2001. évi határozati összesítı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2001. évi határozati összesítı"

Átírás

1 2001. évi határozati összesítı 1/2001.(02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a évi mőködési költségvetés végrehajtását Ft bevétellel, Ft kiadással, Ft pénzmaradvánnyal állapítja meg a mellékelt táblázat szerinti részletezéssel. Határidı: február 28. 2/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa évi mőködési költségvetését e Ft bevétellel, ugyanennyi kiadással hagyja jóvá a mellékelt táblázat szerint. Felelıs: Ivanics Ferenc, a Tanács elnök Határidı március 15. 3/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja a évben nyújtott vis maior támogatásokról készült beszámolót. Felhatalmazza elnökét, hogy a 2001.évi céljellegő decentralizált normatív támogatás felosztható keretének elsı félévi elıirányzatát növelje az elızı évi Ft-os maradvánnyal. Határidı: március 8. 4/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja 2001.évi munkatervét a melléklet szerinti részletezéssel. Határidı: folyamatos 5/2001. (02.14.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa alelnökének Széles Sándort választja meg az SZMSZ szerinti két éves idıtartamra, illetve a következı önkormányzati választásokig. Határidı: azonnal

2 2 6/2001. ( ) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a rendelkezésére álló, normatívan elosztott céljellegő decentralizált keretbıl I. félévre Ftot, II. félévére Ft-ot, különít el felhalmozási jellegő pályázatok keretében megvalósuló támogatására. 2. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázat egységcsomagjának árát Ft + ÁFA-ban határozza meg. A pályázati egységcsomagot a Tanács Titkársága, illetve az általa megbízott Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány képviselıi a befizetést igazoló dokumentum felmutatása után adhatják ki. 3. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatát március 23.-án hirdeti ki. Pályázat csak írásban, postán adható be. Határidı: A pályázat I. félévi beadási határideje április 26., a pályázatok befogadása folyamatos augusztus 31.-ig. 4. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa megállapítja, hogy a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatának esetében hiánypótlás igénye nem merülhet fel, kivéve a április 26. elıtt beadott és elbírálás alatt lévı létesítési határozatokat, melynek benyújtását a pályázó dokumentálja. 5. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatának egy beruházásra történı maximalizált keretösszegét Ft-ban, a pályázótól megkövetelt minimális önrészt 40%-ban állapítja meg. 6. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a felosztható keret túligénylése esetén, szükség szerint akár differenciáltan is folytasson tárgyalást a pályázókkal a szükséges módosítások végrehajtásának tárgyában. 7. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elrendeli, hogy a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára egy önkormányzat csak egy pályázatot adhat be. 8. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára a következı prioritásrendszert vezeti be: I. Félév (2001. április. 26-ig beérkezı pályázatok esetén) A. Önkormányzati tulajdonban lévı épületek főtéskorszerősítése a. Oktatási intézmények főtéskorszerősítése b. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek főtéskorszerősítése B. Önkormányzati tulajdonban lévı oktatási intézmények felújítása, építése C. Ígérvények a helyi önkormányzatok céltámogatási pályázatai önrészének kiegészítése. II. Félév (2001. augusztus 31.-ig beérkezı pályázatok esetén) A. Önkormányzati tulajdonban lévı épületek kazáncserével történı főtéskorszerősítése a. Oktatási intézmények kazáncserével történı főtéskorszerősítése b. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek kazáncserével történı főtéskorszerősítése

3 3 B. Kötelezı feladatokhoz kapcsolódó, nem oktatási épületek felújítása, építése C. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú eszköz és gépbeszerzés jellegő kiadásainak támogatása 9. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a céljellegő decentralizált támogatás felhalmozási jellegő pályázatára a Pályázati Felhívásban meghirdetett prioritásrendszerhez pályázható kereteket rendel. A keretek a beérkezett támogatási igények szerint, a beérkezési határidık után alakítandók ki. 10. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a mellékletben szereplı Pályázati Felhívást a Tanács döntéseinek megfelelıen hirdesse meg az Önkormányzatok Közlönyében, illetve közvetlen postai úton jutassa el Gyır- Moson-Sopron Megye települési önkormányzataihoz. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: március 23. 7/2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa ígérvényt ad Levél Önkormányzatának Ft, Kimle Önkormányzatának Ft, Rábapatona Önkormányzatának Ft és Darnózseli Önkormányzatának Ft-ról az önkormányzatok által életveszélyes általános iskolák felújítására, illetve kiváltására céltámogatásra benyújtott pályázatukhoz a céljellegő decentralizált támogatás évi keretének terhére. Az ígérvényeket a Tanács a fent említett önkormányzatoknak a évi céljellegő decentralizált támogatás keretére beadott, pozitívan elbírált pályázat esetén támogatásról szóló döntéssel erısíti meg. Felelıs: Ivanics Ferenc a Tanács elnöke Határidı: azonnal 8/2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa az alábbi három kistérségi társulással kötött támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott komplex gazdasági fejlesztési programokat elfogadja. Kis-Rábamenti Önkormányzatok TFT, szerzıdés szám C Fertımenti Önkormányzatok TFT, szerzıdés szám C Répcemnete és Kavicstakaró TFT, szerzıdés szám C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatások 60%-a lehívható, mindhárom társulás részére. A fennmaradó 20% az elızı két részletrıl ( = 80%) történı elszámolást követıen az FVM állásfoglalása alapján vehetı igénybe. Határidı: március 30. 9/2001. ( ) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy az1440/1996 számú - és sorszámú - támogatási szerzıdés feltételei szerint megvalósított Gyıri

4 4 Nemzetközi Kereskedelmi Központ a beruházás üzembe helyezésétıl, a kötelezettség vállalás idıpontjáig bérbeadással is hasznosításra kerüljön, a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek Gyır-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara által történı átvállalásával. Ugyancsak hozzájárul, hogy tervezett 100 millió Ft hitelfelvétel banki jelzáloga a gyıri 6618/1-es helyrajzi számú ingatlanukra második helyen bejegyzésre kerüljön. Határidı: március Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy a C támogatási szerzıdés feltételei szerint megvalósított Kereskedelmi és Iparkamara Soproni Szolgáltató Központja (Sopron, Deák tér 14.) az üzembe helyezéstıl a kötelezettség vállalás idıpontjáig bérbeadással is hasznosításra kerüljön a szolgáltatási és egyéb kötelezettségek Sopron Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarája által történı átvállalással. Határidı: március /2001. ( ) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felkéri Gyır és Sopron Megyei Jogú Városok képviselı testületeit, hogy április folyamán tárgyalják meg a megye területfejlesztési programját. A Tanács május elsı felében területfejlesztési nyílt napot tart és ezt követıen hoz határozatot a programról. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: május /2001. (V. 15.) MTT számú határozat : Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa felhatalmazza elnökét, hogy a vonatkozó kormányrendeletek megjelenését követıen tegye közzé a Kisalföld címő napilapban, a Tanács és a Megyei Önkormányzat közlönyeiben, valamint a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítıben a Tanács rövidített pályázati felhívását. A részletes kiírást és más egyéb információkat tartalmazó pályázati egységcsomagot a munkaszervezet támogatási fajtánként Ft + ÁFA befizetés igazolása ellenében adhatja ki a pályázóknak. A Tanács a 2000-ben felállított szakértıi munkacsoportok (egy-egy személy cserével) mandátumát megerısíti. A munkacsoporttagok indokolt utazási költségeinek megtérítését a Tanács biztosítja. Határidı: felhívás közzétételére és a pályázati csomagok átvételére: kormányrendeletek megjelenésétıl számított 15 nap, elsı befogadásra: a közzétételtıl számított 30 nap, utána: folyamatos augusztus 31-éig (a keret kimerülése esetén felfüggesztendı a befogadás) elbírálásra: a hiánytalan beérkezéstıl számított 60 napon belül.

5 5 12/2001. (V. 15) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa elfogadja az ÖKO-10 UBM Kft. 33/2000 MTT számú határozatával "Tönkölybúza vetımagtisztító és hántoló üzem elsı ütem kialakítása Gyırújbarát, Major hrsz 0122/14 " elnevezéső pályázatára odaítélt 6 millió Ft (azaz hatmillió forint) vissza nem térítendı TFC támogatásról történı lemondást. Az így felszabaduló 6 millió Ft TFC keretet a évi pályáztatás során kell felhasználni. Határidı: május /2001. (V. 15) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a rendelkezésére álló évi önkormányzatok céljellegő decentralizált támogatásának vis maior keretébıl a Vásárosfalu Község Önkormányzatának kultúrházában március 8-án bekövetkezett károk helyreállítására Ft támogatást nyújt utólagos elszámolás kötelezettsége mellett. Határidı: azonnal 14/2001. (V. 15.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa Gyır Város által javasolt két kiegészítéssel elfogadja a megyei fejlesztési programot, illetve elfogadásra ajánlja a kifizetésre jogosult Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsnak. Határidı: május /2001. (VI. 26.) MTT határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa az önkormányzatok céljellegő decentralizált támogatása I. félévben felosztható kerete terhére vissza nem térítendı támogatásban részesíti 40 önkormányzat pályázatát a határozat mellékletét képezı táblázat szerinti részletezésben. 2. A Tanács Rábapatona, Levél, Kimle és Darnózseli általános iskola életveszélyesé vált tantermek kiváltását 2001-ben összesen e Ft, 2002-ben e Ft, 2003-ban e Ft vissza nem térítendı támogatásban részesíti. A támogatás csak akkor érvényes, ha a pályázó elnyeri az állami céltámogatást. Ellenkezı esetben a fennmaradt összeg a II. félévben felosztható keretet, illetve elıre vállalás lehetıséget növeli. Szintén feltételhez kötött Gyırújbarát és Vág Önkormányzatának pályázata miszerint a beruházásukban kötelezı az akadálymentesítés megoldása. 3. A Tanács érvényesnek tekinti, de I. félévben felosztható kereteinek szőkössége miatt a II. félévben bírálja el Bıny, Kapuvár, Mihályi, Mórichida, Nyúl, Sopronnémeti, Rábacsécsény és Tényı pályázatát az augusztus 31-ig még esetleg beérkezı pályázatokkal együtt. Tényı általános iskola felújításának támogatására elızetes ígérvényt tesz pályázatot a Tanács elutasít formai, tartalmi és kivitelezhetıségi hiányosságok miatt.

6 6 5. A Tanács módosítja 6/2001.(III. 23.) MTT számú határozatának 8. pontját, mely szerint a II. félév CÉDE pályázatainál a kazáncserével történı főtéskorszerősítés szövegrész helyett gazdaságos energiahordozóra való áttérés vagy kazáncsere szerepeljen. Határidı: 1.) A pályázók kiértesítésére a Tanács döntését követı 8. munkanap. 2.) Támogatási szerzıdés megkötésre a kiértesítést követı 60. nap (ezt követı 30 nap várakozási idı után a támogatási döntés érvényét veszti, a négy feltételes döntés esetében az állami céltámogatásról szóló döntés közzétételétıl számít a szerzıdéskötési határidı). 3.) A döntés közzétételére az Önkormányzatok Közlönye következı megjelenése. 16/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa módosítja a 11/2001. (V. 15.) MTT számú határozatát az alábbiakkal: Határidı: a felhívás közzétételére július 3. elsı befogadásra augusztus 3. utána: TEKI pályázatoknál folyamatos augusztus 31-ig, TFC pályázatoknál folyamatos szeptember 30-ig. 2. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a TFC pályázható célokra és pályázati értékelı rendszerre vonatkozó elıterjesztést jóváhagyja és felkéri elnökét, hogy azt a TFC pályázati csomagokban a pályázati felhívás mellékleteként bocsássa a pályázók rendelkezésére. Határidı: július 3. 17/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a következı 4 kedvezményezettel kötött támogatási szerzıdés szerint kidolgozott programot elfogadja. Kapuvár Város Önkormányzata, szerzıdés szám: C Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, szerzıdés szám: C Bakonyér Térségfejlesztési Társulás, szerzıdés szám: C Alsó Szigetközi TFT, szerzıdés szám: C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összegek 60%-a lehívható. A fennmaradó 20% az elızı két részletrıl ( = 80%) történı elszámolást követıen az FVM állásfoglalása alapján vehetı igénybe. Határidı: június Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa Fertıd Város Önkormányzatának a 34,1 millió Ft visszatérítendı TFC támogatás visszafizetési átütemezési kérelmét támogatja. Felkéri elnökét, hogy a Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a Fertıdi Önkormányzat kérelmét és a Megyei Területfejlesztési Tanács ezt támogató javaslatát továbbítsa és - az FVM válaszának függvényében - a szükségessé váló intézkedéseket tegye meg. Határidı: június 30.

7 7 18/2001. (VI. 26.) MTT számú határozat Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa támogatja Gyır Megyei Jogú Város részvételét a JORDES programban. Határidı: azonnal 19/2001 ( X. 3). MTT számú határozat: 1.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a döntési kompetenciájába tartozó, 2001., és évi felhasználásra odaítélhetı Ft területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatási keretét maradéktalanul felosztja. 2.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a.) a területi kiegyenlítı támogatásban részesít 32 települési önkormányzatot, a csatolt táblázatban részletezett célokra, összegekkel és ütemezéssel. E melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. b.) nem részesít területi kiegyenlítı támogatásban a pályázó települési önkormányzatok közül 13-at, a melléklet szerint. 3.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a döntésrıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a TÁH-on keresztül a Belügyminisztérium, továbbá a Magyar Államkincstár és - a 217/1998 (XII.30.) számú Kormányrendeletben elıírt - egyéb szervek felé (2001. október 25-éig). b.) értesítse a döntésrıl a pályázókat (2001. október 25-éig). c.) a támogatási szerzıdések megkötését a Magyar Államkincstárral kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket - a döntéstıl számított 90 napon belül - kösse meg. 20/2001 ( X.03). MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a.) a hatáskörébe tartozó területfejlesztési célelıirányzatból az elsı bírálati körben vissza nem térítendı támogatásban részesíti a csatolt - a határozat elválaszthatatlan részét képezı - kimutatásban megjelölt a/1, a/3, a/4, a/7, a/8, a/9, a/12, a/14, a/15, a/16, a/17, c/1, c/2, c/4, c/5, c/8, f/2, f/3 sorszámú pályázatokat (2001-ben mindösszesen e Ft-tal, ben pedig mindösszesen eft -tal), b.) átdolgozásra, kiegészítésre utalja a a/2, a/6, a/10, a/11, c/3, c/6, c/7, f/1, f/4 sorszámú pályázatokat, majd az átdolgozás/pontosítás minıségének függvényében azok támogat hatóságáról - az átdolgozás/pontosítás minıségének függvényében - a II. bírálati fordulóban dönt, c.) pályázati hiányosságok miatt nem részesíti támogatásban az a/5 és a/13. számú pályázatokat.. 2. A Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a támogató döntéseirıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a Magyar Államkincstár és a módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendeletben elıírt egyéb szervezetek részére október 25-ig, b.) a támogatói, illetve elutasító döntésekrıl értesítse a pályázókat október 25-ig, c.) a Magyar Államkincstárral kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket a támogató döntéstıl számított 90 napon belül kösse meg,

8 8 d.) az FVM 3606/2000. számú intézkedése alapján a támogatási döntéstıl számított 8 napon belül értesítse az FVM Költségvetési Fıosztályát a pályázók által befizetett pályázati díjak összegeirıl, továbbá az elfogadott, illetve az elutasított pályázatokról részletezve, hogy az elutasítás oka forráshiány, vagy pályázati hiányosság-e. 21/2001. (X. 3.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa a következı négy önkormányzat hivatkozott számú szerzıdések szerint kidolgozott településrendezési terveit elfogadja: - Bágyogszovát Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Tápszentmiklós Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Gyırasszonyfa Község Önkormányzata szerzıdés száma: C - Dör Község Önkormányzata szerzıdés száma: C E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl ( 20+60%) történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: október /2001. (X. 3.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa elfogadja a - Sokoró Ökológiai Park Alapítvány (Gyırújbarát, BM köz 1.) C számú támogatási szerzıdésben vállaltak szerint kidolgozott - Sokoró térség integrált ökológiai termelésének operatív programját. E döntés alapján az odaítélt támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankjukon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl ( %) történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: október /2001. (X. 3.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa hozzájárul, hogy a Fertıd Város Önkormányzata a C számú támogatási szerzıdés 8. pontjában ütemezettıl eltérıen fizesse vissza a e Ft visszatérítendı TFC támogatást a számú Területfejlesztési Alaptól átvett feladatok elnevezéső bonyolítási számlára a következık szerint: évi törlesztés (december 15-éig): 2.131,3 e Ft évi törlesztés (június 15-éig és december 15-éig), két részletben: 4.262,6 e Ft évi törlesztés (negyedévenként), négy részletben: ,8 e Ft évi törlesztés (negyedévenként), négy részletben: ,8 e Ft évi törlesztés (elsı negyedévben) 2.130,5 e Ft Ö s s z e s e n : ,0 e Ft Határidı: október 10.

9 9 24/2001 (X.29). MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron megye Területfejlesztési Tanácsa kezdeményezi, hogy a 2002.évi TFC pályázat kiírásában prioritásként szerepeljen a vízrendezési problémák megoldását megalapozó tervek kidolgozásának támogatása, mértéke pedig - a programkészítéshez hasonlóan - 70 %-os legyen. Határidı: a évi pályázatok kiírásának idıpontja. 25/2001. (X. 29.) MTT számú határozat: 1.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a döntési kompetenciájába tartozó, 2001., és évi felhasználásra odaítélhetı Ft céljellegő decentralizált támogatási keretét maradéktalanul felosztja. 2.) A Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa céljellegő decentralizált támogatásban részesít 27 települési önkormányzatot, a csatolt táblázatban részletezett célokra, összegekkel és ütemezéssel. E melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. 3.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a 2. pont szerint meghatározott 27 települési önkormányzat közül 3-at feltételhez kötötten részesít céljellegő decentralizált támogatásban: Kisbabotnál az akadálymentes közlekedést, Markotabödögénél az akadálymentesítés és az esztétikus tetıszerkezet kialakítását, Dör esetében pedig az épület alapjának megerısítését és akadálymentesítést is meg kell oldani a felújítás keretében. 4.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács formai, illetve tartalmi hiányosságok miatt nem részesít támogatásban - a határozat részét képezı csatolt táblázat szerint - 12 db pályázatot. 5.) A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a döntésrıl a kötelezı adatszolgáltatást teljesítse a TÁH-on keresztül a Belügyminisztérium, továbbá a Magyar Államkincstár és - a 217/1998-as Kormányrendeletben elıírt - egyéb szervek felé (2001. november 14-éig), b.) értesítse a döntésrıl a pályázókat (2001. november 21-éig), c.) a támogatási szerzıdéseket a döntéstıl számított 60 napon belül kösse meg (ezt követı 30 nap várakozási idı után a támogatási döntés érvényét veszti), d.) a döntést tegye közzé az Önkormányzatok Közlönye következı számában. 26/2001. (X. 29.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Tanácsa - a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgozott - Bısárkány község településrendezési és szabályozási tervét elfogadja. E döntés alapján az odaítélt 1 165,9 e Ft vissza nem térítendı támogatási összeg 60%-a a számlavezetı bankon keresztül lehívható. A fennmaradó 20 % az elızıekrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001 (XI.27.) MTT számú határozat:

10 10 1. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a hatáskörébe tartozó területfejlesztési célelıirányzatból a második bírálati körben a csatolt kimutatásban megjelölt sorszámú pályázatokat I/a/1,3,4; I/c/1; I/f/1,2; II/a/2,3,4,5,6,7,8. II/c/1,3,7,8,9; II/d/1; II/f/1,2, évi ütemezéssel eft, 2002 évi ütemezéssel eft, mindösszesen eft összegben vissza nem térítendı támogatásban részesíti. 2. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács forráshiány miatt nem részesíti támogatásban a I/c/2,3; II/c/4,5,6.sorszámú pályázatokat 3. A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács pályázati hiányosságok miatt nem részesíti támogatásban a I/a/2; II/a/1. sorszámú pályázatokat. 4. A Tanács felkéri elnökét, hogy a.) a támogató döntéseirıl a kötelezı adatszolgáltatást a Magyar Államkincstár és a vonatkozó Kormányrendeletben elıírt egyéb szervezetek részére december 20- ig teljesítse, b.) a támogató, illetve elutasító döntésekrıl a pályázókat december 15-ig értesítse, c.) a Magyar Államkincstár Gyır-Moson-Sopron Megyei Fiókjával kialakított munkamegosztás szerint a támogatási szerzıdéseket a döntéstıl számított 90 napon belül kösse meg, d.) az FVM Költségvetési Fıosztályát a döntéstıl számított 8 napon belül értesítse a pályázók által befizetett pályázati díjak összegeirıl, részletezve elfogadott, illetve elutasított pályázatok szerint. 28/2001 (XI. 27). MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács elfogadja és a települések felhasználására ajánlja a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgozott Gyır-Moson-Sopron megyei mellékúthálózat-fejlesztési programot. 2. E döntés alapján a támogatási szerzıdés 4. pontjában szereplı 60 %-os, Ft vissza nem térítendı támogatási összeg a kedvezményezett Sokoróalja ÖTT számlavezetı bankján keresztül lehívható. A fennmaradó 20 %-os ( Ft összeg) az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: 1. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa (az érintett településekkel és önkormányzati társulásokkal egyetértésben) kezdeményezi, hogy a megye déli részén - a

11 11 megyén belüli fejlıdés- és fejlettségbeli különbségeket árnyaltabban bemutató - új statisztikai kistérségi lehatárolásokra kerüljön sor a következık szerint: a.) Lövı-iváni statisztikai körzet kijelölése Az új körzet a soproni statisztikai kistérségbıl leválasztandó alábbi 17 települést foglalja magában: Csapod, Csáfordjánosfa, Csér, Egyházasfalu, Gyalóka, Iván, Lövı, Nemeskér, Pusztacsalád, Répceszemere, Répcevis, Sopronhorpács, Szakony, Und, Völcsej, Zsira, Újkér. b.) Beled-szanyi statisztikai körzet kijelölése Az új körzet a csornai és kapuvári statisztikai kistérségekbıl leválasztandó alábbi 12+8=20 települést foglalja magában: Beled, Bogyoszló, Cirák, Dénesfa, Edve, Egyed, Gyóró, Magyarkeresztúr, Páli, Potyond, Rábacsanak, Rábakecöl, Rábasebes, Sopronnémeti, Szany, Szil, Vadosfa, Vág, Vásárosfalu, Zsebeháza. c.) A Csornai statisztikai körzethez csatolandó. a jelenlegi gyıri körzetbıl 3 település: Mérges, Rábacsécsény, Rábaszentmihály d.) A Tét-pannonhalmi statisztikai körzethez csatolandó a jelenlegi gyıri körzetbıl 1 település: Nyúl, továbbá a évi választások napjától Gyır-Moson-Sopron megyéhez tartozó - jelenleg a Veszprém megyei zirci statisztikai körzet részét képezı - alábbi 6 település: Bakonygyirót, Bakonyszentlászló, Fenyıfı, Románd, Sikátor, Veszprémvarsány. 2. Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa felkéri elnökét, hogy a statisztikai körzetek 1.pont ( és a jegyzıkönyvhöz csatolt 3. számú térképmelléklet) szerinti lehatárolásának bevezetését kezdeményezze az FVM-nél és a KSH-nál. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: december /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a.) indokoltnak tartja, hogy készüljön - a térszerkezeti és területfejlesztési szempontból optimális statisztikai körzetek határait megállapító és a kistérségi társulások intézményrendszerének erısítését szolgáló - megyei kapacitásépítési program (helyzetértékelı elemzést és javaslatcsomagot tartalmazó dokumentáció), b.) a NYD RFT-hez "intelligens régió" témakörben benyújtott pályázata "szakértık alkalmazása " címő projektelemének pozitív elbírálása esetén az elnyert forrást elsısorban a megyei kapacitásépítési program kidolgozására fordítja. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: december 31. (a Tanács sikeres pályázata esetén) 31/2001 (XI. 27) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a évi mőködési költségvetésének január-október közötti idıszaka teljesítésérıl szóló beszámolóját - a jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezı 1. és 2. számú mellékletek szerinti részletezésben - elfogadja. Felelıs: Ivanics Ferenc, az MTT elnöke

12 12 Határidı: azonnal 32/2001 (XI. 27) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a.) a évi mőködési költségvetésének elıirányzatát a jegyzıkönyv elválaszthatatlan részét képezı 1. és 2. számú mellékletekben foglaltak szerint eft bevételi és azzal megegyezı kiadási összegre módosítja, b.) felkéri azon tagjait, akik a évi mőködési költségekhez vállalt hozzájárulásukat még nem vagy csak részben teljesítették, azt a Tanács számlájára utalják át. Felelıs: Ivanics Ferenc, az MTT elnöke Határidı: azonnal (a költségvetés módosítását illetıen) december 15 (hozzájárulási díjjal tartozó MTT tagok felszólítása) 33/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a.) a évi mőködési költségvetésének eredeti elıirányzatát eft bevételi és azzal megegyezı kiadási fıösszegben határozza meg, b.) felhatalmazza elnökét, hogy a végleges költségvetés elfogadásáig - a jegyzıkönyv höz csatolt 1. és 2. számú mellékletek évre vonatkozó oszlopaiban részletezett elıirányzatokat megcélozva - a szükséges egyeztetéseket végezze el. Felelıs: Ivanics Ferenc Határidı: folyamatos, a végleges költségvetés elfogadásáig 34/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa bruttó Ft jutalomban részesíti Ivanics Ferenc elnököt, a Tanács érdekében végzett tevékenysége elismeréseként. Felelıs: Széles Sándor, a Tanács alelnöke Határidı: azonnal A szavazást követıen az ülés vezetést ismét átvette Ivanics Ferenc, a Tanács elnöke. 35/2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a Nyúl Község Önkormányzata által a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott - belvíz és árvízvédelmi - operatív programot elfogadja. E döntés alapján az odaítélt vissza nem térítendı támogatási összeg 60 %-a lehívható a számlavezetı bankon keresztül. A fennmaradó 20 % az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: A Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács a Tarjánpuszta Önkormányzata gesztorságával a C számú támogatási szerzıdés elıírásai szerint kidolgoztatott kistérségi operatív programot elfogadja. E döntés alapján lehetıség nyílik az odaítélt vissza

13 13 nem térítendı támogatási összeg 60 %-ának a számlavezetı bankon keresztül történı lehívására. A fennmaradó utolsó 20 % -os támogatási összeg az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november /2001. (XI. 27.) MTT számú határozat: Gyır-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanácsa a C számú támogatási szerzıdés szerint kidolgoztatott Gyır-Moson-Sopron Megye Középtávú Turizmusfejlesztési Koncepcióját elfogadja. E döntés alapján az odaítélt támogatási összeg 60 %-a a Megyei Önkormányzat számlavezetı bankján keresztül lehívható. A fennmaradó utolsó 20 % -os támogatási összeg az elızı két részletrıl történı elszámolást követıen vehetı igénybe. Határidı: november 30. I

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ

XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. T A R T A L O M SZEMÉLYI RÉSZ XXI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2010. DECEMBER 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTİJE T A R T A L O M SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 238/2010. (XII. 17.) sz. határozat A Vas Megyei Közgyőlés Rendészeti Szakbizottsága

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009.

Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének. határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének határozatai 2009. Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2351

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069.

2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. 2009/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 1069. TARTALOMJEGYZÉK ISSN 1215 4261 SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 9/2009. (IX. 11.) HBMÖK a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. A Lövıi KÖH 2013.évi zárszámadásának elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 4-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T 17/2014.(V.08.) N A P I R E N D Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 18/2014.(V.08.) 19//2014.(V.08.) 20/2014.(V.08.) 21/2014.(V.08.)

Részletesebben

58. számú elıterjesztés

58. számú elıterjesztés 58. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2010. március 30-án, 14-órakor megtartandó ülésére A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! a Bátaszéki integrált mikrotérségi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akkreditált klaszterek vállalati innovációjának támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP-2008-1.3.1/B A projektek az Európai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2005. február 25. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 5/2005. (II. 25.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről 2 HATÁROZAT 12/2005. (II. 17.) Kgy. Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram. Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram Pályázat kódszáma: ZBR-EH-09 I. 1. Elızmények Az ENSZ Éghajlatváltozási

Részletesebben

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat

297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 297/2008. (IX. 11.) számú Képviselı-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat és intézményei 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2008. szeptember 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hısök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 810-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések

1992. évi XXXVIII. törvény. az államháztartásról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Alapvetı rendelkezések 1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy az államháztartási rendszer újraszabályozásával elısegítse az államháztartás kívánatos pénzügyi egyensúlyát; figyelemmel

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 9. szám 2007. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. október 25-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése

Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság Letenye Város Önkormányzatának 2 /2009. (III.04.)

Részletesebben

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K

G Y A K R A N I S M É T E L T K É R D É S E K az EGT/ Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében a magyar környezet- és természetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezetek támogatása a második Nemzeti Környezetvédelmi Program végrehajtásának

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 400/ÖK/2011.(VI.30.) Határozat úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: NAPIREND: 1. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat vagyongazdálkodási és vagyonkezelési tevékenységének szervezeti

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 2009. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által támogatott Kutatás-fejlesztés támogatása a megújuló energiaforrások és agrár innováció területén

Részletesebben