A SZELESTEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZELESTEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE"

Átírás

1 Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. /Kazinczy Ferenc/ A SZELESTEI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE TANÉV A nevelőtestület javaslatai alapján készítette: Kölkediné Hujber Veronika intézményvezető A Szelestei Általános Iskola tanévi munkatervét az iskolai szervezetek, és az iskolai diákönkormányzat véleményének előzetes meghallgatásával a nevelőtestület szeptember 13-án megtárgyalta és elfogadta. 1

2 Tartalomjegyzék: Bevezetés 2.oldal I. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi háttér 3.oldal II. A 2018/19-es tanév kiemelt pedagógiai feladatai 5.oldal III. Az intézmény bemutatása 9.oldal IV. Tárgyi feltételek 10.oldal V. Személyi feltételek 10.oldal VI: Létszámok 11.oldal VII. A tanév rendje 12.oldal VIII. Országos mérés,értékelés, minősítési eljárások lebonyolítása 14.oldal IX. Mérésekkel, lemorzsolódással kapcsolatos intézkedési tervek 15.oldal X. A Szelestei Általános Iskola kompetencia-és teljesítményalapú értékelési rendszere 29.oldal XI: Eseménynaptár 36.oldal Mellékletek -Munkaközösségi tervezet-alsó tagozat 38.oldal Munkaközösségi tervezet-felső tagozat 39.oldal Szabadidő szervezése 1-8.osztály 43.oldal Napközi, tanulószoba 47.oldal Szakkörök-Német szakkör 98.oldal Angol szakkör 102.oldal Informatika szakkör 114.oldal Elsősegélynyújtó szakkör 117.oldal Kézműves szakkör 119.oldal Színjátszó szakkör 121.oldal Énekkar 122.oldal Könyvtári munkaterv..124.oldal Diákönkormányzati munkaterv 128.oldal Versenyek tervezete 131.oldal Iskola egészségügyi munkaterv 133.oldal Gyermek-és ifjúságvédelmi munkaterv 135.oldal Fejlesztés-alsó, felső tagozat..136.oldal Differenciált foglalkozások 140.oldal Gyógypedagógiai foglalkozások..150.oldal Tehetséggondozás 152.oldal Záradékok 99.oldal 2

3 Bevezetés A munkatervet a tantestület által elfogadott pedagógiai program, a nevelőtestületi értekezleten elhangzott javaslatok, valamint a munkaközösségek által benyújtott munkatervek, továbbá a diákönkormányzat ülésén elhangzott javaslatok alapján állítottuk össze. A tanév munkáját meghatározza: 1. Iskolánk Pedagógiai Programja. 2. Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről 3. Az érvényes és elfogadott Helyi Tanterv. 4. A munkaközösségek által elfogadott programok. 5. A tantestület által elfogadott kiemelt pedagógiai célok, feladatok. 6. A Diákönkormányzat által igényelt programok. Minden pedagógusnak kötelessége, hogy a helyi tantervben rögzítettek, és az elfogadott tanmenetek alapján készüljön fel az óráira és végezze a munkáját. Minden pedagógustól elvárható, hogy ügyeljen a pontos órakezdésre, befejezésre, valamint a tanóra hatékony kihasználásával lássa el munkaköri feladatait munkaköri leírásának betartása alapján.. I. A nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok, jogszabályi háttér A 2018/2019-es tanévben a nevelő-oktató munkát meghatározó jogszabályok: - Az emberi erőforrások minisztere 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelete a 2018/2019. tanév rendjéről. - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC (Nkt.) módosításáról szóló 2017.évi LXX.törvény. E törvénymódosítás több az oktatási ágazathoz tartozó vagy az oktatási ágazati szabályozási tárgykörökkel kapcsolatos törvényt érintett. Ezek a következők: -A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII.törvény -A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény -Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló évi CCXXIII. törvény 3

4 -a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény módosításáról szóló évi XCV. törvény évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (új Mt.) évi V. törvény a polgári Törvénykönyvről (új Ptk.) - a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása - a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012.(XII.21.) EMMI rendeletben meghatározottak módosítása -a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló- 326/2013. (VIII.30.) Kormány rendeletet a -235/2016.(VII.29.) Kormány rendelet -324/2016. (X.27.) Kormány rendelet -486/2016. (XII.28.) Kormány rendelet -63/2017. (III.20.) Kormány rendelet módosította -a 20/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról és módosításáról rendelkező 20/2016.(VIII.31.) EMMI rendelet - az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről - A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint az egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (IV.20.) OM rendelet módosításáról szóló 11/2012. (VII.30.) EMMI rendelet - 4

5 II. A 2018/19-es tanév kiemelt pedagógiai feladatai Kisiskola lévén valamennyiünk számára legyen fontos a tanulók megtartása, előnyös lenne a tanulótoborzás. A pozitív reklám kialakításának elősegítése a szülők, a támogatók, a helyi önkormányzatok, az érdeklődő, leendő iskolát választók előtt. Sajnos, az idei tanévben 1. évfolyamon csak 6 tanulót tudtunk beiskolázni, ezért összevont 1-2.osztályt kellett indítanunk. itt kiemelten fontos a tanulók létszámának növelése. A gyermekek számára változatos tanórai munkaformákat, élménydús egyéb foglalkozásokat, iskolai- osztályprogramok szervezését várjuk el a személyiség és közösségfejlesztés érdekében kollégáinktól. Az esélyegyenlőség biztosításához szabott törődést szeretnénk biztosítani, hogy a tanulóink jó közérzettel, örömmel jöjjenek az iskolába. A foglalkozási időkeret hatékony felhasználására törekszünk, szem előtt tartva a tanuló tanár egyenletes leterhelését is. A tagozatonkénti munkaközösségek tevékenységében minden kolléga együttműködésére számítunk. A rendszeres megbeszéléseken a tanulói értékelésen kívül kapjon hangsúlyt a kerettantervi feladatok, tehetséggondozás, fejlesztés, pedagógus ellenőrzés- minősítés, tanfelügyeleti rendszer megismerése. Az intézményi önértékelési csoport a kollégák bevonásával teljesítse a határidőket. A tanulók motiválását kérem valamennyi kollégától. Kapjon dicséretet, elismerést a jól és pluszban teljesítő diák bármelyik területen ér el eredményt. A kompetencia fejlesztésre első évfolyamtól kezdve kérem odafigyelni. Kiemelten érvényesüljön a jártasságok, készségek fejlesztése az SNI- s, BTM es tanulók esetében. A nyelvoktatás, az anyanyelvi nevelés, a matematika, informatika és természettudományos tantárgyak adjanak lehetőséget a pályaválasztás megalapozásához és a tehetséggondozásra. A művészeti és sport tevékenységekben a sikeres egyéni és csoportos tevékenységeket továbbra is folytatni szeretnénk- gyermekeink és közösségeink örömére. Az ismeretszerzéshez a könyvtár és internet adta lehetőségeket használják ki a tanulóink. A tehetséggondozó foglalkozások a kutató munkára és tanulmányi versenyekre ösztönözzék a gyermekeket. Az egészséges életmód kialakításában együttműködünk az iskola egészségügyi szolgálattal, 4. és 6. évfolyamosaink számára úszásoktatást szervezünk a Sárvári Tankerületi Központ támogatásával. 5

6 Továbbra is konstruktív munkakapcsolatot kívánunk fenntartani a Sárvári Tankerületi Központ igazgatójával és munkatársaival, a civil szervezetekkel, a Szülői Munkaközösséggel, a helyi önkormányzatokkal, a tankerület iskoláival, a Zala megyei POK-kal, a középiskolákkal, az óvodákkal, az iskolaegészségügyi szolgáltatást végző orvosokkal és védőnővel illetve a gyermekjóléti szolgálatok munkatársaival, és a körzeti megbízottal. Intézményünk mindennapi munkájában kiemelkedő szerepet szánunk a következő pedagógiai alapelveknek: Nevelés területén: Önismeret és társas kultúra fejlesztése a tanórákon és a szabadidős foglalkozásokon. Az önismeretet megerősítő tevékenységek alkalmazása. A tanulók tudják kifejezni saját érzelmeiket, tudják mások helyzetébe beleélni magukat, tudják egymást kölcsönösen elfogadni. Tudatosítsuk a tanulókban, hogy az egyéni fejlődésüket, sorsukat, életpályájukat maguk alakítják. Testi- lelki egészségre nevelés. Az iskola feladata, hogy a családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség megelőzésére, a szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében / tájékozódjanak, reálisan értékeljék a környezetünkben zajló változásokat/. Feladatunk még, hogy motiváljuk és segítsük a tanulókat a káros, függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. A tanulás tanítása az iskola legalapvetőbb feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az érdeklődést tantárgya iránt: - humanista értékrend közvetítése tanulóink számára - a nemzeti értékek előtérbe állítása mellett az egyetemes emberi kultúra tisztelete - megbecsülése, nyitottság az európai kultúra iránt - nemzeti felelősségtudat mellett váljon világpolgárrá - esélyegyenlőség, egyenlő hozzáférés, szegregációmentes együttnevelés - közjóra való törekvés megalapozása 6

7 Oktatás területén: A mindennapi életben alkalmazható tudás megszerzése a legfontosabb feladatunk. Ennek érdekében a tanulást úgy kell megszerveznünk, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, a tanórán a tevékenység legyen előtérben. A kompetenciafejlesztés sokrétű megvalósítására törekszünk. Az új tananyag mellett folyamatosan szinten kell tartani a már megtanultakat, az esetleges hibákat, hiányosságokat pótolni illetve javítani szükséges. A tanórák szervezésekor előtérbe kell helyezni a csoportos, kooperatív tanulási technikákat illetve formákat. Váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás, a feladatok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítségben, az ellenőrzésben, az értékelésben. Ezekhez a tanulásszervezési módszerekhez nyújtanak segítséget az IKT-s eszközök. Az interneten is egyre több tanulásszervezési mintát, illetve ötletet lehet találni, ami szintén céljaink elérését segíti. - élethosszig való tanulás - kompetencia alapú oktatás - készségszintű oktatás - értékálló és a kor igényeinek megfelelő tudás megszerzése A tanórai és tanórán kívüli közösségfejlesztés: Mindegyik terület sajátos foglalkoztatási formát igényel, mások az egyes területek céljai, feladatai, abban azonban megegyeznek, hogy tevékenyen hozzájárulnak: - a tanuló közösségi magatartásának kialakításához, - a véleményalkotó, véleménynyilvánító képességek fejlődéséhez, - a közösségi szokások, normák, etikai értékrend elfogadásához, - a másság elfogadásához, - az együtt érző magatartás kialakításához, a harmonikus emberi kapcsolatok fejlesztéséhez. A diákönkormányzat: Iskolánkban aktívan működik a Diákönkormányzat, melynek lényege a közéletiségre nevelés, a diákjogok érvényesülésének elősegítése. Tevékenységük részletezése a mellékletben megtalálható. 7

8 További feladataink: Az iskolai dokumentumok módosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően. A hiányzások fokozott figyelemmel kísérése. Az osztályfőnökök feladata, hogy az iskolavezetésnek az igazolatlan hiányzásokat azonnal jelezzék! Az 5. évfolyam zökkenőmentes tagozatváltásának elősegítése, (osztályfőnök, tanítók, szaktanárok összehangolt munkája). Az egy osztályban tanító szaktanárok együttműködésének erősítése. Nagyobb figyelem a tanulói környezet, tantermek, eszközök megóvására, tisztántartására. A 8. évfolyamosok továbbtanulásának szervezése, koordinálása. Folyamatos kapcsolattartás a Szülői munkaközösséggel, a Közösen a gyermekeinkért alapítvánnyal SNI s, BTM-es tanulók határozatainak ellenőrzése, fejlesztésük megszervezése. A felzárkóztató és tehetséggondozó órák megszervezése. A gyermek- és ifjúságvédelmi rendszeren keresztül a gyermekvédelmi ellátásban részesülőkre kiemelt figyelem fordítása. A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók megsegítésé, fokozott odafigyelés a felzárkóztatásukra Nevelőkre vonatkozó elvárások: - az adminisztratív fegyelem javítása - ellenőrzők naprakészsége - e-napló vezetése - pontos órakezdés és befejezés - szünetekben hatékonyabb, egységesebb nevelői ügyelet - tanulókíséretet a helyközi autóbuszokhoz - a kerettanterv alkalmazása, tapasztalatok összegzése - az iskolai alapdokumentumok alkalmazása, felülvizsgálata - a házirend következetes betartása és betartatása - személyes példamutatás a tanórai feladatok maradéktalan teljesítése, a tanórán kívüli iskolai programokban való részvétellel, a munkakörhöz tartozó titoktartási kötelezettség megtartása 8

9 - az osztályokban tanítókkal és a szülőkkel való korrekt együttműködés a közös feladatok sikere érdekében - a tantermek, szertár, informatika terem rendjének betartása - a tanév során feladatunk még, a felnőttekkel, és a társakkal szemben tanúsított magatartás javítása továbbra is eredményesen szeretnénk részt venni az alapfokú és az egyéb versenyeken - A tanulók tanulás módszertani ismereteinek elmélyítése, fejlesztése, hatékony tanulási technikák kialakítása, segítségnyújtás az eredményes otthoni felkészüléshez, differenciálás alkalmazása kompetencia alapú oktatás megvalósítása - az óvoda és az 1.osztály illetve a 4. és 5. évfolyam közötti átmenet problémáira megkülönböztetett figyelem fordítása - a 8.osztályosok sikeres pályaorientációs képzése - az egészséges táplálkozás és életmód életvitelszerű kialakítása. - az intézményi önértékelés megfelelő működtetése - igény szerint a pedagógus életpálya modellhez kapcsolódó minősítési eljárások támogatása, gyakornokunk, új kollégáink beilleszkedésének elősegítése, támogatása III. Az intézmény bemutatása A Szelestei Általános Iskola fenntartása és működtetése a kialakult rend alapján megfelelően működik. A Sárvári Tankerületi Központ egységébe tartozunk, jó a munkakapcsolatunk; naprakész az információ átadás- illetve szolgáltatás. Az adatszolgáltatást az iskolatitkár látja el. Az intézmény összevont 1-2.osztállyal rendelkezik, 1-8 évfolyam létszáma 100 fő, a számított létszámunk 109 fő. Az iskolai nevelés - oktatás, egyéb foglalkozás személyi feltételei 100% - ban teljesültek, így továbbra is biztosított az SNI-s tanulók integrált oktatása, a BTM-es tanulók felzárkóztatása. Kiemelt figyelmet biztosítunk a tanulási nehézséggel rendelkező, a lemorzsolódással veszélyeztetett és a tehetséges tanulók számára. Szakköri kínálatunk változatos. A szociális hátránnyal érkező gyermekek elfogadását és támogatását valamennyi kolléga fontosnak tartja. Fokozottan ügyelünk a gyermekek önértékelésének fejlesztésére, a szülők folyamatos tájékoztatására a gyermekek előmeneteléről. Kiemelt feladatunk a szülői ház meggyőzése a tanulás fontosságáról, tájékoztatók szervezése a pályaválasztás előkészítéséhez, a 9

10 gyermek testi-lelki egyensúlyának kialakítása. Meghatározó lenne a biztonságos családi háttér megteremtése. E téren vannak eredményeink, de még bőven akad tennivaló. Az idei tanévben jétől bevezettük az e-naplót, ennek használata és a szülők információkkal történő ellátása is fokozott odafigyelést igényel. IV. Tárgyi feltételek A nyári nagytakarítás mindhárom telephelyen megvalósult. A tisztasági festés Szelestén az informatika teremben megtörtént, a parkettalakkozás és csiszolás a felső tagozat mind a négy osztályábanban nagyságrendekkel emeli a termekben a komfortérzetet. A 8. osztályban sikerült a törött lambériát kicserélnünk A radiátorok lefestése is folyamatos, a légtelenítő csapok cseréje lehetővé teszi a vízfolyás mentes fűtést. A rossz zárak cseréje szintén megvalósult. Ezáltal a tárgyi feltételek biztosítva lettek tanévkezdésre. A mosdók állapota Szelestén illetve Ölbőn, a Kossuth utca 4. szám alatt kritikus, a folyamatos karbantartás ellenére is felújításra szorulna, illetve ezeken a helyeken nincs melegvíz vételi lehetőség sem. A két telephelyen lévő 3 épület fizikai állaga folyamatos karbantartást és felújítást igényel, ennek pénzügyi fedezetének biztosítása folyamatos előrelátással a Sárvári Tankerületi Központ és az önkormányzatok által biztosított forrásból biztosítható. V. Személyi feltételek Nevelő-oktató munkát végző főállású közalkalmazottak: 14 fő intézményvezető: Kölkediné Hujber Veronika Mária intézményvezető-helyettes: Némethné Kondor Ilona tanító: Schimmer Beatrix Nóra 1.osztály tanító Siposné Puklér Katalin 1-2. osztály osztályfőnök munkaközösség- vezető Horváthné Szakács Ágota 3. osztály osztályfőnök Nagyné Horváth Johanna 4. osztály osztályfőnök Dhellemné Bárdosi EmeseZsuzsanna napközi 1-2.o Smideleusné Horváth Bernadett tartós távollét. tanár: Kovácsné Dávid Judit munkaközösség vezető Horváth István Zsolt 5. osztály osztályfőnök Szekeres Endre 6. osztály osztályfőnök Udvarhelyiné Hollósi Gabriella 7. osztály osztályfőnök 10

11 Jancsóné Krázli Erzsébet Biczó Borbála Csizmazia Endréné Szekeres Endre 8. osztály osztályfőnök napközi 3-4.o. felsős tanulószoba, DÖK áttanító:3 fő/ Hámori Balázs néptánc Mészáros Zsuzsanna ének-zene Kissné Lipi Márta fizika óraadó:3 fő tanár Molnár Vilmosné informatika Kuti Viktória gyógypegadógus Horváth Mária /Sárvár, Nev.tan/ logopédus Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozó közalkalmazott: Iskolatitkár: Rákliné Szele Eszter Karbantartó: Hergovics Gyula Takarító: Pillerné Miletics Andrea Tóthné Pados Margit Az új alkalmazottak beilleszkedése reményeim szerint a minden kolléga folyamatos segítségnyújtásával fog megvalósulni. Igyekszünk a partneri együttműködés keretei között beintegrálni kollégáinkat a nevelőtestületbe. A 100%-os szakos ellátottság érdekében áttanító és óraadó kollégákkal is dolgozunk, amely komoly szervezést igényelt az órarend összeállításakor, és a saját állományban lévő kollégák részéről kompromisszumok kötését igényelte /pl. többlet ügyelet, felügyelet vállalása, alkalmazkodás/ az érkező kollégák időbeosztásához/. VI. Létszámadatok: ( Évfolyam Osztály Létszám SNI Számított SNI 3x (fő) 2x létszám BTM Összesen

12 Napközis csoportjaink: alsó tagozat 1-2. osztály alsó tagozat 3-4.osztály Tanulószoba. felső tagozat 5-8. osztály Szakköri kínálatunk: -alsó tagozat. -német nyelvi szakkör: -néptánc szakkör énekkar -felső tagozat: -színjátszó szakkör -kézműves szakkör -elsősegélynyújtó szakkör -angol szakkör: 5-6. osztály illetve 7-8. osztály -informatika szakkör: 5-6. osztály illetve 7-8. osztály Tehetséggondozást matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, fizika, rajz és vizuális kultúra, testnevelés és sport, illetve német nyelv tantárgyakból folytatunk.. VII. A tanév rendje A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján 2. A 2018/ tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 3. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 14. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. 4. A tanítási év első féléve január 25-ig tart. Az iskolák február 1-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az 1. és a 2. félév zárását követő 15 napon belül tantestületi értekezletet tartunk, melynek jegyzőkönyvét megküldjük a fenntartónak, a Szülői munkaközösségnek és az Intézményi Tanácsnak. 6. (1) Az őszi szünet október 29-tól november 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 26. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő). 12

13 (2) A téli szünet december 24-től január 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 3. (csütörtök). (3) A tavaszi szünet április 18-tól április 23-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 17. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 24. (szerda). 7. A munkanap áthelyezést a köznevelési törvény 30 (1) értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. Tanítás nélküli munkanapok száma: 6 1: Őszi túra 2: Pályaorientációs nap Tavaszi nevelési értekezlet 3: Madarak és fák napja (alsós), (felsős) osztálykirándulás DÖK és sportnap Az osztálykirándulások megszervezése tagozatonként a munkaközösségek koordinálásával történik. Őszi nevelési értekezlet: Időpont: Téma: Az e-napló alkalmazása: tapasztalatok megbeszélése Felelős: intézményvezető-helyettes Tavaszi nevelési értekezlet: Időpont: Téma Az új NAT bevezetése Felelősök: munkaközösség-vezetők Tanulmányi versenyek szervezése: A versenyekre való jelentkezést a munkaterv melléklete tartalmazza. 13

14 A témahetek megszervezése (1) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 7. (4) bekezdése szerinti projektoktatást lehetővé tevő témaheteket a tanítási évben az oktatásért felelős miniszter az alábbi időpontok szerint hirdeti meg: a) Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét: február 25. és március 1 között- erre benevezünk. felelős: Csizmazia Endréné VIII. Országos mérés, értékelés, minősítési eljárások lebonyolítása 11. (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a miniszteri rendelet 79. (6) bekezdésében meghatározott méréseket, értékeléseket a 2018/2019. tanévben a Hivatal szervezi meg május 29. napjára. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 23-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. felelős: Kovácsné Dávid Judit Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán a német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az iskola pedagógusai május 22-én végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a mérést saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 23-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 12-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. A mérések eredményét az érintett iskola a Hivatal által közzétett javítókulcsok alapján állapítja meg, és az eredményeket idegen nyelvenként és évfolyamonként lebontva a honlapján teszi közzé június 12-ig. felelős: Horváth István Zsolt A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az 14

15 általános iskolák október 12-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 26-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal november 30-ig kell elvégezniük. felelős: Siposné Puklér Katalin A 2018/2019. tanévben az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján, országos mérés, értékelés keretében a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatát az iskoláknak - az 1-4. évfolyamon, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével - a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 9. és április 26. között kell megszervezniük. A mérés eredményeit az érintett nevelési-oktatási intézmények május 31-ig töltik fel a NETFIT rendszerbe. felelős: Udvarhelyiné Hollósi Gabriella Intézményünkben 1 fő gyakornok minősítő vizsgát köteles tenni 2019-ben. Az OH tájékoztatása alapján 2019-ben vezetői és intézményi tanfelügyeleti ellenőrzés várható. IX. Mérésekkel kapcsolatos intézkedési tervek IX.1.NETFIT felmérés eredményeinek elemzése a Szelestei Általános Iskola elmúlt négy tanéve alapján A Magyar Diáksport Szövetség május 24-én indította útnak a T.E.S.I. elnevezésű kiemelt projektet. A projekt egyik kutatás-fejlesztési feladata az volt, hogy létrehozza a magyar iskolarendszerben egységesen működtethető, egészségközpontú fittség mérési-értékelési rendszert. Az új fizikai fittség mérési rendszer a NETFIT, vagyis a Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt elnevezést kapta. A NETFIT fittség mérési rendszer négy különböző fittségi profilt különböztet meg, amely profilokhoz különböző fittségi tesztek tartoznak. 1.) Testösszetétel és tápláltsági profil: Testtömeg mérése testtömeg-index (BMI) Testmagasság mérése Testzsírszázalék mérése testzsírszázalék 2.) Aerob fittségi (állóképességi) profil: 15

16 Állóképességi ingafutás teszt (20 méter vagy 15 méter) aerob kapacitás 3.) Vázizomzat fittségi profil: Ütemezett hasizom teszt hasizomzat ereje és erő-állóképessége Törzsemelés teszt törzsfeszítő izmok ereje és nyújthatósága Ütemezett fekvőtámasz teszt felsőtest izomereje Kézi szorítóerő mérése kéz maximális szorító ereje Helyből távolugrás teszt alsó végtag robbanékony ereje 4.) Hajlékonysági profil: Hajlékonysági teszt térdhajlítóizmok nyújthatósága, csípőízületi mozgásterjedelem A NETFIT a fizikai fittségi állapotot nemhez és életkorhoz igazodó külső kritériumértékekhez, úgynevezett egészségsztenderdekhez viszonyítja. A mérések az egészséges fittségi teljesítményértékek mellett (ennek a megnevezése: egészségzóna) teszttől függően további egy, illetve két zónát (tartományt) tartalmaz (ezek: fejlesztés szükséges és fokozott fejlesztés szükséges zóna). A 2014/15-ös tanévben elkezdett felmérések alapján mostanra már négy tanéves adatmennyiséggel rendelkezünk, melyekből messzemenő következtetéseket levonni - a rendszerbe minden tanévben újként bekerülő ötödik, illetve kikerülő nyolcadik osztályosok miatt - ugyan nem lehet, de trendeket azért mutat. A diagramoknál használt színek jelmagyarázata: Piros színnel jelölt zóna: fokozott fejlesztés szükséges Sárga színnel jelölt zóna: fejlesztés szükséges Zöld színnel jelölt zóna: egészséges tartomány 1.1.) Testösszetétel és tápláltsági profil: 16

17 Testtömeg-index vonatkozásában az elmúlt 4 tanév alapján a fiúknál romlás, még a lányoknál stagnálás tapasztalható. A fiúknál az egészséges tartomány az előző tanévekben mért %- ról a 2017/18 tanévben 50%-ra csökkent, még a lányoknál az egészséges érték minden tanévben 72-74%-os volt. A testzsír százalék egészséges értékei a fiúknál kisebb eltérésekkel ( tanévben 62%) stagnálást mutatnak (53-57%), viszont az egészségzónán kívül a fokozottan fejlesztendők aránya (diagramban piros színnel jelölve) 11-16%-ról 22%-ra emelkedett. A lányoknál a normál tartományban is és a fokozottan fejlesztendők arányában gyenge javulás ( pld.: normál tartomány: 2014/15 tanévben 48 %, a 2017/18 tanévben 64 %) figyelhető meg Aerob fittségi (állóképességi) profil: Állóképességi ingafutás teszt: Az iskolában a mérés 20 méteres változatát végezzük. A felmérések alapján az ingafutás egészséges zónája mind a fiúknál, mind pedig a lányoknál javult. A fiuknál 58-65%-ról 72%-ra emelkedett. A lányoknál ez az érték 74-76%-ról 81%-ra változott. Ugyanakkor a fokozottan fejlesztendők aránya kis mértékben nőtt Vázizomzat fittségi profil: Ütemezett hasizom teszt: 17

18 Az ütemezett hasizom felmérésnél a fiúknál a korábbi tanévekhez képest kisebb romlás (91-93%-ról 82%-ra csökkenés), még a lányoknál javulás (87%-ról 95%-ra emelkedés) tapasztalható. Törzsemelés teszt: Az első mérésekhez képest a törzsemelés teszt esetében is javulás tapasztalható. Az egészséges tartomány a fiúk esetében 28%-ról 61%-ra, még a lányok esetében kisebb romlás után 61%-ról 73%-ra emelkedett. Ütemezett fekvőtámasz teszt: Az ütemezett fekvőtámasz esetében a fiúknál az egészséges zóna 69%-ról 86%-ra növekedett. Lányoknál ugyanebben a zónában az első méréshez képest 30%-os javulás,(52%-ról 82%-ra emelkedés) tapasztalható. Kézi szorítóerő teszt: 18

19 A kézi szorítóerő teszt során a fiúknál az egészséges zónába tartozó tanulók aránya 69%-ról 86%-ra emelkedett. A lányoknál az egészséges zóna teszt eredménye 3 tanév során 95-96%-os volt. A 2016/17-es tanév eredménye ennél kicsit gyengébb, 84%-os volt. Helyből távolugrás teszt: A helyből távolugrás teszt során mind a fiúk, mind pedig a lányok esetében a felmérések jelentős mértékű javulást mutatnak. A fiúknál az egészséges zóna 44%-ról 71%-ra nőtt. A lányoknál ez az érték 74%-ról 95%-ra emelkedett Hajlékonysági profil: Hajlékonysági teszt: A hajlékonysági profilhoz tartozó hajlékonysági teszt egészséges tartománya is javult az elmúlt négy tanév során. A 2014/15 tanévben a fiuk esetében mért 59%-os eredmény a 2015/16-os tanévben 50%-ra csökkent, viszont az utóbbi két tanévben már 65, illetve 71%-ra emelkedett. A lányok esetében ez az érték folyamatos növekedést mutatott. AZ egészséges értékek 65%-ról 82%-ra emelkedett. Összegzés: Az iskolánkban a NETFIT mérések elvégzéséhez szükséges feltételek adottak. A mérésekhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A statisztikák alapján a mérések 2014.évben történt bevezetése óta az iskolánkban a gyerekek testösszetételi és táplálkozási profiljában romlás tapasztalható. Ezen romlás ellenére az aerob, a vázizomzat, és a hajlékonysági fittségi profilok méréseiben stagnálás, vagy enyhe javulás mérhető. Igyekszünk iskolai programjaink során több sportos illetve az egészséges életmódot propagáló programot szervezni, a tanórákon az ehhez a témához tartozó tananyagot kiemelten fontossá tesszük. 19

20 IX.2.Nyelvi kompetencia mérés Idegen nyelvi mérés osztály Szövegértés pontszáma Hallás utáni értés pontszáma Elért összes pont Százalékos teljesítmény 1.tanuló % 2.tanuló % 3.tanuló % 4.tanuló % 5.tanuló % 6.tanuló % 7.tanuló % 8.tanuló % 9.tanuló % 10.tanuló % 11.tanuló % 12.tanuló % 13.tanuló % 14.tanuló % A mérésben részt vett tanulók száma: 14 Idegen nyelvi mérésnél a megfelelt szint a nyelvvizsga 60 %-os szintjének felel meg. A mérésben részt vett tanulókból 12 teljesítette ezt a szintet. Ez a tanulók 86 %-a. 2 tanulónk az elvárható szint alatt teljesített. Ez a tanulók 14 %-a. 20

21 Idegen nyelvi mérés osztály Szövegértés pontszáma Hallás utáni értés pontszáma Elért összes pont Százalékos teljesítmény 1.tanuló % 2.tanuló % 3.tanuló % 4.tanuló % 5.tanuló % 6.tanuló % 7.tanuló % 8.tanuló % 9.tanuló % 10.tanuló % 11.tanuló % 12.tanuló % A mérésben részt vett tanulók száma: 12 Idegen nyelvi mérésnél a megfelelt szint a nyelvvizsga 60 %-os szintjének felel meg. A mérésben részt vett tanulókból 5 teljesítette ezt a szintet. Ez a tanulók 42 %-a. Sajnos 7 tanulónk az elvárható szint alatt teljesített. Ez a tanulók 58 %-a. Idegen nyelvi kompetencia fejlesztéssel kapcsolatos feladatok: -az állandóság biztosítása: az évenkénti tanárváltás kiküszöbölése -a folyamatos német nyelvi kommunikáció nyelvórákon -az idegen nyelv elsajátításának fontosságának hangsúlyozása -folyamatos differenciálás: tervszerű felzárkóztatás, korrepetálás, tehetséggondozás 21

22 IX.3.Matematikai és magyar nyelvi kompetencia mérés Kompetenciamérés eredményei tanév 6. osztály Matematika Szövegértés szint % szint % 1. tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló alatti 12 alatti 12 A kompetenciamérésben 11 tanuló vett részt. A mérés napján 1 tanuló hiányzott. A tanulók eredményeit a fenti táblázat tartalmazza.a mérés során a tanulók eredményeit 7 szintre sorolják be a teljesítmény alapján. A 6. osztályban a 2. szint felel meg a tantervi minimum szintnek. (Legmagasabb szint a 7.) Szintekre bontott teljesítmények: Matematika: Szövegértés: 5. szint 1fő 3 fő 4. szint 2 fő 1 fő 3. szint: 2 fő 2 fő 2. szint: 3 fő 3 fő 1. szint: 2 fő 1 fő szint alatti: 1 fő 1 fő 22

23 Fenti eredmények alapján látjuk, hogy matematikából 3 tanuló, a tanulók 27 %-a, szövegértésből pedig 2 tanuló, a tanulók 18 %-a nem teljesítette a minimum szintet. Kompetenciamérés eredményei osztály Matematika Szövegértés szint % szint % 1.tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló o.tanuló tanuló tanuló tanuló tanuló A kompetenciamérésben 14 tanuló vett részt. A tanulók eredményeit a fenti táblázat tartalmazza. A mérés során a tanulók eredményeit 7 szintre sorolják be a teljesítmény alapján. A 8. osztályban a 3. szint felel meg a tantervi minimum szintnek. (Legmagasabb szint a 7.) Szintekre bontott teljesítmények: Matematika: Szövegértés: 5. szint: 1fő 2 fő 4. szint: 2 fő 2 fő 3. szint: 4 fő 4 fő 2. szint: 3 fő 3 fő 1. szint: 4 fő 3 fő Fenti eredmények alapján látjuk, hogy matematikából 7 tanuló, a tanulók 50 %-a, szövegértésből pedig 6 tanuló, a tanulók 43 %-a nem teljesítette a minimum szintet. 23

24 IX.4. Intézkedési tervezet Iskolánkban a szövegértő képesség, a probléma megoldó gondolkodás és a matematikai eszköztudás fejlesztése a mindennapi oktató-nevelő munkánk szerves része elsőtől a nyolcadik évfolyamig. A fejlesztés tartalmi kereteit helyi tantervünk, pedagógiai programunk és tanmeneteink is tartalmazzák. A kulcskompetenciák közül az alsó tagozatra elsősorban az anyanyelvi és a matematikai kompetencia megszerzése hárul. Ezen kívül fejlesztendők még az alsó tagozaton a tanulási technikák, intelligens tanulás, alkalmazó tudás, eszközjellegű, és szociális kompetenciák. Alsó tagozat Terület Fejleszteni kívánt Fejlesztés módja Felelősök készség elemi olvasási készség - olvasáskészség - szókincsbővítés - szövegértés - kérdéskultúra kialakítása - problémák megfogalmazása - összefüggések megfigyelése, megfogalmazása - ábrák, rajzok értelmezése - szabályok megfogalmazása különböző típusú szövegek feldolgozása, néma/hangos olvasás, ismeretlen szavak magyarázata, véleményalkotás az olvasottakkal kapcsolatban, egyszerű kérdés/válaszalkotás, címvizsgálat, Végrehajtja: 1-4. évfolyamon tanító pedagógusok tanórai keretek között. elemi számolási készség - alapműveletek - mértékegységváltás - logikai gondolkodás - események sorba rendezése - mennyiségfogalmak értelmezése - számok helyesírása rendszerezés megadott szempontok szerint, lényegkiemelés, szövegből lényeges információk kiemelése, memóriafejlesztés, értelmezés segítése rajzzal, kérdéssel, Felügyeli: munkaközösségvezető 24

25 elemi gondolkodási képesség - lényegkiemelés - számemlékezet fejlesztése - rendszerező képesség - problémafelismerés, megoldás - elvont gondolkodás magyarázattal rendszerezés megadott szempontok szerint, olvasmányok részekre bontása, lényegkiemelés, vázlatírás, a szövegből lényeges információk kiemelése, memóriafejlesztés, értelmezés segítése rajzzal, kérdéssel, magyarázattal, Koordinálja és ellenőrzi: intézményvezetőhelyettes íráskészség - figyelem-koncentráció - helyesírás-készség - íráskép fejlesztése - írástempó fejlesztése 25

26 Terület matematikai eszköztudás szövegértés gondolkodási képesség Fejleszteni kívánt készség alapműveletek biztos ismerete, mértékegységváltás, mérések, térbeli tájékozódás, matematikai gondolkodás, logikai gondolkozás lényegkiemelés megértő olvasás, önálló feladatmegoldás, olvasási tempó, kifejezőkészség, logikus gondolkodás, emlékezetfejlesztés, térbeli tájékozódás, asszociációs képesség, analógia felismerés, ok-okozati kapcsolatok, problémamegoldás, Felső tagozat Fejlesztés módja szöveges feladatok megoldása, grafikonelemzés, térleképezés, térképi távolságmérés, halmazba sorolás, rajzok, ábrák készítése-értelmezése szemléltető eszközök alkalmazása, alakzatok kivágása papírból, szöveg olvasása, értelmezése, fogalommagyarázat, visszakérdezés, dramatizálás, lényeges adatok, információk lejegyzése, szövegalkotás, hangos olvasás, ütemes versmondás, véleményalkotás, képleírás, riportkészítés történet kitalálása /szókészlet, jelek/ ábraelemzés asszociáció /szó, kép, rajz alapján/ térképelemzés nagyságrendek viszonyítása /térfogat, idő/ ábrák felidézése képek közötti tartalmi kapcsolat kísérlet Felelősök Végrehajtja: 5-8. évfolyamon tanító pedagógusok tanórai keretek között (valamennyi tantárgy) Felügyeli: munkaközösségvezető Koordinálja és ellenőrzi: intézményvezetőhelyettes 26

27 Fejlesztendő kompetenciák: A motiváció fejlesztése érdekében - matematikai játékok alkalmazása a tanórákon, - matematikai érdekességek keresése az interneten, - gyakorlati vonatkozású feladatok megoldása (pénzhasználat, mérések, terület és kerületszámítások stb.) - iskolán kívüli versenyeken való részvétel, a tanulók differenciált terhelése, - a tanulók munkájának reális értékelése, - szorgalmi feladatok értékelése. A tanulás tanulása érdekében - egyéni képességeknek megfelelő differenciált házi feladatok adása, - a házi feladatok óra végén történő előkészítése, megbeszélése, - konkrét példák bemutatása a különböző feladattípusok megoldására, - az interneten fellelhető gyakorló oldalak ismertetése a tanulókkal, - tehetséges tanulóknak fejlesztő feladatok adása, - javaslat adása a tanulóknak konkrét gyakorló feladatok megoldására - egyéni, páros, csoport- és frontális osztálymunka állandó változatos használata az órák megszervezésekor - hatékonyságra törekvés a gyerekeket érdekeltté kell tenni minden feladat gyors, pontos, megértésen alapuló megoldásában - állandó pozitív megerősítés - a hosszabb illetve rövidebb ideig tartó koncentrációt kívánó feladatok váltogatása - egymás iránti türelem, a továbbhaladás segítése a csoporton belül Digitális kompetencia - a digitális eszközök mindennapi használata - mind az órai, mind az otthoni ismeretszerzésben ösztönözni a gyerekeket az eszközök, programok használatára változatos feladatok útján - a látókör szélesítése egy-egy ismeret sokféle megközelítésének ösztönzésével - pozitív viszonyulás, állandó példaadás a digitális megközelítések tekintetében Kulturális kompetencia - a művészi önkifejezés segítése még a kevésbé tehetséges tanulóknál is - az együtténeklés, a közös dramatizálás, a közös versmondás örömének megerősítése - a kulturális értékek megbecsülésére, azok művelésére ösztönzés - a falu életében fontos hagyományok ápolása 27

28 IX. 5.A lemorzsolódás megelőzését szolgáló intézkedéseink Az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló országos korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben azokra a tanulókra vonatkozóan történik statisztikai adatgyűjtés, akik a nemzeti köznevelésről évi CXC. törvény pontja szerint lemorzsolódással veszélyeztetettek, és megfelelnek a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 44/J. (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szempontnak, azaz akiknél az alábbi feltételek legalább egyike vagy mindkettő teljesül. Alapfokú nevelés-oktatás esetén: - a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet; - a félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlaga (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) egy félév alatt 1,1 mértékben romlott. Ez alapján a feladatellátási helyünk intézkedései: -megelőző (prevenciós) beavatkozás Intézkedésünk célja: -Testi, lelki, mentális fejlesztésre, illetve szenvedélybetegség kialakulásának és bántalmazásnak a megelőzésére irányuló beavatkozás A as tanév második félévében a Szelestei Általános Iskola 001-es telephelyén négy tanulót érintett a lemorzsolódás veszélye. Ötödik és hetedik osztályban 2-2 tanuló veszélyeztetett, mivel a félév értékelésénél, minősítésénél a tanulók egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem érte el a közepes szintet. Ezen tanulók esetén kiemelt figyelmet kell fordítani a tanulmányi előmenetelükre. Tanulói előrehaladást támogató tevékenységeink: - Egyéni készség- és képességfejlesztés - A hiányzó alapkompetenciákat pótló tevékenységek - Kulcskompetenciákat fejlesztő tanórai tevékenység - Tanulásmódszertani támogatás tanórai foglalkozásba ágyazottan - Képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezése - Integrációs felkészítés megszervezése - Bevont szervezetek szakemberével együttműködésben támogatás nyújtása a veszélyeztetett tanuló részére - Önismereti, szociális készségeket fejlesztő foglalkozáson való részvétel biztosítása - Tanulást segítő szakember bevonása (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus) - A mindennapi életben való eligazodást segítő tevékenységek - A munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő tevékenységek - Tantárgyi előrehaladást támogatása személyre szabott pedagógiai módszerekkel - Életút támogató pályaorientációs szolgáltatás (pályaválasztási tanácsadás) - Eset konferencia szervezése (gyermekjóléti szolgálat, családsegítő) - Mentorálás, patronálás biztosítása 28

29 X. A Szelestei Általános Iskola kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere I. Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének magalkotását nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 65. (1) illetve (1a) bekezdése írja elő. II. Az értékelési rendszer. elfogadása és módosítása II.1. Elkészítéséért az intézményvezető felelős. II.2. Az értékelési rendszer. és annak módosítása a nevelőtestület jóváhagyásával válik érvényessé első alkalommal szeptember 1. napjától, a további módosítások esetében a módosítást követő tanév első napjától. II.3. Az. értékelési rendszer felülvizsgálatára szükség szerint, de legalább ötévente kerül sor. III. Az értékelési rendszer hatálya Az értékelési rendszer kiterjed az intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottakra. IV. Az értékelési rendszer célja Az értékelési rendszer az intézmény pedagógusaira vonatkozó illetményalap jogszabályban meghatározott módon való megállapítását szolgálja. V. Az értékelési rendszer felelőse V.1. Az értékelési rendszer működtetéséért az intézményvezető felelős ennek megfelelően - az értékeléshez szükséges forrásokat összegyűjti és tárolja, - az egyes pedagógusok értékelését határidőre elvégzi. V.2. Az értékelésbe bevonhatja vezetőtársait, a nevelőtestület tagjait vagy a nevelőtestület tagjaiból létrehozott munkacsoportot. V.3. Az intézményvezető mint pedagógus értékelését a nevelőtestület által kiválasztott pedagógus végzi el. a 29

30 VI. Az értékelési rendszer. eszközei és módszerei VI.1. Az értékelési rendszer alapját képezi - az egyes pedagógusok intézményi önértékelés keretében végzett önértékelése, - az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés pedagógusokra vonatkozó megállapításai, - az egyes pedagógusok minősítő vizsgájának, minősítési eljárásának eredménye, illetve az eljárás során készült portfólió. VI.2. Amennyiben a VI.1. pontban felsorolt dokumentumokból több is rendelkezésre áll, a legutolsót kell figyelembe venni. VI.3. Az értékelési rendszer. keretében forrásként használt portfóliót a pedagógus évente frissítheti, kiegészítheti. VI.4. A VI.1. pontban felsorolt forrásokat a pedagógus általa fontosnak tartott információkkal kiegészítheti mely kiegészítéseket az intézményvezető az értékelés során köteles figyelembe venni. VI.5. Az értékelési rendszer keretében az egyes pedagógusok külön-külön értékelendők, munkájuk nem viszonyítható egymás munkájához, nem állítható fel rangsor közöttük. VI.6. A megadott források alapján az intézményvezető az egyes pedagógusokról értékelőlapot készít, amelyen az alábbi szempontokat 1-10-ig terjedő skálán értékeli: - Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás - Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése - Pedagógiai folyamatokhoz, tevékenységekhez kapcsolódó önreflexiók - A tanulás támogatása - A tanuló személyiségének fejlesztése - Az egyéni bánásmód érvényesülése 30

31 - Sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség - A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés - Nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység - Osztályfőnöki tevékenység - Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése - Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Pedagógus kompetenciák A pedagógus munkaköri leírásában szereplő feladatai Értékelés 1-10pontig 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. Szaktárgyi koncentrációt szem előtt tartva oktat Ismeri a digitális tananyagot Írásos dokumentációval készül az óráira. Differenciáltan oktat Többféle módszertani megoldásban gondolkozik 3.A tanulás támogatása Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket,készségeket, 31

32 melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. Tanulást támogató környezetet biztosít diákjainak Felismeri a tanulási nehézségeket, szakszerű segítséget biztost számukra 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmikulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység Diákjai egyéni szükségleteit felismeri Osztályában/csoportjában az Sni-s illetve a BTMN-es tanulókkal differenciáltan foglalkozik Felismeri a tanulók személyiségfejlődési nehézségeit, és képes számukra segítséget nyújtani vagy más szakembertől segítséget kérni Tanítványait egymás elfogadására, tiszteletére neveli., a tanulók közötti kommunikációt, véleménycserét ösztönzi, fejleszti. Tudatosan törekszik a magyar és egyetemes kultúra megismertetésére Közösségfejlesztés: változatos osztályprogramokat szervez 6. Pedagógiai folyamatok Változatos formában, 32

33 és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése egyénileg értékel Reakciói világosak, egyértelműek, tárgyszerűek Támogatja a tanulók reális önértékelését A nevelőtestületbe igyekszik konstruktívan beilleszkedni, kollégáival szakmai kérdésekről folyamatosan kommunikál 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás A szülőkkel kapcsolattartása rendszeres, partnerként kezeli őket Diákjaival kommunikációja támogató jellegű Véleményével segíti az alkotó szemléletű, nyugodt munkahelyi légkör kialakulását Pedagógusként folyamatosan képezi magát 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Képes megújulni, új, jó gyakorlatokat bevezetni tanítása során Képes a reális önértékelésre A továbbképzési tervben és beiskolázási programban vállalt kötelezettségeinek eleget tesz 33

34 VI.7. A pedagógus adott tanévre vonatkozó munkaköre és feladatai szempontjából nem releváns szempontokat nem pontozza. A kapott pontszámokból százalékos eredményt számít. VII. Az értékelési rendszer. éves ciklusa VII.1. Az értékelést tanévenként kell elvégezni, minden év július 30. napjáig. VII.2. Az értékelési rendszer keretében végzett értékelés csak azokra a pedagógusokra vonatkozóan készíthető el, akik vonatkozásában rendelkezésre áll az összes VI.1. pontban meghatározott alapforrás. VIII. Eltérő illetményalap megállapítása az értékelési rendszer alapján VIII.1. Eltérő illetményalapra vonatkozó javaslat kizárólag olyan pedagógus esetében lehetséges, akinek százalékos eredménye 50% alatt vagy 90% fölött van. VIII.2. Az előző pontban megadott százalékos eredmény nem jelent automatikusan eltérő illetményalapot. Javaslattétele előtt az intézményvezetőnek az alábbi szempontokat kell mérlegelnie: - A rendelkezésre álló források alapján kellően indokolt-e az eredmény? - Alátámasztják-e az eredményt óralátogatások, illetve az ezek során rögzített megjegyzések, javaslatok? - A kiemelt vagy csökkentett illetményalap várhatóan jelent-e motivációt a pedagógus számára? - A javasolt intézkedés várhatóan milyen hatást gyakorol majd a nevelőtestületre? VIII.3. Az intézményvezető köteles javaslatát indokolással ellátni, melynek alapját az előző pontban felsorolt szempontok képezik. VIII.4. Az intézményvezető kizárólag abban a tanévben tehet javaslatot az Nkt. 65. (2) bekezdésében meghatározott illetményalaptól eltérő illetményalap megállapítására, amelynek megelőző tanévében az intézmény valamennyi pedagógusát értékelni tudta az VII.2. pontnak megfelelően. VIII.5. Az intézményvezető javaslattétele előtt köteles személyesen konzultálni az érintett pedagógussal és beszerezni a nevelőtestület véleményét. 34

35 VIII.6. Az eltérő illetményalapot évente felül kell vizsgálni és újra javasolni kell. Csak akkor tartható fenn az előző tanévhez képest változatlanul, ha minden szempont alapján bizonyítható, hogy a pedagógus munkavégzésének minőségében nem történt változás. A felülvizsgálatba be kell vonni az érintett pedagógust és általa kiválasztott legalább két munkatársát. IX. Az értékelési rendszer. nyilvánossága IX.1. Az értékelési rendszer. nyilvános, megtalálható az intézmény honlapján, könyvtárában és irattárában. IX.2. Az intézmény alkalmazásában álló pedagógusokat az értékelési rendszer. szabályairól annak elfogadása és módosítása után illetve a jogviszony létesítésekor tájékoztatni kell. IX.3. Az értékelési rendszer egyes pedagógusokra vonatkozó megállapításai kizárólag a munkáltató és az adott pedagógus számára nyilvánosak. Kivétel ez alól a VIII.5. pontban előírt véleménykérés esete, a nyilvánosság azonban ekkor sem terjedhet a nevelőtestületen túl. X. Záró rendelkezések A Szelestei Általános Iskola kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszerét az előírt vélemények figyelembe vétele után a nevelőtestület megtárgyalta, és a benne foglaltakkal egyetértve jelen formájában elfogadta. A véleményezésről szóló nyilatkozatok és a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve az iskola irattárában megőrzésre került. Fentiek értelmében az értékelési rendszer. jelen formájában szeptember 1-jén hatályba lép. 35

Intézményi értékelési szabályzat

Intézményi értékelési szabályzat ÉRDI TANKERÜLETI KÖZPONT PA 4501 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu

Részletesebben

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere

A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere A Borsodsziráki Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvodájának kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszere Készítette: Gondosné Bányai Ágnes intézményvezető 2017. szeptember 1. I. Jogszabályi

Részletesebben

A os tanév helyi rendje

A os tanév helyi rendje Bocskai István Magyar Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2071 Páty, Bocskai utca 9. Telefon/Fax: 23/343-537 e-mail: bocskai9@freestart.hu OM azonosító: 032447 A 2015-16-os tanév helyi rendje Jogszabályi

Részletesebben

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv

A évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv A 2017. évi országos kompetenciamérés eredményei, intézkedési terv Intézményi összefoglaló Jelenlegi 11. évfolyam : 10GA, 11GA gimis része, 11KA, 11KB MATEMATIKA Gimn. Szakgimn. Összehasonlítás

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2018 Tartalom 1. Az intézményi értékelési szabályzat célja... 2 2. Jogszabályi háttér... 2 3. A Szabályzat

Részletesebben

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki.

Az Értékelési rendszer az intézményben pedagógus munkakörben felvett foglalkoztatottakra terjed ki. Intézményi értékelési szabályzat Kompetencia- és teljesítményalapú értékelési rendszer meghatározására és az illetménypótlékok differenciált megállapítására Jogszabályi háttér Az intézmény kompetencia

Részletesebben

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata

Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata A CEGLÉDI TANKERÜLETI KÖZPONT SZENTLŐRINCKÁTAI IMRE SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Kompetencia és teljesítményalapú értékelési rendszerének szabályzata jóváhagyta: Horti Sándor igazgató érvényes: 2018-2019.

Részletesebben

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület

ALAKULÓ ÉRTEKEZLET augusztus óra F épület ALAKULÓ ÉRTEKEZLET 2017. augusztus 21. 9 óra F épület Tanév rendje kivonat Tanmenetekkel szembeni követelmények Információk a munkaterv készítéséhez Baleset- és tűzvédelmi ismeretek A 14/2017.(VI.14.)

Részletesebben

A tanév helyi rendje tanév

A tanév helyi rendje tanév A tanév helyi rendje 2018-2019. tanév 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján tervezett rendezvények, események Az intézmény nyitvatartási rendje

A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján tervezett rendezvények, események Az intézmény nyitvatartási rendje A nevelési-oktatási intézmény nyitvatartási rendje, éves munkaterv alapján tervezett rendezvények, események Az intézmény nyitvatartási rendje Az intézmény nyitva tartása tanítási napon: 6.30 órától 18

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje 1. számú melléklet A tanév helyi rendje 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási nap által meghatározott

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő keretei között kell megszerveznünk. Az első és utolsó tanítási

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola 2016 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Lucfalvi Általános Iskola 116002, 3129 Lucfalva Rákóczi út 36. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus

Részletesebben

2018.szeptember 3-tól (hétfő) június 14-ig (péntek) tart. (a középiskola utolsó évfolyamán az utolsó tanítási nap 2019.május 2.

2018.szeptember 3-tól (hétfő) június 14-ig (péntek) tart. (a középiskola utolsó évfolyamán az utolsó tanítási nap 2019.május 2. A 2018/2019-ES TANÉV PROGRAMTERVEZETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 13/2018. (VI.14.) EMMI RENDELETE A 2018/2019. TANÉV RENDJÉRŐL alapján A nevelőtestület véleményezte 2018.08.31-én a nyitó értekezleten

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

A TANÉV RENDJE, FELADATAI

A TANÉV RENDJE, FELADATAI A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2016. szeptember 1. A tanítási év első féléve 2017. január

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni.

A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. Tanév, tanítási év A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. A 2018/2019. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A 2019/2020-AS TANÉV PROGRAMTERVEZETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 11/2019. (VII/3.) EMMI RENDELETE A 2019/2020.

A 2019/2020-AS TANÉV PROGRAMTERVEZETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 11/2019. (VII/3.) EMMI RENDELETE A 2019/2020. A 2019/2020-AS TANÉV PROGRAMTERVEZETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 11/2019. (VII/3.) EMMI RENDELETE A 2019/2020. TANÉV RENDJÉRŐL alapján A nevelőtestület véleményezte 2019.08.30-án a nyitó értekezleten

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM

SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM SZEGED ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSI PROGRAM a 2015/2016. tanévtől a 2019/2020. tanévig tartó önértékelési időszakra A módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján.

A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján. A TANÉV RENDJE, FELADATAI A 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2018. szeptember 3. (hétfő) A tanítási év első féléve 2018.

Részletesebben

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg

Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola Zalaegerszeg KOMPETENCIA- ÉS TELJESÍTMÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Mátai Ferenc intézményvezető A jóváhagyó nevelőtestületi döntés és kelte: 18. Jóváhagyó

Részletesebben

A 2017/2018. tanévben a tanítási év

A 2017/2018. tanévben a tanítási év A 2017/2018. tanévben a tanítási év első tanítási napja 2017. szeptember 1. (péntek) és utolsó tanítási napja 2018. június 15. (péntek). A tanítási napok száma: 180 nap. A tanítási év első féléve 2018.

Részletesebben

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok:

Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok: A 2017/2018-AS TANÉV PROGRAMTERVEZETE AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE 14/2017. (VI.14.) EMMI RENDELETE A 2017/2018. TANÉV RENDJÉRŐL alapján A nevelőtestület véleményezte 2017.08.30-án a nyitó értekezleten

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM Eger, Széchenyi u. 19. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS ÖTÉVES MUNKATERV 2015-2020 EGRI DOBÓ ISTVÁN GIMNÁZIUM 3300 Eger, Széchenyi u. 19. 1. Jogszabályi háttér Sorsz. Azonosító Név Rövidítés 1. 2011.CXC:törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A 2016.évi kompetenciamérés értékelése és intézkedési terve

A 2016.évi kompetenciamérés értékelése és intézkedési terve A 2016.évi kompetenciamérés értékelése és intézkedési terve Az iskola önmeghatározása (PP alapján) Iskolánk nyolc évfolyamos, koedukált, katolikus általános iskola. Iskolánkban prioritása van a teljes

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat 2017 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87. ) 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2018/2019. Szebeni Zsuzsa alsós szakmai munkaközösség -vezető Csomád, 2018. szeptember 15. Tagok: Balogh Edit Abonyi Tiborné Bujtás Adrienn Bonczné Orosz Ilona Juhászné Szeitz

Részletesebben

Önértékelési szabályzat

Önértékelési szabályzat Önértékelési szabályzat A GRÁCIA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 9027 GYŐR, PUSKÁS T. U. 8. 2015. 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A pedagógus önértékelő kérdőíve

A pedagógus önértékelő kérdőíve A pedagógus önértékelő kérdőíve Kérjük, gondolja végig és értékelje, hogy a felsorolt állítások közül melyik milyen mértékben igaz. A legördülő menü segítségével válassza a véleményét tükröző értéket 0

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2009/2010 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató A TANÉV RENDJE A 2009/2010. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2009. szeptember

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN

HELYZETELEMZÉS A TELEPHELYI KÉRDŐÍV KÉRDÉSEIRE ADOTT VÁLASZOK ALAPJÁN 2017/2018 Iskolánkban a hagyományos alapképzés mellett emelt óraszámú képzést folytatunk angolból. Idegen nyelvet és informatikát első osztálytól oktatunk. Elnyertük a Digitális iskola címet. Évek óta

Részletesebben

A 2017/18. tanév szülői tájékoztató. Pacsai Általános Iskola

A 2017/18. tanév szülői tájékoztató. Pacsai Általános Iskola A 2017/18. tanév szülői tájékoztató Pacsai Általános Iskola Feltételek Személyi Álláshely került meghirdetésre Új feladatkörök: 1. o., 3.o., 4. o. - Felső tagozat rajz Tárgyi Nyári karbantartási munkálatok

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója:

INTÉZKEDÉSI TERV. Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: INTÉZKEDÉSI TERV Intézmény neve: Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola Intézmény OM azonosítója: 031585 Intézményvezető neve: Miksi Jánosné Intézményvezető oktatási azonosítója: 72798770861 i terv

Részletesebben

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u

1. Helyzetelemzés: INTÉZMÉNYI FEJLESZTÉSI TERV Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u Budenz József Általános Iskola és Gimnázium 1021 Budapest, Budenz u. 20-22. 1. Helyzetelemzés: Iskolánk jogutódja az 1897-ben alapított Labanc utcai iskolának, 1984 óta működik az új épületben is. 1996

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1.

KÖZZÉTÉTELI LISTA OKTÓBER 1. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2018. OKTÓBER 1. Aktív pedagógusok munkakör szakképzettség létszám tanító tanító 11 angol műveltségi terület 1 ember- és társadalom műveltségi terület 1 ének műveltségi terület 6 fejlesztő

Részletesebben

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest,

Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, Osztályfőnökök szakmai napja Budapest, 2017.03.02. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2018/2019. tanév) Készítette:.. Horváth Lászlóné tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg.

A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. A 2016/2017. tanév rendjét a 12/2016. (VI.27.) EMMI rendelet határozza meg. 2. (2) A 2016/2017. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2016. szept. 1. (csütörtök), utolsó tanítási napja 2017. június

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével

GINOP pályázathoz kapcsolódó értekezlet, Fodor Andrea vezetésével 2018.09.01 Szombat Részvétel a Szolnok Város Napja Rendezvényen 2018.09.02 Vasárnap Tanévnyitó ünnepség, Első tanítási napon megjelent tanulók, 2018.09.03 Hétfő valamint a tanulói jogviszonnyal rendelkező

Részletesebben

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018

FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 FELSŐS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2017/2018 Készítette: Dufla Ildikó munkaközösség vezető Taszár, 2017. szeptember 18. Helyzetelemzés: Felső tagozaton tanító szaktanárok: Osztályfőnök Christ Ildikó 6.a biológia,

Részletesebben

MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE

MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE MÁGOCSI BOKRÉTA ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE KOMPETENCIA ÉS TELJESÍTMÉNY ALAPÚ ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE 2017/2018 Nyilvános dokumentum Intézmény OM azonosítója: 202 111 Érvényesség ideje: 2017.09.01-2018.08.31

Részletesebben

Kompetencia mérés eredményei a 2015/2016- os tanévről. (6. és 8. osztály)

Kompetencia mérés eredményei a 2015/2016- os tanévről. (6. és 8. osztály) Kompetencia eredményei a 2015/2016- os tanévről (6. és 8. osztály) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete OM azonosító: 036336 Intézmény neve: Bátai Hunyadi János Általános Iskola

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

2018/19. tanév Szülői tájékoztató PACSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

2018/19. tanév Szülői tájékoztató PACSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2018/19. tanév Szülői tájékoztató PACSAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Feltételek Személyi Álláshelyek betöltése Új feladatkörök Tárgyi Nyári karbantartási munkálatok ÚJ osztályterem Megszépült épület, állagmegóvás

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig.

Gyakornoki Szabályzat. Bükkaranyosi Általános Iskola. Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat Bükkaranyosi Általános Iskola Készítette: Váradi Józsefné ig. Gyakornoki Szabályzat jogszabályi háttere A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) 138/1992. évi

Részletesebben

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német

Közzétételi lista. német 4 fő nemzetiségi. nemzetiségi tanító főiskola tanító-magyar, német Közzétételi lista A Hetvehelyi Általános Iskola a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (3) bekezdése alapján nyilvánossá teszi a törvényi előírásban meghatározott adatait: I. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE

INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE INTÉZMÉNYI TANFELÜGYELET INTÉZKEDÉSI TERVE Intézmény neve: AM DASZK Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Tagintézmény neve: AM DASzK Vépi Mezőgazdasági Szakgimnáziuma,

Részletesebben

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem.

Az országos átlaghoz viszonyítva: szignifikánsan nem különbözik eredményünk 6. és 8. évfolyamon sem. Mérések-értékelések tapasztalatai Az első évfolyamon az osztálytanítók elvégezték a DIFER mérést 2015. október 22-ig megtörtént a KIR rendszerben való lejelentése. A felmérés során az iskolában szerzett

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Reál munkaközösségének éves munkaterve (2017/2018. tanév) Készítette:.. Horváth Judit tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 18 fő tanító A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások Végzettség, szakképzettség Alsó tagozatos

Részletesebben

Oktatási Hivatal. elvégzett és tervezett szakmai feladatai

Oktatási Hivatal. elvégzett és tervezett szakmai feladatai Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ Feladataink

Részletesebben

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

OM: A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3. számú melléklet Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@bolyai-debrecen.sulinet.hu

Részletesebben

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje

Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai. 3. A 2017/2018. tanév rendje Részletek iskolánk 2017/2018. évi munkatervéből: 2. A 2017/2018. tanév feladatai 2.1. Kiemelt feladatok Kiemelt feladataink a 2017/2018. tanévre: A lemorzsolódásban veszélyeztetett tanulók segítése, a

Részletesebben

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre

A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A Tóth Antal EGYMI munkaterve a 2013/2014-es tanévre A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: A 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV

TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG TANÉV TERMÉSZETTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG 2018-2019.TANÉV A MUNKAKÖZÖSSÉG TAGJAI NÉV Mihály Anikó Békésiné Katona Tünde Nyerges Zoltán Liskáné Farkas Angéla Várnai Beáta TANTÁRGY földrajz kémia fizika kémia A természettudományi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről

12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

Kompetencia mérés eredményei a 2013/2014- es tanévről. (6. és 8. osztály)

Kompetencia mérés eredményei a 2013/2014- es tanévről. (6. és 8. osztály) Kompetencia eredményei a 2013/2014- es tanévről (6. és 8. osztály) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerülete OM azonosító: 036336 Intézmény neve: Bátai Hunyadi János Általános Iskola

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201172 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Nagymágocs, 2016. szeptember 19. Reményi Ferencné intézményvezető ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 1. Jelen szabályzat a Nagymágocsi Hunyadi

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI 2016/2017-ES TANÉV

AZ ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS EREDMÉNYEI 2016/2017-ES TANÉV Iskolánkban a hagyományos alapképzés mellett emelt óraszámú képzést folytatunk angolból. Idegen nyelvet és informatikát első osztálytól oktatunk. Elnyertük a Digitális iskola címet. Évek óta Ökoiskola

Részletesebben

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató

BEVEZETŐ. Grúber György igazgató BEVEZETŐ 2015. május 25-én került sor az Országos Kompetenciamérésre a 10. évfolyamos tanulók csoportjának körén. A felmérés célja a tanulók szövegértési képességének és matematikai eszköztudásának felmérése

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2018. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kőszeg: Középiskolai tanár: Általános iskolai tanár: Tanító speciális

Részletesebben

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola

Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Intézmény neve: Palonai Magyar Bálint Általános Iskola Igazgató: Makkos Csaba Címe: Fonyód Fő u. 8. Telefon / fax: 85 / 361423 Email cím: mbaltisk@tonline.hu OM azonosító: 034007 Telefon: 85361423 1. Pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 10.sz. melléklet 11/1994.(06.08.)MKM rendelethez D Ó Z S A G Y Ö R G Y Á L T A L Á N O S I S K O L A 2400 DUNAÚJVÁROS, KÖZTÁRSASÁG U. 14. TELEFON: 25/413-035, 411-035, 410-021, FAX:25/410-021 www.dozsa-duj.sulinet.hu dozsaduj@freemail.hu Különös közzétételi

Részletesebben