DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott"

Átírás

1 DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló, módosított 350/2011. (XII.30) sz. Korm. rendelet előírásain alapszik.

2 2 1. Az Egyesület neve, székhelye és adatai 1.1. Az Egyesület neve: Digitális Nemzedékért Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített nevei: DigitNemzedék Egyesület, DNE 1.3. Az Egyesület a tevékenységét az alábbi elnevezésen is folytatja: DigitNemzedék 1.4. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezései: Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Association for the Digital Generation Az Egyesület német nyelvű elnevezése: Der Verein für digitale Generation Az Egyesület francia nyelvű elnevezése: Association des Génération Digitale 1.5. Az Egyesület székhelye: 3300 Eger, Liszt Ferenc utca 29. szám 1.6. Az Egyesület telephelyei: Az Egyesület telephelye: 3300 Eger, Koháry István utca 11. szám 1.7. Az Egyesület elérhetőségei: Az Egyesület weboldala: Az Egyesület címe: 1.8. Az Egyesület a közvetlen közleményeit a weboldalán teszi közzé Az Egyesület tevékenységét Magyarország, valamint az Európai Unió tagállamainak területén végzi, Magyarország Alaptörvényének keretei között Az Egyesület működési területe, hatóköre: nemzetközi Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy Az Egyesület hivatalos nyelvei: a magyar, az angol, a német és a francia. 2. Az Egyesület célja és tevékenysége 2.1. Az Egyesület célja: Az új nemzedék, az Y és a Z generáció támogatása, a fiatalok tudásalapú kompetenciáinak fejlesztése. Megoldás keresése az új nemzedék társadalmát érintő globális közkapcsolati problémáira. A megújuló társadalmi réteg kapcsolati rendszereit tanulmányozva a fiatalok közti kommunikáció segítése. Közös érdekképviselet. Helyi, országos és nemzetközi társadalmi, illetve kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése. Rendezvények szervezése és lebonyolítása. A szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmódra nevelés. Tehetséggondozás és képességfejlesztés Az Egyesület tevékenységei: szakmai konferenciák, oktatások, továbbképzések, fórumok, rendezvények szervezése; Magyarország és az Európai Unió információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban kutatási és tájékoztatási feladatok ellátása; internetes portál és fórum üzemeltetése; írásos és képes útmutatók, leírások, ajánlások összeállítása; segítségnyújtás és tanácsadás szakmai kérdésekben az Egyesületi tagok, illetve az érdeklődők számára; kulturális programok szervezése; szabadidő sportesemények szervezése; gyermek- és ifjúságvédelem; tehetséggondozás és képességfejlesztés Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

3 Céljai megvalósítás érdekében, de azokat nem veszélyeztetve, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, gazdasági társaságot hozhat létre, ezekbe tagként beléphet, illetve alapítványt rendelhet Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más Egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az Egyesület szolgáltatásaiból, részt vehessen magyarországi és nemzetközi rendezvényeken Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat Az Egyesület tagjai 3. Az Egyesület tagjai és a tagsági jogviszony Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgárságú természetes személy, magyarországi cégjegyzékekbe bejegyzett jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, magyarországi civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzett civil szervezet (a politikai pártok kivételével), aki/amely az Alapszabály minden rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagdíj megfizetését A tagsági jogviszony formái: rendes tag; pártoló tag; tiszteletbeli tag Az Egyesület megalakulása után, az alapító tagjain kívül az Egyesület tagjává az válhat az akit/amelyet az Elnökség felvesz; aki/amely a felvételi kérelmében nyilatkozik arról, hogy az Egyesület Alapszabályát és más belső szabályzatait megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja; aki/amely a belépéskor az Elnökség által meghatározott összegű tagsági díjat megfizeti Belépés az Egyesületbe A tag felvételéről első fokon egyszerű szótöbbséggel az Elnökség dönt. A tagfelvétel esetén a tagsági jogviszony a felvétel napjával létrejön A tagfelvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell írásban benyújtani. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon jár el, és végérvényesen dönt A tagokról az Egyesület Elnöki Kabinetje nyilvántartást vezet A tagsági jogviszony megszűnése Természetes személy halálával.

4 Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megszűnésével Az Egyesület megszűnésével Kilépés: bármely tag az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal kiléphet az Egyesületből. A tagsági jogviszony az írásos nyilatkozatnak az Egyesülethez érkezés napján szűnik meg. Az Elnöki Kabinet a tagnyilvántartáson átvezeti a kilépés tényét Kizárás: az Elnökség kizárhatja azt a tagot: aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget az arra megállapított határidőn belül; aki az Egyesület felé vállalt kötelezettségének (pl. vállalt tisztség, szervezési feladat, stb.) felszólítás ellenére sem tesz eleget; aki jelen Alapszabály rendelkezéseit súlyosan, vagy ismételten megsérti; aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít Az Elnökség által kizárt tag a kizárási határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell benyújtani. A Közgyűlés ebben az ügyben másodfokon jár el és végérvényesen dönt A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg A rendes tagok jogai és kötelességei A rendes tagok jogai: részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, a Közgyűlési határozatok meghozatalában, az Egyesület Elnökségébe választhatnak, illetve választhatók; részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és az Egyesület Munkacsoportjainak munkájában és hozzájárulhatnak az Egyesület feladatainak teljesítéséhez; észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban; megilletik az Egyesületi tagoknak járó kedvezmények; használhatják az Egyesület rendelkezésre álló létesítményeket, eszközöket, felszereléseket; részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; kezdeményezhetik bármely formába a tagfelvételt, vagy bármely tag kizárását A rendes tagok kötelességei: kötelesek közreműködni az Egyesület munkájában, valamint segíteni az Egyesületet céljai megvalósításában; kötelesek rendszeres tevékenységet folytatni, mindenkor jogkövető és etikus magatartást tanúsítani, legjobb tudásuknak megfelelően képviselni az Egyesületet; kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályzatában foglaltakat, végrehajtani az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökségének rájuk vonatkozó határozatait; megóvják a létesítményeket, eszközöket, felszereléseket; kötelesek tagdíjat fizetni; kötelesek a lakcímükben, levelezési címükben történő bármely változást az Egyesület Elnökségének haladéktalanul bejelenteni.

5 A pártoló tagok jogai és kötelességei Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: használhatják az Egyesület által igénybe vehető létesítményeket; javaslatokat, észrevételek tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban, a tisztviselőktől tájékoztatást kérhetnek; az Elnökség megbízásával foglalkozásokat, Munkacsoportokat vezethetnek, felügyeleteket tarthatnak; elláthatnak technikai és egyéb feladatokat; a Közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vesznek részt, tisztségekre nem választhatók Az Egyesület pártoló tagjainak kötelességei: kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályában foglaltakat; kötelesek pártoló tagdíjat fizetni; kötelesek az Egyesület célkitűzésének erkölcsi támogatására; kötelesek mindenkor jogkövető és etikus magatartást tanúsítani; kötelesek a lakcímükben, levelezési címükben történő bármely változást az Egyesület Elnökségének haladéktalanul bejelenteni Tiszteletbeli tagok Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magánszemély, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti A tiszteletbeli tag felvételéről az Elnökség dönt A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók, meghívás esetén őket a testületekben tanácskozási jog megilleti, de szavazati joguk nincs, semmilyen tisztségre nem választhatóak Az Egyesület szervei: Közgyűlés; Elnökség; Elnöki Kabinet; Munkacsoportok A Közgyűlés 4. Az Egyesület szervezete Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll A Közgyűlést minden évben legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnökségnek a napirendet is megállapító határozata alapján Egyesület elnöke hívja össze A Közgyűlés helyét, idejét és a napirendjét tartalmazó meghívókat a Közgyűlés napját megelőző 15 nappal korábban kell az Egyesület tagjainak, az átvétel igazolását

6 6 bizonyítható módon (postai tértivevény, aláírt átvételi elismervény, címzett által visszaigazolt elektronikus levél) átadni Az elnök a tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére - mely tartalmazza a Közgyűlés összehívásának okát és célját, valamint az összehívandó Közgyűlés napirendi pontjait - köteles a Közgyűlést összehívni, az Elnökség határozata nélkül is. Amennyiben az elnök a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a beérkezést követő 45 napon belüli időpontra a Közgyűlést nem hívja össze, úgy a Közgyűlés összehívását kezdeményezők maguk közül megválasztják azt a személyt, aki jogosult a Közgyűlés összehívására A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az Egyesület összes tagjának több mint a fele a Közgyűlésen jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést az eredetileg összehívott Közgyűlést követő 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az eredeti Közgyűlés meghívójában meg lehet jelölni a határozatképtelenség esetére összehívott, megismételt Közgyűlés helyét és időpontját. A határozatképtelenség esetére összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meg kell egyeznie az eredeti Közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyre a tagok figyelmét a meghívóban külön is fel kell hívni Az Egyesület Közgyűlései általában nyilvánosak. Az elnök vagy az ügyvezető alelnök javaslatára, a Közgyűlés zárt ülés tartásáról dönthet. A Közgyűlésen az Egyesület minden tagját egy szavazat illeti meg. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztása és visszahívása tárgyában titkos szavazást is elrendelhet. Szavazategyenlőség esetén nincs határozat A Közgyűlés döntéseit az elnök az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli, az átvétel tényét igazolható módon. Más személyek a döntések tartalmáról az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást Az Elnöki Kabinet a Közgyűlés döntéseiről határozatok könyvét vezet. A határozatok könyvéből a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Egyesület megalakulásának, egyesülésének, szétválásának és megszűnésének kimondása; az Alapszabály megállapítása, módosítása; a Fegyelmi Szabályzat elfogadása; az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; az Egyesület Elnökségének megválasztása, indokolt esetben visszahívása és díjazásának megállapítása; a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; az Egyesület központi költségvetésének jóváhagyása; az Elnökség beszámolójának elfogadása; az éves számviteli beszámoló megállapítása; a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

7 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a végelszámoló kijelölése; és határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal Az Elnökség Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát Az Elnökség négy évre választott, nyolc tagú testület. Tagjai: elnök; ügyvezető alelnök; két meghatározott feladatkörű alelnök; négy elnökségi tag Az Elnökség feladata, különösen: az Egyesület egész tevékenységének irányítása; az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; az Egyesületi vagyok kezelése, a vagyon felhasználása, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; az Elnöki Kabinet munkájának felügyelete és irányítása az Elnöki Kabinet felelős vezetőivel együtt; a tagdíj és a pártoló tagdíj mértékének meghatározása, egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtása; rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről való döntés; az Egyesület esemény naptárának megvitatása és elfogadása; az Egyesület szakmai programjának megvitatása és elfogadása; a rendes tagokból álló Munkacsoportok kialakítása, munkatervének jóváhagyása és a Munkacsoportok beszámoltatása; pártoló tagság szervezése; kapcsolattartás a szakmában érdekelt más Egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel; a beszámolók előkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; megállapítja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát; az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

8 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az Egyesület céljainak elérése veszélybe került A pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden, ami a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az Alapszabály szerint nem tartozik más Egyesületi szerv hatáskörébe Az Elnökséget az elnök szükség szerint, de legalább félévente, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal postára adott, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő meghívóval összehívja. Az Elnökség ülései általában nyilvánosak. Az Elnökség zárt ülés tartásáról dönthet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább öt tag jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs határozat. Az Elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnöki Kabinet kabinetfőnökét A kizárásról hozott határozat meghozatala előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy az Elnökség előtt védekezhessen, kimenthesse magát. A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalához az Elnökség jelenlévő tagjai kétharmados többségének szavazata szükséges. A tag kizárásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell jogorvoslati lehetősére Az Elnökség mandátuma megszűnik: a négy év lejártával; lemondással; visszahívással, melyre az egyesület tagjai bármikor, indokolás nélkül jogosultak; a testülettel, az elnökkel és az ügyvezető alelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány Közgyűlés általi elfogadásával Bizalmatlansági indítvány az Elnökség bármely tagjával, vagy a testület egészével szemben előterjeszthető. Az elnökkel és az ügyvezető alelnökkel szemben előterjesztett bizalmatlansági indítvány az egész Elnökséggel szembeni bizalmatlanságnak értelmezendő. Az indítványnak tartalmaznia kell a bizalmatlanság okát, ennek indoklását, és az új Elnökségi tag személyére való jelölést. A bizalmatlanság okának, konkrétnak és valósnak kell lennie, az indoklásnak pedig világosnak és okszerűnek. Bizalmatlansági szavazást kell elrendelni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, vagy az Elnökség bármelyik tagja írásban kéri. A bizalmatlansági indítványról szóló szavazáshoz, a Közgyűlés általános határozathozatali szabályai irányadóak, azzal, hogy az indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról, mint személyi kérdésről a Közgyűlés titkos szavazást is elrendelhet. Amennyiben a Közgyűlés elfogadja a bizalmatlansági indítványt, akkor az indítványban megjelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.

9 Az elnökkel, az ügyvezető alelnökkel, vagy az egész Elnökséggel szemben előterjesztett bizalmatlansági indítványban a teljes új Elnökség tagjaira személyi javaslatot kell tenni Az elnök, az ügyvezető alelnök és az Elnökség lemondását a Közgyűlésnek terjeszti elő. A lemondás tudomásul vételéről a Közgyűlés egyszerű többségi döntéssel határoz. Lemondás esetén a Közgyűlés a lemondást bejelentő gyűlésen, de legkésőbb a gyűlést követő 30 napon belül megválasztja az Egyesület új tisztségviselőit. Ez utóbbi esetben az új testület felállásáig a lemondott Elnökség ügyvezető Elnökségként köteles ellátni a hatáskörébe utalt feladatokat Az elnök, az ügyvezető alelnök és az egész Elnökség tisztségének megszűnés esetén az újonnan megválasztott testület mandátuma a megválasztástól számított négy évig tart Az Elnöki Kabinet Az Elnöki Kabinet az Elnökség adminisztratív végrehajtó szerve, amely gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az Elnökség munkájának folyamatosságát Az Elnöki Kabinet az Elnökség által határozatlan időre kinevezett hivatali apparátus, amelynek élén felelős vezetőként a kabinetfőnök és a kabinetfőnök-helyettes áll Az Elnöki Kabinet tagjai: hivatalból az elnök és az ügyvezető alelnök; a kabinetfőnök; a kabinetfőnök-helyettes; az Elnöki Kabinet, kabinetfőnök által kinevezett vezetői, referensei és megbízottjai Az Elnöki Kabinet feladata, hatásköre: az Elnökség tevékenységének szervezése; az elnök és alelnökök munkájának szervezése a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján; az elnök és az ügyvezető alelnök munkájának, koordinációs- és operatív tevékenységének támogatása; az Egyesület postai- és elektronikus levelezésének, illetve telefonhívásainak kezelése, a munkaterv és eseménynaptár tervezetének az elkészítése; elkészíti és működteti az Egyesület weboldalát; az Egyesület fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján; kapcsolattartás a szakmában érdekelt más Egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel; kapcsolattartás az Egyesület partnereivel, támogatóival; lebonyolítja, koordinálja (megteremti a technikai feltételeit) az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének, Munkacsoportjainak üléseit, megbeszéléseit; a Munkacsoportok munkatervének és szakmai programjának megvitatása és elfogadása; a Munkacsoportok éves költségvetési tervének megvitatása és elfogadása Az Elnöki Kabinetet a kabinetfőnök szükség szerint, de legalább negyedévente, az értekezletet megelőzően legalább nyolc nappal postára adott, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő meghívóval összehívja. Az Elnöki Kabinet értekezletei általában nyilvánosak. Az Elnök Kabinet zárt értekezlet tartásáról dönthet.

10 Az Elnöki Kabinet, az értekezleten készült jegyzőkönyvet, az eseményt követő három munkanapon belül megküldi az Egyesület Elnökségének Az Elnöki Kabinet, Elnökség által kinevezett felelős vezetői jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony az elnök, vagy az ügyvezető alelnök önállóan teljes jogkörrel dönt Az Elnöki Kabinet, kabinetfőnök által kinevezett vezetői, referensei és megbízottjai jogviszonyáról társadalmi megbízás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt Az Elnöki Kabinet az egyes feladatcsoportok végrehajtására, határozatlan időre, kabineten belüli Csoportokat hozhat létre. A Csoport élén egyszemélyi vezetőként a Csoportvezető áll Az elnök, az ügyvezető alelnök, az alelnökök, képviselet Az Egyesületet az elnök is és az ügyvezető alelnök is önállóan képviseli. Az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot az elnök is és az ügyvezető alelnök is önállóan tehet Az elnököt bármilyen jellegű akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök önállóan teljes jogkörrel helyettesíti, ide értve azt is, hogy az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot önállóan tehet Az elnök és az ügyvezető alelnök együttes akadályoztatása esetén önállóan teljes jogkörrel az Egyesület tisztségviselői, ide értve azt is, hogy az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot önállóan tehet, az alábbi sorrendben helyettesítik: a meghatározott feladatkörű alelnökök, a kabinetfőnök, a kabinetfőnökhelyettes, az elnökségi tagok Az elnök és az ügyvezető alelnök a képviseleti jogot írásban, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a meghatározott feladatkörű alelnökökre és/vagy az elnökségi tagokra és/vagy az Elnöki Kabinet, felelős-, illetve kinevezett vezetőire átruházhatja A bankszámla/bankszámlák feletti általános rendelkezési jogot az alábbi személyek gyakorolhatják: az elnök önállóan; az ügyvezető alelnök az elnökkel együttesen; az Elnöki Kabinet felelős vezetői az elnökkel vagy az ügyvezető alelnökkel együttesen; a gazdasági vezető az elnökkel, vagy az ügyvezető alelnökkel, vagy az Elnöki Kabinet felelős vezetőinek egyikével együttesen Az elnök a bankszámla feletti önálló általános rendelkezési jogát ideiglenes jelleggel, írásban átruházhatja az Elnökség, vagy az Elnöki Kabinet valamely tagjára A bankszámla feletti általános rendelkezési jogtól eltérni kizárólag az Egyesület Elnökségének hozzájárulásával, az arról alkotott határozathozatallal lehet Az elnök, vagy az ügyvezető alelnök vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit Az Elnöki Döntés hatásköre: Az Egyesület elnöke Elnöki Döntés keretében határozatot hozhat minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés és/vagy az Elnökség az elnök hatáskörébe utal Az elnök hatáskörébe tartozik minden, ami a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az Alapszabály szerint nem tartozik más Egyesületi szerv hatáskörébe.

11 Az Elnöki Döntésekről az Egyesület Elnöki Kabinetje nyilvántartást vezet Munkacsoportok Az Egyesület munkájának eredményesebb és hatékonyabb végzése érdekében az Elnökség, az egyes feladatcsoportok végrehajtására, célok teljesítésére Munkacsoportokat hozhat létre A Munkacsoportok tevékenységüket az Elnökség és az Elnöki Kabinet irányítása alatt végzik A Munkacsoport vezetésének tagjai: a Munkacsoport vezető; a Munkacsoport vezető-helyettes; a Munkacsoport koordinátor; a Munkacsoport vezető által kinevezett vezetők, referensek, megbízottak A Munkacsoport vezetőt az Elnöki Kabinet kabinetfőnökének javaslatára, az elnökhöz történő felterjesztést követően az Egyesület elnöke, Elnöki Döntés meghozatalával nevezi ki. Jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt A Munkacsoport vezető-helyettest, a Munkacsoport koordinátort, a Munkacsoport kinevezett vezetőit, referenseit és megbízottait a Munkacsoport vezető javaslatára, a kabinetfőnökhöz történő felterjesztéssel az Elnöki Kabinet kabinetfőnöke nevezi ki. Jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt. A kinevezésről minden esetben tájékoztatja az Egyesület elnökét A Munkacsoport vezetésébe tartozó tagok, a tisztségükről történő lemondás esetén kötelesek a folyamatban lévő feladatok elvégzéséről gondoskodni A Munkacsoportok feladatai: rendszeres továbbképzési lehetőségek biztosítása; az Egyesületen belüli pályázatok, versenyek megszervezése; turisztikai, szakmai események szervezése; az Elnökség és/vagy az Elnöki Kabinet által meghatározott egyéb feladatok ellátása (pl. aktívaképzés, rendezvényszervezés- és lebonyolítás, stb.); az Egyesület és a Munkacsoportok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás; más Egyesületek és szervezetek által rendezett eseményen való részvétel biztosítása; beszámolás az Elnökségnek félévente, az Elnöki Kabinetnek negyedévente; munkaterv és szakmai program készítése; éves költségvetési terv készítése; pénzügyi elszámolás vezetése, illetve a vonatkozó iratok (számlák, árajánlatok, stb.) benyújtása az Elnöki Kabinet részére, minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig Az Elnöki Kabinet értekezletein, minden Munkacsoportot legfeljebb három delegált Egyesületi tag képviselheti A Munkacsoportok közvetlenül az Elnöki Kabinet, közvetetten az Elnökség felügyelete alatt működnek.

12 12 5. Felügyelő Bizottság 5.3. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által négy évre választott Felügyelő Bizottsági elnökből és a Felügyelő Bizottság tagjaivá választott további két tagból álló, összesen háromtagú testület. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak évente beszámolni tartozik Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: az Elnökség tagja; aki az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; aki olyan szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az köztartozást nem egyenlítette ki; az itt felsorolt személyek hozzátartozója A Felügyelő Bizottság feladatai: az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének folyamatos vizsgálata; a tagdíj fizetésének ellenőrzése; az Elnökség éves beszámolójának ellenőrzése; az éves számviteli beszámoló felülvizsgálata A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetőleg, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. A Felügyelő Bizottsági meghívó formájára az Elnökségi meghívóra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak. A Felügyelő Bizottság csak akkor határozatképes, ha legalább két tag ezekből egyik az elnök jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik: a négy év lejártával; az Egyesületi tagságának megszűnésével; lemondással; visszahívással; a tag halálával.

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.)

Magyar Artériás Stiffness Társaság. Alapszabálya (2014.05.26.) Magyar Artériás Stiffness Társaság Alapszabálya (2014.05.26.) Jelen társaság alapítói a hatályos jogszabályoknak megfelelően társadalmi szervezetet hoznak létre, amelynek Alapszabálya a benne meghatározott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület jogállása, székhelye ALAPSZABÁLY I. Az Egyesület jogállása, székhelye 1) Az Egyesület neve: Magyar Elektromobilitás Szövetség Az Egyesület angol neve: Hungarian Electromobility Association Az Egyesület rövidített neve: Elektromobilitás

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el.

Egyesület. Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján megtartott közgyűlése fogadta el. MAGYAR KOMMUNIKÁCIÓTUDOMÁNYI TÁRSASÁG Egyesület ALAPSZABÁLYA a módosításokkal egységes szerkezetben Jelen alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület 2015. január hó 24. napján

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014.

A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA BUDAPEST 2014. A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA I. 1.

Részletesebben

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA

FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA FOGYATÉKKAL ÉLŐK SPORTSZERVEZETEINEK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2012 1 I. fejezet Általános Rendelkezések 1 1) A Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi Szövetsége (továbbiakban:

Részletesebben

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya. I. Általános rendelkezések A Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. A társaság neve: Magyar Allergológiai és Klinikai Immunológiai Társaság A társaság rövidített neve: MAKIT

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések

A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya. I. Általános rendelkezések A JAM Kórus Közhasznú Egyesület Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: JAM Kórus Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) 2. Az Egyesület rövidített neve: JAM Kórus Egyesület

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya

BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya 1 BUDAI AKROBATIKUS SPORT EGYESÜLET alapszabálya A Budai Akrobatikus Sport Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság 2004. évi I. törvénye

Részletesebben

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben)

Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) Egészség és Egység a Természettel Egyesület Alapszabálya (a 2011. évi CLXXV. Tv. szerint átdolgozva, egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések (1.) Az Egészség és Egység a Természettel Egyesület

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17.

JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. JÁSZJÁKÓHALMA KÖZSÉG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA KÉSZÜLT: JÁSZJÁKÓHALMA FŐ ÚT 27. 2009. MÁJUS 17. Jászjákóhalma Község Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5121 JÁSZJÁKÓHALMA Fő út 27 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület

A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület ALAPSZABÁLYA A A Dél-Alföldi Eurotender, Ifjúsági, Kulturális, Oktatási és Környezetvédelmi Egyesület a 2011. évi CLXXV.

Részletesebben

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MEGYER TÖRZS DÉLI GYEPÜVÉDŐI LOVAS HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Egységes szerkezetbe foglalva) 2015. február 12. A Megyer Törzs Déli Gyepüvédői Lovas Hagyományőrző Egyesület közgyűlése, az egyesülési

Részletesebben

Budapest, 2014. június

Budapest, 2014. június Alapszabály Budapest, 2014. június I. Általános rendelkezések... 3 II. Az Egyesület célja és feladatai...3 III. Az Egyesület tevékenységei...4 IV. A tagsági viszony... 5 V. A tagok...6 VI. Az Egyesület

Részletesebben

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya

Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért, Jövőnkért Egyesület TETT Jövőnkért Egyesület alapszabálya I. Az EGYESÜLET ADATAI 1.1. Az Egyesület neve: Tegyünk Együtt Természetünkért, Társadalmunkért,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y HÍRKÖZLÉSI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS A L A P S Z A B Á L Y 2013. május A Hírközlési Érdekegyeztető Tanács Taggyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ INSPI-RÁCIÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1) A Szervezet elnevezése: Inspi-Ráció Egyesület 2) A Szervezet rövidítése: Inspi-Ráció Egyesület 3) A szervezet alapítási éve: 2002 4)

Részletesebben

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 A BALATONFŰZFŐ-LITÉR TURISZTIKAI EGYESÜLET alapszabályának módosítása egységes szerkezetben Alulírottak ezúton nyilatkozunk,

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY A TERCIA FOGLALKOZTATÁSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület elvi alapja: Az egyesület olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján, önkéntesen szerveződik,

Részletesebben

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y

ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y ABAI POLGÁRŐR EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y Alakulás: 1991. január 15-én A létesítő okirat tartalmában, illetőleg számozásában 2015. február 07-én egészében megváltozott, ezért a módosítások nem kerültek

Részletesebben