I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4)"

Átírás

1 I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/4) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján Mártírok útja Berkenye község légifelvétel az érintett területről (google) október hó 1

2 II. ALÁÍRÓLAP, TARTALOMJEGYZÉK Berkenye község településrendezési tervének módosításához (Hrsz: 03/4) Vezető településtervező:. Karácsony Ágnes TT1/ /2016. Lantos László Kam.eng sz I. CÍMLAP II. ALÁÍRÓLAP, TARTALOMJEGYZÉK III. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK - 8/2013.(III.26.) képviselő-testületi határozat - 58/2013.(IX.18.) képviselő-testületi határozat IV. TERVEZŐI NYILATKOZAT V. MŰSZAKI LEÍRÁS 1) A tervmódosítás előzményei 2) A módosítással érintett terület elhelyezkedése, leírása 3) A hatályos rendezési terv 4) A módosítással érintett terület besorolása a hatályos rendezési terv szerint 5) A rendezés célja és várható hatásai 6) Biológiai aktivitási mérleg 7) Magasabb rendű tervekkel való összhang igazolása 8) Közmű munkarészek: 8.1. Vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés 8.2. Gázellátás 8.3. Energiaellátás, hírközlés 9) Örökségvédelem 10) Egyebek 11) Közlekedési és vízi közmű munkarész 12) Építészeti munkarész VI. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA, HATÁROZAT TERVEZET VII. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA VIII. NYILATKOZATOK, EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV 2

3 III. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK K I V O N A T Berkenye Község Képviselő-testületének március 26-án megtartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 8/2013.(III.26) képviselő-testületi határozat 1. Berkenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a község közvetlen belterülete melletti 03/4 hrsz.-ú ingatlan építési övezetének a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe való átsorolása és további bővítési lehetőség biztosítása a nógrádi bekötő útig miatt a rendezési terv módosítására irányuló Településtervezési szerződést megkösse. A szerződés az alábbi területeket érinti: 03/4, 03/58, 03/59, 03/60, 03/61, 03/62, 03/63, 03/64, 03/65, 03/67, 03/68, 03/69, 03/70 (a hatályos rendezési terv szerint), amely részben beépítésre tervezett, részben beépítésre nem szánt terület. 2. Berkenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pont szerinti településrendezési eszköz módosítás partnerségi egyeztetésének szabályait az alábbiak szerint határozza meg: a) Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek): aa) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9. mellékletében felsorolt államigazgatási szervek, ab) Rétsági Járási Hivatal Földhivatala, ac) Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke, ad) Berkenye község közigazgatási területén működő közmű szolgáltatók, közút kezelő, ae) Rétsági elsőfokú építéshatóság af) a 03/4, 03/58, 03/59, 03/60, 03/61, 03/62, 03/63, 03/64, 03/65, 03/67, 03/68, 03/69, 03/70 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai ag) a Szilasfood Kft. ( Kistarcsa, Nagytarcsai út 6.) b) A partnerek tájékoztatásának módja: ba) az előzetes tájékoztatás papír alapú levelezéssel indul, bb) a véleményezési szakasz formája: papír alapú levelezés és a Partnerek kérése alapján a velük közösen kialakított időpontban és partneri résztvevőkkel egy személyes egyeztetési fórum az Önkormányzat hivatalos helyiségében, bc) végső szakmai véleményezés formája: papír alapú kísérőlevél, papír alapú dokumentáció melléklettel, bd) elfogadási és hatálybaléptetési szakasz formája: papír alapú kísérőlevél és mellékelve a papír alapú dokumentáció, 3

4 c) A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja: Msz: T-06/2013 ca) papír alapú, egységes szerkezetbe foglalt dokumentáció, cb) a dokumentáció az iratkezelés szabályát megállapító kormány- és önkormányzati rendelet alapján nem selejtezhető, 15 év után leltárba kerül, d) Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje: da) az el nem fogadott javaslatok, vélemények megtárgyalása egyezségre jutás céljából, írásos rögzítés, db) a véleményezésben részt vevő partnerek felé a lényegi információ megküldése papír levél formátumban, dc) a partnerségi egyeztetés összes anyagának írásos rögzítése a rendelet előírásainak megfelelően. e) Az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedések: ea) a folyamat végén a Képviselő-testületi döntés beterjesztése előtt a jogszabálynak megfelelő társadalmasítás, eb) a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja az elfogadásra beterjesztett anyagot, ec) az elfogadást követően a jogszabályoknak megfelelő hatályba lépési intézkedések. Határidő: azonnal és értelemszerű Felelős: polgármester Schmidt Józsefné sk. Polgármester Árpásné Schlenk Judit sk. jegyző Kivonat hiteléül: Berkenye, március 27. Sipiczki Józsefné ügyintéző 4

5 58/2013 (IX. 18.) képviselő-testületi határozat Berkenye Község Önkormányzat Képviselő-testülete Berkenye község külterületét érintő 03/4 hrsz.-ú ingatlanra irányuló településrendezési eszközeinek módosítása ügyében a véleményezési szakaszban beérkezett véleményeket és a szabályozási terv módosítását az sz. melléklet szerint megismerte, azokat elfogadja és javasolja a polgármesternek, hogy végső szakmai véleményezésre az állami főépítésznek küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 5

6 IV. TERVEZŐI NYILATKOZAT Berkenye község településrendezési terv módosításához Msz: T-06/2013 Berkenye község településrendezési tervének módosítása a 03/4 hrsz.-ú ingatlant érinti, amely területet a hatályos rendezési terv kertvárosias lakóterületnek jelölt ki és belterületbe csatolt. Ez a kertvárosias lakóterület kerül átsorolásra gazdasági területbe, beépítésre szánt területnövekedés nem történik. A tervezett tevékenység a SZILASFOOD Kft. (mely különféle fűszerek csomagolásával, értékesítésével, raktározással foglalkozik) részére alapanyag raktár, csomagoló üzem és készáru raktár, továbbá iroda, szociális rész. A területen a fenti tevékenységekhez szükséges épületek, építmények elhelyezését kell biztosítani. A tervezett ipari tevékenység környezetszennyezéssel nem jár. Az Országos Területrendezési Terv és Nógrád Megye Területrendezési Terv Berkenye község területét érintő országos és térségi övezetekre vonatkozó előírásait, ajánlásait jelen rendezési terv figyelembe veszi. Berkenye község településrendezési tervének módosítása kapcsán az érvényben lévő törvényeket, rendeleteket, valamint a beérkezett szakvéleményeket, az egyeztető tárgyaláson tett észrevételeket jelen terv figyelembe veszi. Salgótarján, október hó Karácsony Ágnes vezető településtervező TT-1/ /2016 6

7 V. MŰSZAKI LEÍRÁS 1) A tervmódosítás előzményei Berkenye község hatályos településrendezési tervvel rendelkezik, mely több alkalommal került módosításra. A jelen módosítás a külterületen lévő 03/4 hrsz.-ot érinti. A hatályos településrendezési terv a területet belterületbe csatolja és kertvárosias lakóterületbe sorolja. Berkenye Község Képviselő-testülete támogatja a fejlesztési elképzeléseket és hozzájárul a terület övezeti átsorolásához a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe. A véleményezési eljárás teljes eljárás keretében történik, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával. A módosítás a szerkezeti tervet, a belterületi szabályozási tervet, a Helyi Építési Szabályzatot, valamint a szerkezeti leírást érinti. 2) A módosítással érintett terület elhelyezkedése, leírása A módosítással érintett terület a község északi részén jelenleg külterületen helyezkedik el. A hatályos településrendezési terv a területet belterületbe csatolja és kertvárosias lakóterületbe sorolja. Az épületek elhelyezésére építési vonalat határoz meg 5 m-es előkerttel. A terület a sz. berkenyei bekötő út mellett helyezkedik el, a megközelítését is ezen útról lecsatlakozva lehet biztosítani. A területtől délre az út másik oldalán lakóterület van, nagyrészt meglévő beépítéssel. A bekötőút és a 03/4 hrsz. között a 03/2 hrsz.-on gáznyomás szabályozó állomás van. A tervezési terület közelről (forrás:google) 7

8 3) A hatályos településrendezési terv A módosítással érintett területre az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban: Rendelet: Berkenye község településrendezési terve 2002-ben készült, ennek rendelet száma: 6/2002.(VII.16.) Módosítások: 2005-ben és 2007-ben volt módosítás. A 2005-ben készült módosítás esetében a módosítással érintett területre külön készült helyi építési szabályzat. A 2005-ben készült módosítás helyi építési szabályzata az alábbi rendelettel került elfogadásra: 4/2005.(X.07.) 2007-ben ismét volt egy módosítás, melynek során egységes szerkezetbe került a helyi építési szabályzat, s a korábban készült két rendelet hatályát vesztette, az új immár az egységes szerkezetű helyi építési szabályzat az alábbi rendelettel került elfogadásra: 5/2007.(XI.08.) Ezt követően még 2010-ben és 2011-ben került sor módosításra. Ezen módosító rendelet számok: 1/2010.(I.26.) 5/2011.(IV.19.) A 2010 és 2011-ben készült módosítás nem építették bele a helyi építési szabályzatba. Határozat: Az Önkormányzat 2007-ben és 2011-ben fogadott el határozatot. A 2010-ben készült módosítás szerkezeti tervet nem érintett. A 2002-ben készült első rendezési tervnél és a 2005 évben készült módosításnál nem fogadtak el határozatot. A településre az alábbi határozatokat fogadták el: 54/2007.(XI.07.) 15/2011.(IV.18.) 4) A módosítással érintett terület besorolása a hatályos rendezési terv szerint A hatályos szabályozási terv szerint a területre (hrsz:03/4) az alábbi előírások vannak hatályban: - építési övezet, jele: kertvárosias lakóterület (KEL) - beépítési mód: ikres beépítés (Ikr) - legnagyobb beépítettség: 30 % - legnagyobb építmény magasság: 6,00 m - legkisebb telekterület: 1500 m2 Tervezett funkciója: lakóterület Az épületek elhelyezésére építési vonalat határoz meg a terv 5 m-es előkerttel. A terület megközelítése a tervezett a jelű útról történik, melynek szabályozási szélessége 20 m. 5) A rendezés célja és várható hatásai A rendezési terv célja, hogy a 03/4 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe kerüljön átsorolásra, és ezzel alkalmas legyen a terület olyan építmények, épületek elhelyezésére, amely alkalmas ipari tevékenység folytatására, betartva a környezetvédelmi előírásokat. A tervezett tevékenység csomagoló üzem és alapanyag-, valamint készáru raktár és az ehhez szükséges irodaépület és szociális épület. A foglalkoztatottak induló létszáma 10 fő körül lesz, ami a későbbi bővítésekkel tovább nő majd. 8

9 6) Biológiai aktivitásértéki mérleg A számítás alapját az a terület képezi, melynek a módosításból eredően megváltozott a terület felhasználása. A számításnál a hatályos településszerkezeti tervnek megfelelő övezeti besorolást vettük figyelembe. Terület hrsz.-a A terület nagysága /ha/ Eredeti területhasználat Érték mutató Biológiai aktivitás értéke Tervezett területhasználat Érték mutató Biológiai aktivitás értéke Egyéb ipari gazdasági terület 0,4 0,64 03/4 1,6 Kertvárosias lakóterület 2,7 4,32 Alakítandó min. zöldfelület 25% 7 2,8 Védőfásítás 20 m szélesség alatt 6 0,99 Σ: 4,32 < 4,43 Az övezeti átsorolás miatt csökkenő biológiai aktivitásérték pótlása az előkert 10 m-es sávjában tervezett védő fásítással, továbbá a területen legalább 3 szintű növényzet telepítésével pótolható. Növénytelepítésnél a táji és termőhelyi adottságoknak megfelelő őshonos fa, cserje és lágyszárú fajokat kell alkalmazni. 9

10 7) Magasabb rendű tervekkel való összhang igazolása Az Országos Területrendezési Terv Berkenyére vonatkozó előírásai (Hrsz:03/4) Az Ország Szerkezeti Terve Berkenye község az Ország Szerkezeti Tervén. A község közigazgatási területét érinti az erdőgazdálkodási térség és az országos kerékpárút törzshálózat. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete Msz: T-06/2013 Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete szintén érinti a települést. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Országos ökológiai hálózat övezete A települést érinti az országos ökológiai hálózat övezete, a tervezési területet nem. Berkenye községet a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete, a tervezési területet azonban nem. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete is érinti a települést. A módosítással érintett területet azonban nem. A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete szintén érinti a települést. A tervezési területen szennyvízelvezetését a szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel biztosítani kell. A tervezett gazdasági övezetben csak környezetkímélő tevékenység folytatható. Salgótarján, július hó Karácsony Ágnes = tervezési terület vezető településtervező 10

11 Nógrád megye Területrendezési Tervének Berkenye községre vonatkozó előírásai, ajánlásai (Hrsz:03/4) Térségi szerkezeti terv Berkenye község az Ország szerkezeti tervén. A települést érinti az országos kerékpárút törzshálózat, az erdőgazdálkodási térség és a vegyes területfelhasználású térség. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete Msz: T-06/2013 A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete a község déli részét érinti, a módosítással érintett területet nem. Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, elsősorban a község déli részét érinti, a tervezési területet nem. Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete szintén érinti a települést. A tervezési területen keletkező szennyvizek elvezetését a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötéssel biztosítani kell. Az övezetben csak környezetkímélő gazdasági tevékenység folytatható. Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete A települést érinti az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, a tervezési területet azonban nem. Ökológiai folyosó övezete, puffer terület övezete Berkenye községet érinti az ökológiai folyosó övezete és pufferterület. A tervezési területet azonban egyik sem érinti. 11

12 Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete Erdőtelepítésre alkalmas terület övezet is érinti a települést. A tervezési területet nem érinti az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete. Térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete Berkenye községet érinti a térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete, mely a tervezési területtől keletre helyezkedik el. Földtani veszélyforrás területének övezete A települést érinti a földtani veszélyforrás területének övezete. A hatályos rendezési terv készítésénél adatszolgáltatást kértünk a Bányakapitányságtól, mely szerint sem csúszásveszélyes, sem alábányászott terület nincs a községben, bányászattal érintett terület sincs. Nyilatkozatukban is jelezték, hogy a módosítások nem érintik a Bányakapitányság hatáskörét. Szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott terület övezete A szélerőmű elhelyezéséhez további vizsgálatra ajánlott területe szintén érinti a települést, a tervezési területet nem. Vízeróziónak kitett terület övezete A vízeróziónak kitett terület övezete érinti a települést. A vízeróziónak kitett terület lehatárolása a tervezési területet nem érinti. Ennek ellenére a terület vízelvezetését meg kell oldani. = tervezési terület Salgótarján, október hó Karácsony Ágnes vezető településtervező 12

13 Nógrád megye településeinek térségi övezetekkel való érintettsége Nógrád Megye Területrendezési Tervének módosítása Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 42/2011. (XI.22.) sz. önkormányzati rendelete és 122/2011. (XI.22.) Kgy. számú határozata 13

14 8) Közmű munkarészek 8.1. Vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz elvezetés (műszaki leírás csatolva) A település vezetékes ivóvízellátással és vezetékes szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik. A DMRV Zrt. előzetes nyilatkozata alapján elviekben a gazdasági terület közműellátása a települési ivóvíz ellátó rendszerre, illetve a szennyvízelvezető rendszerre csatlakozással, közművezeték kiépítésével biztosítható. A területen kialakítandó létesítmények tevékenységi köre a fűszercsomagoló üzemet kivéve még nem ismert, de ipari létesítmények esetében a szennyvízcsatorna rendszerbe csak a mindenkor érvényes előírásoknak megfelelő, - a mindenkor hatályos rendelet szerinti szennyvíz kerülhet, megfelelő előtisztítás után. Alapvető, hogy csapadékvíz nem juthat a szennyvízelvezető rendszerbe, annak elvezetését korrekt módon meg kell oldani. A 03/4 hrsz. mentén halad az NA 250 KM-PVC Nőtincs-Berkenye-Nógrádi ivóvízvezeték, melynek nyomvonal pontosítása szükséges. A település csapadék vizeinek elvezetése nyílt és fedett árkokkal, valamint burkolt folyókákkal történik a befogadóba. Csapadékvíz nem juthat a szennyvízelvezető rendszerbe, annak elvezetését korrekt módon meg kell oldani. Parkolók felületéről csak megfelelően tisztított csapadékvíz vezethető a vízelvezető rendszerbe. Szükség esetén olajfogót kell alkalmazni Gázellátás A TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. nyilatkozata alapján a tervek által érintett külterületi földrészleten van üzemelő a Berkenye települést ellátó NA 90 PE nagyközép nyomású gázvezeték. A földrészlet tulajdoni lapján a bányaszolgalmi jog a Társaság javára be van jegyezve. A tárgyi földrészlet hasznosítása csak ennek figyelembe vételével történhet. A tárgyi terület a nyilatkozat időpontjában nem szerepel a gázhálózat fejlesztési célterületek között Energiaellátás, hírközlés Az ELMŰ ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. az alábbiakat nyilatkozta a módosítással kapcsolatban: Az átsorolás, illetve a konkrét betelepülő ismerete és szándéka valószínűen az eredeti besoroláshoz képest nagyobb villamos energia igényt fog jelenteni az adott ingatlanon. A település ezen észak-keleti részének villamos energia ellátásban problémát jelent a villamos táppontunk (transzformátor állomásunk) távolsága, mely nagy mértékben korlátozhatja a hálózati beavatkozás nélkül biztosítható villamos energiát. Annak idején már az Ifjúság úti beépítések villamosítása során is fölvetettük ezen problémát, illetve jeleztük a táppont szaporítási szándékunkat az észak-keleti irányú település fejlesztése esetére. A felmerülő villamos energia igény pontosítására azért is mielőbb szükség lenne, hogy a településközponti OTR állomás áthelyezését, Faluszövetkezeti FOTR állomás és 20 kv-os leágazás megszüntethetőségét komplexen tudjuk vizsgálni. 9) Közlekedési munkarész A közlekedési munkarész csatolva. 10) Örökségvédelem, régészet Berkenye község legutóbbi, 2011-ben kiadott településrendezési terv módosításához készítettünk örökségvédelmi hatástanulmányt, valamint régészeti hatástanulmány is, melyet a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeum készített. Ezek szerint a jelen módosítással érintett terület nem érint régészeti lelőhelyet, sem műemlék épületet, építményt, sem műemléki környezetet. 14

15 11) Környezetvédelem Msz: T-06/ Természeti és tájképi védelem Az Országos Területrendezési Terv meghatározza, hogy mely településeket érint az országos tájképvédelmi terület övezete. Ezek szerint Berkenye község is ezen települések közé tartozik. Nógrád Megye Területrendezési Terve meghatározza, hogy a település közigazgatási területén belül mely területeket és hol érinti. A módosítással érintett területet azonban nem érinti a tájképvédelmi terület övezete. A terület beépítésre szánt területnek van kijelölve és belterületbe csatolja a terv. Sem országos, sem helyi védelem alatt álló természeti területet nem érint Zaj és rezgésvédelem A környezeti zaj- és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló mindenkor hatályos kormányrendeletben előírtakat figyelembe kell venni a tervezett létesítmények esetében Levegőtisztaság védelem A módosítással érintett területen csak olyan létesítmény helyezhető el, amelynek légszennyező kibocsátása megfelel a rendeletben előírtaknak Felszíni és felszín alatti vizek vízminőség védelme Az üzem területén keletkező szennyvizek csak közcsatornába vezethetők. A területen keletkező felszíni vizek a csapadékcsatornába csak megfelelő tisztítás után vezethetők Hulladékgazdálkodás A területen keletkező hulladék tárolásáról és szervezett elszállításáról gondoskodni kell.. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladék gyűjtését, tárolását és ártalmatlanítását meg kell oldani és gondoskodni kell az elszállításáról. Az építkezések során keletkező hulladék megfelelő tárolásáról és elszállításáról szintén gondoskodni kell. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok megfelelő tárolását biztosítani kell és gondoskodni kell az elszállításáról is. 12)Egyebek Csúszásveszélyes, alábányászott terület nem érinti a tervezési területet. 15

16 A tervezési terület a 645 hrsz.-ú úttal és a gáznyomás szabályozó állomással (balra középen) 16

17 12) Közlekedési munkarész Msz: T-06/2013 TARJÁNTERV Kft. SALGÓTERV 3100 Salgótarján, Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. Mártírok út Salgótarján, Meredek út 3. T/F.: (32) MSZ: 3613 MŰSZAKI LEÍRÁS BERKENYE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK KÖZLEKEDÉSI FEJEZETÉHEZ /03/04 HRSZ-Ú INGATLAN ÉS KÖRNYEZETE/ I. Közlekedési vizsgálat Rendezési terv módosításának célja: A tervmódosítás előzményei Berkenye község hatályos településrendezési tervvel rendelkezik, mely több alkalommal került módosításra. A jelen módosítás a külterületen lévő 03/4 hrsz-ot érinti. A hatályos településrendezési terv a területet belterületbe csatolja és kertvárosias lakóterületbe sorolja. Berkenye Község Képviselő-testülete támogatja a fejlesztési elképzeléseket és hozzájárul a terület övezeti átsorolásához a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe. A véleményezési eljárás teljes eljárás keretében történik, az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával. A módosítás a szerkezeti tervet, a belterületi szabályozási tervet, a Helyi Építési Szabályzatot, valamint a szerkezeti leírást érinti. A módosítással érintett terület elhelyezkedése, leírása A módosítással érintett terület a község északi részén jelenleg külterületen helyezkedik el. A hatályos településrendezési terv a területet belterületbe csatolja és kertvárosias lakóterületbe sorolja. Az épületek elhelyezésére építési vonalat határoz meg 5 m-es előkerttel. A terület a sz. berkenyei bekötő út közelében helyezkedik el. A területtől délre az út másik oldalán lakóterület van, nagyrészt meglévő beépítéssel. A bekötőút és a 03/4 hrsz. között a 03/2 hrsz.-on gáznyomás szabályozó állomás van. A módosítással érintett terület besorolása a hatályos rendezési terv szerint A hatályos szabályozási terv szerint a területre (hrsz:03/4) az alábbi előírások vannak hatályban: - építési övezet, jele: kertvárosias lakóterület (KEL) - beépítési mód: ikres beépítés (Ikr) - legnagyobb beépítettség: 30 % - legnagyobb építmény magasság: 6,00 m - legkisebb telekterület: 1500 m2 - tervezett funkciója: lakóterület Az épületek elhelyezésére építési vonalat határoz meg a terv 5 m-es előkerttel. A terület megközelítése a tervezett a jelű útról történik, melynek szabályozási szélessége 20 m. A rendezés célja és várható hatásai A rendezési terv célja, hogy a 03/4 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe kerüljön átsorolásra, és ezzel alkalmas legyen a terület olyan építmények, épületek elhelyezésére, amely alkalmas ipari tevékenység folytatására, betartva a környezetvédelmi előírásokat. A tervezett tevékenység csomagoló üzem és alapanyag-, valamint készáru raktár és az ehhez szükséges irodaépület 17

18 és szociális épület. A foglalkoztatottak induló létszáma 10 fő körül lesz, ami a későbbi bővítésekkel tovább nő majd. 1. Vasúti közlekedés Berkenye községen áthalad a Vác Balassagyarmat vasútvonal. Berkenye község vasúti megállóhellyel rendelkezik. Az érintett területtől a vasúti megálló távolsága kb. 0,8 km. 2. Közúti közlekedés 2.1 Közutak Az érintett területet közvetlen közelében a sz-ú berkenyei bekötő út közvetlen közelében helyezkedik el. Az ingatlant dél felől a 64 hrsz-ú önkormányzati út határolja 2.2 Forgalmi adatok sz. Berkenyei bekötő út: ÁNF = 651 Ej/nap MOF = 64 E/ó Összes motoros forgalom = 647 Ej/nap Nehéz motoros forgalom = 120 E/nap Kerékpár forgalom = 12 j/nap Önkormányzati úton nem történt számlálás, de a jellegéből adódóan elenyésző a forgalomnagysága. 2.3 Regionális kapcsolatok Érintett terület közelében található sz. út bekötőút, regionális kapcsolatai elenyészőek. Regionális kapcsolatként a Börzsönyi kiránduló és üdülőövezethez tartozás említhető, bár a környezet vonzerejét pont a zsáktelepülés jellege adja. 2.4 Osztályba sorolás sz. út Belterületen: Tervezési osztály: B. V. Környezeti körülmény: B vagy C Külterületen: Tervezési osztály: K. V. Környezeti körülmény: B vagy C Önkormányzati utak: belterületen: B.VI. - kiszolgáló út külterületen: K.VI. - egyéb út 2.5 Csomópontok sz. út 64 hrsz út csomópont Földút csatlakozás, megrongálódott sárrázóval, kiépítettsége nem megfelelő sz. út 062/36 hrsz út csomópont Földút csatlakozás a sz. út túloldalán sárrázó nélkül, kiépítettsége nem megfelelő 2.6 Kerékpárút Az érintett területek közelében kerékpárút nincs. 2.7 Várakozóhelyek Közterületi várakozóhelyek nincsenek kiépítve az érintett területen és környékén 18

19 2.8 Tömegközlekedés A sz. úton távolsági buszjárat közlekedik. A vasútállomás mellett meglévő buszmegálló található buszfordulóval. 3. Gyalogos közlekedés Az érintett területen és határoló útjain járda nem található. A csekély gyalogos forgalom az útburkolaton vagy az útpadkán zajlik. A sz. út mellett található járda a 645 hrsz-ú út csomópontjáig. II. Közlekedésfejlesztési javaslat 1. Vasúti közlekedés Berkenye községen áthalad a Vác Balassagyarmat vasútvonal. Berkenye község vasúti megállóhellyel rendelkezik. Az érintett területtől a vasúti megálló távolsága kb 0,8 km. Vasúti közlekedésnek gyakorlatilag nincs és nem is várható hatása az érintett területre. 2. Közúti közlekedés 2.1. Közutak Tárgyi rendezési terv módosítása közutak tekintetében az alábbiakat alakítja ki: sz. út 64 hrsz-ú út csomópontjából, valamint a sz. út és 063/36 hrsz-ú út csomópontjából egy db négyágú szabályosan kiépített csomópont készül - 64 hrsz-ú út meghosszabbítása a 011/2 hrszú külterületi útig, ehhez szükséges terület kiszabályozása a 648 hrsz-ú ingatlan igénybevételével 2.2. Forgalmi adatok Azáltal, hogy a 03/4 hrsz.-ú ingatlan a jelenlegi kertvárosias lakóterületből gazdasági területbe kerül átsorolásra, és ezzel alkalmas lesz a terület olyan építmények, épületek elhelyezésére, amely alkalmas ipari tevékenység folytatására, az érintett ingatlan forgalomgerjesztő hatása megnövekszik, közúti forgalomnövekedés várható. Forgalmi adatokban növekedés várható, a betelepülni kívánó befektető adatszolgáltatása szerint napi 10 kamion várható, ami a tervezett ipari üzem szállítási igényét biztosítja 2.3. Regionális kapcsolatok Érintett terület közelében található sz. út bekötőút, regionális kapcsolatai elenyészőek. Regionális kapcsolatként a Börzsönyi kiránduló és üdülőövezethez tartozás említhető, bár a környezet vonzerejét pont a zsáktelepülés jellege adja. Vizsgált tömb leendő forgalmának regionális kapcsolatokra gyakorolt hatása elenyésző Osztályba sorolás sz. út Belterületen: Tervezési osztály: B. V. Környezeti körülmény: B vagy C vt = 50 vagy 70 km/h Szabályozási szélesség: nem változik Külterületen: Tervezési osztály: K. V. Környezeti körülmény: B vagy C vt = 50 vagy 70 km/h Szabályozási szélesség: nem változik Egyéb út: 64 hrsz-ú út és ennek folytatása a meglévő külterületi útig 19

20 Tervezési osztály: B. VI. Hálózati funkció: d Környezeti körülmény: C vt = 30km/h Szabályozási szélesség: 20,0 m Msz: T-06/ Csomópontok Tervezett rendezési terv módosításával az alábbi kiépítés nélküli csomópontok kerülnek kiépítésre: sz. út 64 hrsz-ú út csomópontjából, valamint a sz. út és 063/36 hrsz-ú út csomópontjából egy db négyágú szabályosan kiépített csomópont készül - 64 hrsz-ú út meghosszabbítása a 011/2 hrszú külterületi útig, ehhez szükséges terület kiszabályozása a 648 hrsz-ú ingatlan igénybevételével 2.7. Kerékpárút Tárgyi tervmódosítás során nem merült fel igényként kerékpárút kiépítése Várakozóhelyek Az ingatlanon belül kell biztosítani az OTÉK előírásainak megfelelő számú várakozóhelyet 2.9. Tömegközlekedés Rendezési tervmódosítás tömegközlekedés vonatkozásában nem okoz változást 3. Gyalogos közlekedés Tervezett utak keresztszelvényeiben járda helyigényét biztosítjuk.. Salgótarján október hó Lantos László kam. eng. sz

21 TARJÁNTERV Kft. SALGÓTERV 3100 Salgótarján, Mérnöki és Környezetvédelmi Kft. Mártírok út Salgótarján, Meredek út 3. T/F.: (32) MSZ: 3613 MŰSZAKI LEÍRÁS BERKENYE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK VÍZIKÖZMŰ FEJEZETÉHEZ /03/04 HRSZ-Ú INGATLAN ÉS KÖRNYEZETE/ 1. Vízellátás Az érintett ingatlan közelében vezetékes vízvezeték halad, az érintett ingatlanok szociális vízellátása ezekről megoldható, a fellépő oltóvíz vízigénye részben a meglévő hálózatról, részben pedig oltóvíz tárolóról biztosítható. Amennyiben a tervezett ipari területre betelepülő vízigényét a meglévő hálózat nem tudja kielégíteni, hálózatbővítést kell végrehajtani csőátmérő növeléssel vagy több irányból történő megtáplálással. 2. Szennyvízelvezetés 2.1. Kommunális szennyvíz Az érintett terület községi kommunális szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik, a keletkező kommunális szennyvizeknek ez a hálózat a befogadója Technológiai szennyvíz Amennyiben a kialakított ipari, gazdasági területeken technológiai szennyvizek keletkeznének, a technológiai szennyvizeken olyan előtisztítást kell alkalmazni, hogy a technológiai vizek a befogadóba történő bocsátás előtt kielégítsék az előírt minőségi határértéket a 27/2004/XII.25/KvVM, a 7/2005/III.1/KvVM, 10/2000(VI.2) és a KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet szerint. 3. Csapadékvíz elvezetés A település csapadék vizeinek elvezetése nyílt és fedett árkokkal, valamint burkolt folyókákkal történik a befogadóba. Amennyiben tervezett beépítéssel a keletkező csapadékvíz mennyisége meghaladja a csapadékvíz elvezető rendszer kapacitását, kapacitásbővítést kell végrehajtani. Tervezett önkormányzati utak mintakeresztszelvényében nyílt árkokat alakítottunk ki, amelyek az útburkolatokra és közvetlen környezetére hulló csapadékvizek befogadóba juttatását biztosítják Potenciálisan szennyezett csapadékvizek Potenciálisan szennyezett csapadékvizek keletkeznek az ipari területek szilárd burkolatú rakodó és parkoló felületein. Ezeken a területeken járművek rakodnak vagy várakoznak, melyek elvileg olajszennyezést okozhatnak. Annak elkerülésére, hogy az így potenciálisan szennyezett csapadékvíz meg nem engedhető szennyezést okozzon a befogadónak, a rakodó és parkoló felületekre hulló csapadékvizet külön rendszerbe kell gyűjteni, majd olaj- és iszapleválasztón keresztül kell kibocsátani a befogadóba. Salgótarján október hó Lantos László kam. eng. sz

22 22

23 23

24 13) Építészeti munkarész Msz: T-06/ Helyszínrajz - Északi nézet - Déli nézet (645 hrsz.-ú út felől) 24

25 25

26 26

27 27

28 VI. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA BERKENYE KÖZSÉG HATÁLYOS SZERKEZETI TERVE (részlet) Msz: T-06/

29 SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA Hrsz: 03/4: A hatályos településrendezési terv településszerkezeti terve szerint a 03/1 hrsz.-ú ingatlan egy része kertvárosias lakóterületbe sorolt és a terv belterületbe csatolja. A hiteles térképmásolat szerint a helyrajzi számok változtak, a tervezett kertvárosias lakóterületnek 03/4 a hrsz.-a. A területen a SZILASFOOD Kft. szeretne alapanyag raktárat, csomagoló üzemet és készárú raktárat, irodát létesíteni a területen úgy, hogy ezek a későbbiekben bővíthetők legyenek. A módosítás során a kertvárosias lakóterület (KEL jelű) kerül átsorolásra gazdasági területbe (Gip-1 jelű) Autóbusz megálló is kialakításra kerül a berkenyei bekötő út külterületi szakaszán, a vasútállomásnál lévő meglévő buszmegálló buszfordulóval továbbra is megmarad. 29

30 VII. A SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA BERKENYE KÖZSÉG HATÁLYOS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE (részlet) Msz: T-06/

31 BERKENYE KÖZSÉG BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA A szabályozási terv módosításának leírása: A 03/4 hrsz.-ú ingatlanon ipari létesítmény kerül elhelyezésre, ezért szükséges a terület övezeti átsorolása ipari gazdasági területbe. A 03/4 hrsz. ingatlan a jelenlegi kertvárosias lakóterületből (KEL) ipari gazdasági területbe kerül átsorolásra (Gip-1). Épületek, építmények elhelyezésére építési helyet kell kialakítani. Az elő-, oldal- és hátsókert egyaránt m kell, hogy legyen. Az így kialakított építési helyen belül helyezhetők el az építmények. A területre az alábbi építési övezeti előírásokat kell figyelembe venni: - építési övezet, jele: ipari gazdasági terület (Gip-1) - beépítési mód: szabadon álló - legnagyobb beépítettség: 50 % - legnagyobb épületmagasság: 10,0 m - legkisebb telekterület: 1 ha - legkisebb zöldfelület: min. 30 % A szükséges gépkocsi parkolót telken belül kell kialakítani. 10 parkoló felett az előírásoknak megfelelően kell fásítani őshonos fafajok alkalmazásával. A rakodást szintén telken belül kell megoldani. A 10 m-es előkertben legalább 5 m-es sávban védő fásítást kell telepíteni, legalább kétszintű növényzettel. A 10 m-es elő-, oldal- és hátsókertben a zöldsávon kívül út és parkoló is kialakítható. 31

32 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész Záró szakmai vélemény 32

33 33

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96)

I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) I. BERKENYE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA (Hrsz: 03/9-12, 03/94-96) Megrendelő: Berkenye Község Önkormányzata Berkenye Kossuth u. 20. 2641 Tervező: TARJÁNTERV Mérnöki Iroda Kft. Salgótarján

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Iktatószám: 50-2/2016/B. Tárgy: Bánk község településrendezési eszközeinek

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E. Helyi Építési Szabályzat EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 34/2003. (XII. 15.) számú R E N D E L E T E Helyi Építési Szabályzat (Módosításokkal egységes szerkezetben.) Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása

Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Verő ce TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV (TSZT 174/2010 Önk.Hat, SZT 9/2010 Önk.rend.) karbantartása Pro Arch.Építész Stúdió 2011 Megbízó: VERŐCE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2621 Verőce, Árpád út 40. Tervező PRO ARCH.

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT IV. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2016. (.) rendelete Őrbottyán Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről Őrbottyán Város Önkormányzatának

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével.

A dokumentáció tartalma kizárólag a PESTTERV Kft. hozzájárulásával használható fel, a szerzői jogok védelmére vonatkozó előírások figyelembevételével. NAGYBÖRZSÖNY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ PEST MEGYEI TERÜLET-, TELEPÜLÉS-, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. 1085 Budapest, Kőfaragó u. 9. IV. em. Tel.:

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 6 / 2012./(III.22.) ÖNORMÁNYZATI RENDELETE HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Hajdúszoboszló

Részletesebben

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E 1 VÁRPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2009. (V.04.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E VÁRPALOTA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 2009. MÁJUS

Részletesebben

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 19. szám 2012. október 26. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 61/2012. (X. 26.) önkormányzati rendelete a Hatvan Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási

Részletesebben

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16

Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Bőny Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás 2012. december Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-16 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT-1 08/0065/2006 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció

BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció BOGYOSZLÓ Településszerkezeti és szabályozási tervmódosítás (Szélerőművek elhelyezésének vizsgálatára kijelölt területek) Véleményezési dokumentáció 2014. december TH-13-02-22 Aláírólap Felelős tervező:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11-3/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP KAPOSVÁR

Részletesebben

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23.

HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. HEREND Város Helyi Építési Szabályzata - tervezet - 2010. DECEMBER 23. Herend Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2010. (...) önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához

ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Rendezési terv 6. számú módosításának elfogadásához Répcelak Város Önkormányzatának képviselő-testülete a 323-332/2010. (XI. 25.) számú határozataival megindította

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ MŰSZAKI LEÍRÁS ŐCSÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2015. ÉVI MÓDOSÍTÁSÁHOZ Előzmények, tervmódosítás rövid ismertetése: Őcsény község Önkormányzatának képviselő testülete 100/2015. (VI. 24.) Kt.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1/2006. (01.20.) Kgy. számú rendelet 1 A NÉPKERT ÉS KÖRNYÉKE RÉSZLETES SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016.

Törzsszám: VO-5/2014. A HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 38. szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ. 2016. DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK a 4. számú főút 02637 hrsz-ú út Budapest-Záhony vasúti fővonal 02636/25 hrsz-ú beépítésre nem szánt terület által határolt területrészét érintő MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HALIMBA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Budapest, 2015. december HALIMBA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

Vértesboglár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Vértesboglár Helyi Építési Szabályzatáról és szabályozási tervéről (a 6/2008.(IX.15.) sz. Önkormányzati

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS 62/2011. (V. 30.) határozattal

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június

A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ. 2015. június DÖMSÖD NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLETEKRE VONATKOZÓAN EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ AZ EGYSZERŰSÍTETT EGYEZTETÉSI ELJÁRÁSHOZ 2015. június PEST

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 7/2006./IV.13./ sz. r e n d e l e t e Szigetszentmiklós II. RÁKÓCZI FERENC ÚT MELLETTI 0252/1-46 és 0252/58-59 hrsz.-ú terület SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT. Nagy Géza Körjegyző. Szabó József Polgármester HATÁROZATI JAVASLAT Kemeneshőgyész Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2010. (. ) határozata Kemeneshőgyész Településszerkezeti leírásának és településszerkezeti tervének jóváhagyásáról Kemeneshőgyész

Részletesebben

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet.

A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. A 2013. június 1-én hatályba lépő rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt rendelet. Bordány Községi Önkormányzat 17/2005.(XI.19.)Ö.r. rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi Építési

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 11/2004. (IX. 10.) ÖR. RENDELETE (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Nyárlőrinc

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2009. október 15-i ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2009. október 15-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere lőterjesztés a Képviselő-testület 00. október -i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllő Ipari Park szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának módosítására lőterjesztő:

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS. Véleményezési dokumentáció REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu Munkaszám: Rp.I.116-18 H E G Y E S H A L O M TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

Részletesebben

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK KADARKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 4. SZ. MÓDOSÍTÁS JSZ: 1/2014 VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG Készült a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása

I. FEJEZET. A rendelet hatálya és alkalmazása Egységes 1 szerkezetben. Hatályos: 2012. május 17. napjától. Fertőrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (III. 21) rendelete Fertőrákos Község Szabályozási tervéről és Helyi Építési

Részletesebben

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14

Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Kajárpéc Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás 2014. március Véleményezési tervdokumentáció TH-13-02-14 Felelős tervező: Tervezők: Németh Géza TT/1É 08/0065/08 Leitner Attila É3-08-0386/2005

Részletesebben

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez

13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT. Nógrád község településrendezési tervéhez 13/2007. (XII.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Nógrád község településrendezési tervéhez Egységes szerkezetben 9/2009.(IX.19.) módosítással, 3/2010.(III.27.) módosítással, 6/2014.(X.07.)

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M11/2015-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2015. NOVEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP Kaposvár

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.), a

Részletesebben

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.

REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online. REND-ENG-TERV ÉPÍTÉSZ IRODA 2030. Érd, János u.15. Telefon/Fax: 06-23-367-693 Telefon: 06-20-9369-607 E-mail: panyi@t-online.hu DIÓSD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA, 2014-2015. ÁLLAMIGAZGATÁSI

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet hatálya 1 Nyergesújfalu Város Önkormányzatának 17/2008. (V.30.) számú rendelete Nyergesújfalu helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (egységes szerkezetben a 4/2005.(II.21), a 19/2005 (IV.28.),

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be.

(2) Trágyatároló és lakóépület távolsága min. 10 m. (4) A zöldterületi mutatóba csak a min 0,6 m-es földtakarású területrészek számítók be. KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005 (III.22. Ör). sz. rendelete a helyi építési szabályokról 1 Kunszállás Község Képviselő-testülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi

Részletesebben

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve

Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2004. (V. 29.) számú rendelete az 5/2009. (V. 21.) KT. módosító rendelettel egybeszerkesztve Penc Község Építési Szabályzatáról Penc Község Önkormányzata

Részletesebben

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA

BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA BAKONYBÁNK KÖZSÉG BÁNKI DONÁTIPARTERÜLET ÉS KÖRNYEZETE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVMÓDOSÍTÁS, HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZÉSIDOKUMENTÁCIÓ (A 314/2012. (IX. 8.) Korm. rendelet 32. (3) bekezdése

Részletesebben

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1. FEJEZET: ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/2007.(X.16.) RENDELETE BÖRCS KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetbe foglalva a 18/2009. (IX.29.) és a 9/2011. (V.31.) rendeletmódosításokkal)

Részletesebben

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ NÁGOCS településrendezési tervének M1/2015-OTÉK jsz. módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ JÓVÁHAGYVA: HÉSZ módosítása: 11/2015.(IX.10.)önk. rendelettel településszerkezeti terv módosítása: 58/2015.(IX.10.)

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Részletesebben

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE

ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE ZALAHALÁP KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA RÉSZTERÜLETEKRE K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T I J Ó V Á H A G Y Á S R A E L Ő K É S Z Í T E T T T E R V D O K U M E N T Á C I

Részletesebben

a Helyi Építési Szabályzatról

a Helyi Építési Szabályzatról Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 13/2004. (IX. 9.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a módosítására kiadott 15/2005.(XI.30.) és a 13/2009. (IX. 18.)

Részletesebben

Pethőhenye Község Képviselő-testületének 7/2006. (VIII. 10.) számú rendelete a település Helyi Építési Szabályzatának jóváhagyásáról Pethőhenye Községek Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról

Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2015. (XII. 17.) számú rendelete Diósd Város Helyi Építési Szabályzatáról Diósd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1.

ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK A rendelet hatálya és alkalmazása 1. Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének /. (..) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK TORMÁSLIGET - 29-4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTÓTT MUNKARÉSZEK 4.1. TORMÁSLIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013 (VII. 17) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TORMÁSLIGET KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Részletesebben

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 38/2006. (VII. 14.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Gyömrői út Újhegyi út Vaspálya utca Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA

RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁSA LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu RUDABÁNYA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról

Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete. Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról 1 Lengyeltóti Város Képviselőtestületének 1/2004. (I. 29.)számú önkormányzati rendelete Lengyeltóti helyi építési szabályzatá -ról (Egységes szerkezetben a módositására kiadott 19/2006.(IX.29., 1/2007.(I.25.),

Részletesebben

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe

3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe 3.1.1 Komáromi Építési Szabályzat (KÉSZ) Jóváhagyva a 2010. évi 3. számú (II. 19.) önkormányzati rendelettel A jóváhagyott módosítások figyelembe vételével; egységes szerkezetben Tartalomjegyzék I. fejezet

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

SOMOGYUDVARHELY. településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ SOMOGYUDVARHELY településrendezési tervének M5/2015-OTÉK jelzőszámú módosítása JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ jóváhagyó rendelet: 10/2015.(X.21.) önk. rendelet határozat: 83/2015.(x.20.) Kt. határozat TERVEZŐ:

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2008. (XI.18.) Önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról (Egységes szerkezetben a 19/2014. (VIII.8.) Önkormányzati rendelettel) Mályi Község

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/1999. (III. 2.) sz. rendelete a Kossuth téri műemléki környezet Részletes Szabályozási Tervének szabályozási előírásairól Szeghalom Város Önkormányzata

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA JULIANNAMAJOR TERÜLETÉRE Sztrilich Pál Cserkészpark épületeinek felújítása, bővítése érdekében 314/2012. KORM. R. 42. TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet

57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet 57/2006. (XII. 22.) Budapest Kőbányai Önkormányzati rendelet a Budapest X. kerület, Mádi utca Tavas utca Sütöde utca - Újhegyi sétány - Gergely utca - Sibrik Miklós út által határolt terület Kerületi Építési

Részletesebben

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k.

Tisztelt Lakosság! Köszönettel. Gyenes Levente polgármester s.k. Tisztelt Lakosság! Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Gyömrő Város 46 hrsz-ú területére vonatkozó Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat részleges módosítását a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL 1/57 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2013. (..) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki.

(1) A rendelet hatálya Oroszlány város közigazgatási területére terjed ki. Oroszlány Város Önkormányzatának 20/2006.(X.11.) ÖR rendelete a helyi építési szabályzatról Oroszlány város Önkormányzata az 1990. évi LXV. tv. 16. /1/ bekezdésében, valamint az 1997. évi LXXVIII. tv.

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ NOSZVAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK./2015. (...) sz. önkormányzati rendelete Noszvaj község HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. (2) szerinti VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015 (VIII.12.) önkormányzati rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.12.) önkormányzati

Részletesebben

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki.

Tab helyi építési szabályzatá -ról. I. FEJEZET Általános előírások 1. (1) A rendelet hatálya Tab Város közigazgatási területére terjed ki. Tab Város Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2005. (XI. 28.), 11/2009. (III. 30.), 27/2009. (VIII. 31.), 12/2012. (IV. 27.), 24/2012. (XI. 30.),15/2015.(XII.2.) rendelettel módosított 27/2003 (X.

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től.

Szövegét megállapította a 3/2010. (IV. 12.) rendelet 1. (2) bekezdése. Hatályos 2010.06.01-től. Ordacsehi Község Önkormányzatának 23/2004.(X.27.) számú önkormányzati rendelete Ordacsehi község helyi építési szabályzatáról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás: 15/2011.

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6.

Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Egységes szerkezetbe foglalta: Miklós Klára Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2013. november 6. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 3/2006. (III. 2.) rendelete Budapest XVII.

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása

A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása A L C S Ú T D O B O Z településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a külterületi, 049/1 és 049/2 hrsz.-ú volt honvédségi ingatlanok - volt Petőfi laktanya - területére, valamint

Részletesebben

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

DÖRGICSE KÖZSÉG RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA DÖRGICSE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 33/2003.(IX.30.), 75/2008. (XI.5.), 17/2011.(II.11.), 32/2012.(VI.15.), 34/2012.(VI.15.), 35/2012.(VI.15.), 36/2012.(VI.15.), 37/2012.(VI.15.),

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 42/2000. (06.28.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2000. (06.28.) sz. rendelete a Református Oktatási Központ és környéke szabályozási terve jóváhagyásáról, az ÁRT módosításáról szóló 1995. évi 26.sz.

Részletesebben

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK NAGYCENK KÖZSÉG - 14 - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA 2014 4. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 4.1 Biológiai aktivitásérték számítása Megnevezés 3/A 4 5 7 11 12 14 15 17 18 20 Területhasználat ha megszűnik

Részletesebben

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás

SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Alátámasztó leírás SZOMÓD KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Alátámasztó leírás Szomód község hatályos, 2006-ban elfogadott településrendezési tervét jelen megbízással egyezően a Fülöp Építésziroda készítette,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 12170/2014. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2014. november 27-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Gyáli Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete

Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete Nyírgelse Képviselő Testülete 9/2006.(VI.6.) számú rendelete A település igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról A Képviselő- testület! Az épített környezet alakításáról

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra

RÁCKERESZTÚR. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA a 078/24 hrsz-ú ingatlanra Véleményezésre elkészített terv 2016. április Készítette: Ertl Antal TT 07-0075

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1

Városi Önkormányzat. 2013. július hó. Kazincbarcika város Településrendezési tervének K-10 jelű módosítása 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezési, Hatósági és Humánpolitikai Osztály Városi Főépítész Székhely: Kazincbarcika, Fő tér 4. Levelezési cím: 3701 Kazincbarcika, Fő tér 4 email: lautner.emoke@kazincbarcika.hu.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről

15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről A 2009.03.01. óta hatályos

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M10/3-OTÉK JELŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS VÉLEMÉNYEZÉSI ANYAG A 314/2012. (XI.8.) KORM.REND.

Részletesebben