NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 161/2008. (V.26.) számú. h a t á r o z a t a"

Átírás

1 NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 161/2008. (V.26.) számú h a t á r o z a t a a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával kapcsolatos pályázat kiírásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és egyetért azzal, hogy a Nyíregyháza, Búza tér déli oldalának (Piaccsarnok, Külső piac, COOP ABC, Új utcai parkolók) fejlesztésével és hasznosításával kapcsolatban pályázati felhívást kell készíteni a határozat 1. számú mellékletének IX. pontjában foglaltak szerint az alábbi kiegészítésekkel: - maximális terepszint feletti szintszám tetőtéri szinttel együtt legfeljebb négy lehet, úgy, hogy a tetőtér hasznos alapterülete maximum 30% lehet. - a pályázat bírálatánál előnyben részesül az a tervjavaslat, amely nagyobb mértékben javasol fedett árusítórészt a piac részére - az É-i térrész rendezését, benne a parkolók, a kialakítható zöldfelületet és a tömegközlekedési megállók kialakítását tartalmaznia kell a rendezésnek - a megépítendő szolgáltatási egység részeként a Rákóczi út D-i oldali tömegközlekedési megállóit is a beruházás részeként ki kell alakítani A pályázati felhívás elkészítésében közreműködik: - Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Iroda, - Városfejlesztési Iroda, - Hatósági és Építésügyi Iroda, - Gazdasági Iroda, - Közterület Felügyelet, - Városi Főépítész, - Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. Felelős: Hámoriné Rudolf Irén ügyvezető Határidő: június 15. k.m.f. Csabai Lászlóné polgármester Dr. Szemán Sándor jegyző A határozatot kapják: 1./ A Közgyűlés tagjai 2./ A Jegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 3./ A határozat tárgya szerint értesült szervezetek, személyek

2 1. számú melléklet a 161/2008.(V.26.) számú határozathoz: 2 I. Tartalmi összefoglaló: A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100 %-os tulajdonában lévő gazdasági társasága. A Búza tér északi részén fekvő, a lakosság által csak Piaccsarnokként ismert épület 2/3-os tulajdoni hányada a Kft. tulajdonát képezi. A fennmaradó 1/3 tulajdoni hányaddal a Szabolcs-Coop Zrt. és a Mérték-Adó Kft. rendelkezik. A Város vezetése több éve szükségesnek tartja a Búza téri piacot is magába foglaló építmény áttekintését. A lakossági igényeket szem előtt tartva mára elengedhetetlenné vált az épület a jelenkor követelményeihez igazodó korszerűsítése és megyeszékhelyhez méltó, EU-s előírásoknak megfelelő állapotba hozatala. II. Az Önkormányzat stratégiájához való viszonya: A frekventált, stratégiai helyen lévő, leromlott állapotú piac megújítása szervesen illeszkedik az Integrált Városfejlesztési Stratégia célkitűzéseihez. A fejlesztés eredményeként létrejövő, mind szolgáltatásában, mind építészeti megjelenésében korszerű kereskedelmi-szolgáltató objektum hozzájárul a megfelelő városkép kialakításához, az élhetőbb, kulturáltabb környezet létrejöttéhez. III. Előzmények: A as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások kapcsán a T. Közgyűlés a 197/2006. (IX.13) számú határozatában döntött a Búza téri élelmiszerpiac rekonstrukciójáról (1. sz. melléklet). Ez alapján a Piac és Vagyonkezelő Kft. elkészíttette az ehhez kapcsolódó döntés előkészítő tanulmánytervet. IV. Várható szakmai hatások: A Búza téri piac a kialakult szokások, valamint frekventált elhelyezkedése miatt továbbra is meghatározó helye marad a napi élelmiszer kereskedelemnek. Mivel az őstermelői termékek piacra jutásában fontos szerepet játszik, ezen jellegét a továbbiakban is meg kell tartani, erősíteni. A beruházáshoz kapcsolódó nagyszámú parkoló építése megoldást kínálhat a kereskedők, az őstermelők, a vásárlók, valamint itt lakók parkolási gondjaira. Az épület átépítésével és bővítésével, környezetének rehabilitációjával, illetve jelenlegi funkciójának bővítésével jelentősen javulhat a térség kereskedelmi ellátási színvonala.

3 3 V. Várható gazdasági hatások: A beruházás előmozdítja a közvetlen környezet megújulását, hozzájárul a környék ingatlanainak felértékelődéséhez, jó alapot adva a befektetői tőke megjelenéséhez. A rekonstrukció révén a terület és az azon található ingatlanok vagyonértéke gyarapodik. A tovább nem halogatható fejlesztés jelentős kiadásokkal jár, melyet az előterjesztés későbbi részében részletezünk. A város és a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. szűkös anyagi helyzetét tekintve célszerű lenne külső tőke bevonása. VI. Kapcsolódások: A piac fejlesztendő területére jelenleg érvényes szabályozási terv van, zónabesorolása KI , ahol: Ki: Különös közhasználatú építményi zóna 7: Egyéb Építészeti karakter 1: az építési övezet nem kialakult 1: szabadon álló beépítési mód 8: újonnan kialakítható legkisebb telek mérete: 4000 m2 9: legnagyobb beépíthetőség 100 % 7: megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 méter Ezen a területen a tervezett és kívánt rekonstrukció megvalósításához nincs szükség a szabályozási terv módosítására. A tervezés során felmerülhet olyan változat, amely további területeket igényel, terepszint alatti parkolók kialakítása, valamint szabadtéri piac kialakításához. Ebben az esetben a területhez esetlegesen csatolható, a határoló K-NY-i irányú út, továbbá az 5469, 5470, 5471/1, 5471/2, 5472 hrsz-ú ingatlanok. A fenti helyrajzi számú ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása nem teszi lehetővé a fejlesztés megvalósulását. Amennyiben erre a területre, mint tervezési terület igény jelentkezik, szükséges a szabályozási terv módosítása az egységes területhasználat és a szabályozók kialakítása érdekében. Jelenlegi besorolása: Vt A program és a szándék kapcsolódik a városvezetés befektetés-ösztönző elképzeléseihez, ill. a befektetői tőke minél intenzívebb bevonásához, szerepének fokozásához. A fejlesztési elképzelések kidolgozása előtt célszerű kikérni az érdekképviseleti és társadalmi szervek véleményét, valamint egyeztetni kell a Polgármesteri Hivatal illetékes vezetőivel, irodáival. Továbbá elengedhetetlennek tartjuk a Rendőrség, Tűzoltóság, VPOP, Közlekedésfelügyelet, és tömegközlekedést ellátó vállalatok, a Környezetvédelmi szakhatóság, valamint az ÁNTSZ, Élelmiszerbiztonsági és Állategészségügyi szervek bevonását a tervezésbe és az egyeztetésekbe.

4 4 VII. Fennmaradt vitás kérdések: A piac fejlesztése összhangban áll a 122-1/2007.(VI.11.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott településszerkezeti tervvel. A piac és közvetlen környezetében lévő területen található ingatlanok Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft, a Szabolcs-Coop Zrt, valamint a Mérték-Adó Kft. tulajdonában vannak, ezért feltétlenül szükséges az összes tulajdonossal egyeztetni. VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására: A piac fejlesztésesére, rekonstrukciójára vonatkozó pályázati kiírások (tenderek) megjelentetése a helyi és országos sajtón, valamint szakmai fórumokon keresztül történik. A piaccal kapcsolatos közgyűlési döntésekről, illetve a fejlesztés menetéről a lakosságot a sajtón keresztül folyamatosan tájékoztatjuk. IX. Javaslat a hasznosításra: A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. elkészíttette a Búza téri piac jelenlegi helyzetét vizsgáló elemzést. Ez alapján az alábbi lehetséges fejlesztési/ hasznosítási alternatívákat dolgozta ki: 1. A jelenlegi tulajdonviszonyok megtartása mellett a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. (mint többségi tulajdonos) kezdeményezi a jelenlegi épület felújítását, egyeztet a többi tulajdonossal, majd közösen vállalják - tulajdoni hányaduk arányában - a felmerülő költségeket. A piaccsarnok és a hozzátartozó szabadpiac üzemeltetését továbbra is a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. végzi. 2. Az ingatlan fejlesztésére a tulajdonostársak befektető bevonásával közös céget hoznak létre, amelyben a tulajdonosok a jelenlegi ingatlanvagyonukkal, mint apporttal szállnak be. A létrehozott közös cég feladata az új, több funkciós létesítmény fejlesztése és üzemeltetése. 3. A tulajdonosok megbíznak egy befektetőt a beruházás teljes lebonyolításával és finanszírozásával. A megépült épületegyüttesből a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. tulajdonába kb m 2 piac ( m 2 fedett /4000 m 2 szabad) kerül. A többi tulajdonossal megállapodást köt a befektető az ellentételezésre. A fennmaradó területek a befektető tulajdonába kerülnek, a komplexum pedig társasházként működik tovább. A Búza téri piac rekonstrukciójára vonatkozóan az elmúlt években az A-Stúdió 90 Kft. már készített tanulmányterveket, melyet a város vezetése több fordulóban tárgyalt. A tervezők a Búza tér déli részének (jelenlegi Piaccsarnok-Coop ABC) beépíthetőségét vizsgálták meg. Megfontolásra javasolták az épület teljes lebontását, új, nagyobb, több funkciójú épület építését, illetve további, a piac mögötti magánterületekkel való bővítését. Előzetes számítások alapján a jelenleg rendelkezésre álló területen m2 épületegyüttes építhető fel, míg az új telekrészek bevonásával további m2 hasznosítható. (2. sz. melléklet)

5 5 A fentebb részletezett fejlesztési alternatívákat figyelembe véve a szakemberek által végzett tervezői becslések szerint: 1. Jelenlegi tulajdonosok tőkéjének bevonásával a jelenlegi csarnok épületének állagmegóvó karbantartása újabb parkolók kialakítása nélkül (nem szükséges építési engedély). nettó millió Ft Jelenlegi tulajdonosok tőkéjének bevonásával a csarnok épületének rekonstrukciója a meglévő szabadpiac helyén megépítendő parkoló szint kialakításával (építési engedély köteles, amely megköveteli a hatályos rendeletek betartását.) nettó 1,8-2,2 milliárd Ft 2. Az összes tulajdonos tőkéjének bevonásával a déli térrész teljes elbontása után, a tulajdonosok által közös beruházásban megvalósítandó új, több funkciós üzletrész megépítése nettó 8, 2-10,2 milliárd Ft 3. Jelenlegi tulajdonosok tőkéjének bevonása nélkül, külső beruházó által a déli térrész teljes elbontása után új, több funkciós épületrész megépítése nettó 8, 2-10,2 milliárd Ft Mindezek alapján - figyelembe véve a Búza téri piac jelenlegi állapotát valamint az önkormányzat és a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. anyagi lehetőségeit - javasolt a fejlesztés és rekonstrukció külső befektetői tőkével történő magvalósítására vonatkozóan pályázat kiírása. X. A pályázat fontosabb tartalmi elemei: 1. Annak érdekében, hogy megfelelő információkkal rendelkezzünk az ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos befektetői szándékokról és ötletekről, javasolt tervjavaslat és ajánlattételi felhívás kiírása. A pályázat kiírásánál célszerű komplex tervet kérni mind a teljes területre, mind pedig a - már meglévő tanulmánytervekben szereplő elképzelésekre. Javasolt, hogy a pályázó kiemelten kezelje az alábbiakat: a) A terület ellentételezése akként történik, hogy a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. kb m 2 tulajdont kap vissza, a többi tulajdonos esetében a beruházónak meg kell állapodnia az ellentételezés mértékéről és módjáról. A továbbiakban az épület társasházi funkcióban üzemel. b) A piac csak földszinten kerülhet kialakításra és szervesen kell kapcsolódnia a csarnok és a szabad piaci elhelyezésnek. A beruházó kötelezettséget vállal, hogy a piac kialakításakor a zöldség-gyümölcs piac, valamint a döntően élelmiszer kereskedelmi célú kis üzletek tekintetében kialakítja és megvalósítja mindazokat a műszaki feltételeket, amelyeket az engedélyező hatóság, illetve a szakhatóságok az engedélyezés, illetve a használatbavétel során feltételként előírtak. (3. sz. melléklet)

6 6 Ez többek között magában foglalja az épületgépészet kialakítását, közlekedőterek, és egyéb területek padló és falburkolatának, valamint a légtechnikának, a biztonságos közlekedési utak kialakítását úgy, hogy az megfeleljen minden élelmezésegészségügyi, munka- és tűzbiztonsági valamint egyéb hatósági előírásoknak. Fentiek vonatkoznak a magánszemélyek részére kialakítandó üzlet- és irodahelyiségekre is. c) Parkolást az épület alatt kell megoldani, tulajdoni hányad arányában a társasházi tulajdonosokat parkoló illeti meg. d) A beruházó kötelezettséget vállal arra, hogy a piac lebontását megelőzően, az új épületegyüttes használatbavételéig a Búza tér Északi oldalán (jelenleg parkoló), saját költségén ideiglenes elárusító helyeket (piacteret) alakít ki. 2. A fejlesztés a befektető finanszírozásával valósul meg. 3. Mivel a terület tulajdonosi viszonyai eltérőek, a pályázónak rendelkeznie kell arra vonatkozó dokumentummal, hogy a magántulajdonosok miként vesznek részt a beruházásban. Ennek hiányában a pályázat értékelhetetlen. 4. A pályázatnak tartalmaznia kell arra vonatkozó javaslatokat, hogy - az épület jelenlegi funkcióin kívül - a fennmaradó területen mit szeretne megvalósítani. 5. Ha a pályázó szándékában áll a jelenlegi épületegyüttes melletti magántulajdonosok ingatlanjainak esetleges bevonása a fejleszteni kívánt területbe, opcióként szerepeltetnie kell azt pályázatában, mellékelve a magántulajdonosok előszerződéseit. 6. A beruházáshoz kapcsolódó és annak megvalósulásához elengedhetetlen infrastrukturális fejlesztések kiépítése a befektetőt terheli. 7. Teljes részletességgel meg kell határozni a munkálatok, munkaszakaszok műszaki tartalmát, és a kivitelezés várható időtartamát. Javasolt befejezés szeptember. 8. Befektető vállalja, hogy az általa megtervezett és engedélyezett épület teljes beruházási költségére bank garanciát mutat fel. 9. A pályázatokat a Tervtanácsnak jóvá kell hagyni. 10. A beruházásnak úgy kell megvalósulnia, hogy az szerves részét képezhesse az Integrált Városfejlesztési Stratégiának. A beérkezett pályázatok eredménye és az abban megfogalmazott javaslatok alapot szolgáltathatnak a - II. fordulóban - konkrét befektető kiválasztására irányuló közbeszerzési pályázat részleteinek megfogalmazására. A pályázat kiírása az Önkormányzat számára semmilyen kötelezettségvállalással nem jár. A kiírás célja, hogy megismerjük a lehetséges befektetők szándékait az ingatlan hasznosítására vonatkozóan.

7 2. sz. melléklet a 161/2008.(V.26.) számú határozathoz: 197/2006. (IX.13) számú határozat a Búza téri élelmiszerpiac rekonstrukciójáról 7 a as európai uniós költségvetési ciklus alatt megvalósítandó nagyberuházások, valamint az első ütemben benyújtandó pályázatok állapotáról, az ebből adódó feladatokról A Közgyűlés E g y e t é r t az Búza tér teljes rekonstrukciójával az alábbiak szerint: 2.1. Városképileg, városrendezési szempontból a Búza teret egységesen kell kezelni A Búza tér beépítése kapcsán a parkolást meg kell oldani épületen belül A Búza téri zöldség-gyümölcs élelmiszerpiac maradjon a mai jellegének fenntartásával változatlan helyen önkormányzati tulajdonban A leendő épületben a szolgáltatási jellegnek kell dominálni A Búza teret érintő magántulajdonoknak helyet kell biztosítani épületen belül, ha szükséges, a magántulajdon megtartásával Pályázatot kell kiírni szakmai és vállalkozói tőke bevonására Beruházást megalapozó döntést előkészítő tanulmányt és az ehhez kapcsolódó pénzügyi megvalósítási tervet kell elkészíteni. Búza téri Piac csarnok rekonstrukciója A Búza tér jelenleg Nyíregyháza piactere, szabadtéri piaccal, piaccsarnokkal, kereskedelmi egységekkel és parkolóval. A tér északi részének területe m 2, a déli részének m 2. A piaccsarnok épületének életkora közel 30 év. Az általános állapota ennek megfelelő. Az elmúlt években alapvető műszaki beavatkozások nem történtek, csak a szükséges állagmegóvó, tisztasági-és higiéniai beavatkozások, és kisebb belső átalakítások lettek végrehajtva. Az épület földszintje piaccsarnokként üzemel. A központi, felülvilágított árusítóteret különböző funkciójú üzletek, valamint más technológiai és kiszolgáló helyiségek keretezik. Az épület részben kétszintes, az emeleten étterem, ügyviteli irodák, és szociális helyiségek találhatók. A megfelelő szakemberek bevonásával tanulmányterv szintjén megvizsgálásra került egy esetleges épület rekonstrukció lehetősége. A piaccsarnok funkcionális kapcsolatai a fő funkció tekintetében a ma érvényes hatósági előírásokat, szabványokat, rendeleteket már nem elégítik ki. Változtatni szükséges az árufogadás, az árukezelés és tárolás jelenlegi megoldásán, az üzletek és kiszolgáló és szociális helyiségeinek kapcsolatán. Ez a jelenlegi üzletstruktúra átrendezésével járhat együtt. A szabadtéri árusítótér infrastruktúra és komfort nélküli, csak a csarnokkal együtt működhet. A közlekedési, és parkolási megoldás közterületen megoldott, kapacitása nem elégséges, vizsgálatra szorul.

8 8 Az épület szerkezete előre gyártott vasbeton, pillérváz, főtartók, födémpanelok, homlokzati panelok. Állapotuk most megfelel, de további terhelhetőségük nem lehetséges ( új szint ráépítése), és a mai hőtechnikai előírásokat már nem elégítik ki. A homlokzati vasbeton paneleken felszíni repedések vannak. A víz és hőszigetelések a jelenlegi hőtechnikai szabványoknak nem felelnek meg, sem a tető, sem a homlokzatok esetében. Burkolatok a mai követelményeknek sem esztétikai, sem komfortszempontból nem felelnek meg. Az ajtók, ablakok és a homlokzati szakipari falak, a helyenkénti cseréket is figyelembe véve, már bontásra érettek, javításuk nem lehetséges, illetve nem gazdaságos. A fentiek ismeretében elmondható, hogy a piactér és csarnok a több évtizeddel ezelőtti előírásoknak, szabványoknak is csak kompromisszumokkal felelt meg. Fizikai paraméterei okán csak jelentős üzlettér hasznos alapterület csökkenés mellett képzelhető el a mai előírások és szabványok betartása. A megoldás így is csak kompromisszum lehet, részben a meglévő, és megtartható épületszerkezetek, részben az adottságként meglévő közlekedési kapcsolatok miatt. Általánosságban jellemző kültéren és beltéren a zsúfoltság, ebből eredően a közlekedési kényelmetlenségek sora. Nem biztosított a kényelmes parkolás sem a vásárlók, sem az árusok részére, nehézkes a kistermelői áruszállítás, és az üzlethelyiségek szabályos feltöltése. Az elemzés eredménye ezek alapján az, hogy a meglévő épület és a Búza téri piactér bővítési, és rekonstrukciós munkáinak gazdaságossága megkérdőjelezhető, gazdaságtalan. Megfontolandó a tér északi m 2 -es oldalának bevonásával, egy többütemű beruházás lehetőségének megvizsgálása. Ennek keretében sor kerül a tér egészének rekonstrukciójára, ezen belül felépülhet egy a szomszédos épületek magasságát, jellegét figyelembe vevő, elsősorban szolgáltató egységeket magába foglaló épületegyüttes. A tervezett épületben terveink szerint- helyet foglalnak a téren jelenleg meglévő, magán illetve Szabolcs COOP Rt. tulajdonát képező üzletek. Az új szolgáltató ház megépülése esetén az alábbiakkal lehet számolni: - a beruházás jelentős nagyságú, bevételt biztosító, önállóan megközelíthető, mérhető, üzemeltethető üzlethelyiségek (funkciók) telepíthetők, - terepszint alatt gazdaságosabban, a funkcionális igényeket követő nagyságrendű parkoló építhető, mellyel a városrész parkolási gondjai is megoldódnának, - a közlekedési kapcsolatok kompromisszumok nélkül megoldhatóak, - az érvényes előírásoknak, szabványoknak megfelelően a funkciók szabadon telepíthetők, - a több üteműség lehetőséget ad az új piaci funkciók megépítésére úgy, hogy a piacot nem kell hosszabb távra bezárni, hisz az északi oldalon átmeneti üzemeltetés, esetleg részben megoldható.

9 9 Az új szolgáltató központ szolgáltatásaira való kielégítő kereslet felmérése érdekében, mindenképpen szükséges, egy a beruházáshoz kapcsolódó, a megfelelő piaci igényeken alapuló, a megtérülést szem előtt tartó tanulmányterv, cash-flow elkészítése. A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. véleménye szerint a beruházás, tervezői költségbecslésén alapuló 5 milliárd forint bekerülési értékét és annak jellegét figyelembe véve, már a tanulmányterv elkészítésénél szükséges a megfelelő szakmai, illetve pénzügyi befektető bevonása.

10 10 3. számú melléklet a 161/2008.(V.28.) számú határozathoz: NYÍREGYHÁZA BÚZA TÉR DÉLI RÉSZÉNEK REKONSTRUKCIÓJA, PIACCSARNOK, SZABADTÉRI PIAC, ÉS KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK Döntéselőkészítő tanulmányterv 1. Megbízó: Nyíregyháza Megyei Jogú Város PM. Hivatala Nyíregyháza, Kossuth tér Tartalom: Piaccsarnok, szabadtéri Piac, és kiegészítő funkciók, 2.1. Szabályozási tervnek való megfelelőség A Búza tér jelenleg Nyíregyháza piactere, szabadtéri piaccal, piaccsarnokkal, kereskedelmi egységekkel és parkolóval. A tér területe m A Szabályozási Terv jelenleg a Búza tér déli részére zónabesorolást jelöl meg. A területhez csatolhatók az 5469, 547, 5471/1, 5471/2, 5472 hrsz. telkek, melyek szab. tervi besorolása Vt A Ki tartalma az alábbi: Ki: különleges közhasználatú építményi zóna 7: egyéb építészeti karakter 1: nem kialakult kategória 1: szabadonálló beépítési mód 8: m 2 legkisebb teleknagyság 9: legnagyobb beépíthetőség 100 % 7: megengedett építménymagasság: 12,5-16,0 méter Ezen a területen, a tervezett és kívánt rekonstrukció megvalósításához nincs szükség a szabályozási terv módosítására. A Vt tartalma az alábbi: Vt: településközponti vegyes zóna 2: polgárvárosi építészeti karakter 1: nem kialakult kategória 5: zártsorú, általános beépítési mód 3: 600 m2 min. telek 5: 40 % beépítés 5: 7,50-9,50 m mgs A fenti helyrajzi számú ingatlanok jelenlegi övezeti besorolása nem teszi lehetővé a fejlesztés megvalósulását. Amennyiben erre a területre, mint tervezési terület igény jelentkezik, szükséges a szabályozási terv módosítása, az egységes területhasználat és a szabályozók kialakítása érdekében.

11 Meglévő állapot Az épület életkora közel 30 év. Az általános állapota ennek megfelelő. Alapvető műszaki beavatkozások nem történtek, csak a szükséges állagmegóvó, tisztasági és higiéniai beavatkozások, és kisebb belső átalakítások lettek végrehajtva Funkcionális kialakítás: Az épület földszintje piaccsarnokként üzemel. A központi, felülvilágított árusítóteret különböző funkciójú üzletek, valamint más technológiai és kiszolgáló helyiségek keretezik. Az épület részben kétszintes, az emeleten étterem, ügyviteli irodák, és szociális helyiségek találhatók. A piaccsarnok funkcionális kapcsolatai a fő funkció tekintetében a ma érvényes hatósági előírásokat, szabványokat, rendeleteket már nem elégítik ki. Változtatni szükséges az árufogadás, az árukezelés és tárolás jelenlegi megoldásán, az üzletek és a kiszolgáló és szociális helyiségeinek kapcsolatán. Ez a jelenlegi üzletstruktúra átrendezésével járhat együtt. A funkcionális tartalom alapvetően fontos elemeinek meghatározása után technológus bevonásával célszerű előzetes szakhatósági egyeztetések lefolytatásával véglegesíteni a programot. Vizsgálatra érdemes egy emeletráépítés lehetősége, van-e piacképesen telepíthető házon belüli, vagy még a házban nem üzemelő új funkció. A szabadtéri árusítótér infrastruktúra és komfort nélküli, csak a csarnokkal együtt működhet. A közlekedési, és parkolási megoldás közterületen megoldott, kapacitása vizsgálatra szorul, a jelenlegi előírásokat nem elégíti ki Műszaki állapot vizsgálata: Szerkezet előre gyártott vasbeton pillérváz, főtartók, födémpanelok, homlokzati panelok. Állapotuk most megfelel, de további terhelhetőségük nem lehetséges /új szint ráépítése/, és a mai hőtechnikai előírásokat már nem elégítik ki. A homlokzati vb. paneleken felszíni repedések vannak.

12 12 Minősítéshez, és a tennivalók meghatározásához statikai, és hőtechnikai vizsgálat szükséges, melynek része egy talajmechanikai vizsgálat is. Szigetelések: a víz és hőszigetelések feltárással történő vizsgálata utáni tennivalók meghatározhatók, azonban az már most tudható, hogy a jelenlegi hőtechnikai szabványnak nem felelnek meg, sem a tető, sem a homlokzatok esetében. Burkolatok: a mai követelményeknek sem esztétikai, sem komfortszempontból, sem a tisztántarthatóság követelményeinek már nem felelnek meg. Nyílászárók: az ajtók és ablakok, a homlokzati szakipari falak, a helyenkénti cseréket is figyelembe véve, már bontásra érettek, javításuk vagy nem lehetséges, vagy nem gazdaságos. A szerkezetek hőhidasok, a légzárási követelményeknek nem felelnek meg. Térelatárolások: az új belső válaszfalazás az új funkció függvénye. A meglévő válaszfalszerkezetek a csarnokban bontandók, a kiszolgáló részeken a változásokat lekövető Rekonstrukciós javaslat: a munkálatok várhatóan legalább az alábbiak: Piaccsarnok rekonstrukció: 2.2 pontok szerint Szabadtéri piactér és felszín alatti teremgarázs építése: meghatározandó a komfortfokozat, az esetleges társított funkciók köre, a parkoló szintszáma. A talajvízviszonyok miatt ez leterhelés hiányában egy szint tud lenni, ami gazdaságossági kérdéseket vet fel, és nem tudja megoldani a térség előírásoknak megfelelő parkolási igényét Közmű rekonstrukció 2.4. Értékelés: az előző pontokban leírtak alapján az alábbi következtetések vonhatók le: Az épület, és a piactér műszaki állapota már csak kis részben elégíti ki a vonatkozó előírásokat, és szabványokat. Az alapozás a jelenlegi épületkubatúrához méretezett, annak megfelel, újabb szint ráépítése esetén felülvizsgálat szükséges, a megerősítés nem kizárt.

13 13 A teherhordó pillérváz állapota megfelelő. A főtartók úgyszintén. Emeletráépítési igény esetében azonban a főtartók terhelési határa felülvizsgálandó. A tetőpanelek további terhelést nem bírnak. Megtarthatóságuk részletes statikai vizsgálattól függ, akkor is, ha nincs ráépítés. Homlokzati térelhatárolások sem műszaki állapotukat, sem hőtechnikai képességüket tekintve nem felelnek meg. Ez vonatkozik a vasbeton és a szakipari szerkezetekre egyaránt. A hő és vízszigetelések a rekonstrukció során cserélendő, javításuk a nagyságrendekkel eltérő paraméterek kielégítési szükségessége miatt nem lehetséges. A külső és belső nyílászárók részben nem javíthatóak, részben nem felelnek meg, így cserélendők. A padló és falburkolatok állapotuk miatt, és a rekonstrukcióból következő funkciómódosulások okán is teljes felületen cserélendők. Az épületgépészeti és elektromos rendszerek teljes cseréje szükséges a funkcióátalakulások, és a műszaki megfelelőség miatt. Gondoskodni kell a piactér térvilágításáról, épületgépészeti ellátásáról. Mind a csarnok, mind a piactér berendezései elavultak, felújításuk nem lehetséges, cserélendők A piactér és a csarnok több évtizeddel ezelőtti előírásoknak, szabványoknak megfelelő infrastruktúra. Fizikai paraméterei okán csak jelentős üzlettér hasznos alapterület - csökkenés mellett képzelhető el a mai előírások és szabványok betartása. A megoldás azonban így is csak kompromisszum lehet, részben a meglévő, és megtartható épületszerkezetek miatt, részben az adottságként meglévő közlekedési kapcsolatok miatt. A helyzetet tovább rontja az épületben meglévő, és megtartandó idegen funkció, és üzemeltető. Általánosságban jellemző kültéren és beltérben - a zsúfoltság, ebből eredően a közlekedési kényelmetlenségek sora. Nem biztosított a kényelmes parkolás sem a vásárlók, sem az árusok részére, nehézkes a kistermelői áruszállítás.

14 Összegzés: fentiek, és a technológiai, valamint a közműfejezetek alapján megállapítható, hogy a meglévő piactér és csarnok rekonstrukciós munkái az alábbiak figyelembevételével valósulhatnának meg: A meglévő épületanyagból minimális mennyiség tartható meg- alapok, pillérváz, főtartók. Emeletráépítés csak szerkezeti megerősítéssel lehetséges A szak- és szerelőipari részek teljes cseréje indokolt. Csökken a jelenlegi kapacitás, a hasznos alapterület. A funkció csak kompromisszumokkal alakítható ki. Csak részben oldható meg a parkolási probléma. Nem alakítható ki megfelelő nagyságrendben, a beruházást segítő, bérbe adható, más funkciójú terület. A rekonstrukció elvégzésének idejére az érintett terület üzemeltetését szüneteltetni kell, ez mindkét terület esetében előreláthatóan 6-6 hónap. Az elemzés eredménye ezek alapján az, hogy a meglévő épület és piactér bővítési, és rekonstrukciós munkáinak gazdaságossága megkérdőjelezhető. Megfontolásra javasoljuk az épület teljes lebontását, új, nagyobb, több funkciójú épület építését, illetve újabb telkek bevonásával a terület bővítését. Egy hosszú távú, megoldást, mely gazdaságilag is a legkedvezőbbnek tűnik. Egy több ütemű beruházás lehetőségének megvizsgálása további lehetőségeket is teremthet. Így az alábbiakkal lehet számolni: A beruházást segítendően jelentős nagyságú, bevételt biztosító, önállóan megközelíthető, mérhető, üzemeltethető funkció telepíthető. Terepszint alatt gazdaságosabban, a funkcionális igényeket követő nagyságrendű parkoló építhető. A közlekedési kapcsolatok kompromisszumok nélkül megoldhatók. Az érvényes előírásoknak, szabványoknak megfelelően telepíthetők a funkciók szabadon. A több üteműség lehetőséget ad az új piaci funkciók megépítésére úgy, hogy a piacot nem kell hosszabb távra bezárni, hisz az új telekrészen az átmeneti üzemeltetés megoldható.

15 15 Megjegyezzük, hogy rendelkezünk tanulmányterv szintű megoldással a teljes térrekonstrukcióra is. Igény esetén e tanulmány részletes ismertetni tudjuk. 3. Közművek, útkapcsolatok: 3.1 Vízellátás: A tervezési terület előtt halad el a Nyírségvíz Rt. kezelésében lévő Rákóczi úti közüzemi hálózat gerincvezetéke, melyeknek dimenziója a DN AC, illetve az Búza illetve Új utcán DN 100 KM vezeték, melyről új bekötéssel az ellátás biztosítható. A szolgáltató nyilatkozata alapján a létesítmény vízellátásának elvi akadálya nincs, a meglévő csatlakozásokat szanálni szükséges. 3.2 Szennyvízelvezetés: A tervezési területe előtt halad el a Nyírségvíz Rt. kezelésében lévő Rákóczi F. úti közüzemi hálózat gerinc vezetéke, melyeknek dimenziója a NA300 AC. A beruházói szándék szerint a létesítmény szennyvízelvezetésére új bekötéseket építünk ki. A létesítményben keletkező szociális jellegű szennyvíz befogadója a közmű üzemeltetőjének nyilatkozata alapján a fenti csatornák által adott bármely tisztítóakna, mely meglévő városi közüzemi hálózat része. Előtisztítást igénylő szennyvízfajta az épületekben keletkezik, a kilépő zsíros szennyvizeket egy földbesüllyesztett zsírfogó aknával kezeljük a közcsatornába vezethetőség feltételeinek a biztosítására. A tervezett zsírfogók egy PURATOR FAK típusjelű 2 l/s kapacitású gyártmány, / alkalmazási engedéllyel rendelkező / műtárgyak. Műtárgy fedlapját D400 környezeti körülményre kell megadni. 3.3 Földgázellátás, energiabiztosítás: A tervezési terület mellett a Rákóczi úton és a Búza téren halad el a TIGÁZ Rt. kezelésében lévő közüzemi hálózat gerincvezetéke, melyeknek dimenziója DN110 KPE üzemi nyomása 3 bar. A tervezett csatlakozás hálózatfejlesztéssel oldható meg. A földgáz használat pontos meghatározását a Nyíregyházi Üzemigazgatóságon kell egyeztetni. 3.4 Távhő ellátás, energiabiztosítás: A tervezési terület mellett a Rákóczi úton halad el a NYÍRTÁVHŐ Kft. kezelésében lévő közüzemi hálózat gerincvezetéke, melyeknek dimenziója D200. A távhőszolgáltatásra való csatlakozáshoz a primer hálózat csatlakozási pontjait a szolgáltató megadta. A tervezett két létesítményben kialakítandó primer oldali hőközpontok a szekunder meleg és hidegenergia előállítására is alkalmasak lesznek.

16 16 A távhő használat pontos meghatározását a NYÍRTÁVHŐ Kft-nél kell egyeztetni, a csatlakozásnak műszaki akadálya nincs. A létesítmény megvalósításának feltétele az érintett, a Búza tér úttal párhuzamos átkötő DN150 a. vezetékszakasz kiváltása. 3.5 Közúti kapcsolatok, burkolatok: A tervezett létesítményt határolja a Rákóczi út, a Búza út, Új utca, melyek a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. kezelésben lévő városi közutak. A jelenlegi rendszer a környezet illetve az egyéb létesítmények közúti kapcsolatainak kialakításával nyeri el végső formáját, a beruházás kapcsán a jelenlegi elvi megoldások szabványosítása illetve részleges korszerűsítése történik meg. A létesítmény gyalogos megközelítésére új járdaburkolat kerül kiépítésre díszburkolati elemekből, a főbejárati homlokzatok és a belső terasz megközelítésére. A gyalogos közlekedők, valamint az épület bejáratai alkalmasak kerekes kocsis mozgáskorlátozottak közlekedésére is. A létesítmény tömegközlekedési kapcsolata a szomszédos, térségben meglévő autóbusz megállók által biztosított. 4. Alapterületi elemzés: 4.1 déli térrész teljes bontása, új, többfunkciós épületek építése Teremgarázs: teremgarázs -2 szint m2 360 gk. teremgarázs -1 szint m2 360 gk M2 720 GK Földszint: szabadpiac m2 Piaccsarnok m m2 I. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 II. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2

17 17 III. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 IV. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 Épület összesen: M2 Megjegyzés: a 2-es teremgarázs megépítésének szükségessége a pontos funkció ismeretében elkészített parkoló mérleg alapján dől el. 4.2 déli térrész teljes bontása, új telekrészek bevonása, többfunkciós épületek építése Teremgarázs: teremgarázs -2 szint m2 360 gk. teremgarázs -1 szint m2 450 gk M2 810 GK Földszint: szabadpiac m2 Piaccsarnok m m2 I. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m m2 II. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 III. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 IV. emelet: funkció meghatározás nélküli terület m m2 Épület összesen: M2 Nyíregyháza

18 18 4. sz. melléklet a 161/2008.(V.26.) számú határozathoz: A piacok üzemeltetésére és fenntartásának körülményeire vonatkozó előírások 1. A piacokra vonatkozó élelmiszer higiéniai és egyéb követelmények: A vásári, piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi szabályait az 59/1999. (XI. 26.) EüM rendelet szabályozza. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó egyes élelmiszer-higiéniai szabályokról a 66/2006.(IX.15.) FVM rendelet rendelkezik. Az élelmiszer előállítás és forgalombahozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről a 68/2007.(VII.26.) FVM-EüM SZMM együttes rendelet rendelkezik. 2. Piacüzemeltetési, élelmiszerbiztonsági elvárások Magyarország uniós csatlakozása következtében a piacokon működő kiskereskedőknek kötelező alkalmazniuk a HACCP elnevezésű élelmiszerbiztonsági rendszert.

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

Tisztelt Ajánlattevő!

Tisztelt Ajánlattevő! A Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Integrált szociális városrehabilitáció Zsókavár utcai akcióterület részfeladatai tenderdokumentációjának elkészítése tárgyú általános egyszerű közbeszerzési

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 252/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a helyi (kerületi)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK ZALASZOMBATFA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.14.) számú rendelete ZALASZOMBATFA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Zalaszombatfa Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testület az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez - A PIACI-VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSBA ADÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS. - a Képviselő-testülethez - A PIACI-VÁSÁRI TEVÉKENYSÉG VÁLLALKOZÁSBA ADÁSÁRÓL MÁTÉSZALKA VÁROS P o l g á r m e s t e r e Mátészalka, Hősök tere 9.sz. Tel: 44/501-358 Fax: 44/501-361 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 556/2008. ELŐTERJESZTÉS - a Képviselő-testülethez - A PIACI-VÁSÁRI

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata

Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár településrendezési eszközeinek 2013. évi felülvizsgálata Mosonmagyaróvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010-ben döntött arról, hogy a településrendezési eszközök (településszerkezeti

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete. 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ELLEND község Önkormányzata Képviselıtestülete 7/2003. (VIII.7.) rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Ellend község Önkormányzatának Képviselıtestülete az 1990. évi LXV. törvény 16. - ában, valamint

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Leromlott városi területek rehabilitációja. A felhívás kódszáma: TOP-4.3.1-15 FELHÍVÁS A lakhatást, foglalkoztatást, közösségfejlesztést és közbiztonság fejlesztését célzó komplex projektek megvalósítására leromlott városi területeken A felhívás címe: Leromlott városi területek

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE II. KÖTET LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott A és SZABÁLYOZÁSI TERVE M-TEAMPANNON KFT.

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról

Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár Község Önkormányzata Képviselő testületének 4/2004. (IV.26.) sz. rendelete a helyi építési szabályzatról Leányvár község önkormányzatának képviselő testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -a és

Részletesebben

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek

DUNAHARASZTI. I. kötet HÉSZ és SZT módosítás. HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása. Alátámasztó és jóváhagyandó munkarészek BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1061 BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: 3175-318, FAX: 3173-296 DUNAHARASZTI HÉSZ, szabályozási terv és TSZT módosítása I. kötet HÉSZ és SZT módosítás Alátámasztó

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2007.(VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről módosította: 49/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, 27/2011.(VI.30.)

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től.

Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01. Henn Ferencné jegyző. egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Hatályos: 2015. december 10-től. Mencshely Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2004. (VIII.13.) rendelete 1 Mencshely Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. december 01.

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR

SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR BALATONAKALI Község Helyi Építési Szabályzata Részleges módosítása (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA) 2010. FEBRUÁR 04. Balatonakali Község Önkormányzat Képviselõtestületének../2010. (...) számú rendelete

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24.

J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. J a v a s l a t az Ady Endre Kollégium megyei fenntartásból történő visszavételével kapcsolatos döntések meghozatalára Ó z d, 2011. november 24. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról

Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról Pincehely Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2003.(XII.31.) önkormányzatai rendelete A helyi építési szabályzatról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 5/2014.(VII.22.) önkormányzati

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. 1. 1. A rendelet hatálya 1 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2015. (X.20.) rendelete a Budapest, IX. ker. NÉPLIGET VOLÁNBUSZ (Könyves Kálmán krt. Üllői út Budapest-Keleti pu. Hegyeshalom

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 60/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 39/2009.(VIII.28.) Rendelet típusa: Alap (Egységes szerkezet) Rendelet címe: Hatvan város helyi építési szabályzatáról

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2012. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2013. március 4-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya. A rendelet alkalmazása A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008. (II.15.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási tervéről A Ferencvárosi

Részletesebben

MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út 31. I. / POSTACÍM: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573 / FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BP. X. KERÜLET

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

TARTALO M J E GYZ É K

TARTALO M J E GYZ É K TARTALO M J E GYZ É K 1. sz. melléklet Térképvázlat az akcióterület elhelyezkedéséről a településen belül 1 2. sz. melléklet Az akcióterületre vonatkozó településszerkezeti és a szabályozási terv vonatkozó

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére

^LUMJÁJQJQS. Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére . -,' ' 'la Kőbányai.,. v.- 1 ' -U'M nleí ülése Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. _._ Budapest, ^LUMJÁJQJQS. Tárgy: Javaslat a Gyöngyike Óvoda, a Gyöngyike Bölcsőde, a Gyermekek Átmeneti Otthona bővítésére Tisztelt

Részletesebben

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte

A kiírás szerint megbízó BKK Zrt két változat kidolgozását kérte Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1.1. BEVEZETÉS... 2 1.2. A PROJEKT CÉLJA... 2 1.3. VIZSGÁLT, KÉRDÉSEK... 3 1.4. KÖVETKEZTETÉSEK... 3 2. VÁLTOZAT ELEMZÉS... 6 2.1. ELŐZMÉNY... 6 2.2. JELENLEGI ÁLLAPOT

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2003. (VII.17) számú rendelete a helyi építési szabályzatról Rimóc község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ)

A Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatának (a továbbiakban: KÉSZ) Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (XI. 26.) önkormányzati rendelete a Fogaskerekű vasút Kerületi Építési Szabályzatáról Budapest Főváros XII. kerület

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA #29 KARCAG PÜSPÖKLADÁNYI ÚT 19. SZ. ALATTI INGATLAN Hrsz.: 6903, 6904 Az értékelt vagyontárgy Az ingatlan elhelyezkedése, környezete, megközelíthetősége Az értékelt ingatlan Karcag központjától

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/2-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

HALMAJ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fa: /46/ 356-345 e-mail: provincia@chello.hu HALMAJ

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének 17/2003.(VIII.1.) ÖR.sz. RENDELETE Óhegy-szılı lakóterület Helyi Építési Szabályzatáról Aszód város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.-ben

Részletesebben

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t.

5. (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolításával a közgyűlés felhatalmazza az IKV Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt-t. Szeged Megyei Jogú város Közgyűlésének 19/2006.(V.15.) Kgy. rendelete a lakóépületek felújításának állami támogatásához kapcsolódó önkormányzati támogatásról szóló 28/2003.(VIII.25.) Kgy. rendelet módosításáról

Részletesebben

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1..

Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi Építési Szabályzatáról ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az építési szabályzat módosításokkal egységes szerkezetű hatályos szövege. 2014. évi módosítási javaslatokkal Mórahalom Város Képviselőtestületének 11/1999.(VII.1.) számú rendelete Mórahalom város Helyi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti véleményezési

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 159/2003. (V.28.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 159/2003. (V.28.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Bujtosi Városliget vállalkozói célú hasznosításáról A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervérıl EGYSÉGES SZERKEZET 118. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testület 20/2012. (IV. 12.) ÖR, 39/2010. (IX. 23.), ÖR, 30/2010. (IX. 15.) ÖR, 29/2010. (IX. 15.) ÖR, 1/2009. (I. 19.), 54/2008. (XII. 17.),

Részletesebben

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének. 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 20/2002. (X. 10.). sz. rendelete a Budapest, IX. ker. Középső-Ferencváros Ferenc körút Üllői út Haller utca Mester utca által határolt rehabilitációs terület

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya. 2. A rendelet alkalmazása Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. (.) rendelete a Könyves Kálmán körút - Üllői út - Nagyvárad tér Gyáli út által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016

KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KONDOROS NAGYKÖZSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE 2011 2016 KÉSZÍTETTE: SZIPORKA KFT. KAPOSVÁR, 2011 TARTALOMJEGYZÉK 1. A TERVKÉSZÍTÉS ÁLTALÁNOS ADATAI...4 1.1 A tervkészítés elõzményei: 4 1.2 A tervkészítés

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV

HAJDÚSÁMSON VÁROS. - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV HAJDÚSÁMSON VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE - A 2010. ÉVI MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYBESZERKESZTVE - Hatályos 2012. március 19-tõl II./a II/b HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT SZABÁLYOZÁSI TERV 1 HAJDÚSÁMSON

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS

KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ - TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest XXIII. kerület 185876 hrsz.-ú,

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM

I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM I ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALOM Szöveges munkarészek: I. Általános előírások II. Területfelhasználási egységek és övezetek III. Beépítésre szánt területek IV. Beépítésre nem szánt területek V. A tervezési

Részletesebben

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése

Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Társasházi lakás egyszerűsített ingatlanforgalmi értékbecslése Az ingatlan címe: 6500. Baja, Czirfusz Ferenc utca 34. ép A 1. emelet ajtó 8. HRSZ: 700/A/8 Típusa: társasházi lakás Értékelés kelte: 2013.

Részletesebben

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL GOSZTOLA Község Önkormányzati Képviselı-testületének 21/2006.(XII.15.) számú rendelete GOSZTOLA KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Gosztola Község Önkormányzat Képviselı-testülete az

Részletesebben

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZŐC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK.9/2007(X.01) Rendelete Szőc község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL TARTALOMJEGYZÉK I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya. 2.. A szabályozás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról ELSŐ RÉSZ Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete Gyál Város Helyi Építési Szabályzatáról Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására

Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési terv módosítására 35704-31/2005 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FİÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Javaslat Salgótarján területén lévı 4 db magántulajdonú és 1 db önkormányzati tulajdonú ingatlant érintı településrendezési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i ülésére Tárgy: Zirc, Rákóczi tér 11. szálláshely fejlesztés tervezési program jóváhagyása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben)

Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testületének 6/2010. (IV. 14.) számú rendelete Som helyi építési szabályzatáról (a módosítással egységes szerkezetben) Som Község Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL

Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzati Képviselı-testületének 19/2006.(XII.11.) számú rendelete RESZNEK KÖZSÉG ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Resznek Község Önkormányzat Képviselı-testülete az 1990.

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 *

S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * S A J Ó P Á L F A L A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV * 2009 * SZABÁLYOZÁSI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HADAS MŰTEREM ÉPÍTÉSZ ÉS MŰVÉSZETI KFT. 3530 Miskolc, Rákóczi u. 15., Tel./fax: 356-763, muterem@hadas.hu

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről

SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről SZAKMAI VÉLEMÉNY tornaterem belső átalakítás és légtechnikai rendszer kérdéséről Helyszín: Taksony Vezér Német Nemzetiségi Általános Iskola Taksony, Iskola u. 3. hrsz.:198. Megrendelő: Taksony Német Nemzetiségi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ Ügyirat: 2562-26/2009.X. Ügyintéző: Huczman Melinda NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA V Á R O S I FŐÉPÍTÉSZ 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-524/121 Fax: (42)

Részletesebben

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1.

Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t - A rendelet hatálya 1. Szeremle Község Önkormányzatának... / 2013. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t - Szeremle Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. Törvény 16. -ában, valamint

Részletesebben

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki.

(1) E rendelet hatálya Kétújfalu község közigazgatási területére (továbbiakban: a terv területe) terjed ki. KÉTÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2006 (IV. 1.) RENDELETE A TELEPÜLÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL melly hatályon kívül helyezi a 4/1992 (VII. 23.) sz. Önk. rendeletet. Kétújfalu község

Részletesebben