MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R"

Átírás

1 Lrkezett: 7n15 tla2 4 /t EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUMA PARLAMENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám: 14923/20 15/PARL Hiv. szám: K13742 Dr. Szél Bernadett é s lkotity István országgy űlési képvisel ők részére LMP Budapest Tisztelt Képvisel ő Asszony! Tisztelt Képvisel ő Úr! Az Önök által feltett Hány óvodai.férőhely hiányzik? cím ű írásbeli kérdésre Balog Zoltán miniszter úr megbízásából -- az alábbi választ adom. A évben óvodai kapacitásb ővítést célzó beruházások támogatására indított kormányzat i programsorozat célja, hogy a nemzeti köznevelésr ől szóló évi CXC. törvény szeptemberétől hatályba lép ő változására miszerint 3 éves kortól válik kötelez ővé az óvoda i nevelés a jelenlegi 5 éves kor helyett az óvodai intézményt fenntartó önkormányzatok kell ő id ő ben fel tudjanak készülni, mind a szükséges többletférőhelyek kialakítása, mind a majdani m űködtetés megszervezése tekintetében. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2-5 éve s népességre vonatkozó adatai, az Emberi Er őforrások Minisztériuma által készített el őzetes kérdőívek, felmérések, és a Magyar Államkincstár területi ellen őrzéseinek eredményeképpe n a tavalyi évben megállapítást nyert, hogy több mint 1800 óvodai férőhelyhiány való s problémaként jelentkezik az önkormányzati feladatellátás biztosítása terén évben az erre a célra elkülönített 1 000,0 millió forint el őirányzatból, végül 897 fér őhely kialakítására nyílt lehetőség a kialakult probléma enyhítése érdekében. A programsorozat folytatásának szükségessége a évben sem kérdéses. Prioritáskén t szerepel azon megvalósítandó kapacitásb ővítések állami támogatása, melyek a köznevelés i törvény módosításának hatálybalépéséig, a 2015/2016. nevelési év kezdetéig befejez ődnek, és az esélyteremetés érdekében azok a helyszínek, ahol kiemelked ően magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma. Az idei évi, emelt összeg ű el őirányzat meghatározásánál és a pályázati kiírás el őkészítéséné l figyelembevételre kerültek a évi pályázat tapasztalatai, az önkormányzatok eltér ő gazdasági adottságai. A meglév ő fér őhelyhiány és férőhelytöbbletek területi eloszlásának differenciáltsága miatt pályázati alcélonként (b ővítés, vagy új óvoda építés) eltérő támogatás i összegek kerültek kialakításra.

2 A as programozási id őszak Regionális Operatív Programok uniós forrásaina k felhasználása az érintett 154 óvodafejlesztési projekt esetében 8538 százalékos megvalósítás i szinten áll, Ezen projektek a következ ő pályázati kiírósak keretében valósulnak meg : DAOP , Nevelési intézmények fejlesztése, DDOP Nevelési intézménye k fejlesztése, ÉAOP-4,1.1/A-1 L Nevelési intézmények fejlesztése, ÉAOP-4.1.1/A-1 L Nevelés i intézmények fejlesztése, KDOP-3.1.1/D2-13-k2. Megyei jogú városainak városrehabilitáció s témájú kiemelt projektjavaslataihoz, KMOP Nevelési intézmények fejlesztése, NYDOP-5.3.1/A-12-k2. Oktatásfejlesztés -- Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok é s központjaik fejlesztése, NYDOP-53,1/B-12. Nevelési intézmények fejlesztése, DAOP - 1.1,1/B-13, A kecskeméti kiemelt járműipari központban m űködő vállalkozások szolgáltatás i környezetének fejlesztése kiemelt projekt. A 154 óvodafejlesztési projekt összesen az alábbi forrásmennyiséget használta fel (forrás : EMIR i státusz szerinti adatok) : Tájékoztató összesített, kerekített adatok : Hatályos szerződések szerződött támogatása : 24635,69 millió Ft Hatályos szerz ődések elfogadott összköltsége : 25920,96 millió F t Előleg kifizetés: 4200,97 millió Ft. Számla kifizetés: 16833,64 millió Ft Számított tájékoztató adatok az összesített, kerekített adatokból számolva : pénzügyi teljesülés : (4200, ,64 / 24635,69) x 100 = 85,38 % indikátor teljesülés : (4822 / 6000) x 100 = 80,37 %. Bizonyára Önök számára is ismert, hogy az óvodakötelezettséggel kapcsolatos teljesülés els ő hatálya már a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény kihirdetésének napjától, azaz december 29-től, a határidő egy évvel későbbre szeptember 1-jére történő halasztása pedig december 5-től közismert. A felkészüléshez biztosított idő és a férőhelyvizsgálatok eredményeként pályázati. úton folyamatosan biztosított fér őhely fejlesztési források megalapozták azt, hogy szeptember 1-jétől minden óvodaköteles gyermek számára rendelkezésre álljon óvoda i férőhely. Az óvodai nevelés megszervezésével összeffiggö jogszabályi felhatalmazások ige n széles spektrumban teremtenek jogot ahhoz is, hogy a helyi sajátosságokra figyelemme l diszkrecionális jogkörben eljárva szülessen helyi szinten döntés arról, hogy mi a legcélravezetőbb az óvodai nevelés megszervezésének módjában, azaz a fér őhelyek biztosításában. Az Önök által is felemlegetett évi költségvetésről szóló törvény vonatkozó rendelkezéseivel megalapozott óvodai kapacitásb ővítésre pályázati úton felhasználhat ó forrás, a január 1-i továbbvitt koréves népességadatok, a 2014/2015. nevelési év el őzetes köznevelési statisztikai adatok szerinti óvodai férőhelyállomány viszonylatában azt teszik vélelmezhetővé, hogy a 2016/2017. nevelési évre is szükségessé válik fejlesztés. Ez jelenti egyben azt is, hogy a települések közötti születési arány növekszik» Az elmúlt éve k férőhelyvizsgálatainak eredményei tehát azt bizonyítják, hogy a fejlesztésekhez folyamatosan szükséges forrást tervezni. Ennek felel ősségét láthatják megnyilvánulni a február 23-án 2

3 kihirdetett óvodai kapacitásb ővítést támogató pályázat lehető ségében. Levetem I. számú mellékletében szerepel a népességszám adatokból számított óvodáskorú gyermekek szám a megyénkénti bontásban, a 2. számú mellékletben pedig a megyénkénti férő helyszámok, melyek a 2014/15- ős nevelési évre vonatkoznak, A esoportlétszámmal kapcsolatos el őírások megszegése, a nevelési-oktatási tevékenysé g folytatására vonatkozó szabályok megszegésével összefüggő szabálysértési kérdés. Tehát nem a költségvetési törvény szerinti finanszírozási szabályok szerint határozható meg a felel ősség. A felnövekv ő generáció kés őbbi, egyéni fejl ődése szempontjából sok minden az óvoda első három évének kulcsfontossága miatt, és a köznevelés intézményrendszerének általáno s megerősítésének kiemelt jelentő sége miatt is az óvodai intézményhálózat továbbfejlesztésé t Kormány jelenleg is biztosítja és a jövőben is folytatni fogja. Budapest, 201S. március 24. Üdvözlettel : Rétvári Benc e ál Imatitkár 3

4 1.sz. mellékle t Várható népesség száma a 3 6 éves korsztályban a 2015/2016 nevelés i évre voantkozóa n :' aes agas tus 31-ig 6e, clncm alt1iin,., iskolas } ne 3-6 cic s (stfsnliiott} népei ég 1=1i4-(i II Bács-Kiskun _ Baran a, 120 t Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád t Fejér 2 52 ti t Györ-Moson-Sopron t Hajdú-Bihar t Heves $ 79 5 Jász-Nagykun-Szolnok t Komárom-Esztergom Nrád Pest 8 410?5 888 t Somogy i Szabolcs-Szatmár-Bereg 3 Ü z t 18121_ Tolna Vas Veszprém Zala ;összesen Megjegyzés : 1) Az adatok forrása a lakónépesség továbbszámítása alapjá n történt.

5 2. sz. melléklet Óvodai férőhelyek száma, 2014/2015. nevelési évbe n Feladatellatásí hely megye Óvoda í csoportszobá k férőhelye í Bács-Kiskun Baranya Békés Borsod-Abaúj-Zemplén Budapest Csongrád Fejér Győ r-moson-sopron Hajdú-Bihar Heves Jász-Nagykun-Sz pinok Komárom-Esztergom Nógrád _ Pest Somogy Szabolcs-Szatmár-Bereg Tolna Vas Veszprém Zala Összesen Forrás : Köznevelés-statisztikai adatgy űjtés, 2O14/2815(el őzetes adatok )

6 EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAMENTI ALLAMTITKÁR. Kövér László úrnak, az Országgyű lés elnökéne k Budapest Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 2, mellékle t 43. pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm lkoúty István é s Dr. Szél Bernadet (LMI)) országgyűlési képvisel ők Hány óvodai férőhely hiányzik?" című K/3742. számú, írásbeli választ igényl ő kérdésére adott válaszomat. Budapest, március 24. Rétvári Benc e államtitkár

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ)

FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) FELKÉSZÜLÉS A 3 ÉVES KORTÓL KÖTELEZŐ ÓVODAI NEVELÉSRE (TÁMOP 3.1.1 II. SZAKASZ) A szabályozás előzményei A Magyar Kormány Nemzeti Reform Programja (EU- Oktatás és képzés, 2020) kisgyermekkori nevelésben

Részletesebben

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

J/4456. számú BESZÁMOL Ó. a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011. A MAGYAR KÖZTÁRSASAG KORMÁNYA ORSZÁGGY ŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2011 OKT Q 7. J/4456. számú BESZÁMOL Ó a Magyar Köztársaság területén él ő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetér ől (2009. február 2011.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYAR KÖZLÖNY 123. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 5., péntek Tartalomjegyzék 44/2014. (IX. 5.) BM rendelet Az Itthon vagy Magyarország, szeretlek programsorozat támogatása felhasználásának

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől

Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől E LŐ T E R J E S Z T É S köznevelési intézmény működtetési kötelezettsége alóli felmentési kérelem tárgyában Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER Ikt. szám: 7134-4/2015/JISZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. január 28-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány

Részletesebben

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t

. t.; 20*Z c. Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. t.; 20*Z c. Módosító javaslat! Dr. Kövér László úrnap az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország 2013. évi központi költségvetésér

Részletesebben

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához

Az Országgyűlés. bizottságána k. Gazdasági és informatikai bizottságának. vitájához ORSZÁGGYÜLI3S 1 11VATAL A T/10332/5. szám Érkezett : 1013 MARC 13. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetés i bizottságának Gazdasági és informatikai bizottságának Önkormányzati és területfejlesztés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY II. ÉVFOLYAM 2. szám 2010. február 26. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI KÖZLÖNY A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: Szociális tárgyú közlemények esetén: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYAR KÖZLÖNY 131. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. szeptember 24., szerda Tartalomjegyzék 242/2014. (IX. 24.) Korm. rendelet A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal átszervezésével összefüggő jogutódlási

Részletesebben

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? A kormány

Részletesebben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben

Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben Munkahelyteremtési és megőrzési pályázatok és támogatások 2014. évben A nyilvántartott álláskeresők gazdaságilag aktív népességhez viszonyított relatív mutatója területenként 2014. október Országos ráta:

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére E l ő t e r j e s z t é s Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-.i ülésére Tárgy: A magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítása Előterjesztő: Az előterjesztést

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 9021 Győr, Városház tér 1. Dr. Lipovits Szilárd jegyző előterjesztése Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Győr, 2013. november 12. Előterjesztő:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYAR KÖZLÖNY 164. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 3., szerda Tartalomjegyzék 297/2014. (XII. 3.) Korm. rendelet A nehéz tehergépkocsik közlekedésének korlátozásáról szóló 190/2008. (VII.

Részletesebben

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr!

//INA k : Á. Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága. Országg, ;űzés Hivatal a. zám: Tisztelt Elnök Úr! //INA k : Á Az Országgy ű lé s Számvevőszéki és költségvetés i bizottsága Országg, ;űzés Hivatal a?,-cmz., zám: Érkezett : 2012 S Bizottsági önálló indítvány Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének

Részletesebben

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről 2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről Bemutatja, véleményezi: dr. Horváth Péter Budapest, 2014. január 24. I. A miniszter az építkezés költségvetésének, a pénzügyi stabilitás

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 45. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. április 16., hétfõ 45. szám Tartalomjegyzék 2012. évi XXXV. törvény A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011.

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Készítette: Pető István közoktatási szakértő. Kecskemét, 2011. SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Készítette: Pető István közoktatási szakértő Kecskemét, 2011. 2 Szakértői vélemény a székkutasi óvoda, általános iskola átszervezéséről Szakértő neve: Pető István Szakértői igazolvány

Részletesebben

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály

Koordinációs és szervezési főosztály. Általános közzétételi lista. III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály Koordinációs és szervezési főosztály Általános közzétételi lista III. Gazdálkodási adatok Koordinációs és Szervezési Főosztály A projekt neve: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak

Részletesebben

Budapest, 2013. július

Budapest, 2013. július EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER SZÁM: 34610-4/2013-JSZOC A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2013. július 24-én E L Ő T E

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előadások tények gondolatok vélemények a konferenciáról Szerzők: Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Zsíros Sándorné Dr. Klempa Éva Marcsa László Dr. Csepeli Ágota Dr. Somfai

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Budapest, 2014. október

Budapest, 2014. október MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGY LÉS HIVATALA Érkezett: 2014 OKT 2 7. B/1764. számú JELENTÉ S a közforgalmú gyógyszertárakró l Előadó : Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere Budapest, 2014. október

Részletesebben

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program*

A XXI. század kataszteri térképei A Nemzeti Kataszteri Program* SIRMAN FERENC: Digitális földhivatal kialakításának stratégiája 7. On-line Kapcsolat Egyéb Közigazgatási Rendszerekkel: A közhivatalok közötti elektronikus ügyiratforgalom, digitális adatcsere és adatellenőrzés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 63498 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 115. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 46/2013. (VII. 4.) EMMI rendelete az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-588-6/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. november 19. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA

A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program A DUÁLIS SZAKKÉPZÉSI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ FEJLESZTÉSEK ÉS PROGRAMOK TÁMOGATÁSA Duális szak- és felnőttképzés fejlesztését szolgáló együttműködések

Részletesebben