DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET. Egerben, 2014. április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott"

Átírás

1 DIGITÁLIS NEMZEDÉKÉRT EGYESÜLET Egerben, április 4-én megtartott Közgyűlésen 7/2014. (VI. 4.) számú közgyűlési határozattal megalkotott ALAPSZABÁLY amely a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény, továbbá a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és közhasznúság egyes kérdéseiről szóló, módosított 350/2011. (XII.30) sz. Korm. rendelet előírásain alapszik.

2 2 1. Az Egyesület neve, székhelye és adatai 1.1. Az Egyesület neve: Digitális Nemzedékért Egyesület 1.2. Az Egyesület rövidített nevei: DigitNemzedék Egyesület, DNE 1.3. Az Egyesület a tevékenységét az alábbi elnevezésen is folytatja: DigitNemzedék 1.4. Az Egyesület idegen nyelvű elnevezései: Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Association for the Digital Generation Az Egyesület német nyelvű elnevezése: Der Verein für digitale Generation Az Egyesület francia nyelvű elnevezése: Association des Génération Digitale 1.5. Az Egyesület székhelye: 3300 Eger, Liszt Ferenc utca 29. szám 1.6. Az Egyesület telephelyei: Az Egyesület telephelye: 3300 Eger, Koháry István utca 11. szám 1.7. Az Egyesület elérhetőségei: Az Egyesület weboldala: Az Egyesület címe: 1.8. Az Egyesület a közvetlen közleményeit a weboldalán teszi közzé Az Egyesület tevékenységét Magyarország, valamint az Európai Unió tagállamainak területén végzi, Magyarország Alaptörvényének keretei között Az Egyesület működési területe, hatóköre: nemzetközi Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy Az Egyesület hivatalos nyelvei: a magyar, az angol, a német és a francia. 2. Az Egyesület célja és tevékenysége 2.1. Az Egyesület célja: Az új nemzedék, az Y és a Z generáció támogatása, a fiatalok tudásalapú kompetenciáinak fejlesztése. Megoldás keresése az új nemzedék társadalmát érintő globális közkapcsolati problémáira. A megújuló társadalmi réteg kapcsolati rendszereit tanulmányozva a fiatalok közti kommunikáció segítése. Közös érdekképviselet. Helyi, országos és nemzetközi társadalmi, illetve kulturális kapcsolatok létesítése és fejlesztése. Rendezvények szervezése és lebonyolítása. A szabadidő hasznos eltöltése, az egészséges életmódra nevelés. Tehetséggondozás és képességfejlesztés Az Egyesület tevékenységei: szakmai konferenciák, oktatások, továbbképzések, fórumok, rendezvények szervezése; Magyarország és az Európai Unió információs és tudásalapú fejlődésével, fejlesztésével kapcsolatban kutatási és tájékoztatási feladatok ellátása; internetes portál és fórum üzemeltetése; írásos és képes útmutatók, leírások, ajánlások összeállítása; segítségnyújtás és tanácsadás szakmai kérdésekben az Egyesületi tagok, illetve az érdeklődők számára; kulturális programok szervezése; szabadidő sportesemények szervezése; gyermek- és ifjúságvédelem; tehetséggondozás és képességfejlesztés Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.

3 Céljai megvalósítás érdekében, de azokat nem veszélyeztetve, a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, gazdasági társaságot hozhat létre, ezekbe tagként beléphet, illetve alapítványt rendelhet Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más Egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen az Egyesület szolgáltatásaiból, részt vehessen magyarországi és nemzetközi rendezvényeken Az Egyesület működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújthat Az Egyesület tagjai 3. Az Egyesület tagjai és a tagsági jogviszony Az Egyesület tagja lehet minden magyar állampolgárságú természetes személy, magyarországi cégjegyzékekbe bejegyzett jogi személyek, valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, magyarországi civil szervezetek nyilvántartásába bejegyzett civil szervezet (a politikai pártok kivételével), aki/amely az Alapszabály minden rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el, és vállalja a tagdíj megfizetését A tagsági jogviszony formái: rendes tag; pártoló tag; tiszteletbeli tag Az Egyesület megalakulása után, az alapító tagjain kívül az Egyesület tagjává az válhat az akit/amelyet az Elnökség felvesz; aki/amely a felvételi kérelmében nyilatkozik arról, hogy az Egyesület Alapszabályát és más belső szabályzatait megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja; aki/amely a belépéskor az Elnökség által meghatározott összegű tagsági díjat megfizeti Belépés az Egyesületbe A tag felvételéről első fokon egyszerű szótöbbséggel az Elnökség dönt. A tagfelvétel esetén a tagsági jogviszony a felvétel napjával létrejön A tagfelvételt elutasító határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell írásban benyújtani. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon jár el, és végérvényesen dönt A tagokról az Egyesület Elnöki Kabinetje nyilvántartást vezet A tagsági jogviszony megszűnése Természetes személy halálával.

4 Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet megszűnésével Az Egyesület megszűnésével Kilépés: bármely tag az Elnökséghez intézett írásos nyilatkozattal kiléphet az Egyesületből. A tagsági jogviszony az írásos nyilatkozatnak az Egyesülethez érkezés napján szűnik meg. Az Elnöki Kabinet a tagnyilvántartáson átvezeti a kilépés tényét Kizárás: az Elnökség kizárhatja azt a tagot: aki tagdíjfizetési kötelezettségének felszólítás ellenére nem tesz eleget az arra megállapított határidőn belül; aki az Egyesület felé vállalt kötelezettségének (pl. vállalt tisztség, szervezési feladat, stb.) felszólítás ellenére sem tesz eleget; aki jelen Alapszabály rendelkezéseit súlyosan, vagy ismételten megsérti; aki az Egyesület céljaival ellentétes magatartást tanúsít Az Elnökség által kizárt tag a kizárási határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. A fellebbezést az Elnökségnél kell benyújtani. A Közgyűlés ebben az ügyben másodfokon jár el és végérvényesen dönt A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésének napján szűnik meg A rendes tagok jogai és kötelességei A rendes tagok jogai: részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, a Közgyűlési határozatok meghozatalában, az Egyesület Elnökségébe választhatnak, illetve választhatók; részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és az Egyesület Munkacsoportjainak munkájában és hozzájárulhatnak az Egyesület feladatainak teljesítéséhez; észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban; megilletik az Egyesületi tagoknak járó kedvezmények; használhatják az Egyesület rendelkezésre álló létesítményeket, eszközöket, felszereléseket; részt vehetnek az Egyesület bármely rendezvényén és egyéb tevékenységében; kezdeményezhetik bármely formába a tagfelvételt, vagy bármely tag kizárását A rendes tagok kötelességei: kötelesek közreműködni az Egyesület munkájában, valamint segíteni az Egyesületet céljai megvalósításában; kötelesek rendszeres tevékenységet folytatni, mindenkor jogkövető és etikus magatartást tanúsítani, legjobb tudásuknak megfelelően képviselni az Egyesületet; kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályzatában foglaltakat, végrehajtani az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökségének rájuk vonatkozó határozatait; megóvják a létesítményeket, eszközöket, felszereléseket; kötelesek tagdíjat fizetni; kötelesek a lakcímükben, levelezési címükben történő bármely változást az Egyesület Elnökségének haladéktalanul bejelenteni.

5 A pártoló tagok jogai és kötelességei Az Egyesület pártoló tagjainak jogai: használhatják az Egyesület által igénybe vehető létesítményeket; javaslatokat, észrevételek tehetnek az Egyesület működésével kapcsolatban, a tisztviselőktől tájékoztatást kérhetnek; az Elnökség megbízásával foglalkozásokat, Munkacsoportokat vezethetnek, felügyeleteket tarthatnak; elláthatnak technikai és egyéb feladatokat; a Közgyűlésen kizárólag tanácskozási joggal vesznek részt, tisztségekre nem választhatók Az Egyesület pártoló tagjainak kötelességei: kötelesek betartani az Egyesület Alapszabályában foglaltakat; kötelesek pártoló tagdíjat fizetni; kötelesek az Egyesület célkitűzésének erkölcsi támogatására; kötelesek mindenkor jogkövető és etikus magatartást tanúsítani; kötelesek a lakcímükben, levelezési címükben történő bármely változást az Egyesület Elnökségének haladéktalanul bejelenteni Tiszteletbeli tagok Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magánszemély, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti A tiszteletbeli tag felvételéről az Elnökség dönt A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatók, meghívás esetén őket a testületekben tanácskozási jog megilleti, de szavazati joguk nincs, semmilyen tisztségre nem választhatóak Az Egyesület szervei: Közgyűlés; Elnökség; Elnöki Kabinet; Munkacsoportok A Közgyűlés 4. Az Egyesület szervezete Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll A Közgyűlést minden évben legalább egyszer össze kell hívni. A Közgyűlést az Elnökségnek a napirendet is megállapító határozata alapján Egyesület elnöke hívja össze A Közgyűlés helyét, idejét és a napirendjét tartalmazó meghívókat a Közgyűlés napját megelőző 15 nappal korábban kell az Egyesület tagjainak, az átvétel igazolását

6 6 bizonyítható módon (postai tértivevény, aláírt átvételi elismervény, címzett által visszaigazolt elektronikus levél) átadni Az elnök a tagok 1/3-ának írásbeli kérelmére - mely tartalmazza a Közgyűlés összehívásának okát és célját, valamint az összehívandó Közgyűlés napirendi pontjait - köteles a Közgyűlést összehívni, az Elnökség határozata nélkül is. Amennyiben az elnök a kérelem beérkezését követő 15 napon belül a beérkezést követő 45 napon belüli időpontra a Közgyűlést nem hívja össze, úgy a Közgyűlés összehívását kezdeményezők maguk közül megválasztják azt a személyt, aki jogosult a Közgyűlés összehívására A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az Egyesület összes tagjának több mint a fele a Közgyűlésen jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést az eredetileg összehívott Közgyűlést követő 30 napon belül ismételten össze kell hívni. Az eredeti Közgyűlés meghívójában meg lehet jelölni a határozatképtelenség esetére összehívott, megismételt Közgyűlés helyét és időpontját. A határozatképtelenség esetére összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meg kell egyeznie az eredeti Közgyűlés napirendi pontjaival. Az ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes, melyre a tagok figyelmét a meghívóban külön is fel kell hívni Az Egyesület Közgyűlései általában nyilvánosak. Az elnök vagy az ügyvezető alelnök javaslatára, a Közgyűlés zárt ülés tartásáról dönthet. A Közgyűlésen az Egyesület minden tagját egy szavazat illeti meg. A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. A Közgyűlés a tisztségviselők megválasztása és visszahívása tárgyában titkos szavazást is elrendelhet. Szavazategyenlőség esetén nincs határozat A Közgyűlés döntéseit az elnök az érintettekkel annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli, az átvétel tényét igazolható módon. Más személyek a döntések tartalmáról az Egyesület székhelyén található hirdetőtáblán keresztül szerezhetnek tudomást Az Elnöki Kabinet a Közgyűlés döntéseiről határozatok könyvét vezet. A határozatok könyvéből a meghozott döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának megállapíthatónak kell lennie A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: az Egyesület megalakulásának, egyesülésének, szétválásának és megszűnésének kimondása; az Alapszabály megállapítása, módosítása; a Fegyelmi Szabályzat elfogadása; az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának kimondása; az Egyesület Elnökségének megválasztása, indokolt esetben visszahívása és díjazásának megállapítása; a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; az Egyesület központi költségvetésének jóváhagyása; az Elnökség beszámolójának elfogadása; az éves számviteli beszámoló megállapítása; a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel munkaviszonyban áll;

7 az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok vagy más Egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; a végelszámoló kijelölése; és határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal Az Elnökség Az Elnökség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát Az Elnökség négy évre választott, nyolc tagú testület. Tagjai: elnök; ügyvezető alelnök; két meghatározott feladatkörű alelnök; négy elnökségi tag Az Elnökség feladata, különösen: az Egyesület egész tevékenységének irányítása; az Egyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; az Egyesületi vagyok kezelése, a vagyon felhasználása, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése; az Elnöki Kabinet munkájának felügyelete és irányítása az Elnöki Kabinet felelős vezetőivel együtt; a tagdíj és a pártoló tagdíj mértékének meghatározása, egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése és más díjkedvezmény nyújtása; rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok felvételéről való döntés; az Egyesület esemény naptárának megvitatása és elfogadása; az Egyesület szakmai programjának megvitatása és elfogadása; a rendes tagokból álló Munkacsoportok kialakítása, munkatervének jóváhagyása és a Munkacsoportok beszámoltatása; pártoló tagság szervezése; kapcsolattartás a szakmában érdekelt más Egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel; a beszámolók előkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; megállapítja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát; az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

8 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és határozathozatal minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés az Elnökség hatáskörébe utal Az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az Egyesület céljainak elérése veszélybe került A pont alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni Az Elnökség hatáskörébe tartozik minden, ami a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az Alapszabály szerint nem tartozik más Egyesületi szerv hatáskörébe Az Elnökséget az elnök szükség szerint, de legalább félévente, az ülést megelőzően legalább nyolc nappal postára adott, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő meghívóval összehívja. Az Elnökség ülései általában nyilvánosak. Az Elnökség zárt ülés tartásáról dönthet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha ülésén legalább öt tag jelen van. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén nincs határozat. Az Elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni az Elnöki Kabinet kabinetfőnökét A kizárásról hozott határozat meghozatala előtt az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani, hogy az Elnökség előtt védekezhessen, kimenthesse magát. A tag kizárására vonatkozó határozat meghozatalához az Elnökség jelenlévő tagjai kétharmados többségének szavazata szükséges. A tag kizárásáról indokolt határozatot kell hozni, amelynek utalnia kell jogorvoslati lehetősére Az Elnökség mandátuma megszűnik: a négy év lejártával; lemondással; visszahívással, melyre az egyesület tagjai bármikor, indokolás nélkül jogosultak; a testülettel, az elnökkel és az ügyvezető alelnökkel szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány Közgyűlés általi elfogadásával Bizalmatlansági indítvány az Elnökség bármely tagjával, vagy a testület egészével szemben előterjeszthető. Az elnökkel és az ügyvezető alelnökkel szemben előterjesztett bizalmatlansági indítvány az egész Elnökséggel szembeni bizalmatlanságnak értelmezendő. Az indítványnak tartalmaznia kell a bizalmatlanság okát, ennek indoklását, és az új Elnökségi tag személyére való jelölést. A bizalmatlanság okának, konkrétnak és valósnak kell lennie, az indoklásnak pedig világosnak és okszerűnek. Bizalmatlansági szavazást kell elrendelni, ha azt a tagok legalább 1/3-a, vagy az Elnökség bármelyik tagja írásban kéri. A bizalmatlansági indítványról szóló szavazáshoz, a Közgyűlés általános határozathozatali szabályai irányadóak, azzal, hogy az indítvány elfogadásáról vagy elutasításáról, mint személyi kérdésről a Közgyűlés titkos szavazást is elrendelhet. Amennyiben a Közgyűlés elfogadja a bizalmatlansági indítványt, akkor az indítványban megjelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni.

9 Az elnökkel, az ügyvezető alelnökkel, vagy az egész Elnökséggel szemben előterjesztett bizalmatlansági indítványban a teljes új Elnökség tagjaira személyi javaslatot kell tenni Az elnök, az ügyvezető alelnök és az Elnökség lemondását a Közgyűlésnek terjeszti elő. A lemondás tudomásul vételéről a Közgyűlés egyszerű többségi döntéssel határoz. Lemondás esetén a Közgyűlés a lemondást bejelentő gyűlésen, de legkésőbb a gyűlést követő 30 napon belül megválasztja az Egyesület új tisztségviselőit. Ez utóbbi esetben az új testület felállásáig a lemondott Elnökség ügyvezető Elnökségként köteles ellátni a hatáskörébe utalt feladatokat Az elnök, az ügyvezető alelnök és az egész Elnökség tisztségének megszűnés esetén az újonnan megválasztott testület mandátuma a megválasztástól számított négy évig tart Az Elnöki Kabinet Az Elnöki Kabinet az Elnökség adminisztratív végrehajtó szerve, amely gondoskodik az Elnökség határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az Elnökség munkájának folyamatosságát Az Elnöki Kabinet az Elnökség által határozatlan időre kinevezett hivatali apparátus, amelynek élén felelős vezetőként a kabinetfőnök és a kabinetfőnök-helyettes áll Az Elnöki Kabinet tagjai: hivatalból az elnök és az ügyvezető alelnök; a kabinetfőnök; a kabinetfőnök-helyettes; az Elnöki Kabinet, kabinetfőnök által kinevezett vezetői, referensei és megbízottjai Az Elnöki Kabinet feladata, hatásköre: az Elnökség tevékenységének szervezése; az elnök és alelnökök munkájának szervezése a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján; az elnök és az ügyvezető alelnök munkájának, koordinációs- és operatív tevékenységének támogatása; az Egyesület postai- és elektronikus levelezésének, illetve telefonhívásainak kezelése, a munkaterv és eseménynaptár tervezetének az elkészítése; elkészíti és működteti az Egyesület weboldalát; az Egyesület fejlesztési tervének és költségvetési előirányzatainak kidolgozása a vonatkozó munkaterv és eseménynaptár alapján; kapcsolattartás a szakmában érdekelt más Egyesületekkel és társadalmi szervezetekkel; kapcsolattartás az Egyesület partnereivel, támogatóival; lebonyolítja, koordinálja (megteremti a technikai feltételeit) az Egyesület közgyűlésének, Elnökségének, Munkacsoportjainak üléseit, megbeszéléseit; a Munkacsoportok munkatervének és szakmai programjának megvitatása és elfogadása; a Munkacsoportok éves költségvetési tervének megvitatása és elfogadása Az Elnöki Kabinetet a kabinetfőnök szükség szerint, de legalább negyedévente, az értekezletet megelőzően legalább nyolc nappal postára adott, illetve személyesen átadott, a napirendi pontokat rögzítő meghívóval összehívja. Az Elnöki Kabinet értekezletei általában nyilvánosak. Az Elnök Kabinet zárt értekezlet tartásáról dönthet.

10 Az Elnöki Kabinet, az értekezleten készült jegyzőkönyvet, az eseményt követő három munkanapon belül megküldi az Egyesület Elnökségének Az Elnöki Kabinet, Elnökség által kinevezett felelős vezetői jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony az elnök, vagy az ügyvezető alelnök önállóan teljes jogkörrel dönt Az Elnöki Kabinet, kabinetfőnök által kinevezett vezetői, referensei és megbízottjai jogviszonyáról társadalmi megbízás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt Az Elnöki Kabinet az egyes feladatcsoportok végrehajtására, határozatlan időre, kabineten belüli Csoportokat hozhat létre. A Csoport élén egyszemélyi vezetőként a Csoportvezető áll Az elnök, az ügyvezető alelnök, az alelnökök, képviselet Az Egyesületet az elnök is és az ügyvezető alelnök is önállóan képviseli. Az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot az elnök is és az ügyvezető alelnök is önállóan tehet Az elnököt bármilyen jellegű akadályoztatása esetén az ügyvezető alelnök önállóan teljes jogkörrel helyettesíti, ide értve azt is, hogy az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot önállóan tehet Az elnök és az ügyvezető alelnök együttes akadályoztatása esetén önállóan teljes jogkörrel az Egyesület tisztségviselői, ide értve azt is, hogy az Egyesület nevében kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot önállóan tehet, az alábbi sorrendben helyettesítik: a meghatározott feladatkörű alelnökök, a kabinetfőnök, a kabinetfőnökhelyettes, az elnökségi tagok Az elnök és az ügyvezető alelnök a képviseleti jogot írásban, az ügyek meghatározott csoportjára nézve a meghatározott feladatkörű alelnökökre és/vagy az elnökségi tagokra és/vagy az Elnöki Kabinet, felelős-, illetve kinevezett vezetőire átruházhatja A bankszámla/bankszámlák feletti általános rendelkezési jogot az alábbi személyek gyakorolhatják: az elnök önállóan; az ügyvezető alelnök az elnökkel együttesen; az Elnöki Kabinet felelős vezetői az elnökkel vagy az ügyvezető alelnökkel együttesen; a gazdasági vezető az elnökkel, vagy az ügyvezető alelnökkel, vagy az Elnöki Kabinet felelős vezetőinek egyikével együttesen Az elnök a bankszámla feletti önálló általános rendelkezési jogát ideiglenes jelleggel, írásban átruházhatja az Elnökség, vagy az Elnöki Kabinet valamely tagjára A bankszámla feletti általános rendelkezési jogtól eltérni kizárólag az Egyesület Elnökségének hozzájárulásával, az arról alkotott határozathozatallal lehet Az elnök, vagy az ügyvezető alelnök vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit Az Elnöki Döntés hatásköre: Az Egyesület elnöke Elnöki Döntés keretében határozatot hozhat minden olyan kérdésben, amelyet a Közgyűlés és/vagy az Elnökség az elnök hatáskörébe utal Az elnök hatáskörébe tartozik minden, ami a vonatkozó törvények és jogszabályok, valamint az Alapszabály szerint nem tartozik más Egyesületi szerv hatáskörébe.

11 Az Elnöki Döntésekről az Egyesület Elnöki Kabinetje nyilvántartást vezet Munkacsoportok Az Egyesület munkájának eredményesebb és hatékonyabb végzése érdekében az Elnökség, az egyes feladatcsoportok végrehajtására, célok teljesítésére Munkacsoportokat hozhat létre A Munkacsoportok tevékenységüket az Elnökség és az Elnöki Kabinet irányítása alatt végzik A Munkacsoport vezetésének tagjai: a Munkacsoport vezető; a Munkacsoport vezető-helyettes; a Munkacsoport koordinátor; a Munkacsoport vezető által kinevezett vezetők, referensek, megbízottak A Munkacsoport vezetőt az Elnöki Kabinet kabinetfőnökének javaslatára, az elnökhöz történő felterjesztést követően az Egyesület elnöke, Elnöki Döntés meghozatalával nevezi ki. Jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt A Munkacsoport vezető-helyettest, a Munkacsoport koordinátort, a Munkacsoport kinevezett vezetőit, referenseit és megbízottait a Munkacsoport vezető javaslatára, a kabinetfőnökhöz történő felterjesztéssel az Elnöki Kabinet kabinetfőnöke nevezi ki. Jogviszonyáról társadalmi megbízatás, munkajogviszony, megbízási jogviszony a kabinetfőnök önállóan teljes jogkörrel dönt. A kinevezésről minden esetben tájékoztatja az Egyesület elnökét A Munkacsoport vezetésébe tartozó tagok, a tisztségükről történő lemondás esetén kötelesek a folyamatban lévő feladatok elvégzéséről gondoskodni A Munkacsoportok feladatai: rendszeres továbbképzési lehetőségek biztosítása; az Egyesületen belüli pályázatok, versenyek megszervezése; turisztikai, szakmai események szervezése; az Elnökség és/vagy az Elnöki Kabinet által meghatározott egyéb feladatok ellátása (pl. aktívaképzés, rendezvényszervezés- és lebonyolítás, stb.); az Egyesület és a Munkacsoportok munkájának népszerűsítése, arra történő mozgósítás; más Egyesületek és szervezetek által rendezett eseményen való részvétel biztosítása; beszámolás az Elnökségnek félévente, az Elnöki Kabinetnek negyedévente; munkaterv és szakmai program készítése; éves költségvetési terv készítése; pénzügyi elszámolás vezetése, illetve a vonatkozó iratok (számlák, árajánlatok, stb.) benyújtása az Elnöki Kabinet részére, minden tárgyhót követő hónap 10. napjáig Az Elnöki Kabinet értekezletein, minden Munkacsoportot legfeljebb három delegált Egyesületi tag képviselheti A Munkacsoportok közvetlenül az Elnöki Kabinet, közvetetten az Elnökség felügyelete alatt működnek.

12 12 5. Felügyelő Bizottság 5.3. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés által négy évre választott Felügyelő Bizottsági elnökből és a Felügyelő Bizottság tagjaivá választott további két tagból álló, összesen háromtagú testület. Tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak évente beszámolni tartozik Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja: az Elnökség tagja; aki az Egyesülettel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll; aki az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat; aki olyan szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az köztartozást nem egyenlítette ki; az itt felsorolt személyek hozzátartozója A Felügyelő Bizottság feladatai: az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének folyamatos vizsgálata; a tagdíj fizetésének ellenőrzése; az Elnökség éves beszámolójának ellenőrzése; az éves számviteli beszámoló felülvizsgálata A Felügyelő Bizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni és a Közgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Elnökség döntését teszi szükségessé, illetőleg, ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel Ha az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet A Felügyelő Bizottság ülését annak elnöke vezeti és hívja össze évente legalább egyszer. A Felügyelő Bizottsági meghívó formájára az Elnökségi meghívóra vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandóak. A Felügyelő Bizottság csak akkor határozatképes, ha legalább két tag ezekből egyik az elnök jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma megszűnik: a négy év lejártával; az Egyesületi tagságának megszűnésével; lemondással; visszahívással; a tag halálával.

Egyesületi alapszabály

Egyesületi alapszabály EASZ-01 - Egyesület adatai 1. Kötelező rendelkezések az általános rendelkezések körében 1.1. az egyesület neve Nemzeti Ifjúsági Tanács Egyesület 1.2. az egyesület székhelye Irányítószám Község, város Közterület

Részletesebben

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19.

A Szent Gellért Diákszövetség. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA december 19. A Szent Gellért Diákszövetség - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA 1 2015. december 19. 1. Általános rendelkezések: 1.1. Az egyesület neve: Szent Gellért Diákszövetség 1.2. Az egyesület

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések.

TISZTA LAP. Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY. ( a módosítással egységes szerkezetben ) Általános rendelkezések. TISZTA LAP Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület ALAPSZABÁLY ( a módosítással egységes szerkezetben ) I. Általános rendelkezések. 1. (1) Az Egyesület neve: Tiszta lap Hódmezővásárhelyért Polgári Egyesület

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA

A p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y Egyesület ALAPSZABÁLYA A "p(mszem KÖZÖSSÉGI MOHEL Y" Egyesület ALAPSZABÁLYA Amelyet a Polgári Törvényk6nyvröJ szóló többször módosftott 1959. évi IV.tv. 61-64. -ai, az Egyesülési Jogról szóló 1989. évi II. tv., valamint a 2007.óktóber

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere:

ALAPSZABÁLY. Egységes szerkezetbe foglalása. Az Egyesület címere: Nytsz.: 1/2014 1 EGED FUTÓ KLUB ALAPSZABÁLY Egységes szerkezetbe foglalása Az Eged Futó Klub a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület

A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület A CSOBÁNKAI POLGÁRŐR Egyesület ALAPSZABÁLYA Csobánka, 2012 március 23 2 I) Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Csobánkai Polgárőr Egyesület 2. Székhelye: 2014 Csobánka, Fő út 1. (Csobánka Község

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1

1997. évi CLVI. törvény. a közhasznú szervezetekről1 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről1 Az Országgyűlés a nem kormányzati és nem haszonelvű szervezetek hazai hagyományainak megőrzése, társadalmi szerepük növelése, közhasznú működésük és

Részletesebben

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály

ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Alapszabály ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: ÉRTEM Értelmes Tervezettség Mozgalom Egyesület. Rövid neve: Értem Egyesület 1.2. Az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye:

Alapító okirat. 1. Az egyesület neve, székhelye: Alapító okirat 1. Az egyesület neve, székhelye: 1.1. Az egyesület neve: Villanypára Egyesület Az egyesület rövidített neve: VAPER 1.2. Székhelye: 6766 Dóc, Petőfi u. 9. 1.3. Az egyesület emblémája: 1.4

Részletesebben

Alapszabály. (Módosítva: június 22.)

Alapszabály. (Módosítva: június 22.) Alapszabály (Módosítva: 2007. június 22.) 1. Az egyesület neve: Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesület 2. Az egyesület székhelye: Hajdúnánás, Kazinczy u. 19. sz. 3. Az egyesület címe: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya

Duna Charta Egyesület. Alapszabálya A Duna Charta Egyesület Módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi rendes Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú

Részletesebben

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA GYÖMRŐ 2000 KÖR KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA melyet a Gyömrő 2000 Kör tagjai a 2010. május 14. napján megtartott közgyűlésen az alábbiak szerint fogadtak el. 1. AZ EGYESÜLET ELNEVEZÉSE: Gyömrő 2000

Részletesebben

Hernádszentandrási Sport Egyesület

Hernádszentandrási Sport Egyesület Hernádszentandrási Sport Egyesület Alapszabálya 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Hernádszentandrási Sport Egyesület Rövidítése: HSE Színe: fekete-fehér Alapításának éve: 2006 Székhelye:

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály

Újpalota Sportegyesület. Alapszabály Újpalota Sportegyesület Alapszabály Az Újpalota Sportegyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

Magyar Jogász Egylet Egyesületek

Magyar Jogász Egylet Egyesületek Magyar Jogász Egylet 2016.02.25. Egyesületek Alapszabály kötelező tartalmi elemei: Ptk. 3:5. A jogi személy létesítő okiratában a jogi személy létesítésére irányuló akarat kifejezésén túl meg kell határozni

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése

Az Egyesület adatai II. Az Egyesület célja. Az iskolai emlékek és hagyományok ápolása, továbbfejlesztése Frankelos és Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baráti Kör ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Frankelos

Részletesebben

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA

FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA FŰZFŐI IPARTELEP KLUB ALAPSZABÁLYA 2 I. Általános rendelkezések (1) A Klub, Klub neve: Fűzfői Ipartelep Klub (a továbbiakban: Klub). (2) A Klub székhelye: Balatonfűzfő, Munkás tér 2. (3) A Klub önkormányzati

Részletesebben

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Alapszabály I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Az Egyesület neve: VAGYUNK Otthontalan Művészek Önsegítő Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) Alapszabály A csatolt jelenléti ívvel igazolt tagok az 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján az alábbi egyesületet hozzák létre (A 2006. december 12-én és 2007. február 28-án. kelt módosításokkal

Részletesebben

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA

BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA A BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA 1 BARANYAI CAMPING CLUB ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.) A Club neve:.. Baranyai Camping Club ( a továbbiakban :.-Club ) 2.) A Club székhelye : Pécs,- 7621.Pécs,-Búza

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR

SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR SZIGETMONOSTOR ÍJÁSZ KÖR Alapszabály - tervezet I. Általános rendelkezések A szakkör neve: SZIGETMONOSTORI ÍJÁSZ KÖR A szakkör rövidített neve: SZÍK A szakkör székhelye: Szigetmonostor Faluház 2015 Szigetmonostor,

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer

Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer Green Business Szövetség - Tagdíjrendszer A Szövetség tagja lehet bárki, aki a Green Business Szövetség filozófiáját elfogadja és e gondolat a tevékenységében tükröződik. Tagjaink között szívesen látjuk

Részletesebben

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya

A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET. Alapszabálya A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET Alapszabálya A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében

ALAPSZABÁLY. I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében ALAPSZABÁLY Az egyesület neve: Állatvédő Egyesület Székhelye: a mindenkori elnök címe I. Az Egyesület kiemelten közhasznú működési céljai és feladatai azok megvalósítása érdekében a.) A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya

Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya Tanítóképző Főiskola Sportklub (Budapest) Alapszabálya 1. A Sportegyesület neve, székhelye 1. A Sportegyesület neve: Tanítóképző Főiskola Sportklub Budapest, rövidítve: BTFSK. 2. Székhelye: 1126 Budapest,

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei

ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja, tevékenységei ISZKASZENTGYÖRGYI TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Iszkaszentgyörgyi Természet- és Környezetvédő Egyesület Az egyesület rövidített elnevezése:

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A RÁKOSMENTE KERÉKPÁROS SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Rákosmente Kerékpáros Sport és Szabadidő Egyesület (továbbiakban: Egyesület) alakuló Közgyűlése az Egyesülési jogról szóló 1989. évi

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28.

ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET JUHOS EGYESÜLET. 7477 Szenna, Bárdi u. 28. JUHOS KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az Alapítók élve a Magyar Köztársaság Alkotmányában alapvető jogként rögzített egyesülési szabadságukkal" az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV., valamint az

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete

Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet Magyar Elektrotechnikai Egyesület szervezete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Verzió: 1 Készítette: Készítette: Sebestény

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása

ALAPSZABÁLY. I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1 ALAPSZABÁLY I. Az egyesület neve, székhelye és jogállása 1. Az egyesület Neve: Magyar Országos Vadászkutyás Kulturális Egyesület 2. Az egyesület rövidített neve: MOVKE 3. Az egyesület székhelye: 2000.

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rész 1. Az Egyesület főbb adatai: 1.1 neve: Újszászi 4H Egyesület 1.2 székhelye: 5052. Újszász, Bajcsy-Zs. u. 16. 1.3 ellenőrzés: Az Egyesület felett a törvényességi

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11.

Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. 2012. október 11. Egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. október 11. 1 Alulírott alapító a Ptk. 74/A-G -ai alapján a következők szerint rögzíti egységes szerkezetben 2012. október 11. a Sárospataki Theologiai

Részletesebben

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Alapszabály. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Alapszabály (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) (A módosítások dőlt betűvel szedve.) I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Edelényi Hegyek Közössége 1 2./ Az Egyesület

Részletesebben

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT

BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT A BELSŐ MOSOLY KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A TERMÉSZETES ÉLETMÓDÉRT Alapszabálya 1122 Budapest, Maros u. 31. Egységes szerkezetben az Egyesület Közgyűlése által elfogadott módosításokkal. 2013. január 12. 2 ALAPSZABÁLY

Részletesebben

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.)

Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Alapszabály (Módosítva 2008. szept. 13.) Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete (Módosítva 2008. szept. 13.) I Az Egyesület neve: Az Egyesület neve: Helyiérték Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete Az Egyesület rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv

ALAPÍTÓ OKIRAT. Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az alábbiakban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. Tv. alapján tartós közérdekű

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva.

BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv. Nyílt szavazás. Tartózkodás és nem szavazat nélkül egyhangúlag elfogadva. Helye: Ökológiai Intézet, BFTE iroda. 3525 Miskolc, Kossuth u. 13. I. emelet Ideje: 2014.10.30., szerda 17.00 óra BFTE - Megismételt rendkívüli taggyűlés 2014. Jegyzőkönyv Boronkai József: Köszöntöm az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya

Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya Mátraalmásért Egyesület Alapszabálya I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Mátraalmásért Egyesület 2. Az egyesület székhelye: 3154 Szuha-Mátraalmás, Bem u. 1. 3. Az Egyesület önkormányzati elven

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

PLUS+ Egyesület. Alapszabály

PLUS+ Egyesület. Alapszabály PLUS+ Egyesület Alapszabály A PLUS Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61.

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Ékszer Egyesület. Alapszabály

Ékszer Egyesület. Alapszabály Ékszer Egyesület Alapszabály Az Ékszer Egyesület közgyûlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, a közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei

Alapszabály. II. Fejezet Az Egyesület célja, tevékenységei 1 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: Magyar Vadászgörény Klub 2./ Az Egyesület rövid neve: MVK 3./ Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Ferret Club 4./ Az

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete

Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete Alapszabály Az Euroatlanti Fiatalok Külpolitikai Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV

Részletesebben

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1.

MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2005. április 1. MAGYAR INGATLAN TANÁCS MAGYAR INGATLAN SZAKMAI SZERVEZETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA Budapest, 2005. április 1. Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001.

A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. A Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület Alapszabálya 2001. 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Balkán Táncegyüttes és Kulturális Egyesület 1.2. Székhelye: 5600 Békéscsaba, Kazinczy

Részletesebben