VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-("

Átírás

1 XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv elismerések évi adományozásáról 134/2005. (VI.17.) sz. határozat A Sárvári Önkormányzati Kórház Intézményfenntartó Társulási Tanácsába tag delegálásáról 135/2005. (VI.17.) sz. határozat A Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma elnökének megválasztásáról 136/2005. (VI.17.) sz. határozat $ PyGV]HUWDQL IHODGDWRN HOOiWiViKR] OpWUHKR]RWW V]DNpUWL bizottságba tag delegálásáról 138/2005. (VI.17.) sz. határozat A Vas Megyei Batthyány Lajos Gyermekotthon és ÈOWDOiQRV,VNROD,NHUYiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 13/2005. (VI. 17.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw pyl N OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. (II. 18.) számú rendelet módosításáról 14/2005. (VI. 17.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw 6]HUYH]HWL pv 0&N GpVL Szabályzatáról szóló többször módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletének módosításáról 15/2005. (VI. 17.) sz. rendelet $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw. ]J\&OpVpQHN IHQQWDUWiViEDQ P&N G V]DNRVtWRWW V]RFLiOLV LQWp]PpQ\L ellátásokról szóló 10/1994.(IX.27.) számú rendelet módosításáról g=*<%/e6,+$7È52=$72. 71/2005. (IV.29.) sz. határozat Vas Megye Biztonságos települése cím adományozásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat $ OHMiUW KDWiULGHM& N ]J\&OpVL KDWiUR]DWRN YpJUHKDMWiViUyO YDODPLQWDN ]J\&OpVOHJXWyEEL OpVHyWDW UWpQWIRQWRVDEE G QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO 109/2005. (VI.17.) sz. határozat A Kölcsey Ferenc Gimnázium évi költségvetési HOLUiQ\]DWDLQDNPyGRVtWiViUyO

2 JÚLIUS /2005. (VI.17.) sz. határozat (J\HV JD]GiONRGiVVDO VV]HI JJ V]DEiO\]DWRN jóváhagyásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat 9DVPHJ\HWHU OHWUHQGH]pVLWHUYpQHNYpOHPpQ\H]pVpUO /2005. (VI.17.) sz. határozat $ QpSHJpV]VpJ J\L V]&UYL]VJiODWRN V]HUYH]pVpUO pv HUHGPpQ\HLUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO 114/2005. (VI.17.) sz. határozat Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrehozott Közös Intézményeket Fenntartó Társulás P&N GpVpQHN WDSDV]WDODWDLUyO V]yOy WiMpNR]WDWy WXGRPiVXOYpWHOpUO 115/2005. (VI.17.) sz. határozat A víz és csatorna infrastruktúra kialakításának megyei KHO\]HWpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO 117/2005. (VI.17.) sz. határozat $ WHOHS OpVHN N ]EL]WRQViJiW VHJtW SiO\i]DW NLtUiViQDN illetve díjazásának támogatásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat Kisközségi rendezési tervek támogatásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat Közösségi célú alapítványok támogatásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat $6DYDULD7pUVpJL,QWHJUiOW6]DNNpS]. ]SRQW.LHPHOWHQ Közhasznú Társasághoz való csatlakozásról 121/2005. (VI.17.) sz. határozat $] (VHPEHUNH $ODStWYiQ\ iowdo OpWHVtWHQG DXWLVWD lakóotthon és majorság kialakításához tulajdonosi hozzájárulásról 122/2005. (VI.17.) sz. határozat $ PHJ\HL N ]J\&OpV pyl PXQNDWHUYpQHN módosításáról 123/2005. (VI.17.) sz. határozat A Vas Megyei TEGYESZ utógondozói lakásotthonának a NV]HJL 'U1DJ\ /iv]oy *\yj\shgdjyjldl,qwp]ppq\ UpV]pUH W UWpQ iwdgiviuyo LOOHWYH D] LQWp]PpQ\HN DODStWy okiratainak módosításáról 124/2005. (VI.17.) sz. határozat A Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk alapító okiratának módosításáról 125/2005. (VI.17.) sz. határozat Közoktatási intézmények átszervezéséhez szakvélemények kiadásáról 126/2005. (VI.17.) sz. határozat $ NV]HJL KRUYiW NLHJpV]tW NLVHEEVpJL RNWDWiV PHJV]HUYH]pVpQHNYpOHPpQ\H]pVpUO 127/2005. (VI.17.) sz. határozat Eredményes szakmai pályázathoz önkormányzati önrész biztosításáról /2005. (VI.17.) sz. határozat Kistelepülések sportcélú támogatásáról /2005. (VI.17.) sz. határozat $ 5XPL ÈOWDOiQRV,VNROD.pV]VpJIHMOHV]W 6SHFLiOLV Szakiskola, Gyermek- és Diákotthon részére lakóotthon EHLQGtWiViKR] SyWHOLUiQ\]DW EL]WRVtWiViUiUyO YDODPLQW alapító okirat módosításáról 391

3 2005. JÚLIUS /2005. (VI.17.) sz. határozat A FLORASCA Környezetgazdálkodási Kft tulajdonában OpY.V]HJ6]RPEDWKHO\L~WV]iPDODWWLKUV]~ LQJDWODQpUWpNHVtWpVpUO 131/2005. (VI.17.) sz. határozat A Vas Megyei Önkormányzat a FLORASCA. UQ\H]HWJD]GiONRGiVL.IWEHQOpYRV ]OHWUpV]pQHN D *\U0RVRQ6RSURQ 0HJ\HL gqnrupiq\]dw RV ]OHWUpV]pYHOHJ\ WWW UWpQpUWpNHVtWpVpUO 132/2005. (VI.17.) sz. határozat A Szombathelyi Területi Vérellátó Intézet rekonstrukciójának beruházási cél jóváhagyásáról 133/2005. (VI.17.) sz. határozat $ 9DV 0HJ\HL.pPpQ\VHSU pv 7 ]HOpVWHFKQLNDL.IW ]OHWUpV] puwpnhvtwpvpkh] NDSFVROyGyDQ D YHYN V]DYDWRVViJLLJpQ\pUO KÖZLEMÉNY Az önkormányzati hivatal kockázatkezelési szabályzata 396 Az önkormányzati hivatal szabálytalanságok kezelésének HOMiUiVUHQGMpUOV]yOyV]DEiO\]DWD 407 $] QNRUPiQ\]DWLKLYDWDOHOOHQU]pVLQ\RPYRQDOD 417 7iMpNR]WDWy D QpSHJpV]VpJ J\L V]&UYL]VJiODWRN V]HUYH]pVpUOpVHUHGPpQ\pUO Tájékoztató a víz és csatorna infrastruktúra kialakításának PHJ\HLKHO\]HWpUO

4 JÚLIUS 17. SZEMÉLYI RÉSZ $PHJ\HLN ]J\&OpV 31/2005. (II.18.) sz. határozata DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWiOWDODODStWRWWNLW QWHWGtMDNpVHOLVPHUpVHNpYLDGRPiQ\R]iViUyO $N ]J\&OpVpYEHQ "Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Ifjúsági Tagozata" elismerést: Pataki Tibor 0HJ\HL 0&YHOGpVL pv,im~vijl. ]SRQW alkalmazottja, ifjúsági koordinátor Tóth Anikó Hegypásztor Kör Oszkó ifjúsági referense Zotterné Boda Erzsébet 0HJ\HL 0&YHOGpVL pv,im~vijl. ]SRQW JD]GDViJL P&V]DNLLJD]JDWyKHO\HWWHVH UpV]pUHDGRPiQ\R]]DpVPHJEt]]DHOQ NpWDNLW QWHWHOLVPHUpVHNiWDGiViYDO )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: június 4. $PHJ\HLN ]J\&OpV 134/2005.( VI.17.) sz. határozata a Sárvári Önkormányzati Kórház Intézményfenntartó Társulási Tanácsába tag delegálásáról $ N ]J\&OpV ± 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwd NpSYLVHOHWpEHQ ± D 6iUYiUL gqnrupiq\]dwl.yuki],qwp]ppq\ihqqwduwy7iuvxoivl7dqifviedgu.ryifv*\xodn ]J\&OpVLWDJRWGHOHJiOMD )HOHOV +DWiULG DN ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 135/2005.( VI.17.) sz. határozata a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriuma elnökének megválasztásáról $N ]J\&OpVD9DV0HJ\HL. ]RNWDWiVL. ]DODStWYiQ\.XUDWyULXPDHOQ NLWLV]WpUHD]iOWDODGHOHJiOWWDJRNN ] O ±DURWiFLyV]HULQWLpYHVLGWDUWDPUD±0pV]iURVÈUSiGNXUiWRUWD. UPHQGL. OFVH\8WFDLÈOWDOiQRV,VNRODpV $ODSIRN~0&YpV]HWRNWDWiVL,QWp]PpQ\LJD]JDWyMiWMHO OLNL )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 136/2005.( VI.17.) sz. határozata DPyGV]HUWDQLIHODGDWRNHOOiWiViKR]OpWUHKR]RWWV]DNpUWLEL]RWWViJEDWDJGHOHJiOiViUyO $N ]J\&OpVDPyGV]HUWDQLIHODGDWRNHOOiWiViKR]OpWUHKR]DQGyV]DNpUWLEL]RWWViJWDJMDLVRUiED±%HEHVQp%D]Vy -XGLWWDJViJiQDNPHJV]&QpVpYHO±.ROOHU&VLOOiWDPyGV]HUWDQLRV]WiO\YH]HWMpWGHOHJiOMD )HOHOV: +DWiULG: DN ]J\&OpVHOQ NHD]pUWHVtWpVpUW azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 138/2005.( VI.17.) sz. határozata D9DV0HJ\HL%DWWK\iQ\/DMRV*\HUPHNRWWKRQpVÈOWDOiQRV,VNROD,NHUYiULJD]JDWyMiQDNNLQHYH]pVpUO $ N ]J\&OpV D 9DV 0HJ\HL%DWWK\iQ\/DMRV*\HUPHNRWWKRQ pv ÈOWDOiQRV,VNROD,NHUYiU LJD]JDWyMiYi ± M~OLXVLKDWiOO\DO±pYHVLGWDUWDPUD7DQFVLFV-y]VHIHWQHYH]LNL )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: július 1.

5 2005. JÚLIUS ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK 9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DW. ]J\&OpVpQHN 13/2005. (VI. 17.) számú rendelete D9DVPHJ\HLgQNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpUO alkotott 1/2005. /II. 18./ számú rendelet módosításáról $9DVPHJ\HL. ]J\&OpVDKHO\L QNRUPiQ\]DWRNUyOV]yOypYL/;9WYD0DJ\DU. ]WiUVDViJpYL N OWVpJYHWpVpUOV]yOypYL&;;;9WYpVD]iOODPKi]WDUWiVUyOV]yOy±W EEV] UPyGRVtWRWW±pYL ;;;9,,,W UYpQ\DODSMiQ9DVPHJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN,,V]iP~DpYLN OWVpJYHWpVUOpV DQQDN YpJUHKDMWiVL IHODGDWDLUyO V]yOy UHQGHOHWpW WRYiEELDNEDQ 5 D] HOLUiQ\]DW PyGRVtWiV V]DEiO\DLUD YRQDWNR]yG QWpVHLQHNPHJIHOHOHQ±DN YHWNH]NV]HULQWPyGRVtWMD A költségvetés bevételei $ N ]J\&OpV D] QNRUPiQ\]DW pyl N OWVpJYHWpVpQHN EHYpWHOL I VV]HJpWD5 EDQU J]tWHWW 20, E Ft-ról 21, E Ft-ra módosítja. 2. $EHYpWHOLI VV]HJHQEHO OLIRUUiVRNDWMRJFtPHQNpQWHUHQGHOHWV]PHOOpNOHWH$SRQWMDWDUWDOPD]]D 2.. A tervezett bevételeket címenként, alcímenként /költségvetési szervenként/ és forrásonként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza $ EHYpWHOL I VV]HJEO P&N GpVL FpORNDW V]ROJiOy IRUUiV ( )WUyO ( )WUD D IHOKDOPR]iVL IHODGDWRN ILQDQV]tUR]iViUD V]iPtWiVED YHKHW EHYpWHO ( )WUyO ( )WUD módosul. 2. Az 1/ pontban rögzített források e rendelet 1/A. számú mellékletében szerepelnek. Az önkormányzati költségvetés pénzügyi hiánya E Ft-ról E Ft-ra módosul $N ]J\&OpVDN OWVpJYHWpVLV]HUYHNUpV]pUH()WUyO()WUDPyGRVtWMDDIHO J\HOHWL V]HUYL WiPRJDWiV VV]HJpW PHO\EO D P&N GpVL FpO~ IRUUiV ( )WUyO ( )WUD D felhalmozási célú pedig E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. A felügyeleti szervi támogatásokat költségvetési szervenként e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A költségvetés kiadásai $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWpYLN OWVpJYHWpVpQHNNLDGiVLI VV]HJH()WUyO E Ft-ra módosul. 2. $ NLDGiVL I VV]HJHQ EHO O LQWp]PpQ\ WtSXVRQNpQW D NLHPHOW HOLUiQ\]DWRNDW H UHQGHOHW V]iP~ mellékletének B/ pontja tartalmazza.

6 JÚLIUS $]SRQWEDQU J]tWHWWNLDGiVLI VV]HJHQEHO ODNLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDN YHWNH]N 6]HPpO\LMXWWDWiVRNHOLUiQ\]DWD 7, E Ft-ról 7, E Ft-ra 0XQNDDGyNDWWHUKHOMiUXOpNRN 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Dologi kiadások 5, E Ft-ról 6, E Ft-ra 0&N GpVLFpO~SpQ]HV]N ]iwdgiv E Ft-ról E Ft-ra egyéb támog. Ellátottak pénzbeli juttatásai E Ft-ról E Ft-ra 0&N GpVLFpOWDUW E Ft-ról E Ft-ra /E: államházt. céltart E Ft/ 0&N GpVLNLDGiVRN VV]HVHQ 16, E Ft-ról 17, E Ft-ra )HO~MtWiVLHOLUiQ\]DW E Ft-ról E Ft-ra %HUXKi]iVLHOLUiQ\]DW 2, E Ft-ról 2, E Ft-ra Felhalmozási célú pénzeszközátadás E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési általános tartalék E Ft Dolgozók lakásépítési támogatása E Ft-ról E Ft-ra Fejlesztési célú hitel törlesztés E Ft Felhalmozási célú támogatói kölcsön törlesztés E Ft Felhalmozási célú kiadások összesen: 3, E Ft-ról 4, E Ft-ra módosul. 7.. $5 EHNH]GpVpEHQV]HUHSONLHPHOWHOLUiQ\]DWRNDWFtPHQNpQWDOFtPHQNpQWN OWVpJYHWpVLV]HUYHQNpQW e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza $] QNRUPiQ\]DWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWD()WUyO()WUDPyGRVXOPHO\HW költségvetési szervenként, feladatonként és célonként e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. 2. $]SRQWEDQU J]tWHWWIHOKDOPR]iVLNLDGiVLHOLUiQ\]DWEyO a felhalmozási célú kiadás 4, E Ft-ot, a fejlesztési hitel utáni kamattörlesztés E Ft-ot, az ÁFA befizetési kötelezettség E Ft-ot tesz ki. 9.. $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DWLKLYDWDO 1. P&N GpVLNLDGiVDL()WUyO()WUDYiOWR]QDNHEEOD],OOHWpNKLYDWDOUpV]HVHGpVH E Ft-ról E Ft-ra változik/, melyet feladatonkénti bontásban a R. 4. sz. mellékletében rögzít, 2. IHOKDOPR]iVLNLDGiVDLUD()WUyO()WUDPyGRVXOWD]HOLUiQ\]DWHEEOD] Illetékhivatal részesedése: E Ft-ról E Ft-ra változik/ e rendelet 5. sz. mellékletének A/ pontjában V]HUHSOFpORNUD 10.. $N ]J\&OpVD] QNRUPiQ\]DW 1. P&N GpVLFpOWDUWDOpNiW()WUyO()WUDPyGRVtWMD (EEODN WHOH]HQNpS]HQGiOODPKi]WDUWiVLWDUWDOpN VV]HJ()W - informatikai feladatokra biztosított kötött normatíva E Ft, - Rumi Álta. Iskola, Készségfejl. Speciális Szakiskola, Gyermek- és Diák- Otthon lakóotthon beindításához E Ft, 9DVYiUL,GVHN2WWKRQiEDQHPHOWV]LQW&V]RFLiOLVRWWKRQLIpUKHO\HNHJ\ szeri belépési díjai E Ft-ról E Ft-ra módosul. 2. Fejlesztési általános tartalékát E Ft-ban határozza meg.

7 2005. JÚLIUS $N ]J\&OpV 1. DN OWVpJYHWpVLV]HUYHNOpWV]iPNHUHWpWIUOIUHPyGRVtWMD 2. D] VV]OpWV]iPEyODSHGDJyJXVPXQNDN UEHQIRJODONR]WDWWDNV]iPiWIEHQKDWiUR]]DPHJ 3. az önkormányzati hivatal létszámából DWLV]WVpJYLVHONOpWV]iPiW IEHQ DN ]WLV]WYLVHONOpWV]iPiW IEHQ a közszolgálati és munkaviszonyban állók létszámát IEHQ rögzíti. 4. Az egyes költségvetési szervek létszámkeretét a R. 7. sz. melléklete tartalmazza. E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba Szombathely, június 17. Dr. Kun László sk. Markó Péter sk. PHJ\HLIMHJ\] a kö]j\&opvhoq NH

8 JÚLIUS 17.

9 2005. JÚLIUS

10 JÚLIUS 17.

11 2005. JÚLIUS

12 JÚLIUS 17.

13 2005. JÚLIUS

14 JÚLIUS 17.

15 2005. JÚLIUS

16 JÚLIUS 17.

17 2005. JÚLIUS

18 JÚLIUS 17.

19 2005. JÚLIUS

20 JÚLIUS 17.

21 2005. JÚLIUS

22 JÚLIUS 17.

23 2005. JÚLIUS

24 JÚLIUS 17.

25 2005. JÚLIUS

26 JÚLIUS 17.

27 2005. JÚLIUS

28 JÚLIUS 17.

29 2005. JÚLIUS

30 JÚLIUS 17.

31 2005. JÚLIUS

32 JÚLIUS 17.

33 2005. JÚLIUS

34 JÚLIUS 17.

35 2005. JÚLIUS

36 JÚLIUS 17.

37 2005. JÚLIUS

38 JÚLIUS 17.

39 2005. JÚLIUS DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWD. ]J\&OpVpQHN 14/2005. (VI. 17.) sz. rendelete DPHJ\HL QNRUPiQ\]DWV]HUYH]HWLpVP&N GpVLV]DEiO\]DWiUyOV]yOy többször módosított 10/1995. (VI. 19.) sz. rendeletének módosításáról 9DV 0HJ\H gqnrupiq\]dwiqdn. ]J\&OpVH D PHJ\HL QNRUPiQ\]DW pv V]HUYHL V]HUYH]HWL pv P&N GpVL szabályzatáról (továbbiakban: Szabályzat) szóló 10/1995. (VI. 19.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1.. (1) A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét a Szabályzat 9/C. sz. melléklete tartalmazza (2) $]HOOHQU]pVQ\RPYRQDODWD6]DEiO\]DW'V]PHOOpNOHWHWDUWDOPD]]D (3) A kockázatkezelési szabályzatot a Szabályzat 9/E. sz. melléklete tartalmazza. A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 2.. Szombathely, június 17. Dr. Kun László sk. Markó Péter sk. PHJ\HLIMHJ\] DN ]J\&OpVHOQ NH $9DV0HJ\HLgQNRUPiQ\]DW. ]J\&OpVpQHN 15/2005. (VI. 17.) számú rendelete a megyei szakosított szociális intézményi ellátásokról szóló többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének módosításáról $ 9DV 0HJ\HL gqnrupiq\]dw. ]J\&OpVpQHN D PHJ\HL V]DNRVtWRWW V]RFLiOLV LQWp]PpQ\L HOOiWiVRNUyO V]yOy ± többször módosított 10/1994. (IX. 27.) számú rendeletének 1. sz. melléklete helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. 9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWiQDN. ]J\&OpVHIHQQWDUWiViEDQP&N G ápolást-gondozást nyújtó szakosított szociális intézmények 1. sz. melléklet 1.) Név:9DV0HJ\HL,GVNRU~DN6]RFLiOLV,QWp]HWH$FViG Cím: 9746 Acsád, Semmelweis Ignác tér 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iV NLHJpV]tWIXQNFLyN pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, szenvedélybetegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. )pukho\hnv]ipdh]hqeho OILGVNRU~ISV]LFKLiWULDLEHWHJIV]HQYHGpO\EHWHJI mozgásfogyatékos).

40 JÚLIUS ) Név:9DV0HJ\HL,GVHN2WWKRQD7iSOiQV]HQWNHUHV]W Cím: 9761 Táplánszentkereszt, Táncsics Mihály u. 22. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iV NLHJpV]tWIXQNFLy mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. )pukho\hnv]ipdh]hqeho OILGVNRU~IPR]JiVIRJ\DWpNRV 3.) Név: Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc Cím: 9931 Ivánc, Kossuth Lajos u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: IHOQWWNRU~pUWHOPLIRJ\DWpNRVRNiSROiVDJRQGR]iVD NLHJpV]tWIXQNFLy LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iVD )pukho\hnv]ipdh]hqeho OIIHOQWWNRU~pUWHOPLIRJ\DWpNRVILGVNRU~ 4.) Név: Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely Cím: 9700 Szombathely, Gagarin u. 5. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: látásfogyatékosok vakok és gyengénlátók ápolása-gondozása, NLHJpV]tWIXQNFLyN LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iVD pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. )pukho\hnv]ipdh]hqeho OIOiWiVIRJ\DWpNRVILGVNRU~ISV]LFKLiWULDLEHWHJI mozgásfogyatékos). 5.) Név: Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál Cím: 9632 Sajtoskál, Rákóczi Ferenc u. 1. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: pszichiátriai betegek ápolása-gondozása, NLHJpV]tWIXQNFLyN IHOQWWNRU~pUWHOPLIRJ\DWpNRVRNiSROiVDJRQGR]iVD mozgásfogyatékosok ápolása-gondozása. )pukho\hnv]ipdh]hqeho OISV]LFKLiWULDLEHWHJIIHOQWWNRU~pUWHOPLIRJ\DWpNRVI mozgásfogyatékos). 6.) Név:9DV0HJ\HL,GVHN2WWKRQD+HJ\IDOX Cím: 9631 Hegyfalu, Kossuth L. u. 2. Szakosított ellátási formák: alapfunkció: LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iVD NLHJpV]tWIXQNFLyQLQFV )pukho\hnv]ipd 7.) Név:9DV0HJ\HL,GVHN2WWKRQD9DVYiU Cím:9DVYiU3HWIL6X Szakosított ellátási formák: alapfunkció: LGVNRU~DNiSROiVDJRQGR]iVD NLHJpV]tWIXQNFLyQLQFV )pukho\hnv]ipdh]hqeho OIpUKHO\HPHOWV]LQW&HOOiWiVWEL]WRVtW

41 2005. JÚLIUS E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Szombathely, június Dr. Kun László sk. Markó Péter sk. PHJ\HLIMHJ\] DN ]J\&OpVHOQ NH.g=*<%/e6,+$7È52=$72. $PHJ\HLN ]J\&OpV 71/2005. (IV.29.) sz. határozata Vas Megye Biztonságos települése cím adományozásáról $N ]J\&OpV 1. Vas Megye Biztonságos települése címet Csörötnek Község Önkormányzata részére adományozza; 2. megbízza elnökét a címmel járó oklevél, valamint a Vas Megye Biztonsági Programja megvalósítására ± D IRO\y pyl N OWVpJYHWpVEHQ EL]WRVtWRWW NHUHW WHUKpUH IRULQW VV]HJ& DQ\DJL WiPRJDWiV ünnepélyes keretek közötti átadására; 3. megköszöni a többi települési önkormányzatnak a Vas Megye Biztonságos Települése Cím elnyerésére kiírt pályázaton való aktív részvételt, településük és a megye közbiztonsága érdekében végzett munkáját. )HOHOV +DWiULG DN ]J\&OpVHOQ NH DQ\HUWHV QNRUPiQ\]DWiOWDOPHJKDWiUR]RWWLGSRQWLOOHWYHD]RQQDO $PHJ\HLN ]J\&OpV 108/2005.( VI.17.) sz. határozata DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOYDODPLQWDN ]J\&OpVOHJXWyEEL OpVHyWD W UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUOHVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. DOHMiUWKDWiULGHM&N ]J\&OpVLKDWiUR]DWRNYpJUHKDMWiViUyOpVD]HO] OpVyWDW UWpQWIRQWRVDEEG QWpVHNUO HVHPpQ\HNUOV]yOyEHV]iPROyWHOIRJDGMD 2. D N ]J\&OpV HOQ NpQHN VDMiW KDWiVN UEHQ YpJUHKDMWRWW HOLUiQ\]DW YiOWR]WDWiVUyO NpV]tWHWW WiMpNR]WDWyMiW tudomásul veszi. $PHJ\HLN ]J\&OpV 109/2005.( VI.17.) sz. határozata D. OFVH\)HUHQF*LPQi]LXPpYLN OWVpJYHWpVLHOLUiQ\]DWDLQDNPyGRVtWiViUyO $N ]J\&OpVDN UPHQGL. OFVH\)HUHQF*LPQi]LXPLQWp]PpQ\pYLN OWVpJYHWpVpEHQHOIRJDGRWWIV N ]DONDOPD]RWWLOpWV]iPNHUHWHWDXJXV]WXVLKDWiOO\DOIUOIUHQ YHOL )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NHDN OWVpJYHWpVLUHQGHOHWHQW UWpQiWYH]HWpVpUW +DWiULG: azonnal

42 JÚLIUS 17. $PHJ\HLN ]J\&OpV 111/2005.( VI.17.) sz. határozata HJ\HVJD]GiONRGiVVDO VV]HI JJV]DEiO\]DWRNMyYiKDJ\iViUyO $ N ]J\&OpV D SpQ] J\L V]DEiO\WDODQViJRN NH]HOpVpQHN HOMiUiVUHQGMpUO D] HOOHQU]pVL Q\RPYRQDOUyO D NRFNi]DWNH]HOpVUOV]yOyV]DEiO\]DWRNDW±D]HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H]HQ±MyYiKDJ\MD $N ]J\&OpV 1. egyetért Vas megye Területrendezési Tervének $PHJ\HLN ]J\&OpV 112/2005.( VI.17.) sz. határozata 9DVPHJ\HWHU OHWUHQGH]pVLWHUYpQHNYpOHPpQ\H]pVpUO a) tervi munkarészeivel, b) DUHQGH]pVLWHUYHWKDWiO\EDOpSWHWUHQGHOHWWHUYH]HWWHO c) a rendezési terv mellékleteként a fejlesztési és rendezési típusú ajánlásokat tartalmazó határozati javaslat-tervezettel és d) D]HJ\H]WHWpVLIRO\DPDWEDQV] OHWHWWpV]UHYpWHOHNUHDGRWWWHUYH]LYiODV]RNNDO 2. szükségesnek tartja: a) D WpUVpJL MHOHQWVpJ& PHOOpNXWDN KiOy]DWiQDN NLHJpV]tWpVpW 5pSFHODN.HQ\HUL9 Q FN&HOOG P ON.V]HJ&VHSUHJ ULV]HQWSpWHU)HOVMiQRVID.LVXQ\RP5iEDKtGYpJ YDODPLQW &ViNiQ\GRURV]Oy Magyarszombatfa mellékutakkal, b) D WpUVpJL MHOHQWVpJ& 5iED KLGDN NLHJpV]tWpVpW &ViNiQ\GRURV]Oy9DVV]HQWPLKiO\0ROQDV]HFVG Kenyeri-Nick hidakkal, c) DWpUVpJLMHOHQWVpJ&NHUpNSiUXWDNNLHJpV]tWpVpW,URWWN9DVKHJ\.V]HJ6]HQWJRWWKiUGULV]HQWSpWHU kerékpárutakkal, d) D] RUV]iJRN N ] WWL NDSFVRODWRNDW KHO\UHiOOtWy ~WYRQDO EL]WRVtWiViW 1DUGD)HOVFVDWiU9DVNHUHV]WHV +RUYiWO Y3RUQyDSiWL%LOGHQ6]HQWSpWHUID3LQNDPLQGV]HQWQ\RPYRQDORQ e) DV]HQWJRWWKiUGLpVDN UPHQGLNLVWpUVpJHWpULQWDQ\DJN O QIHMH]HWHNUHERQWiViW f) a Rába kanyarulatok tervezett visszaállításával a körmendi Batthyány kastély történelmi parkjának az NROyJLDLKiOy]DWHOHPHNpQWW UWpQQHYHVtWpVpW 3. felkéri elnökét, hogy a 2. pontban megjelölt szakmai észrevételek átvezetése után a területrendezési terv WHUYH]HWpWWHUMHVV]HIHOD5HJLRQiOLV)HMOHV]WpVpUWpV)HO]iUNy]WDWiVpUW)HOHOV7iUFDQpON OL0LQLV]WHUQHN )HOHOV: +DWiULG: a közgy&opvhoq NH azonnal (az átvezetésre), szeptember 30. (a felterjesztésre) $PHJ\HLN ]J\&OpV 113/2005.(VI.17.).sz. határozata DQpSHJpV]VpJ J\LV]&UYL]VJiODWRNV]HUYH]pVpUOpVHUHGPpQ\HLUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. HOIRJDGMDDQpSHJpV]VpJ J\LV]&UYL]VJiODWRNV]HUYH]pVpUOpVHUHGPpQ\HLUOV]yOyWiMpNR]WDWyW 2. N V] QHWpW IHMH]L NL D V]&UYL]VJiODWRN PHJV]HUYH]pVpEHQ UpV]WYHY È176= 0(3 0DUNXVRYV]N\.yUKi] WHOHS OpVL QNRUPiQ\]DWRN Ki]LRUYRVL V]ROJiODWRN YpGQN YDODPLQW FLYLO V]HUYH]HWHNQHN D] eredményes munkáért;

43 2005. JÚLIUS IHONpULD]HJpV]VpJ J\LpVV]RFLiOLVEL]RWWViJRWWHJ\HQMDYDVODWRWDYpGQLV]ROJiODWP&N GpVpQHN pyirugxoymddondopieyophjuhqgh]hqg QQHSVpJHQOHJIHOMHEEIUpV]pUHNLW QWHWpVDGRPiQ\R]iViUDV indokolt esetben anyagi támogatást ad a rendezvény lebonyolításához. )HOHOV: +DWiULG: a bizottság elnöke azonnal, illetve folyamatos $PHJ\HLN ]J\&OpV 114/2005.(VI.17.).sz. határozata Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával létrehozott Közös Intézményeket )HQQWDUWy7iUVXOiVP&N GpVpQHNWDSDV]WDODWDLUyOV]yOyWiMpNR]WDWyWXGRPiVXOYpWHOpUO $N ]J\&OpVD6]RPEDWKHO\0HJ\HL-RJ~9iURVgQNRUPiQ\]DWiYDOOpWUHKR]RWW. ] V,QWp]PpQ\HNHW)HQQWDUWy 7iUVXOiVP&N GWHWpVpQHNWDSDV]WDODWDLUyOV]yOySROJiUPHVWHULWiMpNR]WDWyWWXGRPiVXOYHV]L $PHJ\HLN ]J\&OpV 115/2005.(VI.17.).sz. határozata DYt]pVFVDWRUQDLQIUDVWUXNW~UDNLDODNtWiViQDNPHJ\HLKHO\]HWpUOV]yOyWiMpNR]WDWyHOIRJDGiViUyO $N ]J\&OpV 1. D Yt] pv FVDWRUQDKiOy]DW NLDODNtWiViQDN PHJ\HL KHO\]HWpUO V]yOy WiMpNR]WDWyW D] DOiEELDNNDO NLHJpV]tWYH tudomásul veszi: a) D] DSUyIDOYDV WpUVpJHNNHO UHQGHONH] PHJ\pN ± D WiUVDGDOPL Q\LOYiQRVViJ PR]JyVtWiViYDO ± fogjanak össze problémáik megoldása érdekében; b) petíciós jogával élve a kormányhoz fordul az említett térségek lakói életesélyeinek javítása érdekében; 2. szükségesnek tartja a kormányzati szervek megkeresését annak érdekében, hogy: a) D I DODWWL ODNRVViJV]iP~ WHOHS OpVHN poyh]]hqhn HOQ\W SiO\i]DWRN HOEtUiOiViQiO KD társulásokat létrehozva pályáznak fejlesztési támogatásra, b) D]iOODPLWiPRJDWiVLUHQGV]HU V]W Q ]]HDODNRVViJLV]HQQ\Yt]FVDWRUQDKiOy]DWUDW UWpQUiN WpVHN arányának növelését azokon a településeken, ahol a csatornahálózat már kiépítésre került. )HOHOV: DN ]J\&OpVHOQ NH +DWiULG: július 31. (a felterjesztésre) $PHJ\HLN ]J\&OpV 117/2005.( VI.17.) sz. határozata DWHOHS OpVHNN ]EL]WRQViJiWVHJtWSiO\i]DWNLtUiViQDNLOOHWYHGtMD]iViQDNWiPRJDWiViUyO $ N ]J\&OpV pyl N OWVpJYHWpVpEHQ ± D WHUYH]HWW KLiQ\ Q YHOpVpYHO ± )WRW EL]WRVtW D PHJ\HL N ]J\&OpVpVD9DV0HJ\HL3ROJiUU6]HUYH]HWHN6] YHWVpJHiOWDON ] VHQNLtUWSiO\i]DWUDEHpUNH]SiO\i]DWRN díjazására. )HOHOV +DWiULG DN ]J\&OpVHOQ NH azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 118/2005.( VI.17.) sz. határozata Kisközségi rendezési tervek támogatásáról $N ]J\&OpV ezer Ft támogatást nyújt Csempeszkopács, Harasztifalu Önkormányzata településrendezési tervének elkészítéséhez azzal, hogy a Csempeszkopácsi Önkormányzat részére 2001-ben biztosított 300 ezer )W VV]HJ&WiPRJDWiVYLVV]DYRQiVUDNHU O

44 JÚLIUS Csörötnek-Magyarlak-Rábagyarmat települések önkormányzatait ezer Ft támogatásban részesíti, DPHQQ\LEHQDMHOHQOHJNpV] OWHOHS OpVIHMOHV]WpVLNRQFHSFLyWDNLtUiVQDNPHJIHOHOHQEHFVDWROMiN 3. Sárfimizdó, Telekes és Gersekarát települések önkormányzatainak pályázatát elutasítja, tekintettel arra, hogy azok 80 %-os TEKI támogatásban részesültek. )HOHOV: +DWiULG: DN ]J\&OpVHOQ NH azonnal, illetve folyamatos $PHJ\HLN ]J\&OpV 119/2005.( VI.17.) sz. határozata közösségi célú alapítványok támogatásáról $N ]J\&OpV 1. a Drogprevenciós Alapból az alábbi támogatások biztosítását engedélyezi: a) *HQFVDSiWL ÏYRGiVNRU~ *\HUPHNHLpUW $ODStWYiQ\ UpV]pUH Ä6]HQYHGpO\EHWHJVpJHNHW PHJHO] yyrgdl program, valamint Egészséget testben és lélekben c. program támogatására Ft-ot; b) 9DV 0HJ\HL 0&YHOGpVL pv,im~vijl. ] VVpJL $ODStWYiQ\ UpV]pUH Ä.RUWiUVKiOy F SURJUDP NRUWiUVRNWDWyNRUWiUVVHJtWNpS]pVWiPRJDWiViUD)WRW c),nhuyiul /DNiVRWWKRQEDQ eo *\HUPHNHNpUW $ODStWYiQ\ UpV]pUH GURJSUHYHQFLyV HJpV]VpJIHMOHV]W IRJODNR]iVRN PHJWDUWiViQDN YDODPLQW D V]DEDGLG KDV]QRV HOW OWpVpKH] V] NVpJHV HV]N ] N MiWpNRN beszerzésének támogatására Ft-ot; 2. IHONpULHOQ NpWDWiPRJDWiVLV]HU]GpVHNDOitUiViUD )HOHOV: +DWiULG: N ]J\&OpVHOQ NH azonnal $PHJ\HLN ]J\&OpV 120/2005.( VI.17.) sz. határozata D6DYDULD7pUVpJL,QWHJUiOW6]DNNpS]. ]SRQW.LHPHOWHQ. ]KDV]Q~7iUVDViJKR]YDOyFVDWODNR]iVUyO $N ]J\&OpV 1. FVDWODNR]LN D 6DYDULD 7pUVpJL,QWHJUiOW 6]DNNpS]. ]SRQW.LHPHONHGHQ. ]KDV]Q~ 7iUVDViJKR] D] HOWHUMHV]WpVVHOHJ\H]WDUWDORPPDOHOIRJDGMDDWiUVDViJLV]HU]GpVWpVPHJEt]]DHOQ NpWDQQDNDOitUiViYDO évi költségvetésében a tervezett költségvetési hiány növelésével Ft-ot biztosít a társaság 1/3-ad arányú üzletrészének megvásárlásához, továbbá kötelezettséget vállal a évi költségvetésben összesen Ft beruházási pályázati önrész biztosítására; 3. D6DYDULD7,6=..KWIHO J\HOEL]RWWViJiEDGU.YiUL,VWYiQQpILVNRODLWDQV]pNYH]HWWDQiUWpV+RUYiWK Antal középiskolai igazgató-helyettest delegálja; 4. felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a megyei jogú város, a megyei önkormányzat, valamint a Savaria 7,6=..KWN ] WWN WHQGXQÄN ]KDV]Q~ViJLPHJiOODSRGiV HONpV]tWWHWpVpUO )HOHOV: +DWiULG: DN ]J\&OpVHOQ NH azonnal, illetve folyamatos 7È56$6È*,6=(5='e6.LHPHONHGHQN ]KDV]Q~MRJiOOiV~ Közhasznú Társaság létrehozásáról a módosításokkal egységes szerkezetben $ 6DYDULD 7,6=..LHPHONHGHQ. ]KDV]Q~.KW D PiMXV QDSMiQ NHOW DODStWy RNLUDWiW D WiUVDViJ tagjai napján módosították. A társaság e naptól két tagból álló közhasznú társaságként IRO\WDWMD P&N GpVpW D JD]GDViJL WiUVDViJRNUyO V]yOy pyl &;/,9 WY,9,, pv ;, IHMH]HWHL puwhoppehq

45 2005. JÚLIUS tekintettel arra, hogy a üzletrész megosztás, illetve adásvétel folytán a társaságban Vas Megye Önkormányzata ]OHWUpV]WV]HU]HWW(QQHNPHJIHOHOHQD]DODStWyRNLUDWDWRYiEELDNEDQDWiUVDViJLV]HU]GpVFtPHWYLVHOL 1. È/7$/È1260%.g'e6,)(/7e7(/( A társaság elnevezése: Savaria TISZK7pUVpJL,QWHJUiOW6]DNNpS]. ]SRQW.LHPHONHGHQ. ]KDV]Q~ Társaság A társaság rövidített neve: Savaria TISZK Kht A társaság székhelye, telephelye: A társaság székhelye: 9700 Szombathely, Selyemrét u. 2. A társaság telephelye: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 6. fszt A társaság tagjai és székhelyük: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u Vas Megye Önkormányzata 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér $WiUVDGDOPLN ] VV] NVpJOHWNLHOpJtWpVppUWIHOHOVV]HUYHN Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u Vas Megye Önkormányzata 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér A társaság célja, feladata, jogállása: $WiUVDViJD)RJODONR]WDWiVSROLWLNDLpV0XQND J\L0LQLV]WpULXP+XPiQHUIRUUiVIHMOHV]WpV2SHUDWtY 3URJUDP,UiQ\tWy +DWyViJD D] 2NWDWiVL 0LQLV]WpULXP V]DNPDL WiPRJDWiViYDO pv D] 20 $ODSNH]HO,JD]JDWyViJD N ]UHP&N GpVpYHO PHJKLUGHWHWW pv D] DODStWyN iowdo HOQ\HUW Ä7pUVpJL,QWHJUiOW 6]DNNpS]. ]SRQWRN OpWUHKR]iVD pv LQIUDVWUXNWXUiOLV IHOWpWHOHLQHN MDYtWiVDÄ FtP& +()23 LOOHWOHJ HEFOP/2004/ hivatkozási számú) pályázat intézkedéseinek megvalósítására jön létre. $ WiUVDViJ DODStWyL NLQ\LOYiQtWMiN KRJ\ D SiO\i]DWL SURMHNW OH]iUiViW N YHWHQ D SiO\i]DWEDQ NLIHMH]HWW FpORN PHJYDOyVtWiVD pughnpehq D M YEHQ LV HJ\ WWP&N GQHN V D] DGGLJ HOpUW HUHGPpQ\HN WRYiEEL folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. (QQHN pughnpehq D WiUVDViJ HOOiWMD D 7pUVpJL,QWHJUiOW 6]DNNpS]. ]SRQW P&N GWHWpVpYHO NDSFVRODWRV feladatokat, melynek keretében a Kszt. 26. c) pont 4. pontja szerinti nevelés és oktatás, képességfejlesztés, továbbá ismeretterjesztés közhasznú tevékenységeket végzi. $ WiUVDViJ WHYpNHQ\VpJpW D.V]W UHQGHONH]pVH V]HULQW NLHPHONHGHQ N ]KDV]Q~ V]HUYH]HWNpQW YpJ]L WHNLQWHWWHODUUDKRJ\RO\DQN ]IHODGDWRWOiWHODPHO\UODN ]RNWDWiVUyOV]yOypYL/;;,;W UYpQ\ YDODPLQW D V]DNNpS]pVUO V]yOy pyl /;;9, W UYpQ\ DODSMiQ 6]RPEDWKHO\ 0HJ\HL -RJ~ 9iURV Önkormányzatának, illetve Vas Megye Önkormányzatának kell gondoskodnia A Társaság tevékenységi köre: A Társaság a Kszt. 26. c) pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül az alábbi tevékenységeket végzi: tudományos tevékenység, kutatás; nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés;

46 JÚLIUS 17. kulturális tevékenység; környezetvédelem; gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; KiWUiQ\RVKHO\]HW&FVRSRUWRNWiUVDGDOPLHVpO\HJ\HQOVpJpQHNHOVHJtWpVH emberi és állampolgári jogok védelme; a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; rehabilitációs foglalkoztatás; PXQNDHUSLDFRQKiWUiQ\RVKHO\]HW&UpWHJHNNpS]pVpQHNIRJODONR]WDWiViQDNHOVHJtWpVH±LGHpUWYH DPXQNDHUN OFV Q]pVWLV±pVDNDSFVROyGyV]ROJiOWDWiVRN HXURDWODQWLLQWHJUiFLyHOVHJtWpVH N ]KDV]Q~ V]HUYH]HWHN V]iPiUD EL]WRVtWRWW ± FVDN N ]KDV]Q~ V]HUYH]HWHN iowdo LJpQ\EH YHKHW ± szolgáltatások A társaság közhasznú feladatai a szakképzés tevékenységi körében: Ä7pUVpJL,QWHJUiOW6]DNNpS]. ]SRQWRNOpWUHKR]iVDpVLQIUDVWUXNWXUiOLVIHOWpWHOHLQHNMDYtWiVD FtP& pályázat intézkedéseinek megvalósítása; pályaválasztási, pályaorientációs és karrier-tanácsadási rendszer megteremtése; DPXQNDHUSLDFLLJpQ\HNQHNPHJIHOHOV]DNNpS]pVIRO\WDWiVD modularizált oktatás, szakképzés, átképzés és továbbképzés folytatása; NRUV]HU& J\DNRUODWL NpS]pV PHJWHUHPWpVH D N ]SRQWL NpS]KHO\HQ NLDODNtWRWW FV~FVWHFKQROyJLDL beruházással; D KiWUiQ\RV KHO\]HW&HN pv IRJ\DWpNNDO pon V]iPiUD VSHFLiOLV RNWDWiVLNpS]pVL PyGV]HUHN alkalmazása; IHOQWWNpS]pV iwnps]pv pohwkrvv]lj WDUWy WDQXOiV IHOWpWHOHLQHN PHJWHUHPWpVH PDMG D NpS]pVHN IRO\WDWiVDDPLQGHQNRULPXQNDHUSLDFLLJpQ\HNQHNPHJIHOHOHQ speciális és távoktatási továbbképzési rendszer beindítása; vizsgaközpont megalakítása, majd vizsgáztatás; környezettudatos magatartás kialakítása; WDQDQ\DJIHMOHV]WpV WDQiUWRYiEENpS]pV PHJLQGtWiVD D IHQWL IHODGDWRN V]DNV]HU& PHJYDOyVtWiVD érdekében A társaság közhasznú tevékenységei TEÁOR szám szerinti besorolással: ]DNPDLN ]psirn~rnwdwiviwhypnhq\vpj Egyéb szálláshely-szolgáltatás (diákotthon, kollégium) Munkahelyi étkeztetés Közétkeztetés MáVKRYDQHPVRUROWIHOQWWpVHJ\pERNWDWiV $ WiUVDViJ WHYpNHQ\VpJpKH] NDSFVROyGy ]OHWV]HU& JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHN 7(È25 V]iP V]HULQWL besorolással: Egyéb kiadás Máshova nem sorolt nyomás \RPGDLHONpV]tWWHYpNHQ\VpJ LVHJtWQ\RPGDLWHYpNHQ\VpJ Hangfelvétel-sokszorosítás Videofelvétel-sokszorosítás Számítógépes adathordozó sokszorosítása Egyéb szárazföldi személyszállítás Hardver-szaktanácsadás Szoftverkiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás Adatfeldolgozás Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás Egyéb számítástechnikai tevékenység &V]DNLNXWDWiVIHMOHV]WpV

47 2005. JÚLIUS Humán kutatás, fejlesztés Piac- és közvélemény-kutatás Vagyonkezelés Mérnöki tevékenység, tanácsadás &V]DNLYL]VJiODWHOHP]pV Hirdetés XQNDHUN ]YHWtWpV Titkári, fordítói tevékenység Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás )HOVRNWDWiV Általános középfokú oktatás Szakmai középfokú oktatás iVKRYDQHPVRUROWIHOQWWpVHJ\pERNWDWiV Szakmai érdekképviselet Könyvtári, levéltári tevékenység $WiUVDViJN ]KDV]Q~MRJiOOiVDPHJV]HU]pVpKH]V] NVpJHVP&N GpVLIHOWpWHOHN $ WiUVDViJ iowdo YpJ]HWW ]OHWV]HU& JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW NLHJpV]tW MHOOHJ& YiOODONR]iVL WHYpNHQ\VpJHW N ]KDV]Q~ WHYpNHQ\VpJHL HOVHJtWpVH pughnpehq D]RNDW QHP YHV]pO\H]WHWYH végez A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú feladatainak ellátására fordítja A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak anyagi WiPRJDWiVW QHPQ\~MW QHP iootwnpsylvho MHO OWHW RUV]iJJ\&OpVL pv QNRUPiQ\]DWL NpSYLVHO választáson, nem lehet alapító tagja pártnak, továbbá nem nyújthat pártnak anyagi támogatást. (J\pEP&N GpVLIHOWpWHOHN $ WiUVDViJ NpSHVtWpVKH] N W WW WHYpNHQ\VpJHW FVDN DNNRU IRO\WDWKDW KD N ]UHP&N G WDJMDL PXQNDYiOODOyL LOOHWYH D WiUVDViJJDO N W WW SROJiUL MRJL V]HU]GpV DODSMiQ D WiUVDViJ MDYiUD WHYpNHQ\NHGNDMRJV]DEiO\EDQIRJODOWNpSHVtWpVLN YHWHOPpQ\HNQHNPHJIHOHOQHN +D D WiUVDViJ WHYpNHQ\VpJpQHN PHJNH]GpVpW pv IRO\WDWiViW MRJV]DEiO\ P&N GpVL HQJHGpO\KH] köti, a társaság e tevékenységek megkezdését csak engedélyek birtokában végezheti, illetve folytathatja. $ WHYpNHQ\VpJ YpJ]pVpKH] V] NVpJHV P&N GpVL HQJHGpO\W D WiUVDViJ QHYpUH V]yOyDQ NHOO megszerezni. $N ]KDV]Q~WiUVDViJDN ]SRQWLN OWVpJYHWpVWOLOOHWYHDWDJRNWyONDSRWWWiPRJDWiVIHOWpWHOHLWpV PyGMiWtUiVEDQN W WWV]HU]GpVEHIRJODOMD A közhasznú társaság tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait és döntéseit a 6$9$5,$)Ï580pVD9$61e3(FtP&QDSLODS~WMiQQ\LOYiQRVViJUDKR]]D A társaság nem zárja ki, hogy a tagokon kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásokból. $ WiUVDViJ ]OHWV]HU& JD]GDViJL WHYpNHQ\VpJHW FVDN D JD]GDViJL WiUVDViJ FpJEHMHJ\]pVH LUiQWL NpUHOHP EHQ\~MWiViW N YHWHQ IRO\WDWKDW P&N GpVL HQJHGpO\KH] N W WW WHYpNHQ\VpJHW D WiUVDViJ FVDN D WiUVDViJ EHMHJ\]pVH pv D P&N GpVL HQJHGpO\EHQ PHJKDWiUR]RWW LGSRQWWyO gyakorol A közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezményekre legkorábban a társaság közhasznú MRJiOOiViQDNPHJV]HU]pVHLGSRQWMiWyOMRJRVXOW

48 JÚLIUS $7È56$6È*0%.g'e6e1(.,'7$57$0$ 2.1. $WiUVDViJKDWiUR]DWODQLGUHDODNXO 2.2. $WiUVDViJDWiUVDViJLV]HU]GpVHOOHQMHJ\]pVpQHNQDSMiWyODFpJEHMHJ\]pVLJHOWiUVDViJNpQWP&N GLND gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. tv ában írt korlátozással. 3. A TÁRSASÁG VAGYONA 3.1. $WiUVDViJW U]VWNpMH)WD]D]+DWPLOOLy)WSpQ]EHOLEHWpW $W U]VWNHD]DOiEELW U]VEHWpWHNEOWHYGLN VV]H Szombathely Megyei Jogú Város törzsbetéte ,- Ft (66,66 %) Vas Megye Önkormányzata törzsbetéte ,- Ft (33.33 %) $] DODStWyN D WHOMHV SpQ]EHWpWHW D WiUVDViJL V]HU]GpV DOitUiViWyO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O LOOHWYH OHJNpVEEDEHMHJ\]pVLNpUHOHPEHQ\~MWiViLJEHIL]HWLNDWiUVDViJEDQNV]iPOiMiUD 3.2. Az alapítás költségeit az alapítók viselik. 4. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA 4.1. $WiUVDViJDWDJJ\&OpV iowdo MyYiKDJ\RWW pyhv JD]GiONRGiVL WHUY DODSMiQ JD]GiONRGLN D JD]GiONRGiVL LGV]DND]DODStWiVpYpEHQGHFHPEHULJWDUW 4.2. $WiUVDViJWHYpNHQ\VpJpUOpYHQWHD]DODStWiVpYpEHQSHGLJD]DGRWW LGV]DNUD PpUOHJHW pv HUHGPpQ\ kimutatást köteles készíteni $WiUVDViJJD]GiONRGiVLWHYpNHQ\VpJpWDV]iPYLWHOUOV]yOypYL&W UYpQ\DODSMiQN WHOHVYpJH]QL $]pyhvehv]iproymyyikdj\iviydohj\lghm&ohjn ]KDV]Q~ViJLMHOHQWpVWNpV]tW$N ]KDV]Q~ViJLMHOHQWpVW D WiUJ\pYHW N YHW pyehq OHJNpVEE M~QLXV LJ VDMiW KRQODSMiQ HQQHN KLiQ\iEDQ D 6$9$5,$ )Ï580%$1pVD9$61e3(FtP&QDSLODSEDQN ]]pwhv]l 4.4. $WiUVDViJD]iOODPKi]WDUWiVDOUHQGV]HUHLWONDSRWWWiPRJDWiVLJpQ\EHYpWHOpUOPpUWpNpUOIHOWpWHOHLUOD 6$9$5,$)Ï580pVD9$61e3(FtP&QDSLODS~WMiQQ\~MWWiMpNR]WDWiVW 4.5. $WiUVDViJPLQWN ]KDV]Q~V]HUYH]HWVDMiWQHYpEHQLOOHWYHDWiUVDViJMDYiUDDGRPiQ\RNDWJ\&MWKHW$] DGRPiQ\J\&MWpVFVDNDV]HUYH]HWtUiVEHOLPHJKDWDOPD]iVDDODSMiQYpJH]KHW 4.6. A társaság befektetési szabályzatában rögzítettek szerint befektetési tevékenységet folytathat $N ]KDV]Q~WiUVDViJDIHOHOVV]HPpO\HNHWD]RNKR]]iWDUWR]yLW±EiUNLiOWDOPHJN WpVQpON OLJpQ\EH YHKHW V]ROJiOWDWiVRN LOOHWYH D WiUVDViJL MRJYLV]RQ\ PXQNDMRJL MRJYLV]RQ\ DODSMiQ Q\~MWRWW támogatásokon kívül célszerinti juttatásban nem részesítheti $ N ]KDV]Q~ WiUVDViJ PLQW NLHPHONHGHQ N ]KDV]Q~ V]HUYH]HW FpOV]HULQWL WHYpNHQ\VpJpEO LOOHWYH YiOODONR]yLWHYpNHQ\VpJpEOV]iUPD]yEHYpWHOHLWpVUiIRUGtWiViWHON O QtWHWWHQWDUWMDQ\LOYiQ 4.9. $W U]VWNH)WQiODODFVRQ\DEE VV]HJUHQHPV]iOOtWKDWyOH $WDJRNDWiUVDViJJDOMRJV]DEiO\DODSMiQDWDJRNDWWHUKHON ]IHODGDWHOOiWiViUDDN ]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJ IRO\WDWiViQDN IHOWpWHOHLUO V]HU]GpVW N W $ V]HU]GpVW D PHJN WpVpWO V]iPtWRWW QDSRQ EHO O D cégbíróságon letétbe kell helyezni A társaság köteles az aláírástól számított 30 napon belül a cégbíróságon letétbe helyezni azt az okiratot, amely bárki javára ingyenesen vagyont juttat, feltéve, hogy annak összege az egymillió forintot meghaladja. Az összeghatár szempontjából a két éven belül ugyanannak a személynek vagy szervezetnek nyújtott juttatásokat össze kell számítani.

49 2005. JÚLIUS A TÁRSASÁG SZERVEZETE 5.1. $ WiUVDViJ OHJIEE V]HUYH D WDJJ\&OpV$WiUVDViJOHJIEE V]HUYH KDWiVN UpEH WDUWR]y NpUGpVHNEHQ D WiUVDViJWDJJ\&OpVHG QW $ WDJJ\&OpVHQ D WDJRN D] iowdoxn EHIL]HWHWW W U]VWNH DUiQ\iEDQ UHQGHONH]QHN V]DYD]DWL MRJJDO $ WDJRNDWDW U]VWNHPpUWpNpYHOV]iPROYD)WRQNpQWHJ\V]DYD]DWLOOHWLPHJ$]HJ\HVWDJRNDW PHJLOOHWV]DYD]DWRNV]iPD Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 400 szavazat, Vas Megye Önkormányzata 200 szavazat $WiUVDViJOHJIEEV]HUYpQHNNL]iUyODJRVKDWiVN UpEHWDUWR]LN a) az éves üzleti terv, valamint a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, ideértve az adózott eredmény felhasználására vonatkozó döntést; b) ]OHWUpV]IHORV]WiViKR]EHYRQiViKR]LOOHWYHKDUPDGLNV]HPpO\UpV]pUHW UWpQpUWpNHVtWpVpKH]YDOy hozzájárulás; c) DWDJNL]iUiViQDNNH]GHPpQ\H]pVpUOLOOHWYHNL]iUiViUyOYDOyKDWiUR]DW d) 9H]HWWLV]WVpJYLVHOIHO J\HOEL]RWWViJWDJMDL pv PiV D OHJIEEV]HUYiOWDOPHJKDWiUR]RWWYH]HW iooiv~ PXQNDYiOODOy MDYDGDOPD]iVD PyGMiQDN PpUWpNpQHN IEE HOYHLUO DQQDN UHQGV]HUpUO V]yOy szabályzat megalkotása. Kizárólagos hatáskörébe tartozik a szabályzattal érintett személyi kör javadalmazásának (így különösen díjazásának, munkabérének, végkielégítésének, egyéb juttatásainak) megállapítása. A szabályzatot az elfogadástól számított 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, e) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása; f) $ FpJEHMHJ\]pVW PHJHO]HQ D] HOWiUVDViJNpQW P&N G WiUVDViJ QHYpEHQ N W WW V]HU]GpVHN jóváhagyása, g) RO\DQV]HU]GpVPHJN WpVpQHNMyYiKDJ\iVDDPHO\HWDWiUVDViJVDMiWWDJMiYDO J\YH]HWMpYHOYDJ\ azok közeli hozzátartozójával (Ptk b) pont) köt; h) D]DODStWiVpUWIHOHOVWDJRND] J\YH]HWNpVDIHO J\HOEL]RWWViJLWDJRNHOOHQNiUWpUtWpVLLJpQ\HN érvényesítése; i) (OOiWiVL V]HU]GpV PHJN WpVH D.KW QHYpEHQ PiV V]HUYH]HWWHO N WHOH] IHODGDWHOOiWiV WHOMHVtWpVH érdekében, j) 2O\DQV]HU]GpVMyYiKDJ\iVDDPHO\HWDWiUVDViJDWiUVDGDOPLN ] VV] NVpJOHWNLHOpJtWpVppUWIHOHOV V]HUYYHON WDN ]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJIRO\WDWiViQDNIHOWpWHOUO$V]HU]GpVWDPHJN WpVWOV]iPtWRWW 30 napon belül a cégbíróságon a cégiratok közé letétbe kell helyezni, k) $ WiUVDViJ MRJXWyG QpON OL PHJV]&QpVpQHN iwdodnxoiviqdn HOKDWiUR]iVD YDODPLQW PiV N ]KDV]Q~ V]HUYH]HWDODStWiViUyOLOOHWYHP&N GN ]KDV]Q~V]HUYH]HWEHW UWpQEHOpSpVUOG QWpV l) DWiUVDViJLV]HU]GpVPyGRVtWiVD m) D N ]KDV]Q~ViJL MHOHQWpV D EHIHNWHWpVL V]DEiO\]DW LOOHWYH D IHO J\HO EL]RWWViJ J\UHQGMpQHN elfogadása; n) V]HUYH]HWLP&N GpVLV]DEiO\]DWMyYiKDJ\iVD o) az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó, a társaság általa nyújtott célszerinti juttatás esetén, ha az az évi egymillió forintot meghaladja pályázat kiírása; p) PLQGHQ HJ\pE RO\DQ NpUGpV DPLW D MHOHQ WiUVDViJL V]HU]GpV YDJ\ D *W LOOHWYH D N ]KDV]Q~ WiUVDViJRNUDYRQDWNR]yHJ\pEMRJV]DEiO\RNDWDJJ\&OpVNL]iUyODJRVKDWiVN UpEHXWDOQDN 5.3. $ WDJJ\&OpV KDWiUR]DWDLW iowdoiedq HJ\V]HU& V]yW EEVpJJHO KR]]D PHJ /HJDOiEE D V]DYD]DWRN D (450 szavazat) szükséges az alábbi döntések meghozatalához: a) D] J\YH]HWPHJYiODV]WiVDYLVV]DKtYiVDpVGtMD]iViQDNPHJiOODStWiVDYDODPLQWKDD] J\YH]HWD társasággal munkaviszonyban is áll, a munkáltatói jogok gyakorlása; b) DIHO J\HOEL]RWWViJWDJMDLQDNPHJYiODV]WiVDYLVV]DKtYiVDGtMD]iViQDNPHJiOODStWiVD c) a könyvvizsgáló megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása; d) DWiUVDViJLV]HU]GpVPyGRVtWiVD e) DWiUVDViJPHJV]&QpVpQHNHOKDWiUR]iVD f) V]HUYH]HWLP&N GpVLV]DEiO\]DWMyYiKDJ\iVD

50 JÚLIUS 17. g) D WiUVDGDOPL N ] V V] NVpJOHW NLHOpJtWpVppUW IHOHOV V]HUYHNNHO D N ]KDV]Q~ WHYpNHQ\VpJ IRO\WDWiViQDNIHOWpWHOHLUON W WWPHJiOODSRGiVUyOV]yOyG QWpV h) A TISZK éves üzleti tervének és éves szakmai programjának jóváhagyása; i) DWiUVDViJLYDJ\RQLOOHWYHDWiUVDViJRWPHJLOOHWYDJ\RQLpUWpN&MRJIHOHWWLUHQGHONH]pVKH] 5.4. A Gt a értelmében egyhangú szavazati arány szükséges az alábbi döntésekhez: a) DWDJRNWiUVDViJLV]HU]GpVEHQIRJODOWN WHOH]HWWVpJHLQHNQ YHOpVpKH] b) új kötelezettségek megállapításához; c) az egyes tagok külön jogainak csorbításához $WDJJ\&OpVWDWiUVDViJJDONDSFVRODWRVNpUGpVHNEHQW UWpQG QWpVpUGHNpEHQV] NVpJV]HULQWGHpYHQWH legalább egy alkalommal az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadására össze kell hívni. A WDJJ\&OpVW DNNRU LV VV]H NHOO KtYQL KD D WiUVDViJ pughnpehq HJ\pENpQW V] NVpJHV YDODPLQW KD D]W YDODPHO\LN WDJ tuivedq NpUL V D] OpVW KDODGpNWDODQXO VV]H NHOO KtYQL KD WiUVDViJ PpUOHJpEO NLW&QLN KRJ\DW U]VWNHYHV]WHVpJIRO\WiQ)WDOiFV NNHQ 5.6. Az éves közhasznúsági jelentés tartalmazza: a) a számviteli beszámolót; b) a költségvetési támogatás felhasználását; c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; d) a cél szerinti juttatások kimutatását; e) D N ]SRQWL N OWVpJYHWpVL V]HUYWO D] HON O QtWHWW ioodpl SpQ]DODSWyO D KHO\L QNRUPiQ\]DWWyO D kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek V]HUYHLWONDSRWWWiPRJDWiVPpUWpNpW f) DYH]HWWLV]WVpJYLVHOQHNQ\~MWRWWMXWWDWiVRNPpUWpNpWLOOHWYH VV]HJpW g) DN ]KDV]Q~WHYpNHQ\VpJUOV]yOyU YLGWDUWDOPLEHV]iPROyW 5.7. $WDJJ\&OpVHQDIHO J\HOEL]RWWViJWDJMDL±WDQiFVNR]iVLMRJJDO±UpV]WYHV]QHN 5.8. $N Q\YYL]VJiOyD*W EHNH]GpVHDODSMiQN WHOHVDWDJJ\&OpVHQUpV]WYHQQL 5.9. $ WDJJ\&OpVHQ D WDJRW HUUH PHJKDWDOPD]RWW V]HPpO\ LV NpSYLVHOKHWL 1HP OHKHW PHJKDWDOPD]RWW D] J\YH]HW D IHO J\HO EL]RWWViJ WDJMD pv D N Q\YYL]VJiOy $ PHJKDWDOPD]iVW N ]RNLUDWED YDJ\ WHOMHV EL]RQ\tWyHUHM&PDJiQRNLUDWEDNHOOIRJODOQL $ N ]KDV]Q~ WiUVDViJ P&N GpVpYHO WHYpNHQ\VpJpYHO pv JD]GiONRGiViYDO NDSFVRODWRV WDJJ\&OpV Q\LOYiQRVViJiQDN EL]WRVtWiVD N WHOH] (]puw PLQGHQ RO\DQ NpUGpVN UEHQ DPHO\ D N ]KDV]Q~ WiUVDViJ P&N GpVpYHO WHYpNHQ\VpJpYHO pv JD]GiONRGiViYDO NDSFVRODWEDQ D Q\LOYiQRVViJ EL]WRVtWiVD N WHOH] D WDJJ\&OpVG QWpVKR]DWDODVRUiQDQ\LOYiQRVViJRWQHP]iUKDWMDNL $ WDJJ\&OpVUH D WDJRNDW D QDSLUHQG N ]OpVpYHO D] J\YH]HWKtYMD VV]H$PHJKtYyHON OGpVHpVD WDJJ\&OpVQDSMDN ] WWOHJDOiEEQDSQDNNHOOHOWHOQLH$WDJJ\&OpVDNNRUKDWiUR]DWNpSHVKDDW U]VWNH iwnpsylvhowdjrnmhohqydqqdn+ddwdjj\&opvqhpyrowkdwiur]dwnpshvd]hpldwwphjlvppwhow WDJJ\&OpV D] HUHGHWL QDSLUHQGHQ V]HUHSO J\HNEHQ D MHOHQOHYN iowdo NpSYLVHOW W U]VWNH PpUWpNpWO I JJHWOHQ O KDWiUR]DWNpSHV $ KDWiUR]DWNpSWHOHQVpJ PLDWW PHJLVPpWHOW WDJJ\&OpV VV]HKtYiVD D] HUHGHWL WDJJ\&OpV PHJKtYyMiEDQ PHJMHO OW IHOWpWHOHNNHO W UWpQLN $] HUHGHWL pv D PHJLVPpWHOW WDJJ\&OpV N ] WW legalább öt napnak el kell telnie. 6. $7$**<%/e6g66=()e5+(7(7/(16e*e5(921$7.2=Ï6=$%È/< $WDJJ\&OpVKDWiUR]DWKR]DWDOiEDQ±DN ]KDV]Q~WiUVDViJRWpULQWG QWpVKR]DWDODVRUiQ±QHPYHKHWUpV]W az a személy, aki vagy aminek tagja vagy tagjának közeli hozzátartozója (Ptk b) pont), élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján: a) N WHOH]HWWVpJYDJ\IHOHOVVpJDOyOPHQWHV OYDJ\ b) EiUPLO\HQPiVHOQ\EHQUpV]HV OLOOHWYHDPHJN WHQGMRJ J\OHWEHQHJ\pENpQWpUGHNHOW

51 2005. JÚLIUS HPPLQV OHOQ\QHNDN ]KDV]Q~V]HUYH]HWFpOV]HULQWLMXWWDWiVDLNHUHWpEHQDEiUNLiOWDOLJpQ\EHYHKHW nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján Q\~MWRWWOpWHVtWRNLUDWQDNPHJIHOHOFpOV]HULQWLMXWWDWiV 7. A TÁRSASÁG NYILVÁNOSSÁGA 7.1. A WDJJ\&OpVLMHJ\]N Q\YWDUWDOPD]]DDWDJJ\&OpVKHO\pWpVLGHMpWDMHOHQOpYNHWpVD]iOWDOXNNpSYLVHOW V]DYD]DWL MRJ PpUWpNpW $ MHJ\]N Q\YEO D G QWpVW WiPRJDWyN pv HOOHQ]N V]iPDUiQ\D pv V]HPpO\H LV PHJiOODStWKDWy $ MHJ\]N Q\YHW D] J\YH]HW pv HJ\ ± D WDJJ\&OpVHQ MHOHQ OHY KLWHOHVtWQHN PHJYiODV]WRWW±WDJtUMDDOi$MHJ\]N Q\YEHQU J]tWHWWWDJJ\&OpVLKDWiUR]DWRNDWKDODGpNWDODQXOEHNHOO vezetni a határozatok könyvébe, illetve 30 napon belül a cégbíróságon letétbe kell helyezni Az ülések határozatait a meghozataluktól számított 5 napon belül postai úton kell közölni a távolmaradt pulqwhwwhnnho (QQpO U YLGHEE KDWiULGW DNNRU N WHOHV D WiUVDViJ WHOMHVtWHQL DPHQQ\LEHQ D]W D KR]RWW KDWiUR]DW MHOOHJH PHJN YHWHOL (]]HO HJ\LGHM&OHJ D WiUVDViJ pv D WDJRN V]pNKHO\pQ WDOiOKDWy Q\LOYiQRV KLUGHWWiEOiUD LV NL NHOO I JJHV]WHQL OHJDOiEE QDSUD D PHJKR]RWW KDWiUR]DWRN V] YHJpW $ WDJRN N WHOHVHN D KLUGHWPpQ\HNUH KHO\HW EL]WRVtWDQL D KLUGHWWiEOiQ PiVUpV]W N O Q D N ]KDV]Q~ WiUVDViJ székhelyén $N ]KDV]Q~WiUVDViJP&N GpVpYHONDSFVRODWRVDQNHOHWNH]HWWLUDWRNEDDWiUVDViJ J\YH]HWMpYHOW UWpQW HO]HWHVHJ\H]WHWpVDODSMiQPXQNDLGEHQEiUNLEHWHNLQWKHWVDMiWN OWVpJpUHPiVRODWNpV]tWpVpWNpUKHWL$ keletkezett iratokba történt betekintés iránti kérelem benyújtása történhet rövid úton, telefonon, írásban, WHOHID[RQ HPDLOHQ $ WDJRN D EHWHNLQWpVW NpU NpUHOPpW D NpUHOHP WXGRPiViUD MXWiViWyO V]iPtWRWW PXQNDQDSRQ EHO O N WHOHVHN WHOMHVtWHQL $] J\YH]HW DNDGiO\R]WDWiVD HVHWpQ N WHOHV KHO\HWWHVUO gondoskodni A társaság éves beszámolója, a közhasznúsági jelentés és a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért IHOHOVV]HUYYHON W WWPHJiOODSRGiVPHJWHNLQWKHWDSRQWEDQPHJKDWiUR]RWWIHOWpWHOHNNHO$WiUVDViJ pyhvehv]iproymdphjwhnlqwkhwdwiuvdvijv]pnkho\hv]hulqwloohwpnhvhfpjetuyvijrqlv 7.5. $N ]KDV]Q~WiUVDViJDP&N GpVpYHONDSFVRODWRV OpVHNUON WHOHVMHJ\]N Q\YHWNpV]tWHQL$N ]KDV]Q~ WiUVDViJP&N GpVpYHOWHYpNHQ\VpJpYHOpVJD]GiONRGiViYDONDSFVRODWRV OpVHNUODV]ROJiOWDWiVWLJpQ\EH YHYLQWp]PpQ\WpUWHVtWHQLNHOO$]pUWHVtWpVLKDWiULGNPHJHJ\H]QHND]DWDJJ\&OpV OpVH VV]HKtYiViQDN rendjével $ V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYpWHOH PyGMiQDN N ]OpVH W UWpQKHW N ]YHWOHQ O D V]ROJiOWDWiV LJpQ\EHYHYMpQHN PHJNHUHVpVpYHOLOOHWYHDSRQWEDQPHJMHO OWKLUGHWWiEOiQDKR]RWWKDWiUR]DWMHOOHJpWOI JJHQ 8. $=h*<9(=( $ WiUVDViJ WHYpNHQ\VpJpW D MRJV]DEiO\RN pv D WDJJ\&OpV G QWpVH KDWiUR]DWDL DODSMiQ D] J\YH]HW irányítja és szervezi $] J\YH]HW WHYpNHQ\VpJpW D] LO\HQ WLV]WVpJHW EHW OW V]HPpO\WO HOYiUKDWy IRNR]RWW JRQGRVViJJDO D.KWpUGHNHLQHNHOVGOHJHVVpJHDODSMiQN WHOHVHOOiWQL 8.3. $] J\YH]HW D MRJV]DEiO\RN D WiUVDViJL V]HU]GpV LOOHWYH D] J\YH]HWpVL N WHOH]HWWVpJHL YpWNHV megszegésével a Kht-nak okozott károkért a polgári jog szabályai szerint felel a társasággal szemben $] J\YH]HWIHODGDWDL $WiUVDViJNpSYLVHOHWHDEtUyViJDKDWyViJRNHOWWYDODPLQWKDUPDGLNV]HPpOO\HOV]HPEHQ 6]HU]GpVHNPHJiOODSRGiVRNPHJN WpVHNLYpYHDWDJJ\&OpVKDWiVN UpEHWDUWR]yPHJiOODSRGiVRNDW A társaság munkaszervezetének irányítása, a társaság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. A társaság tevékenységével kapcsolatos nyilvántartások, könyvek vezetése, az éves gazdálkodási terv (üzleti terv), mérleg- és eredmény-kimutatás elkészítése.,qwp]nhgpvplqghqro\dq J\EHQDPLQHPWDUWR]LNDWiUVDViJOHJIHOVEEV]HUYpQHNKDWiVN UpEH

52 JÚLIUS 17. $ WiUVDViJ V]HUYH]HWL pv P&N GpVL V]DEiO\]DWiQDN HONpV]tWpVH FpJEHMHJ\H]WHWpV pv YiOWR]iVRN cégbírósági bejegyeztetése. A cégjegyzés. $ WiUVDViJ P&N GpVpYHO NDSFVRODWRV tj\ N O Q VHQ D KDWiVN UpUH LOOHWpNHVVpJpUH V]HUYH]HWL felépítésére, szakmai tevékenységére, valamint gazdálkodására vonatkozó adatok közzététele, nyilvánosságra hozatala. Határozatok Könyvének vezetése 8.5. $] J\YH]HWIHODGDWDLHOOiWiVDVRUiQDWiUVDViJQHYpEHQMiUHO.pSYLVHOHWLMRJiWD] J\HNPHJKDWiUR]RWW FVRSRUWMiUDQp]YHDWiUVDViJ6=06=pEHQNLMHO OWYH]HWEHRV]WiV~GROJR]yLUDUXKi]KDWMDiW 8.6. $] J\YH]HWYLVV]DKtYiViKR]DWDJJ\&OpVG QWpVHV] NVpJHV 8.7. $WiUVDViJHOV J\YH]HWMH:DJQHU$QGUiV6]RPEDWKHO\:HVVHOpQ\LXV]iPDODWWLODNRVDNL D] J\YH]HWLIHODGDWRNDWIIRJODONR]iV~PXQNDYLV]RQ\NHUHWpEHQOiWMDHO$]HOV J\YH]HWPHJEt]iVD kijelölés alapján május 2. napjától május 2. napjáig szól $] J\YH]HWWLV]WVpJpUOEiUPLNRUOHPRQGKDWKDD]RQEDQDWiUVDViJP&N GNpSHVVpJHH]WPHJNtYiQMD D OHPRQGiV FVDN DQQDN EHMHOHQWpVpWO V]iPtWRWW QDSRQ YiOLN KDWiO\RVVi $ OHPRQGiV KDWiO\RVVi YiOiVLJ D] J\YH]HW D KDODV]WKDWDWODQ G QWpVHN PHJKR]DWDOiEDQ LOOHWYH D] LO\HQ LQWp]NHGpVHN megtételében köteles részt venni A társaság cégjegyzésének módja: *psshoydj\np]]hohotuwloohwyhhoq\rprwwydj\q\rpwdwrwwfpjqpydoid] J\YH]HW QiOOyDQtUMDDOiD WHOMHVQHYpWDKLWHOHVFpJDOitUiVLQ\LODWNR]DWQDNPHJIHOHOHQ 9. )(/h*<(/%,=2776è* 9.1. $WiUVDViJQiOIHO J\HOEL]RWWViJOpWUHKR]iVDN WHOH]$WiUVDViJQiOWDJ~IHO J\HOEL]RWWViJP&N GLN $IHO J\HOEL]RWWViJWDJMDLQDNMHO OpVHD]DOiEELDNV]HULQWW UWpQLN három tagot Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, NHWWWDJRW9DV0HJ\HgQNRUPiQ\]DWDMHO OKHW $IHO J\HOEL]RWWViJPHJEt]iVDPiMXVQDSMiWyOPiMXVQDSMiLJWDUW Tagjai: Név Anyja neve Lakcím Friedlné Gáspár Zsuzsanna Csapó Katalin Szombathely, Rákóczi u. 98. Dr. Abonyi János Varga Etelka Szombathely, Veres P. u 10. Kamarás László Reichert Ilona Szombathely, Szent László király u. 49. Breznovits István Nagy Mária Szombathely, Ady tér 42. 'U.YiUL,VWYiQQp Király Magdolna Szombathely, Hadnagy u. 35. Horváth Antal Pataki Gizella.V]HJ9HOHPX( 9.2. $IHO J\HOEL]RWWViJWHVW OHWNpQWHOOHQU]LDWiUVDViJP&N GpVpWpVJD]GiONRGiViW(QQHNVRUiQDYH]HW WLV]WVpJYLVHOWO MHOHQWpVW D WiUVDViJ PXQNDYiOODOyLWyO SHGLJ WiMpNR]WDWiVW YDJ\ IHOYLOiJRVtWiVW NpUKHW továbbá betekinthet a társaság könyveibe, irataiba, azokat megvizsgálhatja $ IHO J\HO EL]RWWViJ N WHOHV PHJYL]VJiOQL D JD]GDViJL WiUVDViJ OHJIEE V]HUYH HOp YLWW YDODPHQQ\L OpQ\HJHV ]OHWSROLWLNDLMHOHQWpVWpUWHVtWpVW$V]iPYLWHOUOV]yOypYL&WYV]HULQWLEHV]iPROyUyOpV D] DGy]RWW HUHGPpQ\ IHOKDV]QiOiViUyO D WiUVDViJ OHJIEE V]HUYH FVDN D IHO J\HO EL]RWWViJtUiVEHOL jelentésének birtokában határozhat $ IHO J\HOEL]RWWViJN WHOHVDWDJJ\&OpVW WiMpNR]WDWQL pv DQQDN VV]HKtYiViW NH]GHPpQ\H]QL KD DUUyO szerez tudomást, hogy

53 2005. JÚLIUS D V]HUYH]HW P&N GpVH VRUiQ MRJV]DEiO\VpUWpV YDJ\ PXODV]WiV W UWpQW DPHO\ PLDWW D] LQWp]NHGpVUH jogosult szerv döntése szükséges, YH]HWWLV]WVpJYLVHOIHOHOVVpJpWPHJDODSR]yWpQ\PHU OIHO 9.5. $ IHO J\HO EL]RWWViJ WDJMDL D WDJJ\&OpVHQ WDQiFVNR]iVL MRJJDO YHV]QHN UpV]W $ IHO J\HO EL]RWWViJ LQGtWYiQ\iUD±DQQDNPHJWpWHOpWOV]iPtWRWWQDSRQEHO O±DWDJJ\&OpVW VV]H NHOO KtYQL ( KDWiULG HUHGPpQ\WHOHQ HOWHOWH HVHWpQ D WiUVDViJ OHJIEE V]HUYpQHN VV]HKtYiViUD IHO J\HO EL]RWWViJ MRJRVXOW $PHQQ\LEHQ D] DUUD MRJRVXOW D W UYpQ\HV P&N GpV KHO\UHiOOtWiVD pughnpehq V] NVpJHV LQWp]NHGpVHNHW QHP WHV]L PHJ D IHO J\HO EL]RWWViJ N WHOHV KDODGpNWDODQXO puwhvtwhql D KDWyViJRW YDJ\ D] LOOHWpNHV szervezetet $IHO J\HOEL]RWWViJWDJMDLVRUiEyOHOQ N WYiODV]W$IHO J\HOEL]RWWViJ OpVHLWD]HOQ NKtYMD VV]HpV YH]HWL$] OpV VV]HKtYiViWD]LGSRQWpVFpOPHJMHO OpVpYHODIHO J\HOEL]RWWViJEiUPHO\WDJMDtUiVEDQ NpUKHWLD]HOQ NWODNLDNpUHOHPNp]KH]YpWHOpWOV]iPtWRWWQDSRQEHO ON WHOHVLQWp]NHGQLDIHO J\HO bizottság ülésének összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására $ IHO J\HO EL]RWWViJ V] NVpJ V]HULQW GH QHJ\HGpYHQWH OHJDOiEE HJ\ OpVW WDUW PXQNDWHUYpQHN PHJIHOHOHQ 9.8. $IHO J\HOEL]RWWViJKDWiUR]DWiWHJ\V]HU&V]yW EEVpJJHOKR]]D$EL]RWWViJKDWiUR]DWNpSHVKDPLQGHQ WDJMDMHOHQYDQ$IHO J\HOEL]RWWViJ J\UHQGMpWPDJDiOODStWMDPHJPHO\HWDWDJJ\&OpVKDJ\MyYi 9.9. $ IHO J\HO EL]RWWViJL WDJRN NRUOiWODQXO pv HJ\HWHPOHJHVHQ IHOHOQHN D JD]GDViJL WiUVDViJQDN D] HOOHQU]pVLN WHOH]HWWVpJ NPHJV]HJpVpYHORNR]RWWNiUpUW 10. A KÖNYVVIZSGÁLATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK $ N Q\YYL]VJiOy V]HUYH]HWUH LOOHWYH D N Q\YYL]VJiOy V]HPpO\pUH D] J\YH]HWpV D IHO J\HO EL]RWWViJ HJ\HWpUWpVpYHOWHV]MDYDVODWRWDJD]GiONRGyV]HUYH]HWOHJIEEV]HUYpQHN $N Q\YYL]VJiOyN WHOHVDJD]GDViJLWiUVDViJ J\HLYHONDSFVRODWRV ]OHWLWLWNRWPHJUL]QL $WiUVDViJHOVN Q\YYL]VJiOyMD5DWLQJ $XGLW.IW6]RPEDWKHO\5iNyF]L)X (kijelölt könyvvizsgáló: Csendesné Kóbor Ildikó) Megbízatása május 2.napjától május 31. napjáig szól A könyvvizsgáló feladata: HOOHQUL]QL D JD]GDViJL WiUVDViJ V]iPYLWHOL W UYpQ\ V]HULQWL EHV]iPROyMiQDN YDOyGLViJiW MRJV]HU&VpJpW véleményezni a beszámolót, véleményezni közhasznúsági jelentést $ N Q\YYL]VJiOy D JD]GDViJL WiUVDViJ OHJIEE V]HUYH HOp WHUMHV]WHWW PLQGHQ OpQ\HJHV ]OHWL MHOHQWpVW köteles megvizsgálni, abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi rendelkezéseknek $ N Q\YYL]VJiOy EHWHNLQWKHW D JD]GDViJL WiUVDViJ N Q\YHLEH D] J\YH]HWWO D IHO J\HOEL]RWWViJ tagjaitól, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet. A társaság bankszámláját, pénztárát, puwpnsdstupviuxioorpiq\iwv]hu]gpvhlwphjyl]vjiokdwmd+ddn Q\YYL]VJiOyPHJiOODStWMDKRJ\D.KW YDJ\RQiQDNMHOHQWVPpUWpN&FV NNHQpVHYiUKDWyLOOHWYHRO\DQWpQ\WpV]OHODPHO\DYH]HWWLV]WVpJYLVHO YDJ\ D IHO J\HO EL]RWWViJ WDJMDLQDN IHOHOVVpJpW YRQMD PDJD XWiQ N WHOHV D.KW OHJIEE V]HUYpQHN összehívását kérni $ N Q\YYL]VJiOy D WiUVDViJ OHJIEE V]HUYpQHN OpVHLQ N WHOHV UpV]W YHQQL 6] NVpJ HVHWpQ D IHO J\HO bizottság üléseire is meg kell hívni. Az üléseken való részvételét maga a könyvvizsgáló is kezdeményezheti.

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2005. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHW GtMDN

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ

XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ XVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 189/2007.(IX.28.) sz. határozat MMIK igazgató-helyettese kinevezésével

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319-2/2008. (XI.24.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319-2/2008. (XI.24.) számú h a t á r o z a t a a Város-Kép Szolgáltató Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2011. SZEPTEMBER 23. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 42/2011. (II. 18.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2010. július 8. (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe

Alapító okirat. 1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye, fióktelepe Alapító okirat Alulírott alapító a következők szerint állapítja meg a KAPUVÁRI HŐSZOLGÁLTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, a 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően. 1. A társaság

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2009. évi 7. szám 2009. április 16. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 35/2009. (III. 19.) Ö.h.

Részletesebben

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat

EBES. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Helyi építési szabályzat HÉSZ(záradékolt) Mohácsi István okleveles építészmérnök WHOHS OpVUHQGH]pVLYH]HWWHUYH] WHUYH]LMRJRVXOWViJV]iPD77-1 09-0138/2006.) 4032 Debrecen, Ötvenhatosok tere 1. Törzsszám: M12 / 2006. Telefon: 06 20

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület

-2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület -2- Jelen előterjesztést a Jogi Bizottság megtárgyalja, határozatát a bizottság elnöke a képviselőtestület ülésén ismerteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását, határozatát a Kőbányai

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA Melléklet a 322/2014. (X. 30.) számú önkormányzati határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT OKIRATA A Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzatot

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Az egyezmények elfogadása és hatálybalépése - - - - - - KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM ELTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR RAMSARI EGYEZMÉNY BONNI EGYEZMÉNY BERNI EGYEZMÉNY WASHINGTONI EGYEZMÉNY VILÁGÖRÖKSÉG EGYEZMÉNY - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Mely kibocsátásra került az alulírott alapító Önkormányzat által a gazdasági

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések:

A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: A képviselő-testület 2009. november 30-i ülésén hozott döntések: ZÁRT ülésen hozott döntések: 267/2009. Kth. A Vakáció Nonprofit Kft. ügyvezetőjének visszahívása. 268/2009. Kth. Ingyenes óvodai és bölcsődei

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL

PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 6]HJ-iQRV ÒMSHVWL.pWWDQQ\HOY&0&V]DNL6]DNN ]pslvnrodpv*lpqi]lxp ChipCAD kft, Budapest PIC16F877 KÍSÉRLETI PANEL 1. A PIC16F877 kísérleti panel rendeltetése A panel PIC16F87x mlnuryh]puonkdwpnrq\rnwdwypvihmohv]whv]n

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei

ALAPÍTÓ OKIRAT. A társaság cégneve, székhelye, telephelyei ALAPÍTÓ OKIRAT Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata alapító (a továbbiakban: alapító) abból a célból, hogy Pécs városában a színházi kultúra és az előadóművészet fejlesztését támogassa a Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 277/2003. (X. 28.) számú. h a t á r o z a t a. a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 277/2003. (X. 28.) számú h a t á r o z a t a a NYÍRSÉG FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG alapításáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta, és a NYÍRSÉG

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel:

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZALAPÍTVÁNY. létrehozását határozta el a következő feltételekkel: ALAPÍTÓ OKIRAT Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. alapján, határozatlan időre a törvényben előírt követelményeknek is megfelelő létrehozását

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009

------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE KÖZGYŰLÉSÉNEK 91/2009 KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. május 7-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A 1. sz. melléklet a 12. napirendi ponthoz A L A P Í T Ó O K I R A T A A /2009. (IV.29.) NYDRFT határozatában rögzített módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 20098. - 1 - ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott

Részletesebben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben

A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság. módosításokkal egységes szerkezetben A Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zárkörűen működő Részvénytársaság Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 2 A Magyar Állam, mint alapító nevében, mint a Magyar Állam egyszemélyes tulajdonában

Részletesebben

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. JUNIUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 139/2009. (VI. 26.) sz. határozat A Vas Megyei Markusovszky Kórházért Alapítvány

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. MÁRCIUS 28. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA

JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA JOGI ISMERETEK PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓK SZÁMÁRA A MEGFELELė ELJÁRÁSI MÓD SZABÁLYAI Az értékpapírszlgáltatás frmái Befektetési tanácsadás alkamassági teszttel A befektetési tanácsadás az ügyfél számára szóló

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/102-19/2014. SÜRGŐS minősítésű indítvány E L Ő

Részletesebben

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XIX. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2008. DECEMBER 12. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 32/2008. (II. 15.) sz. határozat A megyei önkormányzat által alapított kitüntetı

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. FEBRUÁR 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 294-2/2006. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: A Zsigmondy Vilmos Rehabilitációs és Gyógyfürdőkórház közhasznú

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl

KIVONAT. 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2004. szeptember 21-i rendkívüli ülésérl készült jegyzkönyvébl 2/B Sürgsségi indítvány a Szentendrei Városfejlesztési Kht. alapító okiratának

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ikt.szám: 24094/2015 Javaslat a Salgótarján, Klapka György út 4. szám alatt található 3876 hrsz.-ú ingatlan KLIK részére történő ingyenes használatba adására

Részletesebben

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról

Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról Előterjesztés Bicskei Üdülőtábor és Uszodaüzemeltető Nonprofit Kft alapító okiratának módosításáról 1. előterjesztés száma: 81/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában

Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában Bódi Ferenc A települési önkormányzatok érdekérvényesítése a területpolitikában 1 BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM SZOCIOLÓGIA ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI TANSZÉK 7e0$9(=(7: DR. %+0$17$/

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 88/2008. (III.31.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 88/2008. (III.31.) számú h a t á r o z a t a A Nyírségi Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 6-án megtartott nyílt üléséről. DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2008. (XI.06.) A

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben