Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására Herendi Polgármesteri Hivatal elnevezéssel polgármesteri hivatalt hozott létre. Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésében, 41. (2) bekezdésében, 67. b), d) pontjaiban, továbbá az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában, 10. (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 13. (1) bekezdésében foglaltakra - a Herendi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mint költségvetési szerv- Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1. A Hivatal megnevezése, címadatai I. Általános rendelkezések 1.1. A Hivatal megnevezése: Herendi Polgármesteri Hivatal 1.2. A Hivatal székhelye: 8440 Herend, Kossuth utca A Hivatal jogállása, irányítása, vezetése, azonosító adatai 1. A Hivatal jogállása: A Hivatal az önkormányzat Képviselő-testülete által alapított - a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése alapján április 2-án létrehozott - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. (1) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint önállóan működő és gazdálkodó - költségvetési szerv. A Hivatal, mint költségvetési szerv önálló jogi személy. 2. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A Hivatal az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat látja el. A Hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. 3. A Hivatal alapító szerve: Herend Város Önkormányzata. 4. A Hivatal alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 5. A Hivatal alaptevékenységének forrása: Herend Város Önkormányzatának éves költségvetési rendeletében a Polgármesteri Hivatal gazdálkodására jóváhagyott előirányzat. 6. A Hivatal engedélyezett létszámát a Képviselő-testület által elfogadott mindenkori éves költségvetési rendelet tartalmazza. Engedélyezett létszám évben 16 fő önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción foglalkozatott. 7. A Hivatalt - a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében - a polgármester irányítja. 8. A Hivatalt a jegyző vezeti.

2 9. A költségvetési szerv alapító okiratát Herend Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 103/2009. (IX.29.) határozatával fogadta el. A költségvetési szerv hatályos, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát (okirat száma: 4-93/1/2013.) Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete február 27- én, 18/2013. (II.27.) határozatával hagyta jóvá. A Hivatal alapító okiratának kelte: A Hivatal alapító okiratának száma: 4-216/ A költségvetési szerv illetékességi területe: Herend város közigazgatási területe. 11. A költségvetési szerv azonosító adatai: a) költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: b) statisztikai számjele: c) adóigazgatási azonosító száma: d) számlavezető pénzintézete: Raiffeisen Bank Zrt. e) költségvetési számlaszáma: f) társadalombiztosítási törzsszáma: II. A Hivatal alaptevékenysége, feladatát, hatáskörét, alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok 1. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A Hivatal által ellátandó és kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeket a Hivatal mindenkor hatályos alapító okirata tartalmazza. Az alapító okirat az SZMSZ 1. melléklete. A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat, közhasznú, vagy gazdasági szervezetnek nem tagja, alapítói, illetve tulajdonosi jogokat nem gyakorol. 2. A Hivatal, mint közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét alaptevékenységeit meghatározó jogszabályok különösen: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 68/2011. (XII.31.) Korm. rendelet Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet A számvitelről szóló évi C. törvény A helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény A választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló évi L. törvény, Az Európai Parlament tagjainak választásáról szóló CXIII. törvény A muzeális intézményekről, nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény. 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló évi IV. törvény A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi LXXXIV. törvény A külföldre utazásról szóló évi XII. törvény Az egyéni vállalkozásról szóló évi V. törvény A kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló évi XLVI. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény A vízgazdálkodásról szóló évi LVII. törvény A közúti közlekedésről szóló évi I. törvény A temetőkről és a temetkezésről szóló évi XLIII. törvény A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. törvény A gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény A sportról szóló évi I. törvény A polgárőrségről szóló évi LII. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény A közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló évi LXIII. törvény A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos helyi rendeletei. III. A Hivatal általános feladatai 1. A Hivatal ellátja az önkormányzati ügyek előkészítését, az önkormányzati döntések végrehajtását, a képviselőtestület és a bizottságok működésével kapcsolatos adminisztratív teendőket, melynek során a) döntésre előkészíti az önkormányzati hatósági ügyeket, b) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendeletek tervezetét, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat, biztosítja azok törvényességét, c) nyilvántartja a képviselőtestület döntéseit, d) előkészíti a bizottsági előterjesztéseket, jelentéseket, beszámolókat és egyéb anyagokat, tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségeiről, e) gondoskodik a képviselőtestületi és bizottsági döntések végrehajtásáról, f) ellátja a képviselőtestület és a bizottságok munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli és adminisztratív feladatokat, g) a Mötv.-ben foglaltak szerint biztosítja a települési képviselői munkához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést. 3

4 2. Hivatal ellátja a) az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat, b) a Német Nemzetiségi Önkormányzat testületi működésével kapcsolatos postai, kézbesítési, ügyviteli feladatokat. 3. A Hivatal ellátja az alábbi, önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek pénzügyi, gazdasági és munkaügyi feladatait. A Hivatalhoz rendelt költségvetési szervek: - Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde (8440 Herend, Fasor u. 2/a-4/a.) - Herendi Művelődési Ház és Könyvtár (8440 Herend, Kossuth u. 138.) - Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata (8440 Herend, Kossuth u. 105.) - Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény (8440 Herend, Kültelek 11.) 4. A Hivatal, mint a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot Fenntartó Társulás székhelyének polgármesteri hivatala ellátja a társulási tanács munkaszervezeti feladatait (döntések előkészítése, végrehajtás szervezése). IV. A Hivatal jogállása, irányítása, vezetése részletszabályok 1)A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (Mötv.84. ) 2) A Hivatal a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv, jogi személy, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a képviselő-testület a 18/2013. (II.27.) számú határozatával hagyta jóvá. 3) A Polgármester a)a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, b)a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatalnak feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; c)dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; d)a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; e)a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f)gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; g)gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. (Mötv. 67. ) 4)A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, bérezéséhez, vezetői megbízásához, felmentéséhez, vezetői megbízásának visszavonásához és jutalmazásához. 4

5 5)A Polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére megválasztott Alpolgármester a Polgármester irányításával látja el feladatait. 6)A Jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt.(mötv.81. ) 7)A jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. 8)A Jegyző: a)dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; b)gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; c)gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról; d)tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; e)jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; f)évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; g)döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket; h)dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; i)dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; j) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 9)A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt. (Mötv. 82. ) Az aljegyzőre, a jegyzőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jegyző szakmailag felelős a hivatal működéséért, az ügyek operatív, konkrét megoldásáért, a döntések végrehajtásáért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért. A költségvetési szerv vezetőjeként gondoskodik a belső ellenőrzés kialakításáról és működtetéséről. Felelősséggel tartozik a feladat-és hatáskörébe utalt (1991. évi XX. törvény 140. (1) bekezdés) önkormányzati gazdálkodási feladatok szabályszerű ellátásáért. A jegyző a választási iroda vezetőjeként ellátja a választások, valamint a népszavazás és a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. V. A Hivatal szervezete, belső szervezeti felépítése 1. Az egységes Hivatal belső munkaszervezeti egységei az Irodák. Létrehozásukról a Hivatal Szervezeti- és Működési Szabályzatában kell rendelkezni. Az Iroda élén Irodavezető, áll, aki vezető állású köztisztviselőnek minősül. Az Iroda vezetőjét - a polgármester egyetértésével - a jegyző nevezi ki. A Hivatal belső munkaszervezeti egységei, elnevezésük, engedélyezett létszámuk: - Önkormányzati és Lakosságszolgálati Iroda 9 fő. - Pénzügyi-, és Humánpolitikai Iroda 6 fő. Az Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Iroda vezetői, a Pénzügyi, és - Humánpolitikai Iroda vezetői munkakör a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 236. (5) bekezdés b) pontja szerinti osztályvezetői szintnek felel meg. 2. Irodavezetők: a) Az Irodavezető vezeti, irányítja az iroda munkáját, felügyeli az ügyintézők tevékenységét, szervezi, koordinálja az iroda feladatkörébe tartozó ügyek intézését és 5

6 gondoskodik a feladatok színvonalas szakmai ellátásáról, de ellát konkrét hatósági-, és szakfeladatokat is. b) Felelős: Az irodán belüli hatékony és célszerű munkamegosztásért, a feladatok gyors, szakszerű és törvényes végrehajtásáért, az eredményes munkáért, a másik irodával közös feladatok megfelelő koordinálásáért. c) Főbb általános feladatai: meghatározza és ellenőrzi az iroda dolgozóinak munkáját, előkészíti a munkaköri leírásokat, és karbantartja azokat, gondoskodik az adott szervezeti egységhez tartozó önkormányzati bizottság szakmai segítéséről, részt vesz a képviselő-testület, a szervezeti egységéhez tartozó bizottság és meghívása esetén más bizottsági ülésén, összeállítja a képviselő-testület, illetőleg a szakterületébe tartozó bizottság által tárgyalásra kijelölt ügyek előterjesztéseit, jelentést készít a lejárt határidejű bizottsági és testületi határozatok végrehajtásáról a jegyző számára, gondoskodik mindazon feladatoknak az ellátásáról, melyre hatáskörében a polgármester és a jegyző utasítja, gondoskodik arról, hogy a szakterületébe tartozó rendeletek a Hivatal központi számítógépén megtekinthetők legyenek, gondoskodik azok naprakészségéről, egységesítéséről, a jogszabályoknak megfelelően statisztikai adatszolgáltatást teljesít, gondoskodik a feladatkörét érintő közérdekű adatok önkormányzati honlapon való közzétételéről, valamint az önkormányzatot, és a Hivatalt érintő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről, beszámol a jegyzőnek az iroda munkájáról, részt vesz a vezetői értekezleten, ahol tájékoztatást ad az aktuális ügyekről, szükség szerint munkamegbeszélést tart az iroda dolgozói részére, gondoskodik a szakszerű ügyintézésről és szabályszerű ügyiratkezelésről, ellátja a kiadmányozási rendben szabályozott jogkörét, rendszeresen ellenőrzi az előadói munkakönyveket, javaslatot tesz az iroda megfelelő személyi és tárgyi feltételeinek kialakítására, gyakorolja az iroda dolgozói felett a jegyző által átruházott munkáltatói jogokat. A polgármester a jegyző, az aljegyző és az irodavezetők részvételével, heti gyakorisággal vezetői értekezletet tart, ahol megbeszélik az elvégzendő feladatokat, valamint a végrehajtott feladatokról számot adnak. A Hivatal szervezeti ábráját az SZMSZ 2. melléklete tartalmazza. A 3. mellékletben felsorolt munkaköröket betöltő köztisztviselők az egyes vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekről szóló törvényben foglaltak szerint kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. VI. A belső szervezeti egységek (Irodák) feladatai 1. Pénzügyi, -Humánpolitikai Iroda A Hivatal pénzügyi-, gazdasági-, és munkaügyi igazgatási szervezete a Pénzügyi, - és Humánpolitikai Iroda (továbbiakban: Pénzügyi Iroda). 6

7 Az iroda felépítése: A Pénzügyi Iroda vezetője a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv gazdasági vezetője. A gazdasági vezető helyettesítését átmeneti vagy tartós akadályoztatása esetén a pénzügyi, számviteli szakképesítéssel rendelkező pénzügyi ellenjegyzésre feljogosított adóigazgatási és pénzügyi ügyintéző látja el. A pénzügyigazdasági, munkaügyi tevékenységet ellátó személyek munkakörét és feladatkörét az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza Pénzügyi feladatok: ellátja a Képviselő-testület, a polgármester és a jegyző gazdálkodási és pénzügyi feladatkörében a döntés-előkészítés és végrehajtás szervezését, ellátja és koordinálja a költségvetési, tervezési, számviteli, pénzellátási feladatokat, koordinálja az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek gazdálkodását, információkat szolgáltat (a Magyar Államkincstáron keresztül) az Önkormányzat költségvetéséről és annak végrehajtásáról a központi költségvetés számára, elvégzi a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Állami Számvevőszék (és a könyvvizsgáló) részére nyújtandó adatszolgáltatást, ellátja az államháztartási törvény előírásainak megfelelően a kötelezettségvállalások nyilvántartását, gondoskodik az Önkormányzat által jóváhagyott hitelek felvételéről, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötéséről, elkészíti a kis kincstári rendszerhez kapcsolódó szabályzatokat, a kis kincstári rendszer keretében gondoskodik az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásáról, a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között gondoskodik a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályszerűségéről, a költségvetés rendelet előkészítése és végrehajtása során együttműködik az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakterületek képviselőivel, szervezetekkel, az Önkormányzat Képviselő-testülete által irányított költségvetési szervekkel, elvégzi a nemzetiségi önkormányzat költségvetése készítésével kapcsolatos koordinációs feladatokat és ellátja pénzügyi, számviteli teendőiket, az Irodavezető közreműködik a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek előkészítésében, gondoskodik a Polgármesteri Hivatal működéséhez szükséges feltételek biztosításáról. ellátja az Országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati, és nemzetiségi képviselők valamint a polgármesterek választásával, az Európa Parlamenti képviselők választásával, és a népszavazásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat Adóügyi feladatok ellátja a magánszemélyek kommunális adójával, helyi iparűzési adóval, gépjárműadóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat, fenti adónemek és a talajterhelési díj tekintetében adóellenőrzést, illetve ellenőrzést végez, és ellátja a könyvelési, utalási feladatokat, ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat, ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére, kiszámolja az iparűzési adóerő- képességet. 7

8 1.3. Vagyonkezelési, vagyongazdálkodási feladatok Ingatlan-vagyonkataszter folyamatos vezetése, és aktualizálása. Bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület-használat, földhaszonbérlet nyilvántartása. Bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérése, bérleti szerződés előkészítése. Nyilvántartást felfektetése és vezetése az önkormányzat valamennyi vagyontárgyáról. Nyilvántartás vezetése az Önkormányzat szerződéseiről. Adatszolgáltatás Személyzeti-munkaügyi feladatok önkormányzati foglalkoztatottakkal (köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal, munkatörvény könyve hatálya alá tartozókkal) kapcsolatos munkaügyi feladatok. munkáltatói jogkörből fakadó döntések előkészítése, végrehajtása. személyi anyagok, közszolgálati nyilvántartás kezelése, adatszolgáltatás. hivatali dolgozók továbbképzésének szervezése, képzési terv elkészítése. intézményvezetőkkel kapcsolatos személyzeti feladatok ellátása, az intézményvezetők vezetői pályázatával kapcsolatos eljárás lefolytatása, az intézmények személyzeti munkájának segítése. együttműködés az önkormányzati foglalkoztatottak munkavédelmi feladatainak ellátásával megbízott személlyel Személyi juttatások számfejtésével kapcsolatos feladatok: Az Önkormányzat és Intézményei (kormányzati funkciói) kiadásainak körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hó közi kifizetések számfejtése - KIR rendszerben és továbbítása a MÁK felé. Az önkormányzati foglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése az KIR programban, és azok felterjesztése. A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása. Szabadság, betegállomány és egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése Közbeszerzések: a közbeszerzéssel kapcsolatos helyi szabályzat elkészítése és folyamatos aktualizálása. közreműködés a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában Pályázatok: Az önkormányzati források kiegészítésére, és pótlására képviselő-testületi (bizottsági) döntések alapján fejlesztési- és működési célú pályázatok benyújtásának előkészítése, és elszámolás az elnyert támogatások felhasználásáról Ellenőrzési feladatok: Az önkormányzati költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ellenőrzési feladatainak ellátása Egyéb feladatok: gondoskodik a közfoglalkoztatásból adódó önkormányzati pénzügyi feladatok ellátásáról, együttműködve az Önkormányzati Irodával, ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat, Igazgatási feladatok: Marhalevél kezelés. 8

9 Az Iroda feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatás. 2. Önkormányzati-, és Lakosságszolgálati Iroda 2.1. Szervezési (Titkársági) feladatok Testületek működésével kapcsolatos feladatok: a Képviselő-testületi ülések előkészítése, szervezése, meghívó közzététele a város honlapján, az ülések adminisztratív, technikai feltételeinek biztosítása, hanganyag rögzítése, előterjesztések előkészítése, közreműködés az előterjesztések törvényességi vizsgálatában, testületi ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, továbbítása, önkormányzati rendeletek, határozatok nyilvántartása, önkormányzati rendeletek, határozatok közzététele a város honlapján, a képviselő-testület rendeleteiről, határozatairól nyilvántartást vezet, a Pénzügyi-, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság, a Humán Ügyek Bizottsága, valamint az Ifjúsági-, és Sport Bizottság működésével kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása. a tisztségviselők, a testület, valamint a bizottságok közötti koordináció Tisztségviselők munkájának segítése a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek előkészítése, végrehajtása, a végrehajtás figyelemmel kísérése, szervezi és koordinálja a polgármester, a jegyző hivatalos programjait, intézi levelezésüket, végzi adminisztrációjukat, az önkormányzati intézményeket érintő munka-, és tűzvédelmi feladatok összehangolása, közreműködés egyes helyi védelmi bizottsági feladatok ellátásában, az irodák közötti munkakapcsolatok szervezése, koordinálása, az információáramlás biztosítása, sajtófigyelés, együttműködés a médiával, képviselőkkel való kapcsolattartás, képviselők segítése, önkormányzati rendezvények előkészítése, szervezése, Kapcsolatot tart a helyi nonprofit szervezetekkel: civil szerveződésekkel és amatőr művészeti csoportokkal. Ellátja a sporttal, ifjúsági-, turisztikai- és drogellenes alternatívákkal kapcsolatos ügyeket Nemzetközi szervezői feladatok közreműködés a testvérvárosi kapcsolatok szervezésében, megbízás alapján nemzetközi kapcsolat tartása Idegenforgalmi szervezői feladatok az idegenforgalmi lehetőségek propagálása, információnyújtás Területfejlesztési és területrendezési feladatok területfejlesztési (kistérségi, megyei, regionális) koncepciók és programok egyeztetésében való részvétel A pályázatokkal kapcsolatos feladatok 9

10 A pályázati szabályzatnak megfelelően figyelemmel kíséri és közvetíti a pályázati lehetőségeket. Közreműködik a pályázatok előkészítésében és benyújtásában Iktatáshoz, postázáshoz kapcsolódó feladatok: Beérkező posta átvétele, szignálásra való előkészítése. Szignált ügyiratok iratkezelési szabályzat és helyi irattári terv alapján történő iktatása, az iktatott iratok ügyintézők részére történő átadása. Ügyiratok kezelésének, irattározásának és selejtezésének elvégzése. Együttműködés a Veszprém Megyei Levéltárral. A kiküldendő napi postáról postakönyv vezetése Ügyfélszolgálati feladatok: Hirdetmények kifüggesztése, záradékolása, továbbítása, Formanyomtatványok, és kérelem nyomtatványok kiadása, Kitöltött szociális tárgyú kérelmek ellenőrzése, és átvétele, 2.2. Közigazgatási hatósági feladatok: Ellátja, vagy döntésre előkészíti a jegyző hatáskörébe tartozó általános igazgatási feladatokat és közigazgatási hatósági ügyeket, ezen belül különösen: birtokháborítási ügyeket, hagyatéki ügyeket, kereskedelmi hatósági ügyeket (az üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok ellátása, üzletek nyilvántartásnak vezetése, vásárlók könyve hitelesítése, nyilvántartása,) szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel, a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyeket) vásárok, piacok, bevásárlóközpontok üzemeltetésének engedélyezésével, helyi termelői piacok bejelentésével kapcsolatos hatósági ügyeket, telepengedély, vagy telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható ipari tevékenységgel kapcsolatos hatósági ügyeket, az állatok védelmével, a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állatok tartásának, szaporításának, országba való behozatalának, elidegenítésének és felügyeletének és felügyelete átengedésének engedélyezésével, a veszélyes állatok nyilvántartásával, valamint a kedvtelésből tartott állatokkal kapcsolatos hatósági ügyeket, ebrendészeti feladatokat, ebösszeírást végez, eb nyilvántartást vezet, a méhek védelmével kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatokat, vadkár szakértő kirendelését, környezetvédelmi-, és természetvédelmi hatósági ügyeket, ellátja a belterületi parlagfű mentesítéssel kapcsolatos feladatokat, elkészíti a külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos polgármesteri nyilatkozatot, adó és értékbizonyítvány kiadás, egyéb feladatkörébe tartozó hatósági bizonyítvány kiadása. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat, az anyakönyvezési feladatokat és a gyermekek családi jogállásának rendezése során teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele, állampolgársági ügyek intézése Feladata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel, valamint egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása, ezen belül különösen: 10

11 segíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint az egészségügyi alapellátás körébe tartozó szolgálatok szakmai tevékenységét, közreműködik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde vonatkozásában a Képviselő-testület irányítói jogosítványainak gyakorlásában, az intézmények törvényességi ellenőrzésében. előkészíti a szociális és gyermekjóléti intézmények szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ), házirendjének jóváhagyásával kapcsolatos testületi döntést, a szociális és gyermekjóléti intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti, gondoskodik az egészségügyi alapellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról és előkészíti a polgármester döntését, ellátja az alábbi az Önkormányzat hatáskörébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását: a) települési támogatás formájában nyújtott ellátás - lakásfenntartásai támogatás - gyógyszertámogatás - temetési támogatás - rendkívüli települési támogatás - egyéb szociális ellátások keretében nyújtott ellátás - gyermekétkeztetési kedvezmény - beiskolázási segély c) Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj, d) személyes gondoskodással kapcsolatos ügyek, e) köztemetés, f) megállapodás előkészítése, és kötése a közfoglalkoztatást végző szervezetekkel. ellátja az alábbi - a jegyző hatáskörébe tartozó - gyermekvédelmi és szociális feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását: a) védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok, b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, c) óvodáztatási támogatás, d) kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, e) szociális rászorultság igazolása a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló törvény szerint a hiteladós által felajánlott lakóingatlan megvásárlásával kapcsolatos eljárásban. a gyámhatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, közreműködik a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában Közneveléssel kapcsolatos feladatok az Önkormányzat hatáskörébe tartozó, közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítése, közreműködik azok végrehajtásában. előkészíti az óvodák pedagógiai programjával, SZMSZ-ével, házirendjével kapcsolatos testületi döntéseket, gondoskodik az óvodai nevelésben részvételre kötelezettek nyilvántartásáról, a nyilvántartásból rendszeresen adatot közöl a kormányhivatal számára, döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket és gondoskodik a döntés végrehajtásáról, vezeti a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nyilvántartásokat, 11

12 Lakásgazdálkodási feladatok (A lakások bérletével, elidegenítésével kapcsolatos feladatok) Személyes adatok védelmével és a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos feladatok A nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak biztosításával kapcsolatos általános feladatkörök Közreműködés a választásokkal, népszavazással kapcsolatos feladatok ellátásában Közbiztonsági referensi feladatok ellátása. Közreműködés a polgárvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok ellátásában, Egyéb feladatok: ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó egészségügyi feladatokat (tüdőszűrés szervezése, stb.) közreműködik a település illetékességi területéhez tartozó földrajzi név, elnevezés megállapításával, illetőleg megváltoztatásával kapcsolatos döntés-előkészítő eljárásban, gondoskodik érdekeltségi körében a megállapított földrajzi nevek nyilvántartásának vezetéséről, a nyilvántartások közzétételéről, illetve hozzáférhetőségéről, ellátja a jegyző hatáskörébe tartozó növényvédelmi és növény-egészségügyi, valamint állategészségügyi feladatokat. ellátja a termőföldre vonatkozó elővásárlási és elő haszonbérleti jog gyakorlásával kapcsolatos jegyzői feladatokat. teljesíti az Iroda feladatkörét érintő statisztikai adatszolgáltatást, gondoskodik a feladatkörét érintő közérdekű adatok önkormányzati honlapon való közzétételéről, valamint az önkormányzatot, és a Hivatalt érintő közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítéséről Városüzemeltetési feladatok: A főbb tevékenységi területei: Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység (közterületek tisztántartása), lomtalanítás szervezése Köztemető fenntartási feladatok (üzemeltetés, temetői nyilvántartások vezetése), Az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, intézményi épületek, lakások, és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kezelésével, karbantartása, felújításával kapcsolatos feladatok Közreműködés az önkormányzati programok, városi rendezvények lebonyolításában műszaki- technikai feltételeinek biztosításában, Állategészségügyi tevékenység, elhullott állatok összegyűjtése, dögtér fenntartás, Közreműködés gyepmesteri és eb- rendészeti feladatok ellátásában, Közútkezelői hozzájárulással, közút nem közlekedési célú igénybevételének engedélyezésével kapcsolatos döntések előkészítése, A közterületek használatával kapcsolatos döntések előkészítése, Az Önkormányzat vízgazdálkodási és közlekedési feladatkörébe tartozó üzemeltetési célú döntések előkészítése és végrehajtásuk szervezése (az Önkormányzat tulajdonában lévő közúthálózattal kapcsolatos útkezelői tevékenység, forgalomtechnikai ügyek intézése, felügyelete, víz és szennyvízkezelés, nyílt árkok és záportározók üzemeltetése, felújítása, ár- és belvízvédelmi feladatok), Az Önkormányzat városüzemeltetési feladatkörébe tartozó döntések előkészítése, és végrehajtásuk szervezése, illetve végrehajtása 12

13 Ellátja az Önkormányzati tulajdonú játszóterek fenntartásával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával, időszakos biztonságtechnikai felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokat, Ellátja az Önkormányzat köztisztasággal kapcsolatos feladatkörébe tartozó döntéseinek előkészítését, és végrehajtásuk szervezését, illetve végrehajtja azokat, Ellátja a közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, ill. útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzését, Közreműködés a közfoglalkoztatásban, Közreműködés az Önkormányzat környezetvédelmi- és természetvédelmi feladatainak ellátásában, Közreműködés a környezet és természetvédelmi célú ismeretterjesztésben (Föld napja, parlagfű akció, stb.) Közreműködés a helyi környezetvédelmi program és hulladékgazdálkodási terv elkészítésében és felülvizsgálatában, A lakossági környezet állapotról szóló éves (féléves) beszámolók előkészítése, Önkormányzati Intézmények munkavédelmi, tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi és közegészségügyi feltételinek biztosításában való közreműködés, Kapcsolattartás a közüzemi szolgáltatókkal, Önkormányzati tulajdont érintő káreseményekkel kapcsolatos biztosítási ügyek intézése, helyreállítás. VII. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. Képviselet: - a Hivatalt a Jegyző, távollétében az aljegyző jogosult képviselni. A jegyző és az aljegyző együttes távolléte (akadályoztatása) esetén a Pénzügyi, - Humánpolitikai Irodavezető jogosult a képviselet ellátására. A jegyző a Hivatal eseti képviseletére a Hivatal köztisztviselőjének meghatalmazást adhat. - Jogi képviseletet a jogszabályi feltételeknek megfelelő jegyző által megbízott ügyvéd jogosult ellátni. - A hivatal belső működése során az irodákat az irodavezető, távolléte esetén a jegyző által megbízott ügyrendi helyettes, mindkettőjük akadályoztatása esetén az Irodavezető által megbízott dolgozó jogosult képviselni. 2. A kiadmányozás rendje: - A kiadmányozási jogot a polgármester és a jegyző belső utasításban szabályozza. 3. Ügyiratkezelés: a) Postabontás, szignálás - A Polgármesteri Hivatal címére érkező leveleket, küldeményeket kivéve a névre szólókat a Hivatal kijelölt ügykezelője bontja. - A postát a jegyző irodákra, vagy ügyintézőkre szignálja. b) Az iktatás rendje - a szignált ügyiratok az iktatóba kerülnek, - a Polgármesteri Hivatal ügyiratai központi iktatásúak, - a számkeretet évente a jegyző határozza meg és ellátja a központi iktató szakmai felügyeletét. c) A küldemények továbbítása - a postai küldemények továbbítását a központi iktató végzi. 13

14 4. Bélyegzőhasználat, nyilvántartása a) Herend Város Polgármestere a Herend Város Önkormányzat Jegyzője feliratú bélyegzők használatára a polgármester, illetve a jegyző jogosult. b) A hivatal hivatalos bélyegzői: - Herendi Polgármesteri Hivatal - Anyakönyvvezető Herend c) A hivatalos bélyegző lenyomatát csak a kiadmányozásra jogosult aláírásával ellátott kiadmányokon lehet használni. d) A bélyegzőkről a Pénzügyi Iroda nyilvántartást vezet. A többpéldányos bélyegzők számozottak. 5. Értekezetek, rendezvények a) A polgármester és a jegyző szükség szerint, de legalább évente 4 alkalommal munkaértekezletet tart a hivatal dolgozói részére. b) A polgármester és a jegyző az Irodavezetők részvételével szükség szerint, de legalább hetente feladatszabó munkamegbeszélést tart. c) Iroda értekezletet az Irodavezetők által megszabott gyakorisággal, de évente legalább kétszer kell tartani. 6. A Hivatal munkarendje A Hivatal köztisztviselőinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alatt álló közszolgálati munkavállalóinak munkaideje heti negyven óra. A munkaidőt a heti 40 óra szerinti időtartam figyelembevételével a jegyző legfeljebb négyhavi, illetve tizenhat heti keretben is meghatározhatja. A heti munkaidő munkanaponkénti lebontását a jegyző a közszolgálati szabályzatban állapítja meg. A hivatali munkaidő: a.) hétfőtől csütörtökig 7,30-tól 16,00-ig b.) pénteken 7,30-től 13,30-ig tart. 7. Ügyfélfogadás rendje: a) A jegyző szerdai napokon 8 és 15 óra között tart ügyfélfogadást. b) A Hivatal ügyfélfogadási rendje a következő: Hétfő 8-15 Szerda 8-15 Péntek A Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának mellékletei: a) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 1. melléklete a Hivatal mindenkor hatályos alapító okirata, amely a Hivatal kormányzati funkció szerint besorolt alaptevékenységeit tartalmazza. b) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. melléklete a Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését tartalmazó ábra. c) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 3. melléklete a Vagyonnyilatkozat tételre kötelezett köztisztviselői munkakörök felsorolását tartalmazza. d) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 4. melléklete a költségvetési szervtervezési, végrehajtási és ellenőrzési folyamatainak leírását tartalmazó ellenőrészi nyomvonal meghatározása. e) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. melléklete a pénzügyi, gazdasági tevékenységet ellátok feladatköre. f) A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 6. melléklete tartalmazza a belső ellenőrzési tevékenység ellátási formáját, a belső ellenőrzés céljait és feladatait. 14

15 VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének jóváhagyását követően, március 1. napján lép hatályba, egyidejűleg a Herendi Polgármesteri Hivatal 96/2013. (IX.17.) számú önkormányzati képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti. 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak hatályosulását a Polgármester és a Jegyző folyamatosan figyelemmel kíséri, és az indokolt változtatások miatt a szükséges intézkedést megteszi. Herend, február 20. Jánszky Lajos László polgármester Dr. Jáger György jegyző 15

16 Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Szerkezeti Ábra Polgármester Jegyző Pénzügyi és Humánpolitikai Iroda Önkormányzati és Lakosságszolgálati Iroda 16

17 Pénzügyi-gazdasági tevékenységet ellátó személyek feladatköre: Iroda vezető feladatai: - költségvetési rendelet-tervezet elkészítése, - a költségvetési rendelet módosításának elkészítése, - a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolók elkészítése, - a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladati támogatásainak intézményi felmérése, ellenőrzése, összesítése, igénylése és elszámolása, - gondoskodik a Képviselő-testület, valamint a szakmai szervek részére szükséges beszámolók, előterjesztések, javaslatok, a jogszabályokban előírt információs adatszolgáltatások elkészítéséről, - vagyonkataszter vezetése, - kialakítja a hivatali és az intézményi számviteli rendet, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatokat elkészíti, - gondoskodik az adóbevallások elkészítéséről és benyújtásáról, - Javaslatot tesz banki szolgáltatások igénybe vételére, számlavezetésre, hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra, pénzügyi befektetésekre, - ellátja az Országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati, és nemzetiségi képviselők valamint a polgármesterek választásával, az Európa Parlamenti képviselők választásával, és a népszavazásokkal kapcsolatos pénzügyi feladatokat, - közreműködik a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletek előkészítésében, - felelős az Iroda feladatkörébe tartozó feladatok előkészítéséért és határidőben történő végrehajtásáért. Pénzügyi ügyintéző I. A Herendi Hétszínvilág Óvoda és Bölcsőde valamint a Művelőséi Ház és Könyvtár vonatkozásában: - előkészíti az intézményi költségvetést és beszámolókat, - a költségvetések figyelemmel kísérése, elemzések készítése, - előkészíti a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, - ellátja az egyeztetési feladatokat az intézményekkel, - teljes körűen rögzíti a pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokban az intézmények gazdasági eseményeit, előirányzatait, kötelezettségvállalását a CGR rendszerben, - előkészíti a KGR-K11 rendszerben történő rögzítéshez a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokhoz az intézményi adatokat, - tárgyi eszközök nyilvántartásának naprakész vezetése, - értékcsökkenés elszámolása, - a leltározási szabályzatnak megfelelően a leltározás elvégzése. Az önkormányzat és intézményei, valamint a társulás és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában: - -a kis kincstári rendszer keretében gondoskodik az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények pénzellátásáról, - elvégzi az önkormányzat és intézményei bejövő számla iktatását, a REX rendszeren történő utalását, a pénzforgalom nyilvántartását, - az önkormányzat és intézményei biztosításával kapcsolatos feladatok ellátása. Helyettesíti az adóügyi ügyintéző és pénztárost. Pénzügyi ügyintéző II. A Herendi Városüzemeltetési Közszolgáltató Intézmény és a Herendi Német Nemzetiségi Önkormányzat vonatkozásában: 17

18 - előkészíti az intézményi költségvetést és beszámolókat, - a költségvetések figyelemmel kísérése, elemzések készítése, - előkészíti a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, - ellátja az egyeztetési feladatokat az intézményekkel, - teljes körűen rögzíti a pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokban az intézmények gazdasági eseményeit, előirányzatait, kötelezettségvállalását a CGR rendszerben, - előkészíti a KGR-K11 rendszerben történő rögzítéshez a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokhoz az intézményi adatokat, - tárgyi eszközök nyilvántartásának naprakész vezetése, - értékcsökkenés elszámolása, - a leltározási szabályzatnak megfelelően a leltározás elvégzése. Az önkormányzat és intézményei, valamint a társulás és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában - kimenő számlák elkészítése, - lakás- és egyéb kölcsönök, önkormányzati követelések (közhatalmi jellegűek kivételével) analitikus nyilvántartása, - bérlet útján hasznosított önkormányzati lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és közterület-használat, földhaszonbérlet nyilvántartása, - bérleti szerződések hatályának figyelemmel kisérése, bérleti szerződés előkészítése. Helyettesíti a pénzügyi ügyintéző I. és III. Pénzügyi ügyintéző III. Herend Város Önkormányzata, a Herendi Polgármesteri Hivatal és a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Társulása és a Társulás intézménye vonatkozásában: - előkészíti az intézményi költségvetést és beszámolókat, - a költségvetések figyelemmel kísérése, elemzések készítése, - előkészíti a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot, - ellátja az egyeztetési feladatokat az intézményekkel, - teljes körűen rögzíti a pénzügyi és költségvetési számviteli nyilvántartásokban az intézmények gazdasági eseményeit, előirányzatait, kötelezettségvállalását a CGR rendszerben, - előkészíti a KGR-K11 rendszerben történő rögzítéshez a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokhoz az intézményi adatokat, - tárgyi eszközök nyilvántartásának naprakész vezetése, - értékcsökkenés elszámolása, - a leltározási szabályzatnak megfelelően a leltározás elvégzése. Az önkormányzat és intézményei, valamint a társulás és a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában: - a KGR-K11 rendszerben teljes körűen határidőre rögzíti a jogszabályban előírt adatszolgáltatásokat - üzemanyag nyilvántartás, közüzemi szolgáltatások igénybevételének nyilvántartása - a MÁK e-adat rendszerének rendszeres figyelemmel kísérése. Helyettesíti a pénzügyi ügyintéző I. és II-t Adóügyi ügyintéző és pénztáros - -ellátja a magánszemélyek kommunális adójával, helyi iparűzési adóval, gépjárműadóval, talajterhelési díjjal kapcsolatos adókivetési és adóbehajtási feladatokat, 18

19 - fenti adónemek és a talajterhelési díj tekintetében adóellenőrzést, illetve ellenőrzést végez, és ellátja a könyvelési, utalási feladatokat, - ellátja az adóigazolás kiállításával, valamint a költségmentesség engedélyezéséhez a vagyoni körülményekre vonatkozó igazolás kiállításával kapcsolatos feladatokat, - ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó, az adók módjára behajtandó követelések behajtásával, nyilvántartásával, könyvelésével, utalásával és az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat, - jogszabályi előírások alapján a Magyar Államkincstáron keresztül adatot szolgáltat a központi költségvetés részére, - -kiszámolja az iparűzési adóerő- képességet. - kezeli a házipénztárt, gondoskodik a kiadási, bevételi pénztárbizonylatok kiállításáról. - ellenőrzi, hogy az utalványozó, ellenjegyző, érvényesítő a bizonylatokat kézjegyével elláta-e - Havonta pénztárjelentést készít, vezeti az előlegek nyilvántartását, az értékcikkek nyilvántartását, szigorú számadású bizonylatok nyilvántartását Humánpolitikai és pénzügyi ügyintéző - -Az Önkormányzat és Intézményei (kormányzati funkciói) kiadásainak körében felmerülő megbízási díjak, tiszteletdíjak és hó közi kifizetések számfejtése - KIR rendszerben és továbbítása a MÁK felé. - -Az önkormányzati foglalkoztatottak kinevezési, átsorolási, jogviszony módosítási és megszűnési iratának elkészítése az KIR programban, és azok felterjesztése. - -A közfoglalkoztatással kapcsolatos munkaügyi feladatok ellátása., közfoglalkoztatási hatósági szerződések előkészítése - -Cafetéria juttatás, szabadság, betegállomány és egyéb távollét jelentése havonta a MÁK felé. - -Statisztikai adatszolgáltatások teljesítése. - ellátja az önkormányzat és intézményei munkaügyi feladatait. - jelentést ad, igényléseket készít a Kincstár, a munkaügyi hivatal, az OEP részére - a MÁK e-adat rendszerének rendszeres figyelemmel kísérése - munkáltatói jogkörből fakadó döntések előkészítése, végrehajtása. - személyi anyagok, közszolgálati nyilvántartás kezelése, adatszolgáltatás. - intézményvezetőkkel kapcsolatos személyzeti feladatok ellátása, az intézményvezetők vezetői pályázatával kapcsolatos eljárás lefolytatása, az intézmények személyzeti munkájának segítése. - Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szervezése, nyilvántartása 19

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás. Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1. oldal I.26631-6/2012. sz. Jegyzői utasítás Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a helyi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére

Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés E l n ö k e Előterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Meghívott vendég: Ráczné Hamerszki Judit Jegyzőkönyv Készült: 2014. február 27-én 13 00 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2016. február 25-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Tárgy: A városi főépítészi státusz létesítése, az állás betöltésére pályázat kiírása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. NAPIREND Ügyiratszám: 1/57-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Tapolca Város Önkormányzata, Gyulakeszi Község Önkormányzata és Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testületeinek 2013. február 22-i

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

2011. évi CLIV. törvény

2011. évi CLIV. törvény 2011. évi CLIV. törvény a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl 1 hatályos: 2011.12.28 -

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okiratának módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság Sorszám: IV/5 Döntéshozatal

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek a köztisztviselık teljesítményértékelésének

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Szervezeti és működési szabályzat Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzat 2009 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 2 2. A MŰKÖDÉS JOGI KERETEI... 2 3. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2010. november 5. (alakuló ülés), december 2. TARTALOMJEGYZÉK I. A megyei önkormányzat rendeletei Rendelet száma

Részletesebben

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el.

* A rendeletet a közgyőlés a 2014. április 9-i ülésén fogadta el. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 8/2014. (IV. 9.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggı és egyéb módosításáról

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XX. (XLVIII.) évfolyam 3. szám II/I. kötet 2010. április 28. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 69/2010. (IV. 22.) MÖK határozat: Ekker-Horgos Mária pályázatának

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

Gundel Károly Vendéglátóipari és. Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2010 1/83 I. Bevezetés...4 1. A SZMSZ célja, tartalma... 4 2. Jogszabályi háttér... 4 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 03. 13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 104/6/2014. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. 0. 1-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/151/2013. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2013. április 25-ei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 11-én de. 11 15 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul:

Alapító okiratot módosító okirat. 1. Az alapító okirat Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 287/2013. (VIII. 29.) Kt. határozat 1/ a melléklete Alapító okiratot módosító okirat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 1 /2009. Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Ikt.sz.: 42-1 /2009.

Ásotthalom Község Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 1 /2009. Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Ikt.sz.: 42-1 /2009. Ásotthalom Község Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l 1 /2009 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Ikt.sz.: 42-1 /2009. Tárgy: Jegyzői tájékoztató az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról és a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu

KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu KUNHEGYES VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 1. Tel.: 59/530-500; Telefax: 59/326-057 E-mail: jegyzo@kunhegyes.hu TÁJÉKOZTATÓ a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységéről A Képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

Határidő: 2015. augusztus 31. Módosító okirat. 1. Az alapító okirat 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 212/2015. (V.11.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése - figyelembe véve az Emberi Erőforrások Minisztere által kialakított véleményt - elfogadja a Dobó István Vármúzeum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Pomáz Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2012. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról

214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról A Kormány hatályos: 2012.08.01-2012.08.01 az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SOMOGY MEGYEI SZERETET SZOCIÁLIS OTTHON SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Általános és bevezető szabályok 1. A költségvetési szerv neve: Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon 2. A költségvetési

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA A BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETFEJLESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TÁRGYÁBAN INDÍTOTT PROJEKT 8-AS FELADAT: HUMÁNERŐFORRÁS

Részletesebben