(E törvény alkalmazásában)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(E törvény alkalmazásában)"

Átírás

1 Törvényjavaslat száma: T/ Országgy űlés Hivatal a Országgy űlési képviselő Érkezett: 2016 NOV 10. Címzett : Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Vinnai Győző Jogszabályi hivatkozás : Az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 10/2014 (II. 24.) OGY határozat 40. (1) bekezdés Törvényjavaslat címe : egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat A módosító javaslatot tárgyaló bizottság : Vállalkozásfejlesztési bizottság Módosítópont sorszáma : 1. A javaslat érintett rendelkezése : 14. Módosító javasla t 14. Az Mvt. gl 9. (4) bekezdésében [az]a munkatevékenységre szövegrész helyébe [az]a munkatevékenységre, illetve a rendkívüli munkavégzési körülmények esetére szöveg b) pontjában a szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szövegrész helyébe a szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű jogviszonyban, szociális szövetkezetbe n tagsági jogviszonyon alapuló közvetlen közreműködés keretében, iskolaszövetkezetben küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történ ő személyes közreműködés keretében, szöveg lép. Módosítópont sorszáma : 2. A javaslat érintett rendelkezése : 17. új (2)-(3) bekezdés Módosítás jellege : kiegészítés (2) A Bgtv. 1. (2) bekezdése a következ ő i)-l) pontokkal egészül ki : (E törvény alkalmazásában) i) díj:az iskolaszövetkezetet terhelő azon díj, illetve egyéb bérjelleg ű juttatás, amely az iskolaszövetkezet i ta ot a küls ő szol áltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyes közrem űködésének időtartamára tekintettel megilleti vagy megillette ; 1

2 j) kölcsönzési díj:az az ellenérték, amelynek fejében a kölcsönbeadó a vele kölcsönzés céljábó l munkaviszonyban álló munkavállalót munkavégzésre a kölcsönvev őnek ideiglenesen átengedi vagy átengedte ; k szoláltatási dí':az az ellenérték amel nek fejében az iskolaszövetkezet a szolgáltatását igénybe vev ő részére a külső szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közrem űköd ő tag által történ ő teljesítés útján szolgáltatást nyújt vagy nyújtott ; l)személyesen közreműködő iskolaszövetkezetitag:az iskolaszövetkezetnek a küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján személyesen közrem űköd ő tagja." (3) A Bgtv. 1. -a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki : (2a) A (2) bekezdésd)pontjában, valamint i)-k) pontjaiban foglaltak alkalmazása szempontjából csak el nem évült követelés vehető figyelembe.' Módosítópont sorszáma: 3. A javaslat érintett rendelkezése : (1) A Bgtv. 11. (1) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : (1) A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a felszámoló általi nyilvántartásba vételr ől szóló értesítés kézhezvételét ől számított [10 napon] 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állami foglalkoztatás i szervhez visszatérítendő támogatás iránt, a felszámoló által elismertként nyilvántartásba vett kölcsönzési díjra vagy [az iskolaszövetkezet szolgáltatásának fogadójánál foglalkoztatott iskolaszövetkezeti ta g után járó díjra (a továbbiakban együtt:]szolgáltatási díj [)]ra vonatkozó követelésével kapcsolatban, h a a) a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre é s b) a felszámolási eljárást a kölcsönzési díj vagy a szolgáltatási díj esedékességét követ ő [egy]három hónapon belül elrendelték. (2) A Bgtv a a következő (la) és (lb) bekezdéssel egészül ki : (la) A kölcsönbeadó vagy az iskolaszövetkezet a felszámoló által kiadott teljesítésigazolás [kézhez vételétől]kézhezvételét ő l számított [10 napon] 15 munkanapon belül kérelmet nyújthat be az állam i foglalkoztatási szervhez visszatérítend ő támogatás iránt, a felszámolás kezdő id őpontját követően nyújtott szolgáltatása alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésével kapcsolatban, ha a kölcsönzési díj, illetve a szolgáltatási díj az esedékesség napján nem került megfizetésre. [A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet nem terjesztheti el ő a kérelmet arra a munkavállalójára, illetve tagjára tekintettel, akinek az esetében a munkaerő-kölcsönzés a felszámolás kezdetét követ ően jött létre, vagy ha az iskolaszövetkezeti tagnak a szolgáltatást fogadójához történ ő átengedésére a felszámolás kezdetét követ ően került sor. ] (1 b) A felszámoló az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétellel, illetve az (la) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kiadásával egyidej űleg köteles a kölcsönbeadónak, illetve az iskolaszövetkezetnek igazolást kiadni, amely kölcsönzött munkavállalónként, illetve átengedett tagonként tartalmazza az elmaradt kölcsönzési díjat, illetve szolgáltatási díjat. A nyilvántartásba vételr ől szóló értesítés, valamint az (la) bekezdés szerinti teljesítésigazolás kézhezvételének időpontját a támogatás igénylése során a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet köteles igazolni. Az (la) bekezdés szerinti 2

3 teljesítésigazolás, valamint az e bekezdés szerinti igazolás másolatát mellékelni kell a támogatás iránt i kérelemhez." (3) A Bgtv. 11. (3)-(7)[(6)] bekezdése helyébe a [követező rendelkezés lép]következő rendelkezések lépnek : (3) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatási igény meghatározása során az (1) és (la) bekezdés szerinti kérelemben a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve személyese n közreműköd ő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj összegét egy felszámolási eljáráson belü l jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megel őző második évre vonatkozóan a Központi Statisztikai Hivata l által közzétett nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset (a továbbiakban : bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Ha a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást ugyanazon jogosul t tekintetében egy felszámolási eljáráson belül több részletben veszi igénybe, és a felszámolási eljárás egye s naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltér ő a támogatás következő évben történő igénybevétele esetén a o osultsá szem ont' óból a ma asabb bruttó átla kereset ala 'án számított támo _ atási mértéke t kell figyelembe venni. (4) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatást saját pénzeszközeitől elkülönítetten kezeli, és az t kizárólag a felszámolási eljárás alatt álló kölcsönvevőhöz kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabér, illetve a szolgáltatást igénybe vev őnél személyesen közreműköd ő iskolaszövetkezeti tag részére járó díj megfizetésére fordíthatja vagy a kifizetett munkabérre, illetve díjra számolhatja el. A kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet amennyiben ezt a kötelezettségét korábban nem teljesítette a támogatá s beérkezését követ ő három munkanapon belül gondoskodi k a) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterhekkel csökkentett összegnek a munkavállaló, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezet i tag részére történő kifizetéséről, b) a kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagot terhelő közterheknek az illetékes szervek részére történő megfizetésér ő l, c) a kikölcsönzött munkavállaló részére járó munkabért, illetve a szolgáltatást igénybe vev őnél személyese n közreműködő iskolaszövetkezeti tag részére járó díjat határozat vagy jogszabály alapján terhel ő levonás teljesítéséről és a jogosult részére történ ő kifizetéséről. (5) Ha a támogatásnak a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátásától számítva a következő bér-, illetve díjfizetési napig öt munkanapnál kevesebb van hátra, a kifizetés a következ ő bér-, illetve díjfizetési napon ennek hiányában a következ ő naptári hónap tizedik napján történik. [ ](6) A támogatás felhasználásáról a kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet a támogatás rendelkezésre bocsátásától számított 15 napon belül az állami foglalkoztatási szervnek beszámolót készít.[ ] (7) E alkalmazásában munkabér : a kölcsönbeadót terhel ő azon munkabér ideértve a betegszabadságra járó díjat is, illetve egyéb bérjellegű juttatás, amely a kölcsönzött munkavállalót a kikölcsönzés e id őtartamára tekintettel megilleti, illetve megillette." Módosítópont sorszáma : 4. A javaslat érintett rendelkezése : új 25. Módosítás jellege : kiegészítés A Bgtv a helyébe a következő rendelkezés lép : 25. 3

4 .12. (1) A felszámoló tájékoztatja a kölcsönbeadót és az iskolaszövetkezetet arról, hogy a kölcsönzés i díj, illetve a szolgáltatási díj elmaradása mely kölcsönzött munkavállalót, illetve személyesen közreműköd ő iskolaszövetkezeti tagot érinti. (2) A kölcsönbeadó és az iskolaszövetkezet az elmaradt kölcsönzési díjról, illetve szolgáltatási díjról és a z érintett kölcsönzött munkavállalókról, illetve személyesen közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tagokról elkülönített nyilvántartást vezet. (3) Ha a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet részére a korábban meg nem fizetett kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj vagy annak egy része a felszámolási eljárás alatt befolyt bevételekből megtérítésre kerül, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a támogatást, vagy annak a megtérüléssel érintett részét az állami foglalkoztatási szerv részére a megtérítést követ ő 8 napon belül köteles visszafizetni. (4) Ha a bíróság a támogatás igénybevételének időtartama alatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolását rendeli el, a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet felszámolója nem igényelhet a 2. (1) bekezdése szerinti támogatást azon kölcsönzött munkavállaló munkabérének, illetve személyese n közrem űköd ő iskolaszövetkezeti tag díjának kifizetéséhez, akire vonatkozóan kölcsönzési díj, illetve szolgáltatási díj meg nem fizetése miatt a kölcsönbeadó, illetve az iskolaszövetkezet a 11. (1)-(1a ) bekezdéseiben meghatározott támogatást már igénybe vett. Módosítópont sorszáma: 5. A javaslat érintett rendelkezése : 25. nyitó szövegrésze 25. A Bgtv. 13. (2) bekezdése helyébe a [követező]következő rendelkezés lép : (2) A 11. -ban meghatározott támogatás nyújtására az 1. (1) bekezdés b) és c) pontját, (4) és (5 ) bekezdését, a 2/A. (3) bekezdését, a 4. -t, az 5. (1) bekezdését, valamint a 8. (1) bekezdését alkalmazni kell. Módosítópont sorszáma : 6. A javaslat érintett rendelkezése : A Bgtv. 13/A. (1) bekezdése helyébe a [követező]következő rendelkezés lép : (1) Az állami foglalkoztatási szerv az e törvény szerint nyújtandó támogatás kifizetése érdekében a következ ő adatokat kezeli és tartja nyilván: a) a gazdálkodó szervezet adatai (név, székhely, telephely, fióktelep, adóazonosító jel/adószám, KS H azonosító szám, a tevékenység megkezdésének időpontja, a felszámolás kezd ő időpontja), b) a felszámoló adatai (név, székhely, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám), c) a felszámoló biztos adatai (név, cím, telefonszám, e=mail cím), d) külföldi felszámoló esetében amennyiben rendelkezik ilyennel a felszámoló képviseletében eljár ó cég, illetve személy adatai (név, székhely/cím, telefonszám, KSH azonosító szám, adószám, cím), e) a munkavállaló, illetve a személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tag adatai (természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, lakóhely (tartózkodási hely), társadalombiztosítási azonosító jel, 4

5 adóazonosító jel, bankszámlaszám, számlatulajdonos neve, számlavezet ő hitelintézet, munkaviszony vagy feladatteljesítés kezdete, munkakör vagy feladat), fi a kölcsönbeadó[/]vagy aziskolaszövetkezet adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, adószám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezető hitelintézet, tevékenység megkezdésének id őpontja, engedél y száma, képviseletre jogosult neve, címe, telefonszáma, címe), g) a kölcsönvevő[/]vagy aszolgáltatást igénybevevő adatai (név, székhely, KSH azonosító szám, pénzforgalmi számlaszám, számlavezet ő hitelintézet, felszámolás kezdő időpontja)." Módosítópont sorszáma : 7. A javaslat érintett rendelkezése : 28. f) pontja Módosítás jellege : elhagyás [f) 11. (3) bekezdésében az az (1) bekezdés szövegrész helyébe az az (1) és (la) bekezdés szöveg,] Módosítópont sorszáma : 8. A javaslat érintett rendelkezése : 29. Módosítás jellege : elhagyás Hatályát veszti a Bgtv. 12. (1) bekezdése.] [29. Módosítópont sorszáma : 9. A javaslat érintett rendelkezése : 2. mellékelt KÉRELE M a Bérgarancia Alapból igényelhet ő támogatásró l 2. melléklet a évi.....törvényhez,,1.melléklet az évi LXVI. törvényhez I. A gazdálkodó szervezet adatai : 1. Neve : 2. KSH azonosító száma : 3. Adószáma/adóazonosító jele : 4. Székhelye : 5. Telephelye, fióktelepe : 6. A tevékenység megkezdésének id őpontja: év hó nap 7. A felszámolás kezdő id őpontja : év hó nap 8. A kérelem alapjaként szereplő bérkifizetési nap : év hó nap 9. A 8. pont szerinti napra a törvény 2. melléklete B) táblázat Összesen sor 2. oszlopában szerepl ő összeg : Ft 10. A bérfizetés napján és az azt követ ően a kérelem benyújtásáig rendelkezésre álló saját forrá s összege : Ft 11. Az igényelt támogatás (a rendelkezésre álló saját forrás figyelembevételével megállapított) összege : 12. Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolást elrendel ő hatóság neve és címe : 5

6 Külföldi gazdálkodó szervezet esetén a felszámolási eljárás lefolytatásának országában a bérgaranci a támogatás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság neve és címe : II. A felszámoló adatai : 1. Neve, címe, telefonszáma A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma, -címe : 2. KSH azonosító száma : 3. Adószáma: 4. Székhelye : 5. Külföldi gazdálkodó szervezet felszámolása esetén amennyiben rendelkezik ilyennel - a felszámoló képviseletében Magyarországon eljáró cég, illetve személy neve, székhelye/címe, telefonszáma, -címe : III. Nyilatkozat : 1. A kérelem a törvény a 7. -a (1) bekezdésén vagya (2) bekezdésén alapul. 2. Ha a kérelem a 7. (2) bekezdésén alapul, akkor nyilatkozom, hog y a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásid őre járó díjazást q nem tartalmaz, q tartalmaz b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követ ő hat hónap alatt ismételt kérelem esetén az első, 7. (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határid őig várhatóan elősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szerveze t eszközeinek értékesítését, munkaerő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt) : FI Igen, q Nem, mert : c) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. (1) bekezdésében meghatározott támogatás i keret felhasználása q megtörtént, a nem történt meg. 3. Ha a munkavállaló foglalkoztatására a felszámolási eljárás megindulását követően került sor, akkor nyilatkozom, hogy a) a kérelemmel érintett munkabértartozás állásid őre járó díjazást a nem tartalmaz, a tartalmaz. b) a támogatás megállapítása e kérelem benyújtását követ ő hat hónap alatt ismételt kérele m esetén az els ő, 7. (2) bekezdése alapján benyújtott kérelemben meghatározott határid őig várhatóan el ősegíti a felszámolási eljárás lezárását, illetve a felszámolás alatt álló szerveze t eszközeinek értékesítését, munkaer ő-állománya új munkáltatónál történő továbbfoglalkoztatását (reorganizációt) : q Igen, a Nem, mert : c) az érintett munkavállaló foglalkoztatása különös tekintettel a munkavállaló által ellátand ó Munkavállal ó neve feladatok természetére - az alábbi indokok miatt vált szükségessé : Munkavállal ó TAJ száma Munkavállal ó munkaköre A foglalkoztatás indoka d) az érintett munkavállalók vonatkozásában a 7. (1) bekezdésében meghatározott támogatás i keret felhasználása a megtörtént, a nem történt meg. 4. Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. IV. A kérelem mellékletei : 1. A felszámolási eljárás megindításának közzétételér ől szóló jogerős végzés másolata. 2. A képviseletre jogosult felszámoló aláírási címpéldánya _ 3. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerz ődés, bírósági határozat, fizetési meghagyás. 6

7 [3.]4. A III. 2. b) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek_ (amennyibe n szükséges) [4.] 5. A III. 3. b) és c) pontban tett nyilatkozat alátámasztására szolgáló mellékletek. (amennyiben szükséges) [5.]6. A II. 5. pontban megjelölt képviseleti jogosultság igazolása_ (amennyiben szükséges ) [6.] 7. Külföldi gazdálkodó cég felszámolása esetén a támogatással érintett munkavállaló k munkaszerz ődése magyar nyelven[,] vagy ezek magyar nyelvű fordítása_ (amennyiben szükséges ) [7.] 8. Forinttól eltérő pénznemben meghatározott bér esetében az átváltásról készült kimutatás_. (amennyiben szükséges) Kelt : év hó nap (a felszámoló cégszerű aláírása) Megjegyzés : az I. pont 8. sorába a 2. melléklet címében szerepeltetett dátumot kell beírni." Módosítópont sorszáma: 10. A javaslat érintett rendelkezése : 4. melléklet 4.melléklet a évi.....törvényhez 3.melléklet az1994.évi LXVI. törvényhez KÉRELE M a Bérgarancia Alapból a munkaer ő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatás i díi megfizetésének elmaradása miatt igényelhet ő támogatásról [I. A kölcsönbeadó (ideértve az iskola szövetkezetet is) adatai : I. A kölcsönbeadó/az iskolaszövetekezet adatai : 1. Neve : 2. Képvisel őjének neve, címe : 3. KSH azonosító száma : 4. Adószáma : 5. Székhelye : 6. A tevékenység megkezdésének időpontja : év hó nap 7. Engedély száma : 8. Pénzforgalmi számlaszáma : 9. A számlavezet ő pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe : 10. A kérelem alapjaként szereplő legkorábbi tartozás vonatkozásában a bérkifizetési/díjfizetési nap : ev hó nap 11. A 10. pontban megjelölt bérfizetési/díjfizetési napon és az azt követően a kérelem benyújtásáig a törvény 4. mellékletében megjelölt munkavállalók/tagok munkabérére/díjára fordított saját forrá s összege : Ft 12. Az igényelt támogatás összege : Ft 13. A követelés felszámoló általi hitelez ői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvételének napja : év hó.... nap 14. A felszámolási eljárás kezdete után folytatott kölcsönzés/szolgáltatás esetén a felszámoló álta l kiállított teljesítésigazolás kézhezvételének napja : év....hó nap [II. A kölcsönvev ő adatai :1 7

8 II. A kölcsönvevő/a szolgáltatás igénybe vev őjének adatai : 1.Neve : 2. KSH azonosító száma: 3. Székhelye : 4. Pénzforgalmi számlaszáma (az utolsó ismert) : 5. A számlavezető pénzforgalmi szolgáltató megnevezése, címe (az utolsó ismert) : 6. A felszámolás kezd ő időpontja: év hó nap [III. A kölcsönvevő felszámolójának adatai :] III. A kölcsönvevő/a szolgáltatást igénybevev ő felszámolójának adatai : 1. Neve, címe, telefonszáma : A felszámoló megbízottjának neve, címe, telefonszáma : 2. Székhelye : Nyilatkozom, hogy a kérelemben és az elektronikusan rögzített adatok a valóságnak megfelelnek. Kelt : év hó nap a [kölcsönbe adó]kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírás a Melléklet : 1.Kölcsönbeadó/iskolaszövetkezet képviseletére jogosult aláírási címpéldánya _ 2. A felszámoló 11. (la) bekezdése szerinti teljesítésigazolás másolata (amennyiben szükséges). 3. A felszámoló 11. (Ib) bekezdése szerinti igazolás másolata. 4. A hitelezői nyilvántartásba vételről szóló értesítés kézhezvétele id őpontjának igazolása_ (amennyiben szükséges) 5. A teljesítésigazolás kézhezvételének igazolása. (amennyiben szükséges) [" ] 6. A követelés jogalapját és mértékét igazoló munkaszerz ődés/tagsági megállapodás, bírósági határozat, fizetési meghagyás." Módosítópont sorszáma : 11. A javaslat érintett rendelkezése : 5. melléklet 5.melléklet a évi...törvényhez 4. melléklet az évi LXVI. törvényhez ADATLAP a Bérgarancia Alapból a munkaerő-kölcsönzés díja/az iskolaszövetkezet részére járó szolgáltatás i díj megfizetésének elmaradása miatt igényelhet ő támogatás számításáho z (A év hó -i bérfizetési/díjfizetési napon a kölcsönbeadónál/a z iskolaszövetkezetnél fennálló adatok alapján) A) A munkavállalók/az iskolaszövetkezet tagjának adatai : 8

9 Sorszám Kölcsönzött munkavállaló/tag neve 2. Társadalombiztosítás i azonosító jele 3. A kölcsönzés/szolgáltatás nyújtás id őszaka B) Az elmaradt kölcsönzésidíjra/szolgáltatási díjra vonatkozó adatok (Valamennyi az A) pontba n [feltűntetett]feltüntetett munkavállaló/tag vonatkozásában külön táblázat kitöltése szükséges. A táblázat sorait a munkavállaló/tag kölcsönzésidíjának/szolgáltatási díjának esedékességéhez igazodva kell kitölteni.) A kölcsönzött munkavállaló/tag sorszáma és neve : Az elmaradt kölcsönzési díj/ A kölcsönzési díjnak/ szolgáltatási díj szolgáltatási díjnak a esedékességének napja bértartozás/díjtartozá s fedezésére szolgáló összeg e (Ft) 3. A támogatásnak a Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéb ő l igényelhető összege (Ft) Összesen : C) Nemzeti Foglalkoztatási Alap bérgarancia alaprészéb ől igényelt támogatás összege (A B ) táblázatok 3. oszlopa összesen sorának összesítése) : Ft Kelt : hely, év hó.... nap (a kölcsönbeadó/az iskolaszövetkezet cégszerű aláírása)" Indokolás 1. A módosítás kiegészíti a szervezett munkavégzés fogalmát a szociális szövetkezetben történ ő munkavégzéssel, továbbá az iskolaszövetkezeteket érint ő módosítás okán a küls ő szolgáltatásra vonatkozó tagsági megállapodás alapján történ ő személyes közreműködéssel. 2. A javaslat pontosítja a fogalom meghatározásokat az egyes iskolaszövetkezetekkel összefügg ő törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény rendelkezéseire tekintettel. A javaslat célja továbbá annak megel őzése, hogy a támogatási igény meghatározásakor olyan követelés figyelembevételére kerüljön sor, amely elévült. Emellett a rendelkezés jogalapot teremt az állami foglalkoztatási szerv részére, hogy a támogatás összegének meghatározásakor ezt a körülményt is vizsgálja, és kérje annak igazolását, hogy a támogatási igényt el nem évült követelésre nyújtották be. 9

10 3. A javaslat pontosítja az érintett által használt fogalmakat, tekintettel az egyes iskolaszövetkezetekke l összefüggő törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény rendelkezéseire, így arra, hogy az iskolaszövetkezetben foglalkoztatott tag már nem munkaviszonyban áll és részére nem munkabér kerü l kifizetésre. A javaslat emellett biztosítja, hogy a felszámolás kezd ő id őpontját követően nyújtott szolgáltatás alapján járó kölcsönzési díjra, illetve szolgáltatási díjra vonatkozó követelésre tekintettel attó l függetlenül lehessen támogatást igényelni, hogy a munkaer ő-kölcsönzés a felszámolás kezdete el őtt vagy azt követ ően jött létre, illetve az iskolaszövetkezeti tagnak a szolgáltatást fogadójához történő átengedésér e a felszámolás kezdete előtt, vagy azt követően került sor. 4. A javaslat pontosítja az érintett által használt fogalmakat, tekintettel az egyes iskolaszövetkezetekke l összefüggő törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény rendelkezéseire, így arra, hogy az iskolaszövetkezetben foglalkoztatott tag már nem munkaviszonyban áll és részére nem munkabér kerü l kifizetésre. Kodifikációs pontosítást tartalmaz A javaslat kiegészíti az adatok körét figyelemmel arra, hogy az egyes iskolaszövetkezetekkel összefügg ő törvények módosításáról szóló évi XLIX. törvény rendelkezései alapján az iskolaszövetkezetben foglalkoztatott már nem minősül munkavállalónak, hanem személyesen közrem űköd ő tag. Kodifikációs pontosítás, tekintettel arra, hogy a Bgtv. 11. (3) bekezdése újraszabályozásra kerül. Kodifikációs pontosítás, tekintettel arra, hogy a Bgtv. 12. (1) bekezdése újraszabályozásra kerül A javaslat a támogatás iránti kérelem mellékleteinek felsorolását olyan dokumentumokkal egészíti ki, amelyek igazolják a támogatást megalapozó követelések jogszerűségét, és amelyekb ől megállapítható, hogy a támogatási igény összegének kiszámítása a törvény szabályainak megfelel ően történt. 10. Kodifikációs pontosítás, tekintettel az egyes iskolaszövetkezetekkel összefügg ő törvények módosításáró l szóló évi XLIX. törvény rendelkezéseire, azaz az iskolaszövetkezetben foglalkoztatott tag már ne m munkaviszonyban áll és részére nem munkabér kerül kifizetésre. A módosítás továbbá a támogatás iránt i io

11 kérelem mellékleteinek felsorolását olyan dokumentumokkal egészíti ki, amelyek igazolják a támogatás t megalapozó követelések jogszer űségét, és amelyekb ől megállapítható, hogy a támogatási igény összegének kiszámítása a törvény szabályainak megfelelően történt. 11. Kodifikációs pontosítás, tekintettel az egyes iskolaszövetkezetekkel összefügg ő törvények módosításáró l szóló évi XLIX. törvény rendelkezéseire, azaz az iskolaszövetkezetben foglalkoztatott tag már ne m munkaviszonyban áll és részére nem munkabér kerül kifizetésre Vinnai Győző 11

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/12732) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : november 24. O\iY

Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : november 24. O\iY Iromány száma : T/12732/ 4 3 Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy ű lés Törvényalkotási bizottsága O\iY LESS r:ivataf. A Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett. 2e'!% NOV

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 199 évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1 Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

1 akezc r N évi... törvény

1 akezc r N évi... törvény és Hivatala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Fidesz Magyar Polgári Szövetség 1 akezc r. 2012 N 0 8. Képvisel ői önálló indítvány 2012. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a bérgarancia támogatásról Tájékoztató a bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújtható visszatérítendő, kamatmentes támogatás. E támogatás: - a felszámolás,

Részletesebben

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f

2. oldal d)1 bértartozás: a felszámolás vagy kényszertörlési eljárás alatt álló gazdálkodó szervezetet - mint munkáltatót - terhelő, a Cstv. szerint f 1. oldal 1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról 1 Az Országgyűlés a munkavállalók szociális biztonságának elősegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján,

Részletesebben

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2.

Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Érkezctr 201E DEC v 2. Iromány száma : T/12899/ A 3 Benyújtás dátuma: 2016. december., Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága r\- SI, GG Y 1JL k ;:, Érkezctr 201E DEC v 2. Címzett: Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy

Részletesebben

Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _

Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _ Iromány száma: T/12732/45 Benyújtás dátuma: 2016. november a9. Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága ORSGt t i _ Frke, ett. 2016 NOV 2 Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Tárgy : Egységes

Részletesebben

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be.

A bérgarancia támogatás iránti kérelem január 1-től elektronikusan nyújtható be. Bérgarancia támogatás A bérgarancia támogatás iránti kérelem 2014. január 1-től elektronikusan nyújtható be. A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére. Helyben. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére. Helyben. Tisztelt Elnök Úr! ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISELŐ Kövér László ú r az Országgyűlés elnöke részére Országgy űlés Hivatal a!rcmányszá m : 7 ^ 2 8 95 r=rkezett 2016 NOV 14. Helyben Tisztelt Elnök Úr! Magyarország Alaptörvénye 6.

Részletesebben

2012. évi... törvény

2012. évi... törvény p ',1 Hivatala Érkezett: 2012 DEC 1 O. 2012. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr!

Országgy űlés Hivatala. Irományszám : I. Érkezett 2015 ún 0 8. Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatala Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : I %ívi ~~~ 9 Érkezett 2015 ún 0 8. Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az

Részletesebben

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása

Módosító javaslat A szociális igazgatásról és szociális [ellátásról]ellátásokról szóló évi III. törvény módosítása Iromány száma: T/15558/4. Benyújtás dátuma: 2017-05-18 15:18 Országgyűlési képviselő Parlex azonosító: 5GWVLWZC0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Varga Gábor (Fidesz) Jogszabályi

Részletesebben

T/ számú törvényjavaslat. egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

T/ számú törvényjavaslat. egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/12732. számú törvényjavaslat egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2016. október 2016. évi törvény egyes

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i. Országgy űlés képvisel ő MSZP Módosító javaslat

Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i. Országgy űlés képvisel ő MSZP Módosító javaslat Országgy űlés Hivatala tr;>nlányszám : i 2011JuNf 5, Országgy űlés képvisel ő Módosító javaslat Dr. Kövér László úrna k az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 94.. (1) és

Részletesebben

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÁJÉKOZTATÁS A BÉRGARANCIA TÁMOGATÁSRÓL Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Pest Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály Illetékességi terület: Pest megye Az alapvető

Részletesebben

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714.

valamint az elektronikus hírközlésrá7 szóló évi C. törvény módosításáról szóló T/12714. Iromány száma : T/12714/ /{ Benyújtás dátuma : 2016. november 17. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Érkezett : 2016 tiov 1 7. Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/12720/11. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 7I2H7HC40003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta.

A Bizottság a törvényjavaslat részletes vitáját december 7-én lezárta. Iromány száma : T/13159/ g Benyújtás dátuma : 2016: december 7. ORSZÁGG úll, Az Országgyű lés Törvényalkotási bizottsága Érkezett. Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr!

épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes vitájáró l Tisztelt Elnök Úr! Országgy űlés Hivatal a Irományszám : -v I sc '- 1 5 Az Országgyűlés Népjóléti bizottsága Érkezett 2015 JÚN 1 7. Kijelölt bizottság épjtílétib'lz ototiság jelenitése,. törvényjavasla t (T/5052. szám) részletes

Részletesebben

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr!

T/13049/... Tisztelt Elnök Úr! ;`fá'41`& léd"~ 1n3ṙ ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő NCV 2.O. T/13049/... Módosító javaslat Dr. Kövér László az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló

Részletesebben

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003

Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: :01. Parlex azonosító: 1KF52J470003 Iromány száma: T/12720/12. Benyújtás dátuma: 2016-11-24 15:01 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: 1KF52J470003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Gulyás

Részletesebben

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í

Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : december 1. n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Iromány száma : T/12923/ 6 Benyújtás dátuma : 2016. december 1. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága n. 'ti: 1 CL, :I,. ', 'í Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke Benyújtó : Dr. Gulyás

Részletesebben

2013. évi... törvény

2013. évi... törvény Or zá é,s Hivatal a Iri*_ra'.t ;.. -(050 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Érírezett: 2[,";3 MÁK: 2 2. Képvisel ői önálló indítvány 2013. évi... törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991.

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/3628/6. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 20:09 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: UVJXJB4W0007 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása

1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény módosítása Orsifcggyíűiés Hivatala irományezám : ' l4 k o 'l 5.---2 í gy' 1, Érkezett : 2015 DEC 0 2015. évi... törvény a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági

Részletesebben

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép :

évi CLVI. törvény 455. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következ ő rendelkezés lép : 2015. évi... törvény a diákok iskolaszövetkezeti munkavállalásának, és a megváltozott munkaképesség ű személyek munkaerő-kőlcsönzés keretében történő foglalkoztatásának el ősegítésér ő l 1. A társadalombiztosítás

Részletesebben

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Érkezett : Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága ttomá űy8 c(sp : Érkezett : T) 2015 NOV 2 7 ó 4o 6 [ 2 Egységes javaslat Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a

T/6768/18. szám. Az Országgyűlés. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k. ajánlás a T/6768/18. szám ORSZÁCG Y 1J lyé 7 _ 1 Tr l. Érkezett: 2008 DEC 1 5. Az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságána k ajánlás a a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a

Részletesebben

részlete s vitájához

részlete s vitájához ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/1794/5. Érkezett : 2010 NOV 2 9. Az Országgy űlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának aj ánlás a az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény módosításáról

Részletesebben

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t

0 gyűlés Hivatala. Iromány- zám :  TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Összegző módosító javasla t 0 gyűlés Hivatala Iromány- zám : " TI X00%,.L -4 É UQtt: 2016 ÁPR 2 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t

I. Rész 25. (3) A különadó alapjának 9. szerint meghatározott összegé t Iromány száma : T/13159J Benyújtás dátuma : 2016. december 7. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Lrkezett : 2016 ö. 0 ' Benyújtó : Dr. Gulyás Gergely,

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06.

Országgy űlés Hivatala Irományszám : Érkezett : 2016 JÚN 06. Országgy űlés Hivatala Irományszám : I(,o 39 01 Aj, Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2016 JÚN 06. Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

.Ét J N 3. Tisztelt Elnök Úr!

.Ét J N 3. Tisztelt Elnök Úr! QrEzággyű lés Hivatal a.ét. 2011 J N 3 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISEL Ő Zárószavazás el őtti módosító iavasla t Kövér László ú r az Országgy űlés Elnöke részér e Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Házszabály 107. -a

Részletesebben

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése

A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése Az Országgy űlés Fenntartható fejlődés bizottsága Kapcsolódó bizottság A Fenntartható fejl ődés bizottsága jelentése az épített környezet alakításáról és védelmér ől szóló 1997. évi LxXVIII. törvénynek

Részletesebben

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. 1. Ki veheti igénybe a

Részletesebben

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala

Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : október 20. Országgy űlés Hivatala Iromány száma : T/12339/.. Benyújtás dátuma : 2016. október 20. Az Országgy űlés Törvényalkotási bizottsága Irományszám : 1 / VS59 g Érkezett : 2016 OKT 20. Címzett : Kövér László, az Országgy űlés elnöke

Részletesebben

a önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

a önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: B E V A L L Á S. a d ó é v r ő l a h e l y i i p a r ű z é s i a d ó r ó l i d e i g l e n e s j e l l e g ű

Részletesebben

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24.

Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : november 24. CRvZ -ívgy i L ti 1.. L Frkezett : 2010 WC'.? 2 4. Iromány száma : T/12728/ A L\ Benyújtás dátuma : 2016. november 24. Az Országgy űlé s Törvényalkotási bizottsága Címzett : Kövér László, az Országgyűlés

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 1998. március 4., szerda 15. szám Ára: 420, Ft TARTALOMJEGYZÉK 39/1998. (III. 4.) Korm. r. 11/1998. (III. 4.) IKIM PM e. r. 12/1998.

Részletesebben

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról

1994. évi LXVI. törvény. a Bérgarancia Alapról Az Országgyőlés a munkavállalók szociális biztonságának elısegítése érdekében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 54. -a alapján, a következı törvényt alkotja: 1. (1) A bérgarancia-eljárás

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l

2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l Országgy űlés Hivatala irományszám : 14/1 p,23 Érkezett : 2016 JÚN Q6. 2016. évi... törvén y a kistelepülések polgármestereinek javadalmazásával kapcsolatos egyes törvénye k módosításáró l 1. Magyarország

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P

GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P GYÖNGYÖS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE P Á L Y Á Z A T I A D A T L A P NYUGDÍJAS SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZATHOZ I. PÁLYÁZÓ SZERVEZET ADATAI A pályázó neve:.. A pályázó székhelye:. A pályázó címe,

Részletesebben

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr!

Orszk: Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/ '::L 0 6. I3akqct : Tisztelt Elnök Úr! Orszk: is Hivatal a Yi c~ i7 z111 V,i' 3 i73 : 1\T-d' /f/4 4 0 I3akqct : 2010 '::L 0 6. Országgy űlés képviselő Módosító javaslat! Dr. Schmitt Pál úrna k az Országgyűlés elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

Munkáltatói igazolás

Munkáltatói igazolás Munkáltatói igazolás I. Munkáltató adatai Munkáltató neve: Munkáltató székhelye: Munkáltató címe: Munkáltató cégjegyzékszáma / engedélyszáma: Munkáltató adószáma: Munkáltató tevékenységi köre (a megfelelő

Részletesebben

)4552 Érkezett : 2009 DEC 15.

)4552 Érkezett : 2009 DEC 15. .sas : )4552 Érkezett : 2009 DEC 15. 2009. évi... törvény, a szövetkezetekr ől szóló 2006. évi X. törvény módosításáról 1. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 56. (2) bekezdése helyébe a következő

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító:

NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: A díjak megfizetésének összesítése: A kérelem elbírálási díja Ft; Az engedélyek díja Ft leróva NKH.. Regionális Igazgatósága Iktatószám: Cím: Telefonszám: Személyi azonosító: ÁRUFUVAROZÓI ENGEDÉLY, KÖZÖSSÉGI

Részletesebben

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony!

T11140/... Or Irományszim. Íb A 4 U -0/29. Tisztelt Elnök Asszony! T11140/.... Zárószavazás előtti módosító iavaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Or Irományszim. Hivatala Íb A 4 U -0/29 Helyben Érkezett: 2006 NOV 2 7. Tisztelt Elnök Asszony! A Házszabály

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr!

Országg y űlés. Érkezett : 1416 ÁPR 1 Q. Tisztelt Elnök Úr! Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országg y űlés ' om Hivatala :nysz $m : Érkezett T ^ cc 6 ' : 1416 ÁPR 1 Q Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

B E V A L L Á S. a d ó é v r ő l a h e l y i i p a r ű z é s i a d ó r ó l i d e i g l e n e s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S. a d ó é v r ő l a h e l y i i p a r ű z é s i a d ó r ó l i d e i g l e n e s j e l l e g ű t e v é k e n y s é g e s e t é n AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: B E V A L L Á S. a d ó é v r ő l a h e l y i i p a r ű z é s i a d ó r ó l i d e i g l e n e s j e l l e g ű

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR IGÉNYLŐLAP BIZTOSÍTÁS IGAZOLÁSHOZ Magyarországon és egy másik államban párhuzamos an folytatott kereső tevékenység esetén A magyarországi kereső tevékenység mellett

Részletesebben

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások:

- A 4.1. pont, támogatást igénylők körére vonatkozó feltételekben is történtek változások: Módosult Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos szaktanácsadás című (VP1-2.1.1-2.1.2-17 kódszámú) felhívás és annak dokumentációja Módosult a Széchenyi

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások

A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA A munkaügyi kirendeltségekkel történő kapcsolatfelvétel, valamint a munkáltatók részéről elérhető kedvezmények és támogatások Szeged, 2013. április 8.

Részletesebben

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1.melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁST AZ ALÁBBI LÉTFENNTARTÁST VESZÉLYEZTETŐ ÉLETHELYZETRE

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI ADATLAP. A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában elnevezésű munkaerőpiaci program Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ A pályázat beérkezett: A pályázat sorszáma: (BMMK tölti ki) iktatószám: Pályázó szervezet neve: PÁLYÁZATI ADATLAP A Falfirka eltávolítás Európa Kulturális Fővárosában

Részletesebben

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás

Módosítópont sorszáma: 2. Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 2. (2) bekezdés - Szftv. 5/A. (6) bekezdés Módosítás jellege: módosítás Iromány száma: T/17957/5. Benyújtás dátuma: 2017-11-07 13:58 Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága Parlex azonosító: 6AEK2USL0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Bánki Erik, Elnök

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat.

T/6960/69. szám. Az Országgyűlés. az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/6960. számú törvényjavaslat. T/6960/69. szám ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JÚN 06. Az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának második kiegészít ő ajánlás a az egyes egészségügyi

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G

Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Országgy űlés Hivatala ; ;~n~nyszám I A 00 55I G Az Országgyűlé s Fenntartható fejl ődés bizottsága 2016 ÁPR 19. Kapcsolódó bizottság enntarthato fejl des biz ttsaga jelentes a villamos energiáról szóló

Részletesebben

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény

IrorrrQnystéhn: TI 50 2. tt 2015 JúN 0 2. 2015. évi... törvény Q0002/000 5 s.., ~ Yíltt3s Hivatala IrorrrQnystéhn: TI 50 2 tt 2015 JúN 0 2. ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISELŐ Képvisel ői önálló indítván y 2015. évi... törvény a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/15362) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/15362) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/15362) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Összegző módosító javaslat

Összegző módosító javaslat Iromány száma: T/3633/5. Benyújtás dátuma: 2018-12-06 17:59 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Parlex azonosító: TBTIZFUQ0003 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Dr. Bajkai

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról

Tisztelt Elnök Úr! egyes adminisztratív kötelezettségek megszüntetésével összefüggő törvénymódosításokról Országgyűlés Hivatal a Irományszám : Érkezett: 2016 ÁPR 21. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! A Törvényalkotási

Részletesebben

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám

A törvényt az Országgyőlés a 2012. december 3-i ülésnapján fogadta el. M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 170. szám 2012. évi CXCVII. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény és a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény módosításáról A törvényt az Országgyőlés a 2012.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Igénylőlap kiküldetési igazoláshoz munkavállaló, társas vállalkozó kiküldése ideiglenes munkavégzés céljából egyéni vállalkozó/őstermelő ideiglenes külföldi tevékenysége

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság ADATLAP 1 támogatás igényléséhez Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Reformáció Emlékbizottság 1. A támogatási igény tárgya, a program bemutatása 2. A támogatást igénylő adatai

Részletesebben

2009. évi... törvény. a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló évi LXXV. törvény módosításáró l

2009. évi... törvény. a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló évi LXXV. törvény módosításáró l lzt~tr.r g 4 9-'1 Ért t : 2009 MARC 1 2. ORSZÁGGY Ű LÉSI KÉPVISEL Ő Képviselői önálló indítvány 2009. évi... törvény a takarékos állami gazdálkodásról és a költségvetési felelősségről szóló 2008. évi LXXV.

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata.

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/2936.) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság

Részletesebben

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat

Országgy űlés Hivatal a. Irományszám : l. Érkezett : 2015 JúN 2 2. Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javaslat Országgy űlés Hivatal a Irományszám : l L1 $ 2. 111-1- Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett : 2015 JúN 2 2. Egységes javaslat Kövér László ár, az Országgy űlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

2015. évi... törvény

2015. évi... törvény :. ~.~ y űlés Hivatala 2015. évi... törvény,inyszám : Í j 0 6 Érkezett: 2015 NOV O. a cs ődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a bírósági végrehajtásról szóló

Részletesebben

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l

1# +atala 2010OKT évi... törvény. a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1# +atala ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Érkoett : 2010OKT22 Képvisel ői önálló indítvány 2010. évi... törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáró l 1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

Érkezett: 2015 DEC 0 8.

Érkezett: 2015 DEC 0 8. Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága i.3ciy:vi t 0' I O 1 a \P Érkezett: 2015 DEC 0 8. Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javasla t benyújtás a Kövér László úr, az Országgy űlés elnöke részére

Részletesebben

(1) Az Mmtv. 13. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesül ő)

(1) Az Mmtv. 13. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép : (A rokkantsági ellátást meg kell szüntetni, ha az ellátásban részesül ő) t r gyfttés Hivatala lrolikáflyszaí1 : j 42Q 4'4 (2-5 Érkezett: ni3 OEC 14. 2013. évi... törvény a megváltozott munkaképesség ű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáró l szóló 2011. évi

Részletesebben

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1

A D A T L A P. a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 A D A T L A P a kivételes rokkantsági ellátás igényléséhez 1 Ügyszám: Iktatószám: I. A KÉRELMEZŐ ADATAI A személyi adatok hitelesítésére jogosult szerv/személy tölti ki! A személyi adatok hitelességét

Részletesebben

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:...

Adatlap 2012. A munkáltató (kifizető) neve:... címe: adószáma: A dolgozó (tag) neve:... Adatlap 2012 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Iromány száma: T/2935/2. Benyújtás dátuma: 2018-11-06 10:21 Az Országgyűlés Külügyi bizottsága Parlex azonosító: DXBAWU5Z0001 Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó: Németh Zsolt, Elnök

Részletesebben

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára

Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszer Nyilvántartásba vett adatok módosítása iránti kérelem természetes személyek számára Benyújtandó a lakóhely/székhely szerint illetékes kormányhivatal

Részletesebben

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén)

Munkáltató / egyéni vállalkozó / őstermelő adatai. Cég neve Állampolgárság (természetes személy esetén) Kérelem az illetékes hatóságok megegyezése iránt a magyar társadalombiztosítási jogszabályok további alkalmazásáról (a Magyarországon fennálló biztosítási jogviszony igazolása) Munkavállaló, társas vállalkozó

Részletesebben

A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter. /2006. ( ) SZMM-EüM-PM. együttes rendelete

A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter. /2006. ( ) SZMM-EüM-PM. együttes rendelete TERVEZET A szociális és munkaügyi miniszter, az egészségügyi miniszter, valamint a pénzügyminiszter /2006. ( ) SZMM-EüM-PM együttes rendelete a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és

Részletesebben

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr!

Itortts,~rrtn : 30/9 1. Érkezett: 2 X35 a' Tisztelt Elnök Úr! kl LE't 'v'tt ; ;: f livatala Itortts,~rrtn : 30/9 1 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett: 2 X35 a' 2.7 Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt

Részletesebben

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

EGYSÉGES JAVASLAT. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosításáról szól ó T/5053. számú törvényjavasla t ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ :T / sű; 1 Ország gyitic Nivala k, Irományszám Érkezett 2015 JÚN 2, 9. Törvényalkotási bizottsága Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr! Az egyes házszabályi

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016.

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2016. A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010.

Részletesebben

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. m ó d o s í t ó j a v a s l a t o t. 1. A törvényjavaslat 29. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul : 1 CO,0 Az Országgyűlé s Egészségügyi bizottsága Lrltivzett : 2,2441 T, Q 7. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Bizottsági módosító iavasla t Helybe n Tisztelt Elnök Úr! A megváltozott munkaképesség

Részletesebben

2016. évi... törvény

2016. évi... törvény Országgy űlés Hivatala irományszám : -~ ^ OSA & Érkezett : 2016 MAJ 0 3. 1 2016. évi... törvény a mez őgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyé b intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS

Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS AZ ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Azonosító szám:.. Benyújtás, postára adás napja:... Átvevő aláírása: BEVALLÁS 201_. a d ó é v r ő l a h e l y i i p a r ű z é s i a d ó r ó l i d e i g l e n e s j e l l e g ű t

Részletesebben

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére

Tájékoztató a közszférában dolgozó. ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Tájékoztató a közszférában dolgozó ingatlanfedezetű devizahiteles ügyfeleink részére Hasznos kiegészítő információk közszférában dolgozó ügyfeleink számára a rögzített árfolyamon történő törlesztéshez

Részletesebben

Országgyűlés Hivatala

Országgyűlés Hivatala Országgyűlés Hivatala Irományszám : 16623 14 d Az Országgyűlé s Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV o 5. Összegző módosító javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök

Részletesebben

Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g. Érkezett 2018 JÚL O b.

Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g. Érkezett 2018 JÚL O b. Országgy ű lés Hivatal a Irományszám' ' Co 2.5 I /1 g Az Országgy űlés Vállalkozásfejlesztési bizottság a Érkezett 2018 JÚL O b. Címzett : Kövér László, az Országgyűlés elnöke Benyújtó : Z. Kárpát Dániel,

Részletesebben

ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE

ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE ÖSSZEVONT NYILATKOZAT TÁRSAS VÁLLALKOZÁS RÉSZÉRE HITELÜGYLETBEN BETÖLTÖTT SZEREPKÖR Társas vállalkozás kezesi nyilatkozat Társas vállalkozás zálogkötelezetti nyilatkozat VÁLLALKOZÁS ALAPADATAI Vállalkozás

Részletesebben