&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ"

Átírás

1 . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ $]pvn ] WWLpYMiUDWRNLVNRODLSiO\DIXWiViQDNDODNXOiVDD PXQNDSLDFLN YHWNH]PpQ\HNW NUpEHQ $WDQXOPiQ\D0 YHO GpVL0LQLV]WpULXPPDNURV]LQW RNWDWiVLVWDWLV]WLNiLQDNFLJiQ\ pv QHP FLJiQ\ J\HUHNHNUH YRQDWNR]y DGDWDLUD WiPDV]NRGYD N YHWL Q\RPRQ D FLJiQ\ J\HUHNHNLVNRODLSiO\DIXWiViQDNDODNXOiViWW EEPLQWNpWpYWL]HGHQNHUHV]W O 0HJYL]VJiOMD KRJ\ D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O QDSMDLQNLJ YiOWR]WDN H D FLJiQ\ J\HUHNHN WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HLD]LVNRODUHQGV]HUYDODPHQQ\LiOORPiViQ$WDQXOPiQ\QDJ\V~O\W IHNWHWDFLJiQ\pVQHPFLJiQ\J\HUHNHNWRYiEEWDQXOiVLLOOHWYHOHPRU]VROyGiVLHVpO\HLQHN VV]HKDVRQOtWiViUD YDODPLQW DUUD KRJ\ LVNRODL W UWpQHW NHW D PDJ\DURUV]iJL PXQNDHU SLDFiOODSRWYiOWR]iVDLQDNW UWpQHWpEHiJ\D]YDDWXGiVpUWpNpQHNYiOWR]iVDLWLV PpU NRQWH[WXVEDQpUWpNHOKHVV N $WXGiVKDWDORP Az alábbi tanulmány a cigány gyerekek iskolai pályafutásának alakulását követi nyomon több PLQW NpW pywl]hghq NHUHV]W O 0HJYL]VJiOMXN KRJ\ D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O QDSMDLQNLJ változtakhdcigány gyerekek továbbtanulási esélyei az iskolarendszer valamennyi állomásán. A probléma fontosságához nem fér kétség. Ha valaki a cigányság gazdaságitársadalmi KiWUiQ\DLQDN RNDLW pv D VLNHUUHO NHFVHJWHW WHUiSLiN OHKHW VpJHLW NXWDWMD PLQGXQWDODQ D] Lskola problémájába ütközik. Intuitive is világos: a cigányság társadalmi hátrányainak igen QDJ\UpV]HV]iUPD]LNHQpSFVRSRUWKDWDOPDVPpUY LVNRODLOHPDUDGiViEyO$WXGiVKDWDORP$] LVNROi]RWWViJ PXQNDOHKHW VpJHW PDJDVDEE NHUHVHWHW D FVDOiG pv pohwirupd stabilitását, magasabb várható életkort, jobb egészséget, a politikai érdekek jobb képviseletét, a diszkrimináció leghatásosabb ellenszerét jelenti. A tudatlanság hatalomnélküliség, s mindaz, ami ezzel együtt jár: munkanélküliség és alacsony kereset, szegénység és kiszolgáltatottság, széthulló család és rossz egészségi állapot, korai halál, a politikai érdekképviselet hiánya, diszkrimináció. A cigányok iskolázatlanok. 9DMRQ PLW WHWW H] D] RUV]iJ D] HOP~OW K~V] pyehq D]pUWKRJ\H]QHtJ\OHJ\HQ"7 UWpQWHK~V]pYDODWWpUGHPOHJHVHO UHOpSpVDFLJiQ\J\HUHNHN LVNROiL I O]iUNy]WDWiVD J\pEHQ" (EEHQ D WDQXOPiQ\EDQ H]W IRJMXN D] HOpUKHW YDODPHQQ\L PDNURV]LQW LVNRODVWDWLV]WLNDLDGDWIHOKDV]QiOiViYDOPHJYL]VJiOQL ËUiVXQN DODSYHW HQ VWDWLV]WLNDL MHOOHJ &poxqn D] KRJ\ D KHO\]HW IHOWiUiViYDO és néhány N YHWNH]PpQ\felmutatásával érzékeltessük a helyzet súlyosságát. Nem tekintjük feladatunknak itt az iskolai hátrány generációk közötti továbbörökítését meghatározó bonyolult összefüggések feltárását. Az alacsony iskolázottság RNDLQDN föltárása külön vizsgálódásokat igényel. 0LQGHQHNHO WW RO\DQ PLNURV]LQW PRGHOOHN I OiOOtWiViW pv HPSLULNXV WHV]WHOpVpW DPHO\HN D]

2 iskoláztatási döntést a szegénység kultúrájának összefüggéseibe helyezve, képesek számot adni arról a fajta racionális kalkulusról, ami a cigány gyerekek szüleit és magukat a gyerekeket is az iskolából való kimaradásra ösztönzi. Az alacsony iskolázottság nem fátum, hanem sok más KiWUiQQ\DOHJ\ YpV]HUYH] GYpQ racionális viselkedések következménye. Olyan ördögi kör, DPHO\E O N OV KDWiVRN QpON O W EEQ\LUH OHKHWHWOHQ NLW UQL (] D] D SRQW DKRO D] ioodpqdn yulivldihoho VVpJH$]DGROJXQNKRJ\D]DODFVRQ\LVNROi]RWWViJRWHUHGPpQ\H] UG JLN U N hatalmát okos reformokkal megtörjük. A tanulmányban fölhasznált iskolastatiszwlndl DODSDGDWRNDW D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXP statisztikai osztálya bocsátotta a rendelkezésünkre. A cigány gyerekek iskolai adatainak a IRUUiVD D] YROW KRJ\ D P YHO GpV J\L DGPLQLV]WUiFLy HJpV]HQ D] WDQpYLJ D] általános iskolákban, a szakmxqnivnps] NEHQpVYDODPHQQ\LN ]psirn~rnwdwivllqwp]ppq\ehq pyu OpYUHLVPpWO G LVNRODV]LQW DGDWIHOYpWHOHNEHQD]RWWWDQtWySHGDJyJXVRNNDOpUWpNHOWHWWHD FLJiQ\WDQXOyN LVNRODL HO PHQHWHOpW LV(]HNQHN D] DGDWRNQDN HJ\ UpV]H NRUiEEDQ LV HOpUKHW YROWDKHWYHQHVpYHNHOHMpW OQDSMDLQNLJWDUWyLG VRUD]RQEDQ~MGRQViJHQQHNDWDQXOPiQ\QDN DI JJHOpNpEHQMHOHQLNPHJHO V] U $ WDQXOPiQ\ I OpStWpVH D N YHWNH] $] HOV UpV]EHQ PHJSUyEiOMXN HPSLULNXV DGDWRN VHJtWVpJpYHOpU]pNHOWHWQLD]LVNRODMHOHQW VpJpWDPXQNDHU SLDFRQPLQWHJ\V]HPOpOWHWYHH]]HOD WDQXOPiQ\ PRWWyMiQDN LJD]iW $] LWW V]HUHSO V]iPRNQDN pv puyhnqhn D] D V]HUHSH KRJ\ kézzelfogható dolgokban pénzben és életesélyekben mérve lássuk az alacsony iskolázottság N YHWNH]PpQ\HLW $ N YHWNH] UpV] WDUWDOPD]]D D WDQXOPiQ\ JHULQFpW MHOHQW pymiudwprghoow (EEHQDIHMH]HWEHQHO V] UV]HP J\UHYHVV] NDQQDNDJHQHUiFLyQDND]LVNRODLSiO\DIXWiViW amely életkoránál fogva, az 1993/94. tanévben juthatott el az iskolarendszer legmagasabb fokát MHOHQW HJ\HWHPL IHOYpWHOLJ (]]HO D] D FpOXQN KRJ\ D Q\HUV HVpO\HJ\HQO WOHQVpJL LQGH[HNHW NRPSRQHQVHLUHERQWVXNpVOiWKDWyYiWHJ\ ND]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNNHOHWNH]pVpQHNNULWLNXV pontjait. A továbbiakban megvizsgáljuk részletesen az iskolarendszernek a továbbtanulás, LOOHWYH OHPRU]VROyGiV V]HPSRQWMiEyO NULWLNXV KHO\HLW DV]HULQW KRJ\ D] DGRWW SRQWRQ D] LG N során hogyan alakultak a cigány gyerekek továbbtanulási és lemorzsolódási esélyei a nem cigány gyerekekéhez képest. Tapasztalataink összegzése után, bérregressziók segítségével YL]VJiOMXNPHJPLNpQWDODNXOWDV]yEDQIRUJyLG V]DNHJpV]pEHQD]LVNRODLYpJ]HWWVpJpUWpNH (]]HO D] D FpOXQN KRJ\ LVNRODL W UWpQHW QNHW D PDJ\DURUV]iJL PXQNDHU SLDF ioodsrwyiowr]ivdlqdn W UWpQHWpEH ij\d]yd D PHJIHOHO NRQWH[WXVEDQ, a tudás értékének YiOWR]iVDLW LV PpU NRRUGLQiWDUHQGV]HUEHQ puwpnhokhvv N 9pJH]HW O VV]HIRJODOMXN tanulmányunk következtetéseit. A függelék tartalmazza az évjáratmodell, illetve a tanulmányban alkalmazott regressziós és logit modellek legfontosabb lépévhlqhn dokumentációját. (2) $]LVNRODMHOHQW VpJHDIRJODONR]WDWiVLHVpO\HNHORV]WiViEDQpVDNHUHVHWHN PHJKDWiUR]iViEDQ Hogy "a tudás hatalom", az a munkagazdaságtan prózájára lefordítva két dolgot jelent: az iskolai végzettség függvényében csökken a muqndqpon OLVpJNRFNi]DWDpVQ DNHUHVHW9DMRQ PLpUWpVPHQQ\LUH" A keresetek esetében VWDQGDUGHPEHULW NH elméleti megfontolások alapján a magyarázat HOpJJpHJ\pUWHOP $]RNWDWiVLEHUXKi]iVQ YHOLD]HJ\pQLWHUPHOpNHQ\VpJHW(QQHNDKDV]QD PHJ NHll jelenjen az egyéni keresetekben, hiszen a magasabb iskolázottság megszerzésének mind a közvetlen, mind pedig a NLHV M YHGHOPHNNHO DUiQ\RV közvetett költségei is magasabbak, mint az alacsonyabb iskolázottság megszerzéséé. A költségek növekedésével SHGLJ D] HO Q\ NQHN LV Q YHNHGQL N NHOO HQQHN KtMiQ XJ\DQLV UDFLRQiOLV HJ\pQHN QHP vállalnák a szóban forgó magasabb költségeket. Az természetesen már a hosszú távon puypq\hv O NHUHVOHWLkínálati viszonyoktól függ, hogy az egyes iskolai végzettségi fokozawrn

3 HJ\PiVKR] YLV]RQ\tWRWW puwpnhl LG EHQ KRJ\DQ DODNXOQDN $] PLQGHQHVHWUH EL]RQ\RV D] HPEHULW NHHOPpOHWV]LOiUGHO UHMHO]pVHD]KRJ\ keresztmetszeti adatokon mérve D]LVNRODL végzettség emelkedésével az iskolai végzettség piaci értékének is növekegqlh NHOO 9DMRQ mennyit ér a tudás ma, a kilencvenes évek elején keresetekben? Viszonylag összetett modellt KDV]QiOYD HJ\ PHJOHKHW VHQ IULVV DGDWEi]LVRQ NLV]iPtWRWWXN D] HJ\HV LVNRODL YpJ]HWWVpJL fokozatokhoz tartozó megtérülési ráták értékét. AdatbázisuQND]pYL(/$5PXQNDHU felvétel szeptembernovemberi hulláma volt. A bérregressziót a foglalkoztatottak órakeresetének logaritmusára állítottuk föl. Az órakeresetek logaritmusának szóródását magyarázzuk a nemmel, az életkorral, az életkor négyzetével, a lakóhellyel (Budapest, város, N ]VpJ D WHOHS OpVV]LQW PXQNDQpON OLVpJL UiWD puwpnpyho D] LSDUiJJDO D FLJiQ\ HWQLNDL hovatartozással s végül az iskolai végzettséggel (8 általánosnál alacsonyabb, 8 általános, V]DNPXQNiVNpS] N ]pslvnrodihov IRkú iskolai végzettség). Magát a regressziós egyenletet a hozzá tartozó szignifikanciatesztekkel együtt az Függelék $ részében találhatjuk meg. Itt most FVDN D EHQQ QNHW N ]YHWOHQ O pughno SDUDPpWHUHNHW PXWDWMXN EH /ivg WiEOi]DW! (Más adatokkal való összehasonlíthatóság kedvéért, tájékoztatásul közöljük a marginális megtérülési ráták értékeit is.) Mint a táblázatból látható, az iskolai végzettség az iskolá]dwodq PXQNDHU 7 osztály) értékéhez képest mintegy 1060 százalékkal növeli a kereseteket: a 8 általánosnál alacsonyabb LVNRODL YpJ]HWWVpJKH] NpSHVW D iowdoiqrv YpJ]HWWVpJ HN NHUHVHWH V]i]DOpNNDO D V]DNPXQNiVNpS] W YpJ]HWWHNp V]i]DOpNNDO D N zépiskolát végzetteké 30 százalékkal, a IHOV IRN~ YpJ]HWWVpJ HNNHUHVHWH SHGLJ PLQWHJ\ V]i]DOpNNDO PDJDVDEE8J\DQH]W OiWMXND marginális megtérülési ráták értékében is: egy elvégzett iskolai osztály relatíve annál többet ér a piacon, minél magasabb iskolai végzettségi fokozaton végzi el azt valaki. Nyilvánvaló persze, hogy ezeket a kereseteket csak azok realizálják, akik találtak maguknak munkát a piacon. A foglalkoztatási vagy munkanélküliségi esélyek azonban szintén nem függetlenek az iskolai végzettvpjw O 7DSDV]WDODWEyO LV WXGMXN pv HOPpOHWL puyhn DODSMiQ LV YiUKDWyKRJ\D]LVNRODLYpJ]HWWVpJQ YHOLDIRJODONR]WDWiVLHVpO\HNHW9DMRQPLpUW"(OV VRUEDQ D]pUW PHUW D PDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ W EEQ\LUH LJHQ PHJEt]KDWy pv PHJILJ\HOKHW indikátoud D]RNQDN D PXQNDDGy V]iPiUD D IHOYpWHOQpO QHP PHJILJ\HOKHW NpSHVVpJHNQHN DPHO\HNUH D technológiájuk és munkaszervezetük sajátosságai miatt hosszú távú PXQNDV]HU] GpVHNEHQ pughnhow PXQNDDGyN QDJ\ V~O\W IHNWHWQHN $ KDWiVPHFKDQL]PXVRNDW részletesebbhqnlihmwyhdn YHWNH] NHWPRQGKDWMXN

4 A hosszú távú foglalkoztatásban érdekelt vállalatok vagy munkáltatók, amikor felvesznek vagy HOERFViWDQDNHPEHUHNHWDOpWV]iPDEpUHNDW NHmunka arány, az alkalmazott technológia és a hozzá kapcsolódó formális szakképzettségi követelmények mellett, azt a nehezen V]iPV]HU VtWKHW WHUPHOpVLWpQ\H] WLVILJ\HOHPEHYHV]LNDPHO\HW némileg metaforisztikusan a vállalat V]HUYH]HWLLQIRUPiFLyV W NpMpQHN QHYH]KHW QN (] D WHUPHOpVL WpQ\H] PDJiEDQ foglalja a vállalat EHV]HU]pVL puwpnhvtwpvl NDSFVRODWDLUyO D] LQSXWRNUyO D WHUPpNHNU O D] iudnuyo D V]HU] GpVL IHOWpWHOHN H]HUQ\L UpV]OHWpU O D PXQNDKHO\ EHOV YLV]RQ\DLUyO D WHFKQROyJLD UHQGMpU O D YiUDWODQ SUREOpPiN PHJROGiViQDN LQIRUPiOLVDQ EHJ\DNRUROW módozatairól való információkat. Egy vállalat nemcsak gépek, épületek és emberek összessége, hanem pv PLQGHQHNHO WW PLQGD] D WXGiV pv LQIRUPiFLy DPL D] HO EE HPOtWHWW GROJRNUyOD YiOODODWDODStWiVDyWDI OKDOPR]yGRWW$ YiOODODWiOWDODONDOPD]RWWYDJ\DM Y EHQ alkalmazandó emberekre ezért a munkaadók nem pusztán úgy tekintenek, mint a vállalat IL]LNDL W NpMpW P N GWHW WHUPHOpVL WpQ\H] UH KDQHP ~J\ LV PLQW DNLNEHQ D YiOODODW VDMiWRV V]HUYH]HWLLQIRUPiFLyVW NpMpQHNPHJIHOHO WXGiVPHJWHVWHV O(]DW NHWHUPpV]HWHVHQHJ\IDMWD HPEHULW NHDPHO\NL]iUyODJD] WKRUGR]yHPEHUHNIHMpEHQOpWH]LNËJ\DYiOODODWDPLNRU~M emberek fölvételét mérlegeli, azt is mérlegre teszi, milyen eséllyel jut olyan dolgozóhoz, aki viszonylag gyorsan képes kiismerni magát a munkaheo\ OHJWiJDEEDQ puwhoph]hww EHOV YLV]RQ\DLEDQ pv DNLYHO H] D] HO EE HPOtWHWW WXGiV J\DUDSRGLN +DVRQOyNpSSHQ PLQGHQ elbocsátással nemcsak a vállalati létszám lesz kevesebb, de a "vállalat is" valamilyen tudással "szegényebb" lesz. Kérdés, hogy ez a fajtayioododwvshflilnxvhpehulw NH PLO\HQ YLV]RQ\EDQ ioodohjwijdeedqpuwhoph]hwwiowdoiqrvmhoohj WXGiVVDODPLWDOHJMREEDQD]LVNRODLYpJ]HWWVpJL szintekkel lehet közelíteni? Komoly elméleti és empirikus érvek szólnak amellett, hogy legalábbis a vállaodwrnhj\upv]hiowdop N GWHWHWWWHFKQROyJLiNHVHWpEHQe kétfajta tudás nem független egymástól; mi több: a NRPSOHPHQWDULWiV N WL NHW HJ\PiVVDO VV]H ess H]HN D YiOODODWRN pughnhowhn D OHJLQNiEE D KRVV]~ WiY~ PXQNDV]HU] GpVHNEHQ N RO\DQ HPEHUHNHW YHV]nek föl szívesebben, akiknek vállalatspecifikus ismereteibe D]HPOtWHWWMHOOHJ NRPSDUDWtY HO Q\ NQpOIRJYD érdemesebb beruházni. S az is világos, hogy elbocsátások idején, a szóban IRUJyEHUXKi]iVRNN OWVpJHLPLDWWpSSH]HNW ODGROJR]yNWyODNDUQDNDlegkevésbé megválni. 0LQGHEE ODIRJODONR]WDWiVIRO\DPDWRVViJiUDQp]YHD]WDN YHWNH]WHWpVWYRQKDWMXNOHKRJ\D tartós alkalmazásban érdekelt vállalatok számára különösen fontosak azok az emberek, akik alkalmazottként vállalatspecifikus tudással rendelkezqhn YDJ\ DNLN PHJIHOHO DODQ\DL LO\HQ MHOOHJ EHIHNWHWpVHNQHN 0iUSHGLJ H]HN D] HPEHUHN QDJ\REE YDOyV]tQ VpJJHO NHU OQHN NL D PDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJ HN N UpE O 7HUPpV]HWHVHQ LO\HQ PXQNDDGyN LV DONDOPD]QDN DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ GROJR]yNDW YiOODODWKR] N W G WXGiVXNED D]RQEDQ QHPLJHQ IHNWHWQHN EH OHpStWpVHN HVHWpQ SHGLJ W O N YiOQDN PHJ OHJHO V] U $] DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ GROJR]yNDWD]RQEDQ] PpEHQRO\DQYiOODODWRNIRJODONR]WDWMiNDKROQLQFVLVRO\DQ nagy szükség sem vállalatspecifikuvlvphuhwhnuhvhpshgljkrvv]~wiy~pxqndv]hu] GpVHNUH (]puw YDQ D] KRJ\ D UHSUH]HQWDWtY DGDWIHOYpWHOHNEHQ D] DODFVRQ\ LVNRODL YpJ]HWWVpJ HN VDMiW PLQWDEHOLV~O\XNKR]NpSHVWQDJ\REEDUiQ\EDQV]iPROQDNEHDUUyOKRJ\ HJ\DGRWWLG V]DNRQ (mondjuk egy héten) belül munkát kerestek, mint a magasabb iskolázottságúak. Az empirikus mértékek itt is roppant figyelemre méltóak. Az ELARPXQNDHU IHOYpWHODGDWDLQ egy logit modell segítségével megvizsgáltuk többek között a munkanélküliségi esélyek alakulását az iskolai végzettség függvényében. A modell részleteitlwwlvphoo ]YHSXV]WiQD EHQQ QNHW N ]YHWOHQ O pughno HUHGPpQ\HNHW N ] OM N $ WiEOi]DW D] HJ\HV LVNRODL végzettségi fokozatokkal járó relatív munkanélküliségi/foglalkoztatási esélyeket mutatja be a mindenkori referenciakategóriához viszonyítva, amelyben a munkanélküliségnek a foglal koztatáshoz mért relatív esélyét egységnyinek vettük. A táblázat oszlopaiban szhuhso V]iPRN azt mutatják meg, hogy ahhoz a kategóriához képest, melynek relatív PXQNDnélküOLségiIRJODONR]WDWiVLHVpO\pWpUWpN QHNYiODV]WRWWXNKiQ\V]RURVNRFNi]DWQDN YDQQDNNLWpYHD] VV]HVW EELLVNRODLYpJ]HWWVpJLIRNR]DWNpSYLVHO L

5 $] LVNROD MHOHQW VpJpU O WDOiQ D OHJV]HPEH WO EE PyGRQ D] XWROVy RV]ORS WDQ~VNRGLN $ IHOV IRN~ YpJ]HWWVpJ HNKH] NpSHVW D N ]pslvnroiw YpJ]HWWHN W EE PLQW V]HUHV D V]DNPXQNiVNpS] WYpJ]HWWHNV]HUHVDFVDNQ\ROFRV]WiOO\DOUHQGHONH] SHGLJPiUszörös relatív munkanélküliségi kockázatnak vannak kitéve. Az iskolázatlan kategóriáról nem is beszélve, ahol a munkanélküliség kockázata abszurd módon emelkedni kezd: a V]HUHV V]RURVHVpO\HNHWLVHOpUL+DPRVWH]HNHWD]HVpO\HNHWYLVV]DYHWtWM NDLVNROi]RWWViJWyOI JJ kereseti különbségekre, rögtön világossá válik az is: a kereseti különbségek az 1. táblázatban V]HUHSO puwpnhnqpo YDOyMiEDQ VRNNDO QDJ\REEDN $ WXdás értékesülése ugyanis nem determinisztikus, hanem sztochasztikus környezetben megy végbe: az iskolai végzettség valódi puwpnpwhj\phjkdwiur]rwwlg V]DNRQEHO OQHPD]DGRWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ IRJODONR]WDWRWWDN WpQ\OHJHVNHUHVHWHKDQHPD]DGRWWLVNRODLYpJ]HWWVpJ PXQNDYiOODOiVLV]iQGpNNDOUHQGHONH] N keresetének YiUKDWy puwpnh D NHUHVHW pv D IRJODONR]WDWiV YiUKDWy LG WDUWDPiQDN V]RU]DWD méri. $] LVNROD WHKiW IRQWRV 1HP OHKHW NpWVpJ QN HIHO O 'H KRJ\DQ WDQXOQDN WRYiEE D FLJiQ\ J\HUHNHN" 0LO\HQ HVpOO\HO MXWQDN HO D PXQNDSLDFL puypq\hv OpVW MHOHQW iowdoiqrvqio magasabb) iskolaszintekre? Mi a jelenlegi helyzet, s mi változott az 1970 és 1993 között eltelt húsz évben? $]pymiudwprghookh]yh]hw V]iPtWiVRN A cigány gyerekek továbbtanulási esélyeit, az oktatási statisztikákat alapul véve, a N YHWNH] NpSSHQV]iPtWRWWXNNL$QpON OKRJ\DV]iPtWiVRNYDODPHQQ\LUpV]OHWpUHNLWpUQpQN melynek dokumentációját a Függelék % részében megtalálhatjuk LWW FVDN QDJ\ YRQDODNEDQ ismertetjük a számítások menetét, hogy képet alkothassunk arról, hogy az általunk bemutatott továbbtanulási és lemorzsolódási esélyek kiszámításakor milyen föltételezésekkel éltünk..llqgxoysrqwxqn D] iowdoiqrv LVNRODL V]DNPXQNiVNpS] V N ]pslvnroiv JLPQD]LVWD technikumi, szakközépiskolás) tanulók évfolyamonkénti száma volt a vizsgált, mintegy K~V]pYHV LG V]DN PLQGHQ HJ\HV pypuh )HOKDV]QiOWXN HPHOOHWW PpJ D IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\HNEHIULVVHQIHOYHWWHOV pyhvkdoojdwyndgdwiwlv$sureoppiwwhuppv]hwhvhqqhpd] országos aggregálw DGDWRN EHV]HU]pVH KDQHP D FLJiQ\ WDQXOyN DGDWDLQDN VV]HJ\ MWpVH MHOHQWHWWH(]HNQHND]DGDWRNQDNHJ\UpV]HHOpUKHW YROWQpJ\IpOLJSXEOLNXVNLDGYiQ\EyO más részét LVNRODWtSXVRQNpQW N O QE ] LG V]DNRNUD D 0 YHO GpV J\L 0LQLV]WpULXP VWDWLV]WLNDLRV]WiO\iQDNQ\LOYiQWDUWiViEyOPHUtWHWW N$]HOpUKHW YDODPHQQ\LLQIRUPiFLyIRUUiVW fölhasználva, a hiányzó adatok egy részét becslések segítségével töltöttük ki. A nem cigány tanulók adatait az országos és a cigánytanuló DGDWRN HJ\V]HU NLYRQiViYDO NDSWXN PHJ

6 Célunk az volt, hogy PLQpOKRVV]DEELG V]DNRWiWIRJYD több generáció iskolai pályafutását minél teljesebben rekonstruálhassuk. Annak érdekében, hogy a k O QE ] JHQHUiFLyN továbbtanulási esélyeit egymással összehasonlíthassuk, az egyes iskolai évfolyamok létszámadatait meg kellett tisztítani a túlkoros, illetve bukott gyerekek létszámadataitól. Ez természetesen jelent bizonyos torzítást, hiszen egy generációba a túlkoros, illetve bukott gyerekek is beletartoznak, egy adott generáció túlkorosainak és bukottjainak megkülönböztetését azonban a rendelkezésünkre álló adawrn QHP WHWWpN OHKHW Yp 7 EE haszonnal kecsegtetett tehát az, hogy elemzésünket a normál korú diákokra korlátoztuk, s ennek révén HJ\PiVVDO VV]HKDVRQOtWKDWy évjáratokhoz jutottunk. Külön nehézséget jelentett az HJ\PiVW N YHW LVNRODIRNR]DWRN VV]HLOOHV]WpVH Nyers adataink ugyanis iskolatípusonként különkülön álltak rendelkezésre. Itt azt az eljárást követtük, hogy példának a középfokú továbbtanulást választva DN ]psirn~rnwdwivllqwp]ppq\hnehqwdqxoyhov pyhvglinrnv]ipiw két arányszám szorzatával korrigáltuk (természetesen ezt a korrekciót az adott tanintézet YDODPHQQ\LNpV EELpYIRO\DPiQiOLVPHJWDUWRWWXN$]HJ\LNDUiQ\V]iPDN ]psirn~rnwdwivl intézményekbe felvettek közül a tárgyévben végzett nyolcadikosak aránya volt, a másik a normál korú n\rofdglnrvrnduiq\dyrow0lyhod]ho EELDUiQ\V]iPQHPiOOWUHQGHONH]pV QNUH cigánynem cigány bontásban, csak az országos adatokkal dolgozhattunk, ami természetesen újabb torzításokat visz adatainkba. E torzítások várható irányairól részletesen beszámoluqn D Függelék % UpV]pEHQ 8J\DQH]W D] HOMiUiVW N YHWW N D V]DNPXQNiVNpS] EHQ YDOy továbbtanulás, illetve az egyetemii LVNRODL WRYiEEWDQXOiV HVHWpEHQ LV $] HJ\HWHP LOOHWYH I LVNRODHVHWpEHQPiUKiURPDUiQ\V]iPV]RU]DWiYDONHOOHWWNRUULJiOQXQNDQ\HUVDGDWRNDWKDD WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HNHWDPHJIHOHO JHQHUiFLyHJpV]pUHD]iOWDOiQRVLVNRODHOV RV]WiO\iQDN valamennyi normálkorú tanulójára) kívántuk vetíteni. A középiskola esetében kiszámított két arányszám szorzatát meg kellett szorozunk még a tárgyévbenpuhwwvpjl]hwwhov pyhvhj\hwhplvwd diákok arányával is. E tekintetben sem álltak rendelkezésünkre az adatok cigánynem cigány bontásban. Ennek hiányában pedig itt is, ott is egységesen az országos adattal dolgoztunk. 5iDGiVXO D IHOV IRN~ NpS]pV HVHWpEHQ D nyers adatok szintjén sem voltak meg cigányqhp cigány bontásban az adatok. Itt azzal a FLJiQ\WDQXOyNKHO\]HWpWYDOyV]tQ OHJNHGYH] EEQHN beállító I OWHYpVVHO pow QN KRJ\ D] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ PpUWpNH D N ]pslvnrod QHJ\HGLN osztályához képest változatlan marad. A torzítások várható irányáról megintcsak a Függelék % részében számolunk be. $WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNPpUWpNHHJ\JHQHUiFLyOH]iUXOW LVNRODLSiO\DIXWiViEDQD]HVpYMiUDW $]HJ\PiVWN YHW JHQHUiFLyNLVNRODLpOHWSiOyájának alakulását, illetve a cigány és nem cigány J\HUHNHN N ]WL WRYiEEWDQXOiVL pv OHPRU]VROyGiVL HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN LG EHOL DODNXOiViW N YHW pymiudwprghoo QNHWDN YHWNH] NpSSHQpStWHWW NI O(OV NpQWDQQDNDJHQHUiFLyQDND teljes iskolai pályafutását vesszük szemügyre, amely életkoránál fogva az 1993/94. tanévben MXWKDWRWWHOD]LVNRODUHQGV]HUOHJIHOV IRNiWMHOHQW HJ\HWHPLI LVNRODLIHOYpWHOLLJ$]LVNRODL pályafutását 1981EHQPHJNH]G JHQHUiFLy VRUViWD]pUWNtVpUM N Q\RPRQKRJ\ HOHPHQNpQW LV N YHWKHVV N D VLNHUHVQHN WHNLQWKHW IHOV IRN~ N ]pslvnrodl LOOHWYH V]DNPXQNiVNpS] YpJ]HWWVpJKH] YH]HW LVNRODL NDUULHUHN FLJiQ\ QHP FLJiQ\ HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHLQHN D keletkezését. Azért választottuk ki épp a szóban forgó generációt erre a célra, mert a lezárult LVNRODLSiO\DIXWiV~JHQHUiFLyNN ] OH]D]pYMiUDWiOOLG EHQKR]]iQNDOHJN ]HOHEE

7 Lássuk tehát a szóban forgó generáció iskolai pályafutását reprezentáló ábrákat! Három ábrát PXWDWXQN EH 0LQGKiURP ieud D] LVNRODUHQGV]HU VWiGLXPDLQDN NULWLNXV SRQWMDLW D NH]G pv záróéveket) köti össze egymással egyhj\ Q\tOODO $Q\LODN D] HJ\PiVW N YHW LVNRODL V]LQWHN közti átmenetet (a továbbjutást) jelképezik. Az ábráknak összesen hét végpontja lehet, azt jelképezvén, hogy az iskolai karrier hol ért véget: befejezetlen általános iskolánál: È befejezett általános iskolánál: È EHIHMH]HWOHQ V]DNPXQNiVNpS] QpO 6] EHIHMH]HWW V]DNPXQNiVNpS] QpO 6] Eefejezetlen középiskolánál:.; befejezett középiskolánál:. LOOHWYH PHJNH]GHWW IHOV IRN~ NpS]pVQpO )D] LVNRODWtSXVRN NH]G EHW LKH] UHQGHOW V]iPRN WHUPpV]HWHVHQD]DGRWWLVNRODWtSXVPHJIHOHO RV]WiO\iWMHOHQWLN$]iEUD a gráf éleihez UHQGHOW YDOyV]tQ VpJHN VHJtWVpJpYHO PXWDWMD EH D QHP FLJiQ\ Q és a cigány F J\HUHNHN WRYiEEMXWiVL LOOHWYH OHPRU]VROyGiVL HVpO\HLW mindig az adott átmenet szempontjából kö]yhwohq OPHJHO ] LVNRODLIRNR]DWRWHOpUWJ\HUPHNHNV]iPiQDNV]i]DOpNiEDQËJ\SpOGiXO D]iOWDOiQRVLVNRODpVRV]WiO\iW VV]HN W Q\tOKR]È!ÈWDUWR]yYDOyV]tQ VpJHNQ 88,5 és F D]W IHMH]LN NL KRJ\ D] ben beiskolázott normálkorú nem cigány J\HUPHNHN N ] O Q\ROF pyyho NpV EE V]i]DOpN YpJH]WH HO D] iowdoiqrv LVNROiW D] XJ\DQDEEDQD]pYEHQHOV VNpQWEHLVNROi]RWWFLJiQ\J\HUHNHNN ] OSHGLJFVDNV]i]DOpN +DVRQOyNpSSHQ puwhoph]khw D] ieuiq WDOiOKDWy W EEL YDOyV]tQ VpJ LV $ ieudd Q\LODNKR] UHQGHOWiWPHQHWYDOyV]tQ VpJHNKiQ\DGRVDLWQF) tartalmazza. Ezek az indexek tulajdonképpen nem mások, mint a nem cigány, illetve cigány gyerekek közti HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ PpUWpNpW NLIHMH] V]iPRN ËJ\ SpOGiXO D] iowdoiqrv LVNROD pv RV]WiO\iW VV]HN W Q\tOKR] UHQGHOW puwpn LQGH[ D]W MHOHQWL KRJ\ D QHP FLJiQ\ J\HUHNHNQHN D FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW csaknem két és félszer nagyobb esélye van arra, hogy az általános iskolát sikeresen befejezzék. Végül a ieuddiro\dpdwnlmeneteleit mutatja. A ábra csomópontjaihoz rendelt számok azt PXWDWMiNPHJ KRJ\ QHPFLJiQ\ LOOHWYH FLJiQ\J\HUHNE ODNL ben általános iskolai tanulmányait megkezdte, VV]HVHQ KiQ\ J\HUHN MXWRWW HO D] LVNRODUHQGV]HU N O QE ] IRNR]DWDLUD(A középiskola negyedik évéig (.) például 371 nem cigány és 7 cigány gyerek.)

8

9 0HJOHKHW VHQ OHKDQJROy NpS ERQWDNR]LN NL HO WW QN $ ieud alapján jól látható: amíg az adott generációhoz tartozó nem cigány gyerekek kétharmada nyolc általánosnál magasabb iskolai fokozatokra jutott, addig a cigány gyerekeknek csak hat százaléka mondhatja el ezt PDJiUyO$]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJLLQGH[HNLVG EEHQHWHVGROJRNUyOiUXONRGQDN+DPHJLQWFVDN a munkapiaci szempontból sikeresnek bizonyuló iskolai végzettségeket tekintjük, akkor azt OiWMXN D QHP FLJiQ\ J\HUHNHN D FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW D V]DNPXQNiVNpS] VLNHUHV EHIHMH]pVpEHQFVDNQHPKDWV]RUDNNRUDHVpOO\HOUHQGHONH]QHND]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJPpUWpNH pedig a középiskola befejezését tekintve, pedig több mint ötvenszeres. Egy cigány gyereknek körülbelül WYHQV]HU kisebb esélye van arra, hogy befejezett középiskolai végzettséget V]HUH]]HQ V tj\ IHOV RNWDWiVL LQWp]PpQ\EH LV IHOYpWHOL]KHVVHQ PLQW HJ\ QHP FLJiQ\ gyereknek. Ha jól megfigyeljük a ieuiw, akkor azt is látjuk, hogy ennek a hatalmas HVpO\HJ\HQO WOHQVpJQHND] PH egyetlen ponton keletkezik: az általános iskola 8. osztálya utáni N ]pslvnrodl WRYiEEWDQXOiVEDQ A cigány gyerekek csaknem WL]HQKDWV]RU kisebb eséllyel tanulnak tovább középiskolában az általános elvégzése után. A középiskolában továbbtanuló cigány gyerekek lemorzsolódása azonban már nem különbözik olyan lényegesen a nem cigány J\HUHNHN OHPRU]VROyGiViWyO D] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN PpUWpNH LWW NLVHEE PLQW PiVIpOV]HUHV,QWuitíve is világos: D FLJiQ\ J\HUHNHN LVNROi]WDWiViW HO VHJtW ioodpl SURJUDPRNQDN D N ]pslvnrodlihoypwhohnuhnhood]hu LW VV]SRQWRVtWDQLD 9DMRQ KRJ\DQ DODNXOWDN H UHODWtY WRYiEEWDQXOiVL HVpO\HN D] LVNRODUHQGV]HU N O QE ] fokozatain az elmúlt húsz évben? A továbbiakban ezt a kérdést fogjuk részleteiben megvizsgálni.

10 $]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHNLG EHOLDODNXOiVD $]iowdoiqrvlvnrodhoypj]pvh $]iowdoiqrvlvnroiuyoioowdnuhqghonh]pv QNUHDOHJKRVV]DEELG VRURN$]iEUiQV]HUHSO EHQ EHLVNRlázott generáció) mellett három évjáratot fogunk összehasonlítani: az HV D] as tanévben és az 1985/86RV WDQpYEHQ EHLVNROi]RWW HOV RV]WiO\RV tanulók generációját. A lemorzsolódási adatok (lásd WiEOi]DW YLV]RQ\ODJ MHOHQW V PpUWpN MDYXOiVUyO WDQ~VNRGQDN MyOOHKHW D OHPDUDGiV PpJ PLQGLJ LJHQ QDJ\ $] HVpO\HJ\HQO WOHQVpJ mértéke tizenöt év alatt mintegy háromszorosról kétszeresre csökkent. Abszolút számban pedig W EE PLQW Wt] V]i]DOpNNDO HPHONHGHWW D NpUGpVHV LG V]DN DODWW D Q\ROF iowdoiqost elvégzett cigány gyerekek aránya. Az általános iskolai lemorzsolódás mértéke azonban még így is igen QDJ\0pJDNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpQLVD]DKHO\]HWKRJ\HJ\DGRWWJHQHUiFLyHOV VHLN ] O W EEJ\HUHNPDUDGNLD]iOWDOiQRVLVNROiEyOPLQWDPHQQ\LVLNHUUHOHOYpJ]LD]W 7RYiEEWDQXOiVDV]DNPXQNiVNpS] EHQOHPRU]VROyGiVLDV]DNPXQNiVNpS] QEHO O $ V]DNPXQNiVNpS] EHQ YDOy WRYiEEWDQXOiVUyO YDODPLYHO W EE PLQW Wt] pyhw iwirjy LG VRUW tudtunk összeállítani: az ieuiq V]HUHSO ben beiskolázott) generáció mellett három évjárat (az 1980/81HV D] ös és az 1989/90es tanévben általános iskolát végzettek generációjának) pályáját tudjuk nyomon ktvpuql D V]DNPXQNiVNpS] EH YDOy IHOYpWHOW O D V]DNPXQNiVNpS] HOYpJ]pVpLJ YDJ\ D OHPRU]VROyGiVLJ $ V]yEDQ IRUJy KiURP generáció iskolai pályafutásának alakulását a WiEOi]DW és a ieudpxwdwmd

11 $WiEOi]DWDGDWDLDFLJiQ\J\HUHNHNUHODWtYKHO\]HWpQHNHJ\pUWHOP URPOiViUyOWDQ~VNRGQDN A nyolcvanas évtizedben mind a cigány, mind a nem cigány nyolcadikosok körében folyamatosan csökken a szakmunkáskép] EHQ WRYiEEWDQXOyN DUiQ\D $PHOOHWW KRJ\ D csökkenés mértéke a cigány gyerekek esetében nagyobb, mint a nem cigány gyerekek esetében, D FV NNHQ WUHQG D NpW FVRSRUW HVHWpEHQ PiVW LV MHOHQW $ QHP FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ D V]DNPXQNiVNpS] EH EHLVNROi]RWW gyerekek számának csökkenése mögött az iskolázottsági V]LQWHPHONHGpVHáll, hiszen PLQWD]WPDMGDWiEOi]DWEyOlátni fogjuk ezzel párhuzamosan PHJQ WW D PXQNDSLDFL puypq\hv OpV V]HPSRQWMiEyO VLNHUHVHEE LVNRODWtSXVEDQ D középiskolában továbbtanuló nem cigány gyerekek aránya az adott generációk nyolcadikosai N UpEHQ$V]DNPXQNiVNpS] EHOLFV NNHQpVpVDN ]pslvnrodlq YHNHGpVQDJ\MiEyOHJ\IRUPD PpUWpN $ FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ PiVUyO YDQ V]y 2WW D N ]pslvnroied IHOYHWW J\HUHNHN aránya LV csökken. $PL D V]DNPXQNiVNpS] EH IHOYHWW WDQXOyN OHPRU]VROyGiViW LOOHWL RWW LV romlott a helyzet a nyolcvanas évtizedben. A lemorzsolódás mértéke megintcsak mindkét csoport esetében emelkedik H]iOWDOiEDQDV]DNPXQNiVNpS] PLQWLVNRODWtSXVURPOiViUyOYDJ\ D IHOYett diákok színvonalának romlásáról tanúskodik, azonban a cigányok esetében ez a KDQ\DWOiVQDJ\REEPpUWpN

12

13 $ieud a mindenkori nem cigánycigány továbbjutásihvpo\hnd]ieud pedig a továbbjutási HVpO\N O QEVpJHN LG EHOL DODNXOiViW PXWDWMD 7RYiEEMXWiVL HVpO\QHN QHYH]] N D]W D YDOyV]tQ VpJHWKRJ\D]iltalános iskola nyolcadik osztályát befejezett diákok hány százaléka MXW HO D V]DNPXQNiVNpS] HOV LOOHWYH KDUPDGLN RV]WiO\iED WRYiEEMXWiVL HVpO\N O QEVpJQHN SHGLJ D V]yEDQ IRUJy WRYiEEMXWiVL YDOyV]tQ VpJHN N O QEVpJpW QHYH]] N $ WRYiEEMXWiVL esélykülönevpjhnd]wppulnkrj\durvv]deekho\]hw FLJiQ\FVRSRUWD]LVNRODUHQGV]HUDGRWW fokán PLO\HQ PpUWpNEHQ V]DNDGW OH D MREE KHO\]HW QHP FLJiQ\ FVRSRUWWyO $ I JJ OHJHV tengelyen a leszakadás mértékét mérjük. Minél magasabbra tolódnak el a görbék jól látható, hogy ez az eset áll fönn DQQiO QDJ\REE PpUY D URVV]DEE KHO\]HW FLJiQ\ FVRSRUW lemaradása. A Q\ROFYDQDV pyhnehq D V]DNPXQNiVNpS] PLQW WRYiEEWDQXOiVL IRUPD HVHWpEHQ HJ\pUWHOP HQ H] W UWpQW D FLJiQ\ J\HUHNHN OHPDUDGiVD D QHP FLJiQ\ J\HUHNHNKH] NpSHVW IRO\DPDWRVDQQ YHNHGHWW Mi a helyzet a középiskolában és az egyetemen? A továbbiakban ezt fogjuk tüzetesebben megvizsgálni. 7RYiEEWDQXOiVDN ]pslvnroiedqohpru]vroygivdn ]pslvnroiqeho OHJ\HWHPLIHOYpWHO A középiskolai továbbtanulásról, PHO\U OD]WiEOi]DWEDQszámolunk be, szintén mintegy tíz évet átfogó adatsorral rendelkezünk. A középiskolai adatok is a helyzet romlásáról tanúskodnak. Amíg a nem cigány nyolcadikosok körében a középiskolába felvett gyerekek száma lassan emelkedik, addig enqhn pss D] HOOHQNH] MH ILJ\HOKHW PHJ D FLJiQ\ J\HUHNHN HVHWpEHQ5iDGiVXODFV NNHQpV HJ\ HJ\pENpQWLV UHQGNtY O DODFVRQ\V]LQWU O W UWpQLN $ NpW folyamat együttesen a N ]pslvnrodlwryieewdqxoivlhvpo\hj\hqo WOHQVpJPpUWpNpQHNQ YHNHGpVpW eredményezi. A OHPRU]VROyGiVL DGDWRN D] LG V]DN NpW YpJSRQWMiW WHNLQWYH V]LQWpQ D FLJiQ\ gyerekek relatív helyzetének rosszabbodásáról tanúskodnak, a cigány tanulók lemorzsolódási adatainak erratikus mozgása azonban inkább azt a következtetést támasztja alá, hogy az esél\hj\hqo WOHQVpJPpUWpNHDNpUGpVHVLG V]DNEDQQHPYiOWR]RWWQHPQ YHNHGHWWGHQHPLV csökkent.

14 $ pv 7. ábra D és ieuikr] hasonló módon a továbbtanulási esélyek, illetve HVpO\N O QEVpJHN DODNXOiViW PXWDWMD D V]yEDQ IRUJy Wt]pYHV LG V]DNEDQ $] ieuiq D középiskolai továbbtanulás és lemorzsolódás mellett az egyetemi I LVNRODL továbbtanulás esélyeinek, illetve esélykülönbségeinek történetét is nyomon követhetjük. A ieuddpho\d cigány és a nem cigány történet alakulását külön grafikonokon mutatja, arról tanúskodik, hogy miközben a nem cigány népesség középiskolai továbbtanulási esélyeiben némi javulás, IHOV IRN~WRYiEEWDQXOiVLHVpO\HLEHQSHGLJLJHQMHOHQW VPpUWpN MDYXOiVW UWpQWDGGLJDFLJiQ\ gyerekek esélyei tíz év alatt mit sem változtak. Gyakorlatilag semmi sem történt. A cigányok esetében a három generáció grafikonját nem lehet egymástól megkülönböztetni. A továbbjutási esélykülönbségek grafikonján (lásd ieud DKRO D FLJiQ\ J\HUHNHN OHPDUDGiViQDN LG EHOL alakulását követhetjük nyomon, azt látjuk, hogy a OHV]DNDGiVPpUWpNHPLQGHQNULWLNXVSRQWRQ Q. O Q VHQQDJ\PpUWpN H]DIHOV RNWDWiVLV]LQWQpl, ahol a lemaradás mértékének mintegy V]i]DOpNQ\LQ YHNHGpVHDQ\ROFYDQDVpYHNHOHMLDPLQWHJ\V]i]DOpNQ\LHUHGHWLOHJPHJOHY különbséghez képest azt jelenti, hogy a cljiq\vijohv]dndgivddihov RNWDWiVEDQDQHPFLJiQ\ QpSHVVpJKH] NpSHVW D Q\ROFYDQDV pyhn HOHML OHV]DNDGiVKR] NpSHVW D NLOHQFYHQHV pyhn HOHMpUH W EEPLQWPiVIpOV]HUHVpUHQ YHNHGHWW

15 $PXQNDSLDFLNRQWH[WXVDWXGiVI OpUWpNHO GpVHDNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpUH $]HOV UpV]EHQ NLOHQFYHQHVpYHNEHOLNHUHV]WPHWV]HWL adatokon beláttuk, hogy az iskola igen fontos szerepet játszik a foglalkoztatási esélyek elosztásában és a keresetek meghatározásában. $ N YHWNH] UpV]EHQ SHGLJ iskolai évjáratmodellünk révén, ORQJLWXGLQiOLV elemzésekkel kimutattuk, hogy a cigány gyerekek relatív helyzete a vizsgált két évtizedben egyedül az általános iskola elvégzésének szempontjából javult, az iskolarendszer minden további szintjén HJ\pUWHOP HQ URPORWW $ V]yEDQ IRUJy URPOiV D IHOV RNWDWiVEDQ HJ\HQHVHQ GUiPDL PpUWpN +RJ\H]HNQHNDIRO\DPDWRNQDNDMHOHQW VpJpW világosan lássuk, meg kell vizsgálnunk annak a NRQWH[WXVQDN D YiOWR]iVDLW is, amely piaci oldalról értékeli az iskolarendszer produktumát: a tudást. Vajon hog\dqyiowr]rwwdn O QE ] LVNRODLYpJ]HWWVpJLV]LQWHNHJ\PiVKR]YLV]RQ\tWRWW puwpnh D KHWYHQHV pyhn HOHMpW O D NLOHQFYHQHV pyhn HOHMpLJ WDUWy K~V] py VRUiQ" 1\LOYiQYDOy ugyanis, hogy csak ennek tükrében tudjuk valódi dimenzióiban értékelni azt, ami a cigányság iskoláztatásában az elmúlt két évtizedben végbement. A mérés során három adatbázist használunk: a hetvenes évek eleji állapotot a KSH évi jövedelemfelvételére támaszkodva, a nyolcvanas évek eleji állapotot a Társadalomtudományi

16 Intézet évi társadalmi rétegz GpV YL]VJiODWiUD WiPDV]NRGYD D NLOHQFYHQHV pyhn HOHML állapotot pedig a TÁRKI évi háztartáspanelvizsgálatára támaszkodva próbáltuk meg rekonstruálni. A bérregressziók alapjául szolgáló VV]HKDVRQOtWKDWy halmazok létrehozásának UpV]OHWHLU O YDODPLQt a szóban forgó adatfelvételek egyéb tulajdonságairól alaposabban a Függelék & UpV]pEHQ V]iPROXQN EH,WW HOHJHQG DQQ\LW PHJHPOtWHQ QN KRJ\ D] összehasonlíthatóság miatt egyenleteink csak a foglalkoztatottakra terjednek ki (önállókra, vállalkozókra, V] YHWNH]HWL WDJRNUD QHP WRYiEEi KRJ\ I JJ YiOWR]yQDN D OHJNHYpVEp YLWDWKDWyEpUNDWHJyULiWDI iooiveyov]iupd]ykdylepuhnhwsrqwrvdeedqdepuhnorjdulwpxviw YiODV]WRWWXN0DJXND]HJ\HQOHWHNLVDOHJHJ\V]HU EE0LQFHU típusú kereseti egyenletek. $] HJ\HQOHWHN I JJ YiOWR]yMD D KDYL EpU ORJDULWPXVD I JJHWOHQ YiOWR]yLN SHGLJ D] pohwnru D] pohwnru QpJ\]HWH D QHP D] LVNRODL YpJ]HWWVpJL NDWHJyULiNDW OHNpSH] GLFKRWyP YiOWR]yN D kihagyott referenciakategória mindenütt a nyolc általános alatti iskolai végzettség) és a lakóhely, melyet a Budapest és város dummyk képviselnek az egyenletben (a községi településkategória a referencia). A KSH jövedelemfelvétel (1973) esetében külön nehézséget jelentett, hogy az iskolai végzettséget igen szerencsétlen módon úgy kódolták, hogy az nem WHWWH OHKHW Yp D Q\ROF iowdoiqrv pvd V]DNPXQNiVNpS] PHJN O QE ]WHWpVpW (]puw D] DV regresszióban a 811 osztály kategóriájával voltunk kénytelenek dolgozni, az VV]HKDVRQOtWKDWyViJ NHGYppUW D]RQEDQ D Q\ROF iowdoiqrv pv D V]DNPXQNiVNpS] PHJWpU OpVL rátájára aovy pv IHOV EHFVOpVHNHW NpV]tWHWW QN,VPpW PHOO ]YH D UpV]OHWHNHW pv D UHJUHVV]LyN részletes dokumentálását, D] LWW N YHWNH] WiEOi]DWEDQ csak a bennünket közvetlenül pughno LVNRODL YpJ]HWWVpJL IRNR]DWRN SLDFL puwpnpw UHSUH]HQWiOy SDUDPpWHUHNHW DGMXN PHJ $ táblázat adatai azt mutatják meg, hogy a nyolc osztálynál alacsonyabb iskolai végzettséghez képest melynek értékét mint referenciakategóriáét nullának tekintjük hány százalékkal nagyobbak a magasabb iskolai végzettségi kategóriák bérei. (Az eredményeket a ieud grafikusan is mutatja.) Más adatokkal való összehasonlíthatóság kedvéért ezúttal is közöljük a marginális megtérülési ráták értékeit. Az iskolai végzettség értékének D] HPEHULW NH HOPpOHW HO UHMHO]pVHLYHO VV]KDQJEDQ természetesen keresztmetszeti elemzésekben az iskolai végzettségi fokozatok emelkedésével HPHONHGQL N NHOO D N O QE ] V]LQW YpJ]HWWVpJHN puwpnpqhn LG EHOL DODNXOiViUyO D]RQEDQ nem lehetnek szilárd elméleti el UHMHO]pVHLQN $] LVNRODL YpJ]HWWVpJHN puwpnpqhn YiOWR]iVD D PXQNDHU SLDF WDUWyV ioodsrwyiowr]ivdlqdn D NHUHVOHWLNtQiODWL YLV]RQ\RN iwuhqgh] GpVpQHN MHOOHJ]HWHV LQGLNiWRUD KRJ\ PLO\HQ LUiQ\EDQ pv PpUWpNEHQ YiOWR]QDN D] PHU EHQ HPSLULNXV

17 kérdés. RáadásuODJD]GDViJpVDPXQNDHU SLDFHJpV]pWPpO\HQMHOOHP] empirikus kérdés. Az HOPpOHWL HO UHMHO]pVVHO VV]KDQJEDQ YDODPHQQ\L py HVHWpEHQ NHUHV]WPHWV]HWEHQ Q D WXGiV puwpnh D] LVNRODL YpJ]HWWVpJ I JJYpQ\pEHQ $KKR] D]RQEDQ KRJ\ D] LG EHOL WUHQGHNHW LV láthassuk, további HJ\V]HU számítások szükségesek. Mivel a három megfigyelési pont úgy KHO\H]NHGLNHOD]LG EHQKRJ\D]HOV NHWW Q\ROFDPiVRGLNpVKDUPDGLNWL]HQNpWpYHWIRJiW D] VV]HKDVRQOtWKDWyViJ pughnpehq FpOV]HU PiV PpUWpNHJ\VpJUH D N O QE ] LVNRODL végzettségi fokozatok értékének átlagos éves növekedési ütemére áttérni. Az eredményeket DiEUiQPXWDWMXNEH

18 $] LG EHOL WUHQGHN WDQ~ViJD V]HULQW D YL]VJiOW K~V]pYHV LG V]DN HJpV]pW WHNLQWYH Q WWHN D] LVNRODL YpJ]HWWVpJW O I JJ NHUHVHWL N O QEVpJHN D Q\ROFRV]WiO\RV pv IHOV IRN~ YpJ]HWWVpJ közti különbség az 1973DVV]i]DOpNRVV]LQWU ODNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpUHV]i]DOpNUDQ WW KRJ\FVDNDV]pOV SyOXVRNDWHPOtWV NgVV]HVVpJpEHQD]RQEDQPLQGDQ\ROFRV]WiO\PLQGD V]DNPXQNiVNpS] OHpUWpNHO GpVpQHNOHKHW QNWDQ~LPLQGDIHOV IRN~PLQGSHGLJa középfokú végzettséghez képest. $ K~V] py HJpV]pW MHOOHP] WUHQGHN P J WW D]RQEDQ mint jól látható a hetvenes és Q\ROFYDQDV pywl]hg HJ\PiVWyO J\ NHUHVHQ N O QE ] IRO\DPDWDL iooqdn $ KHWYHQHV pyhn W UWpQHWH D WXGiV PLQGHQHNHO WW D IHOV IRN~ LVNRODL YpJ]HWWVpJ HU WHOMHV UHODWtY OHpUWpNHO GpVpU OV]yO$OHJDODFVRQ\DEEpVOHJPDJDVDEELVNRODLYpJ]HWWVpJPHJWpU OpVHN ]HO egyforma (és alacsony) sebességgel emelkedett, a két közepes iskolafokozaté pedig nagyjából kétszer akkora sebességgel. ÖsszességébHQ H] D V]DNPXQNiVNpS] pv D N ]pslvnrod YLV]RQ\ODJRV IHOpUWpNHO GpVpW MHOHQWHWWH PLQG D OHJPDJDVDEE PLQG D OHJDODFVRQ\DEE LVNRODL végzettség értékéhez képest. A Q\ROFYDQDV pywl]hgehq (pontosabban: a kilencvenes évek elejére) megfordulnak a trendek: a nyoofrv]wio\rvpvdv]dnpxqnivnps] YpJ]HWWVpJGUiPDLDQ OHpUWpNHO G WW D IHOV IRN~ LVNRODL YpJ]HWWVpJ puwpnh SHGLJ XJUiVV]HU HQ PHJHPHONHGHWW $] LVNRODL YpJ]HWWVpJ I JJYpQ\pEHQ D K~V] py VRUiQ PHJQ YHNHGHWW NHUHVHWL HJ\HQO WOHQVpJHN csaknem teljes egészében a nyolcvanas évek, illetve a kilencvenes évek elejének a terméke. Egy hipotézist megkockáztatva: a hetvenes évek trendjei mögött véleményünk szerint két egymással ellentétes hatású folyamat állt. Az a körülmény, hogy az iskolázatlan kategóriához D Ueferenciának választott 07 osztályhoz) képest valamennyi iskolai végzettségi fokozat értéke emelkedik, arról tanúskodik, hogy a gazdasági fejl GpVN YHWNH]WpEHQDWHFKQROyJLDpVD PXQNDIRO\DPDW RO\ PyGRQ DODNXO iw KRJ\ DEEyO D] LVNROi]DWODQ PXQNDHU PLQGLQNiEE NLV]RUXOVDNHUHVOHWHOWROyGLNDPLQ VpJLPXQNDHU LUiQ\iED$]DN U OPpQ\D]RQEDQKRJ\ D] LVNROi]RWW PXQNDHU állományon belül az alacsonyabb iskolai végzettségi fokozatok az HO EEHPOtWHWWWUHQGHOOHQpUHPHJ UL]WpNEL]RQ\RVPpUWpNEHQMDYtWRWWiNLVUHODWtYSR]tFLyMXNDW PLQGHQHNHO WW D OHJPDJDVDEE LVNRODL YpJ]HWWVpJJHO V]HPEHQ DUUyO WDQ~VNRGLN KRJ\ D PXQNDHU NHUHVOHW V]HUNH]HWpQHN KRVV]~ WiY~ iwuhqgh] GpVpYHO V]HPEHQ V]iPRWWHY KDWiV~ HOOHQHU NpUYpQ\HV OWHN(]D]HOOHQHU SHGLJ véleményünk szerint aligha lehet más, mint a V]RFLDOLVWDQDJ\LSDUHODYXOWPXQNDKHO\ struktúrájának visszatartó ereje és az ezzel együtt járó PXQNDHU KLiQ\ PHO\ pss D KHWYHQHV pyhn HOHMpQ YiOW iowdoiqrvvi D PDJ\DU JD]GDViJEDQ pv DPHO\ az elavult munkahelystruktúra következtében pssd]dodfvrq\deenps]hwwvpj I NpQW IL]LNDLPXQNDHU UHNRQFHQWUiOyGRWW A rendelkezésünkre álló két regressziós EHFVOpVE O QHP WXGMXN PHJPRQGDQL KRJ\ PLNRU következett be az a fordulat EiU ~J\ JRQGROMXN KRJ\ D Q\ROFYDQDV pyhn PiVRGLN IHOpW O IRO\DPDWRVDQ puoho GKHWHWW, ami a kilencvenes évek eleji adatok alapján világosan látszik, KRJ\YLVV]DYRQKDWDWODQXOEHN YHWNH]HWWDJD]GDViJLIHMO GpVHU LD]HO EEHPOtWHWWIpNH] HU N KDWiVD QpON O PiU HJ\pUWHOP HQ puh]whwln KDWiVXNDW D PXQNDHU kereslet szerkezetére. $] LVNRODL YpJ]HWWVpJ HPHONHGpVpYHO nemcsak a végzettség piaci értéke, de D YpJ]HWWVpJ SLDFL puwpnpqhn Q YHNHGpVL WHPH LV HPHONHGLN (ráadásul gyorsuló ütemben). Ez pedig D WXGiV puwpnpqhn HJ\pUWHOP HPHONHGpVpU O tanúskodik, hiszen a nyolcvanas évek eleji állapothoz viszonyítva YDODPHQQ\L iskolai végzettség értéke gyorsabban növekedett, mint az eggyel DODcsonyabb iskolai végzettség értéke. Úgy gondoljuk: egy alaposabb elemzés PHO\ D Q\ROFYDQDV pyhn OHJDOiEE KiURP N O QE ] pypuh kiszámított regressziós paraméterértékekre támaszkodhatna minden bizonnyal kimutatná azt is, hogy a kereslet V]HUNH]HWpQHN iwuhqgh] GpVH IRO\DPDWRVDQ PHQW YpJEH D] pywl]hg VRUiQ 9$5*$ -Ò/,È1$. D] RNWDWiV PHJWpU OpVpU O NpV]tWHWW V]iPtWiVDL OHJDOiEELV H]W WiPDV]WMiN alá.) Drámai következményei miatt azonban csak a szocialista nagyipar összeomlása és az HQQHNQ\RPiQOpWUHM Y W PHJHVPXQNDQpON OLVpJiOWDOYiOWH]Np]]HOIRJKDWyYipVPLQGHQNL által jól láthatóvá.

19 A cigányság munkapiaci helyzetének alakulása szempontjából külön figyelemre méltó az a változás, ami a nyolcosztályos végzettség értékesülésében húsz év alatt végbement. Mint kimutattuk, a hetvenes években a nyolc osztály piaci értéke nagyjából ugyanolyan ütemben HPHONHGHWWPLQWDIHOV IRN~YpJ]HWWVpJp(EEHQWHUPpV]HWHVHQ nem az a leginkább figyelemre PpOWy KRJ\ D] LVNROi]RWW PXQNDHU OHJDODFVRQ\DEE IRNiQ YDODPHO\HV puwpnq YHNHGpV következett be, hanem az, hogy ez az értéknövekedés a legmagasabb iskolakategória esetében sem volt sokkal nagyobb. Az sem közömbös, hogy még a nyolc általános értéke LV növekedett D] LVNROi]DWODQ PXQND puwpnpkh] NpSHVW $ UHODWtY PXQNDKHO\E VpJHW D QHP W~O PDJDV LVNROi]RWWViJ~ PXQNDHU LUiQWL NRQVWDQV NHUHVOHWHW pv D PpUVpNHOW LQIOiFLyV UiWiW ILJ\HOHPEH véve, a nyolc osztály elvégzése a hetvenes években még valamelyes anyagi és társadalmi HPHONHGpVWMHOHQWHWW$Q\ROFYDQDVpYHNEHQD]RQEDQH]PHJV] QWVDNLOHQFYHQHVpYHNHOHMpUH olyan helyzet alakult ki, melyben a nyolc általános elvégzése a korábbi állapothoz képest már nem jelent pozícióemelkhgpvw $] LG EHQ NRQVWDQV puwpn VV]HKDVRQOtWiVL DODS V]HUHSpW PHO\HWNRUiEEDQDWHOMHVHQLVNROi]DWODQPXQNDHU OiWWDHOPRVWYHOHHJ\ WWDQ\ROFRV]WiO\RV végzettség is éppoly jól betöltheti. Ha most felidézzük azt, hogy a vizsgált két évtized alatt a Figányság iskolázottsági helyzete abszolút és relatív értelemben egyedül a nyolcosztályos iskolakategória esetében javult (ráadásul komolyabb mértékben), akkor a fent elmondottak különösen súlyosan esnek latba, hiszen amennyire a cigányság iskolai pozíciója MDYXOW D]W D gazdasági fejl GpV HU LQHN V]DEDGDEE NLERQWDNR]iVD HO LV YHWWH DPHQQ\LEHQ pss D V]yEDQ IRUJyLVNRODLYpJ]HWWVpJHWpUWpNHOWHOHDOHJHU WHOMHVHEEHQ Az iskolarendszer magasabb fokozatain egy ezzel épp ellentétes folyamat játszódott le. A cigányság relatív helyzete mind D V]DNPXQNiVNpS] W PLQG D N ]pslvnroiw PLQG SHGLJ D] HJ\HWHPHWI LVNROiW YpJ]HWWHN N UpEHQ URPORWW D QHP FLJiQ\ QpSHVVpJ KHO\]HWpKH] NpSHVW Ráadásul az iskolai végzettségi fokozatok függvényében egyre nagyobb mértékben: a pozícióromlás mértéke a legkishee D V]DNPXQNiVNpS] HVHWpEHQ D OHJQDJ\REE D] HJ\HWHP I LVNRODHVHWpEHQ8J\DQH]HQLVNRODIRNR]DWRNSLDFLpUWpNHV OpVHPiVROGDOUyOpSSHOOHQWpWHVHQ alakult: épp azoknak az iskolakategóriáknak a piaci értéke emelkedett meg az elmúlt évtizedben a leginkább DPHO\EHQ D FLJiQ\ViJ SR]tFLyURPOiVD D OHJWHNLQWpO\HVHEE PpUWpN YROW gvv]hirjodoyd WHKiWPLQGD]W DPLD LVNRODUHQGV]HUEHQpVDPXQNDHU SLDFRQ W UWpQW DYL]VJiOW K~V] py DODWW OHJI NpSSHQ SHGLJ D Q\ROFYDQDV pyhnehq pv D NLOHQFYHQHV pyhn HOHMpQ D]W PRQGKDWMXN D FLJiQ\ViJ LVNROi]RWWViJWyO I JJ PXQNDSLDFL SR]tFLyMD NpW WpQ\H] N YHWNH]WpEHQ MHOHQW V PpUWpNEHQ URPORWW (J\UpV]W NpW pywl]hg DODWW FVDN D OHJDODFVRQ\DEE iskolafokozatban javult a cigányok iskolázottsága a nem cigány kontrollcsoport helyzetéhh] NpSHVW H]W D MDYXOiVW D]RQEDQ D PXQNDHU SLDF NHUHVOHWLkínálati viszonyainak a gyökeres iwuhqgh] GpVHDQ\ROFRV]WiO\PXQNDSLDFLOHpUWpNHO GpVHWHOMHVHQIHOHPpV]WHWWH0LQGHQPiV iskolakategóriában viszont romlott a cigányok helyzete, amit a magasabb LVNRODIRNR]DWRN UHODWtYPXQNDSLDFLI OpUWpNHO GpVHFVDNV~O\RVEtWRWW. YHWNH]WHWpVHN $ WDQXOPiQ\ YpJpKH] puyh VV]HIRJODOMXN JRQGRODWPHQHW QN I EE WDQXOViJDLW.LLQGXOySRQWXQND]D]iOOtWiVYROWKRJ\D]LVNRODLYpJ]HWWVpJLJHQMHOHQW VV]HUHSHWMiWV]LND foglalkoztatási esélyek elosztásában és a keresetek meghatározásában. Ennek az állításnak munkanélküliségi és béregyenletek segítségével próbáltunk empirikus nyomatékot szerezni. Kimutattuk, hogy ez ma, a kilencvenes évek Magyarországán valóban így van D] LVNRODL végzettség emelkedésével igen nagy mértékben csökken a munkanélküliség valószín VpJHpV Q D NHUHVHW 5iWpUYH D FLJiQ\QHP FLJiQ\ LVNROi]RWWViJL N O QEVpJHN HOHP]pVpUH HO V] U D KR]]iQN LG EHQ OHJN ]HOHEEL OH]iUXOW LVNRODL SiO\DIXWiV~ JHQHUiFLy SiO\DIXWiViW YHWW N szemügyre. Felfigyeltünk rá, hogy az iskolarendszer csomópontjait övv]hn W

20 iwphqhwydoyv]tq VpJHN DODSMiQ NLV]iPtWKDWy QHP FLJiQ\FLJiQ\ HVpO\HJ\HQO WOHQVpJL LQGH[HN igen alkalmas eszközök arra, hogy azonosítsuk velük az iskolarendszernek azokat a kritikus pontjait, ahol a cigány gyerekek iskolai lemaradásának zöme keletkh]ln.lpxwdwwxn KRJ\ D PXQNDSLDFLpUWpNHV OpVV]HPSRQWMiEyOVLNHUHVQHNWHNLQWKHW KiURPLVNRODLYpJ]HWWVpJLIRNR]DW V]DNPXQNiVNpS] N ]pslvnrod I LVNROD HJ\HWHP HOpUpVpEHQ PXWDWNR]y MHOHQW V HVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN NHOHWNH]pVpQHN NULWLNXV SRQWMD D N zépiskolai továbbtanulás. A továbbiakban megvizsgáltuk az egyes iskolafokozatok közötti továbbtanulásban, illetve az HJ\HV LVNRODIRNR]DWRNRQ EHO OL OHPRU]VROyGiVEDQ PXWDWNR]y N O QEVpJHN LG EHOL DODNXOiViW 1970 és 1993 között. Az általános iskola elvégzéséehq D NpUGpVHV NpW pywl]hg DODWW MHOHQW V PpUWpN DEV]RO~W pv UHODWtY MDYXOiVW WDSDV]WDOWXQN 0LQGHQ PiV LVNRODIRNR]DWQiO akár a továbbtanulási, akár a lemorzsolódási esélyeket tekintjük D]HVpO\HJ\HQO WOHQVpJPpUWpNHQ WW 1980 és 1993 között. KülönöseQ QDJ\ PpUWpNEHQ Q WW D OHPDUDGiV D N ]pslvnrodl LOOHWYH D] HJ\HWHPLI LVNRODL WRYiEEWDQXOiVEDQ +RJ\ H]HNHW D IRO\DPDWRNDW YDOyV GLPHQ]LyLEDQ értékelhessük, megvizsgáltuk azt is, miként változott a szóban forgó két évtized alatt az iskolai végzettség értéke. Az a történet ugyanis, melyben a cigány gyerekek általános iskolai lemaradásuk egy részét ledolgozták, minden más iskolafokozatban pedig tovább növelték, olyan szélesebb történelmi folyamatok keretei között játszódott le, amely a cigányság általános Lskolai felzárkózását az általános iskolai tudás piaci leértékel GpVpYHOVHPPLVVpWHWWHQ YHNY lemaradását pedig a középpvihov IRN~WRYiEEWDQXOiVEDQDN ]pslvnrodlpvhj\hwhplwxgivsldfl I OpUWpNHO GpVpYHOPHJVRNV]RUR]WD $MHOHQVRURNV]HU] MHQHPOiWRO\DQWHQGHQFLiNDWDPHO\W ODWDQXOPiQ\EDQHOHP]HWWWUHQGHN PDJXNWyO PHJIRUGXOQiQDN,JHQ HU WHOMHV ioodpl EHDYDWNR]iV QpON O úgy gondolom D cigányság iskolai lemaradásának felszámolására vagy akárcsak enyhítésére nincs sok remény.. O Q VHQ tj\ YDQ D MHOHQW V PpUWpN pv ioodqgyvxow PXQNDQpON OLVpJ N U OPpQ\HL között. 0LQW D] HOV UpV]EHQ EHPXWDWWXN D] LVNRODL YpJ]HWWVpJ LJHQ QDJ\ PpUWpNEHQ EHIRO\iVROMD D munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz viszonyított relatív kockázatát: minél alacsonyabb iskolázottságú valaki, annál nagyobb ez a kockázat. Ráadásul ILJ\Hljük csak meg!h]wd kockázatot továbbtanulás révén más PiVLQGXOyLVNRODLYpJ]HWWVpJLV]LQWU OLJHQN O QE ] mértékben lehet csökkenteni. Ha az alaphelyzetnek a nyolc osztály elvégzését tekintjük D cigány gyerekek körében ez a kritikus eset, akkor a munkanélküliségnek a foglalkoztatáshoz YLV]RQ\tWRWW UHODWtY HVpO\H V]DNPXQNiVNpS] EHOL WRYiEEWDQXOiV UpYpQ PLQWHJ\ HJ\KDUPDGGDO középiskolai továbbtanulás evhwpq SHGLJ WYHQ V]i]DOpNNDO FV NNHQWKHW +D YLV]RQW D középiskolai végzettséget tekintjük alaphelyzetnek a nem cigány gyerekek esetében ez a NULWLNXV HVHW DNNRU D] HJ\HWHPLI LVNRODL WRYiEEWDQXOiV OpQ\HJHVHQ QDJ\REE PpUWpNNHO csaknem kétharmaddal csökkenti a munkanélküliség relatív kockázatát. Ez a körülmény OpYpQKRJ\HOWpU PpUWpNEHQEHIRO\iVROMDLWWpVRWWD]RNWDWiVLEHUXKi]iVKR]DGpNiQDNYiUKDWy puwpnpw QPDJiEDQ LV J\HQJtWL D] DODFVRQ\DEE LVNROi]RWWViJ DODSKHO\]HWpE O LQGXOy FVRSRUW egyéneinek a továbbtanulási hajlandóságát a magasabb átlagos iskolázottságú csoport HJ\pQHLQHNWRYiEEWDQXOiVLKDMODQGyViJiKR]NpSHVWpVQ YHOLDM Y EHOLHVpO\HJ\HQO WOHQVpJHN várható mértékét. A relatíve gyengébb továbbtanulási motiváció az alacsony átlagos LVNRODL YpJ]HWWVpJ FVRSRUW D UHODWtYH HU VHEE WRYiEEWDQXOiVL PRWLYiFLy SHGLJ D PDJDVDEE iwodjrv LVNRODLYpJ]HWWVpJ FVRSRUWHVHWpEHQDPXQNDDGyNUpV]pU OVWDWLV]WLNDLGLV]NULPLQiFLyYDO párosulva olyan dinamikus pályákon indíthatja el a szóban forgó csoportokat, amelyek két N O QE ] HJ\ DODFVRQ\ pv HJ\ PDJDV LVNRODL YpJ]HWWVpJL V]LQWQHN PHJIHOHO VWDFLRQiULXV állapothoz vezetnek.$]dodfvrq\v]lqw VWDFLRQiULXViOODSRWFVDSGiMiEyOSHGLJFVDNLJHQ nagy kezdeti lökés segítségével lehet kitörni. Ezt a nagy kezdeti lökést sokan a gazdasági növekedés beindulásától várják. Nem lehetetlen, hogy a gazdasági növekedés beindulása ezt is magával hozná, hiszen a növekedés a munkanélküliség szintjét lenyomja, s ezzel a továbbtanulási motivációt romboló kontextuális hatások erejét is gyengíti. Nagy kérdés, mennyit kell a növekedés beindulására várni, s mekkora késleltetéssel hatnak majd ha egyáltalán hatnak a fent említett er N $

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa.

Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa. Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 1. sz. (3065. o.) KERTESI GÁBOR Kertesi Gábor kandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos fõmunkatársa. Cigány gyerekek az iskolában,

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c.

JELENTÉS. $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. JELENTÉS $](8WDJiOODPRNpVD](8IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHONDSFVRODWRV stratégiáinak, illetve programjainak vizsgálata, elemzése c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN

INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN 0%+(/< Bozsonyi Károly INVARIANCIAELVEK A SZOCIOLÓGIAELMÉLETBEN ÉS AZ EMPIRIKUS KUTATÁSBAN Matematikai-szociológiai értekezés* Addig nincs bizonyosság, amíg az ember nem alkalmazhatja valamelyik matematikai

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN *

TANULMÁNYOK A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * TANULMÁNYOK Moksony Ferenc A KICSI SZÉP. A DETERMINÁCIÓS EGYÜTTHATÓ ÉRTELMEZÉSE ÉS HASZNÁLATA A SZOCIOLÓGIAI KUTATÁSBAN * Ezeknek az illeszkedési mutatóknak vég- ]HWHV YRQ]HUHM N YDQ %iu D KR]]ipUWN rendszerint

Részletesebben

2. A dohányzás egészségügyi következményei

2. A dohányzás egészségügyi következményei 2. A dohányzás egészségügyi következményei A GRKiQ\]iVQDN D] HJpV]VpJUH YDOy KDWiViW PiU V]pOHVN U&HQ GRNXPHQWiOWiN A jelen tanulmány nem kívánja részletesen megismételni ezeket az információkat, hanem

Részletesebben

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA

GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA GEORGIKON MÉDIA 99 KONFERENCIA 5(*,21È/,67È92.7$7È6/(+(76e*(, Dr. Krisztián Béla -37()HOQWWNpS]pVLpV(PEHUL(UIRUUiV)HMOHV]WpVL,QWp]HW Amikor a régiókról szólunk, azokról a kisebb-nagyobb területeket átfogó,

Részletesebben

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI

DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI DOKTORI (PHD) DISSZERTÁCIÓ TÉZISEI Bányai Viktória Zsidó oktatásügy Magyarországon, 1780-1850. O Q VWHNLQWHWWHODNpVEELIYiURVWHU OHWpQHN]VLGyQpSHVVpJpUHpV intézményeire Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi

Részletesebben

Els negyedéves gyorsjelentés

Els negyedéves gyorsjelentés Els negyedéves gyorsjelentés Tisztelt Részvényeseink! HOV QHJ\HGpYpEHQ D *UDSKLVRIW &VRSRUW HUHGPpQ\HL D WDYDO\L py KDVRQOy QHJ\HGpYpKH] NpSHVW NHGYH] HQ DODNXOWDN $] iuehypwhohn Q YHNHGWHN D] ]HPL N OWVpJHN

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7.

A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000. szeptember 7. 0pUpVL~WPXWDWy 3RO\VRPQRJUDSKLiVMHOHNIHOGROJR]iVD $OYiVLDSQRHV]LQGUyPiVMHOHNNLpUWpNHOpVH0DWODEN UQ\H]HWEHQ A mérési feladatot összeállította: Várady Péter BME Irányítástechnika és Informatika Tanszék 2000.

Részletesebben

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS

DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI 0DJQp]LXPKLiQ\PpUVpNOpVpQHNOHKHW VpJHLD %DGDFVRQ\LERUYLGpNV] O OWHWYpQ\HLEHQ Írta: MÁJER JÁNOS DOKTORI (PhD.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN

TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN TUDÁSMENEDZSMENT A TANULÓ TÁRSADALOMBAN OKTATÁS ÉS KÉSZSÉGEK OECD Translated under the responsibility of the Ministry of Education from the original English edition published under the title: Knowledge

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL

VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Szécheyi Istvá Egyetem Regioális és Gazdaságtudom áyi 'RNWRUL,VNROD 'U1DJ\*\XOD okleveles közgazda QHP]HWN ]LJD]GDViJLV]DNpUW $JOREDOL]iFLypVDSpQ] J\LYiOViJ VV]HWHY LpVN YHWNH]PpQ\HL Doktori értekezés.rq]xohqv3uri'ukdeil.

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár

JELENTÉS. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék. Dr.Kerényi Attila egyetemi tanár JELENTÉS $IHQQWDUWKDWyIHMOGpVVHOLOOHWYHHJ\pELQWHJUiOWIHMOHV]WpVL J\HNNHO kapcsolatos nemzeti intézményi mechanizmusok vizsgálata c. kutatásról Megbízó: Megbízott: 7pPDIHOHOV Környezetvédelmi és Vízügyi

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem

Doktori (PhD) értekezés tézisei. Feczkó Tivadar. Veszprémi Egyetem AZ AEROSZOL RÉSZECSKÉK ÉS AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK ÉGHAJLATI HATÁSA MAGYARORSZÁGON Doktori (PhD) értekezés tézisei Feczkó Tivadar Veszprémi Egyetem 2003 1. Bevezetés $ OpJN UEHQ WDOiOKDWy Q\RPDQ\DJRN MHOHQW

Részletesebben

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében.

A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint ellenérték ellenében. A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ("TÁSASÁG") ÁLTAL KIBOCSÁTOTT VALAMENNYI SZAVAZAT, -2*27 0(*7(67(6Ë7 RÉSZVÉNYRE

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból

Veszprémi Egyetem. PhD tézisek. Papp István. A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból Veszprémi Egyetem PhD tézisek Papp István A neuromuzikológia alapkérdései neurolingvisztikai aspektusból 7pPDYH]HW 'U'iQRV.RUQpO Semmelweis Egyetem Nyelvi Kommunikációs Központ Semmelweis Egyetem 2005

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

1. Globális dohányzási tendenciák

1. Globális dohányzási tendenciák 1. Globális dohányzási tendenciák Bár az emberiség már több évszázada dohányzik, a cigaretta tömeggyártás formájában csupán a XIX. században jelent meg. Azóta a cigarettázás hatalmas méretekben ter- MHGWHOD]HJpV]YLOiJRQ0DPiUPLQGHQKiURPIHOQWWN

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK

DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR VÁLLALATGAZDASÁGTANI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA 'RNWRULLVNRODYH]HW Dr. Szabó

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ

5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ 5RPDIRJODONR]WDWiVLSURJUDPRN1DJ\NDQL]ViQ %HYH]HWpV 1DJ\NDQL]VDD]RUV]iJGpOQ\XJDWLV]pOpQDKRUYiWpVV]ORYpQKDWiUN ]HOpEHQHOKHO\H]NHG H]UHV OpOHNV]iP~ YiURV DKRO QDJ\ V]iPEDQ poqhn URPiN G QW HQ EHiVRN $ magyarországi

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY

KIP THORNE INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY KIP THORNE AZ INTERSTELLAR ÉS A TUDOMÁNY Az uiverzumot iráyító törvéyek megfejtése A mukat formálják és iráyítják. Hasolóa ahhoz, ahogya 1506-ra Eurázsia mellett voltak már Dél-Amerika létezésére uta-

Részletesebben

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ

ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ PILLÉREZETT RÉTEGS=,/,.È72.(/ È//Ë7ÁSA ÉS VIZSGÁLATA DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI SZABÓ ANIKÓ Veszprémi Egyetem Föld- és Környezettudományi Tanszék 2004 1 BEVEZETÉS Az agyagásványok, név szerint is

Részletesebben

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL

VESZPRÉMI EGYETEM A FÉNY ÉS A KISFREKVENCIÁS ELEKTROMÁGNESES TEREK HATÁSA MIKROSZKÓPIKUS GOMBÁKRA. Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és Növényvirológiai Tanszék Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Horváth József

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( )

3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) 3. Munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség ( ) Tárgyunk szempontjából kitüntetett jelentősége van a különféle iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének. Ezen belül külön

Részletesebben

IX.B. Számrendszerek Megoldások

IX.B. Számrendszerek Megoldások IX.B. Számrendszerek Megoldások. Szilviának a végén 8 kagylója maradt. Nézzük, hányat dobott HO" (OV] U HJ\HW PDMG D PiVRGLN OpSpVEHQ PpJ NHWWW WHKiW összesen hármat. A feladat megoldása: 8 + 3 = kagylóval

Részletesebben

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II.

Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Dr. Vigvári András: Bevezetés a közszektor kontrollingba. II. Közszektor számvitele $V]iPYLWHOUO 1 $V]iPYLWHODJD]GDViJLQIRUPiFLyNHOiOOtWiViQDNHJ\LNHV]N ]H$V]iPYLWHOHQEHO OQpJ\ egymáshoz szervesen kapcsolódó

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS CSAVAJDA ÉVA KESZTHELY 2003 VESZPRÉMI EGYETEM *(25*,.210(= *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XII. évfolyam 232. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2000. december 29., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T Á R G Y M

Részletesebben

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u.

%0(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU. Gazdálkodási és Menedzsment Tanszék. 0RGHUQh]OHWL7XGRPiQ\RN) LVNROiMD %XGDSHVWFiastyúk u. %(3K'.RQIHUHQFLD %XGDSHVWGHFHPEHU $*/2%$/,=È&,Ï+$7È6$,e6(*Ë7e/e6(±$.g=e3e6.(/(7 (85Ï3$,7e56e*e6$*

Részletesebben

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A

TÁJÉKOZÓDÁS. normák szerinti cselekvés nem lehet része a racionális döntések elméletének. 1 A TÁJÉKOZÓDÁS Huoranszki Ferenc DÖNTÉSELMÉLET ÉS ERKÖLCSI NORMÁK * Quidquid agis, prudenter agas et rescipe finem. A racionális döntések elméletének és a morális normakövetés cselekvésmagyarázatban betöltött

Részletesebben

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból

Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Roma fiatalok a középiskolában: Beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból Hajdu Tamás 1 Kertesi Gábor 1 Kézdi Gábor 1,2 1 MTA KRTK KTI 2 CEU Szirák 2014.11.29. Hajdu - Kertesi

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor

PhD értekezés tézisei. Döntési helyzetek és mechanizmusok a. Michl Gábor PhD értekezés tézisei Döntési helyzetek és mechanizmusok a PDGDUDNN OWpVLLG V]DNiEDQ Michl Gábor Veszprémi Egyetem 2005 1 1. Bevezetés $] RO\DQ NLVWHVW URYDUHY pqhnhvpdgdudn PLQW PRGHOOiOODWXQN D] UY V

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2

TELEFIRE - ADR - 4OOO. 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 TELEFIRE - ADR - 4OOO $QDOyJ&tPH]KHW7&]MHO]5HQGV]HU 0&V]DNL.p]LN Q\Y9(5=,Ï2 2/57.oldal TARTALOMJEGYZÉK 1.Fejezet Általános tudnivalók 2.Fejezet )YH]pUOHJ\VpJ 3.Fejezet Távpanelek 4.Fejezet eu]pnhon 5.Fejezet

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Dr. NAGY PÁL VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Dr. NAGY PÁL *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 2 3 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet Növénykórtani és

Részletesebben

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH

$]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH $]RNWDWiVWHFKQROyJLD27MHOHQHpVM YMH Kabdebó György )YiURVL2NWDWiVWHFKQROyJLDL. ]SRQW 0HJOHKHWVHQQDJ\RWPDUNROyQDNW&QLNHODGiVRPFtPHHJ\iOWDOiQQHPEL]WRVKRJ\D FtPEOV]iUPD]yYDODPHQQ\LHOYiUiVQDNPHJWXGRNIHOHOQL

Részletesebben

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU

(OHNWURQLNXVQHGYHVVpJPpUP&V]HU %6=$.,6=(/( 5. szám. $ V]HUNHV]WVpJ FtPH 3 Kolozsvár, Bdul. Decembrie 989., nr. 6. Tel/fax: 6985, 9 Levélcím: RO 3 Cluj, C.P.. Email: szemle@emt.ro Weboldal: http://www.emt.ro Bankszámlaszám: SocietaWHD

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171. (XV) évfolyam 37. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOKPiUFLXVKpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T A L O M Szám

Részletesebben

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS. DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Készült a Veszprémi Egyetem Gazdálkodás- és szervezéstudományi doktori iskolája keretében Készítette: Dr. Vincze László 7pPDYH]HW 'U%LWWQHU3pWHU Pénzügytan tanszék

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei

6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei 6. $GRKiQ\]iVHOOHQU]pVN OWVpJHLpV következményei ANNAK ellenére, hogy a dohányzás az egész világon fenyegeti az egészséget, sok kormányzat különösképpen a kis-pvn ]HSHVM YHGHOP&RUV]iJRNEDQ eddig nem tett

Részletesebben

Doktori (Ph.D.) értekezés

Doktori (Ph.D.) értekezés Doktori (Ph.D.) értekezés *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW Dr. Pupos

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára

7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 7DQWHUYSHUYD]tYIHMOGpVL]DYDUEDQ V]HQYHGDXWLVWDDXWLV]WLNXV J\HUPHNHNHWQHYHO-oktató általános iskolák számára 1 A tanterv mentora: Dr. Salné Lengyel Mária 6]HU]N 6]HUNHV]WN Dr. Balázs Anna Farkas Edit Gosztonyi

Részletesebben

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH

3UROyJXV. 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD. 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH . 3UROyJXV 5;$OSKDERO\Jy*HVW7HFKÈVYiQ\NXWDWy,QWp]HW.XWDWyEi]LVD 6DMiW HV]HYHV]HWW ]LKiOiViQ pv I OpEHQ G E UJ V]tYYHUpVpQ NtY O V]LQWH semmit sem hallott. És ez idegesítette a legjobban. (] D V U FVHQG

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS ANTAL ANIKÓ KATALIN KESZTHELY 2003 1 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Petróczki Ferenc DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Petróczki Ferenc Keszthely 2004 *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Keszhely Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni

Részletesebben

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM

OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI. 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM OECD (97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI 2. rész: KÜLS AUDIT SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. SZÁM 1 Nem titkosított OCDE/GD(97)164 AZ EU CSATLAKOZÁS HATÁSAI UpV].h/6 $8',7 SIGMA DOKUMENTUMOK: 20. FÜZET *$='$6È*,(*

Részletesebben

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak

Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak Döntési helyzetek és mechanizmusok a madarak N OWpVLLG V]DNában Doktori értekezés Készítette: Michl Gábor Környezettudományi Doktori Iskola Veszprémi Egyetem Limnológia Tanszék 2005 2 ' QWpVLKHO\]HWHNpVPHFKDQL]PXVRNDPDGDUDNN

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

V.B. Függvények Megoldások

V.B. Függvények Megoldások V.B. Függvények Megoldások 1.1. Reggel 8 órakor. 1.2. 18 km-t. 1.3. A 12 órás kiránduláson összesen 36 km-t tettek meg. Az átlagsebességet így számoljuk ki: 36 km = 3. 12 h 1.4. Összesen 5 órát pihentek

Részletesebben