Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága"

Átírás

1 Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február

2 Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról... 5 Felsıoktatási intézmények presztízse... 6 Felsıoktatási intézmények preferenciája... 7 Ábrák és Táblázatok győjteménye / 16

3 A kutatási programról Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) 2005 óta folytatja a Diplomás pályakezdık a versenyszektorban kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás pályakezdık 1 jelenlegi és jövıbeli foglalkoztatásának jellemzıirıl, a foglalkoztatottság aktuális trendjeirıl és nehézségeirıl beleértve a diplomás pályakezdık bérezését, kompetenciáit, illetve a felsıoktatási intézmények elfogadottságát és presztízsét. Ezeknek a vállalati felvételeknek nem az az elsıdleges céljuk, hogy az oktatáspolitika és a felsıoktatási intézményrendszer központi döntéshozó szerveire hatást gyakorolva (pl. a felvételi keretszámokon keresztül) közvetlenül befolyásolják a felsıoktatás bemeneti, azaz a diplomás munkaerıpiac évekkel késıbbi kínálati oldalát. Sokkal inkább arra irányulnak, hogy tájékoztassák a felsıoktatás szereplıit, a döntéshozókat, az intézmények vezetıit, a továbbtanulás vagy szakosodás elıtt álló fiatalokat és a munkáltatókat, s ezzel segítséget nyújtsanak az egyéni döntések meghozatalához. Így a hangsúly a felsıoktatás merev, központi irányítása helyett egy olyan önszabályozó mechanizmusra helyezıdhet át, amelynek egyik részét alkotják az említett vállalati felmérések, de hasonlóan fontos szerepet töltenek be a makrogazdasági elırejelzések, a karrierépítı és tanácsadó szolgáltatások, valamint a vállalati szféra és a felsıoktatás közötti kapcsolatok és együttmőködések. Ezek az információforrások támpontként szolgálhatnak azokhoz az egyéni döntésekhez, amelyek aggregátuma a diplomás munkaerıpiac kínálatát, a képzés tartalmát és színvonalát a piaci és társadalmi elvárásoknak megfelelıen alakíthatja. Ilyen egyéni döntések születnek akkor, amikor a felvételi jelentkezés elıtt álló fiatalok kiválasztják, hogy melyik egyetemen, fıiskolán szeretnének továbbtanulni, amikor a felsıoktatási intézmények vezetıi kialakítják a programkínálatot és meghatározzák az oktatott tantárgyakat, amikor a hallgatók a szakosodásról, vagy éppen más intézményben való továbbtanulásról döntenek, vagy amikor a munkáltatók diplomás pályakezdıket hívnak be állásinterjúra. Ez a rendszer a piaci alapokra épülı mechanizmusokhoz hasonlóan akkor mőködhet hatékonyan, ha a szereplık egyrészt hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, másrészt nyitottak az információk befogadására és szolgáltatására, illetve felismerik az együttmőködésben rejlı kölcsönös elınyöket. A GVI kutatásaival ezt a célt kívánja szolgálni, s egyben szeretné elısegíteni a fent vázolt, a felsıoktatás és a vállalati oldal közötti egyensúlyt szabályozó mechanizmus elemeinek kiépítését. 1 A kutatás során diplomás pályakezdőnek tekintettük azokat a friss diplomásokat, akik legfeljebb két év munkatapasztalattal rendelkeznek. 3 / 16

4 Felsıoktatási intézmények értékelése A vállalati vezetık felsıoktatási intézményekrıl alkotott képe egyfelıl fontos visszajelzés a felsıoktatási intézmények vezetıi számára, másfelıl hasznos segítség a felvételezni tervezık számára. A kutatások alkalmával két szemszögbıl vizsgáltuk a versenyszféra felsıoktatási intézményekrıl alkotott véleményét. Az elsı megközelítést általános presztízsrangsornak a másodikat pedig preferencia rangsornak nevezzük. A presztízsrangsorokról Felméréseinkben vizsgáltuk, hogy az üzleti szférában képzési területenként mely felsıoktatási intézményeknek van jó hírnevük, tekintélyük, azaz a pályakezdıket foglalkoztató cégek szemszögébıl mely egyetemi karok büszkélkedhetnek nagy, illetve a legnagyobb presztízzsel. A kutatásban a gazdaságtudományi, a mőszaki, informatikai, agár és egészségügyi képzési területeket vizsgáltunk. Elırebocsátjuk, hogy a vizsgált öt tudományterület közül nem mindegyik presztízsrangsor rendelkezik ugyanolyan érvényességgel. A felmérésbe ugyanis nem vontuk be többek között az a közigazgatási intézményeket, a kutatóintézeteket és a non-profit szervezeteket. A megkérdezettek akkor is mondtak véleményt az intézmények presztízsérıl, ha cégüknek nem volt közvetlen tapasztalatuk az adott intézményen végzett diplomással. Ez nem von le a válaszok értékébıl, csupán annyit jelent, hogy ezekre a tudományterületekre vonatkozóan a presztízsrangsorok az intézmények elismertségével kapcsolatos általánosabb véleményeket tükrözik, mivel kevésbé igazodhatnak a diplomások és diplomás pályakezdık foglalkoztatása során kialakult szakmai megítéléshez. A vizsgált gazdasági ágakat tekintve elsısorban a mőszaki és a közgazdasági karok presztízsrangsorait tekintjük a munkaadók szakmai tapasztalatait is tükrözı értékeléseknek. A korábbi évek tapasztalatai rávilágítottak, hogy a felsıoktatási intézmények értékelésében a földrajzi elhelyezkedés alapján jelentıs különbségek adódnak: a budapesti intézmények népszerősége mellett régiónként vannak olyan egyetemek, amelyek az adott térségben jelentıs népszerőségnek örvendenek a környékbeli multinacionális vállalatok 2 és potenciális foglalkoztatók 3 körében. A cégek vezetıi, illetve humánerıforrás vezetıi kérésünkre tudományterületenként három kart neveztek meg, és rendeztek sorba aszerint, hogy a presztízs tekintetében érzésük szerint melyik áll az elsı, a második és a harmadik helyen. Emellett a megkérdezettek lehetısége nyílt egy rossz hírő intézmény megnevezésére is. A válaszokat képzési területenként súlyozva összesítettük, majd az így kapott értékeket az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért százas skálára vetítettük. 2 Nagyobb multinacionális vállalatoknak nevezzük a 50 főnél több foglalkoztatottal rendelkező, többségében külföldi tulajdonban lévő gazdálkodási szervezeteket. 3 Potenciális foglalkoztatónak nevezzük azokat a vállalatokat, akik jelenleg foglalkoztatnak vagy a közeljövőben tervezik pályakezdő diplomások foglalkoztatását. 4 / 16

5 A preferencia rangsorról A diploma önmagában nem elegendı ahhoz, hogy a pályakezdık sikeresen, az elvárásaiknak megfelelı munkahelyen és megfelelı fizetésért tudjanak elhelyezkedni. A tapasztalatok azonban arról árulkodnak, hogy a cégeket nem csak az elterjedt sztereotípiák késztetik arra, hogy különbséget tegyenek két felsıoktatási intézmény diplomája között, hanem a pályakezdık munkájának színvonalával kapcsolatos tapasztalataik is megnyilvánulnak az egyetemekre és fıiskolákra vonatkozó preferenciarendszerükben. A preferencia rangsort úgy kell tehát értelmezni, hogy egyfelıl, a preferáltabb diplomák több kaput, azaz több lehetıséget nyitnak meg az álláskeresı pályakezdık elıtt, és így számukra jobb elhelyezkedési esélyeket biztosítanak, mint a munkáltatók látókörén kívül esı, kevésbé elismert intézmények diplomái. Másfelıl pedig, a preferáltabb karokon végzettek nagyobb valószínőséggel felelnek meg a versenyszféra elvárásainak. Az eddigiekbıl érezhetı, hogy a preferencia rangsor egy sokkal keményebb mutató, jobban tükrözi a versenyszféra tapasztalatát és kevésbé alapszik sztereotípiákon, mint a presztízsrangsorok. A preferenciák feltérképezéséhez a kutatás során a vállalatvezetıket és a HR managereket megkérdeztük, hogy adott foglalkozási területen a felvétel során milyen felsıoktatási intézményben, illetve annak melyik karán végzett pályakezdıket preferálják. Ezzel egyrészt arra kívántunk választ kapni, hogy adott foglalkozási területen milyen felsıoktatási intézmények, illetve karok diplomájával számíthatnak a pályakezdık jobb elhelyezkedési esélyekre, másrészt pedig arra, hogy adott intézményen, ill. karon végzett diplomás pályakezdınek milyen foglalkozási területeken van a legnagyobb esélye az elhelyezkedésre. A megkérdezett vállalatvezetık, illetve humánerıforrás vezetık összesen 113 felsıoktatási kar és intézmény közül választhattak legfeljebb hármat aszerint, hogy adott foglalkozási területre elsısorban mely intézmények, ill. karok diplomás pályakezdıit hívnák be állásinterjúra. A karokat a megnevezések gyakorisága alapján három csoportba soroltuk. A "Leggyakrabban említett" (jelölése az 1. táblázatban: ***) kar mellett "Gyakran említett" (**) karoknak hívjuk azokat, amelyeket az adott foglalkozás tekintetében a válaszadók több mint 10%-a sorolt az elsı három leginkább preferált kar közé. Végül a harmadik osztály (*) a meg nem nevezett karokat, intézményeket foglalja magába, amelyek ritkábban (legfeljebb az esetek 10%-ában) kerültek említésre. A 10%-os határ alacsonynak tőnhet, azonban a legtöbb vizsgált foglalkozás esetében a választások viszonylag sok intézmény között oszlottak meg, így már a 10% feletti megnevezési gyakoriság is kiemelkedınek tekinthetı. A csoportokon belül nem állítottunk fel rangsort, hanem ABC szerint rendeztük a karokat. Az oszlopokban nincs semmilyen jel azoknál a karoknál, amelyeket adott foglalkozásra vonatkozóan egyáltalán nem említettek a cégek, ezeket a táblázatban nem is tüntettük fel. 5 / 16

6 Felsıoktatási intézmények presztízse A gazdasági karok elsı négy helyén fıvárosi intézményeket találhatunk (lásd 1. ábra) csak a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara tart velük lépést a vidéki képzések közül. A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti a listát. Elıkelı helyezéssel és azonos pontszámmal rendelkezik a BCE Közgazdaságtudományi Kara és a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kara. Pontszám tekintetében lemaradva, de negyedik helyet kapott a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara. Az ötödik helytıl kezdıen az intézmények között csak kisebb különbségek vannak a presztízsrangsorban. Ha az eredményeket földrajzi egységek szerinti bontásban tekintjük, ez jelentısen árnyalja a fıvárosi intézmények vezetı szerepét lásd 2. ábra. A Corvinus Egyetem Gazdálkodás-tudományi és Közgazdaságtudományi Kara bár minden térségben vezetı szereppel bír, utóbbi pontszámához jelentıs mértékben felzárkóznak vidéki intézmények. Kelet-Magyarországon például a Debreceni és Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi Karai látványosan nagyobb presztízsnek örvendenek mint országosan, Nyugat-Magyarországon pedig a PTE Közgazdasági tudományi Kara és BGF kihelyezett intézménye, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara örvend az országos átlagnál jelentısen jobb hírnévnek. Érdekesség, hogy a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara fıvárosi elhelyezkedése ellenére különösen Nyugat- Magyarországon örvend magas presztízsnek. A mőszaki képzések közül az elsı három helyen a BME karait találjuk. lásd 3. ábra. A BME Gépészmérnöki Karának presztízse a legkiemelkedıbb ezek közül, ezt követi a BME Építészmérnöki, Villamosmérnöki és Építımérnöki Kara. Csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara volt az, amely vidékiként országos átlagban is az elismert intézmények közé tudott kerülni. A mőszaki képzések presztízsrangsorában jelentıs pontszámbeli különbség az elsı és a második, illetve a második és a harmadik helyre sorolt karok között van. A földrajzi térségek szerinti részletes elemzés hasonló eredményre vezet, mint a gazdasági intézmények esetében. Azaz általánosságban elmondható, hogy a vidéki intézmények megítélése kedvezıbb az adott térségben, ugyanakkor változatlanul az országosan legjobb megítélésnek örvendı fıvárosi intézmények megítélése is kedvezı lásd 4. ábra. Kelet-Magyarországon például az országosan is jó hírnek örvendı Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát presztízsben megelızi a Debreceni Egyetem Mőszaki Kara. Nyugat-Magyarországon amellett, hogy a BME képzései egyedülállóan magas pontszámot kaptak, a PTE Pollack Mihály Mőszaki Kara is be tudott kerülni a harmadik helyre, mint e régióban jó hírrel rendelkezı intézmény. Az agrár-, környezettudományi és kertészeti karok bemutatását ott kell kezdeni, hogy a presztízsrangsort vezetı intézmények között a különbség nagyon csekély, mindamellett az elsı helyekre rangsorolt intézmények presztízse 6 / 16

7 egyaránt nagyon magas (5. ábra). Ezek közül a Szent István Egyetem Mezıgazdaság-, és Környezettudományai Kara, illetve a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kara, valamint a BCE Gazdálkodástudományi Kara örvend a legnagyobb tekintélynek. Az orvostudományi és egészségügyi karok között messze kiemelkedik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara, ahogyan az a 6. ábráról is leolvasható. A debreceni és szegedi és pécsi hasonló intézmények csak pontszám tekintetében következnek a rangsorban. messze lemaradva Az informatikai karokon lévı képzések közül a legnagyobb presztízsőnek egyöntetően a BME Villamosmérnöki- és Informatikai Karát találták a megkérdezettek lásd 7. ábra. Ezen kívül az Óbudai Egyetem korábbi Budapesti Mőszaki Fıiskola Neumann János Informatikai Karát és az ELTE Informatikai Karát ismerték még el. A vidéki intézmények közül csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara fért be az 5, országosan legnagyobb presztízsőnek gondolt informatikai képzés közé. Felsıoktatási intézmények preferenciája A gazdasági végzettséghez köthetı munkakörök közül a kereskedı, értékesítı, üzletkötı, valamint a pénzügyes és a reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs foglalkozási csoportokat különböztettük meg és beazonosítottuk a versenyszféra által leginkább preferált felsıoktatási intézményeket. Az eredményeket az 1. táblázatban közöltük. A foglalkoztatók véleménye alapján elmondható, hogy reklám-marketing munkakörökben a Budapesti Corvinus Egyetemen mőködı Gazdálkodástudományi Kar a leginkább preferált intézmény. Ugyanakkor az esetek több mint 10%- ban a megkérdezettek ezen kívül a BCE Közgazdaságtudományi Karát, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskolát és az IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskolát is említették, mint ahonnan szívesen látnának diplomás pályakezdıket. A leendı kereskedık, értékesítık és üzletkötık kiválasztásához a kérdezettek leginkább a Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Karáról válogatnának, kisebb mértékben pedig a BCE Közgazdaságtudományi Karát és a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Karát részesítették elınyben. A pénzügyes munkakört megfigyelve a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar fıvárosi intézménye tekinthetı a leginkább preferált karnak, emellett a válaszadók csak kisebb mértékben részesítenék elınyben a BCE Közgazdaságtudományi Kar friss diplomásait. Az informatikus és programozó végzettséghez köthetı munkakörökre a megkérdezettek elsısorban a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végzetteket látnák szívesen, de az esetek több mint 10%-ban a BCE Gazdálkodástudományi Karát, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karát és az ELTE Informatikai Karát is megemlítették. 7 / 16

8 Gépészmérnöki végzettséggel rendelkezı diplomásokat keresı munkáltatók a BME Gépészmérnöki Karát említették leggyakrabban, mint intézményt, ahonnan szívesen toboroznának. A fıvárosi intézmény mellett az esetek több mint 10%-ban csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát jelölték be. Az informatikai és gépészmérnöki foglalkozási területre való toborzáshoz már jóval egyértelmőbb a kép: a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dominanciája, hiszen a válaszadók leginkább a BME Villamosmérnöki és Informatikai, valamint Gépészmérnöki karát preferálták. A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Karai a legtöbb gazdasági végzettséget megkívánó munkakör esetében preferált intézménynek tekinthetı, ugyanakkor a megkérdezettek nem kizárólag az ebbıl az intézményben diplomát szerzetteket preferálták. Láthattuk, hogy például a BMF gazdasági karairól jövık több foglalkoztatási területen is (értékesítés és pénzügy) nagyobb bizalmat kapnának. A fıvároson kívüli intézmények közül egyedül a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara került be a leggyakrabban említett 10%-ba a gépészmérnökök foglalkozási kategóriáját tekintve, ahonnan a cégek szívesen vennék a diplomás pályakezdıket. 8 / 16

9 Ábrák és Táblázatok győjteménye 1. ábra: Gazdasági karok presztízse BCE Közgazdaságtudományi Kar BCE Gazdálkodástudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar PTE Közgazdaságtudományi Kar BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarján Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Általános Vállalkozási Főiskola Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Szent István Egyetem Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Harsányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Zsigmond Király Főiskola Szolnoki Főiskola Gábor Dénes Főiskola Forrás: GVI, / 16

10 2. ábra: Gazdasági karok presztízse földrajzi térségek alapján BCE Közgazdaságtudományi Kar 97 BCE Gazdálkodástudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar PTE Közgazdaságtudományi Kar BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar -Zalaegerszegi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 43 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarján Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Forrás: GVI 2009 Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Közép-Mo. 10 / 16

11 3. ábra: Mőszaki és mérnöki karok presztízse Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Pannon Egyetem Mérnöki Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar NYME Faipari Mérnöki Kar Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Dunaújvárosi Főiskola Forrás: GVI, 2010 Gábor Dénes Főiskola / 16

12 4. ábra: Mőszaki és mérnöki karok presztízse földrajzi térségek alapján Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Forrás: GVI, 2010 Főiskolai Kar Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Közép-Mo. 12 / 16

13 5. ábra: Agrár-, környezettudományi és kertészeti karok presztízse Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Forrás: GVI, / 16

14 6. ábra: Egészségügyi karok presztízse Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 63 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 55 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 37 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 31 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 26 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 17 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 1 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális 0 Forrás: GVI, / 16

15 7. ábra: Informatikai karok presztízse Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szegedi Tudományegyetem természettudományi kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gábor Dénes Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Forrás: GVI, / 16

16 1. táblázat: Egyetemi karok preferenciája kereskedı, értékesítı, üzletkötı pénzügyes reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs informatikus, programozó gépészmérnök Általános Vállalkozási Fıiskola * Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar * * *** ** Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ** ** ** Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar ** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar *** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Budapest *** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Salgótarján * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet * Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola * ** Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar *** Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar *** Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar * Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar ** Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar * Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar ** Gábor Dénes Fıiskola * * IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola ** Kecskeméti Fıiskola Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar * Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar * * Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar ** Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája * Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar * Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar * Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar * * Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar * Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar * Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi Kar * Szolnoki Fıiskola * * Forrás: GVI, / 16

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Budapest, 2013 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 4 1 Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Baksa-Haskó Gabriella docens 3 Baran Ádám ifjúsági referens 4 Biris Rodica Teodora 5 Berecz Antónia 6 Beregszászi István 7 Dr. Borzán Anita

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Dombi József, Szendrő Péter Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr.

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és TÉMAVEZETŐIK Bajusz Dávid Kémiai és Vegyipari Szekció

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN ÉAOP-1.1.2-2008 - 0009 TERMÁL-INNOVÁCIÓ AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓBAN KÉPZÉSEK A TERMÁLTURIZMUS TERÜLETÉN Dr. habil. Könyves Erika Ph.D tanszékvezetı egyetemi docens Debreceni Egyetem AMTC GVK Turizmus vendéglátásmenedzsment

Részletesebben

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Adventista Teológiai Fıiskola Pécel ATF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Vác AVKF Általános Vállalkozási Fıiskola

Részletesebben

Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ

Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Perintparti Alapítvány Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ VÉGZŐS KÖZÉPISKOLÁSOK FELSŐOKTATÁSI TOVÁBBTANULÁSSAL KAPCSOLATOS MOTIVÁCIÓI, DÖNTÉSEI ÉS AZ AZOKAT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás

német nyelv történelem német nyelv szakmai számítás gyógytestnevelés testnevelés matematika Áruterítés I. (áru) minőségbiztosítás József Attila Tudomány Természettudományi Karának biológia- kémia Közgazdász vendéglátó és szálloda szakon (BGF, 2006.), Szakács Fizika-technika és számítástechnika szakos általános iskolai (BDF, 1991),

Részletesebben

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS jog.qxd 2005.12.12. 18:02 Page 90 JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? A jogi és igazgatási szakterületen kilenc intézményben, hét egyetemi jogtudományi karon és további

Részletesebben

Robotino-t. Ajándékozzon. Robotino Olimpia. a kedvenc egyetemének!

Robotino-t. Ajándékozzon. Robotino Olimpia. a kedvenc egyetemének! Ajándékozzon Robotino-t Robotino Olimpia a kedvenc egyetemének! A Festo és a Dunaújvárosi Főiskola Robotino Olimpia elnevezéssel vetélkedőt hirdet a magyarországi műszaki főiskolák és egyetemek számára.

Részletesebben

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? agrar3.qxd 2005.12.12. 15:36 Page 24 AGRÁRKÉPZÉS AGRÁRKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 24 Tizenegy egyetemi és nyolc fõiskolai kar várja az agrárfelsõoktatás iránt érdeklõdõ továbbtanulókat. Az összesen 19 462

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi pályázati elbírálás tájékoztató

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

Rangsorokon innen és túl

Rangsorokon innen és túl Rangsorokon innen és túl Magyar felsőoktatási rangsorok, hallgatói preferenciák Ankét a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi karán 2013. november 19. Temesi József, egyetemi tanár, társigazgató Nemzetközi

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK?

PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? pedagogus.qxd 2005.12.12. 18:20 Page 138 PEDAGÓGUSKÉPZÉS PEDAGÓGUSKÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? Az országban tizenhét intézményben folyik tanító- és óvóképzés. A többi szakterületen jellemzõ települési koncentrálódással

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 9. szám 2013. március 11. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra Kárpát-medencei Területfejlesztési Nyári Egyetem A területi kohézió jövője Debrecen, 2010. július 26 augusztus 1. A Debreceni Egyetem makroregionális szerepköre, különös tekintettel a határon átnyúló kapcsolatokra

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. DECEMBER 11-12. ÜLÉS 2. sz. napirendi pont Tájékoztató a munkaerı-piaci programokról Elıadó: dr. Brebán Valéria fıigazgató PÉCS 2010 EURÓPA KULTURÁLIS FİVÁROSA

Részletesebben

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ!

Kérdések. M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! Kérdések M5M0001 Mikor jöttek létre Magyarországon az elsı egyetemek? Jelölje meg a helyes választ! A 12. és 13. század fordulóján A 13. és 14. század fordulóján A 14. és 15. század fordulóján M5M0002

Részletesebben

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51

ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 Intézmény kód Szerződés intézmény név Intézmény DK kód ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem 81 ATF Adventista Teológiai Főiskola 51 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola 1 AVKF Apor Vilmos

Részletesebben

Pap Viktória. Felsıoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából 1

Pap Viktória. Felsıoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából 1 Pap Viktória Felsıoktatási rangsorok a Budapesti Corvinus Egyetem perspektívájából 1 TM 107. sz. mőhelytanulmány 1 A mőhelytanulmány a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR-2010-0005 azonosítójú projektje, A nemzetközi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve

Alapképzés. Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés. Magyar állami ösztöndíj. Szak neve Képzési terület/képzési szint Felsőoktatási szakképzés Alapképzés Szak neve Minden induló szakon, melynek besorolási alapszakján a magyar állami ösztöndíj igénybe vehető agrár képzési terület állattenyésztő

Részletesebben

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata

Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Galasi Péter (2002) Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata :

Részletesebben

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007

Oktatott általános és szakterületi modulok Általános jogi, pénzügyi minőség, szabványügyi KT-1/Á-2007 Hírközlés- informatikai KT-1/11-2007 A Magyar Mérnöki Kamara Oktatási Továbbképzi Irodájának tájékoztatása a Kamarai Továbbképzi Bizottság által elfogadott 2009 évi kötelező továbbképzről Tervezők, szakértők, építi műszaki ellenőrök, felelős

Részletesebben

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján

Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Munkaerő-piaci elvárások a diplomásokkal szemben: álláshirdetések elemzése megadott szempontok alapján Bevezetés Az elmúlt években egyre nagyobb számban jelennek meg azok az elemzések, amelyek a munkaerőpiac

Részletesebben

CampusTeam. a campus toborzás szakértője. Tevékenységünk, referenciáink, megoldásaink a hallgatókat elérni vágyó vállalkozások számára

CampusTeam. a campus toborzás szakértője. Tevékenységünk, referenciáink, megoldásaink a hallgatókat elérni vágyó vállalkozások számára CampusTeam a campus toborzás szakértője Tevékenységünk, referenciáink, megoldásaink a hallgatókat elérni vágyó vállalkozások számára A siker érdekében nem elég a végzés után megszólítani a hallgatókat,

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

A 2007. TAVASZI MŐEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE

A 2007. TAVASZI MŐEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A 2007. TAVASZI MŐEGYETEMI ÁLLÁSBÖRZE A LÁTOGATÓK ÉS A KIÁLLÍTÓK VÉLEMÉNYEI ALAPJÁN Budapest, 2007. június 10. Készült a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Diákközpontjának gondozásában, a

Részletesebben

MAGYAR UNIVERSITAS PROGRAM DIÁKOTTHON-FEJLESZTÉSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS MAGÁNTŐKE BEVONÁSÁVAL. (Háttéranyag)

MAGYAR UNIVERSITAS PROGRAM DIÁKOTTHON-FEJLESZTÉSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS MAGÁNTŐKE BEVONÁSÁVAL. (Háttéranyag) Miniszteri Kabinet Sajtóiroda MAGYAR UNIVERSITAS PROGRAM DIÁKOTTHON-FEJLESZTÉSI PROGRAM INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS MAGÁNTŐKE BEVONÁSÁVAL (Háttéranyag) DIÁKOTTHON-FEJLESZTÉSI PROGRAM - INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

Részletesebben

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László

Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében. Dr. Palkovics László Együtt a Jövı Mérnökeiért Szövetség céljai, a mérnökképzés súlyponti kérdései az ipar igényeinek tükrében Dr. Palkovics László Az EJMSz küldetése A mérnökszakma társadalmi presztízsének emelése a középfokú

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola

ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 323 fő. Képzési Nappali Település Nyelv képzés Esti, levelező munkarend Képzési Távoktatás /Szakmacsoport gazdaságtudományok képzési Budapest

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS A TECHNOLÓGIAI CENTRUM KERETÉBEN

KUTATÁS-FEJLESZTÉS A TECHNOLÓGIAI CENTRUM KERETÉBEN 1 Pannon Fejlesztési Alapítvány KUTATÁS-FEJLESZTÉS A TECHNOLÓGIAI CENTRUM KERETÉBEN Bemutatkozó anyag K+F EGYÜTTMŰKÖDÉS A Pannon Fejlesztési Alapítvány Alapítási cél: KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS Közhasznú alapítvány

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz

Szakmai önéletrajz Makó Ágnes. Szakmai önéletrajz Szakmai önéletrajz Személyes adatok, elérhetıségek Név: Makó Ágnes E-mail cím: agnes.mako@gvi.hu Születési dátum: 1983. november 18. Mobiltelefonszám: 06 (70) 236 2959 Tanulmányok Szakmai gyakorlat 2008-tól

Részletesebben

A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei. Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25.

A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei. Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25. A Henkel és a műszaki felsőoktatási intézmények együttműködési lehetőségei Ballai János Senior Key Account Manager Szolnok, 2014 november 25. A Henkel bemutatása Együttműködési keret-megállapodások Előadások

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2004/2005 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2004/2005 Budapest, 2005 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA

MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MUNKAERİPIACI ELİREJELZÉS 2008-RA JAVULÓ VÁRAKOZÁSOK, KISMÉRTÉKBEN NÖVEKVİ FOGLALKOZTATÁS Az SZMM és az MKIK közös sajtótájékoztatója

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY orvos.qxd 2005.12.12. 18:18 Page 120 ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY HOVA KERÜLHETÜNK? Harmincezer diák, patinás egyetemek a legnagyobb regionális tudásközpontokban, legendásan magas

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei

A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/KONV-2012-0013 A munkaerőpiac nyelvi kompetenciákkal kapcsolatos elvárásai - az online megkérdezés eredményei Készítették: Dr. Földi Katalin Dr. László Éva Dr. Máté

Részletesebben

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban

Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Friss diplomás keresetek a versenyszektorban Budapest, 213 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Kedves Corvinosok, Tisztelt Szülők!

Kedves Corvinosok, Tisztelt Szülők! Kedves Corvinosok, Tisztelt Szülők! Iskolánkban jó néhány éve ECDL vizsgaközpont működik. De mi is az az ECDL? ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence. Az ECDL

Részletesebben

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003

STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ. Felsőoktatás 2002/2003 STATISZTIKAI TÁJÉKOZTATÓ Felsőoktatás 2002/2003 Budapest, 2003 Készült az Oktatási Minisztérium Közgazdasági Főosztálya Statisztikai Osztályán Főosztályvezető: Kotán Attila Osztályvezető: Kozma-Lukács

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztési Program

Vállalkozásfejlesztési Program Támogatás megnevezése: Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 32 000 000 000.- HUF Jelen pályázati kiírás célja kis- és középvállalkozások különféle belsı fejlesztéseinek

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2

HU UNIVERSITY OF WEST HU 2 5 Képzőművészet 1/2 ERASMUS KÓD AZ NEVE ORSZÁG HELYEK SZÁMA EÖTVÖS LORÁND BUDAPES0 TUDOMÁNY 0 I TUDOMÁNY KÁROLI GÁSPÁR BUDAPES0 REFORMÁTUS HR ZAGREB0 ZAGREB DEBRECE0 DEBRECEN 0 EGER0 ESZTERHÁZY KÁROLY SZFVAR0 KODOLÁNYI JÁNOS

Részletesebben

A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások

A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások A felsőoktatási-kutatási videokonferencia szolgáltatások Új lehetőségek a kutatói hálózatban Debreceni Egyetem Kovács András NIIF Intézet 2011. június 2. Videokonferencia motiváció Globális tudomány: Szerteágazó

Részletesebben

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2010. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2010. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola vállalkozásfejlesztés M N 74 n.i. vállalkozásfejlesztés M L 58 n.i. ANNYE Andrássy Gyula Budapesti

Részletesebben

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD

A PM szakma tükre 2015. Török L. Gábor PhD A PM szakma tükre 2015 Török L. Gábor PhD Az üzleti kilátások megítélése Üzleti kilátások/prognózisok 2015-re, és a korábbi prognózisok adatai Várakozások 2015-re vonatkozóan Induló projektek Pesszimista

Részletesebben

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA

FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA FELVÉTELI BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A DEBRECENI EGYETEM MESTERKÉPZÉSI SZAKJAIRA Teljes kreditértékkel Mesterszak beszámítható alapképzési szak AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET Kreditelismeréssel beszámítható alapképzési

Részletesebben

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége

Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Egyetemi és fõiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsõoktatási intézmények TDK-eredményessége Országos Tudományos Diákköri Tanács, 2012 Az OTDT elnöke: Dr. Szendrõ Péter egyetemi tanár Országos

Részletesebben

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK

Felvehető (fő) Nappali képzés. Esti, levelező. Budapest német 90 0 0 BÖLCS. Budapest német 24 0 0 GAZD. Budapest német 37 0 0 KRK ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem ANNYE felvehető összlétszáma: 157 fő. Képzési bölcsészettudomány képzési gazdaságtudományok képzési közigazgatási, rendészeti és katonai képzési társadalomtudomány

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2007 Euroguidance Hungary National Office for Employment and Social Affairs Dear Reader, Euroguidance Hungary started operating in Szeged

Részletesebben

Társadalmi kohéziós szerep elemzése

Társadalmi kohéziós szerep elemzése Társadalmi kohéziós szerep elemzése Vidéki felsőoktatási intézmények gazdasági és társadalmi hatásai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Tartalom A kutatás célja Társadalmi és

Részletesebben

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja)

Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) Biztosítási és Pénzügyi Matematika Mesterszak (a Budapesti Corvinus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szakja) végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) szakképzettség:

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények és az általuk oktatott felsőfokú szakképzések

Felsőoktatási intézmények és az általuk oktatott felsőfokú szakképzések Közlemény a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező felső- és közoktatási intézményekről Az Oktatási Hivatal az alábbiakban hozza nyilvánosságra a felsőfokú szakképzésben engedéllyel rendelkező

Részletesebben

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek

PÉLDA. Társadalmi Hatás - Végzett hallgatókat foglalkoztató cégek EvaSys MISKOLCI EGYETEM Válasz jelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem, kövesse

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 3 (1) ACTA CAROLUS ROBERTUS 3 (1) Módszertan szekció E-LEARNING A FELSŐOKTATÁSBAN DIDAKTIKAI LEHETŐSÉGEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN

Részletesebben

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban

Kollégium neve irsz város utca. Budapesti Corvinus Egyetem FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. eljárás folyamatban Intézmény neve Int. azonosító Kollégium neve irsz város utca Nyilvántartásba vétel állapota Megjegyzés Budapesti Corvinus FI43814 Rajk László Szakkollégium Budapest Horánszky u. 6. Budapesti Corvinus FI43814

Részletesebben

Játszótársat keresünk. Vendler Balázs MarkCon Csoport

Játszótársat keresünk. Vendler Balázs MarkCon Csoport Játszótársat keresünk Vendler Balázs MarkCon Csoport Tartalomjegyzék Egyszer volt MarkCon Díjak Games for Business Gamification És boldogan élünk Pályázatok Termékek Projektek Egy messzi, messzi galaxisban

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN

A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN A METEOROLÓGIA SZEREPE A DEBRECENI EGYETEM KÉPZÉSI PROGRAMJÁBAN Szegedi Sándor Lakatos László Bíróné Kircsi Andrea MMT XXXIII. Meteorológiai Vándorgyőlés, Eger 2010 augusztus 30-31. Debreceni Egyetem 15

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben