MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA"

Átírás

1 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója Ideje: február óra. Helye: Szociális és Munkaügyi Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

2 Az adatfelvételrıl A Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Munkaerıpiaci prognózis címmel harmadik éve folyó közös kutatást végez a magyar vállalkozások várható munkaerı keresletérıl és rövidtávú üzleti kilátásairól a minisztérium és az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet által kidolgozott kutatási koncepció alapján. A kutatási program keretében elıször szeptember november között került sor vállalati kérdıíves felmérésre, majd a második adatfelvételt október 1. és november 17. között hajtottuk végre, és szeptember 17. és november 12. között lezajlott a harmadik adatfelvétel is. Ennek során a versenyszektorból 7247 vállalkozás válaszolt a munkaügyi központok, munkaügyi kirendeltségek és az MKIK GVI munkatársai által feltett kérdésekre. Ez a felvétel a legnagyobb minta-elemszámú a hazai munkaerıpiaci elırejelzéssel és a vállalatok kilátásaival foglalkozó kutatások között. A megkérdezett cégek és vállalkozások aggregált foglalkoztatotti létszáma a versenyszektorban 2007-ben megközelítette az 560 ezer fıt, ami a nemzetgazdaságban alkalmazásban lévık közel egyötödét reprezentálja. Ez a különösen kiterjedt minta, miközben minden eddiginél nagyobb érvényességő elırejelzések lehetıségét hordozza, lehetıvé teszi azt is, hogy behatóbban és eredményesebben vizsgálhassuk az egyes cégcsoportok üzleti kilátásaiban megmutatkozó különbségeket. A megkérdezett vállalkozások között egyaránt szerepelnek kisvállalkozások és több, mint 250 fıt foglalkoztató nagy cégek. A magyar konjunktúra vizsgálatokra egyébként jellemzı torzítás a külföldi többségi tulajdonban lévı cégek a ténylegesnél jóval alacsonyabb aránya sem jellemzi ezt a felvételt, mivel a megkérdezett több, mint 7000 cégen belül 10%-ot meghaladó volt a többségében külföldi tulajdonban lévı cégek aránya. Az adatok érvényességéhez és pontosságához hozzájárul, hogy a tényadatok önálló kitöltéssel, a várakozások pedig személyes kikérdezés módszerével kerültek felmérésre. Minden esetben a vállalkozás tulajdonosa, vagy a felsı vezetés egy tagja válaszolt a feltett kérdésekre. Az elmúlt három év adatfelvételét az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében azonos módszerrel súlyoztuk vállalati létszám-kategória és gazdasági ág szerinti összetétel alapján. A súlyozás alapját a különbözı nagyságú cégek csoportjaiban foglalkoztatottak számának a versenyszektor összes foglalkoztatotton belüli arányához és az egyes gazdasági ágak GDP-hez való becsült hozzájárulása adta. Ezt követıen a három felvételt regionálisan is súlyoztuk. A továbbiakban a súlyozott adatokból kapott eredményeket ismertetjük. 2/5

3 Konjunkturális várakozások A konjunkturális várakozások szerint a gazdasági növekedés a nemzetgazdaság versenyszektorában várhatóan kismértékben nı 2008-ban, és meghaladja a 2007-es növekedési szintet. A évi felvételhez képest a évi felvételben a vállalkozások várakozásainak egyértelmő javulása érhetı tetten. Az üzleti bizalom javulását azonban a várható konjunktúrát övezı bizonytalanság növekvı mértéke kíséri. A megkérdezett vállalkozások várakozásai két indikátor kivételével (kapacitáskihasználás és termelési szint) javultak a tavalyi felvétel eredményeihez viszonyítva. Javulás jellemzi az üzleti helyzetre, a rendelésállományra, a beruházási aktivitásra és a várható munkaerı keresletre vonatkozó mutatót egyaránt. A munkaerı-keresletet a rendelkezésre álló kapacitások mellett befolyásolja azok aktuális kihasználtsága is. A megkérdezett vállalkozások körében jelen adatfelvétel szerint az átlagos kapacitáskihasználtság 81,5%-os szintet ért el és így, ami az elızı évi felvételhez képest 1 százalékpontos csökkenésnek felel meg. A korábbi évekhez hasonlóan jelen adatfelvétel is megerısíti, hogy a nagyobb létszámot foglalkoztató cégeknél hatékonyabb a rendelkezésre álló kapacitások hasznosítása. (A 250 fınél többet foglalkoztató cégeknél az átlagos kapacitáskihasználtság 90%- os, a mikro cégeknél pedig 77%-os volt.) A beruházási aktivitás enyhén emelkedı tendenciát jelez a múlt évhez képest. A beruházási aktivitásukat növelı cégek aránya a évi 22%-rıl 23%-ra emelkedett. A foglalkoztatottság várható kismértékő növekedését figyelembe véve a gazdasági növekedéshez továbbra is elsısorban a munkaerı termelékenységének javulása járul hozzá, míg a munkaerı mennyiségi növekedése ebben a tekintetben kevésbé lesz meghatározó. A foglalkoztatás jellemzıi és elırejelzése A vállalatvezetık 2007 végén megfogalmazott szándékai szerint 2008-ban is folytatódik a bıvülés a versenyszféra foglalkoztatásában. Míg 2007-re a cégek 60%-a számolt azonos létszámmal, 26%-uk bıvüléssel és 15%-uk leépítéssel, addig 2008-ban a cégek 67%-ánál várhatóan nem változik a létszám, 24%-uk számol bıvüléssel és 9%-uk leépítéssel. A javuló várakozások azonban nem járnak a létszám nagyobb arányú bıvülésével, mivel csökkent ugyan a létszámleépítést tervezı cégek aránya, de összességében a felvenni szándékozott aggregált létszám is némileg mérséklıdik a tavaly rögzített felvételi szándékokhoz képest. Figyelembe véve a közszféra várhatóan csökkenı, vagy stagnáló foglalkoztatását, ez nemzetgazdasági szinten 3-4 ezres nettó munkahely-bıvülésnek felel meg. Továbbra is megfigyelhetı, hogy a külföldi tulajdon jelenléte nagyobb arányú létszámbıvítést jelent: míg a tisztán magyar tulajdonban lévık 21%-a tervezi bıvíteni foglalkoztatottainak számát, addig a többségében és tisztán külföldi tulajdonban lévık 40,5%-a ban várhatóan az iparban (C+D+E) nı a cégek legnagyobb arányánál a létszám (29%), míg a szolgáltatásoknál a cégek 22%-a, a mezıgazdasági vállalkozások 14%-a tervezi növelni a foglalkoztatottak számát. A cégenkénti létszámfelvétel azonban szerényebb mértékő lesz mint korábban és ebbıl adódóan az iparban 2008-ban a foglalkoztatottak létszámának minimális bıvülésére lehet számítani, míg a mezıgazdaságban további leépítés, az építıiparban, a kereskedelemben és a szolgáltató szektorban pedig szerény mértékő növekedés prognosztizálható. A vállalati munkaerı-kereslet alakulását alapvetıen meghatározza a tervezett beruházások jellege. Az innovatív, korszerősítı beruházások esetén többnyire nem változik a foglalkoztatottak 3/5

4 száma. A cégek mintegy 61,5%-a stabil létszámmal számol ebben az esetben, míg a kapacitásbıvítı beruházást tervezı gazdasági szervezetek 38,3%-a úgy nyilatkozott, hogy a beruházás eredményeként a vállalkozás növelni fogja az alkalmazottak számát is. A versenyszektorban a beruházások 50%-a tartozik az innovatív típusba, 15,5%-a a termelıkapacitások bıvítésére irányul, míg a beruházást végrehajtó/tervezı cégek 34,4%-a mindkét típusú beruházási tevékenységet folytat egyszerre. Általánosságban megállapítható, hogy a beruházást tervezı gazdasági szervezetekre nem jellemzı, hogy csökkentik a foglalkoztatottak számát. Ez azt mutatja, hogy az új technológiák alkalmazásával nem csökken a munkaerı iránti globális kereslet. A tıketranszfer a vállalkozások döntı hányadánál nem szorítja háttérbe a munkaerıt a termelési tényezık között. Tartós munkaerı-hiány Nemzetgazdasági szinten a gazdasági szervezetek túlnyomó részének hosszabb távon nem okoz nehézséget a munkaerı-igény kielégítése. A cégek 15%-a azonban azt jelezte, hogy tartós munkaerıhiánnyal küzd. Ez a jelenség némileg erısödött 2006-hoz képest (Az egy évvel korábbi adatfelvétel során a cégek 9%-a jelzett munkaerıhiányt). Ágazati szinten a munkaerı-ellátottságot jelentıs mértékő szóródás jellemzi. Az egyes nemzetgazdasági ágak közül átlag feletti mértékben szembesül tartós munkaerıgondokkal a feldolgozóipar, a szállítás és távközlés, valamint az építıipar (a cégek 21,4%-a, 19,7%-a és 17,5%-a jelezte ezt). A többi ágazatban az átlagosnál kevésbé érvényesül a munkaerıhiány. A munkaerı-hiány továbbra is a nagyobb vállalatokat sújtja inkább, mint a kisebb vállalkozásokat. Ez arra vezethetı vissza, hogy ezek egyszerre nagyobb volumenő munkaerı-igénnyel lépnek fel, mint a kkv-szektor. A 250 fınél több létszámot foglalkoztató gazdasági szervezetek 35%-ánál jellemzı, hogy aktuális munkaerı-keresletüket nem, vagy nehezen tudják a rendelkezésre álló munkaerı-állományból kielégíteni. A munkaerıhiány az átlagosnál jóval nagyobb mértékben jelentkezik a különben dinamikusabb vállalatoknál: a létszám felvételét tervezık 36,6%-a, a tisztán külföldi tulajdonban lévık 35,3%- a és a döntıen exportra termelık 38,6%-a számolt be tartós munkaerıhiányról. Ezek az adatok jóval (átlagosan 20 százalékponttal) magasabbak az egy évvel korábbiaknál. Fontos kérdés, hogy mennyivel nıne a foglalkoztatás, ha a keresletnek megfelelı mennyiségő és minıségő munkaerı rendelkezésre állna. A megkérdezett gazdasági szervezetek válaszai alapján a versenyszektorban a munkaerıhiányt érzékelı cégek statisztikai állományi létszámuk 3%-ában határozták meg a hiányzó munkaerı mértékét. Ez a versenyszektorban összességében 23 ezer körüli tartósan betöltetlen munkahelynek felel meg. Ágazatok szerint a legnagyobb hiányjelenséget az építıipar jelezte, ahol 7%-kal bıvülhetne a foglalkoztatás a munkaerıhiánnyal küzdı cégek körében csupán a munkaerıhiány megszüntetésével. A feldolgozóipart az átlagos körüli munkaerı-hiány jellemzi (3%). A tartós munkaerı-hiány több mint fele (53%-a) szakképzett fizikai dolgozókra, 33%-a pedig szakképzetlenekre irányul. A kielégítetlen kereslet 14%-a irányul szellemi foglalkozásokra, ezen belül is döntıen felsıfokú végzettséggel rendelkezı munkavállalókból jelentkezik tartós hiány a versenyszektorban. 4/5

5 Pályakezdık foglalkoztatása A cégek 2007-ben több pályakezdıt vettek fel, mint amennyit az elızı évi adatfelvétel során jeleztek. (A tavalyi felvétel során a cégek 23%-a tervezte, hogy 2007-ben pályakezdıt vesz fel, ezzel szemben a tényadatokat rögzítı jelenlegi adatfelvétel szerint a cégek ennél lényegesen magasabb aránya, 34,6%-uk vett fel pályakezdı fiatalt 2007-ben.) A jövı évre vonatkozó felvételi szándékok az elızı évi várakozásokhoz képest emelkedtek. a cégek 28%-a tervezi, hogy ban pályakezdıt vesz fel. A pályakezdık alkalmazására irányuló szándékok elsısorban a nagyvállalati szektorban meghatározóak. A 250 fınél többet foglalkoztató szervezetek között 72,6%- os arányt képviselnek azok, amelyek pályakezdık felvételét tervezik, míg a fıt foglalkoztatók 27%-a, a kevesebb, mint 20 fıt foglalkoztatók 15,5%-a tervezi pályakezdık felvételét. A tervezett létszámfelvételek volumene a pozitív választ adó munkáltatóknál a statisztikai állományi létszám átlagosan mintegy 1,5%-át teszi ki. Külföldiek munkavállalása A külföldi munkavállalók alkalmazására irányuló igényeknek az elmúlt években tapasztalt növekvı tendenciája megtörni látszik ben a megkérdezett cégek 18%-a foglalkoztatott külföldi munkaerıt, 2005-ben 19,7%-uk, 2006-ban 20,3%-uk, 2007-ben viszont ez az arány visszaesett 16%-ra. A jövı évi elırejelzés kismértékő növekedést mutat: a cégek 17,5%-a tervezi külföldi munkavállalók foglalkoztatását. A külföldiek foglalkoztatásához az egyes szakmákat jellemzı hazai munkaerıhiány mellett a növekvı bérszínvonal is ösztönzıleg hat. A versenyszektorban foglalkoztatottak között az adatfelvétel szerint 2005-ben 3,2%-ot, 2006-ban 2,4%-ot, 2007-ben pedig 2,1%-ot tett ki a külföldi munkavállalók aránya. A Magyarországon foglalkoztatott külföldiek mintegy fele EU-tagállamokból érkezik. A foglalkoztatott külföldi munkaerı létszámára vonatkozó elırejelzés szerint valamennyi vállalat-kategóriában stagnáló, vagy kismértékő (1%-os) csökkenés valószínősíthetı. Mindemellett a külföldieket foglalkoztató cégek 7,4%-a kívánja növelni és 4,8%-a csökkenteni a külföldi munkavállalók számát 2008-ban. Munkaerı-kölcsönzés Növekedett a munkaerı-kölcsönzést igénybe vevı vállalkozások száma. A megkérdezett vállalkozások 5,9%-a (tavaly 4,5%) említette, hogy alkalmaz kölcsönzés keretében igénybe vett munkaerıt. Az érintett cégeknél a kölcsönzött létszám a statisztikai állományi létszámhoz viszonyítva magas, 16%-os arányt képvisel. (A teljes versenyszektorra vetített arány azonban még mindig csak 3,8%-ot tesz ki.) A 2008-ra vonatkozó elırejelzések szerint változatlan marad a munkaerıkölcsönzés súlya: a vállalkozások 1,7%-a tervezi növelni és szintén 1,7%-a tervezi csökkenteni a kölcsönzött munkaerı létszámát. START kártya A megkérdezett vállalkozások 23,2% foglalkoztatott 2007-ben START kártyával rendelkezı fiatalt (tavaly ez az arány még csak 20% volt.) START kártyával rendelkezı fiatalt leggyakrabban a szállítás, távközlés ágazatba tartozó vállalkozások vettek fel (34,5%). A döntıen exportáló cégek az átlagosnál jóval nagyobb gyakorisággal (43%) alkalmaztak START kártyával rendelkezı pályakezdıt és a növekedés is igen dinamikus volt ebben a vállalati szegmensben, hiszen a tavalyi arány alig 20%-ot tett ki. 5/5

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete

KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV KÖRKÉP 2013 JANUÁR: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete KKV Körkép 2013 január: A kis- és közepes vállalkozások üzleti helyzete Budapest, 2013. február GVI 1034 Budapest, Bécsi út 120.

Részletesebben

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem

Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. sz. Ellentmondásos várakozások, csökkenő növekedési ütem Tóth István János Budapest, 1999. szeptember Konjunktúra Kutatási Füzetek 2. szám TÁRKI Konjunktúra Kutatási Projekt

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA

MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLETI HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSEI A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA MAGYAR VÁLLALATOK ÜZLET HELYZETE ÉS VÁLASZLÉPÉSE A GAZDASÁG VÁLSÁGRA. 1 / 35 Magyar vállalatok üzleti helyzete és válaszlépései a gazdasági válságra A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GV (e-mail:

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól

Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pillantás a hídról Hegymenet Jelentés a magyar gazdaság 1997. évi folyamatairól Pénzügykutató Részvénytársaság Budapest, 1998. április A kötet a következı tanulmányok felhasználásával készült: Antalóczy

Részletesebben

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010

A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 A MAGYAR GAZDASÁG ÉS AZ ENERGIASZEKTOR HELYZETE, KILÁTÁSAI 2010 Budapest, 2010. április 1 GKI Energiakutató és Tanácsadó Kft. Cím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Telefon: 373-0751 Telefax: 373-0752 E-mail:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013)

Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) FÖLDMŐVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv (2007-2013) Budapest 2006. október. Tartalomjegyzék A SZÖVEGBEN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK... 3 BEVEZETÉS...

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

Munkaügyi Együttműködési Fórum

Munkaügyi Együttműködési Fórum Munkaügyi Együttműködési Fórum OSZTRÁK-MAGYAR INTEGRÁCIÓS MONITOR 2012 L&R TÁRSADALOMKUTATÓ INTÉZET Lechner, Reiter und Riesenfelder Sozialforschung OEG A-1060 Bécs, Liniengasse 2A/1 TEL: +43 (1) 595 40

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007. január 29. Rövidítések AK AVOP BÉSZ EK EMOGA EMVA ERFA ESZA EU Aranykorona Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG

2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG 2. ROMÁNIAI MUNKAVÁLLALÓK MAGYARORSZÁGON ÉS A ROMÁN GAZDASÁG RÉTI TAMÁS 2.1. Gazdasági átalakulás Kelet-Közép- és Kelet-Európában, különös tekintettel Romániára A globális pénzügyi és gazdasági válság

Részletesebben

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCIC Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 Fordulópont? Növekvõ

Részletesebben

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET

VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET VÁLLALATI VÁLASZOK A GAZDASÁGI VÁLSÁGRA A MAGYAR ESET. 1 / 32 Vállalati válaszok a gazdasági válságra a magyar eset A tanulmányt írták: Czibik Ágnes elemző, GVI (e-mail: agnes.czibik@gvi.hu) Makó Ágnes

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június

MAGYAR. Trendfigyelı. 2007. június MAGYAR Trendfigyelı 2007. június Készítette a Magyar Gazdaságfejlesztési Intézet - mgfi - munkacsoportja A kutatást vezette és szerkesztette: Matolcsy György 2007. június 2 TARTALOM FÓKUSZ...4 Hiteltelen

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 2. sz. napirendi pont A Balaton menti kistérségek (Balatonboglár, Marcali, Siófok) foglalkoztatási helyzete, az idegenforgalmi szezonra való

Részletesebben

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz

Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 2007 tavasz 1 Negyedéves előrejelzés a magyar gazdaságra 27 tavasz Az elemzést készítették: Erdős Szabolcs, Gáspár Pál, Oszlay András (szerk.), Pellényi Gábor, Sass Magdolna Az elemzéshez használt adatbázis 27. április

Részletesebben

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010

NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 NEMZETI STRATÉGIAI JELENTÉS A SZOCIÁLIS VÉDELEMRİL ÉS A TÁRSADALMI ÖSSZETARTOZÁSRÓL 2008-2010 Tartalom Bevezetı... 3 1. Közös áttekintés... 4 1.1. Helyzetelemzés... 4 1.2. Átfogó stratégiai megközelítés...

Részletesebben

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos.

Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı. Rábai György számvevı, projektvezetı. Igar Tamás számvevı. Kisapáti Angéla számvevı tanácsos. Az elemzı munkát vezették: Dr. Pulay Gyula felügyeleti vezetı Rábai György számvevı, projektvezetı Az elemzı munkát végezték: Igar Tamás számvevı Kisapáti Angéla számvevı tanácsos Lucza Anikó számvevı

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A munkaerő-felmérés alap-, illetve a 2010. IV. negyedévi kiegészítő felvétele alapján Központi Statisztikai Hivatal 2011. október Tartalom BEVEZETŐ...2 1. A FIATALOK

Részletesebben

Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon kutatási jelentés

Román állampolgárságú munkavállalók Magyarországon kutatási jelentés 1. ÖSSZEFOGLALÁS 1 NÉMETH NÁNDOR CSITE ANDRÁS i. A magyarországi munkaerıpiac az elmúlt évek során fokozatosan megnyílt a Romániából érkezı munkavállalók elıtt, akik 2009. január 1-jétıl már teljesen szabadon

Részletesebben

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota

A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben. Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota A magyarországi munkapiac 2009 2010-ben Bálint Mónika, Cseres-Gergely Zsombor & Scharle Ágota bálint, cseres-gergely & scharle A gazdasági környezet és a foglalkoztatottság alakulása Munkakereslet A munkakeresletet

Részletesebben

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda.

Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004. A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete. 3K Consens Iroda. Munkaerőpiaci kereslet szerkezet és előrejelzés kutatások 1999-2004 A régiók gazdasági és foglalkoztatási szerkezete 2004 3K Consens Iroda Munkatársak Fülöp Edit Dávid János Tajti József Mód Péter 1 Fülöp

Részletesebben

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis)

Elırejelzés 2010-2011-re (2010/3. prognózis) GKI Gazdaságkutató Zrt. Elırejelzés 21-211-re (21/3. prognózis) 21. szeptember GKI Gazdaságkutató Zrt. Székhely: Postacím: Internet hálózati cím: Telefon: Fax: E-mail: 192 Budapest, Ráday u. 42-44. 1461

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben