer-piramissal kapcsolatos tudnivalók megbeszélését. Ez a téma kiváló alkalom arra, hogy gazdag gyerekek ételprédáló szokásainak iskolai korlátozására a gyerekekkel közösen kialakított szabályokat vezessünk be (ételt szemétbe nem dobunk, ha van rá mód komposztáló helyet alakítunk ki az udvaron stb.). A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Varázslat P2 Élelmiszerpiramis P3 Gyurmázás P4 Tízórai Diákmellékletek D1 Varázslat D2 A történet befejezése D3 Élelmiszerek D4 Melyik étkezést hogy hívjuk? D5 Csali mese D6 Terítés 3

17 D7 Rajzolj terítéket! D8 Étlap készítése 4

18 szka101_04 Kedvenc ételem Az vagy, amit eszel Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Szegediné Gonda Zsófia

19 szka101_04 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 2 15 perc A modul közvetlen célja Tapasztalatszerzés a helyes táplálkozási szokásról, az egészséges étrend jellemzőiről, egészségesen és egészségtelenül összeállított étrend A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás Tartalom: A gyerekek szaglással, ízleléssel ételeket vizsgálnak. Az általuk kedvelt és nem kedvelt ételeket elhelyezik az élelmiszerpiramison. Megelőző tapasztalat Beszélgetés a diákok kedvenc ételeiről Ajánlott továbbhaladási irány A táplálékpiramis rendszeres megfigyelése A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: felelősségvállalás, tolerancia nyitottság, véleményelfogadás fókuszai A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése; problémakezelés: problémaazonosítás, szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok: A NAT-hoz: Ember a természetben, Ember és társadalom, Életviteli és gyakorlati ismeretek, Művészetek Tantárgyakhoz: természetismeret, rajz Modulokhoz: Étkezzünk egészségesen, Ma ünnepnap van nálunk, Készítsünk uzsonnát! Támogató rendszer Csörgő Anikó Füzesi Zsuzsa: Csodaország. Officina Nova. Budapest, 1990 (90., o) Asztalos Gyuláné dr. Franyó István: Az ember teste és egészsége. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest, 1998 (55. o.) Módszertani ajánlás A modul változatos tevékenységeket kínál a téma megismeréséhez: gyűjtőmunka, mese, dramatikus játék, beszámoló, mintázás, érzékszervi vizsgálat. Fontos az előzetes gyűjtőmunka megszervezése, de a biztonság kedvéért a pedagógus is készüljön néhány alapvető élelmiszer biztosításával. A foglalkozást célszerű a 1-2. tanítási órában megtartani, hogy utána tízórai következhessen. A terem berendezését úgy a legpraktikusabb kialakítani, hogy középen elegendő szabad tér maradjon. A csoportmunkánál kívánjuk meg, hogy minden csoporttag véleménye érvényesüljön. 2

20 szka101_04 Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban A csoportmunkánál fontos a pozitív visszacsatolás a tapasztalt együttműködésről, nyitottságról, a gyűjtőmunkáról. A frontális módszer alkalmazása esetén az értékelésnél arra törekedjünk, hogy a gyerekek maguk fogalmazzák meg, hogyan volna helyes változtatni étkezési szokásaikon. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 A mindent felfaló kisgömböc P2 Csoportalkotás P3 A csillagszemű juhász P4 Kedvenc ételem P5 Gyurmázás P6 Élelmiszerpiramis Diákmellékletek D1 Élelmiszerpiramis 3

21 szka101_12 Mozogni jó! A mozgás szerepe egészséges életmód kialakításában Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Halmai Lászlóné Mozogni jó!

22 szka101_12 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály 6-7 évesek Ajánlott időkeret 3 45 perc A modul közvetlen célja Tapasztalatszerzés a mozgás öröméről A modul témái, tartalma Témák: Testünk és életműködéseink: testedzés, mozgás, sport, tánc Pszichikus működésünk, személyiségünk: játék Tartalom: Gimnasztikai, tartásjavító gyakorlatok, csapatjátékok. Megelőző tapasztalat Kötetlen mozgásos játékok Ajánlott továbbhaladási irány A gimnasztikai és a tartásjavító mozgások megtanulása A kompetenciafejlesztés Önszabályozás: érzelmek kezelése sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás; tolerancia fókuszai A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: empátia, együttműködés Kapcsolódási pontok A NAT-hoz: Testnevelés és sport, Ember a természetben Tantárgyakhoz: testnevelés, természetismeret Modulokhoz: Az emberi test, Étkezzünk egészségesen!, Sportoljunk együtt Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző feladatokat választhatóan célszerű alkalmazni. Az A, B, C stb. variációk szabadon alkalmazhatók, nem fontos mindegyiket kezdeményezni. A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. A sportversenyeknél nagyobb létszámú, szintén heterogén csoportokat alakítsunk. Törekedjünk arra, hogy a gyerekek képesek legyenek egyre inkább betartani a szabályokat. Hívjuk fel a figyelmet egymás és saját testi épség megóvására. Speciális javaslatok az értékeléssel kapcsolatban Igen fontos az önértékelés, együttműködés, segítőkészség fejlesztése, mások teljesítményének az elismerése, a teljesítőképesség javulása. Tegyük természetessé, hogy a felnőtt versenysporttól eltérően a relatív teljesítményváltozást, a saját teljesítmény javulását értékeljük. Mozogni jó! 2

23 szka101_12 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Reggeli gimnasztika P2 Ugrálás fél lábon P3 Csapatverseny P4 Utánzó járások P5 Vakhernyó játék P6 Mókus, mókus ki a házból P7 Tavaszi munkák P8 Váltóversenyek Mozogni jó! 3

24 szka101_15 Orvosnál, beteglátogatóban Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: Halmai Lászlóné Orvosnál, beteglátogatóban 1

25 SZKA Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai Kapcsolódási pontok 6-7 évesek 3 45 perc MODULLEÍRÁS Mikor kell orvoshoz fordulni? Társakkal szembeni szolidaritás és tolerancia Témák: Testünk és életműködéseink: egészség, betegség, fogyatékosság A társadalom és a gazdaság: szokások, hagyományok, életmódok, illemszabályok Tartalom: Alapvető viselkedési normák (pl. beteglátogatás, orvosnál való megjelenés) elsajátítása. Mitől leszünk betegek, és hogyan kerülhetjük el a megfázásokat. Hogyan néz ki az egészséges ember? Mit tegyél azért, hogy egészséges maradj? Az elkészült művekből kiállítás készítése (több napos). Az illemkódexek betartásának ellenőrzése. Látogatás egy orvosi rendelőben. Önszabályozás: felelősségvállalás, törődés, tekintet másokra, tolerancia Énhatékonyság-érzés: konstruktív self-érzékelés belső kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami velem történik) A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: problémakezelés, szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás Társas kompetenciák: empátia, kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés A NAT-hoz: Ember és társadalom (helyes viselkedési szokások kialakítása), Ember a természetben (az egészséges életmód szokásainak kialakítása, testünk működésének megismerése, a betegség tüneteinek felismerése), Művészetek (az emberi test és ábrázolása) Modulokhoz: Biztos, hogy beteg vagyok?, Mennyit nőttem, ügyesedtem! Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás Orvosnál, beteglátogatóban 2

26 SZKA A különböző feladatokat választhatóan kell kezelni. Az A, B, C stb. variációk szabadon alkalmazhatók, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. Ezek egyrészt különböző személyiségű és különböző szociális készséggel rendelkező gyerekek szerint, másrészt módszertani megoldásukat tekintve jelentenek variációkat. A gyerekekben fontos tudatosítani, hogy különböző okokból és különbözőképpen fejezzük ki érzelmeinket, valamint vannak olyan módszerek és eszközök, amelyekkel képesek vagyunk szabályozni érzelmeinket. A kooperatív kiscsoportokban (lehetőleg 4 fő) különösen ajánljuk a heterogén csoportok képzését, hiszen ez szolgálja leginkább a tolerancia fejlődését. De alakulhatnak a csoportok érzelmi kötődések alapján is (akik jó barátok, akik szívesen dolgoznak, játszanak együtt). A modult aktuális eseményhez is lehet kötni. Ha van rá mód, én a második félévre ajánlom a modul kipróbálását. A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Kerge Ferkó tanácsai: Hogyan kaphatsz náthát? P2 Bele a hóba! P3 Ági beteg lett P4 Szempontok az illemkódexhez P5 Helyszínek P6 Értékelés Diákmellékletek D1 Kerge Ferkó tanácsai D2 Bele a hóba! D3 Ági beteg lett D4 Viselkedési normák D5 Hiányos mondatok Orvosnál, beteglátogatóban 3

27 Utazz velem! Közlekedj okosan! Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília)

28 Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 3 45 perc MODULLEÍRÁS A helyi közlekedésben alkalmazott közlekedési eszközök megismerése, eligazodás az alapvető közlekedési szabályokban. Témák: Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: közlekedés Tartalom: Személyes tapasztalatok gyűjtése a közlekedéssel kapcsolatban. Hol és mivel közlekedünk? Közlekedési táblák. A meglévő ismeretek kibővítése és gyakorlati alkalmazása. Tanulmányi séta a környéken, közlekedési eszközök és közlekedési szabályok megfigyelése, közlekedési eszközök készítése gyurmából. A távolsági közlekedés jellemzői Önszabályozás: Felelősségvállalás, Tolerancia A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: információkezelés információgyűjtés, információk rendszerezése, szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás; együttműködés A NAT-hoz: Művészetek, Magyar nyelv és irodalom, Ember és társadalom Kapcsolódási pontok Modulokhoz: Hol laksz, hogyan jössz iskolába?, Közlekedünk Támogató rendszer Dr. Spencer Kagan: Kooperatív tanulás. Önkonet Kft. Budapest, 2001 Módszertani ajánlás A különböző variációk (A, B, C, D) szabadon alkalmazhatók. A pedagógus dönti el, hogy melyiket alkalmazza az adott osztályba járó gyerekek személyiségének, lakóhelyi körülményeinek, készségeinek, képességeinek és szociális helyzetének megfelelően. A foglalkozás elején, a II/2. résznél kialakított csoportokat célszerű a modul feldolgozása során végig változatlanul hagyni. A modul végrehajtása előtt nélkülözhetetlen a környéken való tanulmányi séta, illetve a közlekedési eszközök gyurmából való elkészítése.

29 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Befejezetlen mondatok P2 Barkochba P3 Repül a repül a P4 Képkészítés P5 Szituációs játék: közlekedés P6 Ismétlő kérdések P7 Kérdések az önértékeléshez Diákmellékletek D1 Járművek D2 Közlekedési táblák

30 szka101_06_1 Egy napom az iskolában Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezte A modul szerzője: IFA Műhely (Dr. Mihály Ottó, dr. Falus Katalin, Jakab György, F. Kristóf Mária, Czincz Józsefné, Iván Márta, Janicsek Lajos Tamás, Kálmán Katalin, Kolláth Erzsébet, Märcz Klára, Molnár Géza, Molnár Zsuzsa, Montay Beáta, Tölgyesi Lívia, Ursu Zsuzsa, Zsigmond Ottília) Egy napom az iskolában 1

31 szka101_06_1 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 2 45 perc A ritmus kialakítása életünkben, az iskolai napirend tudatosítása Témák: Testünk és életműködéseink: napirend Természet- és társadalom-földrajzi környezetünk, lakóhelyünk: iskola Tartalom: Az iskolai tevékenységek tudatosítása. Mit csinálunk az iskolában? Napirend. Egy napom otthon Az én családom, a te családod Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága Önszabályozás: tolerancia nyitottság, véleményelfogadás A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek: szabálykövetés Társas kompetenciák: kommunikációs készségek vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok Tantárgyakhoz: vizuális kultúra, magyar nyelv és irodalom, gyermekfilozófia Modulokhoz: Egy napom otthon, Az úgy van nálunk Támogató rendszer Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni történetekkel. Műszaki Könyvkiadó. Budapest, 2000 Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok. Kossuth Kiadó. Budapest, 1983 Módszertani ajánlás Az A, B, C variációkat választhatóan kell kezelni, nem kell mindegyiket elvégeztetni a gyerekekkel. Célszerű a gyerekek személyiségétől, szociális készségeik fejlettségétől függően dönteni. Fontos tudatosítani a gyerekekben, hogy a ritmus adja életünk lüktetését és biztonságát. A heterogén, kooperatív kiscsoportokban történő munkálkodás szolgálja leginkább a tolerancia, az empatikus együttműködés, a demokratikus véleménynyilvánítás fejlődését. Egy napom az iskolában 2

32 szka101_06_1 A modul mellékletei Tanári mellékletek P1 Janikovszky Éva: Már iskolás vagyok részlet. Az iskola bemutatása P2 Találós kérdések P3 A kérdésözön módszere P4 Mesefeldolgozás csoportban Diákmellékletek D1 Napirend D2 A professzor és a révész Egy napom az iskolában 3

33 szka101_06_2 Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 1. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Nahalka István Mikor tanulsz - Hogyan tanulsz? 1

34 szka101_06_2 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret A modul közvetlen célja A modul témái, tartalma Megelőző tapasztalat Ajánlott továbbhaladási irány A kompetenciafejlesztés fókuszai 6-7 évesek 2 45 perc A tanulás sokszínűségének és összetett folyamatának megismertetése Témák: Pszichikus működésünk, személyiségünk: tanulás Tartalom: A tanulás tanulása folyamatának elkezdése, az értelmes tanulás megismerése, a tanulás önálló tevékenység jellegének elfogadtatása, így a tanulással kapcsolatos metakognitív tudásrendszer fejlesztése. Óvodai élmények A tanulás közösségi, kooperatív jellegének középpontba állítása, a tanulás aktív, konstruáló jellegét még inkább hangsúlyozó tevékenységek szervezése Önismerettel összefüggő kompetenciák: érzelmek tudatossága Önszabályozás: tolerancia nyitottság, véleményelfogadás Társas kompetenciák: kommunikációs készségek véleményalkotás, vitakészség; együttműködés Kapcsolódási pontok Modulokhoz: Egy napom az iskolában Támogató rendszer Csapó Benő: Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1992 Csapó Benő: A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó. Budapest, 2003 Fürstné Kólyi Erzsébet Sipos Endre: Hogyan is tanuljak? Honffy Kiadó. Budapest, 1992 Rettegi Zs.: Tanulni tanulni. Módszertani ajánlás A modul két egymással tartalmilag összekapcsolódó, bár egymagában is megálló tevékenységet tartalmaz. Az elsőben az óvodából az iskolába való átmenettel kapcsolatos érzelmeket, gondolatokat dolgozzuk fel a gyerekekkel, a másodikban az iskolai tanulás természetével ismerkedünk. Az óvodából az iskolába való átmenet kérdésével foglalkozva esetleg gondot jelenthet, hogy lehetnek olyan gyerekek az osztályban, akik nem Mikor tanulsz - Hogyan tanulsz? 2

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE

AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK KERETTANTERVE Célok és feladatok Ebben a szakaszban az enyhén értelmi fogyatékos

Részletesebben

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3

Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 0 2013 Tartalom 1 Az iskola nevelési programja 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 3 1.1.1 Az iskolánkban folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola Ásotthalom. Pedagógiai Program KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISS FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK Intézményünk bemutatása 4. oldal I. Nevelési program 5. oldal 1. Az intézményben folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához

Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához Burai Lászlóné Dr. Faragó Attiláné Nyiri Istvánné Kézikönyv a Hétszínvarázs 2. tankönyvcsalád tanításához BURAI LÁSZLÓNÉ DR. FARAGÓ ATTILÁNÉ NYIRI ISTVÁNNÉ Szerkesztette BENKŐNÉ NYIRŐ JUDIT Kapcsolódó

Részletesebben

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BLASKOVICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatálybalépésének ideje:... p.h. Igazgató 1 TARTALOM A., NEVELÉSI PROGRAM.. 4. I. Pedagógiai alapelveink és céljaink 4. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola

Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola Szolnoki Fiumei Úti Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom ISKOLÁNK KÜLDETÉSNYILATKOZATA... 3 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Kollégium helyi pedagógiai programja

Kollégium helyi pedagógiai programja Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Kollégium helyi pedagógiai programja A kollégium helyi pedagógiai

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára

Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára Tartalom: Bevezetés 2. oldal Kerettantervek: - Kötelező tantárgyak 8. oldal - Szabadon választható tantárgyak 201. oldal Kerettanterv Alapfokú

Részletesebben

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK

OLVASUNK ÉS CSELEKSZÜNK EGÉSZSÉGÜNK MEGVÉDÉSÉÉRT TARTALOMJEGYZÉK A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén TÁMOP 3.2.4

Részletesebben

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc

Pedagógiai program. Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc Pedagógiai program 2013 Bársony-Hunyadi Általános Iskola Miskolc 2 Tartalom 1.Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 1.1. Iskolánk

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva TANTERV ELSŐ IDEGEN NYELV NÉMET NYELV (5. 12. OSZTÁLY) Készítette: Tóth Éva ELSŐ IDEGEN NYELV BEVEZETŐ A jelenleg közoktatásban részt vevő tanulók már az Európai Unió polgáraiként is készülnek felnőtt

Részletesebben

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 TARTALOMJEGYZÉK I. A FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 I.1. MUNKÁNK ALAPELVE: A GYERMEKSZERETETEN ALAPULÓ, A GYERMEKI JOGOKAT TISZTELETBEN

Részletesebben

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam

ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Célok és feladatok ERKÖLCSTAN 1 4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak

Részletesebben

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend)

Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás, napirend) TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd- Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben Egészséges életmód (mozgás, táplálkozás,

Részletesebben

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam

Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Éves óraszám: 18,5 óra Heti óraszám: 0,5 óra H u n y a d i M á t y á s Á l t a l á n o s I s k o l a Osztályfőnöki órák helyi tanterve 5-8. évfolyam Kiemelt fejlesztési feladatok Az énkép és önismeret

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat,

Pedagógiai Program. Mottó: Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, Tarczy Lajos Általános Iskola Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 Telephely: 8500 Pápa, Jókai u. 37. E-mail: tarczy@papa.hu; tarczy1@tarczy-papa.sulinet.hu Honlap: www.tarczypapa.hu

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁLTALÁNOS BEVEZETÉSE... 4 1. 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A pedagógiai program célja, feladata... 4 1.2. A Pedagógiai Programot meghatározó jogszabályok és

Részletesebben

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától

A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szilágyi Erzsébet Tagintézménye. Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától A DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA és Szilágyi Erzsébet Tagintézménye P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A Érvényes: 2013. szeptember 1. napjától 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K Tartalomjegyzék B E V E Z

Részletesebben

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez

Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez Ajánlás az osztályfőnöki órák helyi tantervéhez A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét.

Részletesebben

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola

Pedagógiai Program 2010. HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA. Nevelési Terv Helyi Tanterv. Általános Iskola HERNÁD-PUSZTAVACS KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA Nevelési Terv Helyi Tanterv Általános Iskola 2010. 2376 H E R N Á D F Ő ÚT 1 5 0. 2 3 7 8 P U S Z T A V A C S B É K E T É R 1 8. Nevelési Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. augusztus 26-i ülésére Tárgy: A Bóbita Óvoda és Bölcsőde működési dokumentumainak módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben