Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága"

Átírás

1 Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága Budapest, 2010, február

2 Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról... 4 A preferencia rangsorról... 5 Felsıoktatási intézmények presztízse... 6 Felsıoktatási intézmények preferenciája... 7 Ábrák és Táblázatok győjteménye / 16

3 A kutatási programról Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet (GVI) 2005 óta folytatja a Diplomás pályakezdık a versenyszektorban kutatási programot, amelynek keretében évente felmérést készít a diplomás pályakezdık 1 jelenlegi és jövıbeli foglalkoztatásának jellemzıirıl, a foglalkoztatottság aktuális trendjeirıl és nehézségeirıl beleértve a diplomás pályakezdık bérezését, kompetenciáit, illetve a felsıoktatási intézmények elfogadottságát és presztízsét. Ezeknek a vállalati felvételeknek nem az az elsıdleges céljuk, hogy az oktatáspolitika és a felsıoktatási intézményrendszer központi döntéshozó szerveire hatást gyakorolva (pl. a felvételi keretszámokon keresztül) közvetlenül befolyásolják a felsıoktatás bemeneti, azaz a diplomás munkaerıpiac évekkel késıbbi kínálati oldalát. Sokkal inkább arra irányulnak, hogy tájékoztassák a felsıoktatás szereplıit, a döntéshozókat, az intézmények vezetıit, a továbbtanulás vagy szakosodás elıtt álló fiatalokat és a munkáltatókat, s ezzel segítséget nyújtsanak az egyéni döntések meghozatalához. Így a hangsúly a felsıoktatás merev, központi irányítása helyett egy olyan önszabályozó mechanizmusra helyezıdhet át, amelynek egyik részét alkotják az említett vállalati felmérések, de hasonlóan fontos szerepet töltenek be a makrogazdasági elırejelzések, a karrierépítı és tanácsadó szolgáltatások, valamint a vállalati szféra és a felsıoktatás közötti kapcsolatok és együttmőködések. Ezek az információforrások támpontként szolgálhatnak azokhoz az egyéni döntésekhez, amelyek aggregátuma a diplomás munkaerıpiac kínálatát, a képzés tartalmát és színvonalát a piaci és társadalmi elvárásoknak megfelelıen alakíthatja. Ilyen egyéni döntések születnek akkor, amikor a felvételi jelentkezés elıtt álló fiatalok kiválasztják, hogy melyik egyetemen, fıiskolán szeretnének továbbtanulni, amikor a felsıoktatási intézmények vezetıi kialakítják a programkínálatot és meghatározzák az oktatott tantárgyakat, amikor a hallgatók a szakosodásról, vagy éppen más intézményben való továbbtanulásról döntenek, vagy amikor a munkáltatók diplomás pályakezdıket hívnak be állásinterjúra. Ez a rendszer a piaci alapokra épülı mechanizmusokhoz hasonlóan akkor mőködhet hatékonyan, ha a szereplık egyrészt hozzáférhetnek a szükséges információkhoz, másrészt nyitottak az információk befogadására és szolgáltatására, illetve felismerik az együttmőködésben rejlı kölcsönös elınyöket. A GVI kutatásaival ezt a célt kívánja szolgálni, s egyben szeretné elısegíteni a fent vázolt, a felsıoktatás és a vállalati oldal közötti egyensúlyt szabályozó mechanizmus elemeinek kiépítését. 1 A kutatás során diplomás pályakezdőnek tekintettük azokat a friss diplomásokat, akik legfeljebb két év munkatapasztalattal rendelkeznek. 3 / 16

4 Felsıoktatási intézmények értékelése A vállalati vezetık felsıoktatási intézményekrıl alkotott képe egyfelıl fontos visszajelzés a felsıoktatási intézmények vezetıi számára, másfelıl hasznos segítség a felvételezni tervezık számára. A kutatások alkalmával két szemszögbıl vizsgáltuk a versenyszféra felsıoktatási intézményekrıl alkotott véleményét. Az elsı megközelítést általános presztízsrangsornak a másodikat pedig preferencia rangsornak nevezzük. A presztízsrangsorokról Felméréseinkben vizsgáltuk, hogy az üzleti szférában képzési területenként mely felsıoktatási intézményeknek van jó hírnevük, tekintélyük, azaz a pályakezdıket foglalkoztató cégek szemszögébıl mely egyetemi karok büszkélkedhetnek nagy, illetve a legnagyobb presztízzsel. A kutatásban a gazdaságtudományi, a mőszaki, informatikai, agár és egészségügyi képzési területeket vizsgáltunk. Elırebocsátjuk, hogy a vizsgált öt tudományterület közül nem mindegyik presztízsrangsor rendelkezik ugyanolyan érvényességgel. A felmérésbe ugyanis nem vontuk be többek között az a közigazgatási intézményeket, a kutatóintézeteket és a non-profit szervezeteket. A megkérdezettek akkor is mondtak véleményt az intézmények presztízsérıl, ha cégüknek nem volt közvetlen tapasztalatuk az adott intézményen végzett diplomással. Ez nem von le a válaszok értékébıl, csupán annyit jelent, hogy ezekre a tudományterületekre vonatkozóan a presztízsrangsorok az intézmények elismertségével kapcsolatos általánosabb véleményeket tükrözik, mivel kevésbé igazodhatnak a diplomások és diplomás pályakezdık foglalkoztatása során kialakult szakmai megítéléshez. A vizsgált gazdasági ágakat tekintve elsısorban a mőszaki és a közgazdasági karok presztízsrangsorait tekintjük a munkaadók szakmai tapasztalatait is tükrözı értékeléseknek. A korábbi évek tapasztalatai rávilágítottak, hogy a felsıoktatási intézmények értékelésében a földrajzi elhelyezkedés alapján jelentıs különbségek adódnak: a budapesti intézmények népszerősége mellett régiónként vannak olyan egyetemek, amelyek az adott térségben jelentıs népszerőségnek örvendenek a környékbeli multinacionális vállalatok 2 és potenciális foglalkoztatók 3 körében. A cégek vezetıi, illetve humánerıforrás vezetıi kérésünkre tudományterületenként három kart neveztek meg, és rendeztek sorba aszerint, hogy a presztízs tekintetében érzésük szerint melyik áll az elsı, a második és a harmadik helyen. Emellett a megkérdezettek lehetısége nyílt egy rossz hírő intézmény megnevezésére is. A válaszokat képzési területenként súlyozva összesítettük, majd az így kapott értékeket az egyszerőbb értelmezhetıség kedvéért százas skálára vetítettük. 2 Nagyobb multinacionális vállalatoknak nevezzük a 50 főnél több foglalkoztatottal rendelkező, többségében külföldi tulajdonban lévő gazdálkodási szervezeteket. 3 Potenciális foglalkoztatónak nevezzük azokat a vállalatokat, akik jelenleg foglalkoztatnak vagy a közeljövőben tervezik pályakezdő diplomások foglalkoztatását. 4 / 16

5 A preferencia rangsorról A diploma önmagában nem elegendı ahhoz, hogy a pályakezdık sikeresen, az elvárásaiknak megfelelı munkahelyen és megfelelı fizetésért tudjanak elhelyezkedni. A tapasztalatok azonban arról árulkodnak, hogy a cégeket nem csak az elterjedt sztereotípiák késztetik arra, hogy különbséget tegyenek két felsıoktatási intézmény diplomája között, hanem a pályakezdık munkájának színvonalával kapcsolatos tapasztalataik is megnyilvánulnak az egyetemekre és fıiskolákra vonatkozó preferenciarendszerükben. A preferencia rangsort úgy kell tehát értelmezni, hogy egyfelıl, a preferáltabb diplomák több kaput, azaz több lehetıséget nyitnak meg az álláskeresı pályakezdık elıtt, és így számukra jobb elhelyezkedési esélyeket biztosítanak, mint a munkáltatók látókörén kívül esı, kevésbé elismert intézmények diplomái. Másfelıl pedig, a preferáltabb karokon végzettek nagyobb valószínőséggel felelnek meg a versenyszféra elvárásainak. Az eddigiekbıl érezhetı, hogy a preferencia rangsor egy sokkal keményebb mutató, jobban tükrözi a versenyszféra tapasztalatát és kevésbé alapszik sztereotípiákon, mint a presztízsrangsorok. A preferenciák feltérképezéséhez a kutatás során a vállalatvezetıket és a HR managereket megkérdeztük, hogy adott foglalkozási területen a felvétel során milyen felsıoktatási intézményben, illetve annak melyik karán végzett pályakezdıket preferálják. Ezzel egyrészt arra kívántunk választ kapni, hogy adott foglalkozási területen milyen felsıoktatási intézmények, illetve karok diplomájával számíthatnak a pályakezdık jobb elhelyezkedési esélyekre, másrészt pedig arra, hogy adott intézményen, ill. karon végzett diplomás pályakezdınek milyen foglalkozási területeken van a legnagyobb esélye az elhelyezkedésre. A megkérdezett vállalatvezetık, illetve humánerıforrás vezetık összesen 113 felsıoktatási kar és intézmény közül választhattak legfeljebb hármat aszerint, hogy adott foglalkozási területre elsısorban mely intézmények, ill. karok diplomás pályakezdıit hívnák be állásinterjúra. A karokat a megnevezések gyakorisága alapján három csoportba soroltuk. A "Leggyakrabban említett" (jelölése az 1. táblázatban: ***) kar mellett "Gyakran említett" (**) karoknak hívjuk azokat, amelyeket az adott foglalkozás tekintetében a válaszadók több mint 10%-a sorolt az elsı három leginkább preferált kar közé. Végül a harmadik osztály (*) a meg nem nevezett karokat, intézményeket foglalja magába, amelyek ritkábban (legfeljebb az esetek 10%-ában) kerültek említésre. A 10%-os határ alacsonynak tőnhet, azonban a legtöbb vizsgált foglalkozás esetében a választások viszonylag sok intézmény között oszlottak meg, így már a 10% feletti megnevezési gyakoriság is kiemelkedınek tekinthetı. A csoportokon belül nem állítottunk fel rangsort, hanem ABC szerint rendeztük a karokat. Az oszlopokban nincs semmilyen jel azoknál a karoknál, amelyeket adott foglalkozásra vonatkozóan egyáltalán nem említettek a cégek, ezeket a táblázatban nem is tüntettük fel. 5 / 16

6 Felsıoktatási intézmények presztízse A gazdasági karok elsı négy helyén fıvárosi intézményeket találhatunk (lásd 1. ábra) csak a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara tart velük lépést a vidéki képzések közül. A Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kara vezeti a listát. Elıkelı helyezéssel és azonos pontszámmal rendelkezik a BCE Közgazdaságtudományi Kara és a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kara. Pontszám tekintetében lemaradva, de negyedik helyet kapott a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara. Az ötödik helytıl kezdıen az intézmények között csak kisebb különbségek vannak a presztízsrangsorban. Ha az eredményeket földrajzi egységek szerinti bontásban tekintjük, ez jelentısen árnyalja a fıvárosi intézmények vezetı szerepét lásd 2. ábra. A Corvinus Egyetem Gazdálkodás-tudományi és Közgazdaságtudományi Kara bár minden térségben vezetı szereppel bír, utóbbi pontszámához jelentıs mértékben felzárkóznak vidéki intézmények. Kelet-Magyarországon például a Debreceni és Miskolci Egyetem Közgazdaságtudományi Karai látványosan nagyobb presztízsnek örvendenek mint országosan, Nyugat-Magyarországon pedig a PTE Közgazdasági tudományi Kara és BGF kihelyezett intézménye, valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kara örvend az országos átlagnál jelentısen jobb hírnévnek. Érdekesség, hogy a BME Gazdaság és Társadalomtudományi Kara fıvárosi elhelyezkedése ellenére különösen Nyugat- Magyarországon örvend magas presztízsnek. A mőszaki képzések közül az elsı három helyen a BME karait találjuk. lásd 3. ábra. A BME Gépészmérnöki Karának presztízse a legkiemelkedıbb ezek közül, ezt követi a BME Építészmérnöki, Villamosmérnöki és Építımérnöki Kara. Csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kara volt az, amely vidékiként országos átlagban is az elismert intézmények közé tudott kerülni. A mőszaki képzések presztízsrangsorában jelentıs pontszámbeli különbség az elsı és a második, illetve a második és a harmadik helyre sorolt karok között van. A földrajzi térségek szerinti részletes elemzés hasonló eredményre vezet, mint a gazdasági intézmények esetében. Azaz általánosságban elmondható, hogy a vidéki intézmények megítélése kedvezıbb az adott térségben, ugyanakkor változatlanul az országosan legjobb megítélésnek örvendı fıvárosi intézmények megítélése is kedvezı lásd 4. ábra. Kelet-Magyarországon például az országosan is jó hírnek örvendı Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát presztízsben megelızi a Debreceni Egyetem Mőszaki Kara. Nyugat-Magyarországon amellett, hogy a BME képzései egyedülállóan magas pontszámot kaptak, a PTE Pollack Mihály Mőszaki Kara is be tudott kerülni a harmadik helyre, mint e régióban jó hírrel rendelkezı intézmény. Az agrár-, környezettudományi és kertészeti karok bemutatását ott kell kezdeni, hogy a presztízsrangsort vezetı intézmények között a különbség nagyon csekély, mindamellett az elsı helyekre rangsorolt intézmények presztízse 6 / 16

7 egyaránt nagyon magas (5. ábra). Ezek közül a Szent István Egyetem Mezıgazdaság-, és Környezettudományai Kara, illetve a Debreceni Egyetem Agrárgazdasági- és Vidékfejlesztési Kara, valamint a BCE Gazdálkodástudományi Kara örvend a legnagyobb tekintélynek. Az orvostudományi és egészségügyi karok között messze kiemelkedik a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kara, ahogyan az a 6. ábráról is leolvasható. A debreceni és szegedi és pécsi hasonló intézmények csak pontszám tekintetében következnek a rangsorban. messze lemaradva Az informatikai karokon lévı képzések közül a legnagyobb presztízsőnek egyöntetően a BME Villamosmérnöki- és Informatikai Karát találták a megkérdezettek lásd 7. ábra. Ezen kívül az Óbudai Egyetem korábbi Budapesti Mőszaki Fıiskola Neumann János Informatikai Karát és az ELTE Informatikai Karát ismerték még el. A vidéki intézmények közül csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara fért be az 5, országosan legnagyobb presztízsőnek gondolt informatikai képzés közé. Felsıoktatási intézmények preferenciája A gazdasági végzettséghez köthetı munkakörök közül a kereskedı, értékesítı, üzletkötı, valamint a pénzügyes és a reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs foglalkozási csoportokat különböztettük meg és beazonosítottuk a versenyszféra által leginkább preferált felsıoktatási intézményeket. Az eredményeket az 1. táblázatban közöltük. A foglalkoztatók véleménye alapján elmondható, hogy reklám-marketing munkakörökben a Budapesti Corvinus Egyetemen mőködı Gazdálkodástudományi Kar a leginkább preferált intézmény. Ugyanakkor az esetek több mint 10%- ban a megkérdezettek ezen kívül a BCE Közgazdaságtudományi Karát, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskolát és az IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskolát is említették, mint ahonnan szívesen látnának diplomás pályakezdıket. A leendı kereskedık, értékesítık és üzletkötık kiválasztásához a kérdezettek leginkább a Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Karáról válogatnának, kisebb mértékben pedig a BCE Közgazdaságtudományi Karát és a BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Karát részesítették elınyben. A pénzügyes munkakört megfigyelve a Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar fıvárosi intézménye tekinthetı a leginkább preferált karnak, emellett a válaszadók csak kisebb mértékben részesítenék elınyben a BCE Közgazdaságtudományi Kar friss diplomásait. Az informatikus és programozó végzettséghez köthetı munkakörökre a megkérdezettek elsısorban a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végzetteket látnák szívesen, de az esetek több mint 10%-ban a BCE Gazdálkodástudományi Karát, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karát és az ELTE Informatikai Karát is megemlítették. 7 / 16

8 Gépészmérnöki végzettséggel rendelkezı diplomásokat keresı munkáltatók a BME Gépészmérnöki Karát említették leggyakrabban, mint intézményt, ahonnan szívesen toboroznának. A fıvárosi intézmény mellett az esetek több mint 10%-ban csak a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karát jelölték be. Az informatikai és gépészmérnöki foglalkozási területre való toborzáshoz már jóval egyértelmőbb a kép: a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dominanciája, hiszen a válaszadók leginkább a BME Villamosmérnöki és Informatikai, valamint Gépészmérnöki karát preferálták. A Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi és Közgazdaságtudományi Karai a legtöbb gazdasági végzettséget megkívánó munkakör esetében preferált intézménynek tekinthetı, ugyanakkor a megkérdezettek nem kizárólag az ebbıl az intézményben diplomát szerzetteket preferálták. Láthattuk, hogy például a BMF gazdasági karairól jövık több foglalkoztatási területen is (értékesítés és pénzügy) nagyobb bizalmat kapnának. A fıvároson kívüli intézmények közül egyedül a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara került be a leggyakrabban említett 10%-ba a gépészmérnökök foglalkozási kategóriáját tekintve, ahonnan a cégek szívesen vennék a diplomás pályakezdıket. 8 / 16

9 Ábrák és Táblázatok győjteménye 1. ábra: Gazdasági karok presztízse BCE Közgazdaságtudományi Kar BCE Gazdálkodástudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar PTE Közgazdaságtudományi Kar BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarján Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Szent István Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Általános Vállalkozási Főiskola Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Modern Üzleti Tudományok Főiskolája Károly Róbert Főiskola Gazdálkodási Kar PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Szent István Egyetem Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Harsányi János Főiskola Kodolányi János Főiskola Wekerle Sándor Üzleti Főiskola Zsigmond Király Főiskola Szolnoki Főiskola Gábor Dénes Főiskola Forrás: GVI, / 16

10 2. ábra: Gazdasági karok presztízse földrajzi térségek alapján BCE Közgazdaságtudományi Kar 97 BCE Gazdálkodástudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar PTE Közgazdaságtudományi Kar BGF Külkereskedelmi Főiskolai Kar BGF Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar -Zalaegerszegi Intézet Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar 43 Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarján Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Forrás: GVI 2009 Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Közép-Mo. 10 / 16

11 3. ábra: Mőszaki és mérnöki karok presztízse Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi és Műszaki Pannon Egyetem Mérnöki Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar NYME Faipari Mérnöki Kar Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Dunaújvárosi Főiskola Forrás: GVI, 2010 Gábor Dénes Főiskola / 16

12 4. ábra: Mőszaki és mérnöki karok presztízse földrajzi térségek alapján Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Műszaki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Forrás: GVI, 2010 Főiskolai Kar Nyugat-Mo. Kelet-Mo. Közép-Mo. 12 / 16

13 5. ábra: Agrár-, környezettudományi és kertészeti karok presztízse Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Debreceni Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Pannon Egyetem Georgikon Kar Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar Károly Róbert Főiskola Agrár- és Vidékfejlesztési Kar Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás Forrás: GVI, / 16

14 6. ábra: Egészségügyi karok presztízse Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 63 Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar 55 Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 37 Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 31 Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 26 Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 17 Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 1 Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális 0 Forrás: GVI, / 16

15 7. ábra: Informatikai karok presztízse Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Kar Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar Debreceni Egyetem Informatikai Kar Szegedi Tudományegyetem természettudományi kar Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar Gábor Dénes Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Forrás: GVI, / 16

16 1. táblázat: Egyetemi karok preferenciája kereskedı, értékesítı, üzletkötı pénzügyes reklám- és marketing területen dolgozó munkatárs informatikus, programozó gépészmérnök Általános Vállalkozási Fıiskola * Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar * * *** ** Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar ** ** ** Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar ** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Külkereskedelmi Fıiskolai Kar *** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Budapest *** * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Salgótarján * Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Fıiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet * Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fıiskola * ** Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar *** Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar *** Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar * Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar ** Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar * Eötvös Loránd Tudományegyetem Informatikai Kar ** Gábor Dénes Fıiskola * * IBS Nemzetközi Üzleti Fıiskola ** Kecskeméti Fıiskola Gépipari és Automatizálási Mőszaki Fıiskolai Kar * Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar * * Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar ** Modern Üzleti Tudományok Fıiskolája * Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar * Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Kar * Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar * * Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Mőszaki Kar * Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar * Széchenyi István Egyetem Mőszaki Tudományi Kar * Szolnoki Fıiskola * * Forrás: GVI, / 16

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága vállalat megkérdezésén alapuló kutatás eredményei

Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága vállalat megkérdezésén alapuló kutatás eredményei Felsıoktatási intézmények presztízse és preferáltsága - 3200 vállalat megkérdezésén alapuló kutatás eredményei Tartalom A kutatási programról... 3 Felsıoktatási intézmények értékelése... 4 A presztízsrangsorokról...

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Diplomás pályakezdők a versenyszektorban 2012.10.24 Tartalom Diplomás pályakezdők a versenyszektorban Friss diplomások foglalkoztatása Kereslet Toborzási nehézségek Kedvező vállalati körbe való bekerülés

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Diplomás pályakezdık vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei 2009. február 9. Veszprém Tartalom A vizsgálat jellemzői

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-TDK-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. NTP-TDK-13-001 2. NTP-TDK-13-002 3. NTP-TDK-13-003 Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek i Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi i Tudományegyetem, Általános Orvostudományi

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010 DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK ÉS FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK VÁLLALATI SZEMMEL-2010 12 gyakori kérdés a friss diplomások és a felsıoktatási intézmények kapcsán 2011/2 2 Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények

Részletesebben

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA

A pályázat címe (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-16) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-16-0001 Debreceni Egyetem Magyarország Hajdú-Bihar Debrecen OTDK részvétel Debreceni Egyetem 10 076 000 2. NTP-OTDKR-16-0002 Állatorvostudományi Egyetem XXXIII. OTDK hallgatói részvételének

Részletesebben

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba,

2. táblázat Belépési arányok a felsőoktatás A típusú programjaiba, MELLÉKLET 1. táblázat Felsőfokú továbbtanulásra jogosító végzettséget szerzettek aránya az adott korcsoportban, 2007 ISCED 3A ( A típusú programokra való belépési lehetőség) ISCED 3B ( B típusú programokra

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Budapest, 2012. január Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat

Részletesebben

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz

Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz Page 1 of 6 Itt vannak a 2011-es felvételi ponthatárok: 457 pont kellett a legnépszerőbb szakhoz felvételi, felvételi ponthatárok, ponthatárok, ponthatár, felvételi pontok, felvételi 2011, felvételi pontszámítás,

Részletesebben

Diákhitel Központ Zrt.

Diákhitel Központ Zrt. Diákhitel Központ Zrt. Éves kiadvány Statisztikai melléklet 2005/2006. tanév Statisztikai adatok az egyes intézményekben tanult, törlesztésre kötelezett ügyfelekről Budapest, 2006. augusztus 31. TARTALOM:

Részletesebben

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében)

2009. évi ponthatárok (februárban induló képzések esetében) 2009. évi ok (februárban induló képzések esetében) Képzés megnevezése BGF-KVIFK Budapesti Gazdasági Fıiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Fıiskolai Kar tanár - közgazdásztanár (kereskedelem

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév

MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET NYITOTT NAPOK EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA. 2008/2009-es tanév MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ INTÉZET EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI NYITOTT NAPOK IDŐRENDI ÖSSZEÁLLÍTÁSA 2008/2009-es tanév 2 MÉREI FERENC FŐVÁROSI PEDAGÓGIAI ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése

A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése MKIK Gazdaság és Vállalkozáskutató Intézet A diplomás pályakezdők és felsőoktatási intézmények vállalati szemmel kutatási program ismertetése Tóth István János, PhD ügyvezető Előadás a Felsőoktatási Kerekasztal

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio SZIE 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe.

PÉLDA. Kérjük, töltse ki kérdőívünket! A kérdőív kitöltése kb. 10 percet vesz igénybe. EvaSys Educatio NYME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: 1. 2. BEVEZETŐ Kedves Végzett Hallgatónk! A Diplomás Pályakövetési Programban összegyűjtjük az egykori hallgatók tapasztalatait, hogy hasznosíthassuk

Részletesebben

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2007-2014 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Az EMMI által kért, és 2015.10.12. állapotnak megfelelő táblázat a következő kiegészítéssel ment el: Állami egyetemek / Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest BCE 1999 2914 2056 2527 1867 2198 2031 2006

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖRE ÉS INFRASTRUKTÚRÁJA 2005 2006 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LÉGKÖE ÉS INFASTUKTÚÁJA 2005 2006 Jelen összefoglaló a Felsőoktatási (ANKING) kutatás keretében az elmúlt két évben vizsgált eket hasonlítja össze öt változó alapján. Az eket

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében

A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében A Deutsche Schule Budapest magyar ágán érettségi vizsgát tett diákok továbbtanulása az érettségi évében Intézmény Kar/Szakirány 1999-2011 2012 2013 2014 1999-2014 Magyar érettségi vizsgát tett 282 20 20

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben

Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben SELMECZY IVÁN TÓTH ISTVÁN JÁNOS Az üzleti szektor diplomás pályakezdők iránti kereslete 2007-ben A Gazdaság- és Vállalkozáselemző Intézet 2007-ben végzett kutatásában a diplomás pályakezdők foglalkoztatásának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült a 31. Országos Hajós György Matematika Verseny Versenybizottságának üléseirıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült a 31. Országos Hajós György Matematika Verseny Versenybizottságának üléseirıl. JEGYZİKÖNYV Készült a 31. Országos Hajós György Matematika Verseny Versenybizottságának üléseirıl. 2009. március 27. Jelen vannak: A Versenybizottság elnöke: Prof Dr. Obádovics J. Gyula Tagok: Dr. Csató

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5.

Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre. Vezetői összefoglaló és módszertan. 2013. február 5. Javaslat a nemzeti felsőoktatási kiválóság intézményei minősítésekre Vezetői összefoglaló és módszertan 2013. február 5. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (Nftv.) négy minősítési kategóriát

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK B ö l c s é s z e t t u d o m á n y i k a r o k DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR DE-BTK A debreceni bölcsészek leginkább az oktatókkal elégedettek. Kiemelkedően jó színvonalúnak ítélik az infrastruktúra

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben

Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Friss diplomások a versenyszektorban A képzőintézmény szerepe a munkaerő-piaci érvényesülésben Budapest, 2013 október Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan non-profit kutatóműhely, amely

Részletesebben

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL

ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL ONLINE KUTATÁS A DIPLOMÁSOK MUNKAERŐ- PIACI ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIRŐL MUNKÁLTA- TÓI SZEMSZÖGBŐL A felmérést koordinálta: Universitas Press Felsőoktatás-kutató Műhely, az Országos Felsőoktatási Információs

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező

társadalom és állampolgári ismeretek szakirányú szakos tanár humánszervező Iskola megnevezése Szak 1. TT.Kar biológia szakos tanár 2. BME Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Műszaki Szakoktató szak 3. Besenyei György Tanárképző Főiskola rajz szakos tanár József Attila Tudományegyetem

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008

Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 FEDőLAP CÍM: Diplomás pályakezdık és felsıoktatási intézmények vállalati szemszögbıl 2008 Várható munkaerı-kereslet - 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés fontosabb eredményei Diplomás pályakezdık

Részletesebben

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA

A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA A KONFERENCIÁN RÉSZTVEVŐK NÉVSORA 4 1 Ambrusné Somogyi Kornélia 2 Baksa-Haskó Gabriella docens 3 Baran Ádám ifjúsági referens 4 Biris Rodica Teodora 5 Berecz Antónia 6 Beregszászi István 7 Dr. Borzán Anita

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs

SZIE DPR Projekt. Diplomás Pályakövetı Rendszer. Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs SZIE DPR Projekt Diplomás Pályakövetı Rendszer Készítette: Dr. Obádovics Csilla, projekt szakmai vezetıje és Dr. Vinogradov Szergej DPR munkatárs 2010. december 3. A kutatás célja A hallgatók munkaerı

Részletesebben

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter

Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége. Dombi József, Szendrő Péter Egyetemi és főiskolai karok, valamint karokra nem tagozódó felsőoktatási intézmények OTDK eredményessége Dombi József, Szendrő Péter Országos Tudományos Diákköri Tanács Budapest, 2013 Az OTDT elnöke: Dr.

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban

Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Felsőoktatási intézmények helye, szerepe a vidék városaiban a 2002-től 2015-ig terjedő időszakban Előadó: Dr. Péter Zsolt Nagyvárad, 2016. szeptember 16. Az előadás főbb témakörei Témaválasztás indoklása

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-SZKOLL-14-0001 2. NTP-SZKOLL-14-0002 PTE TTK Szentágothai Protestáns Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Papnevelő Intézet Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 3. NTP-SZKOLL-14-0003

Részletesebben

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő minősített szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-13) Érvényes, befogadott pályázatok listája 1. 0001 PTE TTK Szentágothai János Protestáns Pécs Baranya Tehetséglánc-2014 2. 0002 DE Pálffy István Színháztudományi Debrecen Pálffy István Színháztudományi pályázata 914 000 3. 0003 Karolina Katolikus

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság

DUÁLIS KÉPZÉSI TANÁCS. Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS Műszaki Szakbizottság DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL - Élő kapcsolatban a műszaki felsőoktatással 2 DULIS KÉPZÉSI TANCS MOL igényei a változás kapcsán Az üzleti igényeknek megfelelő szakképzettségű,

Részletesebben

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke

A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke A XXIX. OTDK-n használt felsıoktatási intézmények betőkód jegyzéke INTÉZMÉNY KAR VÁROS KÓD Adventista Teológiai Fıiskola Pécel ATF Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Vác AVKF Általános Vállalkozási Fıiskola

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24.

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről július 24. adatok a Debreceni Egyetem alapképzéseiről 2012. július 24. Arányok jelentkezők jelentkezők / felvettek összesen/ felvettek Felvettek Állam- és Jogtudományi Kar (nappali költségtérítéses) igazgatásszervező

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011)

(A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) A felsőoktatásban működő szakkollégiumok (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-2011) Pályázati kategória azonosító Pályázó neve Székhely város Székhely megye neve Projekt címe Igényelt összeg 0001 i Agrárés Gazdálkodástudományok

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A A tanulás s az, amely mővel, m a munka az, amely gazdagít. t. Keleti KárolyK (1833-1892) 1892) Amit kínálunk. Amirıl szó lesz. Az infrastruktúra

Részletesebben

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön

Részletesebben

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006

Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Higher education programmes offered in foreign languages in Hungary 2006 Accounting and Management Information Systems University of Hertfordshire Számalk Rt. OKK School of Economic Studies 1115 Budapest,

Részletesebben

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS

MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS muszaki.qxd 2005.12.12. 18:07 Page 100 MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS MÛSZAKI ÉS INFORMATIKAI KÉPZÉS HOVA KERÜLHETÜNK? 100 A mûszaki és az informatikai szakterületen (valamennyi képzési formát és tagozatot

Részletesebben

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

Reprezentatív felmérés - végzett 2010, 2011, Válaszadók száma = 570. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Reprezentatív felmérés - végzett 200, 20, 202 Válaszadók száma = 70 Általános indikátorok Globális index - 2 3 4 6 + átl.=4.28 elt.=.23-2 3 4 6 átl.=4.28 elt.=.23 (α = 0.87) + Felmérés eredmények Jelmagyarázat

Részletesebben

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei. a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kitüntetettjei a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából 2013 PRO SCIENTIA ARANYÉRMESEK és TÉMAVEZETŐIK Bajusz Dávid Kémiai és Vegyipari Szekció

Részletesebben

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI

A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI . 2007. A MŐSZAKI FELSİOKTATÁS HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI a mőszaki képzés átalakulásának fıbb jellemzıi Dr. Palásti-Kovács Béla, BMF-BGK dékán mőszaki felsıoktatási szakértı, Oktatási és Kulturális Minisztérium

Részletesebben

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties

Magyarország felsőoktatási intézményei és karai. Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőoktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their Faculties Magyarország felsőktatási intézményei és karai Hungarian Higher Education Institutions and their

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Az intézményválasztás motivációi

Az intézményválasztás motivációi NYME 900 Sopron Bajcsy-Zsilinszky u... Az intézményválasztás motivációi Felmérési eredmények kiértékelése - Közgazdaságtudományi Kar 0 Ez az összesítés a/az Közgazdaságtudományi Kar 0 elsőseinek körében

Részletesebben

21. BOSCH Szarvasűzők Csapatváltó

21. BOSCH Szarvasűzők Csapatváltó 1 2 3 4 5 6 Csapatnév:9 Pajzánmajális - Szegedi Tudományegyetem Csapatidő: 04:43:57 91 Eger - Szilvásvárad 01:44:17 92 Szilvásvárad - Nagymező 01:05:50 93 Nagymező - Királyasztal 01:07:35 94 Miskolc -

Részletesebben

Robotino-t. Ajándékozzon. Robotino Olimpia. a kedvenc egyetemének!

Robotino-t. Ajándékozzon. Robotino Olimpia. a kedvenc egyetemének! Ajándékozzon Robotino-t Robotino Olimpia a kedvenc egyetemének! A Festo és a Dunaújvárosi Főiskola Robotino Olimpia elnevezéssel vetélkedőt hirdet a magyarországi műszaki főiskolák és egyetemek számára.

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN

DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN DIPLOMÁS PÁLYAKEZDİK VÁRHATÓ FOGLALKOZTATÁSA ÉS BÉREZÉSE A VERSENYSZEKTORBAN 3200 magyarországi cég körében végzett felmérés elemzése bıvített változat Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáselemzı Intézet olyan

Részletesebben

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

HATÁROZATOK TÁRA. A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének. Határozat száma 71/2016. 72/2016. 73/2016. 74/2016. 75/2016. Előterjesztő Gulyás Tibor Határozat tartalma A Közgyűlés egyhangúlag megszavazta Török Márkot, az SZTE HÖK elnökét a Közgyűlés levezető elnökének.

Részletesebben

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai

A BME VIK FMD pályázatának specifikumai A BME VIK FMD pályázatának specifikumai Vajta László dékán, Henk Tamás FMD megbízott FMD átadás 2011. október 26. BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tartalom Adottságok: 1. Profil és hallgatóság 2.

Részletesebben

MKIK GVI. 2007. március

MKIK GVI. 2007. március MKIK GVI 27 elsı negyedévében exportélénkülés jellemezte a magyar gazdaságot, miközben a belföldi kereslet stagnált. Az építıipar szerzıdésállománya hosszú idıszakot figyelembe véve nagyon alacsony szintre

Részletesebben

Képz. idő (félév) A E K közszolgálati 150 000 Ft 6 GAZD

Képz. idő (félév) A E K közszolgálati 150 000 Ft 6 GAZD ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola ÁVF felvehető összlétszáma: 851 fő. Képzési Település Nyelv Képzési / gazdaságtudományok képzési Budapest magyar 256 401 0 GAZD társadalomtudomány képzési Budapest magyar

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek

Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek Elektronikus hallgatói adminisztrációs rendszerek 198x 2007 2007. április 26. Makay Árpád, Szegedi Tudományegyetem 1 A fejlődés motorjai Technikai előfeltételek A felsőoktatási intézmények tartalmi igényei

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2012/2013. tanév Mi is érdekel? Hol tanuljak tovább? Milyenek a bejutási esélyeim? Milyen szakmával tudok jól elhelyezkedni vagy továbbtanulni? 2 Biztos

Részletesebben

Helyünk a felsőoktatásban

Helyünk a felsőoktatásban Helyünk a felsőoktatásban Készült Dr. Makovényi Ferenc Dékán, Ybl nyílt napon, 2012 január 19.-én elhangzott előadása, valamint a HVG. 2011/ számában megjelent adatok alapján. A HVG 2012-ben megjelent,

Részletesebben

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes bemeneti követelményeket

Részletesebben

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint

Felvételi adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a évi kari adatokkal) szeptember 18-i állapot szerint adatok a Debreceni Egyetem költségtérítéses képzéseiről (összehasonlítás a 2008. évi kari adatokkal) 2009. szeptember 18-i állapot szerint Kar/Tagozat Szak / / Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar (nappali)

Részletesebben

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet

A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL. Csákány Anikó BME Matematika Intézet A 2009. SZEPTEMBERÉBEN KÉSZÍTETT ORSZÁGOS MATEMATIKA FELMÉRÉS TAPASZTALATAIRÓL Csákány Anikó BME Matematika Intézet Előzmények 1. Fizika felmérő 2008 2. A TTK Dékáni Kollégium 2008. okt. 30-i ülésén elhatározta,

Részletesebben

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere

MÓDSZERTANI LEÍRÁS DIPLOMÁS KUTATÁS 2010. A vizsgálat keretei. A kutatás alapsokasága. Az adatfelvétel módszere FÜGGELÉK FÜGGELÉK DIPLOMÁS KUTATÁS 2010 MÓDSZERTANI LEÍRÁS A vizsgálat keretei A Diplomás kutatás 2010 adatfelvétele az Országos Diplomás Pályakövetési Rendszer kutatási programjának keretében zajlott

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás A Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Magyar Nemzeti Bank támogatásával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony

Részletesebben

Nyári pótfelvételi a Budapesti Műszaki Főiskolán

Nyári pótfelvételi a Budapesti Műszaki Főiskolán Nyári pótfelvételi a Budapesti Műszaki Főiskolán Azon jelentkezők számára, akik a 2005. évi főiskolai felvételi során nem nyertek felvételt, vagy idén nem jelentkeztek felsőoktatási intézménybe, de ősztől

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

PÉLDA. Esetenként előfordul, hogy egy-egy válasz megjelenése néhány másodpercig is eltart. Kérjük, legyen türelemmel! Köszönjük segítségét!

PÉLDA. Esetenként előfordul, hogy egy-egy válasz megjelenése néhány másodpercig is eltart. Kérjük, legyen türelemmel! Köszönjük segítségét! Educatio NyME 2011. tavasz Válasz megjelölése: Javítás: Kérem, használjon tollat vagy vékony hegyű filcet. Az űrlap automatikus feldolgozásra kerül. Az optimális beolvasási eredmények érdekében kérem,

Részletesebben

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar

Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde. Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Főiskolai Kar Természettudományi Kar Munkaerő-piaci helyzetkép a Nyugat-Dunántúlon és a Dél-Alföldön a természettudományi szakos hallgatók esetében Gyurácz József Sümeginé Törőcsik Tünde Berzsenyi Dániel Főiskola Szegedi Tudományegyetem Természettudományi

Részletesebben

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT

MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT MATEMATIKA-TUDOMÁNYI ROVAT Rovatvezető: Dr. Szántai Tamás Rovatszerkesztők: Bottyán Zsolt 51 Kun Mária XX. HAJÓS GYÖRGY MATEMATIKA VERSENY (1998. április 15-17.) Kun Mária egyetemi tanársegéd Zrínyi Miklós

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) KONSTRUKCIÓ A MAGYARORSZÁGI FELSİOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSÉBEN Dr. Magyar Bálint A PPP elınyei a felsıoktatásban 1. Forrásszegény gazdasági környezetben

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez

Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez Függelék Csató László: Felsőoktatási rangsorok jelentkezői preferenciák alapján című, a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkéhez 1. táblázat: ok értékelései és helyezései Értékelés Helyezés ANNYE 32 61,59%

Részletesebben

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról

Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Tájékoztató a kétszintő érettségi vizsgáról Készítette: Fencz Györgyné igh A kétszintő érettségi néhány jellemzıje Követelmények jogszabályokban (100/1997 kormányrendelet; 40/2002 OM rendelet) Nyitott

Részletesebben

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról

Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról Gyorsjelentés a végzett hallgatók utánkövetéses vizsgálatáról 1994 4. A Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán illetve annak jogelőd intézményében 199-ben indult az általános szociális munkások

Részletesebben