Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: HÁZIREND Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: 032413 HÁZIREND 2010. Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal."

Átírás

1 Esztergály Mihály Általános Iskola Csomád OM azonosító: HÁZIREND Elfogadva 81/2010 (XI.22.) képviselő testületi határozattal.

2 1 Tartalomjegyzék 1. Házirend célja és feladata Házirend elfogadása és jóváhagyása Házirend hatálya A Házirend nyilvánossága Az iskola munkarendje A tanuló jogai A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok A tanuló kötelességei Tiltott tevékenységek A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében Az iskola helyiségeinek és a hozzátartozó területeinek használati rendje A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok A tanulók közösségei A tanulók és a szülők tájékoztatása, véleménynyilvánítása A tanulók mulasztásának igazolása Tanórán kívüli foglalkozások; a napközis és a tanulószobai foglalkozásra való jelentkezés, a kérelmek elbírálásának elvei és a foglalkozások rendje A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendje, a tankönyvkölcsönzés szabályai A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 25

3 2 1. A Házirend célja és feladata 1. A Házirend megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 2. A Házirendben foglalt előírások célja; biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. 2. A Házirend elfogadása és jóváhagyása A Házirendet az iskolai Diákönkormányzat és a benne foglaltakkal egyetértett. tartott ülésén megtárgyalta, Kelt: az iskolai Diákönkormányzat vezetője A Házirendet a Szülői Munkaközösség és elfogadásra javasolta. tartott ülésén véleményezte, Kelt:. Szülői Munkaközösség vezetője

4 3 A Házirendet az iskola nevelőtestülete értekezletén elfogadta. tartott nevelőtestületi Kelt:.. igazgató Az Esztergály Mihály Általános Iskola Házirendjét Csomád község Önkormányzatának Képviselőtestülete.... év hó.. napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt:... polgármester 3. A Házirend hatálya 1. A Házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét.

5 4 3. A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a Házirend előírásait. 4. A Házirend nyilvánossága 1. A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek - tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak- meg kell ismernie. 2. A Házirend egy-egy példánya megtekinthető; az iskola irattárában, az iskola nevelői szobáiban, az iskola igazgatójánál, a fenntartónál, az iskola honlapján. 3. A Házirend egy példányát a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. 4. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat, a szülőket szülői értekezleten. 5. A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait az osztályfőnököknek minden tanév elején meg kell beszélniük: a tanulókkal, a szülőkkel szülői értekezleten.

6 5 6. A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnököktől a pedagógusok fogadó óráján vagy ettől eltérően előre egyeztetett időpontban. 5. Az iskola munkarendje A tanulók között a főbejáraton keresztül érkeznek az iskolába, ahol a napszaknak megfelelően köszöntik a felnőtteket és diáktársaikat ig a tanulók az aulában tartózkodnak, ezt követően a tanterembe mehetnek. A tanuló szülői engedéllyel kerékpárral is jöhet az iskolába. Az iskolába a tanuló csak olyan tárgyakat hozhat magával, amelyek a tanórákhoz szükségesek. Tilos olyan eszközöket hozni, amelyek nem a tanórához kapcsolódnak ill. veszélyeztetik önmaguk és társaik életét, egészségét, erkölcsét. Az iskola nem vállal felelősséget a tanulók által viselt ékszerekért, a tanulóknál levő pénzért és egyéb nem szükséges tárgyakért. A tanórák és a szünetek rendje: A tanítás kezdete: óra óra óra óra óra óra A tanítási órák a becsengetéssel kezdődnek és a kicsengetéssel érnek véget. Becsengetés után a tanuló a tantermen kívül nem tartózkodhat. A tanórák elején a tanulók ülve várják a pedagógust, a hetesi jelentés alatt pedig állnak, kórusban köszönni nem szükséges. A hetes jelenti a tanárnak az óráról bármilyen okból távollevőket. A tanulók (a hetes kivételével) a szüneteket a tantermen kívül töltik, a 2. szünetben kézmosás után az osztályteremben ülve tízóraiznak.

7 6 A tanulók felügyeletét ig egy ügyeletes pedagógus, 7 45_ ig továbbá a többi szünetekben is a földszinten és az emeleten is egy-egy ügyeletes pedagógus látja el, ilyenkor a tanuló gondjaival elsősorban hozzájuk fordul. A váltócipő használata nem kötelező. A tanítás befejeztével a tanulók a főbejáraton át hagyják el az épületet. A napközis és tanulószobás tanulók a számukra kijelölt helyen gyülekeznek illetve tartózkodnak. A délutáni foglalkozásokra a tanuló legfeljebb 5 perccel a foglalkozás kezdete előtt érkezhet az iskolába, felügyeletét a délutáni foglalkozást vezető pedagógus látja el. A tanítási időn és a délutáni szervezett vagy rendkívüli foglalkozások idején túl a tanuló indokolatlanul nem tartózkodhat sem az iskola épületében, sem az iskola udvarán. 6. A tanuló jogai A tanulónak joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon. Minden tanulónak és felnőttnek tiszteletben kell tartani a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogait. A tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. Joga továbbá, hogy a családi és a magánéletéhez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem sérthet másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, erkölcsi életét. Joga, hogy válasszon a választható foglalkozások és tantárgyak közül, részt vegyen a diákkörök munkájában. Joga, hogy rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. Joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthasson minden őt érintő kérdésről, érdekképviseletért a diákönkormányzathoz fordulhasson.

8 7 7. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok Az iskola 1. osztályába a rendelet alapján tavasszal beiratkozó tanuló tanulói jogviszonya a mindenkori tanévkezdés 1. napján kezdődik, addig a tanulói jogviszony nem áll fenn. (Ktv bek.) Legkevesebb 8 tanuló egyidejű jelentkezése szükséges a szakkör vagy a diákkör megalakításához.(ktv.62. ) A tanulók nagyobb közössége alatt az 50% + 1 tanulót értjük. (R bek.) A tanulók tájékoztatására Diákönkormányzati Hírek címmel faliújságot működtetünk, és a Diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatában foglaltaknak megfelelően rendszeresen összehívjuk a Diákgyűlést. 8. A tanuló kötelességei Köteles a tanuló rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással a tanulmányi kötelezettségének a tőle elvárható legjobb módon eleget tenni. Köteles megtartani az iskola és a hozzá tartozó területek e házirend keretében meghatározott és szabályozott használati rendjét. Köteles tiszteletben tartani tanulótársai és az iskola dolgozóinak jogait. Köteles a tanuló tiszteletben tartani tanulótársainak a tanuláshoz és a tanári magyarázatokhoz, valamint tanárainak a zavartalan munkavégzéshez való jogát. Köteles elsajátítani az iskola tűz-, baleset- és munkavédelmi óvó, védő rendszabályait és alkalmazásával védeni a saját és társai testi épségét, egészségét. Köteles óvni az iskola létesítményeit, berendezési tárgyait és felszerelését. Köteles az általa okozott kárt megtéríteni. Gondatlan károkozás esetén a kártérítés maximális összege a károkozás napján érvényes legkisebb munkabér egyhavi összegének legfeljebb 50 %-a. Szándékos károkozás esetén a kártérítés maximális összege a károkozás napján érvényes kötelező legkisebb munkabér legfeljebb 5 havi összege. Köteles haladéktalanul jelenteni a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat

9 8 veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlel, továbbá, ha megsérült (feltéve, hogy állapota ezt megengedi). Köteles betartani a közösségi élet szabályait. A tanuló az iskolába tisztán, ápoltan az időjárásnak és az alkalomnak megfelelő ruházatban köteles járni. 9. Tiltott tevékenységek Tilos a tanulónak: Az iskola épületét, berendezési tárgyait, felszerelését rongálni! Szeszes italt fogyasztani! Dohányozni! Kábítószert terjeszteni, fogyasztani! Agresszív, megalázó vagy durva módon viselkedni, erőszakoskodni! Trágár, durva kifejezéseket használni! Mások testi épségét veszélyeztetni! Ruháján, felszerelésén tiltott jelképeket viselni! Ezek a cselekedetek súlyosan elítélendők és a Közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetés hatálya alá esnek. Rágógumizni! Mobiltelefont, MP3, MP4, stb. hanglejátszó és egyéb elektronikus eszközöket és ilyen játékokat hozni illetve használni! Ha a tanuló a tilalom ellenére bármelyik eszközt magával hozza az iskolába, számolnia kell azzal, hogy azt elvesszük, és csak személyesen a szülőjének adjuk vissza. A tilalmat megszegő tanuló büntetésül a megfelelő büntetési fokozatban részesül. Megjegyzés : A mobiltelefon iskolába való hozatalának tilalma alól az igazgató a szülő indokolt kérelme alapján egyedi engedélyt adhat. A kérelmet írásba kell foglalni az indok(ok) pontos megjelölésével. Az igazgató ez engedélyt a feltételek pontos meghatározásával írásban adja meg. A feltételek be nem tartása az engedély visszavonását eredményezi.

10 9 10. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola Szervezeti és működési szabályzatában, valamint a Házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként két hetes, tanulói ügyeletesek, tantárgyi felelősök. A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki, figyelembe véve azt, hogy két bejáró tanuló ne legyen együtt hetes. A hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem tanórákra való megfelelő előkészítéséről (tiszta tábla, kréta stb.), a szünetben a tantermet kiszellőztetik, felügyelnek az osztály rendjére, a szünetben az osztályt felügyelet nélkül nem hagyhatják, az óra kezdetén a pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, majd jelentenek. A jelentés szövege: Tanító néninek, Tanárnőnek vagy tanár úrnak jelentem, az osztály létszáma, nem hiányzik senki vagy hiányzik (név) az óra végén a táblát letörlik, tanítás végén ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát, az osztályok ajtaját a tanítás végeztével bezárják, (kivéve azokat az osztályokat,

11 10 ahol a napközis nevelő a tanítótól veszi át a csoportot.) Ugyancsak a hetesek gondoskodnak az osztály bezárásáról abban az esetben, ha az osztály testnevelésórára vagy informatikaórára megy. A kulcsot az iskolatitkártól vagy a portáról kell elkérni, és oda kell visszavinni. A 8. osztályos tanulók külön beosztás szerint reggel 7 45 és 8 10 óra között, valamint az óraközi szünetekben az iskola folyosóján tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket az iskolai diákönkormányzat osztja be. A tanulói ügyeletesek segítik az ügyeletes pedagógusok munkáját, felügyelnek a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezése alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, a tanulók felszerelésének és házi feladatának ellenőrzését, az órához szükséges eszközök biztosítását. Ilyen tantárgyi felelős lehet: leckefelelős, térképfelelős, szertáros. 11. Az iskola helyiségeinek és a hozzá tartozó területeinek használati rendje a) A tanterem használati rendje A tantermek felszerelését, berendezési tárgyait, bútorzatát a rendeltetésének megfelelően kell használni, ott balesetveszélyt előidéző módon viselkedni tilos. Az osztály fűtését a radiátorok segítségével a tanulók is szabályozhatják. A tanteremben elektromos berendezéseket csak a pedagógus felügyelete mellett lehet működtetni! A tantermekben található ablakokat a tanulók kinyithatják, de azokon kihajolni tilos! Az utolsó óra végeztével az osztályban tanító pedagógus ellenőrzi az osztály rendjét. A hetes a tantermet a portán vagy az iskolatitkárnál található kulccsal bezárja. Nem kell bezárni azokat az osztályokat, amelyekben a napközis pedagógus közvetlenül a tanítótól veszi át a tanulókat. A napközis csoportok csak a napközis pedagógussal mehetnek be az osztályba. Ha a termet csoportosan elhagyják, a pedagógus a terem ajtaját

12 11 saját kulcsával bezárja. A tanteremben csak az iskola munkarendjében foglaltak szerint lehet tartózkodni. A tanterem állapotában történő bármilyen változást, balesetveszélyt minden tanulónak kötelessége azonnal jelenteni a legközelebbi pedagógusnak vagy felnőttnek. b) A tornaterem, az öltözők és a külső sportpálya használati rendje Az öltözőkbe becsengetés után szabad bemenni. Az öltözőbe enni- és innivalót bevinni tilos! Az ablakokat kizárólag tanári felügyelet mellett lehet kinyitni! A tornaterembe az öltözőből csak tanári utasításra, a hátsó lépcsőn lehet lemenni. A tornateremben a tanuló csak a szaktanár felügyelete mellett tartózkodhat. A sport- és tornaszereket kizárólag a szaktanár utasítására vehetik használatba a tanulók, ügyelve a balesetvédelmi előírások pontos betartására. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselni. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. Minden tanulónak gondoskodnia kell arról, hogy a hajviselete ne zavarja a mozgásban. Ha a tanuló a testnevelésórán balesetet szenved, vagy egészségügyi panasza van, köteles azt a szaktanárnak jelenteni. Utcai cipőben a terembe belépni tilos! A szertárakban a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. A külső sportpályát csak tanári vagy edzői felügyelet mellett lehet használni. c) A számítástechnika szaktanterem használati rendje

13 12 Tanóra előtt a tanulók a saját termükben várják a szaktanárt, akinek vezetésével együtt csendben és fegyelmezetten mennek át számítástechnika szaktanterembe. Tanuló a szaktanterembe csak tanári engedéllyel léphet be, a szünetben a termet köteles elhagyni. A tanuló a terembe a taneszközökön (tankönyv, füzet, tolltartó, ellenőrző könyv) kívül mást nem hozhat be! A teremből az iskola tulajdonát képező berendezést, adathordozót kivinni tilos! Az ablakokat a hetes a szaktanár kérése alapján kezeli, azokon kihajolni tilos. A terembe ételt, italt bevinni, azt ott elfogyasztani szigorúan tilos! A tanuló a tanítási órán, szakkörön kizárólag a tanár által kijelölt számítógépen dolgozhat. A számítógépek csak rendeltetésszerűen használhatók. A teremben a gépeken kizárólag a szaktanár utasításai alapján végezhet bármilyen tevékenységet a tanuló! A merevlemezre külön engedély nélkül semmit sem lehet felvinni, arról semmit sem szabad törölni. A munkákat a tanár által megjelölt helyre kell menteni. A tanuló a számítógép és az operációs rendszer és a Windows grafikus felületét semmilyen beállítását nem változtathatja meg engedély nélkül. Ha az óra témája a fentiek gyakorlása, úgy az alapértelmezés szerinti beállításokat az óra végén vissza kell állítani. A berendezések belsejébe nyúlni tilos! Tanuló az elektromos hálózatba semmit sem csatlakoztathat! A számítógépeket, azok kiegészítőit (pl. egér, billentyűzet, nyomtató, stb.) helyükről elvinni, egymással kicserélni, a rendszerhez és a számítógépekhez idegen hardverelemeket csatlakoztatni nem szabad. A meghibásodásokat, vagy rongálásokat azonnal jelenteni kell a szaktanárnak. A tanuló által szándékosan okozott kárt a közoktatási törvény alapján szülei kötelesek megtéríteni. A tanuló köteles mások szándékos károkozását megakadályozni, illetve jelenteni a számítástechnika/informatika tanárnak.

14 13 Ha valamelyik szaktanár a terem üzembe helyezésekor bármilyen rendellenes működést vagy meghibásodást észlel, akkor ezt köteles jelezni az iskolavezetésnek. A tanulók a gépteremből való távozáskor a gépeket és a monitorokat kikapcsolják, (ettől eltérni csak az órát tartó tanár utasítására szabad) a billentyűzetet és az egeret a helyére teszik, széküket a helyére tolják. A terem ajtaját használaton kívül minden esetben zárva kell tartani. Mások adatait, munkáit elolvasni, módosítani, letörölni tilos! Tanuló az Internetet csak engedéllyel használhatja. Közérdeket, közerkölcsöt sértő, erőszakos, gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmú oldalakat nem látogathat, és nem tehet közzé. A tanár (szaktanár vagy helyettesítő tanár) felelős a terem rendjéért, a teremben található berendezések, eszközök épségéért. E terem igen nagy anyagi értéket képvisel, ezért az ott dolgozók külön felelősséggel tartoznak, a biztonságos működtetésért és a berendezések épségének megőrzéséért. Az iskola számítógépein csak legális szoftverek használhatóak. Az intézmény gépeire tanulói tulajdonú szoftver nem vihető fel. Tanulók saját munkáikat csak tanáruk vagy a rendszergazda engedélyével mutathatják be (vírusellenőrzés után). A törvényekbe ütköző adatállományok letöltése tilos. d) A természettudományi szaktanterem és szertár használata és rendje A kísérletek során használt eszközök, berendezések és vegyszerek fokozottan veszélyesek lehetnek, ezért a tanterem használatára vonatkozó előírásokat nagyon szigorúan be kell tartani. A tanuló a szaktanterembe a becsengetés előtt öt perccel érkezik. Felszerelésének elhelyezése után a szünet fennmaradó részét a folyosón tölti. Osztálycsere esetén a tanóra után a szaktantermet mielőbb el kell hagyni. Óra előtt a tanuló a folyosón várakozik fegyelmezetten, amíg az előző osztály elhagyja a szaktantermet!

15 14 Az év elején ismertetett baleset- és munkavédelmi szabályokat mindig be kell tartani! Az elektromos hálózatba engedély nélkül semmit sem csatlakoztathat a tanuló! Az előre kikészített kísérleti eszközökhöz, berendezésekhez - munka- és balesetvédelmi okokból - nem nyúlhat a tanuló, csak ha tanára ezt kéri tőle. Bármilyen eszköz és berendezés meghibásodását azonnal jelenteni kell a pedagógusnak! A szertárba csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! Az eszközök szétosztását és a kísérletek előkészítését a szaktanár és a szertárosok végzik. A szertárakat mindig zárva kell tartani. e) A mosdó és a WC használati rendje A mosdót és a mellékhelyiséget mindenki köteles a rendeltetésének megfelelően használni. A WC-t minden használat után le kell öblíteni, a WCpapírt a rendeltetésének megfelelő kell használni! WC használat után a kézmosás kötelező! A vízcsapot használat után el kell zárni! Vizet szétlocsolni, fröcskölni a csúszásveszély miatt tilos, ha a padlózat valamilyen okból mégis vizes lett, azt a tanuló köteles haladéktalanul jelenteni a takarítónak, hogy az a balesetveszély miatt azonnal feltörölje! Vizes kézzel a villanykapcsolóhoz nyúlni tilos! A mosdók és a WC-k ajtaját csukva kell tartani. Bármilyen rendellenességet, balesetveszélyt köteles minden tanuló azonnal jelenteni az iskola bármelyik pedagógusának. f) Az aula és a folyosó használati rendje Az épületbe való belépéskor kötelező a lábtörlő használata. Az aulában és a folyosókon szaladgálni, lökdösődni, hangoskodni tilos! Tilos oly módon viselkedni, hogy az veszélyeztesse saját és mások testi épségét! Szünetekben a folyosón való közlekedéskor lehetőség szerint a jobbra tartást kell

16 15 figyelembe venni (a menetirány szerinti jobb oldalon kell haladni). Az emeleti folyosó aulára néző szakaszát és az emeletre vezető lépcsőt csak közlekedésre szabad használni, ott megállni, kihajolni tilos! A hátsó lépcsőházat csak tanári kísérettel vagy tanári engedéllyel használhatja a tanuló. g) Az udvar használati rendje Az udvaron a tanulók csak pedagógus felügyelettel tartózkodhatnak. A tanuló az udvaron való tartózkodása közben nem veszélyeztetheti sem maga, sem mások testi épségét, egészségét! Az udvaron ételt, italt fogyasztani nem szabad! Ha a tanulónak bármilyen okból egészségügyi panasza van, köteles azt az ügyeletes pedagógusnak jelenteni. 12. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok Az iskolaorvos évente egyszer minden tanulón általános szűrővizsgálatot végez, és szükség esetén szakrendelésre utalja. Az iskolai védőnő évente háromszor vagy szükség szerint többször végzi a tanulók higiéniai, tisztasági és egyéb szűrővizsgálatát. A tanuló kötelessége, hogy: óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a pedagógusoktól hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel; azonnal jelentse az iskola valamelyik pedagógusának amennyiben ezt állapota lehetővé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy, ha megsérült;

17 16 megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában; rendkívüli esemény (pl. természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 13. A tanulók közösségei a) Az osztályközösség Az azonos osztályba járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll osztályig a tanulók maguk közül egy-egy fő képviselőt (küldött) delegálnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. A küldött feladata az osztály képviselete és közösségi munkájának szervezése. b) A diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségek figyelembevételével a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákköröket az iskola pedagógusa, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését.

18 17 A diákkörökbe a tanulóknak a tanévet megelőző májusban kell jelentkezniük, ezt a jelentkezést szeptemberben meg kell erősíteniük. A tanulóknak a diákkör munkájában a tanév végéig részt kell venniük. c) Az iskolai diákönkormányzat A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott pedagógus segíti. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógus látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt a diákönkormányzatot segítő pedagógusnak ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat véleményét. d) Az iskolai diákközgyűlés 1. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. 2. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola igazgatója a felelős. 3. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. 4. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő pedagógus, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola igazgatója tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. 14. A tanulók és a szülők tájékoztatása, véleménynyilvánítása A tanulókat az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola igazgatója vagy az osztályfőnök folyamatosan tájékoztatják.

19 18 A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a pedagógusok folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön) keresztül írásban tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel és az iskola pedagógusaival. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója vagy az osztályfőnök a szülői értekezletek alkalmával tájékoztatják. A szülőket a pedagógusok a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják; szóban: a családlátogatásokon, a szülői értekezleteken, a pedagógusok fogadó óráin, a nyílt tanítási napokon, a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban; a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), bizonyítványban A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az iskolavezetéssel, az iskola pedagógusaival vagy a szülői szervezettel. 15. A tanulók mulasztásának igazolása A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés). A mulasztás okát ez esetben is jelezni kell. Ha a bejelentés elmarad, az osztályfőnök intézkedik a mulasztás okának felderítéséről.

20 19 A tanuló távolmaradását a szülő tanévenként 3 tanítási napra egy alkalommal, vagy 1-1 tanítási napra összesen 3 alkalommal igazolhatja. Az igazolás a tájékoztató füzet útján, írásban történik. Ugyancsak ily módon kell kérni az előzetes engedélykérést a távolmaradásra. Az iskola igazgatója az osztályfőnök véleményének kikérése mellett indokolt esetben hosszabb távolmaradást is engedélyezhet a tanuló számára (pl. külföldi utazásnál). Kivételesen indokolt esetben 1-1 tanítási óráról a szaktanár is adhat engedélyt a távolmaradásra. Betegség esetén az iskolából való mulasztást orvosi igazolással kell igazolni. (A szülő által igazolható tanévenkénti összesen 3 nap hiányzás felhasználható a betegség igazolására is.) Az igazolást a távolmaradást követő 5 munkanapon belül az osztályfőnöknek be kell mutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Ha a tanuló igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát meghaladja, osztályozó vizsgát köteles tenni. Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak abból az adott tantárgyból félévkor és /vagy a tanév végén, amelyből a tanuló mulasztása a tanítási órák 30 %-át meghaladja. Ha a tanuló 3 alkalommal igazolatlanul elkésik a tanóráról, büntetési fokozatban részesül. A tanuló hiányzása után a tananyagot köteles pótolni. 16. Tanórán kívüli foglalkozások; a napközis és a tanulószobai foglalkozásra való jelentkezés, a kérelmek elbírálásának elvei és a foglalkozások rendje Az iskola a tanulók számára a szülői igények alapján napközit és tanulószobai foglalkozást szervez. a) Napközi Az első osztályos tanulók felvételét beiratkozáskor, a második osztálytól a tanulók felvételét minden év március 31-ig kérhetik a szülők. Indokolt esetben

21 20 a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthonos ellátásának biztosítását. A jelentkezés írásban történik. Lehetőség szerint valamennyi jelentkezőt fel kell venni, amennyiben ez nem lehetséges, az iskola igazgatója az alábbi szempontok alapján bírálja el a kérelmeket: A felvételnél előnyt élvez az: aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülője egyedül nevel, aki 3 vagy többgyermekes családban él, aki állami gondozott. A napközis foglalkozások időtartamát a szülői igényeknek megfelelően évente alakítjuk ki (Jelenleg ez napi 5 óra, től, az utolsó tanóra befejezésétől ig tart). A napközis nevelő az utolsó óra után átveszi a gyerekeket, s csoportonként külön beosztás szerint kezdik meg programjaikat (ebédeltetés, levegőzés, játék, tanulás, stb.) A foglalkozásról távozni csak a szülő írásos kérésére lehet. Amennyiben a szülő elkéri gyermekét a napközis foglalkozásról, a házi feladat elkészítéséről és a tanulásról otthon kell gondoskodnia. Az egyedüli közlekedésre benyújtott szülői engedélyt a naplóban meg kell őrizni. A térítési díjat minden hónapban az előre kihirdetett időpontban és helyen kell befizetni. Ha a gyermek megbetegszik vagy más ok miatt az iskolából távol van, az étkezést lemondani az óvodában lehet, legkésőbb az adott napon 8 óráig /telefon: / Ajánlatos előre jelezni azt is, hogy előreláthatólag hány napig lesz távol a gyermek. Ha a távollét időtartamát előre nem tisztázta a szülő, akkor ugyancsak az étkezdében kell bejelenteni azt a tényt, hogy a tanuló hosszabb távollét után ismét jár iskolába, és étkezést kér. Ha az étkezés lemondása időben megtörtént, akkor az igénybe nem vett étkezésekre előre befizetett díjat túlfizetésként a következő hónapra elszámolják.

22 21 b) Tanulószoba A tanulók tanulmányi munkájának segítése céljából tanulószobai foglalkozást szervezünk a szülők igényei alapján. A tanulószobára történő jelentkezés írásban történik a megelőző tanév március 31-ig. Egy-egy tanulószobai csoport maximális létszámát a tantermek befogadóképessége szabja meg. Lehetőség szerint valamennyi jelentkezőt fel kell venni, amennyiben ez nem lehetséges, az iskola igazgatója az alábbi szempontok alapján bírálja el a kérelmeket: A felvételnél előnyt élvez az: aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülője egyedül nevel, aki 3 vagy többgyermekes családban él, aki állami gondozott. A tanulószobai foglalkozás időtartama 3 óra, ig tart, rendje megegyezik a napközis foglalkozáséval. Ha a tanuló étkezést nem vesz igénybe, akkor az utolsó tanítási óra után hazamegy, és csak a foglalkozás kezdete előtt legfeljebb 5 perccel előbb érkezik az iskolába. c) Egyéni fejlesztő foglalkozás Az egyéni fejlesztő foglalkozásokat elsősorban egyéni készségfejlesztésre lehet fordítani, hiszen ezen a foglalkozáson 1-3 tanulóval foglalkozik a pedagógus. Cél a tanulók egyéni fejlesztése, melyre akkor van szükség, ha a tanuló hiányzott vagy más egyéb ok miatt egy-egy anyagrész elsajátítása nehézséget okoz. A fejlesztő foglalkozásokon a szaktanár által kijelölt tanulónak részt kell vennie. Az időkeret tehetséggondozásra is használható egy-egy nagyobb versenyre való felkészülésnél. d) Szakkör Az iskola a tanulók érdeklődésének megfelelő szakköröket indít. A szakkörökbe való jelentkezést a jogszabályok szerint kell lefolytatni. A foglalkozások szeptember hónapban kezdődnek és május végéig tartanak

23 22 (ettől egyedileg el lehet térni). A foglalkozások időtartama 1-szer 45 perc vagy 2-szer 45 perc. A szakköröket től ig terjedő időpontban az érintett tanulókkal egyeztetett időpontban tartjuk meg. e) Az iskolai sportkör Az iskolai sportkör által valósul meg a mindennapos testnevelés követelménye. Minden tanuló előzetes jelentkezés nélkül, szabadon részt vehet a korosztályának meghirdetett foglalkozásokon (2 óra az alsó tagozatosok, 2 óra a felső tagozatosok számára) Az egyes szakkörök és a sportkörök vezetőit az igazgató bízza meg. A megbízást ellátó pedagógus szakmailag, pedagógiailag felel a foglalkozásokért, a tanév elején éves munkatervet dolgoz ki, melyet az igazgató hagy jóvá. f) A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap, stb. Ezek a foglalkozások is szerves részei az iskolai nevelő oktató munkának. Ezek idejét, helyét, a szervezésért és a lebonyolításért felelősök személyét a mindenkori éves munkatervben kell rögzíteni. A programok szakmailag sikeres lebonyolításáért a szervezéssel megbízott pedagógus a felelős. Az igazgató gondoskodik arról, hogy az országos, a körzeti, a helyi vagy házi versenyek győzteseit, ill. helyezést elért tanulóit és az eredményeket az egész iskolaközösség megismerje. g) Kirándulás, táborozás Az iskolai nevelőmunka elősegítése céljából a tanév során az osztályok számára kirándulásokat a nyári időszakban pedig táborozást szervezünk. A tanulók részvétele a kiránduláson és a táborozáson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. h) Hit- és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A tanulók számára a részvétel önkéntes.

24 A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok Az iskola pedagógiai programjában elfogadott óratervek alapján az igazgató minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót a válaszható tantárgyakról. A tájékoztató tartalmazza a tantárgy nevét, heti óraszámát. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri, gyermekével közösen gyakorolhatja. A választható tantárgyakra vonatkozó jelentkezés írásban történik minden év május 31-ig. A tanév közben beiratkozott tanulónál a beiratkozáskor történik a jelentkezés. 18. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok A tanuló által tanári segítséggel, irányítással készített szellemi termékek (publikáció, informatikai anyag, stb.) 1 példánya elhelyezésre kerül az iskola irattárába, amelyet a forrás megjelölésével az iskola szabadon felhasználhat. A tanulók a tanítási órákon, a. szabadidős tevékenység ideje alatt előállított alkotásai vagyoni jogára az iskola nem tart igényt. Az ilyen alkotásokat folyamatosan vagy legkésőbb a tanév végén hazaviszik a tanulók. Az alkotásokat a tanuló szóbeli hozzájárulásával, nevének feltüntetésével dekorálás céljára felhasználhatjuk, és a tanulói jogviszony megszűnése után kérelmére visszaadjuk. 19. A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről amennyiben erre az iskola jogosult a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után a nevelőtestület dönt. A szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítélésénél amennyiben erre az

25 24 iskola jogosult előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50 százalékát, aki állami gondozott. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanuló 100%-os étkezési támogatásban részesül. 20. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás rendje, a tankönyvkölcsönzés szabályai A tanuló az iskolában - a család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátást igényelhet. A tankönyv vásárlásához biztosított nem alanyi jogon járó állami támogatás tanulók közötti szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt. Amennyiben e támogatás a szociális elvek figyelembevételével kerül odaítélésre, a döntésnél előnyt élvez az, akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50 százalékát. Ha a tanuló a normatív kedvezmény biztosítását tankönyvkölcsönzéssel veszi igénybe, kötelezettségei a következők: A tankönyv addig lehet a tanulónál, amíg az adott tárgyból felkészítés folyik. Ha a tanuló a tankönyvet év végén nem adja vissza az iskolának, vagy elveszti, vagy megrongálja, úgy köteles a tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt az iskolának megtéríteni. Nem kell megtéríteni a tankönyvek, munkatankönyvek rendeltetésszerű használatából eredő értékcsökkenést. Mérsékelhető vagy elengedhető a kártérítési kötelezettség, ha nem gondatlanságból ered a kár. Kötelező a tankönyvet befedni és a belső borítóra beírni az adott tanévben a tankönyvet használó tanuló nevét.

26 25 Tilos -öntapadós borítót, -címkét a könyvre ragasztani, -tollal beleírni, firkálni. Amennyiben a tankönyv állapota nem felel meg a kívánalmaknak, azt a tanév utolsó tanítási napjáig a beszerzési áron ki kell fizetni. A tartós tankönyvek kezelése egyszerűsített nyilvántartási és kölcsönzési szabályok szerint történik a tankönyvellátás jogi szabályozóinak figyelembevételével. 21. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelők, a szülők, valamint az iskolaszék véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és az iskolaszék egyetértését, valamint a szülői szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. A házirendet a nevelőtestület fogadja el nevelőtestületi értekezleten, s az az Önkormányzat Képviselőtestületének jóváhagyásával lép hatályba. Az érvényben levő házirend módosítását bármely pedagógus, szülő vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, az iskolaszék, a diákönkormányzat iskolai vezetősége vagy a szülői szervezet (közösség) iskolai vezetősége. A Házirend módosításakor az 1-3. pontban foglaltak alapján kell eljárni.

27 26

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 Egri Lenkey János Általános Iskola HÁZIREND OM Azonosító: 031451 2014.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. VARGA TAMÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL, A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS. Hiszünk abban, hogy intézményünk az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya...

Tartalom Fenntartói elvárások...4 Legitimizációs záradékok...6 Velence, 2104...6 A házirend célja és feladata...7 A házirend hatálya... HÁZIREND mely a Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskolának a tanulói jogok gyakorlására és a kötelezettségek végrehajtására vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. Tartalom Fenntartói

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben