TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról. Tisztelt Játékvezetı Sporttárs!"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a játékvezetıi elszámolásokra és a kapcsolódó adózásra vonatkozó, 2011-re érvényes jogszabályokról Tisztelt Játékvezetı Sporttárs! Az elmúlt években több alkalommal adtunk tájékoztatást körlevél formájában, illetve a továbbképzéseken azokról a jogszabályokról, rendelkezésekrıl, amelyek a játékvezetıi költségek, költségtérítések elszámolásával, az adóbevallással kapcsolatosak. Tavaly már egy egységes szerkezetbe foglalt körlevél került kiadásra a témában. Az idei évben az adó- és TB jogszabályok ismét változtak, ezért a korábbi körlevelet aktualizálni szükséges. Ez egyrészt azon kollégáknak is hasznos lesz, akik már korábban az országos keretben dolgoztak, hiszen ilyen módon a legújabb változásokról is információt kapnak, másrészt feltétlenül szükséges az új tagokat is tájékoztatni az érvényben lévı, elszámolással kapcsolatos rendelkezésekrıl. Hangsúlyozom a tájékoztatás kifejezést, hiszen köztudott, hogy a JT Elnökség feladata a tagok tájékoztatására terjed ki, sem az elszámolások, sem az adóbevallások ellenırzését nem vállaljuk fel és nem is kívánunk ezzel foglalkozni. Mindenki saját felelısségére végzi ezt a tevékenységet. Amennyiben a csapatok részérıl kétség merül fel az elszámolások jogosságát illetıen, vagy egy játékvezetıt az Adóhivatal elmarasztal, mert nem az elıírások szerint adózott, az illetınek kell vállalni a következményeket. Az anyag összeállításában közremőködött a pénzügyi és társadalombiztosítási jogszabályokban járatos Adler László, a JT elnökhelyettese, akinek munkáját ezúton is köszönöm. Amennyiben év közben a jogszabályokban, vagy értelmezésükben bármilyen érdemi változás történik, természetesen a JT honlapján közzé tett információk alapján adunk tájékoztatást.. I. Személyi jövedelemadó A Személyi jövedelemadóról szóló törvényben (továbbiakban Törvény) továbbra is érvényes a Szuperbruttósítás elve, ami azt jelenti, hogy a jövedelem 127%-át kell a személyi jövedelemadó alapjának tekinteni. 1. Önálló tevékenységbıl származó jövedelemként tekintett bevételek elszámolása A Törvény 4.. alapján a (esetünkben a játékvezetéssel kapcsolatos) jövedelem az adóév során a (játékvezetıi tevékenységgel szerzett) bevétel és az azzal kapcsolatosan ténylegesen felmerült és igazolt költség különbsége. A mérkızésért felvett játékvezetıi díj a Törvény értelmében olyan bevétel, amellyel költséget szembe állítva kell azt a jövedelmet meghatározni, amely után a személyi jövedelemadót megállapítjuk. Magyarázat: Ez azt jelenti, ha valakinek a játékvezetıi bevétele forint, és ha ennek az összegnek az 50 %- át számolja el költségként,- tehát forintot- akkor errıl az összegrıl kell ÁFÁ-s számlát győjtenie a játékvezetéssel kapcsolatos költségeket igazolva. Ebben az esetben olyan bevételnek tekinti a kifizetést a játékvezetı, amellyel költséget állít szembe és a tényleges jövedelem (bevétel-költség különbözete) után állapítja meg az adót. Magyarázat: A jogszabály alapján lehetıség van a tételes költségelszámolás és a 10%-os költséghányad alkalmazása között választani. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy egy adóévben csak

2 egyfajta költségelszámolás alkalmazható bármely önálló tevékenység után. Ez azt jelenti, hogy ha a játékvezetı munkáltatójától, vagy bármely más kifizetıtıl olyan bevételhez jut, amely után 10%-os költséghányadot alkalmaz, akkor a játékvezetıi elszámolásoknál is ezt kell figyelembe vegye. Költségnek csak a jövedelemszerzı tevékenységgel összefüggı, a tevékenység folytatása érdekében kifizetett, szabályszerően igazolt kiadás minısül, ÁFÁ-s számlával alátámasztva. Magyarázat: Ez azt jelenti, hogy az eddigiekhez hasonlóan továbbra is elszámolható a játékvezetıi egyenruha (nadrág, trikó, tornacipı, táska) beszerzése, (ha biztosított, hogy ezek kizárólag a játékvezetéshez használtak), valamint ezek tisztítása. Költségként elszámolható továbbá a mi esetünkben a játékvezetıi testületi tagdíj és a továbbképzés költségének összege. Törvény. 3.sz melléklete) A Törvény 11.. alapján a magánszemélynek (játékvezetınek) önadózóként meg kell állapítania a különbözı tevékenységekbıl származó jövedelmei alapján az összevont adóalapját, az adót be kell vallania és meg kell fizetnie következı év május 20-ig. (aki egyéni vállalkozó is egyidejőleg, annak február 15-ig) A Törvény 46.. alapján a kifizetınek (a klub) a kifizetett adóalapot képezı jövedelembıl adóelıleget kell levonnia. Amennyiben a magánszemély (játékvezetı) a tételes költségelszámolást választotta akkor akár úgy is nyilatkozhat, hogy a teljes bevételével szemben költséget számol el. Megszőnt tehát az a korlát, hogy csak 50% költséget lehet elszámolni. Az adó mértéke tıl az adóalap 16%-a! Az összevont adóalap része: -bruttó munkabér -önálló tevékenység jövedelme -adóalap kiegészítés/ bérjellegő kifizetések esetén a kifizetı által fizetett tb járulék/27%// /biztosítási kötelezettség hiányában az EHO /27%//. Példa: egy játékvezetı a mérkızésért Ft játékvezetıi költségtérítést vehet fel. A játékvezetı 50% költséget számol el a bevételével szemben. Ebben az esetben a jövedelme:7.150 Ft Adóelıleg: Ft x 127%x16% =1.453 Ft Felvehetı: =12847 Ft Nagyon fontos azonban a Törvény. 48 (4) bekezdése, amely arról rendelkezik, hogy ha az adóelıleg megállapításánál figyelembe vett becsült példánk szerinti 50%-nyi jövedelem helyett több jövedelem keletkezik (vagyis nem sikerül 50 %-os költséget igazolni, akkor a különbözet 39%-át bírságként, meg kell fizetni. Ha ez a különbözet nem haladja meg az adóelılegek megállapításához figyelembe vett költségek 5 %-át, akkor a bírságot nem kell megfizetni. Ehhez szorosan kapcsolódik, ha a játékvezetı nyilatkozata miatt kevesebb adóelıleg került levonásra és ezért a játékvezetınek év végén SZJA befizetési kötelezettsége keletkezik, akkor a különbözet 12%-át bírságként kell megfizetni. Ha a levont adóelılegek és a fizetendı adó közötti különbözet nem haladja meg a Ft-ot akkor a bírságot nem kell megfizetni.

3 Példa: egy játékvezetı az év során Ft bevételt szerzett, és az adóelılegek megállapításához arról nyilatkozott, hogy a bevételének 50%-val, azaz Ft-al szemben költséget fog tudni elszámolni. Az év végén azonban kiderül, hogy csak forintot tud számlával igazolni. Ekkor = Ft *5%=8.000 Ft Mivel a Ft meghaladja a nyilatkozott költség 5%-tés a forintot ezért a Ft 39%-t azaz 7.900Ft-ot bírságként meg kell fizetni. A kevesebb költség miatt a levont adóelıleg összege sem fog egyezni Ft-al, de tekintve, hogy ez nem éri el a Ft-ot, ezért nem kell a 12%-át bírságként befizetni. Mindezek ismeretében a költségelszámolásokat az alábbiak szerint kell végezni: - A jelenlegi jogszabályok szerint a kifizetés akkor jogszerő, ha az megbízási szerzıdés keretében történik. Az ezzel kapcsolatos dokumentumokat, iratokat a klubnak kell biztosítania a mérkızés elıtti kifizetésnél. Ebbıl 2 példányt kell kitölteni egyrészt azért, hogy egy a játékvezetınél maradjon, másrészt csak a nyilatkozatot kell kitölteni és otthagyni a kifizetınél. Természetesen ilyenkor elszámolási nyugtát nem tölt ki a játékvezetı. Amennyiben a klub nem ragaszkodik a fenti eljáráshoz, akkor elszámolást az erre a célra rendszeresített nyugtatömbben kell végezni. - Az elszámolási nyugtán a személyi szám helyett az ún. adóazonosító szám feltüntetése kötelezı. A jogszabály szerint az adóazonosító szám közlésének elmulasztása miatt a kifizetınek joga van a kifizetést megtagadni! - A játékvezetık költség bevételi- és kiadási naplót kötelesek vezetni, (ezt nem kell hitelesíteni) és naptári év végén önadózni. (bevételi bizonylatok nyugták másolatai, kiadási bizonylatok a játékvezetı mőködésével kapcsolatos és a nevére szóló ÁFA-s számlák). II. Elszámolás egyéni vállalkozóként Abban az esetben, ha a játékvezetı egyéni vállalkozó és tevékenységi körébe felvette a játékvezetést egyébként erre egyre több példa van akkor választhatott: - vagy alanyi adómentességet kért (5 M Ft értékhatárig). Ebben az esetben az illetı nem számolhat fel ÁFA t és nem is igényelhet vissza. - Amennyiben ÁFA alanyiságra jelentkezett be, úgy ÁFA-t kell felszámolnia, amelynek mértéke 25 % és annak alapja az MRSZ Elnöksége által az adott bajnoki évre meghatározott játékvezetıi költségtérítés. Az egyéni vállalkozóként mőködı játékvezetıknek célszerő adótanácsadó, ill. könyvelı segítségét igénybe venni. III. Az Egyszerősített közteherviselési hozzájárulás A játékvezetınek úgy is mint magánszemély és úgy is mint egyéni vállalkozó,vagy társas vállalkozás tagja, joga van arra, hogy az egyszerősített közteherviselési hozzájárulást válassza tıl a játékvezetési tevékenység is bekerült az EKHO hatálya alá. Ebben az esetben a magánszemélynek vagy munkaviszonyban kell állnia a kifizetıvel,vagy megbízási szerzıdést kell kötnie vele, míg a vállalkozónak vállalkozói szerzıdést vagy megbízási szerzıdést kell kötnie a kifizetıvel. Ebben az esetben az EKHO alapja a hivatalos játékvezetıi díj/extraliga esetében Ft/, míg ha valaki ÁFA-san számláz akkora bevétel az ÁFA-val csökkentett összege. Magyarázat: Az EKHO mértéke 15%, de ezzel mindenféle adókötelezettséget kiváltunk. Ez azért fontos, mert meg lehetne szüntetni az állandó vitát, hogy a játékvezetıi díjakból kell e nyugdíjjárulékot és egészségbiztosítási járulékot fizetni.

4 Miután ez az adózási forma kedvezınek tőnik úgy a játékvezetık, mint a kifizetı klubok számára, választása javasolható. Ehhez rövid idın belül gyakorlati tanácsokat részletezı anyagot teszünk közzé a Játékvezetıi Testület honlapján. IV. Saját személygépkocsi költségtérítésének elszámolása A saját személygépkocsi használatára fizetett költségtérítések az igazolás nélkül elszámolható költségek közé tartoznak. ( Törvény 3. sz. melléklet II.6. pont és IV.3.pont) A saját személygépkocsi használatára fizetett költségtérítés összegébıl az eseti belföldi kiküldetésben meghatározott kilométer-távolság szerint a közúti gépjármővek üzem- és kenıanyag fogyasztása, valamint 9 Ft/km általános személygépkocsi normaköltség) igazolás nélkül elszámolható ( az érvényben lévı kormányrendeletben foglaltak alapján). Példa a személygépkocsi utazási költség elszámolására (ehhez természetesen a JT által küldött "Személygépkocsi elszámolható" feliratú küldılap, illetve NB I-ben es küldés szükséges!) Távolság: 150 km (egyszeri út) Üzemanyag fogyasztási norma: 9 liter/100 km Üzemanyag ára: 300 Ft Elszámolható: 300 Ft/liter x 9 liter 100 km = 27 Ft + 9 Ft = 36 Ft x 2 x 150 km = Ft A törvény ugyan lehetıséget ad arra, hogy a játékvezetı 9 Ft-nál többet számoljon el általános személygépkocsi normaköltségre (amortizáció), amely esetben a 9 ft feletti rész adóköteles, azonban az MRSZ és a JT vezetése egyértelmően a 9 Ft kötelezı alkalmazása mellett döntött. Ezért az ettıl eltérı elszámolás fegyelmi eljárást von maga után! A személygépkocsi költség kifizetése kétféle módon történhet. Ha a kifizetı klub hoz magával a mérkızésre kiküldetési rendelvényt, akkor a gépkocsi elszámolás ezen a nyomtatványon történik. Ebben az esetben az utazási költséget nem kell feltüntetni sem a játékvezetıi nyugtán, sem a vállalkozó játékvezetı által adott számlán. Ha az utazási költség kifizetése nem kiküldetési rendelvényen történik, akkor az utazási költséget ugyanolyan módon kell elszámolni, mint a játékvezetıi tevékenységért járó költségtérítést. Valamint, ha a játékvezetı tételes költségelszámolást érvényesít az utazási költség ellenében és az nem kiküldetési rendelvényen történik, hanem útnyilvántartáson, akkor minden hónapban, amikor költséget számol el útnyilvántartás címén akkor az APEH felé gépjármőadót kell fizetnie, melynek mértéke 1600 cm3 alatti gépkocsi után Ft/hónap,1600 cm3 feletti gépkocsi után pedig Ft/hónap. V. Összegzésül felsorolnánk azokat az adatokat, amelyet a kifizetı kérésére a játékvezetıi díj és költségtérítés átvétele alkalmával a kifizetınek kötelezıen meg kell adni, amennyiben azt kéri. - TAJ szám, - adóazonosító szám

5 - születési idı, - születési hely, - leánykori név, - anyja neve. - magánnyugdíj pénztári tagságról nyilatkozat Ezért amennyiben a kifizetı kéri fenti adatok közlését a játékvezetıtıl, (esetleg egy nyomtatványon), akkor azokat meg kell adni. VI. A játékvezetıi elszámolással kapcsolatos egyéb tudnivalók 1. Ismeretes, hogy az autópályákon a matricás rendszer mőködik. Eszerint az autópályát négy napos, 10 napos, havi vagy éves matricával lehet igénybe venni. A játékvezetıi elszámolásokban csak a négy napos matrica árát lehet érvényesíteni. A vásárlásánál kapott ÁFÁ-s számlát meg kell ırizni, és az szja bevalláskor költségként elszámolni. Ilyenkor az autópálya matrica díját fel kell tüntetni a játékvezetıi elszámoláson. Ha a klub ragaszkodik hozzá, hogy az ÁFÁ-s számlát ott kell hagyni náluk, akkor ebben az esetben, a játékvezetıi elszámoláson az autópályadíj összegét nem kell feltüntetni. Az érvényességi idı alatt más klubnál nem lehet elszámolni a matrica árát! Természetesen bármely esetben a játékvezetınek rendelkeznie kell gépkocsis küldéssel. 2. A bajnokság és a Magyar Kupa Versenykiírása rögzíti, hogy a játékvezetık költségeit a mérkızés elıtt kell kifizetni. Amennyiben a klub erre valamilyen ok miatt nem hajlandó és ez az ok nem a játékvezetı hibájából merül fel, (pl. késıi érkezés, vagy rossz elszámolás) akkor a Versenykiírásra hivatkozva a mérkızés levezetését meg kell tagadni. Ez a rendelkezés arra az esetre is érvényes, ha ilyen probléma az adott mérkızés nem minden játékvezetıje esetében merül fel. Budapest, január Herpai László MRSZ Játékvezetıi Testület elnök

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma:

Tájékoztatás. A tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. A tájékoztató tartalma: Tájékoztatás a magánszemély 2012. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetıi feladatokról A 2012. január 1-jétıl alkalmazandó a magánszemélynek

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében A személyi jövedelemadó törvény 1 a gépjárművek hivatali, üzleti

Részletesebben

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014.

A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A gépjárművek üzemeltetésével kapcsolatos költségek elszámolásának alapvető szabályai a személyi jövedelemadó és a társasági adó rendszerében 2014. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 a gépjárművek

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Máger Dóra. Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések. A követelménymodul megnevezése: Máger Dóra Alkalmazottakkal és vállalkozóval kapcsolatos ismeretek, bevallások, bejelentések A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2014. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: szja-törvény) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvetı adózási szabályairól Kedves Diákok! Évrıl évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidıt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

1. Általános tudnivalók

1. Általános tudnivalók Útmutató a 2008. évről szóló személyi jövedelemadó, járulék, egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és különadó bevallásához, helyesbítéséhez, önellenőrzéséhez A 0853-as

Részletesebben

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3

6500 Baja, Czirfusz F. u. 7. 2120 Dunakeszi Tel: 20 / 380-9577; TeL: 20 / 969-5611 Állomás sétány 14/3 Tisztelt Ügyfeleink! 2010-01-26 Az elıttünk álló 2010-es évet érintı számos adótörvény változással, illetve az elıttünk álló idıszak feladataival kapcsolatosan néhány kiemelt témára szeretnénk írásban

Részletesebben

Kézműves kereskedelem szabályszerűen

Kézműves kereskedelem szabályszerűen Kézműves kereskedelem szabályszerűen Az egyre szaporodó kézművesek egyik legnagyobb problémája az, hogy miként, hogyan feleljenek meg a velük szemben támasztott elvárásoknak, s miként lehetnének sikeresek.

Részletesebben

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015.

Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. Az önálló tevékenység és az önálló tevékenységből származó jövedelem 2015. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerint önálló tevékenység minden olyan bevételt

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011.

Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. Ingatlan bérbeadásának alapvet szabályai 2011. A magánszemélynek az ingatlan bérbeadásából származó jövedelme külön adózóként történ kezelésére vonatkozó választási lehet sége - kivéve a kereskedelmi szálláshely

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat.

Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. KEDVES ÜGYFELEINK, BARÁTAINK! Hagyományainknak megfelelıen nyújtjuk át a 2010. január 1-tıl hatályos adórendszerrıl elkészített tájékoztatónkat. Minden év elején arra koncentráltunk, hogy legalább a legfontosabb

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2015. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014.

A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A cégautóadó és az azzal összefüggő egyes személyi jövedelemadó kérdések 2014. A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) IV. fejezete szabályozza a cégautóadóval kapcsolatos

Részletesebben

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja.

Kitöltési útmutató. A kitöltési útmutató e törvényeken alapul, de azok ismeretét nem pótolja. Kitöltési útmutató a 2014. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával és elszámolásával kapcsolatos munkáltatói (kifizetői)

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8008/2008. (AEÉ. 13-14.) APEH tájékoztatója a magánszemély 2008. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz

T E R V E Z E T. Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz T E R V E Z E T Kitöltési útmutató a 1308 számú havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

I. MINIMÁLBÉR II. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ I. MINIMÁLBÉR A munkaadók és a munkavállalók megállapodtak a minimálbér és garantált bérminimum 2011. évi mértékében. Az országos minimálbér 2011.01.01-tıl havi 78.000 Ft, a garantált bérminimum pedig

Részletesebben