tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R"

Átírás

1 tvlliem 1 RŐ FURtv1S MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R K Iktatószám : 10388/2014/PARL Hiv. szám: K/3068. Ikotity István Országgy űlési képvisel ő részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Ön által feltett Pontosan mely felsőoktatási intézmények, mikor, mi alapján, mib ől és mekkora kiegészítő támogatásra számíthatnak? című írásbeli kérdésre Balog Zoltá n miniszter úr megbízásából az alábbi választ adom. Az EMMI fenntartású állami fels őoktatási intézmények évi költségvetési támogatását még 2014 decemberében meghatároztuk, így ennek alapján indult el a 2015-ös költségvetés i év a Magyar Államkincstár által havonként az intézményeknek átutalt összegekkel. Ennek költségvetési forrását a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi C. törvény (a továbbiakban : Költségvetési tv.) I. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. cím Egyetemek, főiskolák tartalmazza E Ft mértékben, melyre Ön is hivatkozik. E keret terhére történik meg az állami fels őoktatási intézménye k különböz ő felhasználási célú támogatása, úgymint a hallgatói juttatás támogatás, a képzés i támogatás, a speciális feladatok támogatása, a köznevelési feladatok támogatása és a PP P támogatás. Ebben a körben kiegészítő támogatásként a speciális és a PPP támogatás fogható fel. A speciális feladatok támogatása az egyes fels őoktatási intézményekben meglév ő, az oktatást és/vagy kutatást segítő, ellátó egyedi feladatok elvégzését teszi lehet ővé. Ilyen feladato k többek között pl. az anyanyelvi lektorok, az OSJER mérőrendszer, a fogyatékossággal él ő hallgatók, a kutatóintézetek és kísérleti üzemek, a laboratóriumok, az arborétumok é s botanikus kertek, a művészeti gyakorlóhelyek, a tanulmányi rendszerek, az Elektroniku s Információszolgáltatás, a MASAT műhold, stb. A PPP támogatás a Public-Private Partnership keretében megvalósult oktatási-kutatási és kollégiumi-diákotthoni új vagy felújított infrastruktúra intézmények által fizetett bérleti díjához ad maximum 50 százaléko s támogatást, a 2000-es évek közepe óta. E két támogatási forma intézményi feladatellátástó l függő felosztása a 2015-ös költségvetési évre az alábbi :

2 Intézménv neve Intézmény rövidítése Speciális feladato k támogatás a összesen PPP támogatá s Budapesti Corvinus Egyetem BCE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány i Egyetem BME Eötvös Loránd Tudományegyetem ELTE Semmelweis Egyetem SE Szent István Egyetem SZIE Debreceni Egyetem DE Miskolci Egyetem ME Szegedi Tudományegyetem SZTE Pécsi Tudományegyetem PTE Pannon Egyetem PE _ Nyugat-magyarországi Egyetem NYME Kaposvári Egyetem KE Széchenyi István Egyetem SZE Óbudai Egyetem OE Testnevelési Egyetem TE _ Egyetemek összesen : Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem LFZE Moholy-Nagy M űvészeti Egyetem MOME Magyar Képz őművészeti Egyetem MKE Színház- és Filmművészeti Egyetem _ SZFE Magyar Táncművészeti F őiskola MTF Művészeti intézmények összesen : Budapesti Gazdasági Főiskola BGF Dunaújvárosi F őiskola DF Szolnoki Főiskola SZF Nyíregyházi F őiskola NYF Kecskeméti F őiskola KF Eszterházy Károly F őiskola EKF _ Eötvös József F őiskola EJF Károly Róbert F őiskola KRF Pető András F őiskola PAF F őiskolák összesen : Állami (EMMI) intézmények összesen :

3 Palkovics László felsőoktatásért telel ős államtitkár február 9-i interjújában a fenti, legels ő bekezdésben szerepl ő összegen f2!i "i *tr:. kiválósági lá n 7ogar_ásokról beszélt, melyek esetébe n bizonyos minőségi feltételeknek meg kell felelni. A kiválósági támogatások, mint kiegészít ő támogatások költségvetési fedezetét a Költségvetési tv. 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti kezelés ű el őirányzatok 3/3 Kiválóság i támogatások jogcímcsoport biztosítja E Ft mértékben. Ezen támogatáso k felosztásának jogi és szakmai alapját a nemzeti fels őoktatásról szóló évi CCIV. törvény 10. (4) bekezdése, a 84. (2) bekezdés g) pontja és a 84/C. -a, valamint a nemzet i felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet, különösen annak 30. (3) - (6) bekezdései adják. A kiválósági támogatások 2013-óta idén már harmadik alkalomma l kerülnek az intézményekhez. A fentiek alapján a támogatásra jogosult intézményekkel terveink szerint márciusba n támogatási szerződést kötünk. A támogatási összeg jelenleg tervezett felhasználási id őszaka az intézmények többsége számára kapcsolódóan az el őző támogatási id őszak végéhez ápr márc. 31. lesz. Az el őbbieknek megfelelően az alábbi intézmények részesülnek a E Ft-nyi kiválósági támogatásokban: 1. A Korm. rendelet 2. (1) bekezdés szerinti min ősítéssel rendelkező kiemelt fels őoktatási intézmények támogatására a keret 46,4 százalékát elkülönítve, a következ ő intézményi felosztásban : Debreceni Egyetem ezer Ft Eötvös Loránd Tudományegyetem ezer Ft Szegedi Tudományegyetem ezer Ft 2. A Korm. rendelet 2. (2) és (3) bekezdés szerinti minősítéssel rendelkező kiemelt felsőoktatási intézmények támogatására a keret 5 százalékát elkülönítve, az alábbi intézmény i felosztásban : Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelv ű Egyetem Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3. A Korm. rendelet 4. (1) bekezdés szerinti, min ősítéssel rendelkező kutatóegyetemek támogatására a keret 42 százalékát elkülönítve, a következ ő intézményi felosztásban : Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Debreceni Egyetem Eötvös Loránd Tudományegyetem Pécsi Tudományegyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Tudományegyetem ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft ezer Ft 3

4 4. A Korm. rendelet 4. (2) bt kezdés szerinti, min ősítéssel rendelkez ő kutatókaro k támogatására a keret 3,55 százalélk-át elkülönítve, a k ö,,(tkez ő Intézményi és kari felosztásban : Pannon Egyetem - Mérnöki Kar ezer Ft Pázmány Péter Katolikus Egyetem - Információs Technológiai Kar ezer Ft Szent István Egyetem - Állatorvos-tudományi Kar ezer F t Szent István Egyete m - Mez őgazdasági és Környezettudományi Kar ezer F t 5. A Korm. rendelet 6. szerinti alkalmazott tudományok főiskolája minősítéssel rendelkez ő intézmények támogatására a keret 3,05 százalékát elkülönítve, a következ ő intézményi felosztásban : Budapesti Gazdasági Főiskola Eszterházy Károly F őiskola ezer Ft ezer Ft További jelentős kiegészít ő támogatásnak számít a Fels őoktatási Struktúraátalakítási Alap. Pénzügyi fedezetét a Költségvetési tv. 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű el őirányzatok 3/4 Fels őoktatási Struktúraátalakítási Alap jogcímcsoport biztosítja E Ft mértékben. A 2015-re vonatkozó felhasználás szempontrendszere jelenleg kialakítás alatt van. A Struktúraátalakítás i Alap az elmúlt években arra szolgált, hogy az intézmények olyan rendszerszint ű megoldásokat találjanak, amelyekkel a gazdálkodásuk fenntartható válik, és elkerülik a hiányos működésb ől származó adósság kialakulását végére részben a Struktúraátalakítási Alap forrásainak, részben az intézmények egyre felel ősebb gazdálkodásának eredményeképp az adósságállomány jelentősen csökkent, és a kancellárok intézményi megjelenésével a korábban kialakított és vállalt, valamint új rendszerszint ű megoldások bevezetésével és következetes alkalmazásával ez a helyzet fenntarthatóvá fog válni ben a Struktúraátalakítási Alap felhasználását pályázati úton fogja a Minisztérium biztosítani. Előre meghatározott struktúrában az intézmények projektekkel amelye k megtérülési mutatóit benyújtják pályázhatnak erre az összegre. A pályázati folyamat a napokban zárul le, és a pályázatok értékelése után terveink szerint az év közepéig kerülnek a támogatások az intézményekhez. Az els ő értékelések alapján az intézmények többségében már nem a pénzügyi hiányosságok kiküszöbölésére irányuló elképzelésekkel, hanem a jöv őre vonatkozó új, az intézmény hatékonyabb m űködését szolgáló projektekkel pályáztak. A Költségvetési tv. 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű el őirányzatok 3/5 Francia Egyetem kialakítása a Szeged i Tudományegyetemen megnevezés ű fejezeti kezelésű előirányzat E Ft támogatást biztosít a Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejöv ő Francia Egyetem fokozatos kialakításához. 4

5 A Költségvetési tv. 1. számú mellék+eté XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű előiráíivratük 11/17 Liszt Ferenc Zenem űvészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása megnevezésű fejezeti kezelés ű el őirányzat az 1502/2012. (XI. 16.) Korm. határozat alapján biztosítja az Egyetem történeti Voit orgoná i restaurálásának és rekonstrukciójának E Ft-os költségvetési támogatását. A Költségvetési tv. 1. számú melléklete XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20. cím Fejezeti kezelésű el őirányzatok 11/18 Zeneakadémia m űködésének kiegészítő támogatás a megnevezésű fejezeti kezelés ű el őirányzat E Ft támogatást biztosít a Liszt Feren c Zenem űvészeti Egyetem működési kiadásainak fedezetéhez. Budapest, február 27. Üdvözlettel : evári Bence államtitkár 5

6 EMBERI ERÓFORRASO K MI N':SZTÉRIUM A PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Kövér László úrnak, az Országgy űlés elnökének Budapest Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2. melléklet 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay Istvá n (Jobbik) országgyűlési képviselő Pontosan mely fels őoktatási intézmények, mikor, mi alapján, miből és mekkora kiegészítő támogatásra számíthatnak? " című K számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat. Budapest, február 27.

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Lrkezett: 7n15 tla2 4 /t EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám: 14923/20 15/PARL Hiv. szám: K13742 Dr. Szél Bernadett é s lkotity István országgy űlési képvisel ők részére

Részletesebben

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14

Tartalom Tájékoztatás... 5 Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések önköltségei intézményenként... 14 Tartalom Tájékoztatás... 5 A tájékoztatás célja... 5 A tájékoztatás és a hivatalos kiegészítés... 5 A felsőoktatás finanszírozása... 6 Ki jelentkezhet állami ösztöndíjjal, vagy állami részösztöndíjjal

Részletesebben

JELENTÉS. 0807 2008. május

JELENTÉS. 0807 2008. május JELENTÉS az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetnél a közoktatási feladatok finanszírozására fordított pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0807 2008. május 2. Államháztartás Központi Szintjét

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza

FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza FELHÍVÁS a XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 2009 tavasza Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia

Részletesebben

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel:

Pályázati felhívás. Az ösztöndíjra pályázhat minden olyan diák, aki az alábbi pályázati feltételeknek együttesen megfelel: Pályázati felhívás Figyelembe véve azt, hogy a gazdasági képzésen nagyon alacsony az államilag támogatott helyek száma, ezért lehetőséget adunk arra, hogy a pályázatban részt vehessenek az önköltséges

Részletesebben

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

-STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez -STA2003 Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely...2 A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak...16 Értékkészletek...25

Részletesebben

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága

Bevezető rendelkezések. HÖOK céljai, tagsága ALAPSZABÁLY A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 62. (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következő Alapszabályt alkotja:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel

Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI. ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Ikt.sz.: 20- /2005. Budapest Főváros Közigazgatási Hivatala 2005. ÉVI ÉVES TOVÁBBKÉPZÉSI TERVE kiegészítve a ROP 3.1.1. komponense alapján 2005-ben indítható képzésekkel Készült: Budapest, 2005. április

Részletesebben

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25.

Előterjesztés. a Szenátus részére. Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Előterjesztés a Szenátus részére Helyszín: SZIE Rektori Tanácsterem, 2015. március 25. Napirendi pont: A Szent István Egyetem 2015. évi költségvetése Mellékletek: 1., 2., 3., 4., 5., 6 és 7. számú melléklet

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány

Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány Felsőoktatási intézmények nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységének mérhetővé tétele; ajánlások és elemző tanulmány A hazai egyetemek bekapcsolódása a nemzetközi oktatási és kutatási színtérbe, és

Részletesebben

Budapest, 2014. július

Budapest, 2014. július románysrá m : Uizaggylés Hivatal a MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Erkezcts : 2Q14 JUL 1 4. T/804. ú törvényjavaslat a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény módosításáról

Részletesebben

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr!

Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár. Nemzeti Erőforrás Minisztérium. Budapest. Tisztelt Államtitkár Úr! Dr. Szócska Miklós egészségügyért felelős államtitkár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Budapest Tárgy: költségvetési javaslatok Tisztelt Államtitkár Úr! A Közigazgatásfejlesztési Társaság üdvözli a kormányzat

Részletesebben

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én

A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben. Kiskőrös, 2012. január 12-én A felsőoktatási felvételi eljárás 2012-ben Kiskőrös, 2012. január 12-én Felsőoktatási törvény 54. (1) Az alapképzésben és a felsőfokú szakképzésben az államilag támogatott hallgatói helyeket a felvételi

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2013. április EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. április 10-én. ELŐTERJESZTÉS az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor és ifjúsági turizmus) támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-14-B A Gyermek- és Ifjúsági

Részletesebben

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló

Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló Az Európai Bizottság EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS PROGRAMJA Magyarországon 2009. Éves beszámoló (1) Az Európai Bizottság Egész életen át tartó programja Magyarországon 2009. Éves beszámoló Impresszum:

Részletesebben

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő

A Kormány.../2005. ( ) Korm. rendelete. a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő A Kormány../2005. ( ) Korm. rendelete a felsőoktatási intézmények képzési- és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról A Kormány a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék 306/2013. (VIII. 1.) Korm. rendelet A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013.

SZENT ISTVÁN EGYETEM. Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról. Gödöllő 2013. SZENT ISTVÁN EGYETEM Beszámoló a Szent István Egyetem 2012. évi gazdálkodásáról Gödöllő 2013. Az intézmény főbb azonosító adatai: Az intézmény neve: Szent István Egyetem Székhelye: 2100 Gödöllő, Páter

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A pályázat kódja: KOR-TARS-11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kor-Társ Idősügyi Program 2011. Idősklubok, nyugdíjasklubok, kulturális, oktatási és egészségügyi programjainak támogatására A pályázat kódja: KOR-TARS-11 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25.

2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008/2009-es tanév Eseménykrónika: 2008. július 10 2009. június 25. 2008. júl. 10. FDSZ Elnökségi ülés 2008. okt. 2. FDSZ Országos Választmány ünnepi ülése 2008. okt. 7. Köszönetnyilvánítás a Szögi családtól

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása. A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatása A pályázat kódja: IFJ-GY-15-A Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti

Részletesebben

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2

Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák, toborzási nehézségek és intézményi presztízs 2012/2 Diplomás pályakezdők a versenyszektorban - 2011 Várható kereslet, kompetenciák,

Részletesebben

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február

JELENTÉS. a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről. 1204 2012. február JELENTÉS a közoktatásban résztvevő nonprofit szervezetek költségvetési támogatásának ellenőrzéséről 1204 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3006-150/2011. Témaszám: 1017 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

T/2487. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről

T/2487. számú. törvényjavaslat. a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2487. számú törvényjavaslat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről Előadó: dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszte r Budapest, 2011. február 2011.

Részletesebben