DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL 2007"

Átírás

1 DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS EGYETEMI, FİISKOLAI KAROK VÁLLALATI SZEMSZÖGBİL magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei 2007/1.

2 GVI Kutatási Füzetek 2007/1 Diplomás pályakezdık és egyetemi, fıiskolai karok vállalati szemszögbıl magyarországi cég körében végzett felmérés eredményei Budapest, július

3 Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan non-profit kutatómőhely, amely elsısorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat. Célja, hogy elméletileg és empirikusan megalapozott ismereteket és elemzéseket nyújtson a magyar gazdaság és a magyar vállalkozások helyzetét és kilátásait befolyásoló gazdasági és társadalmi folyamatokról. MKIK GVI Research Institute of Economics and Enterprises Hungarian Chamber of Commerce and Industry GVI Kutatási Füzetek 2007/1 A kutatásra a Magyar Villamos Mővek Zrt., a Tisza Volán Zrt. és a Capital Hitelház Zrt. megbízásából, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (szerz. szám: OFA/6341/0044) támogatása mellett került sor. A kutatás terepmunkáját irányította, az elemzést készítette: Selmeczy Iván (elemzı, GVI) A kutatás szakmai tanácsadója, a tanulmány lektora: Semjén András (tudományos fımunkatárs, MTA KTI) Kutatásvezetı: Tóth István János (tudományos fımunkatárs, MTA KTI, ügyvezetı igazgató, MKIK GVI) Internet: MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet Budapest, július ISBN Felelıs kiadó: Tóth István János, ügyvezetı igazgató MKIK GVI Készült a Publicitas nyomdában Cím: MKIK GVI 1034 Budapest, Bécsi út Tel: Fax: Internet:

4 Tartalomjegyzék Summary... 9 Összefoglaló Bevezetés Munkaerıpiaci és gazdasági folyamatok Kereslet és kínálat a diplomás pályakezdık munkaerıpiacán Relatív bérek és az iskolázottság kereseti hozama A diplomás pályakezdık helyzetére ható tényezık A felmérés és a minta jellemzıi Foglalkoztatás és munkaerı kereslet A diplomás pályakezdık iránti kereslet foglalkozások szerint Pályakezdı bérek Nehezen betölthetı állások A pályakezdık készségeivel, ismereteivel való elégedettség A felsıoktatási intézmények értékelése Egyetemi és fıiskolai karok presztízse Betanítási, továbbképzési módszerek A vállalatok kapcsolata a felsıoktatással Irodalom Mellékletek 1. sz. Melléklet: Diplomás pályakezdık készségei és ismeretei foglalkozási területek szerint sz. Melléklet: Keresett egyetemi, fıiskolai karok foglalkozási területek szerint sz. Melléklet: A vállalati felvétel kérdıíve

5 Ábrák és táblázatok jegyzéke 2.1. Ábra: GDP volumenváltozása és a foglalkoztatottak számának változása Ábra: Aktivitási és foglalkoztatási ráta (15-64 éves népesség) Ábra: Frissen végzett diplomások száma, (ezer fı) Ábra: Munkanélküliségi ráta a legmagasabb iskolai végzettség szerint, % ( ) Ábra: A felsıfokú végzettségőek relatív elhelyezkedési esélye az alacsonyabb végzettségőekkel szemben, (fı) Ábra: A regisztrált munkanélküli pályakezdık megoszlása iskolai végzettség szerint, éves átlag, (%) Ábra: A regisztrált munkanélküli pályakezdık éves átlagos száma és a felsıfokú végzettségő regisztrált munkanélküli pályakezdık éves átlagos száma, (fı) Táblázat: A munkanélküliségi ráta alakulása korcsoportonként ( ) Ábra: A fiatalok munkanélküliségi rátájának alakulása korcsoportonként ( ) Ábra: A felsıfokú foglalkozások bérprémiuma, a felsıfokú végzettségő foglalkoztatottak, a felsıfokú foglalkozások, valamint a felsıfokú foglalkozásokban elhelyezkedett felsıfokú végzettségő munkavállalók aránya, (%) Ábra: Az alacsony bérő foglalkoztatottak aránya az iskolai végzettségek szerinti csoportokban, % ( ) Ábra: Az alulképzett és a túlképzett munkavállalók aránya, (%) Ábra: Diplomás foglalkoztatottak koréves bérhozamának* alakulása, Ábra: A diplomások relatív bére a fiatalodó korösszetételő diplomás foglalkozási csoportban 1995 és 2004 között Ábra: A minta megoszlása létszámkategóriák szerint (%) Ábra: A minta megoszlása az export-árbevételen belüli részaránya szerint Ábra: A minta megoszlása a külföldi tulajdon aránya szerint, % Ábra: A minta gazdasági ágak szerinti megoszlása, valamint a nemzetgazdaságban a vállalkozásoknál teljes munkaidıben alkalmazottak megoszlása, % Ábra: A cégek régiók szerinti megoszlása a mintában, valamint a Magyarországon a vállalkozásoknál teljes munkaidıben alkalmazásban állók megoszlása régiók szerint, % Ábra: A vállalkozások jelenlegi üzleti helyzete (válaszok megoszlása, %) Ábra: Tervek a kapacitásbıvítı beruházásokra és az ezekkel kapcsolatos létszámváltozásra vonatkozóan (válaszok megoszlása, %) Ábra: A legalább egy diplomás pályakezdıt foglalkoztató cégek aránya az egyes létszámkategóriákba tartozó cégek között, % Ábra: A legalább egy diplomás pályakezdıt foglalkoztató cégek aránya a külföldi tulajdon aránya szerint, % Ábra: A legalább egy diplomás pályakezdıt foglalkoztató cégek aránya gazdasági ágak szerint, %

6 4.4. Ábra: A diplomás pályakezdık létszáma az összlétszám függvényében Ábra: Pályakezdık aránya a diplomás foglalkoztatottak között, a cégek létszáma szerint Táblázat: A vizsgált gazdasági ágakban összesen, ill. szellemi munkakörben foglalkoztatottak megoszlása cégméret szerint, a nemzetgazdaságban (fı, %) Ábra: A létszám várható alakulása a következı egy évben, a létszámkategóriák szerint (válaszok megoszlása, %) Ábra: Összlétszám, diplomások és diplomás pályakezdık számának várható alakulása a következı egy évben (válaszok aránya, %) Ábra: A diplomás pályakezdık számának várható alakulása a következı egy évben, gazdasági ágak szerint (válaszok megoszlása, %) Ábra: Átlagos létszámváltozás a következı egy évben (fı) Táblázat: Diplomások és pályakezdık következı egy évben várható létszámváltozásának medián értékei a diplomások felvételét tervezı cégek körében (fı) Ábra: A pályakezdık aránya a diplomások között jelenleg, és várhatóan egy év múlva, létszámkategóriák szerint (%) Ábra: A pályakezdık aránya a diplomások között jelenleg, és várhatóan egy év múlva, gazdasági ágak szerint (%) Ábra: Beruházási tervek és létszámváltozás (válaszok megoszlása, %) Ábra: Várhatóan hány százalékkal növeli a teljes létszámot a diplomások, ill. a diplomás pályakezdık létszámváltozása a beruházást tervezı, ill. nem tervezı cégek körében, létszámkategóriák szerint (%) Ábra: Várhatóan hány százalékkal növeli a teljes létszámot a diplomások, ill. a diplomás pályakezdık létszámváltozása a beruházást tervezı, ill. nem tervezı cégek körében, a cég jelenlegi üzleti helyzete szerint (%) Ábra: Diplomás pályakezdıket foglalkoztató, vagy 2007-ben foglalkoztatni tervezı cégek száma a mintában, foglalkozások szerint Ábra: A 2007-ben felvenni tervezett diplomás pályakezdık száma a jelenleg foglalkoztatott diplomás pályakezdık számához viszonyítva, (%) Ábra: A diplomás pályakezdık felvételét tervezı cégek száma a diplomás pályakezdıket jelenleg foglalkoztató cégek számához viszonyítva (%) Ábra: A diplomás pályakezdık iránti kereslet várható alakulása a következı két évben budapesti humánerıforrás-tanácsadó és -szolgáltató cégek szakértıinek elırejelzései alapján (%) Ábra: A diplomás pályakezdık bruttó bére a kezdéskor, és két év gyakorlat után (átlagértékek, ezer Ft) Ábra: A diplomás pályakezdık bruttó bére a kezdéskor, és két év gyakorlat után a középmagyarországi régióban (átlagértékek, ezer Ft) Ábra: Építıipar hóvégi szerzıdésállománya, január február (elızı év azonos idıszak=100%) Ábra: A termékek és üzleti szolgáltatások külkereskedelmi forgalmának alakulása, (millió US dollár, folyó áron)

7 6.5. Ábra: Diplomás pályakezdıknek fizetett bruttó bérek a felvételkor és két év gyakorlat után, régiók szerint (ezer forint) Ábra: Foglalkoztatási ráta régiók szerint, a éves népesség százalékában, % ( ) Ábra: Milyen állás betöltésénél okozott gondot a megfelelı pályakezdı megtalálása az elmúlt egy-két évben? (megnevezések gyakorisága) Ábra: Milyen nehézségek merültek fel az elmúlt egy-két évben a megfelelı diplomás pályakezdı felvételénél? (megnevezések gyakorisága) Ábra: Milyen állások betöltésénél és miért merültek fel nehézségek az elmúlt egy-két évben a jelentkezı diplomás pályakezdıkkel kapcsolatban? (válaszok gyakorisága) Ábra: A pályakezdıknek kínált bruttó bérek átlaga a nehezen betölthetı állások esetén, és az alkalmazott pályakezdıknek fizetett bruttó bérek átlaga (ezer forint) Ábra: A diplomás pályakezdık tudásának, ismereteinek értékelése Ábra: A diplomás pályakezdık tudásának, ismereteinek értékelése a foglalkozási területek szerint (osztályzatok átlaga) Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények, diplomás pályakezdık állásinterjúra történı behívásánál, foglalkozási területek szerint. Error! Bookmark not defined Táblázat: Közgazdasági karok, gazdasági fıiskolák presztízsrangsora Táblázat: Mőszaki egyetemek, fıiskolák presztízsrangsora Táblázat: Jogtudományi, jogi karok presztízsrangsora Táblázat: Természettudományi karok, fıiskolák presztízsrangsora Táblázat: Agrár-, kertészettudományi, mezıgazdasági karok, fıiskolák presztízsrangsora Táblázat: Általános orvosi karok, egészségügyi fıiskolák presztízsrangsora Táblázat: Bölcsész karok presztízsrangsora Ábra: Végeznek betanítást, továbbképzést a diplomás pályakezdık készségeinek fejlesztése érdekében? (%) Ábra: Végeznek betanítást, továbbképzést a diplomás pályakezdık készségeinek fejlesztése érdekében a magyar illetve a külföldi cégek? (%) Ábra: Képzési, betanítási módszerek alkalmazásának gyakorisága (a betanítást, képzést tartó cégek körében, %) Ábra: Nyelvtanulás segítése saját képzésben, vagy anyagi hozzájárulás útján a cégek mérete szerint (%) Táblázat: Van kapcsolata a cégnek az egyetemi vagy fıiskolai oktatással, kutatói munkával? (válaszok megoszlása, %) Ábra: Adott típusú egyetemekkel, fıiskolákkal együttmőködı cégek aránya (%) Ábra: Az egyetemekkel, fıiskolákkal együttmőködı cégek aránya az együttmőködés jellege szerint (%) Ábra: Az innovációs járulék felhasználása

8 M.1.1. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése ügyintézı, asszisztens, irodavezetı foglalkozási területeken M.1.2. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése adószakértı foglalkozási területen M.1.3. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése üzletkötı, értékesítı, ügyfélkapcsolati felelıs foglalkozási területeken M.1.4. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése számviteli és kontrolling foglalkozási területeken M.1.5. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése gazdaságelemzı, közgazdász foglalkozási területeken M.1.6. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése pénzügyes foglalkozási területen M.1.7. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése kereskedelmi és logisztikai foglalkozási területeken M.1.8. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése ügyvitelszervezı, projektvezetı, üzemgazdász foglalkozási területeken M.1.9. Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése humánerıforrás foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése reklám- és marketing foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése vendéglátóipari foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése piackutató foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése jogi foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése közlekedésmérnöki foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése mérnök üzletkötı, mőszaki menedzseri foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése vegyészmérnök, környezetmérnök foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése minıségbiztosító, minıségellenır foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése informatikai, programozói foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése gépészmérnöki foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése villamosmérnöki foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése könnyőipari mérnöki foglalkozási területen

9 M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése termelésirányítói foglalkozási területeken M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése építımérnöki foglalkozási területen M Ábra: Pályakezdık ismereteinek, készségeinek értékelése építészmérnöki foglalkozási területen M2.1. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények humánerıforrás menedzseri állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.2. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények turisztikai és vendéglátó menedzseri állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.3. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények kereskedelmi menedzseri állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.4. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények számviteli és kontrolling állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.5. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények gazdaságelemzı, piackutató, statisztikus állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.6. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények logisztikus állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.7. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények pénzügyes állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.8. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények reklám-, és marketingmenedzseri állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.9. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények üzletkötıi állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.10. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények üzemgazdász, ügyvitelszervezıi állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.11. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények élelmiszeripari, környezetés vegyészmérnöki állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.12. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények építı- és építészmérnöki állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.13. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények gyártástechnológiai mérnöki állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.14. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények gépészmérnöki állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.15. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények villamosmérnöki állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.16. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények informatikus, programozói állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál M2.17. Táblázat: Preferált egyetemi, fıiskolai karok, ill. intézmények termelésirányítói állásra jelentkezı diplomás pályakezdık kiválasztásánál

10 Summary The research: We examine current and expected employment situation of graduate entrants in our research. We carried out two sets of research in the first quarter of 2007 to obtain data required for the analysis: one research through personal questionnaire at 1000 firms all over the country and through interviews performed by consultants at 30 firms engaged in human resources consulting and services in Budapest. Current employment situation: Firms with foreign ownership tend to employ graduate entrants more frequently than purely Hungarian owned ones. In addition, the employment of graduate entrants is more frequent at larger firms; however the general conclusion one can draw is that a decisive role belongs to medium sized firms in both current and future situation of entrants. Expected employment situation: Firms expectations are positive in most of the cases and the number of employees is expected to grow slightly in the coming year. Similarly to the change in total headcount forecasts concerning graduates and graduate entrants are also positive. However it has to be noted that the proportion of those predicting a lack of movement, i.e. stagnation in the number of graduates and, especially, entrants, is extremely high, whereas the proportion of firms expecting a decline in the number of entrants is insignificant. As for business sectors, the proportion of firms intending to hire young graduates is the highest among firms delivering business services. Firms having provided the least positive prediction belong to the hotel and restaurant industry and tourism sector. The fact that the increase in graduate headcount is not trailed by a substantially less number of graduate entrants is a favorable indicator. Tendencies in expectations regarding demand for graduate entrants: All in all a growth in demand for graduate entrants can be expected in the labour market, i.e. their employment chances will not deteriorate. The business sector will mainly need technical graduates in the coming 1-2 years, more specifically electric engineer and mechanical engineer entrants but equally in demand will be entrants in the chemical and environmental engineering areas of employment. Good employment opportunities lie ahead of those trying to find a job as light industry engineer or sales representative and customer relations manager entrants. Forecasts, at the same time, point to a declining tendency in the demand for entrants graduated as lawyers and equally modest are hiring plans in the catering industry and tourism sector. Competition has aggravated in the labour market of economist-entrants and it appears to be in favour of those having qualified at recognised institutions and built their career consciously. Gross wage of entrants and its change as graduates obtain experience: At national level, average monthly entry-level wages vary between 106 and 181 thousand forint and after two years experience wages are between 140 and 221 thousand forint depending on profession or occupational area. Average wages reveal considerable deviations among regions, especially as far as the deviation is concerned between the Central Hungarian and other regions. In the Central Hungarian region the average entry-level gross wage is around 188 thousand forint, which significantly exceeds the national average of 149 thousand forint. Entrants can expect their wage to increase by roughly 25 per cent after two years of experience. The lowest entrylevel gross wage concerning the national level is paid to entrants in tourism and catering, and relatively low wage is offered to building engineer and sales representative entrants. Low wages offered in tourism and the building industry can partly be ascribed to a higher weight of grey economy, at the same time it also has to be considered that the relative, i.e. compared to other occupations, wage yield of architects is considerably higher in Central Hungary than in rural areas. Initial monthly pay of entrants intending to find employment in the areas of commerce and logistics is close to the average level, and can be considered as satisfactory, especially when considering their relatively high pace of expected wage increase. A starter salary in business analysis and market research positions is around gross 158 thousand forint and gross 201 thousand forint in the Central Hungarian region. Electric engineers can expect to 9

11 receive the highest amount of gross wage at the national level of 181 thousand forint, which is expected to increase during the first two years to 201 thousand forint. Evaluation of the skills and knowledge of entrants: According to response received from employers precise performance of work, ability to work independently, skills required for team work, ability to work hard, computer skills and awareness of the theoretical foundations of the profession can be considered to be the most important skills and knowledge. Entrants lag behind the requirements mainly in terms of precision of work performance, ability to work independently, i.e. the skills that can be mastered and improved on practice, and they are assigned lower than average scores for their language skills also. It has to be noted that firms expectations are high and only few entrants can live up to them with respect to one or two skills. Assessment of institutions of higher education: The majority of faculties preferred over the others belong, as one would expect, to universities commanding higher prestige and found mainly in Budapest. Yet graduates of some rural universities are also welcome at interviews of firms. Entrants in technical areas may expect a smooth admission to hiring interviews if possessing degrees from electricity and information technology engineering, mechanical engineering of the electric engineering, information technology, mechanical engineering, architecture and building engineering faculties of the Budapest University of Technology and Economics. Graduates having obtained their degree at the Corvinus University of Budapest run the highest chance to be invited to job interviews. Apart from university degrees, college degrees are also welcome and, in certain occupations, college graduates even take the upper hand over university graduates in the preference rating of firms. Entrants graduated from the Budapest Business School s College of International Management and Business Studies (former College for Foreign Trade) have a good chance to apply and equally sought for are entrants graduated from the College of Finance and Accountancy. As for occupations requiring technical qualifications graduates holding degrees of Bánki Donát Faculty of Mechanical Engineering and Kandó Kálmán Faculty of Electrical Engineering at the Budapest Polytechnic are granted preference when invited to job interviews of firms. University prestige from company perspectives: Spearheading the rank of prestige of business universities and colleges is the Corvinus University of Budapest, followed by the Faculty of Economics of the Pécs University of Sciences. Quite surprisingly closely following them ranking third is the Department of Economics and Social Sciences of the Budapest University of Technology and Economics, squeezing to the fourth place the Department of Economics of Debrecen s University. Among business colleges the College of Finance and Accountancy and the College of International Management and Business Studies of the Budapest Business School are also among the most recognised ones. In engineering education three faculties of the Budapest University of Technology and Economics take the first three prestige places: the Faculty of Architecture, Electrical Engineering and Informatics and the faculty of Mechanical Engineering. In the education of engineers - similar to the education of economics- in terms of prestige some college faculties can stand comparison with renowned universities. Methods of training used by companies: Regrettably only few firms pay attention to training, further training and skills enhancing of entrants. Interesting though, especially because most firms set exceedingly high requirements in front of the entrants even in the area of skills that are typically mastered through experience. The bigger an enterprise, the more probable the chance entrants can participate in trainee and skills enhancing programs. Over half of the big firms employing more than 250 people extend training or trainee programs in some form or another. Even more frequent is the training and further training of entrants at foreign owned firms. Relationship between higher education and business: Every fourth firm maintains some form of relationship with university and college education and research activity. Cooperation is most widespread in technical areas, and firms are visible relatively frequently in the activities of business and economics departments. The most common form of cooperation is sponsorship of 10

12 research activities and closely the same frequency applies to presentations and lectures held by firms. Improvement of cooperation would be necessary primarily in the area of the flow of information between firms and institutions of higher education. It would be useful to tap the knowledge firms accumulate in their own area of expertise, in the overall market and major technical trends and demand. Firms rarely take advantage of the possibility of using the research and innovation contribution paid by them. 11

13 Összefoglaló A kutatás: Kutatásunkban a diplomás pályakezdık foglalkoztatásának jelenlegi és várható helyzetét vizsgáljuk. Az elemzéshez szükséges adatok és információk megszerzéséhez két kutatást végeztünk 2007 elsı negyedévében, egy országos személyes kérdıíves felmérést 1000 cég, és egy személyes szakértıi megkérdezést 30 budapesti székhelyő humánerıforrástanácsadó és -szolgáltató cég körében. A foglalkoztatás jelenlegi helyzete: A diplomás pályakezdık foglalkoztatása a külföldi tulajdoni hányaddal rendelkezı cégek körében gyakoribb, mint a tisztán magyar tulajdonúak között. Emellett elterjedtebb a diplomás pályakezdık foglalkoztatása a nagyobb cégek körében, de összességében arra a következtetésre jutottunk, hogy a pályakezdık mind jelenlegi, mind várható helyzetében meghatározó szerepet töltenek be a közepes mérető vállalkozások is. A foglalkoztatás várható helyzete: A cégek kilátásai többnyire pozitívak, a foglalkoztatottak száma várhatóan enyhén növekedni fog a következı egy évben. Az összlétszám változásához hasonlóan pozitívak a diplomások és a pályakezdı diplomások létszámváltozására vonatkozó elırejelzések is, de az is megfigyelhetı, hogy a diplomások különösen a pályakezdık tekintetében rendkívül nagy a létszám változatlanságát, azaz stagnáló keresletet elırejelzık aránya, a pályakezdık számának csökkenésére számító cégek aránya azonban jelentéktelen. A gazdasági ágak közül a gazdasági szolgáltatásokat nyújtó cégek körében a legnagyobb a diplomás pályakezdık felvételét tervezık aránya. A legkevésbé pozitív elırejelzést a szállásszolgáltatás gazdasági ágban adták a cégek. Kedvezı elıjelnek tőnik, hogy a létszámbıvítést tervezı cégeknél a diplomások létszámnövelése mögött nem marad el számottevıen a felsıfokú végzettségő pályakezdık felvétele sem. A diplomás pályakezdık iránti kereslet várható alakulása: Az általunk vizsgált szektorokban összességében a kereslet erısödése várható a diplomás pályakezdık munkaerıpiacán, azaz rövidtávon nem rosszabbodnak elhelyezkedési esélyeik. Az üzleti szférának a következı egykét évben elsısorban mőszaki végzettségő, leginkább villamosmérnök, gépészmérnök pályakezdıkre lesz az eddiginél nagyobb igényük, de hasonlóan keresettek lesznek a pályakezdık a vegyész- és környezetmérnöki foglalkozási területeken. Jó elhelyezkedési esélyekre számíthatnak továbbá a könnyőipari mérnökként munkát keresı, valamint az üzletkötıként vagy ügyfélkapcsolati menedzserként elhelyezkedni kívánó diplomás pályakezdık. Mérséklıdı keresletre utalnak az elırejelzések a jogász végzettségő pályakezdık tekintetében, és visszafogottak a felvételi tervek a vendéglátóiparban is. A pályakezdı közgazdászok munkaerıpiacán az utóbbi években kiélesedett a verseny, ami a karrierjüket tudatosabban építı, elismertebb intézményekben tanuló fiataloknak kedvez. A pályakezdık bruttó bére és annak változása a tapasztalatszerzéssel: A kezdı bruttó bérek foglalkozások szerinti átlagértékei országosan 106 és 181 ezer forint között mozognak, a két év gyakorlat után fizetett béreké 140 és 221 ezer forint közé esnek. Az átlagbérekben jelentısek a regionális különbségek, különösen a közép-magyarországi és a többi régió között. A közép-magyarországi régióban a kezdı bruttó bérek átlaga 188 ezer forint, ami jelentısen meghaladja a 149 ezer forintos országos átlagot. A pályakezdık két év gyakorlat után bruttó fizetésük 25%-os emelkedésére számíthatnak. A legalacsonyabb kezdı bruttó bért országos szinten a turizmusban és vendéglátásban elhelyezkedı pályakezdık kapják, és viszonylag alacsony fizetést kínálnak a munkáltatók a kezdı építészmérnököknek, valamint az üzletkötıknek. Az idegenforgalomban és az építıiparban kínált alacsony bérek részben a szürkegazdaság nagyobb súlyával is magyarázhatóak, továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy a kezdı építészmérnökök relatív azaz a többi foglalkozáshoz viszonyított bérhozama a közép-magyarországi régióban jelentısen magasabb, mint az ország többi régióiban. A kereskedelemben, illetve a logisztika területén elhelyezkedni kívánó pályakezdık átlag körüli kezdı fizetése kielégítınek tekinthetı, különösen, ha a viszonylag magas várható 12

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról...

Részletesebben

SZAKMASTRUKTÚRA ÉS SZAKMATARTALOM VÁLTOZÁSOK A GAZDASÁGI FEJLİDÉS TÜKRÉBEN

SZAKMASTRUKTÚRA ÉS SZAKMATARTALOM VÁLTOZÁSOK A GAZDASÁGI FEJLİDÉS TÜKRÉBEN SZAKMASTRUKTÚRA ÉS SZAKMATARTALOM VÁLTOZÁSOK A GAZDASÁGI FEJLİDÉS TÜKRÉBEN 2007/2 MKIK GVI 1034 Budapest, Bécsi út 126-128. T: 235-0584 F: 235-0713 e-mail: gvi@gvi.hu Internet: www.gvi.hu 1/114 Szakmastruktúra-

Részletesebben

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005

A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége - 2005 Magyar Kereskedelmi és Iparkamara GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSELEMZİ INTÉZET HCCI Research Institute of Economics and Enterprises A vállalkozások munkaerı kereslete és pályakezdıkkel, tanulókkal való elégedettsége

Részletesebben

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1

MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCIC Research Institute of Economics and Enterprises MKIK GVI Vállalati Konjunktúra Vizsgálatok 2003/1 Fordulópont? Növekvõ

Részletesebben

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP

MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP TÁVMUNKA-HÁZ INTERREGIONÁLIS KONCEPCIÓJÁNAKKIDOLGOZÁSA ÉS MINTAÉRTÉKŐ MEGVALÓSÍTÁSA MUNKAERİ-PIACI TÉRKÉP KÉSZÍTETTE: NOS Szeged Kft. 2007 február-március 1 Tartalomjegyzék 1. A PROJEKT ÉS A MUNKAERİ-PIACI

Részletesebben

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises MKIK GVI Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalkozáselemzési Intézet HCCI Research Institiute of Economics and Enterprises Észak-Magyarország gazdasági helyzete, 1990-2001 Adatok, tendenciák,

Részletesebben

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány

Kállay László. KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1. TM 58.sz. mőhelytanulmány Kállay László KKV-szektor: versenyképesség, munkahelyteremtés, szerkezetátalakítás 1 TM 58.sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005

Részletesebben

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE

PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI LEHETŐSÉGEI, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLÁN VÉGZETTEKRE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány PÁLYAKEZDŐ DIPLOMÁS KÖZGAZDÁSZOK ELHELYEZKEDÉSI

Részletesebben

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ

SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ECHO SURVEY SZOCIOLÓGIAI KUTATÓINTÉZET ECHO RESEARCH CENTER SZANYI ÁGNES KÉNYSZERBŐL A FELSŐOKTATÁSBA KEVÉSBÉ EGYENLŐ DIPLOMÁK ÉS DIPLOMÁSOK A kutatási programot az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Juhász Péter, PhD, CFA

Juhász Péter, PhD, CFA Juhász Péter, PhD, CFA A versenyképesség aktuális kérdései a pénzügyekben Összefoglaló a pénzügyi kutatócsoport munkájáról* TM 77. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ

Részletesebben

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON

A BÉREKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADÓELTITKOLÁS MAGYARORSZÁGON ELEK PÉTER, SCHARLE ÁGOTA, SZABÓ BÁLINT ÉS SZABÓ PÉTER ANDRÁS Szerzık: Elek Péter Pénzügyminisztérium Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemzı Intézet Szabó Bálint Szabó Péter András Pénzügyminisztérium

Részletesebben

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA

DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS PARRAGH BIANKA Nyugat-magyarországi Egyetem Sopron 2010 NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR SZÉCHENYI ISTVÁN GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA

Részletesebben

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA

UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION. By: WÖLCZ, ANDREA UNEMPLOYMENT IN GYÖNGYÖS AND ITS SUB-REGION By: WÖLCZ, ANDREA Key words: unemployment, employment, creation of employment, counselling Investigations have shown that most unemployed people in the Gyöngyös

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2000 Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Köllõ János tudományos fõmunkatárs, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Volume 5 Issue 1 2013

Volume 5 Issue 1 2013 Volume 5 Issue 1 2013 ISSN 1821-2506 Czech Republic Hungary Serbia DETUROPE THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM ISSN 1821-2506 Vol. 5 Issue 1 2013 TABLE OF CONTENTS EDITORIAL...

Részletesebben

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan

Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan mennyit ér a diploma a kétezres években magyarországon? Az elmúlt két évtizedben lezajlott felsőoktatási expanzió folyamatosan aggodalmat keltett a felsőoktatásban dolgozók, a közvélemény és a felsőoktatással

Részletesebben

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére

A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése, különös tekintettel a szervezeti és vezetıi mentálhigiénére ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM KOSSUTH LAJOS HADTUDOMÁNYI KAR HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Mészáros Géza ezredes A Magyar Honvédség vezetıi szemlélet változtatásának társadalomlélektani megközelítése,

Részletesebben

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4)

ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) ZALA MEGYE GAZDASÁGI TUDOMÁNYOS INNOVÁCIÓS DÖNTÉSTÁMOGATÓ HÁLÓZAT LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ KONCEPCIÓJÁNAK (ACTIVITY 4) kidolgozásában való szakmai részvétel Zárótanulmány Készítette: SATURNUS-M Bt. Balatoni

Részletesebben

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001

MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR 2001 MUNKAERŐPIACI TÜKÖR Az évkönyvsorozat szerkesztõbizottsága Fazekas Károly igazgatóhelyettes, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Frey Mária tudományos tanácsadó, Foglalkoztatási

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól*

Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Külföldi tapasztalatok a bolognai folyamat munkaerô-piaci hatásairól* Berde Éva, a Budapesti Corvinus Egyetem docense E-mail: eva.berde@uni-corvinus.hu Morvay Endre a Budapesti Corvinus Egyetem PhD-hallgatója

Részletesebben

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon

B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA. Diplomával a munkaerőpiacon B ERDE ÉVA CZENKY KLÁRA GYÖRGYI ZOLTÁN H ÍVES TAMÁS MORVAY ENDRE SZEREPI ANNA Diplomával a munkaerőpiacon A tanulmányok A munkaerő-piaci igények és a felsőoktatási képzési programok összehangolása c. kutatás

Részletesebben

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1

Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka. A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 Dr. Tátrai Tünde - Fábián Boglárka A hazai vállalatok elektronikus beszerzés iránti nyitottsága 1 TM 21. sz. mőhelytanulmány BCE VÁLLALATGAZDASÁGTAN INTÉZET VERSENYKÉPESSÉG KUTATÓ KÖZPONT 1 A mőhelytanulmány

Részletesebben

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon Közgazdasági Szemle, LII. évf., 005. július augusztus (633 66. o.) KERTESI GÁBOR VARGA JÚLIA Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon A tanulmány a magyarországi alacsony foglalkoztatási szint iskolázottsággal

Részletesebben

Rejtett gazdaság és adózási magatartás

Rejtett gazdaság és adózási magatartás MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont Elemzések a rejtett gazdaság magyarországi szerepérõl 4. tanulmány Semjén András Tóth István János Rejtett gazdaság és adózási magatartás Magyar közepes és nagy cégek

Részletesebben

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada?

Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? Lelkes Orsolya Scharle Ágota: Miért inaktív az 50 éves magyar férfiak egyharmada? (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Lelkes Orsolya Scharle Ágota (2004)

Részletesebben

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1

FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 SZEMERSZKI MARIANNA FRISSDIPLOMÁSOK TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI STRATÉGIÁI 1 Az alábbi tanulmány a Diplomás Pályakövetés 2010. évi országos kutatás adatait felhasználva arra keresi a választ, hogy milyen

Részletesebben